§$iïÊÊÊÊ^ Schiedams SVDPW is kampioen en promoveert naar de KNVB Martinit öf Schiedam volgendeze Zaterdag Huishoudschool wint de Schoolwandeltochten Meuldijk wint het CJMY T af eltennistournooi De W.F.-dames on ge handbal kampioen slag en -= Het Lager Voetbal Voor de tweede maal „De Nieuwe Gasten" door Comedia Kranig team na afloop direct in de bloemen gezet Wie heeft iets verloren Man in de rolstoel door DJB.O' Kampioen SVDPW recipieerde Prijsuitreiking bij Singelkwartier Burgerlijke Stand Twee buurtverenigingen vieren het tien-jarig bestaan KDO speelt ..Huis vol herrie" met "n geleende regisseur Film in Doele Inbrekers namen geldkist mee Inbraak in cantine AGENDA Schiedam krijgt de Bondswimpel Duivensport Fietsen gestolen' Puzzle-xit van de motorclub Schiedam Geslaagd Gasexplosie in keuken Maandag 23 Mei 1955 Gisteren is in de eerste klasse van de afdeling Rotterdam de tweede kampioen bekend geworden. In 1 C is het aan het Sehiedamse SVDPW gelukt met een 20 overwinning op He kelingen, de eretitel te behalen, zodat ook deze vereniging vol gend seizoen naar de vierde klasse van de KNVB zal overgaan. Gelijktijdig hoopt SVDPW dan het nieuwe speelterrein, even eens achter de Parallelweg gelegen, en dat momenteel in aan leg ist in gebruik te nemen. Hekelingen, dat zolang bovenaan de lijst heeft gestaan, is op het laat ste ogenblik door onze stadgenote verdrongen en eindigt op de tweede plaats. Hurricanes heeft in deze afde ling een 3—1 overwinning op Roga behaald, welke verenigingen, even eens uitgespeeld resp. als vijfde en zevende eindigen. WP. heeft zich in de laatste wed strijd nog kranig gehouden door GLZ, dat ook nog pretendent naar de kampioensplaats was, een gelijk Spel af te dwingen. In 1 B werden slechts een tweetal wedstrijden gespeeld; SFC heeft Te- diro met 2—0 geslagen, terwijl Oud- Beijerland, dat onder aan de lijst staat, do kans zag een gelijk spel te gen. LMO te bewerkstelligen. De spanning in 1 C zal nog tot het eind van deze week voortduren. Schiedam heeft gisteren rustig kun nen afwachten wat Martinit in de wedstrijd tegen DJS zou doen. Mar tinit heeft deze wedstrijd gewonnen, zodat beide Sehiedamse verenigingen nu met 26 punten uit 18 wedstrijden 2ijn geëindigd. Een beslissingswed strijd zal dus moeten gespeeld wor den. Zeer waarschijnlijk zal deze a.s. Zaterdagavond plaats vinden. Germinal won in deze afdeling met 51 van Eureka, Eureka eindigt als derde en Germinal als vijfde in. 1 G.' HiHesïüis heeft haar laatste wed strijd tegen DOK gespeeld en won met 62. SVDPW-HekeKngen 2—0 De beide voortreffelijke doelpun ten, resp. door B. de Koek en W. v. d. Windt in de wedstrijd tegen He kelingen gescoord, zijn zeker alleen niet voldoende geweest om een overwinning op het sterke Hekelin gen te behalen. Doclverdedigcr B. v- d. Berg heeft ontegenzeggelijk deze wedstrijd „op zijn naam" gezet, door zfjn prachtig werk onder de lat- Het aantal schoten, waaronder zeer ge vaarlijke, op het gVDPW-doel ge lost, .waren groter in aantal dan die van SVDPW, zodat de scoringskan sen van de tegenpartij eveneens gro ter zijn geweest dan die van SVDPW. Ai direct bij de aftrap ging de Sehiedamse voorhoede op het Heke lingen-doel af err het eerste schot liet doelman van Sintmaartehsdijk onder zijn handen door glippen. Öp het laatste moment kon hij de bal nog grijpen. Het spel ging tamelijk vlug op en neer, waarbij Hekelingen het windvoordeel had. Ongeveer een kwartier voor de rust kreeg De Koek de bal van rechts toegespeeld, om speelde een der achterspelers en schoot uit moeilijke positie de bal jn het doel; 10. Na de rust kwam SVDPW direct duchtig opzetten, zodat de verdedi ging van Hekelingen handen vol werk kreeg. Na tien minuten kreeg SVDPW een vrije schop juist buiten Het strafschopgebied toegekend. Rechtsbuiten v. d. Windt ging achter de bal en schoot het leder zeer hard tussen de haag spelers