Mï ILF0RD *sr. Bemiddeling faalt in Britse staking De sigaar is weer aan de winnsads In het spoor Spoorwegtelefoon in Berlijn verbroken SMAAKT BETER DAN SHAG Duits kabinet stemt in met bewapening Arnhem wordt deze maand een week lang een tweede Cannes r Am%'SWERELDS in industrie Hazardspel te Kortenhoef in hoger beroep berecht NIEUW, RADICAAL MIDDEL Vrijdag 3 Juni 1955 Oosten vreest spionnage' Pleegde Eindhovense opperman toch moord op z'n vrouw? Na vrijlating nu weer in hechtenis Tekenen van ontwrichting Eerste klappen Kapitale boerderij te Eist afgebrand (Advertentie I. M.) smaken: dank zij Glark Procédé EQ7 Blank minister van defensie in Bonn Marcel Wittrisch in Stuttgart overleden In hoger beroep zes maanden geëist Franse NAVO-divisie naar Noord-Afrika BRYLC E E M België verhoogt omzetbelasting MevrouwHabib Bourguiba nam de benen Paragnost was geen succes op TV-scherm RADIO ERT.V. Zoon bedreigde vader met mes Automobilist na aan rijding doorgereden tegen Motten en andere Insecten Micromist dringt overal door! 3 99 BERLIJN. De Oostduitse spoor wegautoriteiten hebben Donderdag de telefoonverbindingen tussen de gebouwen van de bovengrondse spoorweg In Oost-Berljjn en de ze ventig West-Be rijnse stations ver broken. Als reden hiervoor wordt opgegeven, dat de verbindingen ge bruikt werden door „spionnage-orga- nisatles, die onder Amerikaanse lei ding werkzaam zijn in West-Eerlijn." DEN BOSCH. De strafzaak te gen de 32-jarige Eindhovense opper man M. v. d. V.. tegen wie wegens moord op zijn vrouw levenslange ge vangenisstraf is geëist. en die op ver zoek van de verdediging door de rechtbank te 's Hertogenbosch in vrijheid was gesteld, is gisteren bij de voortzetting van de behandeling opnieuw aangehouden voor een psy chiatrisch onderzoek. De rechtbank gelastte de onmiddellijke gevangen neming van verdachte, die hardnek kig volhoudt niets met ce aanslag op zijn vrouw te maken te hebben. Er werden enkele getuigen ge hoord onder wie een serveerster uit een Eindhovense bar Tegenover de ze serveerster zou verdachte na zijn vrijlating door de rechtbank hebben bekend zijn vrouw te hebben ge dood. Het verhoor van deze getuige geschiedde met gesloten deuren. TEHERAN Een vreemde epide mie heeft twee personen in het dorpje Alamdar (Iran) het leven gekost. De zieken lachen de eerste dag. huilen de tweede en sterven of herstellen op de derde. (Advertentie I-M.J T vee s<-ér. es ntt dm Britse spoor- wegsiokiny. Ken momentopname ran de secretaris nan de Machinis ten- en Stokershond. Jim Baty (l die met Albert Halltoorth, 2yn pïaatsreru anger en toekomstige opvolger, op weg is naar een nieur we bespreking met de leiders van het T.U.C. En een tijdopname van een man, die een uur geleden nog hoop had, dat er nog een trein zou rijden, maar toen begreep, dat die trein voorlopig wel «iet zou ko men en dus maar een uiltje ging knappen op een bank van het stille Waterloo Station. Vervolg van pafl- 1 INISTER Donker kan doorwerken aan zijn Burger lijk Wetboek, minister Suur- hoff aan zijn wet Ouderdomsvoor ziening, minister Algera aan zijn Deltawet. Er ligt nog een flink stuk werk, vóór de verkiezingen van 1956 dé voortzetting dan wel de wijziging van de na-oorlogse koers definitief aan de orde stellen. .Dan zal liet gaan om de doorbraak en om de vraag in hoeverre het stand punt omtrent de verdeling der wel vaart anders moet zijn dan tot dusver gold. De aandacht mag er op worden gevestigd, dat het door de heer Bur ger bereikte compromis ook een tijde lijk karakter heeft. De grens ligt