Nieuw C De Maasboulevard koestert zich reeds in het zomerzonnetje PU s Aank. Verkoopster Confectiebedrijf „AL,IA" Gereed om de bewoners ontspanning te bieden Pro Juventute's werk nog niet altijd begrepen PTTS en Wilton vallen uit in Bekercompetitie Havenmeester van Reenen 25 jaar in dienst Parel in Schiedams Stedeschoon AGENDA Arbeidsmarkt in April Nieu we taak in 1954 aanvaard „De Blauwe Doffer" weer in de lucht TAFELTENNIS Selecties voor SBLO-tournooi Een Ambon-avond in Kethel Pater van Aubel vertrekt Predikant voor de Lutherse Gemeente Ook Goudswaard is I hem nier vergeten De voetballers werden gekozen Auto te water Helico pterdienst Brussel-Duisburg Burgerlijke Stand Toon v. d. Berg naar Feijenoord? Novelle-prijsvraag boekenweek 1957 Nieuw studievak aan Ned.Econ.Hogeschool SCHIEDAM Stalen slaapkamers ENKELE JONGE EMPLOYé(E)'S EEN BRIL KOERIERSTERS Donderdag 2 Juni 1955 Het is eigenlijk nu pas, nu het heerlijke zomerse weer de mensen in een jolige stemming uit de huizen lokt, dat de Maas boulevard, de jongste en in moderne zetting gevatte „parel aan Schiedams kroon van stadsschoon", tot zijn recht komt. In de vriendelijke koestering van het zomer-zonnetje begint deze „parel" eerst goed te gloeien. Apotheken-nachtdienst: Apotheek fa. Gouk-J, Hoogstraat 29. Bellen bö ongeval: G.G en GXL Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gero. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend Iedere'werkdag fbehalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Si Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „De Woestijn leeft". Monopolc, 2, 7 en 9.15 uur: „Dé zoon van niemand." Voorstellingen: Passage: 8 uur Toonkunst-Concert Rotterdams Filharmonisch Or kest. Op 30 April 1955 stonden inge schreven 164 mannen, en 36 vrou wen, van wie er resp. 144 en 9 ge heel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen gedu rende de maand Mei 1955 bedroeg 119 mannen en 24 vrouwen; ge plaatst werden 69 mannen en 29 vrouwen; afgevoerd werden 46 mannenen 10 vrouwen, zodat op 31 Mei 1955 nog ingeschreven ston den 168 mannen en 30 vrouwen, waarvan er resp. 144 en 9 geheel werkloop waren. Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 108 nieuwe aanvra gen voor mannen en 41 voor vrou wen, terwijl op 31 Mei 1955 nog 2029 aanvragen voor mannen en 167 voor vrouwen, als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in Mei 7 nieuwe gevallen genoteerd, ter wijl 8 gevallen werden afgehan deld. Op 31 Mei waren nog 14 ge vallen in behandeling. Voor de werkers aan de 5 Mei-viering Het Comité Viering 5e Mei houdt Woensdag 8 Juni in de Koopmans beurs een bijeenkomst voor de mode werkers van de bevrijdings feesten, Het programma wordt ver zorgd door diverse juegdorganisa- ties en afgewisseld met volks- en moderne dansen. Aanvang 8 uur. In het Jaarverslag over 1954 van de Vereniging Pro Juventute te Schie dam wordt met vreugde geconstateerd dat het werk zich heeft uitge breid en verdiept. Het aantal gevallen, waarin advies werd gevraagd, is aanmerkelijk toegenomen. Toch is het werk van Pro Juventute nog on voldoende bekend b^j de Schiedammers en heel vaak schaamt men zich nog om hulp te vragen, zo wordt gezegd. Men denkt nog al te vaak dat deze en Voogdijraad beter met inlichtin- verenigïng zich slechts bezig houdt gen kan dienen. Vorige zomer (als je het n°g een zomer kunt noemen) was de boule vard nog wat kalig en zo erg nieuw en ongemoedelijk; de boompjes wa ren iel en de veelbelovende gras mat nog een strikt verboden terrein. In de winter kon het er 0p een hel dere dag ook prachtig zijn maar de frisse wind was toch zelden een uit nodiging 0m er lang te toeven. Nu met de zomerse dagen roept de Maasboulevard luide: „KomtE Komt by me" en steeds meer Schie dammers komen aan deze lokroep gevolg geven. Het kan er al gezellig druk wor den op de bankjes Jangs de boule