door in de uiterste hoek; 2—0. Hierna werden de gastheren op eigen helft teruggedrongen en werd menige aanval op het Sehiedamse doel ondernomen. Doch zoals reeds gezegd heeft doelman v. <J. Berg zich met hand .en tand tegen de aanvallen verdedigd en zün doel vrij gehouden. DJS-Martmit 0—2 Martinit heeft door de 20 over winning op DJS zich nog een kans gegeven voor het afdelingskam- pioensschap. Met gelijke cijfers staat het nu als Schiedam bovenaan de lijst, zodat een beslissingswedstrijd 2al moeten, uitmaken welke vereni ging kampioen wordt. Technisch bleek Martinit wel be ter dan DJS. Martinit speelde tegen wind in en had het dus moeilijker dan DJS. Het spel ging tamelijk ge- lyk op en eerst na 25 minuten spe len volgde uit een goed opgezette aanval het eerste doelpunt van de voet van C. Costev. Na de thee was Martinit beduidend sterker dan DJS en was by na voort durend in de aanval. Het spel ging zeer vlug over de vleugels, doch de verdediging gaf geen krimp. Na een kwartier spelen kwam het tweede doelpunt, toen Fabri de bal goed doorgaf aan Wolthuis, die zijn kans benutte. Nog een derde doelpunt volgde hierna, dat door de scheidsrechter, wegens hinderen van de. doelman, werd afgekeurd. OBK neemt afscheid van de oud-dirigent Het thans 55 jaar oude Harmonie orkest „Oefening Baart Kunst" zal Donderdag a.s. in het Passage-thea ter op grootse wijze afscheid nemen van haar oud dirigent, de heer J, C. M. Feltzer die dertig jaar lang zijn baton heeft gezwaaid over het orkest en het tot grote hoogte heeft weten op te voeren. Maar wegens de hoge ouderdom heeft hij zijn plaats nu afgestaan aan de jeugdige dirigent D. Koster. Het orkest zal bij' deze gelegen heid zes nummers spelen, en wel drie onder leiding van de heer Felt zer en drie onder die van de heer Koster. Waardoor de overdracht wel heel symbolisch wordt uitgebeeld. Na de pauze zal een film worden vertoond, waarschijnlijk de „Glenn Miller Story". §it Zaterdag is de laatste van de serie van drie Schoolwandeltochten ge houden, die georganiseerd zijn. onder auspiciën van het Sehiedamse Bu reau Onderwijs. Ook ditmaal is evenals de vorige malen gestart op de Technische School aait de Burg. van Kaarenlaan. Scholen van alle gezindten liepen mee, zowel het Openbaar als het Christelijk en Ka tholieke lager onderwijs en boven dien de Huishoudschool. Het totaal aantal deelnemers was 627 kinderen, verdeeld over 24 groe pen die afhankelijk van de leeftijd verdeeld waren in twee groepen, n.l. de a-groep die 10-12-15 km. hebben gelopen en de b-groep <jie 12-15-18 km. liep. Een jury bestaande uit de heren T. Veldkamp, H. G. Schuddebeurs en M. de Veld beoordeelde de groe pen en kwarn tot het volgende re sultaat. Groep a: 1. Huishoudschool Pr. Maurits- straat 761 punten. 2. Kon. Juliana- school 680 pnt. 3. Erasmusschooi (gr. band 79) 640 pnt- 4 Pr. Irenesehool 633 pnt. Groep b: 1. Huishoudschool II Pr. Maurits- straat 538 punten- 2, Mathenesse- scbool B 605 punten. In groep b werd slechts één prijs uitgereikt, gezien het aantal groe pen. dat de lange afstand medeliep. In beide afdelingen staken groe pen van de_ Huishoudschool aan de Prins Ivlauritsstraat met hoofd en schouder boven alle andere groe pen uit. Deze groepen ontvingen de bronzen plaquetten. die door het Gemeentebestuur van Schiedam ter beschikking waren gesteld. 