C D Schiedam" behaalt (officieus) het kampioenschap op Martinit Na protest volgde nog penalty en verlenging Hermes-DVS opent het cricket-seizoen Doopplechtigheid bij V.F. WALDO-TAXI 5e Toonkunst Concert Dinsdag 31 Mei 1933 fd^ïL'of'n^r14 "en blïe njd SïenX'ÏÏf ™terD'lerWU1 3"ien' „De zoon van niemand" Selectie-wedstrijd voor SBLO-week Laatste avond van Jongeren KK De Kampioen in Schiedam recipieerde in Musis Tegen een auto opgereden Met z'n schoen een ruit ingeslagen Met een grote overwinning op Rood en Wit uit Haarlem Tanker „Bussum glijdt te water GTB kan zich nog nel redden Excelsior-Alphen 0-0 Duivensport Brand in de pan Wandoljubileuin AOTDA Drie slippartijen Arcade wordt opgeknapt S.V.C-vergadering Rotter! Pfiilharm. Orkest In bus overleden Dodenherdenking op M argra ten-kerkhof Ernstige botsing bij Israëlische grens Vuurwerkfabriek door brand verwoest SCHIEDAM KOERIERSTERS Straatvoetbal Burgerlijke Stand i •iSwe&trSd om het pJtnat/^ '^dat Schiedam de beslis. in IC van de afd. Rotterdam met n op het veld van de ver- ide tegen het I y.L '7 ».»">i"»enscn»p m IC van wwTlïcoïnnlimt^SÏM<,w<l°Ï!en het !"s""Jr Schiedam op het veïd «Kenf»ÏStKH '"'l>'ins, dc aanvoerder van de ver- ïleUortS E^0ÜC_1 indiende teÊ«n het 1 De wedstrijd Zaterdagavond op «et S.V.V-terrein had veel belang- stellenden getrokken temeer waar het hier een plaatselijke ontmoeting betrof* Het is ten slotte een wedstrijd worden, waar spanning m heerste, omdat Martinit een 4I achterstand wist in te lopen tot slechts 4—3. Deze wedstrijd was in alle opzicn- ■en het aankijken waard. Na enig inspelen, kwam Schiedam met kort samenspel dat wei indruk maakte, er goed in en Martinit's achterhoede moest steeds ingrijpen, Martinit zocht het spel te forceren met lange passes om de Schiedam achterhoede te verrassen. Hierdoor ontstond een vlug spel met momenten van span ning. Na een kwartier spelen had Schiedam het eerst succes, op een eigenaardige wijze. Uit een vrije schop dicht op doel In Mono pole: De film. die deze week in Mono- pole draait is de Italiaanse film „De zoon van niemand". In deze rolprent as opzichter Anselmo van een mar mergroeve de man, die diverse zaken, in de war stuurt. Hij hitst de arbei ders op tegen de zoon van Gravin Carani, die eigenares van de groeve is. Anselmo bemetkt dat de zoon van dc gravin. Guido liefde heeft opgevat voor een eenvoudig meisje Louisa. Hij vertelt dit aan de gravin. Deze heerszuchtige dame wil niet hebben dat haar zoon trouwt met dit meisje en stuurt haar zoon naar het buiten land, Louisa vlucht naar een afge legen plaats, waar zij onderdak vindt bij een oude vrouw. De schelm An selmo ontdekt dit on steekt het huls in brand en doet voorkomen of Lou isa omgekomen is. De gravin heeft intussen een waar. dige vrouw voor haar zoon gevonden en Guido stemt in een huwelijk met dit meisje. Helena toe. Ér doen zich allerlei verwikkelingen voor, waarin Anselmo een minder fraaie rol speelt. Wanneer de Gravm zjek wordt, biecht zij alles op aan de priester. Helena hoort deze bekentenis en steelt het testament van de Gravin om te voorkomen, dat Guido de waarheid zal ontdekken. Na de dood van zijn moeder besluit Guido tot een reorganisatie in de marmergroe ve. Hij ontslaat eerst Anselmo. waar op deze de arbeiders tegen Guido opzet en hen overhaalt de groeve op te blazen. De groeve wordt opgebla zen. waarbij dé zoon van Guido om komt. Anselmo valt in een afgrond. Voor de samenstelling van het elf tal, dat in de komende Sportweek van de SBLO het KNVB-voetoal af deling Rotterdam zal vertegenwoor digen :«il op Woensdagavond, 1 