bij het inwerkingtreden van de wet- Ouderdomsvoorziening, die belangrij ke wijzigingen meebrengt in het sociaal-economisch bestel. Huren en lonen komen daarbij automatisch weer aan de orde. In ieder geval zijn nu de voorwaar den geschapen voor het afwerken van een belangrijk stuk regeringsprogram en voor verkiezingen volgend jaar. waarbij de dingen zuiverder kunnen worden gesteld, dan nu mogelijk ware geweest, en het wel eens levendiger zou kunnen toegaan dan bij enige andere soortgelijke gelegenheid na de i bevrijding. (Van onze correspondent) LONDEN. De pogingen van .-et hoofdhestuur van het vakvereni gingscongres om een basis voor het beëindigen van de spoorwegstaking te vinden, hebben gefaald. Dit be tekent, dat de staking in elk geval over het weekeinde zal voortduren. Het hoofdbestuur van het vakver enigingscongres kondigde het falen van zijn bemiddeling aan met een verklaring, waarin gezegd wordt, dat in persverslagen de onjuiste voorstelling was gewekt, alsof het probleem zuiver een kwestie van moeilijkheden tussen twee vakbon den was, terwijl het hoofdbestuur ervan overtuigd was, dat ook het spoorweg bestuur een verantwoorde lijkheid had voor het zoeken naar een oplossing. Het spoorwegbestuur kwam in antwoord óók met een verklaring, waarin deze verantwoordelijkheid ten volle aanvaard wordt en nog maals wordt gezegd, dat het te al len tijde bereid is om voorstellen, die op redelijke wijze speciale belo ning voor een speciale verantwoor de fijkheid willen geven, te bestude ren. Het raadt daarom de maehi- nistenbond aan. de staking te be ëindigen, opdat de voorwaarde kan worden geschapen om met beide bonden nieuw overleg te openen. Ook het ministerie van Arbeid verklaarde nog eens, altijd bereid te zijn om bemiddeling te verle nen, maar wees er tegelijk wèl op, dat de kern van het geschil in het gebrek, aan overeenstemming tus sen de beide vakbonden ligt. De voorziening van de essentiële voedingsmiddelen als vlees, vis en melk, blijft behoorlijk functionne- ren en ook de benzine-aanvoer naar de pompen (die overigens altijd al langs de weg placht te geschieden) blijft de grotere vraag makkelijk baas. Aan het industriële front komen thans echter de eerste tekenen van ontwrichting: zes hoogovens in de buurt van Swansea zullen heden middag hun productie moeten stop zetten, wegens gebrek aan kolen. Venvacht wordt, dat over enkele dagen andere hoogovens zullen vol gen. Ook de havenstaking van de stu wadoors, die door de meer drama tische spoorwegstaking in het nieuws deze week enigszins op de achtergrond is geraakt, duurt nog voort. De stuwadoors zijn nu al bij na twee weken in staking om htm organisatie in de noordelijke ha vens in het georganiseerd overleg erkend te krijsen Zijhebben de transportunie wier leden zij hebben „gestolen" en het gehele vakverenigingscon gres vierkant tegen zich. Een West-Berlijnse spoorwegbe ambte verklaarde, dat de maatregel gevaren zou kunnen opleveren, daar het vrijwel onmogelijk zou zijn ver- tragingen of ongelukken te melden aan het hoofdkwartier in Oost-Ber- lijn. Later deelde het Oost-Duitse mi nisterie van Vervoer mede, dat alle lijnen, die voor het onderhouden van het spoorwegverkeer nodig zijn, zijn open gehouden. Hieraan werd toege voegd, dat protesten in de West-Ber- lijnse pers tot doel hadden de aan dacht af te leiden van het feit, dat de „spionnagecentra" niet meer waar zij willen kunnen telefoneren ora in Oost-Berlijn spoormannen te werven voor hun „vuile zaken" en het spe ciale net voor sabotage ten nadele