SCHIEDAM Loenen voor Verf Voor t onderwijs aan de Seliiedanlse scholen Ook Ursus wordt 35 jaar DE STER Voorstellen aan Gemeenteraad AGENDA Een afscheid bij St Jorisdoele Vrees op Java vanwege de onveiligheid Cora Ville met auto gestrand WALDO-RIJSCHOOL Na aanrijding motor en man in brand VERF!! «fan van Katwijk van KOERIERSTERS Woensdag 25 Mei 1955 Vrijdag a.s. Jcomt d« Schiedamse Gemeenteraad weer bijeen in het Stad huis om verschillende voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders te bekijken. Naast de voorstellen die wij reeds vermeld hebben zijn er ook weer vele die betrekking hebben op bet onderwijs, 3.064,25. Deze nieuwe boeken 2«n nodig omdat de eisen bij het ULO- examen in die vakken verzwaard 2ijn geworden, waar tegenover staat dat de leerlingen met dit Ulo-diplo ma die hun toekomst zoeken op het gebied van de handel, vrijgesteld worden van deze vakken voor het Middenstands-diplom a. De Vereniging voor Gereformeerd Sehooi-onderwijs vraagt verder een bedrag van 6.377,50 voor de aan schaf van meubilair voor de Groen var» Prinsterer-school. Nu de scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijs in Nieuwland spoe dig gereed zijn, moeien er ook leer middelen worden gekocht. Hiermee is een bedrag gemoeid van 21.988,10 en wel 7.073,25 voor de openbare, 7.655.45 voor de Hooms-katholieke en 7.259,40 voor de Prot. Christe lijke school. •Zo hèt voorstel tot benoeming van een. dtrècteur en een leraar Engels aan de Gemeentelijke Middelbare Handelsavondschool, waarbij aanbe volen wordt de heer D. K. van der Kooy, leraar aan die school, tot di recteur en de heer H. Zomeijer tot leraar Engels. In de vacature van onderwijzer aan de Goeman Borgesiussehool wor den voorgedragen de heren B. Jacobs en P. J G. Bouma, beiden tijdelijk onderwijzer. Verder heeft de heer D. Hoek, hoofd van de Prof. dr Fb. Kohn- stammschool verzocht hem eervol ontslag te willen verlenen uit die functie, waarmee B. en W. zich kun nen verenigen. Een aantal leden van de Commis sie tot Wering van Schoolverzuim moet benoemd worden. In de groep meerderjarige inwoners der gemeen te (personen aansprakelijk voor het onderwijs) worden aanbevolen de heren J. van der Kamp, C. Dubbel en de dames H. L. Kieiss-Gouka en E. H. Gulmans-Verdonck. In de groep onderwijzers bij het openbaar en bij het bijzonder onderwijs worden voorgedragen de heren W. C. de Vries, J. M, Schmidt en J. J. H. Kam pers en voor de groep overige in woners de heren C. M. Kn opper, A. J„ van Zwieten en A. Ledeboer, Aan de raad is een ontwerp-voor- sfcel voorgelegd voor de vaststelling van het bedrag van de voor vergoe ding in aanmerking komende uit gaven van de besturen, der bijzondere scholen over het jaar 1954 als be doeld in de artikelen 101 en 103 van de Lager Onderwijswet, Deze bedra gen zijn voor de Vereniging voor Geref. School-onderwijs 44.790,82 en 38,479,20. Voor de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onder wijs 75.333,30 en 80.052,61; voor de St. Willibrordusstichtlng 154.921,59 en 134.4S7.25 en voor de Vereni ging voor Christelijk Volksonder wijs 8.232,18 en 9.080,46. De Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs heeft voor het aanschaften van nieuwe boeken voor de vakken boekhouden en handels- rekenen een bedrag nodig van 1.677.75. Voor het zelfde doel heeft het Gereformeerd Schoolonderwijs 382.