Een stijgende zandvlakte: C J Het begin van een groot werk Open sloot maakt plaats voor stationsemplacement Oosten55 gaat verhuizen Jeugd en de Spoorwegen Cabaret voor bejaarden wnssen Uitvoering Spoorwegplan Schiedam ||nhhDo°oSï vSfVS* 'sar b£ i^°™;Rehev<^roet behui" AGENDA Huldiging en n feestavond Naar een nieuwe en grotere fabriek Yisakten Ds Van Wageningen terug in Schiedam DWS gaat naar Bremen Burgerlijke Stand Vrolijk besluit van lessen voor leerlingen St Aloyssiusschool Brutale insluiper veroordeeld Troelstra herdacht in Grote Schouwb. „De zangvogeltjes" zongen in Odeon SCHIEDAM Ccz. WiUewns LOEENXZLAAN if I 15.- 2.25 KOUSEN etalage! UNGERIËN Pinkster Zonnig als de lente KANTOORJUFFROUW gevraagd EEN BRIL KOERIERSTERS Donderdag 26 Mei 1955 U-v#: Het is er een af en aan rijden van zware vrachtwagens. Elke truck kiest zijn weg over de oprijwegen naar de vele terrassen, werpt z'n lading van 4 kubieke meter zand af en rijdt weer weg. Een andere truck neemt zijn plaats in, werpt eveneens de zand- lading af en verdwijnt. Zo gaat het door. Elke dag meer dan tweehonderd wagens. De geterrasseerde zandvlakte, gelegen tussen de Parallelweg en het huidige stations-emplacement, groeit dagelijks in hoogte en breedte met 8 a 900 kubieke*me- ter. De zandvlakte waar eens het nieuwe Stations-emplace ment Schiedam zal komen. En het dijkHchaam van de hoge spoorwegdijk voor het miliioenen Spoorwegplan Schiedam. Werd medio Januari hier het eer ste zand gestort, thans is het gehe le terrein ten noorden van het sta tion reeds één grote zandvlakte. Een vlakte die overigens ook hij lagen in de hoogte groeit. Dit gaat terras voor terras, die voorzichtig afgescheiden zijn met stalen platen. m°S cliamsShe grMfmaSmrï.itTu JSe "dit pi" ain'ÜsdholSn be«mtiR 111 bre"Bt! b°d™ het gehele plan. dat immers het storten van meer dan 500,000 ku bieke meters zand vereist. Het zand, dat momenteel door dc firma Boele en Oosterwijk te Bot terdam wordt gehaald uit de BricJ- se Maas en per schip overgebracht naar de Spangense kade. waar het weer wordt overgeslagen op de eindeloze ru vrachtwagens, die het weer naar dc plaats van bestem- ming vervoeren. telen. Men is momenteel reeds be zig om deze goot „onder handen" te nemen. Een deel van deze goot is reeds ..drooggelegd". Daarvoor heeft men halverwege de Parallelweg een houten dammetje aangelegd en hot water van het ene deel in het an- van Met behulp van een graafmachine wordt de open goot langs de Pa rallelweg uitgegravendte ver dwijnen moet om plaats te -maken voor het nienu'e stations-empla- cenievt dat in het „Schtedamse Spoorwegplan" tot aan de Paral lelweg 2ai reiken. van de leeggekomen sloot: want deze sloot moet eerst geheel uitge graven worden opdat dc weke grond vervangen kan worden door een steviger fundering voor de spoor lijn die hier zal lopen. Een man van dc Spoorwegen kijkt angstvallig toe waar het gra vende monster zijn tanden in de bodem slaat: langs de sloot loopt een electnsche hoogspanningskabel en het zou een ramp worden wan neer de drag-line de tanden in die kabel zet. Een rij paaltjes geeft de loop aan van die kabel en zijn te vens een teken voor de graafma chine: „tot hier en niet verder!" Overigens kan deze Spoorweg- man z'n plezier wel op, want bij het gebagger stijgt een lucht op, die beslist niet doet denken aan de producten van Coty en Chanel. Een plezier, dat in gelijke mate wordt gedeeld door de bewoners aan de Parallelweg. Voor de kinderen schijnen deze onwelriekende dampen geen groot bezwaar te zijn, want een groepje was naar hartelust bezig in smerige blubber van de drooggekomen goot te graven naar eertijds verdronken schatten! Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Wetstendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag! van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalva Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond {behalve Donderdags en Zaterdags) van 1 tot 8.30 uur, Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Lt Bioscopen: Passage, 2. 