van de spoorwegen te gebruiken. De Oost-Duitsers verbraken in 1952 de openbare telefoonverbindingen tussen het Oosten en Westen van de stad. Thans werken alleen nog de ge allieerde verbindingen. ELST (Betuwe). Door onbeken de oorzaak is bier gisteravond de kapitale boerderij, bewoond door de landbouwer L. J. de Regt. tot de grond toe afgebrand. Vee en land bouwwerktuigen konden worden ge red. De schade aan have en boerde rij, eigendom van het weeshuis te Arnhem, wordt geschat op een kwart millioen gulden. De boerderij had met de schuren een inhoud van on geveer 7000 kubieke meter. HAL F2WAAR - ZWAAR. VIRGINIA - AMERICAN U ziet het! U voelt het! U proeft het BONN Kanselier Konrad Ade nauer zal de portefeuille van Bui tenlandse Zaken een dezer dagen aan Heinrich von Brentano over dragen. aldus is te Bonn bekend gemaakt. Bovendien - zal de tegen woordige defensiccommissaris Theo- dor Blank tot minister van Defen sie benoemd worden. Een woordvoerder zei, dat de mutaties zullen komen, voordat de Bundestag aanstaande Woensdag in zitting bijeenkomt. Dan zal name lijk de formele toestemming van president Theodor Heuss ontvangen zijn. STÜTTGABT. De In 1S03 i Antwerpen geboren Duitse tenor Marcel Wittrisch is in de vroege ochtenduren van Vrijdag te Stutt gart «overleden. Hij was de laatste tijd ernstig ziek. t AdoeT'entie AMSTERDAM. De 43-jarige ge detineerde meubelmaker F- W. H. nlt de hoofdstad, die reeds 2even keer terzake van hazardspel Ls veroor deeld, waa dit voorjaar speciaal uit Marokko naar het vaderland terug gekomen om zijn zaken met de jus titie te regelen. - De rechtbank te Amsterdam had de man in November j.L tot vier (Advertentie IM.j 75 ct «mcfaf se so lekker x\jn maanden veroordeeld, omdat hij er een bedrijf van had gemaakt het pu bliek de gelegenheid tot hazardspel te geven te Kortenhoef. In Januari j.l. had de rechtbank te Utrecht hem voor dezelfde overtreding, in Loos- drecht begaan rekening houden de met het vonnis te Amsterdam tot 250 gld. boete veroordeeld. Toen de meubelmaker in Neder land terug was kon hij echter de verleiding niet weerstaan. Hij was in Utrecht opnieuw als bankhouder opgetreden. Daar werd hij gepakt en in de Domstad wacht hem nu nog een tweede veroordeling. Donderdagmiddag stond hij in ho ger beroep van de vonnissen in Am sterdam en Utrecht terecht voor het gerechtshof te Amsterdam. De procureur-generaal noemde H. een „heel hardnekkige recidivist". Hy vroeg bevestiging van het von nis van de rechtbank te Amsterdam vier maanden, en eiste twee maanden voor het geval Loosdrecht (totaal dus zes maanden) met ver beurdverklaring van het in beslag genomen spelmateriaal. Het Hof zal 16 Juni arrest wijzen. PARIJS De Permanente Raad van de Noordatlantische Verdrags- organisatie heeft heden schoorvoe tend toegestemd in de overplaatsing van een Franse divisie uit West- DuiIsland naar Algerije. Zowel Franse als NAVO-woord- voerders hebben verklaard, dat de NAVO geen toestemming voor de overplaatsing van de divisie behoeft te geven. De gehele actie is derhal ve informeel en niet in de notulen van de organisatie opgenomen. De prijs van BRYLCREEM Is nu verlaagd Mannen die „gezien" zijn prefereren BRYLCREEM Iedereen ziet er graag welverzorgd uit. Daarom wordt Brylcreem door rueer mannen gebruikt dan enige andere hair- dressing ter wereld. Neem de proef en zie zelf hoe prachtig glan zend. hoe keurig „in vorm" Uw haar de hete dag blijft. 