Juni 'wonds om 7 *ur, op het gemeen- tesportterrem Sj ieringshoek tussen twee voorlopige j. loegen een selectie wedstrijd worden g° rfrid. na afloop waarvan het definitieve elftal zal worden gekozen. De elftallen voor deze selectiewed strijd zien er als volgt uit; L. Troost (Martinit), d.; J. Vijf winkel (£VDFW> en L. J. v. Pelt (SFCL a.; A. J. de Jong iMartiniti. A Tettero (DEMOS) en J, Mazijk (SVDPWj, m.; A van Dijk (Ursus>. RSssema Sr (WF), J. Zwaan (DEMOS), J. v. d. Pol (Ürsus) en. S. V. d. Hoek (SVDPVO. v.; W. v. ti. Fuel (Schiedam), d.; A. de Kruis (WF) en J. C. van Leeuwen (Schie dam). a.: C. J. Bonefaas (Schied. Boys). A. Verdam (SFC> en F. Groenhorst (DEMOS), m A. Jansen (WF), F. Koppenhagen (Schiedamse Boys), A. v. d. Lusdonk (Schiedam), B. Bentem (Schied, Boys) en M. Cos- ter (Martinit). v. Daar de verschillende verenigingen er prijs op zuilen stellen in het defi nitieve elftal vertegenwoordigd te zijn, wordt een aardige strijd tussen de ..voorlopigen" tegemoet gezien. De toegang tot de wedstrijd «s Vry. In Musis Sacrum hebben de leden van de Jongeren Kath. Kring Zater dagavond hun laatste bijeenkomst van dit seizoen gehouden. Dc be langstelling voor de bijeenkomsten, kan nog wel iets groter, zei de voor, zitter. de heer J. Sïbpetie in zijn openingswoord. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen Daarna werd opgevoerd de één- acter „Man of Destiny" van G. B. Shaw. Dit stuk werd ten tonele gebracht door Vrienden van de Ware Blijd schap uit Den Haag. Het spel speelt in Italië ten tijde van keizer Na poleon. Het is een stuk met sterke dialogen, die door de tonelisten goed werden vertolkt. Dc aanwezigen hebben een gezellige avond gehad. De R.K. toneelvereniging Alber- dingk Thijm geeft Zondag 5 Juni in Arcade een opvoering van het to neelstuk „Een partijtje Poker". een blijspel in 3 bedrijven van Robert Smiley-Peple. trachtte Huisman van Martinit de ba! weg te koppen, doch de bal kwam m eigen doel. Deze fout heeft Huisman jn de loop van de wedstrijd weer goed gemaakt door 3 doelpunten voor eigen vereni ging te maken. Jammer dat het spel bij Martinit a£ en toe te fors was, waarvoor scheidsrechter Onck waar schuwingen moest uitdellen. Van Leeuwen viel ongeoorloofd aan bin nen het strafschopgebied, waarvan Spronk gebruik maakte om de stand op 20 voor Schiedam te brengen- Hoewel Martinit fel ging aanval len kwam een doelpunt aan de an dere kant. De trapvastheid voor beide doelen was niet al te zeker waardoor gevaarlijke situaties ont stonden, Jansen van Schiedam zorg de bij zo'n gelegenheid voor het derde doelpunt. Een soortgelijke si tuatie ontstond kort hierna voor hei doel van Schiedam en Huisman maakte het eerste tegenpunt, met welke stand de rust inging. Kort ca de rust was het weder om van Leeuwen, die op ontoelaat bare /ijze een tegenstander aanviel en daarop naar de kleedkamer werd verwezen. Huisman ging nu in de voorhoede spelen, waardoor het voor de verdediging van Schiedam moei lijker werd- Vooralsnog kon geruimd worden en werd zelfs nog het vier de doelpunt door Schiedam ge scoord. Hierna zakte het spel van Schiedam wat af en Martinit ging de boventoon voeren. Huisman wist nog tweemaal het net bij de tegen standers te vinden. 