7 en 9.15 uur: „De purperen vlakte". Monopolc, 2, 7 en 9.15 uur: „Ontvoerd uit Singapore". Voorstellingen: Passage: 8 uur Harmonie-orkest O.B.K. Concert Volksgebouw: 8 uur Jaarverga dering K.A..B. Volksgebouw: 8 uur Sluitings avond Vrouwengroep P.v.d.A. Grote Kerk: 8 uur Pinksterwjj- dingsdienst door Oecumenische Jeugdraad. Chr. Bouwbedrijjsbond De Nederlandse Chr. Bouwbe drijfsbon d heeft gisteravond in Irene een jaarvergadering gehouden, die een bijzonder karakter droeg door de huldiging van een vyftal jubila rissen. Het waren de heren H. Vrij- enhoef, J. van "Wlenngen, P. Brink man, J. Kcogje en J. de Recht, die 25 jaar lid van de N.C.B. zijn. Na mens de Ned. Chr. Vakbeweging werd hun de oorkonde mei het gou den insigne aangeboden. De voorzitter van de afdeling Schiedam opende de avond en heet te de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de ere-voorzitfer de heer j. Poort, het oud-lid N. Ver- kade en de districts-be stuur der, dp heer J. Hoogendoorn. De heer Van Tilborg gaf in het kort een overzicht vanaf de bevrijding in 1945 tot he den. Grotere belangstelling voor de Christelijke Vakbeweging, was wej gewenst, z0 meende hij. Dg heer Hoogcndoorci hield een korte propagandarede onder de titel „Niet versagen, maar bouwen". Het „Jocojo-trio" zorgde daarna voor een vrolijke noot. Het toneel gezelschap „Onze Vrije Uren" voer- de vervolgen op hei toneelstuk Je moet er met mee spelen", een klucht in 3 bedreven van Hans Nesna. Dit spel werd vlot voor het voetlicht gebracht. De re gie was in handen van de heer W van de Herik, die na afloop met zijn „troep" een hartelijk applaus in ontvangst mocht nemen. Op het Stadhuis is gisteren het huwelijk gesloten tussen 2 officie ren van het Leger des Heils in Schiedam, n.I. luitenant B. J. F, v d. Hoek uit Schiedam en de luitenante G. Govaara, een nicht van de bekende L.dM.-voorman. Door de Jengd-brigade wan het L.d.H. werd een ere-haag gevormd toen het jonge paar het stadhuis verliet, terwijl Margotjp pan Dam nog een geschenk kwapi «ati bie den Het jonge paar hee/t's auonds tn het gebouw van het Leges des Heils aan de Lange Haren een druk bezochte receptie gehouden. Sloot gaat dicht Met het vorderen van de uitvoe ring van het werk, begint ook de aanblik in de Parallelweg te ver anderen en dit zal in de komende tijd nog wel toenemen ook, want in de toekomst zal het stations-em placement tot vlak aan de Paraliet- weg reiken. Nog ligt cr een open goot langs de weg zachtjes te rieken, maar ook deze goot zal in de nabije toe komst verdwijnen. Waar nu nog de goot ligt zullen weldra de goede ren-treinen op het emplacement ra- TrrtcOÏ de vrachtauto's af en aan rijden om zand te storten voorde ophoging van het toekomstige sta tions-emplacement. zijn kinderen aan de rand t'art de drooggepomp- te goot bezig met het graven naar verborgen „schatten". Op de foto kan men Zten dat het storten urm zand voor de ophogiiig al aardig vordert. De Machinefabriek en Metaal- gieterij 't Oosten, gevestigd aan dc Overschiesestraat, zul dit jaar nog een nieuwe fabriek betrekken aan de Bcitoweg in het industrie-gebied beoosten dc Schïc. De machinefa briek aan de OvcTschïesestraat xal over enkele jaren toch afgebroken moeten worden ïn verband met de plannen voor uitbreiding van de stad, waarbij de Prof, Kamerlingh ünneslaan wordt doorgetrokken over het terrein van dc huidige fabriek. De nieuwe fabriek krijgt een. op pervlakte \an 500 m2 en zal dus groter zijn dan de oude fabriek, waardoor meer personeel aange trokken moet word°n. Met de bouw 1 van de nieuwe fabriek is men en- j kelc weken geleden begonnen en ongeveer October hoopt men de fa briek in gebruik te