— nodig, terwijl de hoofden .van de Openbare ULO-seholen aan gevraagd hebben een bedrag van Dierenbescherming vraagt aandacht Voor de jaarvergadering van de afdeling Schiedam der Nederlandse Vereniging van Dieren, die gister avond in de benedenzaal van de Amstslbron werd gehouden bestond slechts geringe belangstelling. De voorzitter, de heer H, Willems van Beveren achtte het beschamend, dat een stad als Schiedam niet meer dan 691 leden telt In verband met de daadwerkelijke activiteit, stipte spr- ^öe slagzin aan „Dierenbeschermer, is 'mensen beschaven". Het bestuur werd dq.pr de vergade- •fmg" geriVaöïltïgd twee leden naar de aabstaa nde algemenevergadering in Alkmaar af te Vaardigen- Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden, mevrouw A. Staal- Maartense en de heren J. Borst en Jos Kreuger bij acclamatie herko zen, terwijl voorts het bestuur werd aangevuld met de heren S. H. Guli- ger en B. Evenhuis. Bij de rondvraag kwam oen brief van het bestuur aan het college van B. en W. ter sprake inzake het steeds nijpender probleem van een behoor lijk plaatselijk dierenasyL Enkele klachten werden geuit over de bal dadigheid van jongens, die eenden eieren kapen en vogelnesten uithalen of vernielen- Nieuwe romans bij Gem. Bibliotheek De volgende nieuwe Nederlandse en buitenlandse romans zijn in de Gemeente-Bibliotheek te verkrijgen: Bates, H. E, „De purperen vlakte". Een RAF-piloot, die in Londen zijn vrouw verloor tijdens een luchtaan val, zoekt tevergeefs op zijn vluch ten boven Birma de dood; na zijn ontmoeting met een inlands meisje krijgt het leven echter voor hem weer zin, zodat hij na een noodlan ding in de jungle voldoende kracht en doorzettingsvermogen bezit om de barre tocht door de „purperen vlak te" te volbrengen. Bowen, E. „A World of love" De sfeer van wantrouwen en haat, welke heerst onder de bewoners van een oud Iers landhuis, wordt verbro ken, wanneer een bundeltje gevon den liefdesbrieven de harten opent voor de droomwereld van de liefde- Franken, R. „Josephine". Belevenissen van een Frans meisje, dst na enkele jaren in Engeland en Amerika te hebben doorgebracht, weer terugkeert in haar geboorte dorpje in de Franse Riviêre temid den van haar familie. Patten, F. Gray. „Goedenmorgen, juffrouw Duif", De confrontatie met enkele oud- leerlingen tijdens een behandeling in een ziekenhuis geeft een onderwijze res de zekerheid, van de grote vor mende invloed, welke zy op het op groeiend geslacht heeft gehad. Peters, A. „De reis van Korreltje". Wijsgerig sprookje, waarin een Ferzisch jongetje op zijn reizen naar andere hemellichamen het leven van volmaakte harmonie en geluk leert kennen, waarnaar hij op aarde ook wil streven. Scheepens, H. (tOp zoek naar de bron". Na de dood van zijn vrouw geeft de hoofdpersoon zich op onbarmhar tige wijze rekenschap, van de mo rele mislukking van zijn leven. Shute. N. „Mazaran". Bij een vliegtuigongeluk wordt het leven var) de piloot gered door een voortvluchtige gevangene, wat deze doet besluiten zijn redder te helpen, hetgeen hem in aanraking brengt met de onderwereld der maat schappij. Toonder. NL ..Klei en zout water". Autobiografie van een arme arbei dersjongen. die de Groningse klei vaarwel zegt om in Rotterdam ma troos te worden op de grote vaart, en zelfs' ondanks zijn gebrekkige schoolopleiding weet óp te klimmen tot eezacvoerder. Böll, H. „Hulzen zonder vaders". Door de gedachten en