43. Toen kort hierop een hoekschop aan Martinit nog weder een kans bood, floot rcbeidsrechter Onck tijd. Direct na de wedstrijd waarin het „officieuse" kampioenschap werd be haald, hebben bestuur en leden van Schiedam zich naar Musis Sacrum jespoed waar het behalen van het campioenschap gevierd zou worden. De spelers zelf, die later kwamen werden met het clublied en luide hoera's verwelkomd. Hierna heeft de voorzitter, de heer Touw een woord van welkom tot de aanwezigen gesproken en ge memoreerd hoe Schiedam op 2 Juli 1950 uit de KNVB degradeerde door een tnet 2Q verloren wedstrijd te gen B.MT. Het verheugde spreker, dat nu na 5 jaar het eindelijk 'weder om gelukt is om in de KNVB terug tekeren en hij hoopte voor goed. Spreker dankte de spelers voor het goede sportwerk, dat zy voor de vereniging hebben verricht en bracht hulde aan trainer Koos Smoor. Evenals de spelers van het tweede elftal, dat ook kampioen geworden is. zullen de spelers een hennnenngs- vaantje ontvangen. Hiervoor werd gelegenheid gegeven, de spelers per soonlijk te feliciteren. Een groot aantal bloemstukken van diverse instanties en verenigingen brachten er oen extra stemming m. waarna een lange ri) sprekers kwam gelukwensen. Als eerste noteerden wij oud-voorzitter en ere-voorzitter de heer Van Dijk die. toen hy het voorzitterschap overdroeg aan dc heer Touw. dit met weemoed heeft gedaan. Gezien dc resultaten onder leiding van de tegenwoordige \oor- zftter was hij weer tevreden en wenste het beste voor de toekomst. Het erelid en medeoprichter van ..Schiedam'', de heer Krabbendam, sprak van de «r<-tr „familie Schie dam", terwijl de h^cr Hardeman van SVDPW het een voorrecht vond thans Schiedam te komen gelukwen sen. terwijl hij de vorige week dc gelukwensen van Schiedam had ont vangen. Nameng de £ch.ioiarn.ce scheidsrechtervercniging «prak de heer van Veen, terwijl de heer dc Boer de tolk was van terrein-genote S-FC. De voorzitter heeft Dit is het el/tal van Schiedam. dat Zaterdag „officieus" af delings- kampioen is ge morden «n daar door naar de 4e klasse van de KNVB promoveert. De samenstel ling van. het team ts: W. u. d. Poel, doel; G. Spronk en C* J. Reijmer« jr, achter; J. t?. Leeu wen, J. C. Molenaar en C. A. Kok, midden en J. Scfioenmakerj. G. StolkA, van de Lusdonkc. JanSe en J. v. Gent, voor. Rechts de trainer Koos Smoor en uiterst links de heer Van der Tovxn sr. Op de 'hoek van dc Hoogstraat en de Grote Markt is de 39-jarige wielrijder W. C. met zijn fiets te gen ae achterkant van een auto op gereden. doordat hy niet zag. dat de auto stopte De heer C. kreeg verwondingen aan hetflinkerooglid en de rechterhand. Het stuur van de fiets brak en de lamp werd vernield. Door de GG en GD is de heer C. naar het gemeentezieken huis vervoerd Snoepgoed gestolen Zes knaapjes van tien tot veer tien jaar hebben ingebroken in een consuirptietent aan de Bettoweg. 7,ij hebben 75 repen chocolade en on geveer 40 rollen snoep weggenomen. De politie heeft de jongens aange houden. fAdvertentie IM.) ÏOOR GEHEEL Wt {kCZIfl BROERSVEST 54 - SCHIEDAM In het café van W. aan do Lange Kerkstraat kreeg de 20-jarige ma troos J. H. M. H- Zaterdagavond ru zie. Met een schoen sloeg hij toen een spiegelruit stuk. De schade be draagt f 300.—-De politie heeft prc- ces verbaal opgemaakt. Op het mooie veld van de Bloe- mendaalse mixed Hockey Club heeft Hermes-DVS Zondag met enige nieu we gezichten in haar gelederen een ruime, tevens verdiende overwinning behaald op de cricketclub „Rood en Wit" uit Haarlem. Zij' dankt deze zege voornamelijk aan het verstan dige batten van, Huet alsmede aan de bowlers Bailey en Van Meurs, dje, gesteund door zeer goed fielden, van het gehele elftal, door de Rood en Wit-mnjngs wandelden. Na een verloren toss openden voor Hermes-DVS Stolk en Bailey op het bowlen van Bijleveld en De Wijs. De pitch bleek verre van betrouw baar te zijn zodat vooral de eerste batsmen voor allerlei verrassingen kwamen te