Einde van Britse stakingen duidelijk in zicht r Meningen over schuld aan kabinetscrisis sterk verdeeld Vandaal beschadigde kostbare vondsten Spoor- en havenarbeiders bereid tot compromis Uiterst scherpe critiek op stuur man „Staten singer Lichte straf opgelegd aan kruidkundige te Putten m- Waarom kijkt een dokter naar uw tong? Andrews Thailand versterkt grensbewaking ALLES NAGELATEN WAT MAAR KON" Noorwegen herdenkt vijftigjarige zelfstandigheid Verdwijning Bouman zit immigratie in Indonesië hoog Mijnramp Saargebied eist negen doden Kapitein treft geen blaam GELEZEN- en gewogen Chefarine 4 Te goeder trouw', segi ambtenaar OM China stemt in met bemiddeling door Djakarta Regering is op "haar hoede voor illegale actie op Nw-Guinea NieuwOm over het hele lichaam prachtig te bronzen, zonder zich vuil te maken Corn Laude geslaagd! OPGRA VINGEN IN SANTPOORT Onderwijs in 't Fries kan nu beginnen Groot verlies en zeer veel extra werk Voorts Vl oensdag 8 Juni 1955 3 i E£NDEN- De leiders van de slakende Britse machinisten en stokers hen ben een plan aanvaard, dat voorziet In een regeling van hun looneisen- Het moet nog door twee andere vakbonden van spoorwegarbeiders wor- flen goedgelieurd, doch de aanvaarding er van door de stakingsleiders heeft de hoop doen groeien op een spoedig einde van de staking, welke thans tien dagen heeft geduurd. Het aanvaarde plan bestaat uit vijf pun ten. Het is opgesteld door de leiders van het Algemene Vakverbond T.U.C. (Advertentie LM.) Een beslagen tong verraadt direct dat er iets niet in orde is op de 9 meter lange weg die het voedsel door uw lichaam aflegt. Uw maag protes teert en waarschuwt dat onverteerd voedsel zich in uw ingewanden op hoopt. Een beslagen tong, nare smaak, hoofdpijn en dat opgeblazen fevoej dat uw energie ondermijnt, et zijn de alarmsignalen van uw in wendig vcrkccrsnct. Reageer er direct op. Neem Andrews bruisend Gezondheidszout, twee lepeltjes op een glas water, om maag cn inge wanden weer op gang, »r heipen. Want Andrews bevat - in smakelijke en prettige vorm - de geneeskrachtige stoffen die u nodig hebt om storingen in uw spijsvertering op te heffen. Gun u geregeld 's morgens vroeg even tijd voor een heerlijk bruisend glas Andrews, Dan functionncert van binnen alles weer vlot en gaat u met meérjxlezier aan het werk. 1.65 per bus. Er bestaat ook hoop op het be emd igen van de havenstaking in Engeland, die thans zestien dagen heeft geduurd. De staking was ontstaan doordat de „Nationale Britse Vakbond van Havenarbeiders" erkenning wenste als de bond, die speciaal het recht bezat voor de rechten der haven werkers op te komen. Dit werd be streden door de machtige ..Algeme ne Bond van Arbeiders in Vervoers bedrijven". Thans heeft het bestuur van de eerstgenoemde bond een verrassen de concessie gedaan, door er mede m te stemmen geen nieuwe leden, afkomstig van deze bond. te aan vaarden. Ook zal hij geen vakbonds penningen meer innen van voorma lige leden van de Algemene Bond van Arbeiders in Vervoersbedrijven, die tot de Bond van Havenarbei ders zijn toegetreden. Tenslotte verklaarde het bestuur van de Vakbond van Havenarbei ders in te zullen stemmen met de uitspraak van een door het Alge mene Britse Vakverbond in testel len commissie van onderzoek naar het geschil. LONDEN. Thailand zendt ex tra troepen en politie naar de grens met Noord-Vietnam, nu de commu nistische autoriteiten daar een zgn. autonome Thai-staat m het leven hebben geroepen. Premier Pi boel Songgram. die gis teren te Londen is aangekomen voor een officieel bezoek van een weck, heeft op een persconferentie ver klaard. dat de Thai-staat in Nourd- Viotnam van dezelfde soort is als die, welke de Chinese communisten in tie provincie Joennan. aan de Noordelijke grens van Thailand, hebben ingesteld. OSLO Noorwegen heeft giste ren op rustige wijze het feit her- DJAKARTA. Als uitvloeisel der „verdwijning" van mr H. Bouman uit Indonesië heeft het centrale immi gratiekantoor er de lucht- en scheep vaartmaatschappijen aan herinnerd, dat