i C I Bewonersstroom naar Nieuwland is voor dit jaar weer ingezet De mysterieuse Raspoetin in een Frans licht Spetterend waterfeest in het Sportfondsenbad Schiedamse polodoelen zaten gisteren dicht J Balastore Zongordijnen 1 ft Met acht gezinnen per week AGENDA TAFELTENNIS T.G.K. wint Beker-finale Noad iverd met 7-2 geslagen Eerste woningen aan Burgm. van Haarenlaan betrokken Wie heeft iets verloren? De 11e Koningin Willielmina- mars Kinderen zwommen om diploma 's en ouderen meer om de show Duivensport Clubhuissportdag „De Siiehliegers" in actie Bromfiets gestolen Eierstruif ging de haven in Zwendel in bloembol] en V. STEUNT HET ZONNEHUIS Kauwgomautomaat verdwenen Scooter vloog uit de bocht ZEEMAN DEED GREEP, IN ETALAGE VAN JUWELIERSWINKEL Knaap liep tegen wielrijder op SCHIEDAM J. D. van MEURS EEN KANTOORBEDIENDE (vr.) EEN VERKOOPSTER EEN LEERLING-VERKOOPSTER KOERIERSTERS f t Dinsdag 7 Juni 1955 v-> .- *- v V,.J '7T' \-. -5 A^'t^ -- -. t - .1 VC l - T. i v Apothekers-nachtdienst: Apotheken C. J". Janse, Swammerdsmsingel 41 en Nieuwland, dr "Wibaut- plein. Bellen btf ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal «n Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: T, Passage: 2, 7'en 9.13 uur: „Het Bed." Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Ras poetin". Door een 72 overwinning op NOAD, is TCK er in geslaagd om Toe slag te leggen op de beker, die dit jaar voor-het eerst, door middel van een bekercompetitie door de C.B.T.B. ter beschikking werd gesteld. Wat de wedstrijd zeil betreft, deze viel wel wat tegen. Na de vierde par tij toen TCK al met 4—0 voor stond, werd merkwaardigerwijze ook het spelpeil beter, tevens kwam er toen ook wat spanning in. want NOAD begreep, dat het nog niet verloren Was. Meuldijk won toen van Plooy en zo werd de stand 4—1 Marijnen moest toen. tegen, de Winter en het scheelde maar weinig of de stand ATlEUW licht op de mysterieuse figuur RASPOETIN werpt ook de gelijk- J- V namigenaar we 7»enen vierde film, die aan deze veelomstreden Rus is gewijd, beslist niet. Het ia zelfs de vraag of dit Franse product, gere gisseerd door Georges Combret en opgenomen in-hel Eastman-cotor, enig licht verspreidt rond de duisteren wonderdoener „starets" of het moest zijn de rozige glans van operette-mystiek. Pierre Brösseur, onherkenbaar vermomd en gebaardspeelt Raspoetin zeer dramatisch als een soort sombere Dionysus, imposant en soms zelfs in drukwekkend, maar dan. oofc geheel in de stijl van de toneelmatige opzet van het product. Sinds Zaterdag rijden er weer zware verhuiswagens door Nieuwland en voor het eerst dit voorjaar hebben nieuwe be woners zich weer genesteld in Schiedams nieuwe wijk, die zich gestadig, zij het in langzaam tempo, uitbreidt. Het eerste blok van veertig woningen aan de Burg. Van Haarenlaan, ten wes ten van de P. J. Troelstra-laan is zover gereed gekomen dat het betrokken kan worden. Met de eerste acht woningen Is dit reeds geschied, de restenenden volgen spoedig. In Nieuwland wordt gestadig doorgewerkt en steeds meer van. die gigantische beton-met-glas blokken, door mensen te bewonen bijenkor ven, verrijzen op