RTM-tram ramt bus met kinderen C D insecten het te guur vinden De SVC Nederlaagserie is ten einde WSLLEf! DE JO^G Meisje zwaar gewond net werkmeisje ONZE VOGELS IN JUNI De gierzwaluw moet vasten als de Kievit op het dak bleek een spreeuw te zijn Nederlaagserie van Martinit uitknippen DE SCHIEDAMMER PRETTIGE VACANTIE GJVLF.-colïecte Voor Vacantieweek is er CinemaScope in Passage-theater Burgerlijke Stand AGENDA Huisvrouwen op excursie WfiLDG-RUSGHQGL k 69915 k Neptunes-VFC Zondagavond in Schiedam Koperdiefstal Meisje va elite aanrander op Op 18 Juni: HARINGRIT Zuid gisteren onveilig GEEN RONDRIT OP ZONDAGMORGEN Inbraak in cantine Vóór Zuiderziekenhuis SCHIEDAM J. H. Staalman KOERIERSTERS Woensdag 8 Juni 1955 Ofschoon de temperatuur gedurende de eerste drie weken van de Mei maand ook al te wensen over liet zUn de terugtrekkers onder de vogels toch successievelijk gearriveerd. Zoals we in ons vorig artikel zagen, ont dekten wo de eerste gierzwaluwen op de tweede Mei. Heel langzaam aan werd het aantal dezer vogels, dat 's avonds krijsend door de lucht suisde, groter, doch het was al einde Mei voordat we konden zeggen, dat hun aantal ongeveer de normale sterkte had bereikt, Als het guur weer is of als er i dagen bevond ik mij op een wei- 1,1 f land grenzend aan het nieuwe bos bij Kethel. De eigenaar had mij nogal gauw in de «aten en kwam door het land op mij al om te zien wat ik daar uitvoerde. Terwijl hij door het weiland liep vlogen er meerdere kieviten, tureluurs en grutto's alarmerend boven zijn hoofd, waaruit kon worden vastge steld. dat deze vogels daar stellig eieren of misschien al jongen had den. Ik kreeg volledige perhiissie om in het hooiland te „grasduinen**, doch helaas vond ik geen enkel nest met eieren. Het sras was reeds te lang geworden om deze gemakkelijk te kunnen vinden. Toen ik de te rugtocht al had aanvaard waren er twee kieviten die zo te keer gin gen dat het niet anders kon of ik moest vlak bij hun nest 2ijn. Hoe ik ook zocht, geen eieren te* zien totdat mijn oog viel op twee donke re voorwerpen, in net gras net aardkluitjes of zoiets. Het waren twee jonge kievitjes, pas uit het ei gekomen. Schitterend om te zien. Geen wonder dat de vogels zo alar meerden. Als de oude vogels alarm slaan „drukken"' de jionsjongen zich ogenblikkelijk en zullen zich niet eerder oprichten voordat zij daar toe van hun ouders het sein hebben gekregen. Een paar dagen later vond ik daar vlak in de buurt verscheidene nesten van kieviten. Bij één daar van heb ïk myn schuiltentje opge zet om de vogel bij het nest te een stevige bries staat hoor of zie je geen gierzwaluw; dan heeft het geen zin om het luchtruim in te gaan, aangezien er dan zo goed als geen insecten in de lucht te vinden zijn, die zü al vliegende plegen te vangen en te consumeren. Op zulke dagen is het vasten voor de vogels. Hetzelfde geldt °f meer voor de boeren- cn huiszwaluwen, welke laatste intussen nu ook aanwezig zyn. Deze soorten zoeken hun voed sel evenwel in minder hoge lucht lagen dan hun gier-tiaamgenotcn Zodoende komen zij iets gemakke lijker aan de kost, hoewel langdu rige" koude of regen ook voor hen wel eens funest zijn De derde zwaluwsoort, de_ oever zwaluw <de gierzwaluw is eigenlijk geen echte zwaluw) heb ik ook al ontmoet, doch ik heb nog niet kun nen uitvissen, waar de kolonie zich bevindt. Zoals men weet, graven de oeverzwaluwen hun nesten in stijle afgravingen en dito slootkanten, waar zij met meerdere collega's dicht bij elkaar huizen. Dat kolo nie-systeem hebben de huiszwaluw- tjes ook, want waar zij ook neste len, onder dakgoten of aan hooi bergen altijd zijn er meeTdere nes ten bij elkaar. Zij houden dus van gezelligheid. Net als de roeken, die abusievelijk nogal eens voor kraaien aangezien worden. Kraaien nestelen altijd alleen, zij dulden geen soort genoten in hun nabijheid, terwijl roeken steeds