het in strijd Is met de bepalingen, indien passagiers, die gehoekt zijn voor het traject Djakarta-Medan of omgekeerd, in Singapore debarke- ren, Het kantoor deelt mede. dat zo nodig tegen de gezagvoerders of te gen de maatschappijen maatregelen kunnen worden genomen. Het is nl. komen vast te staan, al dus de immigratie, dat mr Bouman langs deze weg Indonesië heeft ver laten. Slachtoffer verdrinking bij Lopik gevonden IJSSELSTEIN. Het lijk van de vijftienjarige Dirk Griek spoor, die Zondag bij het zwemmen bij Lopik verdronken is, is gisteren uit de Lek opgehaald. Het stoffelijk overschot dicht dat het zich 50 jaar geleden £an,ziJn tienjarige halfbroer Aart Boekman is nog niet gevonden. uit een negentigjarige unie met Zweden heeft losgemaakt om, een zelfstandig leven te gaan, leidén. De 33-arige koning Haakon, die later in dit jaar zijn gouden rege ringsjubileum zal vieren, woonde met kroonprins Olaf. prins Harald, prinses Asrriö en leden van de re gering een soeciale zitting van het parlement bij. waarin ook de Zweedse ambassadeur aanwezig was. De voorzitter van het parlement. Oscar Torp hield een rede, waarin hij de nadruk legde op de vriend schap tussen de beide Skandmavi- sche buurlanden. OAARBRUCKEN Ten gevolge van het instorten van een mijn schacht in de Heinitzmijn in Neun- ktrchen (Saargebied), zijn gisteren negen mijnwerkers omgekomen. In het geheel werden 16 mannen afge sloten van wie zes gered zijn. Een man wordt nog vermist. Het red dingswerk wordt nemoeilijkt door de nauwe afmeting van de schacht. AMSTERDAM. „U heeft alles nagelaten, wat u maar nalaten kon", verweet gisteren de voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart aan de 32-jarige stuurman A. W. uit Den Haag, die met de met graan beladen kustvaarder „Statensingel" in de nacht van 1 op 2 April jl. hij gun stige -nautische omstandigheden was vastgelopen op de Arklo Bank, 80 km zuidelijk van Dublin. De stuurman, die volgens eigen verklaring geen peilingen had ver richt, noch de navigatie had vastge steld of op kaart en kompas had ge let. bleek in een bui van moedeloos heid zeer onverantwoordelijk met een snelheid van 10 mijl per uur te hebben gevaren op een door zijn kapitein globaal uitgezette koers. De stemming van de stuurman vond zijn oorzaak in voortdurende aan merkingen van zyn gezagvoerder en in persoonlijke moeilijkheden. Advertentie IM.) W. B. F. schaper „In het eerste ge- ild". Uitgave A. Roelofs van Goor, Meppel Hei interview heeft 2ich vooral na de oorlog ontwikkeld tot een vorm var. jourr.sLstiek waarbij de schrijver poogt die por door te dringen tot het Wezenlijke van zijn subject. De journalist Schaper heeft zich vooral de laatste jaren op dit genre toegelegd en ir. een van de Nedenandse weekbladen verschijnen regelmatig zijn „profiles". In dit boek geeft hij geschreven por tretten van twaalf landgenoten. Er zijn o a Eduard van Beinum en Mees Toxo- peus by Max Eu we en Mary Dressel- huys, Willem Vogt, Hub van Doorn. Uiteraard ls het ene portret beter ge slaagd dan net andere Het is duidelijk dal bij deze vorm van interview de wisselwerking tussen vrager en onder vraagde sterk medebepalend is voor het resultaat dat op papier komt. Een on derhoudend boek, geïllustreerd met 23 foto's 7.90). (Advertentie t Aï-j 4-voudige combinatie jeen wetenschappelijk succes! Een belangrijke ontdekking op geneeskun dig gebied is „synergiimus". Hiermede wordl bedoeld de wederzijdse versletking van de werking van verschillende genees middelen. De vier middelen verenigd in Cheiafine„4"-e!kahonderfljkal beroemd, werken leiamen nèg beter. Ze helpen ook dan, wanneer andere middelen {alen en doen werkelijk wonderen! TEGEN PUNEN EN GHIEP - 20 TA81ÊITEN 65 «i TV. L. M. E, van Leeuwen „De liefde tot zijn land is teder aangeboren". Uit gave \V. De Haan, N.V., Utrecht. Tweed*?, herziene druk van een bloemlezing uil proza cn poezie die allerlei aspecten met reproducties uit het domein der beel dende kunsten. Een fraai en met kost baar boek 6.90). Maurits Sabbe „De