J C D 1 KANTOORBEDIENDE (vrl.) De Singel wordt bij het Emma-plein opgehoogd Succes wint 't korfbal- tournooi van ALO Arma s deelname aan het Pinkster Sportfeest DE SCHIEDAMMER jy® PIENTEREKRACHT Stratemakers op vele plaatsen in Schiedam in actie Nieuwe Romans Jaarvergadering ANMB KJaverjasconcours Ouden van Dagen A fzwemfeest AGENDA De Afscheids-film van de Cefa Bevolking van Schiedam Twee gewonden bij botsing „De Veteraan" gaat ook weg Bomen gerooid Appclmarkthrug afgesloten Acht-en-zestig mensen gered Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? G. Schmid f Opiumsmokkel ontdekt uitknippen PRETTIGE VACANTIE WALDO-RIJSCKOOL 69915 SCHIEDAM KOERIERSTERS JONGSTE BEDIENDE (Vr.) GltéMW een bediende Woensdag 1 Juni 1955 Nu de zomer nadert en we zelfs al enige warme zomerse dagen hebben gehad, wordt er weer met volle kracht gewerkt aan het herstel of het repareren van de wegen. Het is helaas vaak wel nodig ook, want de grond waar Schiedam op gebouwd is. vertoond sterk de neiging om te verzwak ken. Op vele plaatsen in de stad zijn de stratenmakers van de Gemeente druk aan liet werk om de wegen een opknappertje te geven. Een van deze werkjes die door de centrale ligging de aandacht trekken en binnenkort in nog grotere mate de aandacht zullen krijgen is het herstel van de Singel in de buurt van het Emma-piantsoen De Singel vertoont daar namelijk ben stevige kuil, die hinderlijk is voor het ver keer. De Singel nu zal binnenkort opge hoogd worden. Een begm is reeds gemaakt met het werk, in zoverre dat het Emmaplantsoen opgehoogd ïs geworden. De grond is daar een eind omhoog gebracht en een nieuwe be tegeling is aangelegd. Ook het Emmamonument is verhoogd, waar bij het voetstuk bijgemetseld is. We vernemen dat begin volgende week het werk aan het wegdek vau de Singel zelf zal beginnen. Ge tracht zal worden om het vrij druk ke verkeer over de Singel zo min mogelijk te hinderen, maar het is wel mogelijk dat het werk een af tsluiting van de straat zal vragen. Ook de rand van het plantsoen daar in de buurt zal opgehoogd wor den, evenals het trottoir. Hiermede is reeds een begin gemaakt. Er zyn echter nog meerder plaat sen in de stad waar de stratenma kers aan dc gang zijn. Bijvoorbeeld in de Nieuwe Maasstraat. Hier is men al maanden bezig met het her stellen tot ongerief van de buurt bewoners. maar het is nog niet te zeggen wanneer het werk hier be ëindigd zal zijn. Er zijn vele omstan digheden ,die een vertragende in vloed hebben op de gang van zaken, het gebrek aan mensen is er een \an. Ook de Laurens Costerstraat is op gebroken, terwijl m de Buitenhaven- weg een nieuw bruggetje wordt ge legd. Het rij-verkeer is hier voor omgelegd, maar ten gerieve van h«*t voetganger- en rijwiel-verkeer is er een bruggetje gelegd, zodat deze weggebruikers nog '-'it de voeten kunnen. 4 Door de verbetering van de Sin gel, moet het Emmaplem. ook een. stuk de hoogte in. Het monument op dat plem is reeds amhaogge- bracht, zoals men op de toto kan In de Gemeente-bibliotheek zyn de volgende nieuwe romans te krij gen: Costam. Th. B. „Zonder land of vlag". 2 dln. DL 1. Piraten. Dl. 2 Riet geheime zending. In het perste deei van deze in de 17e eeuw'spelenae roman wordt ver- - - teld. hoe Engels piraten alleen de drijfsbond heeft gisteravond ra hetoorlog tegen Spanje, waarmee bun Volksgebouw haar jaarvergadering koning. Jacobus I, vrede had geslo- len voortzetten. De afdeling Schiedam van de Al- j gemene Nederlandse Metaal Be- Het tweede deel verhaalt van de avonturen van een vogelvrij ver klaarde piraat, die de opdracht heeft ontevredenheid te zaaien te gen de politiek van Jacobus I. gehouden. De avond