de plaats waar nog luttele jaren geleden de koeien, graasden of de sport werd bedre ven. Men ziet als het ware Nieuw land groeien. Maar werd in Januari het laatste blok aan het Dr Wibautplein be trokken. daarna Is er rust ingetre den. waarin geen nieuwe bewoners hun intrede deden. Aan deze rust is dus Zaterdag j.l, weer een einde gekomen en de stroom van nieuwe bewoners zal zich de rest van het jaar wel handhaven. Aan de Burg. Van Haarenlaan, ten oosten van de P- J. Troelstralaan staan nog drie blokken van 24 wo ningen eik, die zo langzaam aan de voltooiing, naderen en meer naar het zuiden daarvan nogmaals drie blokken van 24 woningen. Dit is in totaal 184. Bovendien komen er op de hoek van de Troelstralaan en de S. van Houtenlaan nog twee blokken, niet zo hoog opgebouwd, waarin plaats is voor 30 maisonnettes, Dan komen er nog 16 maisonnettes boven op hei Buurtgebouw, dat het Dr Wibaut plein aan het oosten afsluit, terwijl dit deel van Nieuwland aan de oostkant begrensd zal worden door een achttal gekoppelde grotere een gezinswoningen, populair aangeduid met „middenstandswoningen". In totaal worden dit dus 238 wo ningen die in Nieuwland bijgebouwd worden. Er wordt naar gestreefd, zo vernemen we, om al deze woningen nog dit jaar af te leveren en wel per week een portiek van acht wo ningen, maar dit staat natuurlijk niet met zekerheid vast, want er zijn nu eenmaal In het bouwbedrijf fac toren in het spel, die onberekenbaar blijven. Te bevragen aan bet Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912 30 uur en 2—6 uur: Stalen winkelhaak, bedrag aan geld, rood dnewiellg kinderfietsje, rode autoped, rood ribfluweel kinder- jasje. Te bevragen bij de vinders: Meisjes jurk, D. Suvj.al, Itozenburgcrplem 12 a, grijs damesvest v Tilborg, Warande 39 a; welpenpet, v "Haesel Bcierifindse- straat 21) b; blauwe gymschoen, J. Bom, Hellevoeisestraat 2s: geel dsmeavest, Pingelen, Cclslusstraat 42; brum wind jack, P van. Es, Archimedesstraat 10 a: zwembroek met handdoek, P. Fried- neh, P. Potterstraat 10 abruin kinder_ schoentje. L. Peters B.K.-laan 177; handdoek met zwembroek, Goddijn, Maasstraat 28; zwembroek en theedoek, N. Slavenburg. Oude Sluis 3 b: witte dameshandschocn, K. van Liogen. Gr. Markt 10; jongensblouse. J Govaat-t, Huïismansstraat 83 speelgoed teddy beertje. de Waard Wes'tvest 27 c; springtouw. G, Vreeswijk Geervlietse- atraat 24 b; 2 speelgoedpoppen, olifant en kabouter, D. de fCoster, Halleijstraat 23 b; rode autoped. Stokhof, Broerxvc»t 37; groene autoped, de Gids, Singel 54; rood drlewielig kinderfietsje St. Touw, Pendrechtsestraat 22 a, pop (katl. P. Friedrich. P Potterstraat 10 a; bedel, armbandje. M. Ksela, Gr. Floclsstraat 62 a; schakelarmband, J. Witter. Kon. Emmallat 62; medaille voor wielrijders, F de Pater, St Lidumastraat S2 0; be drag aan geld, ÏC. stuijvenberg, Rntter- damsedljk 297 e; armband p, jTriedrich P. Potterstraat 10 a; bedrag aan geld, J. Rooiers, Jan Vermeerstraat 12 b; bro che, Folst. Jac. Catalaan 9; damespols- horloge, Duus, Vrije Volk, Passage 20,, portefeuille met inhoud, Wulsman Bjl- derdijkstraat 19 b; actetas F. Bode, v. Lccuwenhocckstraat ?3; zwarte por- temortnale met inhoud, N scnriek, Ploegstraat 12; grijze vulpen', J. Heer- sma. Stadhoudcrslaan 55; zonnebril, ft. de Jong, Hu ijsman setraat 7; padvinders mes, H. Konijnenberg Boerhnavelaan 103 a: zwarte vulpen, H. Brok, Tuinlaan 52 b; nagelgarnituur C Blonk. Dr Kuö_ perlaan 57; vulpen, V. Katwijk, HaUeij- straat 13 b; zonnebril. W. HaasoroeK, Rem bran dtlaan 4 b; 2 sleutels met plaat je W. F. p van Vliet, van osiadelaan 50 a; huissleutel (Lips), B. GraveUjn. Alb Thijmstraat 70 a, sleutelétui met sleutel, J. Ham, Jan van Avennesstraat 59 b; rozenkrans in étui J. Rijk*:, K. Singelstraat 11; postduif, K, van Leeu wen,. W, Frar.kelandsestraat 5; d. brum konijn, v. Nieten, Oudöorpscstraat5; eetlepel. P. Kolmeijer, BJK.-lsan 181; klein dekzeil S. Tetteroo. Nieuwetraat- 8; beige mat, J Swart, Populierenlaan 36; kinderkoffertje P Tettelaar, Anth. Muijantraat 25 b; reflector van kop. temp. Woerd. v. Esvcldsiraat ,22 a: hou ten harner, H. Overhaul, Buitedh'ven- weg 176/16. Nu zü-i 238 woningen, nog niet veel, in aanmerking genomen, dat er in Schiedam meer dan vierdui zend gezinnen naar een eigen wo ning lopen te zoeken, maar het zal toch wel enige verlichting geven. Nu heeft burgemeester Peek in zijn jaarrede al aangekondigd dat 1955 een slecht bouwjaar zal zijn waarin weinig woningen opgeleverd zullen worden, vergeleken met 1954 en hopelijk ook met 1956. Wani volgend jaar zouden volgens plan de twee Torenflats met totaal 196 woningen gereed komen. Hierin is, zoals gemeld, vertraging gekomen, doordót de palen in de fundering' zijn gaan werken, maar-mogelijk zal er voof deze bezwaren een andere oplossing gevonden kunnen worden. Verder zjjn. de nodige maatrege len. genomen voor de bouw van 228 woningen aan de huidige Oudedijk (die in de toekomst veranderd zal worden) naast de spoorlijn. Dit plan omvat 32 twee-, 114 drie en 32 vier- kamerwoningen, gebouwd Jn drie of vier woonlagen. Ook dit zal systeem bouw zijn, van ongeveer het zelfde type als in Nieuwland. Het ont werp is van de architecten Sprayt Den Butter en Muys en de Winter oouwen ze. Deze woningen zijn echter in hoofdzaak bestemd voor mensen van buiten Schiedam, die ln Schie dam werken en zich hier willen vestigen. Tenslotte is er nog het plan om 600 woningen te bouwen op het terrein tussen de Damlaan en Nieuwland. Verwacht wordt dat deze plannen nog dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd zullen worden. Op Zaterdag 9 Juli zal het Vendel Schiedam van de Chr, C.J.V. de ..Oranje Garde" wederom de beken De toeloop naar Nieuwland begint weer. Dit is het eerste blok aan de Burg. van Haarenlaan dat be trokken wordt, in de meest recht se woningen wonen reeds nieutoe Nieuw landers. De weg langs de huizen is echter nop lang niet klaar, al word* er ook aan ge werkt. Het zandlichaam voor de doortrek naar de Vlaardlngerdijk is gedeeltelijk gestort. De volledige waarheid omtrent de geheimzinnige man van nederige kom-af, die toevallig of bewust een dominerende invloed heeft uitgeoe fend op de gebeurtenissen tn de na dagen van het Tsarenrijk, zal waar schijnlijk nooit bekend worden en van. een