17 Groepen, ontvingen een groeps- prïjs, alle deelnemers oen verzilver de medaille als herinnering aan deze schoolwandeltochten. De Sehiedamse Toneelgroep „Co- media" beoefent serieus de toneel kunst. De prestaties van Zaterdag waren echter relatief minder dan de vorige keer. De opvoering van het blijspel „De nieuwe gasten'" in de grote zaal van het Volksgebouw leed klaarblijkelijk enigszins van te weinig rolvastheid. Misschien kwam dit mede doordat de débutantjes nog wat te veel last hadden van plankenkoorts- Overigens,deed dit verder geen. schade san de goede vertolkingen. Het stuk van A. Bto- met leent zich goed voor het ama teurtoneel. - Dc verwikkelingen jn het pension werdeu juist uitgebuit en menig maal kon de zaal bulderen. De hetr H. J. Sass die ook dit-keer vreter de regie had, leverde als Herbért van. Maars kwalitatief het beste spel. Ook K. Vrijenhoek als Carry Koops behoorde tot de uitblinke s. De totaahndruk u as vel ö:e van een opvoering, welke boven het ge middelde uitkomt. Na sfloon werd er gedanst op muziek van de band van Ferrv Uvrr-Hik. De voorz' ;tor P. Bak'ier sprak het welkomstwoord Een sympathieke geste van de zus ter verenigingen was ook him over genomen." Een vyf en zeventi^al orden van dagen wo inde als gasten de voor'telling pij. Het kranige dames-handbal elftal Keyzer, van Wilton-Fijenoordis gisteren kampioen geworden. Het zijn de dames (van boven naar oeneden va» links rtaar rechts): D. Vare- wijck-HaringH. de Raay» D. de Gent-Stada, N. Bo Houwehngen, C, Pkiïipvi, R. Bijl, N. Bróliling, P. vZessen, B v, d. BoutJ. de Jong-u. Es e» Syloo-Jungblut. Het le handbalcfameselftal van Wilton Fycnoord heeft Zondag het kam pioenschap "behaald van de le klasse afd. Rotterdam van het N.H.V. Met nog drie wedstrijden te spelen hadden deze dames nog «echts - punten nodig om zich kampioen te noemen. Zondag was het Rotterdamse Dc Meeuwen op bezoek, en dat dit damesteam u-el degelijk een plaatsje waard is in de Districtsklasse bewees wel weer de duidelijke overwinning 11—1. Zaterdagnamiddag om vijf uur be gon in de Beurs op de Dam hel jaar lijkse C.J.M V. tafeltenni&tournooi. Er waren circa 25 inschrijvingen. On der hen waren ook de favorieten J. Meuldijk. L. Santing en C. de Die. D. Aaldijk, ook een van de kansheb bers, kon aan dit tournooi niet deel nemen, Aanvankelijk leek het er op. dat er in het begin al een verrassing uit de bus zou komen. De spelers waren ingedeeld in poule's van vier man en het was in een van deze poules dat J. Meuldyk een nederlaag leen tegen C. de Bie en daar de Bie ook een nederlaag leed tegen P. de ï*UI- ter in deze poule, waren de kansen weer gelijk. Door de tournooicommissie was echter bepaald, dat de twee boven ste van iedere poule over gingen naar de volgende xonde in het ver* dere verloop van dit tournooi scha kelde 3, Meuldyk echter kansheb ber L. Santing uit en hij kwam toch weer in de finale met C. d. Bie on P Plaisier. Deze moesten toen on derling uit gaan maken wie rosp. eerste, tweede en derde zou worden. De eerste partij PlaisierMeuldijk •werd door laatstgenoemde gewonnen met H- cijf'rs 18—21. 21-12. 12-21. Ook De Bie versloeg Plaisier met 2114, 2112. Weer kwamen toen Meuldijk en De Bie tegen elkaar en toen liet Meuldijk zich niet meer verrassen, hij won met de cijfers £en or er zicht tijdens het CJMV TafeUeniiistournooi dat Zaterdag avond m het Beursgebouw is ge houden. Jan Meuldijk ging ^?or de tweede maal met de nteZ sfnjke». 21—15. 21—IS en behaalde voor de tweede achtereenvolgende maal de ti1rJn dit tournooi werden ook nog dubbels gespeeld, hiervoor hadden zes paren ingeschreven en ook hier wist Meuldyk met zijn partner ban ting zich m dc finale te spelen. Zij kwamen uit tegen het paar De Bie on v Dm venbode. De eerste game ■ring hier naar laatstgenoemde met 24—26. Toen kwamen Meuldijk en Santing echter goed los en vnsten de twee volgende game s met -i—:1T« 21—11 te winnen en zich zo als win naar te laten begroeten. Om ongeveer kwart over tien was dit tournooi geëindigd en kon de heer J- Barnouw, voorzitter van de jiM.W.C. (jonge mannen werk com missie"' overgaan tot een uitreiken van de prijzen- 2o was daar weer het einde van een zeer geanimeerd verlopen en goed georganiseerd tour nooi. dat vooral in dc avonduren nog door een aantal toeschouwers weid bijgewoond. Toen het laatste woord was gesproken, keerden spe lers en leiding met voldoening naar huis, omdat er sportief