reacties van twee kleine jongens leren wij de pro blemen kennen, waarmee de Duitse families, die in de oorlog htm man nen en vaders verloren, te kampen hebben. Apotheken-nachtdienst: Apotheek fa. Wetstendorp, Singel 81. Bellen bt| ongeval: G.G. en GD., Tulnlnan 80. telefoon 69290. Gent. Openbare Leemt) en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8^0 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam; geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 830 UUT- Zondags gesloten. StedeRjk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „De purperen vlakte". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Ontvoerd uit Singapore". Voorstellingen: Musis Sacrum, 8 uur: Feest avond Alg. Bond van Ouden van Dagen. Irene, 8 uur: Toneelavond Ned. dir. Bouwvakaxbeidersbond. Arcade, 8 uur: Filmavond St. AloysiusschooL Gebouw Toonkunst, 8 uur: Jaarvergadering Alg. Fotokring „Schiedam". Zondag a.s. zal de Schiedamse Voetbalvereniging Ursus het heug lijke feit kunnen herdenken dat de vereniging 35 jaar geleden werd op gericht, Het was op 29 Mei 1920 dat in Schiedam tot stand kwam de voet balvereniging Door Vriendschap Sterk, die voorlopig nog eerst enkele jaren nog uitsluitend in serie-wed strijden uitkwam. Toen trad DVS echter toe tot de Rotterdamse Voet bal Bond en moest daarbij de naam veranderen. Ursus werd toen geko- 2en- - Deze intrede in de RVB leverde direct al succes op want reeds in het eerste jaar werd het kampioenschap in de derde klasse behaald en enkele jaren later ook van de tweede klas se en eerste klasse. In een sensatio nele wedstrijd, die door csn record aantal bezoekers werd bijgewoond werd daarop ook het kampioenschap in de eerste klasse behaald en Ursus promoveerde naar de KNVB. Hier werd met afwisselend succes gespeeld tot dat in het vorige sei zoen Ursus weer degradeerde naar de RVB. Ook dit jaar wil het niet erg lukken en Ursus zweeft nu on deraan in de eerste klasse, hetgeen wel erg jammer is nu het zevende lustrum gevierd moet worden. Toch zal dit lustrum niet onge merkt voorbij gegaan worden. Want op Donderdag 9 Juni wordt het ju bileum gevierd met een groot feest in het Passage-theater, waarbij vele Aankoop buizen en gronden door de gemeente Met het oog op de plannen tot sanering van de betreffende wijken heeft de gemeente wederom ver schillende woningen aangekocht. Zo o.a. de woning Stationsstraat 65 woonkamer, bedstede, keuken en slaapzolder welke in slechte staat verkeert, benevens de aan grenzende woning, bestaande uit een tweetal bergplaatsen, samen vpor de som van 4.409. Voorlopig zal laatstgenoemd pand nog worden verhuurd aan de tegenwoordige ge bruikers, de woning eventueel na nog enigszins te zijn gerestaureerd. Verder het pand Hoofdstraat 67, te koop geboden door de heer W. J. Bczemer uit Vlaardïngen voor de som van ƒ3.378. In afwachting van de uitvoering der saneringsplannen kunnen de huidige huurders voor lopig blijven wonen. De drie pan- dan aan de Singel no 60. 