gewone speelfilm mag men dit dus helemaal niet verwachten, Het onprettige van deze weelderig aangeklede en met een menigte bon te, uitbundige en losbandige tafe relen opgesmukte film is, dat zij die pretentie van serieuze de historie getrouwe benadering van de werke lijkheid, op verschillende momenten wel degelijk wekt. Juist op die ogen blikken treft dan de cliché-achtige, eigenlijk de daad, aan d® jongens en meisjes voor het eerste diploma hetgeen zonder haperen ging. Er zwom zelfs een enthousiaste kleuter mee van nog geen 6 jaar dia daar door het volbrengen van haar taak niet met het zo fel begeerde diplo ma beloond zag. Hierna kwam de Schiedamse Red dingsbrigade met het nummer „Auto te water", toegelicht door de heer Ant. Figee secretaris der SRB. Het leek er echter op dat vele aanwezi gen dit nummer reeds eerder heb ben meegemaakt, want de gebrui kelijke spanning in de zaal was niet sterk aanwezig. De kunstzwemsolo van mcj. M. Hazevoet viel goed in de smaak en de uitleg van de heer Garnaat, wat kunstzwemmen eigenlijk is, werd met aandacht beluisterd. Ook het muzieknummer, Ebb Tide, bleek een goede keuze. Alvorens het gedeelte gekleed zwemmen voor het tweede diploma werd verzwommen, meldde zich een zekere „Juffrouw Kees" dis dat kunstzwemmen ook eens wilde doen. De heer Garnaat stond hem, pordon wij moeten schrijven „haar", een nummer toe. Terwijl juffrouw Kees zich ging verkleden, werd het reeds wcuuium ue u«*en- genoemde gekleed zwemmen afge- Wilhelmma w«4.,l- S«.ÏIt Afgelopen Zaterdagavond was hat Schiedamse Sportfondsenbad weer eens het onbetwiste domein van de jeugd die de zwemkunst juist onder de knie heeft. Het was inderdaad een. feest, want men heeft er kunnen genieten van'velerlei facetten van de zwemsport. De heer J. J. A. Garnaat, chef-instructeur van het Sportfondsenbad, wees er in zijn openingswoord op dat het niet alleen een feest is voor de kinderen, maar ook voor de ouders, omdat zij nu hun kinderen met een gerust hart op straat en singel kunnen sturen. Verder wees hij op het belangrijke werk dat de zwem vereniging voor het kind doet dooT het nog verder te bekwamen in de zwemsport.'» Na de opening was het woord, of slaagde avond die aan onderstaan- marsên houden, en wel voor He -maal.- Met deze marsen heeft de Oranje Garde zich in Schiedam een reputatie opgebouwd en het ziat er naar uH dat ook deze 11e marsen goed in elkaar zitten. Er zijn weer drie marsen; een hoofd-mars van 30 km. voor bur ger- militair-, semimilitaire-, B.B.- groepen en individueler), waarvan de deelnemers mmstens 16 jaar oud moeten zyn; verder een jeugd- mars van 18 km. en een extra- jeugdmars van 12 km. Gestart wordt om precies 3 uur vanaf de Plantage en wel gelijk tijdig achter elkaar. De parcoursen van de drie afstanden zijn verschil lend maar de splitsing heeft pes plaats na het défilé langs het Stad huis Na afloop van de mars. tussen de prijs-uitreikingen. door. zal er een Ieest-programma worden ver zorgd in de Plantage die voor een ieder gratis toegankelijk 2al zijn. Ook zijn er aan de mars nog tal van- verrassingen verbonden. Inschrijving voor de mars kan geschieden bij