was gespeeld en het tournooi zonder moeilijkhe den succesvol was verlopen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 2—6 uur: grijs-bruine shawl; 1 p. glacé dameshandschoe nen; wieldop van auto. Te bevragen bij de vinders: Schippershaak, A, Slavenburg, Celsiusstraat 18b; rozenkrans, mevr. Martijnse. Lange Singelstraat 95; rozenkrans in étui, C. Laurens, Nieuwe Buurt 9c; vulpotlood, Dal- meijer, Ketheïweg 65, Vlaardingen; bos sleutels, v. Doom. Poortugaalse- straat 22; vulpen met stalen pen, Ligthart, Veenlantstraat 25a; blauw- ge vlamde vulpen, R. Schoo, Beyer- landsestraat 183; brillekoker m. bril, M. Leer, Nassaulaan 20; blauwe ro zenkrans in étui, v. d, Vlugt, Over- schicsestraat 40; étui met vulpot lood en vulpen, Bravenboer, L, Achterweg 14; lederen voetbal, F. Wuisman, W, Frankelandsestr. 26b; zilveren kettinkje, met medaille. Nieuwenhuis, Vlaardingerdijk 321; bedrag aan geld, J. Koenen, W. Frankelandsestraat; bedrag aan geld J. Zwaan, Kortlandstraat 8b; fiets pomp, 2 pedalen en contactsleutel, R. Michels, Stationsstraat 22a; wiel dop van auto, N. Bel, Copernicus- straat 5a; 1 p. Tode handschoenen, K. dc Winter, Alb. Thijmstraat 9a; Nylonkaus, Kooiman, v. Swinden- straat 63; witte handdoek en zwem broekje, v. d, Wilt, Klaas waalsestr. 3; padvindersriem, A. Groen, Iepen- Jaan 19; 1 P- werkschoenen. N. Bei, StephensonsU-aat 26b: glacé dames handschoen. v. d. Vlies, Buitenha venweg 176(18; glacé hcrenhand- schoen en 1 gebr. handschoen, W. v D cur sen, Arohimedesstr. 4b; 2 kwdorvanljes, J. Vraudeunt, van S win den straat 53: glacé dameshand- schoeji, Piciersen. Singel 57; l Pa®,r witte damcshandschocnen. N. v. d. Stelt Goereebcslr 2b; glacé dames- handschoen dc Wolff, Thomas a Kempisstraat 30a. nylon demes- shawl. P. dc Lange. Fr. Haver- schmidtlaan 17; rode portemonnaic met inhoud, B. W. Collignon, Maas dijk 126a; kinderportemonnaie, en lipssleutcl. A. Zuid geest, Anth. Muijsstraat 6; groene portemonnaie met inhoud, A. Santink, Lange Ha ven 75e; rode portemonnaie, L, Fors Tollensstraat 28; kamétui, G. Ouwe- neeï, Steenstraat 21: portemonnaie met inhoud. Steenstra, Aleidastr. 7; bruin lederen portemonnaie, J. van Linden, Wattstraat 35a; lederen boodschappentas. S. Voogd. Schie dam seweg 216, Kethel: zwart hood- schappenetasje. v, Smit, Leliestr. 30; brume portemonnaie met innoud, B. van Eyk. G. Remóersstraat 4c: bruine ceintuur, F. de Bruin, Oude Kerkhof 10/8; zwart langharig hondje. H. A. Krabbendam. B. K. laan 288: duitse herdershond, b. Bnujnsepls, Gags tra at 36. Na 2 min. opende Diny de Keyzer de score en 3 min, l&ter maakte de zelfde speelster er 2—0 van. De Meeuwen (met 9 dames) had niet veel kijk op het spel van de snelle Wilton voorhoede en al spoedig was de stand 40 door doelpunten van Henny de Raay en Nel Bos-v. Hou- welingen. In de 15e minuut stond de W-F.-keepster iets te veel naar vo ren opgesteld en met een hoog schot wist De Meeuwen de eer te redden, 4—1. In de laatste aanval voor de rust sloot Henny de Raay deze prachtig af met een zuiver gericht schot, ruststand 51. In de tweede helft speelden de rood-witten wat meer op hun gemak en van zenuwen was geen sprake meer, de tweede helft was nog geen halve minuut oud of de stand was al 6—1. De Meeuwen was totaal uit gespeeld en zo voerden de Schiedam mers de stand geleidelijk op tot 11-1. Na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter Hui- brechts stormden de Wilton-suppor ters het veld op om dit kranige elf tal geluk te wensen. Bloemen, een vaantje en het diploma werden door de heer Niezing namens het Afde lingsbestuur uitgereikt, het bestuur van Wilton Fijcnoord bood bloe men aan. De diverse elftallen waren ook allen vertegenwoordigd, allen lieten hun gelukwensen met bloemen vergezeld gaan, zeer sportief bood de aanvoerster van Wilton Fijenoord haar collega van de tegenpartij ook een pas ontvangen bouqet