62 en 64. welke van belang zijn in verband met het onteigeningsplan „Nieuw Stadhuis". Overeenstemming is be reikt over een bedrag van ƒ12.000 in totaal voor de nrs 60 en 62 en 11.250 voor nr 64. een woning met een tuin. Ook hier kunnen de huurders voorlopig blijven wonen. Ten behoeve van het onteige ningsplan „Schiedamseweg" kunnen percelen grond, behorende bij het woonhuis nr 217 en 219, worden ge kocht tegen ƒ3240. Voor de RK-school in Nieuwland De St Wiliibrordusstiehting heeft voor de bouw van een nieuwe school voor gewoon lager onderwijs in Nieuwland-west een bedrag no dig van ƒ455.000,—. Daar de Ge meenteraad reeds vorig jaar beslo ten heeft om medewerking te ver lenen aan de bouw van deze school verzoeken B. en W. aan de Raad een crediet tot dat bedrag te willen verlenen. Tewaterlating van de „Bussum" Zaterdagmorgen om tien uur 2al het motortankscbip „Bussum" bij de Dok- en. Werf-mij Wilfcoti-Fijen- oord te Schiedam van stapel lopen. Dit schip is gebouwd voor rekening van de Stoomvaart Mij „Oostzee", directie Vinke en Zonen te Am sterdam. Mevr. J. A. Warnderink Vinke-Pont, echtgenote van een der directeuren zal het schip ten doop houden. De „Bussum" Is een zusterschip van de reeds enige tijd In de vaart zijnde tanker „Hilversum" en is 158,49 meter lang, 20 meter breed met een holte van 11.84 meter. Deze tanker zal 17.350 ton olie kunnen vervoeren. In de machine kamer is opgesteld een W-F.-Dox- fordmotor van 5.500 A.PJC, die het schip een snelheid van ca. 14 kno pen geeft. Het schip wordt verder uitgerust met alle moderne, nauti sche instrumenten en veiligheids- middelen. De verblijven van commandant, stuurlieden en bemanning worden modem uitgevoerd en evenals de smaakvol uitgevoerde salons en ge meenschappelijke zalen van alle ge makken voorzien. Geslaagd De heer K. Heyboer te Schiedam is aan de Rijksuniversiteit te Lei den geslaagd voor het candidaats- examen in de Engelse taal en let terkunde. goede artisten op de planken zullen komen. Ondanks de vele ups en downs, die Ursus heeft meegemaakt is de geest van „Door Vriendschap Sterk" er nog steeds en deze geest zal de jubileum-viering wel tot iets goeds maken. Instrumenten voor het Gemeente-ziekenhuis Het Gemeente-ziekenhuis heeft een aanvulling van het instrumen tarium nodig. Een verzoek is inge diend bij het gemeentebestuur om voor dit doel een crediet van ƒ15.000 te willen verlenen. Daar op de begroting hier reeds rekening mee was gehouden, stellen B. en W. aan de Raad voor dit verzoek in te willigen. Bouw R.K. Huishoud school Het Architectenbureau Kramers en Wïllemsen te Schiedam heeft namens het bestuur der R.K. Huishoudschool het bouwen van een R,K. Huishoudschool met gymnas tieklokaal gegund aan W. G. Ger- ritse te Rotterdam voor ƒ531.900.' zulks behoudens Rijksgoedkeuring. (Advertentie 1M.) In het vervolg naar het nieuwste Super-smeerstatiosi Achter de nieuwbouw Amsterd. Bankr. MORRIS DEALER voor Schiedam en omstreken. L. Nleuwstr. 227. Tel. 69604 S3 Grote rookwolken stegen vit de pijpen- van de by Gusto's werf in aanbouw zijnde zandzuiger „Louis Perrier", bestemd voor de Suez Kanaalmaatschappij, toen daar gis termiddag brand uitbrak in het ketelruim. Om het cuur te ver stikken heeft men. de pypeu met zeildoek afgesloten. Eerst de be drijfsbrandweer en daarna de Schiedamse brandweer o.l.v. com mandant ir S. Moeker hebben het vuur bedwongen met schuimblus- sers en enkele waterstralenDe in aanbouw 2tjnde mijnenveger „Hoogezand.", die daarnaast lag, ■werd zekerheidshalve maar weg gesleept. De brand ontstond door dat «uur kir am bij de bitumen- mastiek en olie tussen de bodem- vrangen van de ketelvloer. Trionica's eerste lustrum ïn gebouw Irene heeft de perso neelsvereniging van Boll Dunlop's Distilleerder^ gisteravond haar eer ste lustrum