A. H, Njeuwenhuis, Vlaardingerdijk 33lb Schiedam en bij J. Luyten, Kat. Lagendijk 20€b, Rotterdam-Zuid. - De S.C.V. „De Postduif' in Schie dam hield Zondag een wedvlucht vanuit Orleans, een concours-af stand van 480 km. De vlucht, waar aan 250 duiven deelnamen, werd een succes voor de heer J. Koster, De winnaars zijn: 1 2 6 7 13 2 6 32 3 6 37 41 J. Kos- ter: 3 25 3» 47 H. Crsma: 4 31 J. Doejaaren; 5. Joh. Christen; 8 39 C. de Tuinder; 9 44 57 J. Brand; 10 43 52 A. Heeren; 11 Westerholt; 12 N. In 't Hol; 14 50 M. Lancer; 15 L. v. d Meij; 16 F. Simons; 17 29 33 56 61 J v. d. Windt; 18 J. Lips; 20 28 60 F. Koppenhagen; 21 22 38 D. Ram: 23- H. v. d. Kant; 24 .27 49 P. Gouweleeuw; 30. C. Verluiden: 34 K. Levering; 35 48 J. Koogje; 40 p. Hinten; 42 45 L. Verheugen; 46 J, Hazenbrood; 51 M. v. d. Waal; 53 A, Vis; 54 A. Faas; 55 L. B^rra- nü 58 A, van Dongen; 59 K. Lans- ten. Trouw Kees, of wel Kees v. Havens, aan het werk te zien. Een serieuzer karakter had de demonstratie van een zestiental meisjes en jongens van de Schiedam se Zwemclub o.l.v, de secretaris de heer J. Plomp. Met deze groep de monstreerde hij diverse zwemslagen en onderdelen ervan. Alle .onder delen waren van een uitleg voorzien en werden veel gemaakte fouten extra aangestreept. Drie dames van Wilton Feyenoord, afd. zwemmen, vervolgden met nummer kunstzwemmen. Zonder haperen, werd toen het tweede gedeelte .voor het F-veede diploma afgewerkt waarna 6 dames enige boerendansen uitvoerden. Dit was een heel aardig nummer, maar het was spijtig dat het soms wat ongelijk ging. Het schoon springen, maar vooral het komisch springen, vond veel blijk van waardering en er werd dan ook braaf gelachen. Een hartelijk applaus kregen de 16 meisjes van W.F. voor het door hen gebrachte figuurdrijven. Zowel het kunstzwemmen als het figuur drijven stonden onder leiding van de heer Garnaat. Het slot was weer aan de kinde ren met het nummer gekostumeerd zwemmen. Er vielen heel aardige en orginele -costuums en ideeën te be wonderen en wij noemen hiervan alleen de eerste prijzen. GroepsprUs; Sportfondsenbad; Ori gineel; E 55; Mooiste: Audry Hep burn; paren; Katten; Komisch: Aap. Diploma's Het geheel leverde weer een ge- den het diploma opleverde: A: de jongens Gerrit Smit, Jaco bus Sigmond, Paul Kluwen. Leo v. Lieshout, Tonny den Uy], Tammo Bauer, Eduard Semeyn, Jan Mey- ninger, Robert Zülstra, Henrieus Meyer, Edwin v. d. Voort, Hero Zuidema, Eobby Kraan. Aad Valk, Laurfens Leujes. Kees Rousse, Henk v. Engelen, Jurry Vermeulen, Ro bert Leeninga, Ary- Blom. Meisjes: Greetje Berrevoets, Joke v. Marle, Jannekke Smit, Joke Wig mans, Ineke v. d. Hoek. Ina Ver linde. Annelieke Engelse, Ellis Sprengers. Marja Mak, Tonny Rous se. Elly Schuls, Trees v. Eek, Rle- neke Eysbergen, Babs Molenveld, Toosje Mollemans. Loesje Hörbur- ger Inge Kooi, joke Mathijssen, Lis v. Eek. Corry Kooi, Willy Stapels en Beppy Vermeulen. Diploma B: jongens: Herman de Wit, Paul v. Meurs, Wybo Wijber- gen, Onno Leemans, Peter Wieken- kamp. Pieter de Wit, Wim Apon, Jan Apon, Ronald Ridderhof. Hien Hoek, Kees v. Mourik, Wesael Sehul- ting. Meisj'es: Geerj'e Smit. Susanne