aan. Heren uitgeschakeld Heren 1 dat nu definitief uitge schakeld is voor de titel in de Dis tricts 2e klasse verloor van het Haag- V.O.D.O. met 11-—5. De ruststand was hier 44. Wilton startte met 10 man, doch in de 14e minuut werd een speler van V.O.D O. uit het veld gezonden voor de rest van de wed strijd door zijn onsportief gedrag, zodat beide ploegen met 10 man de wedstrijd hebben uitgespeeld. Dames 2 en heren 2 waren vrij. Dames junioren verloren vart het veel sterkere en geroutineerde D. W.S. 1 met niet minder dan 1—-10. Het enige doelpunt voor Wilton werd gescoord door Francien de Raay. Heren junioren deden het heel wat beter, deze jongens hadden met rust De Ontspanningsvereniging „Door Bevrijding Ontstaan" uit Rotterdam- West heeft Zaterdagavond in gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven een goede opvoering gegeven van het toneelstuk „De man in de rol stoel", een thriller in 3 bedrijven van Maarten van Vucht De tonelis ten. van D.B.O. gaven goed spel te zien en wisten de spanning in dn stuk op het juiste peil te brengen. De regie was in handen van de heer Jaap van de Grind, die na afloop met zijn spelers een harte lijk applaus in. ontvangst mocht ne men. Tot slot van de avond werden de benen wat los gemaakt met een gezellig dansje met medewerking van de „Sonny Boys". De avond werd geopend door de voorzitter, de heer P. Maasdam. De vereniging bestaat 10 jaar en dit feit zal binnenkort worden gevierd. _D. B.O. iïs dan ook een van de weinige buurtverenigingen, na de oorlog op gericht, die nog bestaat. Men heeft momenteel ongeveer 400 leden. Gisteravond heeft SVDPW het be haalde afdehngskampioenschap in de grote zaal van Tivoli vreugdevol gevierd. al een 2—0 voorsprong resp. door doelpunten van Cor Boer en Pim Geerlmgs. In de 6e min. van de tweede helft stond Sn el wiek al weer gelijk. Piet Schenk die uit de ver dediging mee naar voren was ge gaan scoorde voor de derde maal voor Wilton en gaf zijn ploeg weel de leiding 32, doch in de resteren de 5 minuten wist Snelvviek te profi teren van het niet voldoende terug komen van de verdediging en scoor de nog tweemaal, zo eindigde deze prettige wedstrijd in een verdiende overwinning voor dc Rotterdammers. Meisjes adspirantcn 1 won met 5_3 van J.R R. Meisjes adspiranten 2 verloor met grote cijfers in Gouda •an Vires et Celeritas. Voorstel Gedep. Staten Intrekking subsidie molen ,.De Walvisch" Gedeputeerde Staten der provin cie Zuid—Holland stellen aan de Staten der provincie Zuid—Hol land voor het besluit tot verlening van een subsidie op door de molen „De Walvisch" te Schiedam gele verde elektriciteit In te trekken. Bij besluit 7 Juli 1953 werd be sloten de Stichting Electriciteiop- wekking door windmolens een sub sidie te verstrekken van anderhalve cent voor elke door de .molen „De Walvisch" geleverde kWh tot een maximum van ƒ375.— per jaar en gedurende een tijdvak van ten hoogste tien jaar. De Stichting bracht toen in de molen een proef installatie tot elec- triciteiteopwekking aan. Zodra de ze Installatie in April 1954 voor de eerste maal eleetriciteit had opge wekt deden zich echter grote be zwaren voor. Om daarin verbete ring te brengen zou een belangrij ke verandering van de installatie en van enige onderdelen gepaard gaan. dat er geen sprake meer zou kunnen zijn van een behoorlijke rentabiliteit. De Stichting besloot daarom de electriciteitsopwekking in „De Walvisch" te staken. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is een gevolg van. dit besluit. De Klaverjasvereniging „Singel kwartier" heeft Zaterdagavond in zaal Harmonie een gezellige avond gehouden, waarop tevens de prijzen van de klaverjaswedstrijden zijn uit gereikt, De voorzitter, de heer C. Huis opende de avond en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Er is tweemaal gespeeld om de grote wis selbokaal, die werd gewonnen dooi de heer P. Kouwenberg, 70074 pt, 2. B. Schippers, 69948 pt en 3. G. Vliet- stra inet 69777 pt. Er waren 44 deel nemers en men heeft gespeeld in een huis-aan-huis-competitie. Na de prijs uitreiking was er muziek, zang en spel. Geboren; Johanna Y., d. v. C. van Duivenbodc en A. v. Tilborg; Fred dy, z. v. A. van Wicringen en K. Nagtzaam; Helena M., d, v. L. J. Maagdenburg cn J. A. de Vette; Charles, z. v. G. F. de Zwart en -j. V Parijs; Marianne M.. d. v. G. van 1 Dyk en M. J. Scholte. (Advertentie l.M. In Mei 1945, na de Bevrijding, werden tal van buurtverenigingen geboren. In Mei 1955 is het dus tijd om het tienjarig bestaan te vieren. Zaterdag deden dit de buurtver enigingen Leeuwenhoekstraat in Ti- voli en de Willem Brouwer straat in Riton. Aan het hoofd van een lange stoet liep voorzitter J. M. Koogje met zijn vrouw de polonaise in de zaal van. Rrton. Het Willem Brou wer Orkest produceerde de muziek en er heerste een gezellige stem ming.' Het was êen beetje anders dan'tien jaar-geleden. Nog gezelli ger misschien, de goede onderlinge verstandhouding stond hier borg voor, maar er was nu ook voldoen de variatie in de mondvoorraad. De spelletjes en dansjes weiden af gewisseld met de verzorging van de inwendige mens. In Tivoli waren de 134 leden van dc Leeuwenhoekstraat aanwezig. Hier verzorgde het gezelschap van Henk Bukman-het cabaretprogram- ma. Conferencier Bukman zelf liet de aanwezigen lachen en zingen. De Leeuwenhoekstraat heeft nog meer noten op haar zang. Uit de bevrij- dingsveremging is een reisvereni- ging gegroeid. Dit jaar wordt de zevende reis gemaakt en het kom pas wordt gericht op het mooie Gelderland. De kinderen worden ook niet vergeten en zeventig kin deren gaan op 17 Augustus een dagje uit naar 't Kalfje m Breda. Voorzitter K. de Vries sprak nog een kort openingswoord by de vie ring van dit tweede lustrum en hy memoreerde het ontstaan van de verenrging ia. de spannende Mei- Dat goede samenwerking tussen Sehiedamse toneelverenigingen kan bestaan is Zaterdag gebleken. De regisseur van „Tot steun in de strijd" de heer P. Rodenberg werd welwil lend uitgeleend aan „Kunst Door Oefening", toen de eigen regisseur wegens studie verhinderd was. DH was nog niet voldoende, want één der speelsters kreeg een ongeluk. Prompt viel mevr. J. IlmerRoden berg van eerstgenoemde vereniging in voor de gehandicapte mevr. T. Roosioot en „Een huis vol herrie" werd geen brokken paleis maar kon zonder herrie op de planken den gebracht. Dat hel een succes werd pleit zeker voor de capaciteiten van de heer Rodenberg die het voor hem onbekende gezelschap tot een har monisch geheel moest samensmeden. Dit is gelukt en ook deze slotavond voor KDO een prettige geworden. dagen en de belevenissen in de af gelopen tien jaar in hun. buurtge meenschap. Tot midden in de nacht was er op beide plaatsen een. ge zellig samenzijn. Éénmaal in de maand organiseert Karei Scholten voor de jeugd van het clubhuis St. Jorts Doele een filmavond. In de grote benedenzaal ts het dan altijd reuze gezellig. Za terdag werd weer een uitgebreid filmprogramma vertoond, dat onder stille gespannen aandacht door ve len werd gevolgd. Gedraaid werden teken- en sportfilms en een klucht getiteld „De jongens van Jan de Wit". De jongens (en. meisjes) van Scholten zagen daarna nog een goede documentaire over het we reldgebeuren en diverse fabricage processen. Om half tien gingen de jongeren naar huis en de overigen dansten met begeleiding van gra- mofoonmuziek. In de nacht van Vrijdag op Za terdag is ingebroken by het zak- kenreparatiebedrijf van de Gebr, J. en B. B. 