nemen. Het werk wordt uitgevoerd door de Bekendmaking In verband met een wijziging der voorschriften zijn de visakten (grote visakten A, grote visakten B, kleine visakten, ben gelakten, als mede de bewijzen van bijdrage voor het vissen met één hengel) met ingang van het visseizoen 1955- 1956 geldig van 1 Juni t/m 31 Mei d.a.v. Tot nog toe liep de geldig heidsduur van 1 Juli t/m 30 Juni d.a.v. Naar aanleiding hiervan wordt er op gewezen, dat degenen, die in de maand Juni wensen te vissen in het bezit dienen te zijn van de nuarl van drf jaar0 met de ./Water- m?uvve akten, dus die voor het v i rniTm.n Töric to^c; TJ,.i. De Gereformeerde predikant ds J. J. van "Wageningen, die op 4 Ja- man" naar Australië ^vertrok is deze week per „Johan yan Oldcn- barr.evelt" weer in ons land' aange komen. Ds van Wageningen zou eerst half Maart terugkeren, maar de gemeenten van ae Reformed Churches in Australië verzochten hem nog enkele weken te blijven. Aan boord van het emigratie schip heeft ds Van Wageningen Dagsluitingen en kerkdiensten ac- P. A- Hcynsbrock Zoon uit houden. Op 12 Februari kwam bij in Melbourne aan, waar hij werd Ch. C, verwelkomd dodr ds Pellicaan, die fa Schiedam. Het architectenbureau w v Kluyven en L. J. van den Boogert voorheen in Barendrecht heeft ge- van het Broersvcld heeft het ont- l staan. Ds Pellicaan heeft ds Van werp voorde fabriek gemaakt Het j Wageningen langs de verschillende voorste gedeelte van de fabriek omvat een kantoor, cant ine en dienstwoning. Daarachter komt een hal voor de machinewerktuigen, terwijl het achterste gedeelte door de metaalgieterij wordt ingenomen. De Schieüamse Handbalvereniging D-W.S. vertrekt Zaterdag a.s. voor eo Pinksterbezoek aan Bremen in Duitsland, met een gezelschap van 44 personen, dat gedurende het be zoek bij de Duitse sportmakkers in gekwartierd zal worden. Het heren-team brengt een tegen bezoek aan Bremen-Neustadt. dat vorig jaar in Rotterdam tegen D.W.S. heeft gespeeld en toen verloor. Nu de Duitsers in eigen huis spelen zui len zij vermoedelijk wel sterker uit de bus komen. Daarentegen komt D.W.S. met een minder sterke ploeg uit de bus, dat bovendien twee inval lers telt- De eer zal dus wel aan de gastheren gelaten moeten worden. De dames van D.W.S. spelen hun eerste buitenlandse bezoek tegen „Bremer-Turngemeinde", een totaal onbekende ploeg- In Duitsland wordt door dames niet veel gedaan aan handbal; daar ook D.W.S. met enkele invalsters uitkomt zal het spelpeil wel onge veer gelijk liggen. Door de RJK, Bond van Bejaarden en Gepcnstonneerden zal in het ge bouw van Don Bosco aan de Lange Haven 92 een fancy-fair worden ge houden, die op Vrijdag 3 Juni ge opend wordt. Door de leden, ^ames zowel als heren, zijn in de vrije tijd allerlei voorwerpen geproduceerd, die op deze fair verkocht zullen worden. Er zijn verder tal van at tracties voor jong en oud. jemeenten gevoerd. De kerken in Australië doen veel goed werk. De Reformed Churches werden ge sticht door de Nederlandse emigran ten, die zich niet helemaal thuis voelden in de Presbyterian Chur ches. De samenwerking tussen deze beide kerken is overigens heel goed. De kerk van Adelaide heeft een beroep uitgebracht op ds Van Wa geningen, hetgeen door deze nog in beraad is gehouden. Collecte NCCOV De collecte die door de N.C-G.O.V. tijdens de Blauwe "Week is gehouden in Schiedam heeft f 561,67 opge bracht. seizoen 1955-1936, Hoewel de akten van het seizoen 1954-1955 een gel digheidsduur vermelden van 1 Juli 1954 t/m 30 Juni 1955 missen deze akten i.v.m. de vorenbedoelde wijzi ging der voorschriften in de maand Juni 1955 rechtsgeldigheid. De nieuwe akten zijn reeds ver krijgbaar ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken. De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat de opening van het visseizoen dit jaar met twee dagen vervroegd is. Op 30 Mei Uweede Pinksterdag) cn 31 Mei mag dus reeds gevist worden, mits men in het bezit is van een akte geldende voor het seizoen 1954-1955. (De gel digheidsduur van de nieuwe akten vangt nL pas 1 Juni 1955 aan). GEBOREN: Johannes H. z. v. H van Es en H.' Vink. Jan, z. v.. J Butter en P. F. Vissers. Johannes G H. v, C. v, d. Kruijt èn M. M. J. IJsseling. Andreas C. A. z. v A. H. A. Romeijn en W. M L. Willi- gers. Johanna, d. v. J. Knecht en G j. Bosman. OVERLEDEN: M. van Hoek. 72 j. wed. v. C. Groenewegen. W. Wiegel 57 j. H- J. van Putten. 