gevierd. In een gezellig versierde zaal waren de talrijke le den bijeengekomen om dit feit te herdenken. De directeur, de heer drs C. L. Meyer en de voorzitter van „Trioni- ca" zoals de vereniging heet, de heer H, Sjakes, hebben de aanwezigen verwelkomd. Een goed verzorgd ca- baretprogramma werd daarna voor het voetlicht gebracht. De conferen cier Fred Kemp praatte de diverse nummers aan elkaar. Een aria uit Mozart's Zauberflóte werd goed ver tolkt door Ton Markesteyn. Loet Stouthandel bracht goede pianomu ziek ten gehore. Nellie Ruiter wist met haar sneltekenkunst de aamvezi- 1 gen te boeien. De muzikale omlijs ting werd verzorgd door „The Sipg- I ing Muslcans". Vexgadering van Het ging er gezellig en vrolijk aan toe gisteravond in het Clubhuls St. Jorisdoele. waar kinderen en ouders afscheid namen van hun leidster me juffrouw Sara Bolt, die deze week in het huwelijk zal treden. De directeur van het clubhuis, de heer Karei Scholten gaf in het kort een overzicht van de werkzaamhe den, die mejuffrouw Bolt in de laat ste vijf jaar voor het clubhuis heeft gedaan. Elke avond was zij in het clubhuis om haar krachten te geven aan de opbouw van het jeugdwerk, dat haar zo na aan het hart ligt. Bijna altijd kon men mejuffrouw Bolt aantreffen op het clubhuis en voor iedereen stond zij klaar, *om raad te geven of te helpen. Met haar muzikale en zangarbeid heeft zij in deze vijf jaar veel weten te bereiken. Met de ongeveer 20 medewerkers, die zij had, kon zij goed overweg en samen hebben zij veel dingen tot stand gebracht. Tien meisjes vertolkten de waar dering, die de scheidende jeugdleid ster bij de jeugd heeft weten te ver werven met een. nuttig geschenk. Ook kreeg zij een cadeaii onder cou vert De avond werd daarna op ge zellige wijze doorgebracht. „De Blauwe Doffer" weer actief De Schiedamse Postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" hield van Laon uit een vlucht. De eerste duif kwam aan om 10.35.25; de laatste duif arriveerde om 11.06.32, De uit slag was: 1 9 A. P. de Rouw; 2 23 Loopik en zoon; 3 10 12 17 19 22 Leeuwen Schrranfp; 4 Rokers; 5 6 11 Lim- borgh; 7 Kazenbroot; 8 Duivenbode; 13 20 Deursen 14 21 Gebr. Lems; 15 C. A. Hersbach; 16 Potters; 18 Ilmer; 24 v. cL Steen; 25 Boes. Politienieuws De schipper A. E, uit Rotter dam is aangehouden, verdacht van diefstal van ongeveer 20 kg koper op de werf van Wilton Fyenoord. Een vierjarig knaapje heeft op het Van ft Hoffpïein een eend van het nest gejaagd en met een schepje zes eieren stuk gemaakt. Burgerlijke Stand Overleden: G. Meijer, vr. van J. Kuiper, 80 j. Geboren: Cornelia M. A. d, v. M. v. Tricht en P. Magereij; Maria E, J. d. v, C. F, Kats en J. J. Scholte; Godevinus M. z. v. H. J. Stavenuiter en M. M. Zagwijn. de PvdA In het Volksgebouw heeft de af deling Schiedam van de Partij van de Arbeid gisteravond haar 48ste le denvergadering gehouden. Deze ver gadering droeg een bijzonder ka rakter, omdat de heer E. F. Albracht, secretaris van de P.v.cLA. een vlag aanbood voor het 123.000ste lid. dat door de afdeling Schiedam werd aan gebracht Deze vlag was beschik baar gesteld door de directie van de Arbeiderspers. De voorzitter van de afdeling Schiedam, de heer H. Sa bel nam de vlag in ontvangst. De heer Albracht hield een korte toe spraak, waarin hij zei, dat Schiedam een actief aandeel heeft gehad bij de ledenwerving. In totaal werden 92 leden