vard. Niet zó. dat het er vol is, maar men merkt toch wel dat het een recreatie-oord is ..waar muziek in zit", of zoals we het de jonge dame, die tweemaal op de mollige grasmat van de speelweide over de kop bui telde, hebben horen uitdrukken: „Hè, wat is het hier heerlijk". Vele moeders duwen nu reeds de kinderwagen en de weerspannige kleuters in de richting van de Maas boulevard om daar een gestolen vrije middag in het 2onnetje door te bren gen. Bejaarden zitten er de handen te warmen en te genieten van htt steeds levendige spel van de sche pen en boten op de Maas of ze le zen er hun krantje. Dc oudere jeugd ligt er languit in het gras een boek verdiept en daarnaast kan zich een brok gezms-lever, afspelen by soezende pa en een b>. moederen de moe. Jassen blijven by dit weer meest niet lang aan en ook colbertjes wil len wel volgen. Fleurige zomer jurkjes en bonte Amerikaanse .hem den zijn hier dan ook troef. Scharen kinderen dollen als veu lens jn de wei of zij zoeken hun heil op de nieuwe speelplaats, die daar is ingericht. - kunnen er naar har telust wippen wi. zich aap voelen in de kiauterboom of een bergbeklim mer op de twee grote zandhopen die er nog staan. Deze zandhopen worden echter steeds kleiner, want naar behotf'e wordt er door de ge meente zand weggehaald. Het ter rein van deze kinderspeelplaats is nog wat kaal. maar daar zal ook de nodjgc zorg aan besteed worden. Dit recreatie-oord er keurig verzorgd uit, maar de parkwachters hebben er dan ook een k'arwei aan om de papieren en dergelijke rom mel die al.s dank voor het verpozen overal worden rondgestrooid, weer op ruimen. Maar ze doen het graag, want in hun hart zyn ze wal trots op deze mooie boulevard. Het is er nog niet-vol. maar dat zal in de volgende maanden wel ko men. Want zoveel recreatie-plaatsen is Schiedam nu ook weer niet rijk. temeer nu het grootse „Volks-park" dat tussen Kethel en Schiedam aan gelegd zal worden, deze zomer be slist nog niet gebruikt zal kunnen worden. De toegang tot de Maas-boulevard, hoewel nog niet ideaal, heeft in zo verre een" verbetering ondergaan, dat het pad langs het Balkengat en Hef is nog wat kaal op deze kin' derspeelplaats aan de Maasboule- ford. maar de jeugd amuseert er cichf best: het oude pand van Hazekamp aan de Havenaijk begaanbaar is ge maakt. ook voor fietsen en kinder wagens. Hier zal in de toekomst een betere weg komen, maar dat is nog toekom st-muziek, evenals het res taurant of pavilloen dat hier ge pland is en de grqtc flat-gebouwen. Het Balkengat zal gedicht worden, maar past thans wonderwel in de sfeer van deze recreatie-plaats. Als je tenminste niet te veel let op de rommel die hier en daar aan de kant ligt. De Schiedamse Postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" heeft weer een vlucht gehouden ditmaal van uit St, Denis, De eerste duif kwam binnen om 16 54 30 uur; de -aatste durf arriveerde om 18.D0.02 uur. De uitslag was: 1 13 A Limborgb; 2 B Rokers; 3 7 22 Leeuwen Co; 4 T. J. van Wijt; 5 Pu iters Zn; 6 24 A Boes; 12 171 23 K. Loopik it Zn.; 9 J. M. Broerders; 10 Kerkhof; 11 19 21 van Déurzen Co,; 13 15 L. P- Beckers; 14 16 T. H. Duivenbode; 20 C. A. ^Hersbach; 25 A. van Put. Proc.houders HAV-bank Per 1 Mei heeft de directie van de N.V. Levensverzekering-Mij HAV Bank machtiging verleend tot het te kenen per procuratie aan de heren M. v.d. Gaag, N. Guis, dr W. J, C- de Heer en P. C. Verschoor, die allen reeds meer dan 25 jaar als afdelings chefs aan het hoofdkantoor verbon den zyn geweest Eenzelfde machti ging is door de directie van de N-V. Assurantie-Mij Nieuwe HAV Bank verleend aan de heren N. Guis. C. D- Noita en B. Snikkers, allen reeds meer dan 25 jaar afdelingschef bij de Nieuwe HAV Bank. De nieuwe tweede klasser PTTS I moest het afgelopen week opnemen tegen de eerst klasser TCK I en de derde klasser Wilton I moest de strijd aanbinden