Filosoof van 't Sashuis". Uitgave C. A. 3. Van Dis- hoeck, Bussum. Negende druk reeds van dit bekooilyke boekje. Het is geïl lustreerd met houtsneden van Fons Mon- tens 3.90). Door Connna van Schendel is een keuze gemaakt uit de litteratuur van het moderne Italiaanse korte verhaal. In de belangwekkende bundel „Meester*, der. Italiaanse Vertelkunst'* treft men o.m'. door haar vertaalde verhalen aan van d'Annunzio, Pirandello. Manzmi en Moravia 7 50) U\tgave: J. M, Meuien- hoff, Amsterdam, H. E. Bates „De purperen vlakte". Uit gave Nieuwe "Wieken N.V., Amstelveen. Uit het Engels vertaalde roman over de avonturen van een piloot by de R.A F., aanvankelijk m Europa later in Birma. Het verhaal van Bates heeft ten grond slag gelegen aan een Britse film, waar in Gregory Peek de rol van de hoofd persoon vervulde, 8.90). F. G. Kroonder te Bussum is de uit gever van de „Corona-boeken", een reeks laaggeprijsde goed verzorgde boe ken Iper deel 1.75). Drie nieuwe delen in de2e serie zijn: Olaf J. de LandeU „De appels bloeien", 2e druk: Cecil Saint-Laurent „Sophie en de misdapd" en van R. Frison-Rorhe „De grote kloof", 3e druk. Hartger Menkman „Laaiende fakkel". Uitgave J. N, Voorhoeve, 's-Gravenhage Biografische roman over Florence Night ingale 5 90). M. Remarque ..De Weg terug" Accoord ziekenfondsen en apothekers over honorarium HAARLEM. "Voor de komende twee jaar zullen apothekers een Be paald abonnementshonorarium per de contract genieten. Deze nieuwe pro- pn cedure heeft men kunnen bereiken door overeenstemming tussen de ziekenfondsen en de apothekers op de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevor dering der Fharmacie. De vergadering werd Dinsdag voor de 100ste maal gehouden. Tij dens de bijeenkomst werden refera ten gehouden door verscheidene hoogleraren. *Aan de heer M. H. P. Sitsen te Amsterdam werd de ere penning der maatschappij aangebo den voor de vele diensten te de commissie voor het ziekenfon swe zen bewezen. Het was de eerste maal dat de penning werd verleend. HARDERWIJK. De kanton rechter heeft gisteren een boete van 500, subsidiair 20 dagen hechtenis opgelegd aan de kruidkundige W. C. S. uit Putten, die volgens de dag vaarding zonder noodzaak en als onbevoegde geneeskunst had be oefend, door na urine-onderzoek een diagnose te stellen, zulks tegen be taling met verstrekking van medi cijnen. Op 4 Maart 1952 was ver dachte al voor eenzelfde delict ver oordeeld. In zijn requisitoir gaf de ambte naar van het O.M. als zijn overtui ging te kennen, dat verdachte te goeder trouw is en geen bedrieger. Hij wilde daarom geen hechtenis eisen, doch vroeg 2000 boete, sub sidiair vijftig dagen hechtenis, ver beurdverklaring van de in beslag genomen medicijnen en teruggave van de inbeslag genomen admini stratie. De kantonrechter ging onder vermindering van de boete mei deze eis mede. De inspecteur voor de scheepvaart vorderde één jaar inhouding van het stuurmansdiploma. De kapitein achtte hij aan de stranding geheel onschuldig. Mr De Ruyter-de Zeeuw: Particuliere activiteit bij gezondheidszorg blijft onmisbaar UTRECH^f. Naar de mening van mevrouw mr C. A. de Ruyter- de Zeeuw, die als lid van Gedep. Staten van Zuid-Holland sinds 1946 de gezondheidszorg heeft behartigd, zyn kleine homogene gemeenschap pen, zoals die vóór 1940 overal in ons land te vinden waren, de enige gezonde basis waarop het werk van de gezondheidsverzorging kan rus ten, Zy sprak deze mening uit in het hier gehouden zg. „kleine con gres" van het Nederlands Congres voor openbare Gezondheidsregeling. Mr A. Kleijn, burgemeester van Meppel, achtte de volksgezondheid te behoren tot de taken van de overheid en van het particuliere initiatief in al zijn schakeringen. De taakverdeling wordt z.i. hoofdzake lijk bepaald door de doelmatigheid, zoals deze zich op een gegeven ogenblik voordoet. De ochtendzitting van het congres werd bijgewoond door minister J. G. Suurhoff. DJAKARTA. De communis- tisch-Chinese premier, Tsjoe en-lal, heeft een aanbod van Indonesië tot goede diensten