staan. Bailey werd vrij spoedig achter het wicket door kee per De Nijs gevangen terwijl kort daarna ook aanvoerder Stolk ge- bowled door een laag blijvende bal het paviljoen kon opzoeken. Stand 31 runs voor 2 wickets. Aangezien ook Van Noordwijk geen lang leven beschoren was, trachtten hierna Tet- telaar en Van der Ende het getij te doen keren. Hoewel dit aanvankelijk gelukte gaf Tettelaar op het totaal van 57 runs zijn bijna traditioneel geworden ..vuurpijl" weg waardoor deze aan de rand van het veld cJoor Van Lient werd uitgevangen. Nadat Keuzenkamp kort daarop vrij onge lukkig run-out ging kreeg Van der Ende gezelschap van Huet. Het is de verdienste van laatstgenoemde bats- man geweest dat het Hermes-totaal gestadig werd opgevoerd. Vooral na de lunch toen Van der Ende door een mislukte slag gevangen, werd hield Huet het hoofd koel. Met harde dri ves toverde hij eerst met steun van B. Hoek en daarna met Schilperoord een totaal op het scoring-bord, dat de Hermes aanvoerder dwong zulks met het oog op de gebruikte speeltijd de innings te sluiten. Van 80 voor 7 werd het IBl runs voor 9 wickets down. Huet bleef met een zeer verdienstelijke 70 not out. Rood en Wit werd voor de taak gesteld om in. ruim 3 uur tijd 181 runs te scoren; een opgave die voor de Haarlemmers met batsmen als Van der Togt, Kramer, De Ruig en Zaterdamorgen heeft mevrouw J. A. Wanderink Vlnke-Pont, echtgenote van één der directeuren van de Stoomvaart Mij „Oostzee", het 17.006 tons motor tankschip „Bussum" ten doop gehouden, dat omstreeks 10 uur ge willig bü de Dok- en Werf Mij Wilton-FUenoord in Schiedam van de hel ling gleed. De „Bussum" is het zusterschip van de reeds enige tijd In de vaart zijnde tanker „Hilversum" van de Maatschappij „Oostzee". dank gezegd voor de aangeboden ge lukwensen. Daarna kon het giote familiefeest een aanhang nemen ..De slimme kat*9 door *J)e Dilettantjes" De jeugdafdeling De Ddcttantjrs van de toneelvereniging De Ama teur geeft Zaterdag 13 Juni in Ar cade een opvoering van ,.De slimme kat die laarzen, had". Na afloop van. de plechtigheid werd in de cantine *t Blasje een druk bezochte receptie gehouden. De heer C. van Daalen, directeur van Wilton-Fyenoord. wenste de reders geluk met het nieuwe schip en sprak de hoop uit dat de voorspoed van de naamgevende stad zich mocht af spiegelen in een behouden, vaart van de naamgenoot. Mevrouw Wande- rink Vinke kreeg als doopster een. mooi cadeau aangeboden. Namens de rederij sprak de heer G. Vinke woorden van dank. Bur gemeester J. C. Haspels van Bus- sum. ten slotte uitte zijn blijdschap d-t de redvf* ondanks de droevige ervaringen met de twee vorige Bus- sums opgedaan, die n.L gestrand en. getorpedeerd zijn. toch een schip de nnacn van z'n stad hebben willen ge- He sprekers i ven. Een stad overigens waar lang met genoeg open water te vinden is om het grote schip te laten dry ven. Als blyk van waardering bood hij nu een schilderij aan met een ge- de jeugdige Van Lient zeker niet te zwaar mocht worden geacht De start van Rood en Wit was ech ter zeer pover. Reeds 2 wickets wer den veroverd vóór de eerste run kon worden genoteerd. Gestimuleerd door dit onverwachte succes steeg het fiel den van Hennes het begin van het seizoen in aanmerking nemende - tot ongekende hoogte. Het bowlen van Bailey en later, zij het in iets mindere mate, dat van Van Meurs, bleek voor de Haarlem mers te veel moeilijkheden op te le veren. Vooral dc langzame bal met een grote off-brcak waarmede Bailey het wicket van de openings-batsman Molijn veroverde was een beauty. Het werd voor de Rood en Wit spelers