tegen het pas In de eerste klas spelende team van Ready L In belde ontmoetingen trokken de hoger geklasseerden aan bet «langste eind. Gisteravond heeft „Door de eeu wen Trouw" in een slechts matig bezette zaal van het gebouw De Vriendschap de eerste propaganda- avond in het voormalig Kethel ge houden. Na een welkomstwoord van de voorzitter van de propagandacom- missie. de heer M. Heusinkveld, werd in goede samenwerking door de le den van de vereniging van Zuid- Molukse jongeren, de Persatu&n pe- muda Maluku, een aardig show-pro gramma afgewerkt, waaraan ook meegewerkt hebben de led^n van de toneelvereniging „Slamat", de Ja- cojo's en de Hawaiian-band de „Ra- mai Dandang". Pator H F. van Aubrt OP, die s?nds 1947 verbonden is aan de Ha- venkerk. zal nog deze week Schie dam verlaten, «aar hij benoemd is tot kapelaan aan de St, Joscph-kerk te Alkmaar. Tot zün opvolger is benoemd Pater H. Marcelia OD. De Kerke raad der Evang. Luther se Gemeente te Schiedam, heelt het volgende drietal opgemaakt voor - het beroepen van een predikant: dsjhim woning, die naa*i kantoor A Burghoorn te Edam; ds J Gron- ligt Vele hoofden var loh ie Arnhem, ds A. K, van der ke diensten, maar ook dr vertegen- Men te 's-Gravcnhage. Jvoordigers De wedstrijd PTTS ITCiw I had een. spannender karakter dan in de uitslag tot -uitdrukking kwam. Het werd 81 voor TCK, Hierbij dient echter aangetekend, dat van de ne gen enkel-spelen er zes een beslis sende derde game nodig hadden. Verlmde (TCK) kwan in de derde game met de cijfers 22—20 maar net met dc hakken over de sloot in zijn partij tegen Pluym. Pluym stond ook dicht by een overwinning in zijn partij tegen Plooi, doch moest ook hier in de derde game met 2118 een nederlaag incasseren, Dat Lu- teyn voor PTTS de eer redde door een overwinning in twee games op Plooi was wel een verrassing, aange zien dc PTTS-er wel de zwakste speler is van zijn team en Plooi een van de sterkste van TCK, De TCK- spelers verdienden echter dc over winning wel, doch de uitslag viel wel wat te geflatteerd in hun voor de el uit. Wilton kon het op beroek bh Rea dy i ook niet tot een overwinning brengen. Uiteraard deden de Wilton spelers hun uiterste best om de ne derlaag zo dragelijk mogelijk te houden, doch Groen eweg. Maarsen, v. d. Brink en Foncke kregen tegen de Ready-spelers Gouka en* Bru- ning geen kans een party te winnen Braak speelde bij Heady met mee en ze kon Wilton door drie regle- menta re overwinningen drie pun ten op zijn naam sci rijven. De uit slag werd dus 63 vuor Ready. Zo zijn er dus nog vier teams overgebleven om kans te maken om de begeerde beker in de wacht te slepen. Donderdagavond wordt in de Beurs een wedstrijd TCK INO AD II gespeeld en Vrijdagavond eveneens m de Beurs komt Ready 1 op bezoek bij NOAD I. De winnaars van deze twee wedstrijden komen Gistere# heeft de Havenmeester van Schiedam, de heer M. A. van Reenen het feit herdacht dat hij voor 2» jaar m du»n«t :s getreden van de gemeente Schiedam, eerst ais loods en sedert 1949 in de hui dige functie van Havenmeester. D^i jubileum van de populaire Haven- chef js met or.genieikt voorbij ge gaan. Gistermoigen was er op net kan toor van de Havendienst een inter ne bijeenkomst van het personeel- De adj-havervmeester. de heer H. Groenhof heeft namens het perso neel de chef vele woorden van lof en waardering toegezwaaid eru ge wezen op de prettige samenwerking die er altijd bfj deze dienst heeft bestaan, Hij schetste voorts de loopbaan van de heer Van Reenen, die op een Zondag In 1930 z'r» eer ste „klussie" verrichte. Namens ^het personeel kreeg de chef re"> elrC- tn«ch scheer-appaiaat aangeboden In de middaguren recipieerden de jubilaris en mevr.» Va>j Reenet* 1,1 van de bodijjven die Ifarenmcenter Af A. van Reenen (rechts) werd gisteren tijden# de receptie ter gelegenheid van Nn 25-jcng dienst jubileum gefelici