meer dan één nest in. een enkele boom bewonen. Vlugge vangers Het eerste paar grauwe vliegen- vangertjes ontmoette ik ook reeds. Het is steeds een leuk gezicht dit kwieke vogeltje gade te slaan hoe hij op een tak zittend plotseling om hoog schiet en een voorbijvliegend insect vangt en prompt daarop weer op de plaats van uitgang terug keert Zulks gaat veel gauwer dan ik het hier beschrijf; het hele be drijf heeft zich binnen enkele se conden afgespeeld. Als laatste is dan eindelijk de spotvogel in het bos gearriveerd. En niet alleen in het bos, doch on geveer overal waar slechts enkele heesters bij elkaar staan, hoort men de spotvogel Ook iedere boerderij beeft z'n spotvogel evenals rijn win terkoning. De spotvogel dankt zijn naam aan de manier waarop hij andere vogels imiteert. Eerst laat hij zijn eigen liedje horen, eigenlijk niet veel meer dan een paar schelle kreten en daarna vernemen we geluiden van allerlei vogels, die bij zo nu en dan ontmoet Het zijn werkelijk leuke klanten die spotvogels en, zoals gezegd, hun aantal is vrij groot, zodat we ze overal kunnen horen. Er zijn nog meer vogels, die an dere dieren goed kunnen nabootsen, zoals de koolmees en niet te ver geten de spreeuw, die daarin een hele Piet is. Een paar dagen geleden, hoorde ik een spreeuw een kievit imiteren zó meesterlijk, dat ik aanvankelijk dacht dat er een kievit op het dak zat. Zulks is natuurlijk, uitgesloten en dientengevolge werd een in de goot zittende spreeuw als de pseudo kievit ontmaskerd. Kievitjes als kluiten Over kieviten gesproken. Dezer fotograferen, doch door allerlei om standigheden wenste de vogel niet dicht genoeg bij het nest te ko men. zodat ik na enige tijd de af tocht heb moeten blazen. Als de vo gel te lang van het nest is zouden de eieren n.l. te veel afkoelen en dit moet natuurlijk voorkomen wor den. Nauwelijks had ik het nest verlaten of ik zag door de kijker dat de kievit reeds op de eieren had plaats genomen. Het overkomt me trouwens wel meer dat ik uren in de schuiltent zit om een vogel te fotograferen zonder dat deze zich vertoont. Maar dat is nu eenmaal de risico van de vogelfotograaf. Ook de tapuit is er Daar in Kethel was trouwens nog meer te zien Om te beginnen enke le late doortrekkers, zoals een tapuit, een echte dumbewoner, die in konijnenholen broedt. Vervol gens een paar oeverloper tjes, een soort steltlopers, die hun broedge bied in het hoge Noorden hebben en derhalve nog een hele reis voor de boeg hebben. En niet te verge ten in de grote plas een paartje futen. Een paar maanden geleden heb ik verteld, dat Ik daar één fuul had gezien en dat ik hoopte, dat er een tweede zou. komen, zodat zij een gezin zouden kunnen stichten. Misschien gaat deze wens nu wel in vervulling. Tenslotte fladderden er een stuk of zes zwarte sterns, die laag bo ven het lange gras vliegen en gro te opruiming houden onder het vliegend insectendom. Dit zijn trou wens de enige sterns, die op insec ten jagen. De overige soorten, waar onder het visdiefje, leven, uitslui tend van de visvangst. Ik héb een sterk vermoeden, dat deze zwarte sterns hier wel ergens in de buurt zullen broeden, doch ik heb hun nesten nog niet kunnen vinden. A.*DE JONG De laatste wedstrijden van de ne derlaag-serie speelde SVC tegen de sterke le klasser Rotterdam-Zuid. De beide dames-teams van ge noemde vereniging moesten helaas verstek laten gaan, zodat de da mes-teams van SVC op gemakkelij ke wijze de puntjes in Schiedam hielden. Het 2e heren-team wist Rotter dam-Zuid 2 met 21 te klompen in de slechtst gespeelde wedstrijd van de nederlaag-serie. De tegenstander bleek echter ver onder de maat, zodat de SVC-heren toch konden zegevieren. Voor de a.s. zomeravonden heeft het Martïnitbestuur voor het eerste elftal, elke Donderdagavond een zeer interessant voetbalprogramma vastgesteld, waaraan zullen deelne men o.a. DHS, EDSr