bij het bevorderen van besprekingen tüssen communis tisch China en de Verenigde Staten ter vermindering van de spanning rondom Formosa aanvaard, aldus is Dinsdag door de Indonesische eer- ste-minteter, All Sastroamidjojo, byj zjjn terugkeer uit Peking te Dja karta medegedeeld. Sastroamidjojo wilde geen com mentaar geven op de vraag of de Amerikaanse reactie op dit aanbod reeds bekend is. Verder zei de Indonesische pre mier, dat hn zich ook met minister- president Tsjoe heeft onderhouden over de vrijlating van de vier Ame rikaanse vliegers door communistisch Chma, maar wilde niet mededelen, of er gesproken is over de Ameri kaanse piloten, die nog niet zijn vrijgelaten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „BR de Koninklijke Faketvaart Maatschappij er* de Ne- dcrlan ds-Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij is een aantal lieden in dienst, die bereid zijn hand- en span diensten te verrichten voor hen die in Nieuw Guinea een actie willen op zetten tegen het wettig gezag", ver klaarde minister Kernkamp gister middag In de Eerste Kamer by de afhandeling van de Nleuw-Gulnea- begroting voor 1953 en 1954. Verder zei de bewindsman over de subversieve acties van de andere partyen niets te willen zeggen, om dat hij deze niet wil laten weten wat wij weten. De gearresteerde in filtranten hebben thans bijna allen hun straf uitgezeten., Zy zijn echter nog geïnterneerd m afwachting van hun eventuele uitwijzing uit Nieuw Guinea. Prof. Kernkamp zei de overgrote voorzichtigheid te betreuren, waar mede het Nederlandse bedrijfsleven zich waagt aan ondernemingen in dit gebied. De ontwikkeling van Nieuw Guinea, zo zei hij, is de taak van het geifele Nederlandse volk en niet alleen van de regering. (Advertentie INI.) fYM mooi te bronzen ls hier de nieuwe techniek, die ecu ommekeer teweegbrengt (omdat ze buitengewoon brum maakt en terzelfder tijd olie- vrij Is cn niet vuil maakt) en die zo pas op onze stranden verschenen is. Het is de befaamde Amerikaanse "bom" Spray-Tan mei lucht-zort- uit* erking. Niets is zo praktisch, mets zo zin delijk Vóór het zonnebad, even met de duim op de aerosol-dop v?n L'si Spras-Tan-bom drukken, om de fnssende Spray-Tan-verstuIving te maken en al de delen van i_w lichaam zijn dan tegen zonnebrand beschermd door een onzichtbare schoonheidsfllm (dank 7.y het Filtrr-Fiiud F 29M uitsluitend voorkomend tn de Spray-Tan-bom), die de eigenschap bezit op weten schappelijke wijze de zonnestialen te filtreren, en wel m die mate, dat deze op de huid *en gelijkmatig scherm vormt tegen de ontstekende stralen, terwijl ze de geleidelijke kleuring van de hmd door ultra-vioJette stralen uitermate bevordert. Het resultaat is verbluffendzonder de huid vuil, set of droog te maken, zon,dcr U ooit lancer aan de zon bloot te stellen dan aanbcxclcn*waardig is en zelfs, wanneer hel gedeeltelijk betrokken weer is krijgt gij een prachtige hronzmg, 3 tinten bruiner tn 3 dagen, met een rijkdom en regelmatigheid van kleur, zoals gij rijnog nooit in ons klimaat gezien hebt. 1 Heel Uw lichaam heeft letterlijk een schoonheidskuur ondergaan Gebruik deze zomer nog de uiter ste verfijning van de Spray-TAN- methode, om te bronzen in koelte en schoonheid Vraag de echte Amerikaanse olie vrije "Spray-TAN""- bom.iGroothandel.C F.G.Bierkade 10. Den Haag). Tel. 11.72.72. Vervolg van pag. 1 crisis een ongunstige indruk had ge maakt. Doch welgemoed hoopte de ze, dat er althans toch iets goeds uit zou voortvloeien. Prof. Oud verkondigde destelling, dat deze crisis voorkomen had kun nen worden. Hij prees de kabinets formateur mr Burge-". De socialist Willems was van. een gelijke opinie: naar zijn oordeel was de motie-Bur ger. welke op „witte Dinsdag" vlak voor de eindstemming had gepoogd nader overleg te bewerkstelligen, achteraf toch uitgevoerd. Deze visie konden de fractielei ders van de andere regeringsfracties, prof. Romrae voorop, echter niet on derschrijven. Ook dr Drees was het er niet mee eens. omdat de motie- Burger een ontkoppeling