teerd door de heer G. W, ran Bergen Werf racen (op de rvg ge zien) een oude strijdmakker int de illegaliteit. hun ht'.mgi'n in de haven hebben, ku amen het echtpaar Van Reenen e\en feliciteren. Het gemeente-be- stuu: weid hierbn. wegens afwezig heid van burgemeester Peek, die in Enschede een bijeenkomst van bui- gemeester bnwoont. vertegenwoor digd door wethouder mr P. van Boe hoven. Daar de jubilaris tijdens dc oor log ook een leidende rol in de ille galiteit heeft gespeeld^ kwameh de oude makkers uit de Illegaliteit on der leiding van de heer G. W, van Bergen Walraven, „lange Koos" ook complimenteren. Tenslotte kunnen we nog melden dat de gemeente Goudswaard, die na de Februari-ramp in 1953 door 2, hicdarn ..geadopteerd" i= m?2 vergeten is dat het co heer Van Reenen is geweest. <- het eerste contact gelegd heefi later ook de cenliate contact-man js geble ven bu de hulpverlenm. gatie uit die gemeente was daarom ook op de receptie aanwezig dan volgende week tegen elkaar uit in de finale. Deze finale zal ook in de Beurs worden verspeeld en. wel op 9, 10 of 11 Juni; de juiste da tum zal nog nader worden bekend gemaakt. Voor de stedenwedstrijd Schiedam Hamm zullen in de loop van de komende weken drie acht-kampen worden verspeeld, om tot een selec tie te komen voor het plaatsen van vier teams. De eerste vier teams be staan namelijk uit de Schiedamse eerste klassers. Deze zijn van de selectiewedstrijden vrijgesteld om dat hun plaats in een team uiteinde lijk toch vast staat. De resultaten van deze achtkampen zullen dus uit wijzen, welke spelers tegen Hamm worden opgesteld, terwijl de laatst geëindigde spelers dan automatisch de reserves zullen zijn. Voor SBLO-sporticeek Voor de SBLO-week, is voor de afdeling voetbal een elftal nodig dat Schiedam zal moeten vertegen woordigen. Twee en twintig spelers, wier namen wij reeds eerder publiceer den, waren uitverkoren, om gister avond op het terrein aan de Spie- ringshoek een „selectie-wedstrijd" te spelen, welke, gezien het feit, dat alle spelers in los-verband.met elkaar in het veld traden, niet veel meer geworden, is dan een gezellig partijtje voetbal, waarbij de stand 00 is gebleven, In de opstellingen waren enkele wijzigingen gekomen: in het A-elf tal was J. Zwaan van Demos op de midvoorplaats vervangen door A. Tettero van Demos, die oorspronke lijk als spil was opgesteld. Op diens elaats speelde W, Hermans uan rsus. In het B-elftal werd A. v. d. Lus donk van Schiedam op de midvoor plaats vervangen door F. Grcen- horst uit Demos. De doelverdedigers v. d. Poel van Schiedam en Troost van Martinft hebben d3n ook geen benauwde ogenblikken medegemaakt en heb ben zelfs geen safes behoeven te verrichten. De achterhoeden van- beide ploegen zuiverden mei lange trappen, waardoor het spel zich wel snel- verplaatste, echter zonder veel inhoud te krijgen. Er waren begrij pelijk wel spelers, die persoonlijk door hun werk opvielen, doch te individueel werk voerde vooral bij de aanvallen, de boventoon. Het ge leek erop of men elkaar de eer be twistte een doelpunt te maken. De commissie heeft na deze éne I wedstrijd de keuze moeten maken Wij hopen de samenstelling van het elftal nog te publiceren. ivosfeJo.se inenting Op Vrijdag 3 Juni 1955 des na middags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen diphtherie of tegen dipluhe- rieen kinkhoest gecombineerd voor niet schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 60. Teivaterlating Op Scheepswerf „De Hoop" is met goed gevolg het motorschip „Caland" tc water gelaten, gebouwd voor re kening van N.V. N, S. Frenk Zn te Rotterdam, onder toezicht van Bureau Intveld te Delft- Het schip r.al gefnrtaileerd worden met een 100 p k. Kromhout schecpsdieselmotor. Gistermiddag om half een is een bestelauto, bestuurd door de heer A. M„ vertegenwoordiger uit Rot terdam, bij de OversChieseweg in