32 j. „Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De trein uit Rot terdam, richting Amsterdam heeft tien minuten vertraging". Deze be kende dienstmededelingen horen de treinreizigers zo nu en dan op het station van Schiedam. Natuurlijk wordt er dan gemopperd door deze en gene, een ander duikt nog even weg achter zijn ochtendblad en wacht geduldig tot zijn trein binnenrolt. Gisteravond in gebouw Arcade wa ren echter geen treinen over tijd. Alles liep daar gesmeerd en precies op de klok. De St. Aloyssiusschool uit de Laurens Costerstraat was daar bijeen om met medewerking van de Nederlandsche Spoorwegen een ge- In Musis Sacrum heeft de afde ling Schiedam van de Algemene Bond van Ouden van Dagen gister avond een cabaretavond gehouden, die werd verzorgd door het caba retgezelschap „Tempo"o .l.v. de heer P. van Houwelingen. De voorzitter, de heer J. Bies heuvel, opende de avond en heette de aanwezigen hartelijk welkom. De Bondsvoorzitter, de heer W. van Beek, die daarna het woord voerde, wekte de ouden van dagen op mee te werken aan de organisatie van de Bcmd. Momenteel telt de Bond 300.000 leder., er zijn echter in ons tand 8DÜ.UDU ouden van dagen, zo dat er nog meer leden geworven moeten worden. We blijven ijveren voor een Staatspensioen met een onbezorgde oude dag zo verklaarde spreker. Het cabaretgezelschap „Tempo maakte daarna een reis over de wereld en deed daarbij diverse lan den en steden aan. Zo waren we in New-York, waar de Merry Pic aroon's" voor vrolijke muziek zorg den. In Wenen werden er ballet- dansen uitgevoerd door de „Twee Dioka's". In Texas was het de 12- jarige cowboy Peter,, die cowboy liedjes zong. In Zwitserland werd er gejodeld. De Pool Samek Stahl, die nu in Nederland vertoeft, liet enkele mooie dansen zien. Top Hit, de fietsaccrobaat, oogstte veel suc ces met zijn toeren op zijn karretje, evenals de Hawaii Minstrels, een cow boy ba i»d je en de „Twee BioV' die allerlei vreemde capriolen maak ten, Het programma werd afgeslo ten door het accord eon-duo „The Two-day Rhythms". De aanwezi gen hebben bijzonder genoten van dit ryk gevarieerde programma. zellige avond te vieren. Deze avond stond dus geheel in het teken van de Spoorwegen. De leerlingen van de hoogste klas van deze school hebben twee maan den lang de cursussen gevolgd, die gegeven werden door de heer J, Flo rijn, adjunct-stationschef van Am sterdam C.S. Met veel interesse heb ben de jongens en meisjes de lessen gevolgd en deze avond werd hun kennis over de Spoorwegen getest. En inderdaad kwamen er goede re sultaten uit de bus en de Schiedamse jeugd heeft laten zien. dat zij de Spoorwegen een warm hart toe draagt. De jury werd gevormd door personeel van de Spoorwegen uit Amsterdam en Schiedam, w.o. de heer W. Kippersluis, stationschef van Schiedam. Een aantal mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de Spoor wegen en andere firma's werden door de jongelui in de wacht ge sleept. Verder was er een film over de Spoorwegen, getiteld „Heintje heeft een trein getekend". De heer H. Bart- stra. referendaris van de Dienst van Exploitatie der N S. uit Utrecht, gaf *n korte toelichting over het werk van de Spoorwegen. Ab van der Lin den bracht een dolle sketch, terwijl Dick Engelbracht imitaties verzorg de. Het Jongenskoor „Jokosi" zong