een komen en gaan. Speciale vermelding verdienen nog de vangen van Tettelaar in de slips en van Stah- lie op cover-point welke de veelbe lovende battingsbeurten van Van der Togt en van Van Lient afsloten. Op een totaal van 65 runs was de innings van Rood en Wit ten einde zodat de Schiedammers met 116 runs in de meerderheid bleven. De gedetailleerde cijfers: Hermes-DVS: 1. T. Stolk bowled R. de Wijs 8; 2. A. C. Bailey e C. de Nijs. R. de Wijs 13; 3. J. v. Noortwijk bowled R. de Wijs 6; 4. A. v, d. Ende c L. Molijn, D. Buleveld 26; 5. C. A. Tettelaar c W, van Liemt, H. Wijk huizen 10; 6. A- Keuzenkamp run out 5: 7. N. Huet not out 70; 8. J. StaMie bowled R. de Wijs 0; 9. B. Hoek c L. Molijn, R. de Wijs 9; 10. J, Schilper oord mowled J. P. de Ruig 22; 11. H. v. Meurs not out 0; extra's 12. Totaal 181. Bowlingcijfers Rood en Wit: D, Bijleveld i voor 27, R. de Wijs 5 voor 54. H„ Wijkhuizen 1 voor 47, L. Mo lijn 0 voor 7, W. v. Liemt 0 voor 22. J. P. de Ruig t voor 12, Imngs Rood en Wit; 1. J. P. de Ruig bov-led J. Schilperoord 11; 2. L. Molijn bowled A. C. Bailey 0; 3. P. Bouwman c B. Hock b A. C. Bailey 0; 4. W. Van Liemt c J. Stahlie b A. C. Bailey lö; 5.1. Vanier bowled H. van Meurs 7; 6. W. Kramer c H. van Meurs b A. C. Bailey 7; 7. A. v. d. Togt c C. Tettelaar b H. v. Meurs 5; 8, C. de Nijs ïb.w. b H. van Meurs 0: H. Wijkhuizen bowled H. van Meurs 0; 10. R. de Wijs bowled H. van Meurs 7 en 11. D. Bijleveld not out 9. Extra's 4. Totaal 65. Bowling-cijfers Hermes-DVS: J. Schilperoord 1 voor 16; A. C. Bailey 4 voor 25; H. van Meurs 5 voor 9 en A. Keuzenkamp 0 voor 11. GTB heeft zich in de eerste klasse van het Zaterdagvoetbal kunnen handhaven door tegen VVOR een ge lijk spel te bevechten. Het stond al bij voorbaat vast dat de GTB-ers zich volkomen zouden geven om minstens één kostbaar puntje m de wacht te slepen en met meer hulp van Vrouwe Fortuna zouden zij zelfs een over winning hebben behaald. GTB begon direct in een hoog tempo met aanvallen en menigmaal ont kwam het WOR-doel maar net aan een doorboring. Doelpunten konden niet uitblijven en na een half uurtje spelen bracht de linksbinnen de stand op 10. Dat bij de rust de stand nog steeds 10 was, was te danken aan het feit dat twee prachtkansen, op niets uitliepen. Na de rust kwam VVOR meer in het offensief omdat de gastheren zich r* „T in de veidedigirsg trokken. Dit ge- spelers uit Alphen hadden een beurde succesvol tot een kwartier zicht op de kust van het IJsselmeer. Want naar een kust verlangt uitein delijk toch elke zeeman terug, zo meende hy. De vele genodigden bleven daarna nog geruime tijd bijeen in tie can tine. Het is geen fraaie wedstrijd ge worden in het sportpark bij Kethel, daar, met het oog op het cricket-sei zoen. op het by veld. dat nogal wat oneffenheden vertoonde, gespeeld werd. bus gemist en kwamen met auto's nog juist op tijd om nog te kunnen star ten. De gasten hebben door het ge lijke spel een puntje cadeau moeten geven, hetgeen hun met het oog op promotie nog wel parten zou kunnen spelen. voor het einde toen de midvoor uit een mooie voorzet van de rechtsbui ten, het tegenpunt scoorde VVOR zette alles op alles om tot de over winning te komen, maar het mocht met baten. GTB 3 kwam met een verrassing Geen van beide partijen kon het door Vlaardingen 2 in eigen huis met De SCV Dc Postduif wedvlucht gehouden vanuit St. spel ontplooien zoals men gaarne zou gezien hebben, vooral voor doel «as het dikwijls een raar geschutter. De j beide doel verdedigers hebben het 1 daardoor niet bijzonder lastig gehad. Doelpunten konden er in deze wed- f L te slaan. £5" stry<f niet gemaakt worden; de enkele nb. 