werd geopend door de voorzitter, de heer G. F. Meijers, die in het bijzonder welkom heette de heer H. J. W. Koudys. lid van het Bondsbesluur uit Den Haag. Het jaarverslag werd behandeld en de diverse stukken werden goedge keurd. Het bestuur werd m zijn ge- heel herkozen De beer Koudys hield Fabricius, J. „Charlotte's grote vervolgens een korte propaganda- reis". Een oud er wy ze r esje zoekt op speech. j een reis met een kleine vrachtboot Uit het jaarverslag blijkt dat het door de Middellandse Zee rust na jaar 1954 grote veranderingen heeft i een examen, en vindt bovendien gebracht voor de afdeling, o.a. in een man, maar ookzichzelf, verband met de verbreking van de s Graaft, B. de. ,%'t Steenen Faert". samenwerking met de R.K. en Chr. Een oud hecht Inus. omstreden fa- Metaalbewerkersbonden. mihebe2it en symbool van kracht, Het ledental van de afdeling bleef blyft na enige verwisselingen van om onverklaarbare redenen rond de eigenaar, in het bezit van ..de man 2.700 leden schommelen, ondanks de 1 B. W. de Groot" cn de nakomelin- gumstiger loonregelingen en ondanks i gen, die zijn naam dragen, evenals een goede werving. Dit jaar zal de afdeling Schiedam 50 jaar bestaan en het kan een goed jaar worden, als flink wordt aange pakt Tal van propaganda-avonden en vergaderingen zyn gehouden, waarbij ook de amusements-factor niet werd vergeten. Daarnaast zijn vele besprekingen gevoerd met de werkgevers, die over het algemeen een gunstig resultaat opleverden. In totaal zijn er 13" klachten be handeld van leden, r" m 't spreek uur kwamen, onge". de monde linge adviezen. £70 huisbezoeken zijn afgelegd, meest door de bestuur ders. De ouden van dagen van Schie dam hebben een klaverjasconcours tehouden. waarvan dc uitslag luidt: portvnenden 12374 pt: Schiezicht 12307 pt: Wester Club R'dam 11788 pt; GTB (.voetbal) 11732 pt; Singel- kwartier A 11421 pt; Singel kwartier B U204 pt: Singel Boys 11006 pt; Zes Neven 10991 pt: Amstelbron R'dam 10084 pt; Excelsior Ouden v. Dagen Vlaaramgen 9792 pt; DVV R'dam 9779 pt en Jaap's Vrienden 9627 pt. Op Zaterdag 4 Juni wordt in *rat Sehiedamse Sportfond sen bad het „af- zwemfeest" gehouden, aanvangend om 8 uur. Bij deze gelegenheid zal er weer om diploma's gezwommen wor den, afgewisseld met diverse demon straties. De zwanen hebben reeds jongen oekregen. In de Bugs BaJIofsi«s?c! zwemmen vijl jonge diertjes on der streng toezicht van t'oder Zwaan, kennelijk een lastig heer- schaj» hy rechtvaardige meru^n. en voor vechters van een nieuwe tijd. Kesten. H. „De kinderen van Guernica". Schryver geeft in dit verhaal de kinderlijke reacties van een alleen achtergebleven Spaanse jongen, op de gruwelen van de bur geroorlog. Plevier, Th. „Berlijn II". Gebeur tenissen tijdens de laatste dagen van Hitler en gedurende de daaropvol gende Russische bezetting. Stolpe. S- ..Wachtkamer van de dood". Iemand, die oorspronkelijk slechts het bereiken van tastbare, nuttige resultaten ra het leven be langrijk vond, wordt door ziekte gedwongen zifti activiteiten naar het gebied van de geest te verplaatsen en leert begrijpen, dat het leven al leen dan verantwoord is, als het in tensief geleefd wordt. Uns, L. ..Gezworen kameraden". Oorlogsverhaal, waarin het leven van de mannen behorende tot een afdeling van het Amerikaanse Korps Mariniers wordt beschreven. A po the kers-nachtdienst: Apotheek fa. Goitka, Hoogstraat 29, Bellen bö ongeval: GXï. en GD^ Tuinlaan 80. telefoon 68290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend ieder© werkdag (behalve Maan dag» van SAO tot 4-3Q uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, Iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 