'aan de Noordvestgin- gel. Het slot van het kantoor werd geforceerd. Uit een bureau is een geldkistje met f 86 ontvreemd. Te vens namen de ongenode gasten een aantal omslagen met zieken fondscoupons ter waarde van f 800 mee. ïn de cantine van de „Missions to Seamen" op het terrein van Wilton-Fij'enoord, is Zaterdagnacht ingebroken. Er werden vier ruiten en een paneel van een binnendeur vernield. Voor een bedrag van on geveer f 350 aan snuisterijen cn an dere artikelen werd meegenomen. Kapel woonwagenkamp ingewijd voor töm uw «zin Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Wetstendorp. Singel 81, Bellen bij ongeval: G.G. en GD* Tui nis an 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur ea iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. ELK, Leeszaal en Bibliotheek. Dam? geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sfedelyk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 u.r ..De purperen vlakte". Monopole, 3, 5, 7 en 9.15 uur: Het teken van de Heiden". Voorstellingen: Musis Sacrum: 7.45 uur Ouder avond Comeniusschool B, Irene: 8 uur Bindingsavond B.B. Zaterdagavond j.L besloot da Korfbalvereniging Schiedam de fees telijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan met een diner voor Bestuur en oud leden in Hotel Rest. „Atlantic" op het Rubensplein. Vele oud-leden, waaronder ook verschil lende van buiten de stad, woonden deze bijeenkomst by. De aanwezigheid van de heer W. Chr. Schaap, voorzitter van de Kon. Ned. Korfbalbond, werd zeer op prijs gesteld. Met een geestige en hartelijke speech werd door hem de bondswimpel van de O.K.B. overhandigd. Namens de Rotterdam- sa Korfbalbond sprak de secretaris, de heer J. F. van der Stam, -woor den van waardering en bood de ere tekenen van deze bond aan, fraaie emblemen ter bevestiging op de clubvlag. Het insigne voor 25 jaar trouw lid maatschap van de K.N.K.B. werd. door de heer Schaap overhandigd aan de heer M. C. van der Kraan oud secretaris en een der oprichters van de vereniging. Namens de oud leden zegde de heer Joh. Penning, erevoorzitter, een cadeau onder couvert toe. ter wijl oud-voorzitter S. Patijn felici taties en de beste wensen voor de strij'd om het kampioenschap aan bood. Voorzitter L. van der Kraan vond voor alle sprekers een passend ant woord en. wekte in het algemeen de oud-leden op ook in de toekomst hun belangstelling te blijven tonen. Onder geanimeerde gesprekken en met het ophalen van oude herinne ringen werd. de avond doorgebracht, een avond 'die ongetwijfeld heeft bijgedragen tot versterking van ae band tussen, oud-leden en de ver eniging. De P.V. „De SnelvÜegers", aange sloten bij de Bond van Zaterdagvlie gers, hield Zaterdag 'een wedvlucht vanuit Roosendaal. Afstand 42 km. Gelost 13.30 uur; eerste duif 14.10.17. Laatste duif 14.1839. Prijs winnaars waren: H. de Gunst I 4 10; J. v. Rossen 2. A, J. Konings 3 5 7. J. C. Konings 6 8 13 14. A. Osterholt 9. H. Groe- neweg 11. J„ Stolk 12. J. Tromp 15. De Postduif De S.C.V. ,.Oe Postduif" hield een vlucht vanuit La on over 268 km. Uitslag: 1 6 9 17 27 43 44 48 101 107 108 J. Koster; 2 4 5 10 15 19 23 34 41 75 79 90 94 J. v. d. Windt; 3 21 77 81 109 110 112 J. Doejaaren; 7 24 51 83 L. Verheugen; 8 12 35 38 Joh. Christen; 11 14 18 33 53 C. Ver linden; 13 Lancer; 16 J. Brand, 20 A. v. Dongen; 22 H. v. d. Kant; 25 56 63 85 95 H. Crama; 26 30 50 68 84 97 115 A. Heezen; 28 G. Kieïa; 29 54 58 C. Tuinder; 31 45 80 Th. "Weehe; 32 A. Vis; 37 88 C. van Tricht; 39 J. Kazenbrood; 40 H. Suttorp; 42 99 Simonis; 46 55 A. v. d. Tuijn; 47 103 113 F. Koppenha- een; 49 D. Ram; 52 L Borranie; 56 64 P. Gou weiecuw; 57 69 71 C. v. d. Grijp; 59 91 A. Grijp; 60 N. in 't Hol; 61 66 92 96 116 J. Freij; 62 J. v, d. Tuijn; 65 117 mevr. Bak ker; 67 82 C. Verboom; 70 Dalhui zen; 72 Niemijer; 73 J05 A. Faas; 74 98 A. Moog; 76 118 K. Muilwijk; 78 mevr. "Van Os; 86 J. Lips; 87 111 J. Koogje; 89 102 J. Wester- holt: 93 J. v. d. Waard; 100 P. Hin ten; 104 114 E. Smirzen; 106 C. van Wijk. Aan het concours namen 500 duiven mee. V.» verschillende ««hisjXS.tef ScvSc 2ÏÏ1 iaT ArraVc waren reeds bloem, en fiuitmand heeft genoten van de vele grappige gezonden, waardoor dc