's werelds meest verkochte hair dressing Beecham (Neder iandj U-W. - voor Etteroe; Jacq. Mot Amsterdam (Van onze correspondent) BRUSSEL. Het gerucht dat de Belgische regering zou over gaan tot belastingverhoging is gistermid dag bewaarheid toen de minister van Financiën, de liberaal Liebaert. tijdens het schooldebat, meedeelde dat de omzetbelasting van vier en een half tot vijf procent wordt ver hoogd- Dit vanwege de extra credieten die noodzakelijk zijn om de finan ciering te garanderen van de wet op □e pensioenen van kleine zelfstan digen zoals die door de vorige ho mogeen-katholieke regering aan de vooravond van de verkiezingen van 1954 bij wiize van cadeau aan de kiezers was tot stand gebracht, zon d-er dat er in de begroting gelden voor waren aangevraagd. Die mededeling bracht uiteraard in de kamer een luid protest van de CVP met zich mee, maar de .minis ter zag kans een geweldig stemge luid over het tumult te blijven heen- schreeuwen, iets dat hij gedurende het uur, dat zijn rede duurde, vol hield. Behalve de omzetbelasting-verho ging. 2al in het begrotingsjaar 1955 1956 de buitengewone dien3t aan de uitgavenzijde met 3500 millioen francs worden verminderd- TUNIS. Een juichende menig te riep gisteren tot het aanbreken van de dag voor het huis van de teruggekeerde nationalistische lei der Habib Bourguiba in koor zijn naam. Niemand schonk enige aan dacht aan een zwaar gesluierde vrouw die het huis uitkwam en snel in de menigte verdween. Die vrouw wasBourguiba, die do delijk vermoeid door de triomfale ontvangst, besloot om een wit vrou wengewaad en sluier plus bijbeho rende inheemse pantoffels te lenen om zich zo ongemerkt naar het huis van een vriend in een ander deel van de stad te kunnen bege ven, waar hij enige uren van on gestoorde rust genoot. SNEEK. Donderdagmorgen is in Sneek tijdens het spelen aan de Franekerkade het driejarig meisje Corrie Teensma door verdrinking om het leven gekomen. BONN, Het West-Duitse kabinet heeft Donderdag zijn goedkeuring gehecht aan een reeks wetsvoorstel len, die de permanente basis van het West-Duitse bewapeningsschemr zul len vormen en welke de regering in geval van nood speciale bevoegdhe den verschaffen. De voorstellen gaan nu achtereenvolgens naar de Bonds raad (Eerste Kamer) en de Bonds dag. Eén wetsontwerp betreft de eerste LJET optreden van de Utrechtse paragnost Gerard Croiset in het TV-programma van de AVRO gisteravond kan moeilijk een suc ces genoemd worden. De heer Croiset trad op met dez.g. stoelenproef. In verzegt'de ertve- loppes had hij aanwijzingen gege ven omtrent per sonen, die op be paalde stoelen in de studio zouden plaats nemen. Een Amsterdamse jour nalist trad op als gespreksleider. Het verloop van de séance (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM. De Gelderse hoofd stad zal zich deze maand enigszins de allures van Cannes kunnen aan meten. Weliswaar zal de Film week van 27 Juni tot 3 Juli onder auspiciën van het Holland Festival niet het karakter krijgen van een wedstrijd, maar wel zal in één week tijds des middags en 's avonds een reeks van de beste speelfilms, die hier te lande nog niet Zijn vertoond, hun première beleven. Daaronder zijn vier of v|jf films, die op het recente festival van Cannes een prijs hebben verworven. Voorts wordt een aantal korte films waaronder ook Nederlandse ver toond. Op de eerste middagvoorstelling zal het 60-jarig bestaan van de cinemato- graphiè officieel worden herdacht. Na het openingswoord van de burge meester van Arnhem wordt een rede gehouden door de secretaris-generaal an O, K. en W., tnr H. J. Reinink, de heer Yves Ailégret houdt een dis cours, en als hoofdfilm draait die middag „Du Rififi chez les Hommes" van Jules Dassin. 