geworven en daarmee was Schiedam boven het gemiddelde van de landelijke actie gekomen. Spreker gaf vervolgens een korte beschouwing over de oorzaken van de huidige regeringscrisis en belicht te de politiek van de KLV.P. Een le vendige discussie volgde na deze toe spraak. Jeugdverheersexamens Het practische gedeelte van het Jeugdverkeersexamen zal worden af genomen. op Donderdag a.s, van 9.00- 12.00 en van 13.30-16.30 uur en Vrij dag a.s. van 9,00-12.00 uur. Start en finish achteringang van de Jan Lighthartschool in de van Ostade- laan. Prins Bemhard op bezoek bij Ferrari autofabrieken MODENA. Prins Bemhard. zelf een klant der Ferrari automobielfa briek, is Dinsdag de gast van de Ita. liaanse automobielconstructor Enzo Ferrari geweest. Volgens een woordvoerder te Mo dena heeft Prins Bemhard persoon lijke belangstelling getoond voor de deelneming van de fabriek aan de op 19 Juni op het circuit van Zand- voort te houden races om de grote prijs van Nederland. De fabriek heeft oog niet aange kondigd of zij aan die races zal deelnemen. Ambassadeur Malik naar Moskou LONDEN. Jakob Malik, de Russische ambassadeur In Londen, is naar Moskou teruggeroepen voor overleg inzake de voorgestelde vfer- mogendheden-confecrentie. Verwacht wordt, dat de Russische ambassadeurs in andere belangrijke hoofdsteden, zoals Washington en Parijs, eveneens spoedig naar Mos kou zullen vliegen. Molotov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, heeft de gewoonte zijn voornaamste ambas sadeurs naar het Kremlin te roepen als een internationale conferentie aanstaande is. BANDOENG. Het bestuur van West-Java heeft bekend gemaakt, dat gewapende benden tot 30 April van dit jaar 43 aanvallen op planta ges hebben gedaan. Blijkens een mededeling van de autoriteiten vrezen ongeveer 25.000 arbeiders op deze plantages 's nachts in hun huizen te slapen, omdat zij bang zijn levend verbrand te wor den. De regering vreest ook. dat de verliezen van de plantages in de omgeving van Bandoeng verlies aan belasting zullen betekenen. Deze plantages brengen jaarlijks ongeveer 100 rcillioen roepiah's aan belasting op. Poolse oud-strijders in Nederland in vergadering bijeen UTRECHT. De afdeling Neder land van de Vereniging van Poolse Oud-Strijders de grootste Poolse onafhankelijkheidsorganisatie in het buitenland heeft in Utrecht haar landelijke jaarvergadering gehou den. De afgevaardigden van de krin gen Amsterdam. Utrecht, Venlo. Lutterade en Vlïssingen kwamen bij een om zich te beraden over de wij ze op welke de Poolse zaak het meest doeltreffend kan worden ge diend. De vergadering werd bijge woond door een gedelegeerde van het hoofdbestuur in Londen. Tal rijke Poolse autoriteiten o.a. gene raal Anders zonden hun gelukwen sen. Adenauer in Juni naar Amerika BONN Bondskanselier Adenauer heeft de uitnodiging tot een bezoek aan de Verenigde Staten aanvaard. Adenauer zal omstreeks midden- Junr in Amerika aankomen. De bondskanselier zal een ere doctoraat ontvangen van de Har- vard-uxxiversiteit te Boston, ROTTERDAM In Overschie Huisvredebreuk, diefstallen 's Nachts om twee uur belde cca enigszins beschonken man aan bij een pand aan de Abtsweg in Overschie, om mevrouw te spreken. Het eind van het lied was dat de bezoeker werd opgebracht wegens huisvredebreuk. Bij een bestuurslid van het Groene Kruis in Overschie ver voegde zich een man. die namens het hoofdbestuur