830 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage lijks; 2 tot 5 uur. Bioscopen: 1 Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „De Woestijn leeft", Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De zoon van niemand." Voorstellingen: Plantage: 8 uur Concert „Harpe Davids*' De Vriendschap; 7.45 uur Fro- paganda-avond „Door de Eeu wen Trouw". Spleringhoek: 7 uur Selectie- voetbalwedstrijd v, d. S-B.L.O. Met de vertoning in Irene van de film „Kaspar zoekt een Vader" op Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Juni besluit de Sehiedamse afdeling van de Chr, Film Actie het derde seizoen. Het bijzondere van deze voorstellingen is dat zij zowel door leden als niet- leden bijgewoond kunnen worden. Wat geboden wordt is een frisse, pretentieloze ontspanningsfilm, met in de hoofdrol een leuke kwajongen, van een jaar of vier, vijl Het pret tige is, dat deze jongen niet speelt in de film, maar echt zichzelf is en ongekunsteld voor het voetlicht treedt. De intrige is zeer eenvoudig, maar toch heeft deze film wel kwaliteiten. Het verhaal loopt ongeveer als volgt: Een jonge kunst-historicus wil 2yn meisje vergeten en maakt een reis door het prachtige Moezelland. Op de tocht ontmoet hij de verdwaalde jeugdige Kaspar, die naar zijn moe der teruggebracht wordt, waarop na tuurlijk de moeder in contact komt met de in de liefde teleurgestelde jongeman. Wat het slot is zullen we niet verklappen, maar het valt te raden. Schiedam en Succes hebben op Tweede Pinksterdag aan het tra ditionele Pinkster-korfbaltoumooi van A-L.O, in Den Haag deelgeno men. elk met twee twaalftallen. De eerste teams waren met het Haag se Zwaluwen in dezelfde voorronde ondergebracht. Het toeval wilde, dat elke partij twee punten ver overde, zodat straf worpen de be slissing moesten brengen. Succes was daarin de sterkste en ook in de beide volgende ronden waren de blauwwitten fortuinlijk. Van het Amsterdamse DDV werd met 30 gewonnen en van het Haagse Rood Wit met 2—0, zodat de eerste prijs, een wisselprijs. bestaande uit een medaille, waarom al sinds 1922 wordt gespeeld, mee naar huis kon worden gebracht. Schiedam was de vorige houder en dus verdediger van de prijs. De roodzwarten hadden hem reeds viermaal gewonnen en zouden,, het kleinood definitief in hun medéille- kast hebben mogen hangen, als Succes geen spelbreker was ge weest Schiedam heeft overigens de wedstrijden in de beide volgende ronden eveneens gewonnen, n.L met 30 van Phoenix en met dezelfde cijfers van de organiserende vereni ging ALO, beide uit Den Haag. Door weer gelijk met anderen te eindigen, moest tossen uitkomst brengen, maar ook nu waren de Schiedammers niet gelukkig, waar door ze niet meer dan een troost- Gisteravond omstreeks kwart over zeven is de bromfietser T. J. J. van. T. uit de Belgischestraat te Rotter dam op de hoek van de Korte Singel en de Broersvest in Schiedam in botsing gekomen met een motorrij wiel, bestuurd door de heer H. D. uit Schiedam. Met een zware her senschudding, vermoedelijk een schedelbasisfractuur en schaafwon den aan het gelaat is de bromfietser naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd door een ambulance wagen, die juist ter plaatse reed. De motor rijder kreeg een lichte hersenschud ding en een scheurwond aan de rech terzijde van het hoofd. Hij is in. het Gemeenteziekenhuis behandeld en daarna naar huis gebracht. Hat aanta] inwoners van Schie dam bedroeg op 1 Mei 76.324 (37.992 mannen en 38.332 vrouwen). Per 1 April was het totaal aantal inwo ners 76.383, zodat er per 1 Mei 39 inwoners minder waren. In de maand April werden er 72 jongens geboren en 40 meisjes, er