vervolgens enkele liederen. De 12- jarige Johan Kleinekoort bracht ac- cordeonmu2iek, waarmee hij veel succes oogstte. De heren J, Florijn en J. Heijtze gaven een xylofoonsolo. die bijzonder in de smaak viel bij de talrijke ouder* en kinderen De avond werd geopend door het hoofd der school, broeder Bonomeus, die de aanwezigen welkom heette, in het bijzonder het personeel .van de Spoorwegen, dat aan deze avond zijn medewerking verleende. Vergadering van de Fotokring De Stichting Algemene Fotokring Schiedam heeft gisteravond in het Jeugdgebouw van de Ned. Prot. Bond aan de Lange Haven een voortgezette jaarvergadering ge houden. De voorzitter, de heer II. J. Lin- denhof opende de avond. Er is dit jaar veel geld uitgegeven voor de vakbibliotheek. Dit bleek uit het jaarverslag van de penningmeester. Op Hemelvaartsdag werd een ex cursie gemaakt naar Alkmaar. Op Zondag 19 Juni maakt men een studie-excursie naar de diergaarde „BHjdorp" in Rotterdam. De heer D. Groenveld dankte namens de aanwezigen het bestuur voor het werk, dat in het afgelopen jaar werd verricht. ROTTERDAM Enige tijd geleden grepen burger» op de Voorde een man. die zich aan. insluiping had schuldig gemaakt. Het was de 25-jarige Belgische pasma ker P. C. V., die reeds een hele reeks misdrijven op zijn'naam had staan. Na zijn arrestatie is hij eerst in Dordrecht berecht en veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. Veertien dagen geleden eiste de officier bij de Rotterdamse recht bank tegen hem tien maanden met aftrek. De rechtbank veroordeelde hem hedenmorgen tot zes maanden met aftrek. Hij zal na het uitzitten van zij nstrafafafafaafgrf)gee8geT,T van zijn straf aan de Belgische auto riteiten worden uitgeleverd, omdat hij ook door de Belgische justitie •werd gezocht, We afdelingen van. de Partij van de Arbeid in Rotterdam-Zuid beleg den gisteravond in de Grote Schouw burg een bijeenkomst ter herdenking van de 25ste sterfdag van Pieter Jelles Troelstra. Medewerking ver leende de pianist Henk Lagendaal en en de voordrachts-kunstenaar Jack van Elsacker. Aangezien de spreker voor deze avond, ir H. Vos, verhin derd was. sprak mr H. Wiilemse een korte herdenkingsrede uit. Hij slaag de erin met weinig, maar gevoel volle, woord en duidelijk beeld te scheppen, van de veelzijdige figuur Pieter Jelles Troelstra. Mr Willem- se ging ook even in op de kabinets crisis. Hij bestreed daarin de ver klaringen van de r.k.-zyde dat er sprake zou zijn van twee stromingen in de P. v. d, A. Het toneel van Schouwburgzaal Odeon was gisteravond enkele uren gevuld met indianen, boeren en boe rinnen en allerlei sprookjesfiguren. Het waren de beide afdelingen van het kinderkoor „De Zangvogeltjes", die daar hun jaarlijkse uitvoering gaven o.l.v. de heer Cor de Klerk. Niet minder dan drie operettes ver meldde het programma en er was dan ook heel wat te zien. Na het openingswoord door de pre sidente, mevrouw H. E. Frank-Kloos, werd begonnen met „Trovo en de in dianen", na de pauze gevolgd door „Doornroosje" en „Een vacantie- zw erf tocht". De vele aanwezige ouders hebben volop genoten van het onbevangen spel van hun kinderen. Dc isftectaliMe voor Uw fignnr ZWAAR CORSET met, elastieken binnen- steun B.H., wrr SATIJN jeugd vorm va Vraag bezoek v. maatwerk van onze eorsettïère a. huis. NOUyEAUTet IN EEN APART GENRE C05-28 ZIJN ONZE VOORJAARS JURKJES IN VERRASSEND NIEUWE MODELLEN EN DESSINS. HOOGSTRAAT 155—157 Voor de boekhouding, voor hele of halve dagen. VAN DER SMAN'S DROGISTERIJEN HOOGSTRAAT 115 TEL. 68241 DAN NAAR D. DE BR DIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 643J Te koop aangeb. Heeft U een theeservies no dig? Dan eerst even bij ons kijken. Wij hebben meer dan 20 soorten en guldens goed koper. Aanbev. B. v. Doom. Broersveld 156. TeL 67979.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1