HBSS, Fortuna, SVV. SVDPW, PPSC en VFC. Deze wedstrijden, zijn voor de Martiniters zeer leerzaam omdat men in deze wedstrijden elkander zal gaan be grijpen en eventuele "jongere spe lers de gelegenheid te geven zith met het eerste elftal vertrouwd te maken. De eerste prijs is een fraaie wissel beker welke gewonnen kan worden door die vereniging die Martinit de grootste nederlaag zal toebrengen. De tweede prijs bestaat uit 11 shirts voor die vereniging welke zich het sportiefst op het sportveld zal ge dragen. Donderdag a.s. zal dan als eerste van deze serie aantreden het be kende PPSC. Voor de Martinit- voorhoede een goede gelegenheid om de zo goed bekende solide ach terhoede van PPSC eens onder vuur te nemer. En de Martinit-achterhoe- de 733 voor deze wedstrijd wel zijn banden vol hebben om de beweeg lijke voorhoede van PPSC in be dwang te houden. MEE OP VACANTIE Goorne xendéh wij U, zonder extra kosten Uwerzijds, De Schiedammer naar Uw vacantie- adres. Maar don dient U ons TIJDIG Uw tijdelijk adres mede le delen. Wilt U dit formulier invullen en tenminste 5 <jagen tevoren aan onze abonnementenafdeling zenden of afgeven aan de bezorger? {in b/okletters a.u.b.J Abonnè GAAT MET VACANTIE en wenst de krant opgezonden te hebben naar. p/a f Adres Provincie of land Gemeente - Vriendelijk verzoeken wij U, als U week-abonné bent, het abonne mentsgeld voor de vacdntieperiode vooruit aan de bezorger te voldoen. Onze dank voor Uw medewerking en Het eerste heren-team wist haar record, in deze serie ongeslagen te. zijn, niet te handhaven. Het spel van SVG 1 was veel minder dan ge woonlijk. Vermoedelijk speelden de zenuwen hier de baas. Aangezien ook Rotterdam-Zuid niet op tempe ratuur kon komen, zag men slechts bij vlagen goed volleybal. Het Rot terdamse team won verdiend met 2—1 en verkreeg zodoende in deze poule de medaille. De fraaie wisselbeker werd het eigendom voor 1 jaar van" Smash, de vereniging die tijdens de SBLO- sportdemon straties op 21 Juni als tegenstander van de SVC-ers zal fungeren. Een prettige nederlaag-serie ..met diverse goed gespeelde wedstrijden is ten einde. Zaterdag 18 Juni as. wordt te Schiedam een collecte gehouden ten bate van de Gezamenlijke Militaire Fondsen, de GMF. Deze Fondsen zijn: Fonds 1815 voor oud-militai ren en nagelaten betrekkingen; Ko ninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens „Stamil"; Ver eniging Ereschuld en Dankbaar heid'"; het Karei Doorman Fonds; de Prins Bernhard Stichting en de Stichting „Het Van Weerden Poel man Fonds". Het doel van deze Fondsen is de gezinnen van gesneuvelde of ver minkte militairen, alsmede de in de Maatschappij terugkerende dienst plichtigen en. vele oud-militairen te steunen, hetwelk, zoals de practijk dit aanwijst, zo bitter nodig is. Het Rijk houdt zich in deze kwestie zeker niet afzijdig en er zijn uitgebreide regelen, volgens welke de militair en zijn gezin in hun noden geholpen worden. Doch het Rijk kan niet alles doen; het zorgt voor de algemene gevallen, maar naast de algemene staan ook bijzondere gevallen in al hun scha keringen. Deze lopen zo uiteen, dat hiervoor geen algemene regeling is te treffen en hier komen de Fond sen, zoals die in GMF zyn samen gebundeld, tot hun recht. Collectanten die er iets voor voe len de militair, die dit wel ver diend heeft te helpen, kunnen zich melden aan het Bureau voor Mi litaire, Zaken, Nieuwstraat 26, lo ket 4, te Schiedam. We hebben reeds eerder gemeld dat het Passage-theater in Schie dam ingericht zal worden voor Ci nemaScope- Door verschillende om standigheden, is de verbouw wat vertraagd, o.a, wilde men de resul taten afwachten van een soortgelij ke omzetting in een Rotterdamse bioscoop van het zelfde concern. We vernemen thans dat met de werkzaamheden in het Passage theater begonnen zal worden na 14 Juli, dat is nl. de laatste maal van het seizoen dat