v. Dijk, Mariëtte Jansen, Carien Hoek, Marianne v. Kindéren, Anneke v. Baar3e. Trix de Jong. Tini v. Groet- veld, Elly Kraan en Nanny Krul. onwaarachtige behandeling van fei ten en mensen. Niettemin is „Raspoetin" een film, waar ge u beslist niet bij hoeft te vervelen. Er is voldoende spanning, afwisseling, er zijn méér dan vol doende mooie vrouwen in-pikante scènes. Want Raspoetin, dat staat in elk geval vast, mag heilige genoemd 2ijn, een „heilige" was hij beslist niet! Tot Vrijdag in Monopole. Revue-avond voor de gouden A.N.M.B. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van dé Schiedamse afde ling van de Alg. Nederlandse Me taal Bedrlj'fsbond zal Donderdag avond in het Passage-theater een revue-avond worden gegeven.-Waar aan medewerking wordt verleend door Berry Kievits Gerard Wal den, Francis en Capy Harry Boda, John van Heumen, Coby Beek, Motzey Tieland, Harry Woodson en het Orkest van André van Wat- tingen. De gezamenlijke Clubhuizen van Zuid-Holland, die hun clubhuizen o.a. hebben in Rotterdam, Gouda, Lelden, Den Haag en Schiedam zul len ZateRdag 25 Juni in onze stad een sportdag houden. Jongens en meisjes vanaf elf jaar kunnen aan deze sportdag deelnemen. Ook. de werkende jeugd mag op de sport- dag niet ontbreken en zal moeten tonen, wat het kan tégenover de bezoekend® clubhuizen. Het pro gramma om vair voetbal, handbal, trefbal en grensbai. Verder nog hardlopen, ver- en hoogspringen. Voorlopig kunnen de jongens gasm trainen op het' voormalige DRZ- terrein aan de Laan Ons Genoegen, De Postduivenvereniging ,JDè Snelvliègers" hield Maandag 6 Juni een wedvlucht van uit Noijen in Noord-Frankrijk. De afstand be droeg 278 km De duiven werden gelost om lid If zeven ên de eerste duif kwam binnen om 11.16.18 Uur, de laatste arriveerde om 13.31,20 u. De uitslag was: 1 5 9 H 13 M. Broekhuizen, 2 3 H. Groencweg, 4 8 Chr, Zweistra, 6 12 J. C Koninga, 7. A. Slothouwer 10, P. J. van Eyk. Mevrouw R. uit'<fe Geert Reinders- straat heeft aangifte gedaan van ver missing van een Kapteln Mobilette bromfiets, die uit eet) rijwielberg- plaafcs achter haar woning is mee genomen. werd 42. Nu won de Winter in de derde game met 21—TÖ en Avas de strijd in het voordeel van TCK be slist. Weliswaar boekte Marijnen nog oen zege op Plooy, doch dit was niet meer van invloed op de einduitslag. De gedetailleerde uitslagen (eerst genoemde zijn TCK spelers) zUn: J, Plöoy—D. v. d. Oever 2D—22 2116 2114; L. VerlindeC. Marij nen 21—11 21—14; W. de Winter—J. Meuldijk 2115 2422; L. Verlinde— D. v. d. Oever 21—18 21—17; P. Plooy -^-J. Meuldijk 12—21 21—15 16—21; W. de WinterC. Marijnen 2119'20 —22 2116; L, Vérlinde-^J. Meuldijk 21—13 21—19; W, de Winter—D. v, d. Oever 21—9 2116; J. PlooyC. Ma- rijn en 2CP-22 16—21. Einduitslag werd dus 72 voor TCK, Na afloop van deze wedstrijd reik te de heer Bakkes als voorzitter van de commissie van Schiedamse tafel tennisverenigingen'de beker aan het winnende team uit, NOAD kreeg als tweede prijs een medaille en Ready 7 het team dat in -de bekercompetitie de beste prestatie heeft geboekt, kreeg ook een medaille aangeboden, door de pachter van het Beursbuffet de heer Bruyn aangeboden. Vanmorgen omstreeks tien uur is een vierwielige transportwagen, die geladen was met 19 blikken struif van 5000 eieren in Schiedam in de Lange haven gereden. De eierstruif was aangevoerd door een groothan del in eieren uit Rotterdam en be stemd voor de firma L., een distil leerderij aan de Lange Haven. Slechts enkele blikken konden worden gered, „De 30-jarige kóópman C. R. en de -jarige mevrouw J. C. K.