geld kwam in zamelen voor kinderuitzending. Het hoofdbestuur bleek van niets te weten. Ben Overschiese glazenwasser constateerde dat jongelui een ladder ter waarde van. ƒ50.hebben ver nield. In Overschie zijn nog de vol gende diefstallen aangegeven: een tennisser op de banen aan de Torenlaan miste een gouden hor- love uit zijn kleding: een scheeps bouwer aan de Overschieseweg mist een laadboom. Bij de Noorderbrug De Rotterdamse revue-artiste Cara VUle werd gistermiddag tegen jUM en dank hoofdpersoon in de een- acter „Verkeersproblemen tn de grote stad" Even na drieën weiger de haar auto verdere dienst midden op het drukke kruispunt van Jon ker Fransstraat en Noorderbrug. De wagen bleef juist op beide tramba nen ataan en in een minimum van tijd was de auto omsloten door allerlei wagens; het verkeer was volkomen gestagneerdVanaf zijn hoge zitplaats had een agent van de bereden brigade uit de verte tets gezien. Hij kwam aangegaloppeerd en regelde met veel tact cn beleid een en ander zodat Cora Vilïe's wa gentje ïcow' worden weggeduwd. Maar op de trottoirs achter de hek ken verzamelden zich inmiddels honderden voorbijgangers, die wil den weten wat er aan de hand was. Alle mogelijke aangeboden hulp werd intussen door Cora Ville afge slagen „Ik zit hier best", zei ze, „en ifc heb'nog nooit zo goed naar het verkeer kunnen kijken, alleen be grijp ik niet dat de mensen zoveel tijd hebben om naar mij te kijken". De bestride hulp kwam tenslotte opdagen. Cora kreeg de raad het nog eens met het koppige motortje te proberen.... en het wonder ge beurde: zonder dat iemand onder de motorkap had gekeken liep de motor weer. Zeg nu «iet een vrouw achter het stuur, ja ja Een nieuw revueliedje zit er in ieder geval in. Gemeente Krimpen geeft ƒ1500 aan St. '40-'45 De gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel heeft besloten een bedrag van ongeveer vijftienhon derd gulden te schenken aan de Stichting 1940—1945 als jubileum gift ter gelegenheid van het tweede lustrum van de bevrijding. -(Advertentie l.M.) 4c 699X5 Op het Zuidpleln bij de Fleinweg werd vanmorgen de 55-jarige «teen houwer H. Schoumans uit Den Haag met zijn motorfiets aangeredendoor een. autobus van lijn 52. De motor- flets en de berijder raakten in brand. Met ernstige brandwonden aan het hoofd en beide handen, moest de steenhouwer naar het Zuiderzie kenhuis worden vervoerd. De bus reed na de botsing over de beton nen wegscheiding en kwam aan de andere zijde van de weg tot stil stand. De chauffeur, de 25-jarige P. van Es van de Wolphaertsbocht, klaagde over hevige rugpijn, en werd eveneens naar het Zuiderzie kenhuis vervoerd. De bus werd licht beschadigd, doch de motor werd totaal vernield. Getuigen van. deze aanrijding worden verzocht, zich te melden aan het bureau San- delingplein tot het geven van in lichtingen, in het bijzonder de twee wielrijders die van de Dordtaelaan. kwamen en de motorrijder die op de Dordtsestraatweg reed. „Crania" aan de Shell overgedragen ROTTERDAM Het voor reke ning van de N.V. Petroleum Maat schappij „La Corona" (Koninklijke Shell groep) ,'s-Gravenhage door C, van der Giessen en Zoncn's Scheeps werven N.V. gebouwde motortank schip „Crania" werd gisteren na een geslaagde proeftocht op de Noord zee. aan de rederij overgedragen. Het schxp werd in het begin van het jaar te water gelaten, terwijl een zusterschip, de „Camitra", op dezelfde werf een maand geleden van. stapel liep_ Het derde schip van. deze serie de „Cinulïa" gebouwd bij de Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr N.V. te Rotterdam, is reeds aan de rederij overgedra gen. De voortstuwing van de „Crania" geschiedt door een 3-cylinder enkel werkende tweetakt B. en W.