i overleden 26 mannen en 17 vrou wen. In Schiedam vestigden zich 92 mannen en 75 vrouwen terwijl er 135 mannen en. 140 vrouwen ver trokken. In de leeftijd beneden 1 jaar stierf een kind, van 514 eveneens een kind van 15—24 twee personen, van 25—39 een persoon, van 4049 vier personen, van 5059 acht per sonen van 6069 zes personen, van 7079 elf personen, boven de 80 negen personen, in totaal 43 per sonen. Er werden in deze maand 55 hu welijken gesloten waarvan 5 echt paren een eigen woning hadden, 24 trokken er bij hun ouders in. een bij familie 6 kregen onderhuur, 5 bleven afzonderlijk wonen. 14 ves tigden zich buiter Schiedam. In verband met de plannen die men heeft met de Wilheïmina-haven. m Schiedam, o.a. de vestiging van de Werf van A. de Jong cn van het tanker schoonmaakbedrijf van Van Sommeren, zijn alle opgelegde sche pen. die zo lang in de Wiihelmina- haven hebben gelegen, daar verdwe nen, Slechts „De Veteraan", het op leidingsschip voor havenarbeiders, ligt er thans nog. We vernemen echter dat ook „De Veteraan" morgen zal verdwijnen uit de Wilheltmna-haven en overge bracht wordt naar de Spoorhaven. in Rotterdam, waar het als opleidings schip zal blijven dienst doen. De mannen, van de Gemeentelijke Plantsoenendienst zijn op het ogen blik bezig met het rooien van de laatste bomen in de Lange Nieuw- straat. Deze vallen als slachtoffers van het nieuwe plan voor de Plan tage, waarin zoals bekend, ook is be grepen dat de open goot langs de Lange Nieuwstraat wordt gesloten en vervangen door een trottoir. Aan het Internationale Pinkster sportfeest dat door de Nederlandse Culturele Sportbond ra Dordrecht is georganiseerd heeft de Sehiedamse Arbeiders Gymnastiekvereniging Ar ma ook deel genomen met een ploeg van een 50-tal leden. Deze ploeg zonk overigens vrijwel in het niet bij do totaal 2,500 deelnemers, waar tan weer 800 uit het buitenland. Na aankomst in Dordrecht en na een- eerste kennismaking, betrokken de Schiedammers Zaterdag hun kwartier, een deel van het tenten kamp in het prachtig aangelegde Wanty-park. Daarna trokken de deelnemers naar de Opemngs-avond waarbij een prachtig programma werd afgewerkt. De Finnen bijvoor beeld kwamen met een groep volks dansers in nationale kledij en .ver der met de gehele Finse Olympische furnploeg, een groep van 16 dames De Duitsers kwamen met acrobaten en nummers kunst-wielrijden, de Belgen met goede heren-oefeningen, terwijl ook de Nederlandse ploegen verscheidene nummers vertoonden. Na een voor de Schiedammers vrij korte nacht, trok men Zondag morgen welgemoed naar het sport terrein, waar de deelnemers hun oefenstof demonstreerden. Er is toen met animo geturnd. *s Middags was er m het Sportpark een Opmars, die een prachtig gezicht opleverde De rneisjes-adspiranten van Arma hebben hierbij bygedragen met een kringdans. Verder was er goed tur nen door de buitenlanders en de handbal-wedstrijd Holland—Zwitser land, die door de gasten gewonnen is. 's Avonds was er een feest-spel op het DFC-terretn. waarbij ii'dere erenicms van de Sportbond een dee] verzorgde Arma kwam met dc opvoering van Sneeuwwit ie. De familie volksdans tussen de Fin nen. Belgen en Nederlanders was ontroerend. Maandagmorgen deden de leden van Arma mee met de vaardigheids- proeven voor atbletiek en we] op de nummers hoog- en verspringen, bahverpen en bardlopen. Tot slot was er *s middags een grote demon stratie-tocht door Dordrecht, die om 5 uur Op de Veemarkt besloten werd Iedere deelnemende vereniging kreeg ter herinnering een wimpel uitgereikt. 