's Avonds wordt op een galavoor stelling „Si Versailles m'était conté" vertoond van Saeha Guitry, die hierin zelf de rol van Lode wijk XIV vervult. Ook Jean-Louis Barrault, Michel Auclair, Claudette Colbert, Edith Piaff, Tino Rossi, Orson Welles en vele andere beroemdheden treden in deze film op. De Spaanse filmkunst zal in het programma vertegenwoordigd zijn in twee dansscènes uit „Flamenco". Ver der noemen wij Above us the Waves. East of Eden, Bad Day at Black Rock, Continente Perduto. La Strada, Marty (bekroond met „la Palme d'or"), Madchenjahre einer Königin (de jeugd van Koningin Victoria), As long as they're happy. Prince of Players. Op de avond van Zaterdag 2 Juli, (Advertentie ZJV1J GESLAAGDE FOTO'S MET die weer een galakarakter draagt, zullen uitsluitend Nederlandse films worden vertoond, met name: Light and Mankind van Frans Hendrix en Jan Coolen; de Kring om de Maan. een Marten Toonderfilm, die zijn wereldpremière beleeft.* evenals Strijd zonder Einde van Bert Haan stra. Vrijdag 1 Juli draait o.m. Het zwarte zand van Charles Huguenot van der Linden. De galaavond van Zaterdag wordt opgeluisterd door het Nederlandse Ballet met La Somnam bule. Congressen en vergaderingen van de Nederlandse Bioscoopbond en andere bedrijfsorganisaties, van het Instituut Film en Jeugd van het Ned. Film instituut en "Filmliga's zuilen deze filmvertoningen omramen; op één dezer samenkomsten, in het Provin ciehuis. is een ontmoeting gedacht van filmbedrijf en pers. Elders wordt een discussiemiddag georganiseerd, waar landelijke filmdeskundigen het woord voeren. In Musis Sacrum is de gehele weck een tentoonstelling te zien. die een beeld zal geven van de evolutie der cinematographie in de afgelopen 60 jaar. De filmvoorstellingen* zullen alle plaats hebben in het Rembrandt- theater tc Arnhem. Waarschijnlijk zullen filmregisseurs als De Stca, Dassin. aanwezig zijn, evenals enige filmsterren, terwijl delegaties van filmdeskundigen uit een aantal Euro pese landen deze Arnhemse tiimweek zullen, bijwonen. lil., Ut KOilVC c>_« opleiding van militairen, een ander ht0r lel<!llrcteUcnd. op het pijn- gaat over het beperken van eigen-1 domsrechten op land en het instellen van gebieden waar beperkende bepa lingen gelden, en een derde handelt over speciale noodbevoegdheden voor het nakomen van de internationale militaire verplichtingen van West- Duitsland en voor het organiseren van manoeuvres. AMSTERDAM- Donderdagavond omstreeks half zeven werd de poli tie te hulp geroepen voor een ruzie bü de familie Van E. In de Frans van Mierisstraat ln Amsterdam- Zuid, waar een 30-jarige zoon in be schonken toestand z('n 71-jarige va der met een broodmes bedreigde. Een politiewagen verscheen snel ter plaatse en een der agenten som meerde de zoon het wapen neer te leggen. Deze weigerde hieraan te voldoen en keerde zich tegen de agent op wie hij met het broodmes in zijn hand toestermde. Uit zelf verdediging was de agent genoopt zijn dienstpistool te trekken waar mede hij twee schoten afvuurde, die de aanvaller in borst en arm trof fen. Per ziekenauto is de man naar het Wihelminagasthuis overgebracht, merd. Ujke af, m zover dan de vragen, welke de paragnost tot de bedoelde personen richtte, bij herhaling een vaag oï definitief ontkennend ant woord uitlokten. Hetwerd een kwestie van veel nee-schudden. We. moeten daar onmiddellijk aan toevoegen, dat het de heer Croiset niet om gemakKelijke succesje? te doen was. De