—K. uit Rotterdam, zijn gisteren in Rotter dam aangehouden omdat zij in Ja nuari van dit jaar in Schiedam zak- jes met bloembollen huis aan huis hebben verkocht, waarvan de kwali teit met overeenstemde met de ge gevens, die op de zakjes stonden ge drukt. De zakjes werden verkocht voor 39 cent per stuk. Bovendien werd de gefingeerde naam ^Regina" van een kwekerij gebruikt, die de bollen zou hebben geleverd. De alge mene inspectiedienst van het minis terie van landbouw, visserij en voed selvoorziening is er in geslaagd de beiae verkopers op te sporen en door de politie van Schiedam zijn zij in verzekerde bewaring gesteld. Zij hebben bekend, zich. aan onoirbare praktijken te hebben schuldig ge maakt, Ook in Utrecht, Gorkum, Ar- kel en Rotterdam hebben zij deze bloembollen uitgezet. Geboren: Peter z.v, H. J Kooij- man en G. Brouwer; 'Annetj'e M. C. d.v. B. P, Bosman en A. van Dru- ten; Johannes H, z.v. L Noordam en M. Groeneweg; Gcertruida .d.v. H. J Polet en G. Elberse. Overleden: C. H. Krechting, 76 j. In „Hef Zonnehuis" worden de chronische patiënte» ver pleegd. die door hun ziekte hun plaats in de' maatschap pij hebben moeten opgeven. Maar zij blijven bij ons ho ren; wv mogen hen niet Otter- laten aan de dreigende ver- eenzatning. Steunt daarom, het werk van ..Het Zonnehuis" wanneer dit zich tot V wendt; Uw bijdra ge brengt een lichtsfraal in net leven uan Urn medemens. De Burgemeester van Schiedam, Mr JW. PEEK. J Ten nadele van de heer J. vat? de E., winkelier uit de Lorenzlaan. js eert kauwgomballenautomaat gesto len. ROTTERDAM Toen gisteravond de 17-jarige verkoopster M, Meuldijk uit de Mijnshereniaan van de Wevers- hcekstraat de Dordtselaan wilde oprijden, verloor zij de macht over het stuur van haar scooter en bot ste tegen een personenauto die in de Dordtslaan geparkeerd stond. Het meisje viel Op straat en moest met een scheunvond aan de reeh- terenkel en een gekwetste linker heup naar het Zuiderziekenhuis worden gebracht. Enige hilariteit ontstond vannacht om drie uur op de Nieuwe Binnen weg toen do 23-jarige zeeman C. W. een juweliers win kei in sloeg en zich v. d. L. uit Schiedam de ruit van met enkele wekkers uit de voeten maakte. Een taxi-chauffeur, die de man aan het werk zag. sloeg alarm, waarop de politie spoedig ter plaat se was. Aan de hand van het signa lement, dat de chauffeur kon ver strekken,, wist de politie de zeeman enkele straten verder aan te hou den. Hij werd in het bureau Ooster- vantstraat opgesloten. Oe 13-jarige Cornells de Kreek was overleden. waar bij aankomst bleek dat hij uit de Hendrikstraat Is gistermid dag, toen hij de Isaac Hubertstraat plotseling overstak, tegen een fiet ser opgelopen. Met een gebroken rechter