's Avonds kwamen de Arma-leden moe en gebruind door de zon ra SCuifdd/ll téiüg- prijs, n.I. de 5e prijs, mee naar huis konden nemen. Schiedam 2 viel niet in de prij zen. De reserves wonnen één partij, speelden cr één gelijk en verloren de overige. Het tweede team van 1 Succes was een jeugdploeg, waar over de tegenstanders de baas wa ren, In verband met herstelwerk2aam- heden zal de Appelmarktbrug voor- T Iopig van 4 tot 6.3C uur 's morgens voor alle verkper zij a afgesloten. ROTTERDAM Kon. Z.H, Mij in 1954: De Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schip breukelingen, kon, dank zij veler steun, het jaar 1954 afsluiten met een batig saldo van 2.437,02. De totale inkomsten waren hoger dan het vo rig jaar. De scheepsbijdragen alleen waren 19-000 hoger dan in 1953. In deze post wordt de grote bedrij vigheid in de Rotterdamse haven weerspiegeld. In 1954 werd 48 maal een beroep gedaan op de reddingboten van de maatschappij, waarbij in 14 gevallen werkelijke hulp werd verleend. Acht en zestig personen konden veilig aan land worden gebracht. Sinds de oprichting van de maat schappij', in November 1824, zijn ruim. drieduizenr mensen gered, by in to taal 392 reddingen. GEBOREN Liduina M., d. van G. Verver en C. A. Verhr^s; Ber- nardus M., z. van A. J. Ven C. Q. Ham; Johannes A., z. van J. S. Vermeulen en T. W. Hendriks; Anna RL, d. vfcn P. Schipper us en 'A. Tinamers; Jacobus, z. van H. Terlouw en W. P. v. d. Gaag; Jo hannes J., z. van. J. J. Over de Vest en C. M. van Dijk; Cornells, z. van J. A. Bosdijk en J. Aaldïjk; Ger- hardus J„ z. van J. Freriksen en C. J. A, Lansbergen: Leendert M., z. van P. Ch. van Dorst en C. W. Hein; Gesina J., d. van A J- M. Joore en W. J. Timmerman; Pïeter, z. van A. de Bruin en A. Groenen dijk; Jacobus, z. van J, Klein en H. van Ekris; Desiré, d. van A. de Lang- en M- Termijn; Gozerina, d. van J. Kat en A- Termorshuizen.; Hilda S. J., d. van C. J. Stöpetie en J- C. M. Borsboom. OVERLEDEN: C. J. Kreuger, S7 jaar; M. Lowes, 70 jaar; J. Hem- melder. 71 jaar, vr. v. J. H. de Wit; A Vredenbregt, 49 jaar; D. Lagar- de, 54 jaar. Nieuwe leiders van het Leger des Heils Donderdag fus. zullen de nieuwe bevelvoerende officieren van het Le ger des Heïls-korps te Schiedam, ma joor en mevr. Drentje, het bevel over korps Schiedam in een bijzondere welkomst-samenkomst aanvaarden. De majoors Drentje hebben een grote staat van dienst in het Leger des Heils in Nederland en als zendings officieren in West-Indié en zijn zy ervaren heilsofficieren. Toegang tot de welkomst-samen komst is voor een ieder vrij. Aan vang 8 uur nam. j Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12-30 uur en 2—6 uur. Groene vulpen; bruine koffer. Te bevragen by de vinders: Plastic zakje. J. van Meiningen. Dr. Kuyperstraat 8a; rmg met sleu tels. H. Kloosterman. Lorentzlaan 4*; 3 sleutels (in doek) J. Harte. Mariastraat 94b; grijsgevlamde vul pen, v. Marle, Lorentzlaan 36c; zwart» ballpoint, G. Geus v. Osta- delaan 31c, bruin lederen dames- portemonnaie met inhoud, J. Groe- jicveld. Rotterdamseweg 31. Viaar- d ragen: kinderportemonnaie met in houd J. Dykihoorr. Ovei-schiesestr. 29; groen piastic portcmonnaie met inhoud \V v Duimen, v. 's-Graven- sandestiaat -57; bruin lederen heren- por temotmare met inhoud, J. Fie- nmg Middoiharnissestraat 18; rode kinderportemonnaie. L Walmk. Da Costastraat 31b; tasjes met gereed schap, v. Eyk Croeneiaan 67; springtouw. W de Bruggen Aieida- straat 104b: blauwe autoped. G. Biu'jnje Hr»bb< mast raat 5b; rood bruine autoped. Wed Ui jee Van 't Hoffplem 4, poppenwagen, met Dei„na rokje. Hoogwerf BK.laan 16a; rode autoped. Maltha Dwars straat 2; roodbruine autoped. Baron. Galileistraat I4«>, baddoek m. zwem broek v, Krogten Fabristraat 35a; grys jongensjasje, G, van