-diesel motor. gebouwd en geïnstalleerd door de Machinefabriek en Scheeps werf van P. Smit Jr. N.V.: Deze mo tor ontwikkelt een vermogen van 4600 apk bij 115 onnv./min. De bemanning is ondergebracht Irt een-persoons hutten de gehele ac commodatie wordt kunstmatig ge ventileerd en verwarmd. Ten behoe ve van de opvarenden is een klein zwembad ingebouwd. Nieuwe textielzaak in Overschie Gisteren heeft de heer J. Th. van Engcn, afkomstig uit Dedemsvaart, aan de Hoornweg te Overschie een nieuwe gebouwde winkel voor ma nufacturen- en confectie ver koop ge opend. Het textielbedrijf in De demsvaart. dat reeds 20 jaar be staat. blijft gehandhaafd. De grote belangstelling voor deze opening, die onmiddellijk gevolgd werd door de nodige bestellingen van koop lustigen, doet vermoeden, dat het bedrijf in de Klcinpolder West, waar nog geen textielzaak geves tigd is. wel voldoende klanten zal krijgen. D© modem ingerichte zaak, waar van de winkel een oppervlakte heeft van ruim 100 vierkante me ter, is gebouwd door de gebr. Van. der Velden. Boven de winkel be vindt zich het woonhuis. Inbraak bij juwelier VLAARDÏNGEN. Vannacht werd bij de juwelier S, aan de Van Ho- gendorplaan ingebroken. Door het uitnemen van de ruit van de voor deur heeft men zich toegang ver schaft. Enige tableaux ringen en polshorloges werden vermist. De inbraak werd vanmorgen om zes uur door een dienstdoende poli tieagent ontdekt. Direct kwam het poiitïe-apparaat In beweging, doch tot op heden ontbreekt van dc da- der(s) ieder spoor. Baiavus BHonet G-50 met 2 versnellingen en starter Hier ia de Bauvus bromfiets, die na een 10.000 kra non-atop krachtproef niets mankeerde. Kom er bewonder bij om in de zaak dit fraaie model en zie ook het type FP-50, dat reeds meer dan 10.000 Nederlandse vrienden telt De RU wiel- en Bromfletsbeurs J. HOPSXEIN, Dam 16, Tcief. 66691 Grondverf v.a1.50 per kg Glanslakverf van 2.60 nu 2.25 per kg Prachtige pasteltinten BROERSVELD 37 (tegenover de Passage) GEVRAAGD BEDIENDEN voor het schoonmaken van glas en. licht trans por twerk. Leeftijd geen bezwaar. Ook kunnen wij nog enige FLINKE JONGENS plaatsen. Aanm. bij Glasindustrie Pieterman N.V. WESTVEST 17, SCHIEDAM Os zsak met vakkundige voorlichting DAM 4143 - TEL. 66192 „Steeds Sterker7*, de Rotterdamse Accordeon Verentrinjï. heeft Zaterdag j.l, met het jeugd-orkest o.l.v. Tom van Hattem een le prijs behaald op het Na tionaal Muziek- en Zangconcours te Schoonhoven. Het orkest kreeg 305 punten. j Fotografie j MuxieküMtrumenten Gramofoonplaten Voor paafoto's naar KL van Vuur en, Hoogstraat 106. teL 66720. In spoedgeval desge wenst In 1 uur klaar. Radio van Dijk. Hel grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119, tel 69572; Rembrandtlaan 64, tel. 66084. j D'Ttnea Voor alle schoenreparatie U Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht Hoogstraat 111, telefoon 69602. Lenen Kees Hagendoorn, Gediplo meerd muziekleraar onder richt in piano en orgel. Lan ge Haven I, Tel. 68561. Nummerbrlavan üie naar una oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1