'mjtSipdVa"i 360 km. HMr"-1 wnfagmi«»g om vwr uur «ra kou- Bij de familie J. F. van B. in van der Lmdenlaan is Z»- den. terwijl aan beide zydeo eenmaal aan werd deelgenomen door 336 dui-de lat le hul is gckomen. Bij Excel- ven. Deuitslaz is: 1 P. Gouweteeuv. j slor was het spel wel wat te fors, 7. .2 i waarvoor noval eens inceerenrn kenbrandje ontstaan doordat de vlam in de pan sloeg. De brand weer onder leiding van de waarne mend commandant, de heer C. van (Adrertentte i AM 3 2ï,76„j,Ift ;'a,l 'fe.f J.2, t2S ?6 I ^a»rvo°I' "OÜJ1 Mns.. ingesjepen 27 30 65 70 J.'de Koster': 5 33 z Ver. 1 dl°üfS t(S lore OorttMUBdt behoefde geen dienst heuïon; 6 7 29 64 MM L Borr.ni: h™elSv eriSn" 1 10 3" 58 63 C. de Tuinder: J1 A.K Moog; 2 17 54 61 73 J. Doejaaren; J 13 55 59 Joh Christen; 15 23 3R F Koppenhagen; 18 H. d Kant; 19 52 69 C. Verlinden: 20 36 J Frey; 21 H. Crama: 22 31 71 78 A Heercn: 16 24 77 m C do Gr.'p; 34 41 I. v. d. Tuyn: 33 K, Muilwrk. 40 83 B. v. d. j Moer; 42 82 51. Lancer: 44 F Simo- ni$: 46 48 A. Faas; 47 P. van Hinten; j -V) 57 J de Koogje; 51 J We*ter- holt; 33 Dipl A v d. Tuijn; 59 H j Fvkcnbroek; 62 A v d Grup: 68 J. Hazenbrood. "5 C. de Gr&at"; 79 A Wag te nd on k: 81 A. Vis. 675T0-69S15 1 te doen. Onze stadgenoot, de heer J. C van der Meer aannemer heeft voor j de tiende maal de Friese Elfsteden f wandeltocht met succes volbracht. Zeker een goede prestatie voor deze verwoede tippelaar. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: GG en OD„ Tuin laan 80. telefoon 69290 üem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend icdeie werkdag (behalve Maan dag) van 8 30 tot 4.3y uut en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 üur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) vap 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen; Rassage, 2, 7 en 9.15 uur: „De Woestijn leeft". Monopoie, 2, 7 en 9.15 uur: „De zoon van niemand". Voorstellingen: Volksgcbouw: 8 uur Jaarverga dering Alg. Ned. Metaal Be- drijfsbond. ïrt de Adm. de Ruyterstraat is de bromfietser D. van A. Zondag middag om half twee geslipt op los zand, dat op de straat lag. Na be handeling in het gemeentezieken huis kon hij naar huis terugkeren. Maandagavond omstreeks zes uur slipte de motorrijder M. B. uit Vlaardingen op de hoek van de Nieuwe Haven en de B. K.-laan op dieselolie, die op de weg lag. De heer B. viel met zijn motor en kreeg ecn bloeduitstorting aan de linker knie en linkerhand. Zijn echtgenote, die achterop zat kreeg verwondingen aan de linkerhand. Op de kruising van de Stad houderslaan en de Julianaiaan slipte gistermiddag de bromfietser A. C. van W, over zand, dat op de rijweg lag. Hij' viel en kreeg schaaf wonden. aan hoofd en gelaat- Het gebouw van de RK. Volks bond, meer bekend onder de naam „Arcade" aan de Lange Haven 71 zal een goede opknapbeurt krygen, zo werd verklaard tijdens de ver gadering van de K.A.B daar gehou den. Voor het eerst in vier jaar is er nl. een exploitatie overschot ver kregen. zodat men nu in een gunsti- ger financiële positie verkeert. De koffie-kamer v ordt geheel op geknapt en de beide smalle deuren worden vervangen door een grote toegangsdeur. Ook komt er een nieu we betimmering in de koffie-kamer, terwijl de verlichting wordt verbe terd. Verder ligt het in de bedoeling het plafond in de gang te verlagen, zodat aan deze gang de holle indruk wordt ontnomen, De Schiedamse Volleybal Club heeft in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen de jaarvergadering gehou den onder grote belangstelling