in het theater een toneel-voorstelling wordt gegeven. En het ligt in de bedoeling dat Passage CinemaScope heeft, voor dat de viering van de Vacantie week in Augustus begint. Men denkt wel vier weken nodig te heb ben voor het installeren van het nieuwe scherm, dat ongeveer 9 me ter zal worden, en de andere werkjes. Ook de manteatir naast het scherm zullen verdwijnen of al thans een wijziging ondergaan. Maar met de Vacantie-feestweek heeft Schiedam dan ook Cinema- Scope. Geboren; Hendrrka M d.v. L. P. Sonneveld en A. M. Smit; Felix M. C. C. z.v. H. F. C. Krechting en M. C. J. Vermaas. Overleden: 6 Juni 'aö J Vrijland, 70 jr. (Advertentie IM.) Eu nu. een echtItntlei-daiitsplaatje EENTJE UIT ROTTERDAM a/z MIJN LIEF ROTTERDAM ROTTERDAM AHOY' Potpourri Ger ngen do Kees en Truus Korbijn, Koo. Wilton Fijenoord, eic. 3.75 PER PLAAT UIT VOORRAAD LEVERBAAR Korte Hoogstraat 16 - Rotterdam - Telef. 11.76.40 (3 lijnen) RADIO GRAMO De Schiedamse gymnastiek-ver- eniging THOR heeft gisteren op de Place Royale fn de E 55 een demonstratie gehouden, die zich in een ruime belangstelling mocht verheugenEr werden uitsteken de rhythmische oefeningen ge bracht en een demonstratie paard- springen. waarvan hier'een opna me, Twee dames gaven nog oefe ningen de euenuücfitslat en twee anaeren persoonlijke vnje oefeningen. Al met al is bet een goede beurt geweest van het Schiedamse THOR. Apothekers-nachtdienst: Apotheken C. J. Janse, Swammerdamsmgel 41 en Nieuwland." dr Wibaut- plein. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.90 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. RJK. Leeszaal Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collectief Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Het Bed." Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Ras- poe tin". Voorstellingen: Chr. Soc. Belangen: 8 uur Le denvergadering Ned. Chr. Be- ambtenbond. Koopmansbeurs: 8 uur Feest avond medewerkers Comité Vie ring 5 Mei. De dames van de afdeling Schie dam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen maken Vrijdag 10 Juni een excursie n~ar de Konink lijke Nederlandse GL-uabriek „Leer dam" in Leerdam Er zal daar ook een bezoek worden gebracht aan het Glasmusem. In de middag wordt een bezoek gebracht aan de Betu we. Om half negen vertrekt men van het Postkantoor aan de Tuin laan, t Advertentie t M.) Beslissingsicedstrijd Dr beslissingswedstrijd tussen Xeptumi en VFC om het kampioen schap m de derde klasse D zal Zon dagavond om half zeven te Schie dam op het terrein van Hermes DVS worden gespeeld. De 24-jarige classificeerder C. F. uit Den Haag is aangehouden ver dacht van diefstal van drie en een halve kg koper, dat hij bij Wilton- Fyenoord heeft weggenomen. Een 22-jarige fabrieksarbeider uit Schiedam is gisteren aangehouden verdacht van aanranding van meis jes. De laatste maanden ging hy in het westen en oosten van de stad enige tientallen meisjes op erger lijke wijze lastig vallen. Gistermid dag sloeg lui onzedelijke taal uit tegen een 16-jarig meisje op de ZwammerdamsmgeL Het meisje nam dit niet en ging de knaap ach terna toen deze wegliep. Bij het postkantoor in de Ruinlaan ging hij naar binnen en het meisje wachtte hem op. Zij haalde er een agent bij, die de knaap aanhield, toen hij weer naar buiten kwam. Op het hoofd bureau van politie is hij opgesloten. Hij heeft bekend oen aantal meis jes lasug gevallen te hebben. VLAARDINGEN. De achtste internationale Ilaringrit een toe ristische sterrit naar Vlaardingcn op 18 Juni wordt een bijzonder eve- nement. De onlangs in het leven geroepen Stichting Internationale Haringrit heeft een aantrekkelijk programma opgesteld, dat die dag zowel 's middags als 's avonds het stadsbeeld zal beheersen. Nieuw in de rit is de speciale „vier vissteden-rit" langs IJmuiden, Katwijk, Scheveningen en Vlaar dingen. Hieraan zyn plezierige at tracties