zaal e misvei standen in het huis van Jack pretug aanzien I Gay iM Bakker» De heer A. Zand- Begiypelyk heeft heel voetba - wa5 een „oodc weko WllIy lend Schicaam medegeleefd mei dit GlUord dic zichzelf met mocht zijn bezaaide succes, zodat \oorziuer - Haideman gelukwensen resp. van DHZ. DRS Ui sus. Martinit. Schte- Gisteren heeft déken R. J. J. Reijnen het nieuwe kapelletje bij het woonwagenkamp aan de Ou- dedijk ingezegend en daarna in de kapel een H. Mis gecelebreerd. Hierdoor is de kapel met het ont- spanmngsgebouw in gebruik geno men. By deze plechtigheid was het gebouw tot dc laatste plaats ge vuld. Door de vele aanwezigen, w.o. ook burgemeester en mevrouw Peek, is een rondgang door het woonwagenkamp gemaakt. Een ge meenschappelijk ontbijt werd geno ten, waarbij ae heer Hamelton. ad ministrateur van de St Willibror- dusstichting, heeft gesproken. 's Middags hebben de kinderen uit het kamp nog een gezellige dag gehad, 's avonds namen de P. Rodenberg had een ouderen het er een ogenblik van. Rjgis aanvaardbare rol van de begrijpt de oude vader Noah Het tienti hoer A. Byloo kwam namens bonJsbesluur de gelukwensen aan- bieden; de oud-voorzitter van de vereniging de heer De Uijl, kwam j dc heer Hardeman de hand drukken en hoopte dat op het nieuwe ter rein het volgend seizoen dezelfde resultaten zullen bereikt worden. Vermeld mag worden, dat cén der spelers van Hekelingen in Schiedam was achtergebleven, om officieel namens zijn vereniging, die door het verliezen van de wedstrijd het kampioenschap is ontgaan, SVDPW Ook m de KNVB dezelfde resulta ten toe te wensen. Ook verschillen- de scnnfteiijke gelukwensen werden m de loop van de avond aange boden. Begrijpelijk waren alle leden met hun dames aanwezig en er volgde een gezellige cabarel-avpna. Een langdurig applaus beloonde actrices en acteurs voor het ge- bodene. De band van Maarten Slavenburg zorgde daarna tot ver na twaalf voor de dansmuziek. Het openings woord was van "voorzitter Jac. Blazer. De fiets van het vijtienjarige meisje M. W, B. uit Rotterdam, is uit do stalling van dc Technische School aan de Burgemeester van Haarenlaan meegenomen. Van de vijftienjarige J. P. uit Schiedam is gistermiddag voor het Monopoie- theater een heren rij wiel gestolen. De fiets. $tgnd niet op slot. Begunstigd door het mooie weer heeft de motorclub „Schiedam" gis teren een puzzlerit gehouden over 70 km. voor motorrijwielen, zijspan en automobielen. De uitslag van de afdeling motoren was: 3. \V. Bregt. 2. K. Kassels, 3. W. v- Krevelen, 4. V. Leeflang (allen uit Schiedam), 5. Krebs en 8 G. Stam (motorclub Merwefitad). De uitslag van de gecombineerde zijspan -a utom obiel-klasse luidt: 1 Sonne veld (Merwestad), 2 F. v. d. Berg (Schiedam), 3 P. de Jong (Rotterdam), 4 v. d. Hel (den Haag), 5 Hydra (den Haag), 6 L. Roelir.g (Schiedam). Mcj. J. N. Jans uit Schiedam is aan de Leidse Rijksuniversiteit ge slaagd voor het candïdaatsexaMen Nederlands Recht. Esperanto-agendo Jaudon, la 26an de majo. Konver- sacia vespero kivscias ion, rakontos tion. Klubvespero oe gek; v. Gink, Ploegstraat 19. Montru ke vi estas Esperantisto per viaj agoj. ROTTERDAM Zondagmorgen om kwart over ne gen deed zich een gasexplosie voor in een woning aaii de Insulinde- straat. De bewoonster van de wo ning op de tweede etage, mevröuw Kints, heeft vermoedelijk met de verkeerde kraan van haar gasfor nuis gemanipuleerd. Het gevolg1 was dat de oven vol gas raakte. Ten slotte volgde, juist toen de bewoon ster de keuken had verlaten, met een grote knal de explosie. Het glas van ramen en deuren versplinterde. Dp brandweer '(aanwezig met dc blusoenheden 28 en 27 en gereed schapswagen 2 onder leiding' van brandmeester C. Duyts) heeft alles gecontroleerd en het glas wegge ruimd. Brand was er niet ontstaan. Er is een tamelijk ernstige- schadi aangericht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1