Opynen, Houtstraat 16a; Jongensoverall, Ammerant, Lysterbeslaan 24 i\e- Ihel; rood ribfluwelen jack. L. v. d. Pluym. Broesvest Ï00b; geel groene krrderhandschoonen. F. Klem Mariastraat 104b; jongensjas je W. v. d Kant, KreupeLstraat 48o: zilveren ring, v._ Duimen, v 's-Gravensandesiraat 57; zilveren oorbel met steentje Kieia, L. Sin gelstraat 135; d3mespolshorloge.mej out .ng iïl "l V«jd. 7 óüvlclla«tn 23i>. Jaarverslag 1954 WerkvanCrooswijks Volkshuis groeide Gemiddeld bezochten verleden jaar duizend personen per week het Crooswtfks Volkshuis, zo blijkt uit het dezer dager» verschenen ver schenen verslag over het jaar 1954. Er stonden 1105 leden Ingeschreven (695 meisj'es en 410 jongens). Aan de verschillende groepsactiviteiten namen 1619 kinderen deel. 1 kleuterwerk groeide aanzien- lijk, de middagen dat de school open. staat kwamen gemiddeld zes tig kleuters: op Woensdagmiddagen waren het er zelfs 200. De toevloed op de kinderclubs werd eveneens groter. Ook het gezinswerk toonde een duidelijke vooruitgang. Eén van de grootste problemen van het Crooswijks Volkshuis is het gebrek aan leiding. In 1954 bestond de staf uit 39 personen, waarvan 22 vrijwilligers. De zalen van het gebouw wer den zeer druk verhuurd. Met de volkshuisbezoekers mee bedroeg in de wintel-maanden het wekelijks aantal bezoekers 3000. De samen stellers van het jaarverslag conclu deren daaruit dat de betekenis van 't volkshuis als wijkcentrum groei ende is. Overigens verkeert het ge bouw, op de pas verbouwde twee de étage na, in desolate toestand, en het bestuur acht het streven naar een voortgezette verbouwing een belang van de eerste orde. „Hoewel de huidige financiële situatie, waarii het volkshuis rich bevindt," aldus het verslag, „aller minst rooskleurig is, meent het be stuur met vertrouwen en enig op timisme de toekomst tegemoet te kunnen treden". Te Bremen is Zondag door een ongeval de 72-jarige heer C.Schmid, directeur van de N.V. Schmid's Scheepsuitrustingen, om het leven gekomen. De heer Schmid. die reeds op zeer jonge leeftijd, zijn va der opvolgde in de zaak, die zijn grootvader begonnen was. heeft zijn handel in scheepsuitrustingen tot grote bloei weten te brengen. Het stoffelijk overschot van de overle dene zal morgen, om half drie. na aankomst van de trein, op Wester- veld worden gecremeerd. C, A. v. Bergeijk verlaat Twentsche Bank De heer C. A, van Bergeijk. on der-directeur en chef van de effec- tenafdelmg van dc Twentsche Bank te Rotterdam gaat deze bank na 46-jarige diensttijd met pensioen verlaten. Gisteren heelt een der directeu ren ,mr P. B, Kodde, in aanwezig heid van het personeel, de verdien sten van de scheidende functionaris belicht en grote waardering voor zyn persoon geuit. Voorts werd de heer Van Bergeyk toegesproken door de heren J. R. B. van den Wall Bake en J. K. van der Velde. MEJ. HANKEA GAAT MET PENSIOEN i Mej. M, E. Hanken het hoofd. van de kleuterschool .Maretak" aan de Mare, beschikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Op Dinsdagmiddag 14 Juni. van 2 tot 4 uur, zal zy afscheid nemen van haar leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en bekenden. Deze gele genheid wordt geboden in de schooi Mare 69. WATERSNOOÜSCHADE WORDT VERGOED Het Nationaal Rampenfonds heeft het Brabantse watersnoodfonds 1954 een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal een miltioen. Zit. die menen voor een tegemoet komt g in aanmerking te komen, zullen van de door hen geleden «chade voor 1 Augustus 3953 aan gifte hebben te doen by het Ramp schadebureau aangewezen voor het ressort, waarin, de schade is gele den. De Rotterdamse recherche heeft -1 