van de leden. Voorzitter W- Huiskes opende de bijeenkomst cn wees oa. op de wervings-actie van de club Op deze vergadering werd ook het bestuur aangevuld dat er thans als valgt uitziet; W. Huisekes, voorzit ter; J. Q. Mol, secretaris: M. van Soest pennigmeester: mej-A. Groene wegen 2e secretaris en de dames N. en A. Aaldijk bestuursleden, voorts werden drie keuze-commissies geko zen en wel voor de dames-, de he ren- en de junioren-afdeling. (Advertentie LM.) passage theater Donderdag 2 Juni 1955 8 uur Dirigent EDUARD FL1PSE Solist: IVILLEM NOSKE, viool De 49-jarige boekhouder A, Vre- denrecht uit de Vondellaan is Za. terdagmorgen in een R.E.T.-bus on wel geworden en overleden. Es perant o-iigcndo r-'idon. ïa 2an de Junio Klub- vespero Paroïata gazeio ce gek: v. Gink, Floegstraat 13, Atentu aila programo por la sek- voula semajno. „Zij offerden voor ons" (Van onze correspondent) MAASTRICHT. „Zij. die hier voor ons stierven, dachten aan ons. Zij offerden voor ons, zij maakten de dagen voor ons nieuw en her schiepen. de mogelijkheid tot men selijk geluk. Zij toonden ons liefde. Van die liefde getuigen blijvend dc kruisen, waarvoor wij met eer bied het hoofd buigen". Deze woor den gesproken dorfr de Commissaris der Koningin in. Limburg, dr F, Houben. Maandagmiddag tijdens de „Memorial-Day-plechtigheid op het Amerikaanse gesneuvelden-kerkhof te Margraten, klonken indrukwek kend onder de doodstille aandacht van de duizenden, die deze middag waren gekomen voor de plechtige dodenherdenking. Tevoren had de Amerikaanse veldprediker majoor Francis J. Gorman na een horensignaal tot in zet van de plechtigheid ambassa deur K. Freeman Matthews in zijn. toespraak zijn gesneuvelde landge noten op deze dodenakker herdacht. Namens Koningin Juliana cn Prins Bemhard legde gen era al-majoor C. p. Pahud de Mortanges een krans. JERUZALEM Aan de Egyp tischIsraëlitische grens heeft zich gisteren een vrij ernstige botsing voorgedaan. Volgens een woord voerder van het leger van Israel zijn Ain Shlosha en het gebied van Nirim (Joodse dorpen tegenover de strook van Caza» met Egyptische granaten beschoten. Vier Israeli werden daarbij gedood. De Egypte- naren vuurden voorts op een ko- Ionne, die gewonden en doden wil de vervoeren. Later kwamen ka nonnen van Israël in actie. IJMUIBEN Met een harde klap Is Maandagmiddag: omstreeks drie uur de zijmuur van een kleine vuurwerkfabriek in het centrum van de bebouwde kom van het oude dorp Velzen in eert smalle straat terecht gekomen, doordat in het fabriekje brand wu uitgebro ken. Het was de derde maal in een jaar, dat de vlammen in dit be drijfje woedden, doch deze keer zag de eigenaar, de heer J. P., zijn be zit geheel verloren gaan. Het óude pand zal namelijk moeten worden gesloopt. Er kon niets meer worden gered. Te hoop oemgeb. Een broedse kip om te broe den. Prima kip. ze zit best. Te bevr, L J. van Koppen, Kerk weg 49. Kethel (met 's avonds na uur) Theemeubelglasplaat 90 z 5.75, kloosiertafelglaspaat 1Ü0 x 60 12.75 en 9.75. nacbtkastgLasplaatjes 2Jüö, enz. levert U Looplk's Glas- Industrie, Boterstr. 