verbonden. Het programma in Vlaardingen voor de deelnemers is indrukwek kend. In de middaguren worden twee boottochten op de Maas gehou den, In het Handelsgebouw wacht de auto-, motor- en bromfietsberij ders een gul onthaal met haring, wittebrood en soep. Er staan excur sies op het programma, alsmede een officiële ontvangst van delegaties door het gemeentebestuur. Vanaf half drie worden behendig- heidspvoeven gehouden. Na dc prijsuitreikingen voor automobilisten in het Deltahotel en voor de motorrijders en bromfiet sers in het Maashotel wordt een rondrit gehouden door de stad en kan men kiezen uit een bezoek aan de Stadsgehoorzaal, waar de revue „Alle hens aan dek" wordt her-op gevoerd of aan het Feestterrein, waar Cees de Lange en andere ar- tisten van naam een variété-pro gramma brengen. ROTTERDAM Nog meer ongevallen Rotterdam-Zuid was gisteren wel erg onveilig. Behalve het ernstige bus-ongelult op de Groene Hilledyk, kwamen ook elders in dit stadsdeel kort na elkaar enige botsingen voor. Putselaan De 37-jarige corveeër J. Luctees, uit de Fazantstraat, botste gister middag in de Putselaan met zyn personenauto tegen een stilstaande bestelauto en vervolgens tegen een lichtmast. De auto werd zwaar be schadigd en moest weggesleept wor den. De bestuurder liep een diepe hoofdwond en een hersenschudding op. Hij werd naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Parallelweg Kath. schoen-winkeliers in Palace bijeen 'De Ned. Katholieke Bond van Schoenwinkoliers heeft gisteren in Palace rijn bondsvergadering ge houden. Tijdens deze vergadering gingen de afgevaardigden accoord met het voorstel om door te ca an met pogingen een CAO tot stand, te brengen en een bcdrïjfsschap te vormen, ook" al zullen de bevoegd heden van dat bedrijfsschap in. het begin niet groot zijn. De heer De Jong uit Amsterdam werd bij ac clamatie als voorzitter herkozen, s Middags werd er een najaars- schoenenshow gehouden. Op de hoek van de Parallelweg en de HiIMnan ontstond gister mid dag een aanrijding tussen 'n vracht auto en een personenauto. Een inzit tende van de personenauto, de 37- jange student Jean Coutmo Uit Bel gië, werd uit de wagen geslingerd en moest met een schedelbasisfrac- tuur in het Zuiderziekenhuis wor den opgenomen. Twee andere inzit tenden liepen licht letsel op en wer den in de St. Clarastichting behan deld. De personenauto werd zwaar beschadigd, Lange HiUeiveg Op de Lange Hilleweg is gister avond de 41-jarige monteur P. J, F. Vaes, uit de Noord pol derstraat, met zijn motorrijwiel in aanrijding ge komen, Hij kwam te vallen en liep een breuk aan het rechteronderbeen op. Zijn echtgenote, die op de duo zat. kreeg een schcurwond aan het rechter scheenbeen. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. De wederopbouw rit ten van de RET worden dit jaar niet op Zon dagmorgen gemaakt. Voor hot ove rige zyn de tyden gelijk aan die van vorig jaar: Maandag tot en met Vrijdag om 10.30 uur en 14 uur; Za terdag cn Zondag om 13 uür. De ritten beginner, op Maandag 13 Juni. Voor bet eerst zyn. zoajs wij al schreven. Schicbroek en Hil- legersberg in dc route opgenomen. Vandaar gaat de rit langs de Rotte cn door de Prins Alexanderpolder naar het Kraiingsebos. Ook het cen trum cn Zuid zullen weer worden bezocht. In dc nacht van Maandag op Dins dag j.l. hebben inbrekers een be zoek gebracht aan het strandbad- paviljoen aan het Langepad van A. A. uit Recuwijk. Er worden vermist: 4 dozen cho colade, 4 dozen kauwgum, 44 pakjes sigaretten. 1 doospe sigaren, 16 fles jes chocomel en 6 flesjes cassis. De totale waarde bedraagt 1 150.