onderbeen moest hij naar Bergwegziekenhuis worden ge bracht. D« deelnemen aan het conjtrej» van de Vereniging van Afgestudeerden aan Middelbare Technische Scholen zullenZaterdagmorgen, li Juni om elf uur ten stadhuaze worden ontvangen. Bij het feest in het Sportfondsen bad hummen deie twee grappen makers ook op de proppen. Maandagavond speelden de ttvee eersté zeventallen hun eerste thuis wedstrijd met twee behoorlijke overwinningen. Als eerste ging het Vlaardingse Shell voor de Schiedamse bijl in 'n aardige partij polo. Na 'n korte ver kenning aan beide zijden opende Suze v. d. Sande de score uit een goed opgezette aanval der .SZC-da- mes. Na dit doelpunt bleef het spel vrijwel op de Shell-helft, tot de druk zo groot werd dat een der Vlaardingse dames naar het straf bank je verwezen werd. Cocky Ga stelaars nam 'de strafworp feilloos 2—0. Tot de rust kwamen de SZC- dames niet meer tot doelpunten, niettegenstaande zij menige kans hebben gehad. Het raderwerk van het samenspel liep nog een beetje stroef. Na de rust kreeg men vrij wel een herhaling van de eerste helft te zien en Henny de Kok maakte een prachtig derde doelpunt 30. met deze uitslag hebben de Schiedamse dames hun eersta over winning binnen en verdiend. Hei eerste herenzevental deed er nog een flinke schep doelpunten bo. venop en.gaf de Haagse doelman van Vitesse zeven maal het nakij ken terwijl de Schiedamse keeper het niet bepaald moeilijk heeft ge had, De- Hagenaars konden absoluut geen \'at op de SZC-ers krijgen, want dan lag de midachter in de voorhoede en dan waren ze er '.veer een in de voorhoede kwijt. Soms la gen de Schiedammers met drie of vier m«n vrij en ais het plaatsen beter was geweest, dan. zouden ze aan zeven doelpunten niet genoeg gehad hebben. Deze tweede grote overwinning van dit zevental werd ditmaal tot stand gebracht door doelpunten van Mels Zijlstra (lx)e Nico Kolmever (lx), Ben Verkasjk als rcehtsach'ter t3x> en Henk Roodenrijs (2x). Openbare lessen van de Technische School De Technische School voor Schie dam en Omstreken aan de Burge meester van Haarenlaan houdt Dins dag 14 «n "Woensdag 15 Juni in de school openbare lessen en wel des middags van 3—5 uur en 's avonds van 7—9 uur, van 50 cm tot 260 cm breed leverbaar. ORANJEGALERIJ 11 TELEFOON 67844 COÖPERATIE „DJE.S." Op ons kantoor is plaats voor Leeftijd 19—20 jaar. Tevens wordt er gevraagd voor ons Kruideniersbedrijf alsmede Aanmelden dagelijks KETHELSTRAAT 10, SCHIEDAM Alles op het gebied van glas en lood. „Aft-Ve" Glas-in- loodbedrijf. West Franke- Stadwaren Auto's - Motoren Rijwielen Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Solingen, Broers- vest 57, repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa- ren en Gero-casaettes Is 8o- 1 int*n. Broersvest 57, demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer. 37,50. Frans Waltmsn, Rotterdam- sedijk 240. tel. 68948. Diversen Nummer brieven die ua«r on* oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. VOOr Uw kousenreparatie naar Nylon,- Hoogstraat 141, tel. "68402. 5 cent per ladder, ook nylons. p >-Vé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1