39. Schie dam, Tslelooo 68945. Verf..... Bootlakken. o.a. Rubbooi, Valspar. Ripolin. Viking, Onderwaterverven. Bij afname spec, prijzen. Jan van Kat«tjk's Verfhandel Broersveld 37, recht tegen over Passage. VerfAutolakken, o.a. Teoflux, Ducolakken, Thin ners, Cell, Lakken enorme sortering. Spec, kwasten voor Syut-lakken. Jan van Katwijk's Verfhand., Broers veld 37, recht tegenover Pas sage. Staalwaren Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Soiingen, Broers- vest 57. repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa- ren en Gero-cassettes is So lingen. Bioers*. est 57 Ook in Schiedam heeft men het nouum kunnen zien can dames- ooetbal, Oe dames-leden can de t)«reniflinp DUS, meest korfbal- sterg of handbaliterj hebben twee Zi/rdliH. jjioóililfi, üüilpZvi de dames txtn WF en Zondag j-L xtjn zij op 't DHS-veld in Kethel ran leer getrokkenOnder grolt publieke belangstelling overigens. De dames in de rode shirt# won nen ni([ /—O, een andere aandui ding i# nog niet mOpelOk. Op de foto ziet menjie keepster van de Zi£i. een hauifc op de bal itorten. De bal ging toch in. De Sneli licger De PV De Sneivliegers. aangeslo ten b« de Bond van Zaterdagvlie ger# heeft een wedvlucht gehouden vanuit Ouivraln, een afstand van 174 km. Vermoedelijk door veel regen in België is het concours slecht verlo pen. In totaal zijn slechts 9 duiven Zaterdag in hun hokken tvruggeko- men. Gelost werd om 13.30 uur: de eerïte duif was binnen om 18.28.58 uur en de laatste om J^ur; 2 3 *4 *J. C. Konmgs; 5 7 P. J. van Etik; 6 Chr. Zweistra; 8 J, Tromp en 1 M. Broekhuyzen. De straaivoetbal-competitie loopt goed en heeft niet aan gebrek aan be langstelling te klagen. Het programma Dinsdag 31 Mei: afdeling A Eldos DWV; afdeling B DSB—VVV; i ling C DW-KMp. Woensdag l Juni: afdeling A NB '55 COJ; afdeling B DWO—EPB: afde ling C JonathanSteeds Vooruit. Donderdag 2 Juni: afdeling B Eldos VW; afdeling C DGLODV, DGB r COJ. Vrijdag 3 Juni: afdeling A Eldos -NB '53; afdeling C DwO—DAB, Steedi Vooruit—DDB. Succes voor OXl Het Schiedamse mand oh neger" I- «ehjp ON f- heeft oP het grote man- dol inec^n cours. dat door de muziek vereniging harmonie m Roermond is gehouden op het landgoed Engel- rhode succes geboekt, want op to taal 27 gezelschappen werd dc eer ste pry 5 veroverd met 339 H punt. Een mooi resultaat voor de Schie damse mandoUnespelers. Geboren: Cornells J, z v. C. J. Kosfer er. A. K, Gudde; Marja d.v, Overleden: M. J Mulder 90 jr. wed van Willemsztijn, A. V.; R. G M, Schaap 5 mnd. Personeel geer. Mevr. J. H, J, de Koning, vraagt m haar gezin een nette hulp voor de dag of halve dag (eventueel dag en nacht'), goede verzorging en beloning. Meerdere hulp aan wezig- Warande 158, Schie dam. tel. 68605. Muziekinstrumenten Gramoloonplaten Radio van D|jfc- Het grootste rï» u'iüucïuslé idUioüèUPH van Schiedam Hoogstr. 119, teh 69572; Rembranatlaan 84, tel. 66084. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jas bescherm er. 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. tel. 88948. Lessen Voor «coote" naar Autorij school H. P Take. Jan Son- jéstraat 4, R'dam. tel. 36777. Permanent Wave Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per. Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Obe permanent 11 (stroom loos). Dames! Bezoekt onze geheel opnieuw gerestaureerde, uit gebreide en naar de laatsts eis des tijds ingerichte sa- lans, Jacq van Kalker. Mai- son „Modem", Hoogstraat 53 tel, 69750, Schiedam Hec adres voor betere haar- verzorging. DamCskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet f 6,—. Broersvest 115, teL 67237. Divan» Alles op het gebied van glas en lood, „Aa-Ve" Glan-ln- loodbedrtjf. West Franke- iandsestraat 16, tel 66280, ZHn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie, Schoenrep.bedrijf „Ex celsior". Dam 36, tel.1 Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel ..Modem", Boerhas- velaon 124, teL 68415. >r Uw koineuTvparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 88402. 5 cent per ladder, ook nylon».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1