buitenlandse zeelieden aange zien. De mannvi waren in het t czit %an vier kilogram opium. Zy zijn opgesloten m het hoofdbureau j v «til poiilie. i MEE OP VACANTIE Gaarne zenden wij II, zonder extra kosten Uwerzijds, De Schiedammer naar Uw vacantie- adres. Maar dan dient U ons TIJDIG Uw tijdelijk adres mede te delen. Wïlt U dit formulier Invuller» en tenminste 5 dagen tevoren aan onze abonnementenafdeling zenden of afgeven aar» de bezorger? (in blokletters a.u.b.j Abomié Naam Adres --- Gemeente - GAAT MET VACANTIE en wenst de krant opgezonden te hebben naar; - Naam p/O - Adres Provincie of land Gemeente Vriendelijk verzoeken wij U, als U week-abonné bent, hel abonne mentsgeld voor de vacantieperrode vooruit oan de,bezorger te voldoen. Onze dank voor Uw medewerking en.... VERBINDINGEN IN MEIDOORNSINGEL n de Meidoomsingel worden twee onderheide gewapend betonnen sin- gelverbindingen aangebracht: één tegenover de Spin Bollaan en één tegenover de Peppelweg. Gemeente werken besteedde dit werk vanmor gen. aan. Van de 12 inschrijvers was de firma G. C. van Bekkum Jr en Zonen te Rotterdam met 29.500.— de laagste en dc firma B. M. van Noor- denne en Zoon te Giessendam met 47,8000 de hoogste. (Advertentie IJt.) Een vrachtauto raakte gistermid dag defect op de tramrails van de Straatweg- Het tramverkeer van lyn 14 in de richting Molenlaan kreeg daardoor twintig minuten vertra ging. Om tien minuten, over twee was bet euvel verholpen. KEES LOOaiAN en RIET DE WAARD hebben de eer. mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven, dat zij het voornemen hebben in het huwelijk te treden op Dinsdag 14 Juni a.s. 's middags 3 uur. ten stadhuize te Schieda" Dordrecht, Noordend^ 34 Schiedam, Lange Nieuwstraat 97 F.,optie Dinsdag 14 Juni a.s. van 51 uur in het parkhotel te R otterdam Westersingel 70 Toekomstig adres: Lange Nüuwstraat 97, Schiedam T« koop «uzngeb. Aangeboden Ï.W.N. 125 cc in prima staat. Buys Ballotsin- gel. 13c, telefoon 66433, Pemoc«el ge*r. Heer alleen zoekt nette vrouw voor zijn wasgoed en verstelwerk. Br. met opgaaf v. prijs onder no. S 356, bur. van dit blad. Lftiaen Kees Hagendoorn. Gediplo meerd muziekleraar onder richt In piano en oryeb Lan ge Haven 1. Tel. 68561. MusIeMnatrczneatca Graaaofoonplaten Radio van Dijk. Het grootst® en -modernste radiobedrijl van Schiedam. Hoogsir. 119, tel. 69572; Rembrandtlaan 64, tel. 66084. Fotografie Voor pudoto'i naai K. van Vuuren, Hoogstraat 106. teL 6672a In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoed reparaties klaar terwijl U wacht Hoogstraat ill, telefoon 69602. Mummeibrteven die naar ens oordeel niet bonafide op de inhoud der B<Werv ntie reage ren worden niet doorgezonden. Op Distillateurs-kantoor wordt voor direct gevraagd Brieven onder no. S 355, bur. van dit blad. CINCINNATI - NEDERLAND N.V. fabriek van gereedschapswerktuig an VLAARDIHGEM vraagt yoor haar afdeling Post «n Archief in bezit van M.UX.O.*dfplora<i Leeftijd tot 18 Jaar. Sollicitaties met bijzonderheden worden in- gewacH onder letters D.S.S. aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 93, Vlaardingen. Voor onze administratie en verkoop zoeken wij een I Eigenhandig 1 J. D. VAX a van ca. 21 jaar. geschreven brieven aan MEURS - Oranjegalerij 11 Schiedam Gevraagd op Bandels- en fabriekskantoor te Schiedam! leeftijd 25 a 16 jaar, voor lichte administratieve werkzaamheden. Zij. die thans nog op school zfjn, kunnen eveneens solliciteren. Met vacantieplannen wordt rekening gehouden. Mondeling of schriftelijke sollicitaties aan N.V. MIJ „OXYGENIUM". tijdelijk kantooradres pju Havenstraat 21 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1