integriteit en de ernst van deze parognost stonden voor ons buiten twijfel. Hoewel de gespreksleider zrch vlot van zijn taak kweet, was de gehele opzet van de séance veel te ingewikketd en tc tijdrovend om aantrekkelijk te zijn voor de kij kers, A. L MEDEMBLIK. Donderdagmid dag omstreeks kwart voor zes is in Medemblik een man aangereden door de bestuurder' van een donker blauwe of zwartgelakte personen auto. Hei' slachtoffer is zwaar ge wond opgenomen in het ziekenhuis te Enkhuizen. De bestuurder van de auto is zonder zijn identiteit bekend te maken doorgereden, en heeft zich niet meer om het slachtoffer bekom- (Advertentie LM. Philips-Roxane brengt Heser dagen werd door Phflips-Roxane een nieuw radicaal middel tegea motten en andere insecten In de handel gebracht Dit middel alt ln een handig klein busje, Eén druk op de knop en een radicaal motten- en insee- tendodende nevel verspreidt rich. Doch- dit handige bosje behoort het ge knoei met pompjes tot het verleden- Geen geknoei meer met pompjes Het nieuwe busje heeft nog anders voordelen. Het geknoei met vettige en dikwijls lekkende pompjes hoort tot het verleden. ROXASECT micn>- mist van Philips-Roxane kunt U overal meenemen. Op reis, als met vacantie gaat, m Uw autotw Uw boot, op Üw kampeertocht. Voortaan hoeft nergens meer last te hebben van insecten. Zuinig, veilig, zindelijk Als U precies doet wat op de ge bruiksaanwijzing staat is ROXA SECT micromist van Phijips-Roxane heel zuinig ln het gebruik. Er zit só- veel in het kleine busje geconcen treerd., dat U b.v. 4 0 kamers, van 48 «id i 4 jc j m} lange tijd fcunf vrgfcoKffe* van insecten. ROXASECT micromist van Philips- Roxane is dodelijk voor insecten maar onschadelijk voor mensen en huisdieren. Het is bovendien niet brandgevaarlijk en het geeft geen vlekken op kleren, meubels of be hang. Ook dit is een grote verbete ring. Waar zit het gevaar? Het gevaar van motten zit hem niet zozeer in dat kleine vlindertje, maar in de larven, die uit de eitjes komen die door de mottenvlinder ergens in üv tapijten en tussen Uw kieren worden gelegd- De mottenlnrf is de vreter; hij is het die TJw kleren of Uw tapijten verwoest. De meeste middelen tegen motten, doden alléén het onschuldige vlin dertje. Maar daar hebt U weinig aan. Als regel zijn de eitjes gelegd, de lar ven komen uit en... dear gaan Uw wtnterjaponnen. het wollen onder alleen de mottenvHnders, vooral da larven en de eieren moeten vernie tigd worden. Dat antwoord ls: ROXASECT micro mist van Philips-Roxane, het nieuwe radicale middel. Wan# ROXASECT micromist txi» Philips-Roxane doodt én de motten in de larven de eieren. Micromist dringt overal dóór ROXASECT micromist (van Philips- Roxane) rit in een kleine bus van aluminium. U hoeft alleen maar één 4 twee seconden op het knopje te drukken en een ragfijne nevel ver spreidt zich en dringt overal door.'De Uiterst werkzame stof zet zich in een ragfijn laagje overal op af, en het is gedaan met de motten en andere hinderlijk.— Insecten. Belangrijk ROXASECT micromist van Philips-Roxane ls zó gecon centreerd en zó doeltreffend, dat een grotere bus overbo dige luxe zou zijn. Met dat éne busje kunt U een hele töd doen ROXASECT micromist van Philips-Roxane ls het zui nigste en radicaalste motten en insectendodende middel dat te koop ls, omdat U al met een heel kleine hoeveelheid fantas tische resultaten bereikt. Haal vandaag nog een busje ROXA SECT micromist (let er op: van Philips-Roxane) bü TJw apotheker of drogist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2