—, Tenminste vijftien school kinderen werden gewond toen gistermiddag omstreeks 4 uur op de Groene Hüledijk een bus van de RET werd gegrepen door een motortram van de RTM. Het ongeluk gebeurde juist voor het Zuiderzicken- huis. De huilende cn in volko men paniek geraakte kinderen werden naar dit ziekenhuis ge bracht en daar behandeld. Het tienjarig meisje E. W. Beer- nik, wonende Eben Haëzcr- straat, was er het ergst aan toe. Zij moest met een schedel- basisfractuur worden vervoerd naar het Westerziekenhuis. Al le andere kinderen konden na verbonden te zijn huiswaarts keren. De bus. lijn 49, kwam van de Groene Zoom en wilde over de spoorbaan, heen de Groene Hilledijk opdraaien. Vermoedelijk heeft de chauffeur de motortram, die uit de richting van de Beijerlandselaan kwam. niet tijdig opgemerkt. Pas op bet laatst bemerkte hij het ge vaar. Door snel meer gas te geven trachtte de chauffeur nog voor do tramtrein langs te komen, doch de poging mislukte. De bus werd aan de achterzijde gegrepen, juist ter hoogte van ccn der achteruitgangen. Het toeval wilde, dat de schoolkin deren. die na dc schooltijd per bus huiswaarts keerden, zich meren- Zó kwam bus 4.9 gistermiddag bij het ongeluk op de Groene Hillc- dtjk klem te zitten tussen de RTM- tram cn een bus van lyn 47. deels in dit gedeelte van de bu* bevonden. De klap, waarmee de tramtrein de bus ramde, was enorm. De bus werd over de weg, die nat van regen was, geslingerd, zwaaide geheel om en dreigde te kantelen. Dit werd ech ter voorkomen, doordat de bus tegen een andere bus van lijn 47 smakte. Enkele ogenblikken tevoren was de-, ze bus geparkeerd bij een halte om passagiers op te nemen. De bus mot schoolkinderen kwam klem te zitten tussen de tram trein en de tweede bus. Een ver- schikkelijk gegil van de kinderen en de andere passagiers steeg op en de inzittenden van de tram snelden naar buiten om te trachten hulp te bieden. Ook personeel van het zui derziekenhuis kwam snel in actie. Ziekenauto's waren spoedig aanwe zig. Gelukkig bleken de meeste kinderen er met lichte verwondin gen, builen, schrammen of snywon den te zyn afgekomen. Het metsje E. W. Bcernik» dat waarschijnlijk het dichtst bij de achteruitgang heeft gestaan, bleek de zwaarst gewonde. Haar toestand is ernstig. De chauffeur van de bus ver klaarde vol gas te hebben gegeven om te proberen nog voor de tram trein langs te komen. Vermoedelijk is door deze poging groter onheil voorkomen. Indien de bus in het midden was geraakt en meege sleurd was door de motortram zou den de gevolgen nog aanzienlijk ernstiger zijn geweest. Een bijzonder toeval was het ook, dat de bus na het ongeluk in zijn slingering over de weg werd ge stuit door *de tweede bus, De materiële schade aan de bus van lijn 49 was vrij groot. Ook de tramtrein en de andere bus liepen schade op De passagiers van de RTM-tram zijn met bussen naar hun bestem ming gebracht. Heden ging van ons heen, onze lieve zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader JOHANNES GERARDUS VAN VLAARDINGEN in de ouderdom van ruim 80 jaar. Schiedam: N, van "Vlaardingen Hoorman Hengelo (O): J. M. v. d. Beek van Vlaardingcn Tj. v. d. Beek Tilburg: G. H. v. Vlaardingcn R. M- E. v. Vlaardingen Treckmann en kleinkinderen Schiedam. 7 Juni 1955 Veenlantstraat 13. De teraardebestelling is bepaald op Vrijdag 10 Juni a.s. Vertrek van het sterfhuis des middags 2.15 uur. oogarts Schiedam AFWEZIG DONDERDAG 9 JUNI. GEVRAAGD zelfst. kunnende werken. Café-Restaurant Amslelbron, Broersvest 13. Schiedam, Tel. 69767. Te koop gevraagd Te koop gevraagd: in Schie dam of Vlaardingen -Am- bach t klein huis voor zelf- bewpning. Dubbel pand waarvan boven of beneden huis vrij geen bezwaar. Br. onder no. 2751 bur. v. d. bl. Muziekinstrumenten Gramoioonplaten Radio van Dijk. H.êt gro.otste en modernste radiobedrijf van Schiedam Hoogstr. 119, tel. 69372; Rembrandtlaan 64, tel. 66084, Lessen Kees Hagendoorn. Gediplo meerd muziekleraar onder richt in piano en orgel. Lan ge Haven 1. Tel. 68561, Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Voor alle schoenreparatie la Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1