de Schie gereden. De auto kwam van de Jan van Riebeeckweg en ging in dc richting van Overschie. Door een defect aan de stuurinrichting had de chauffeur de wagen niet meer in zijn macht Hij reed de Schie in> waar hij ge deeltelijk boven water bleef liggen. Door achterdeur kon d/> heer M. naar buiten kruipen, zonder letsel opgelopen te hebben. Bij het tech nisch onderzoek, dat later door dc politie werd ingesteld bleek, dat de Een"dele- I spoorstang breuken vertoonde, Een takelwagen heeft de bestelauto op de wal gebracht met kinderen die een strafbaar feit hebben gepleegd. De taak van Pro Juventute, zo zegt het verslag, is er echter juist op gericht om een ont sporing te voorkomen. Wanneer de ouders op tijd om raad vragen, kun nen de kinderen opgevangen worden en een toezichthouder aangesteld, die contact houdt met het gezin en. de ouders hierbij helpt de juiste aanpak te vinden. Wanneer het toezicht nog geheel berust op vrije medewerking van de ouders, dan spreekt men van een „vrij patronaat". Helaas vragen zeer veel ouders pas raad wanneer de kinderen een verontrustend gedrag vertonen en dan is de hulp van Pro Juventute vaak niet meer voldoen de. Een dieper gaand onderzoek moet dan worden ingesteld door deskun dige krachten zodat dan verwezen wordt naar een Medisch Opvoedkun dig Bureau. Het kan ook zijn, dat de Kinder rechter het kind onder toezicht moet stellen en een gezinsvoogd benoemt om déraillementen te Voorkomen, In deze gevallen ligt dc zaak natuurlijk ernstiger. De activiteit van Pro Juventute zal er dan ook op gericht zijn om de mensen meer vertrouwd te maken met'het werk. In het afgelopen jaar kwam de reorganisatie van de voogdijraden dichterbij. Met het oog op de toe komstige- ontwikkeling van het ge zinsvoogdij werk en de preventieve kinderbescherming, moesten de sta tuten gewijzigd worden. Het uitoefe nen van toezicht krachtens vrij pa tronaat, gezinsvoogdij of anderszins, alsmede de werving en scholing van toezichthouders, zijn thans als mid del tot bereiking van het doel in de statuten vastgelegd. Daarnaast kreeg het preventieve werk een uitbreiding door een bepaling inzake de bevor dering van een goede vrijetijds be steding. HET WERK Door de Werkcommlssie werden 148 gevallen behandeld terwijl zich op het spreekuur 68 personen ver voegden. Door de Commissie voor Voorlich tingsrapporten werden 26 rapporten uitgebracht en 17 aan de Officier van Justitie, 8 aan de Kinderrechter en 1 aan. de rechter-commissaris. waarvan 20 betrekking hadden op diefstal en verduistering, 4 op vernieling en 2 op „joy-riding". De adviezen luidden In het merendeel van de gevallen voorwaardelijke straffen en onder toezichtstelling. Tot niet vervolging werd in 12 gevallen geadviseerd. De vonnissen weken slechts in enkele gevallen van de adviezen af Na een bespreking met de kinder rechter nam Pro Juventute in het afgelopen, jaar de verantwoordelijk heid op zich voor de rapportage aan de kinderrechter doör de gezinshoof den. De nieuwe regeling komt neer op een centralisatie van rapportage, waardoor Pro Juventute moeilijkhe den kan opvangen en kinderrechter Zondag officieel: De nieuwe helicopterdier.st Brus sel-Eindhoven-Duisburg ndag officeel worden inger Zon dagmorgen om 9 uur J he- jicopters, met aan bc .gische autoriteiten en pers".cnwoor- digers. van het vliegveld Melsbrock opstijgen. Een der toestellen zal te Eindhoven landen waar de burge meester. de heer Kolfschoten, wordt opgenomen. De formatie vliegt hier na naar Duisburg, waar de deelne mers aan de tocht worden ontvan gen door de autoriteiten dier stad. Na een hmch wordt een rondvaart gemaakt door de rivierhavens. Om 6 uur keert het gezelschap dan via Eindhoven terug naar Brussel. De nieuwe helicopterlijn Brussel-Eind- hoven-Duisburg, die reeds enkele dagen in gebruik is, wordt drie keer per dag gevlogen. Vsnmargm. vroeg word op de kruising Dorpsweg—Wolphaerts- bocht de 33-jarige W. H. Dijkman uit de Adrianastraat met zijn mo torfiets aangereden door een bestel auto. Met een hersenschudding en een gekneusde linkerenkel werd de man naar het Cooisingelziehenhuis vervoerd. Het motorrijwiel werd zwaar beschadigd. De voorlichting van de gezinsvoog den werd krachtig aangepakt en. tal van lezingen werden gehouden, o.a. hield mej. A. L. van Wely, kinder- qxise een lezing over kinderpsycho logie. Ook de propaganda-eommissie Is actief geweest en heeft gezqcht naar middelen om de kas te dtijven. 1700 kalenders zijn in Schiedam verkocht, waardoor Schiedam in de voorste rij en staat bij deze kalender-actie. GEBOREN: Laurencius Th. M- z. van J. A. C. Keijzer en G. A. M. de Vette; Lydïa, d. van J. F. Gos ling en C. Boudeijns. OVERLEDEN: J. v. d. Dood, 59 jaar. vr. van A. L. van Leeuwen; C. A. Vredenbregt, 73 jaar; A. van Kouteren, 85 jaar. Toon van den Berg. middenvoor van TSB en aanvalsleider van het Nederlands elftal (Zaterdagvoetbal). voert besprekingen met Feijenoord, V. d. Berg traint momenteel bij de Rotterdammers zodat" de mogelijk heid zeer groot is dat hij velgend seizoen voor Feijenoord zal uitko men. AMSTERDAM Sinds 1953 he«f4 de commissie voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek gebroken met de traditie, als geschenk tijdens de boekenweek een speciaal voor dat doel geschreven novelle uit te geven. Teleurstellends uitkomsten noopten daartoe, aldus de commissie. Niettemin is de commissie voor nemens voor het geschenk dat in 1957 het licht zal zien, wederom een litteraire prijsvraag uit te schrijven. Het bekroonde werk zal worden beloond met een prijs van 2000. De jury bestaat uit Clare Lennart, Antoon Coolen, H. A. Gomperts en G. Kamphuis en als leden van de commissie de heren Chr. Leefisng, P. Bergmans en P. J. Venemans. De manuscripten moeten worden ingezonden voor I Maart 1956. Aan de Neder la ndsche Economi sche Hogeschool zal met ingang van het college-jaar 1955-56 het studie vak „commerciële economie'* wor den ingevoerd als een nieuw keuze vak voor net doctoraal examen. Deze uitbreiding van de leerstof vloeit voort uit het streven de, doc- toraal-studenten gelegenheid te ge ven tot een op de practyk gericht» vorming, welke zoveel mogelijk aansluit bij de eisen van verschil lende brede sectoren van het-econo misch leven. Reeds lang bestond bijv. de mogelijkheid, bijzonder» aandacht te schenken aan de in dustriële en de agrarische economie Daarnaast maakt thans het vak commerciële economie een speciali satie mogelijk op het terrein van da handel. Het zuiver theoretische deel van de stof zal worden gegeven door prof. dr P. J. Verdoorn. ïn diverse uitvoeringen Als speciaalzaak; de scherpste prijzen J 'pkrtrz 'U»> Brot'riv«ït 64-65 Tol Ö7920 GEVRAAGD door kantoor te Schiedam, voor eenvoudige werkzaamheden Sollicitatiebrieven s.vp. inzenden onder no. 2719 aan het bureau van dit biad y GEVKAAGD; 5 PHS. VAN BOURGONDIESTB AAT 49 DAN NAAR D. DE 8BU1N Oranjestraat 9 Schiedam TeL 6431 Personeel gevr. Gevraagd ervaren naaister voor nieuw- en verstelwerk. Mevr. v. d„ Sman, Hoogstr. 115, telefoon 08241. Nummerbrieven die naar ona oordeel niet bonafide op de innoud df-r advertentie reage ren worden riet doorgezond' n WAIA Strapless beha, mef elastieken zijpanden, satijn met kant, met lange maagband 12,50 maagband 5,73 Crealies e WA LA Gaine, mot sohjn' No. 1QÓ0. 18,95 WALA beha. broderie onglaïse, met halve maagband v o 4,90 b WALA „FREE ACTION" G»me. C-thfci nieuw onr—eip, Oertt <Jo<w 6c o*rr<'jg onbe- pe-fkw bewegingi»«i|btuL 39.50 W \IA behl Met h« ide»,* fc-iiDuderbind ffl «,'m pojr.in. 3,95 h.iiorui i. n 4 75 fart,»)»! speciaalhuis whocfl» de «harm» van Uw Groene Htlledijfc 267 Noordungel 39 Dordiielaan 112 Schiedam. Orsnjegelenj t 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1