van belas tingen en huurvoorstellen beoogde, welke de regering steeds heeft af gewezen. De communistische fractieleider Gortzak nam zogenaamd de socialis ten in bescherming: ze hadden best eerder door de knieën willen gaan, meende hij. De ware achtergrond van de crisis zocht hij n.l. in Amerikaanse druk om de defensie- lasten te verhogen! Hoe dat rijmde met de voorstellen tot belastingver laging bleef duister. Over de schuldvraag met betrek king tot het uitbreken van de crisis dachten dc heren al evenzeer ver schillend. De liberale oppositieleider prof. Oud wees nog eens op de kapi tale fout welke de regering z.i. had gemaakt, door haar bestaan te ver binden aan het huurwetje, dat door A dvertentie IMJ Mede doordat de zenuwen gekalmeerd en de geest beider bleef door gebru A van Mijnhardfs Zenuwtabletten de gehele Kamer was afgewezen. Ook de oude fractieleider van de K.N.P., de heer Weiter, sprak over de halsstarrigheid, waarmee de re gering een „pokerspel" had bedre ven. Zij hadden echter óók boze woorden voor de P.v.d.A.-fractie, welke werd verweten tegen het huurwetje te hebben gestemd ln de hoop, dat andere partyen het er wel dóór zouden halen. De socialist Willems kwam tegen deze aantijging verontwaardigd op. Prof. Oud had de P.v.d.A.-fractie al in bescherming genomen en vond, dat men van een regeringsfractie met kon vergen, dat zy een kabinet onder alle omstandigheden óók als het op de verkeerde weg is blij ft steunen. Prof. Romme hield echter vast aan de opvatting, dat op 17 Mei een toe vallige meerderheid een verant woordelijkheid op zich had genomen welke zij niet kon naleven. Doch de C.H.-afgevaardigde Schmal die als enige van zijn groep van deze meer derheid deel had uitgemaakt wierp echter (mét ds Zandt) de vol le verantwoordelijkheid op de P,v. d.A. „Wat zij dr Drees heeft aange daan. zou ik mijn ergste vijand niet gunnen", zeide hij. Het leek, alsof prof. Oud aan dit spelletje mee wilde doen. Tegen over zijn (ietwat ironisch getinte) lof voor kabinetsformateur Burger, plaatste hij nl. felle cutiek op mi nister-president Drees die. zoals hij had uitgerekend, nog géén van de drie kabinetten, welke hij had voor- gezeten, zélf had geformeerd. Hij was. kort gezegd, van mening, dat dr Drees had moeten doen wat nu door mr Burger, gedaan was. Ietwat geraakt gaf dr Drees hem echter te verstaan, dat hij bepaald in de onmogelijkheid had verkeerd om iets te doen. Dat was gebleken uit de consultaties, welke de Ko ningin had gehouden. Deze wezen er op, dat mr Burger de eerst-aange- wezene zou zijn en dat, als deze zou mislukken, er weinig anders zou overblijven dan Kamerontbinding. Zetbazen" De meest fundamentele critiek welke werd geuit tegen de gang van zaken, by de kabinetsformatie was. dat de ministers als tvaren zy zetbazen, vond prof. Oud! een Eerste Kamer over OKW, Prof. Schermerhorn: „Openbaar onderwijs komt in gedrang" (Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Een grote woorden vloed is gistermiddag en -avond o-ver minister Cals en staatssecreta ris mej. dr A. de Waal uitge stort. Eif senatoren stonden op het sprekersiystje over de begroting van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen. Prof. ir W. Schermerhorn opende de ry. Dc socialistische senator vroeg hoe de minister denkt het openbaar onderwijs tot zijn recht te brengen. Als de regering niet met plannen hiervoor komt. zal dit onderwijs ge noegen moeten nemen met de krui mels die van de tafel vallen. Zijn collega, de A.R. prof. Die penhorst vond, dat hoogleraren wel eens wat méér college mogen geven en wat minder naai* internationale conferenties en congressen moeten gaan. Zyn fractiegenoot Schipper meen de. dat er een tekort was aan bij zonder ambachtsscholen en MTS-en De KVP-senator Derksen vroeg de minister een einde te maken aan de speihngchaos. Nadat mr. Witteman (KVP) zich enige tijd „had vermeid in de bloe mentuin van de kunst", sprak voor het eerst na langdurige ziekte de li beraal mr Wen delaar. Hu pleitte daarbij vooral voor ontlading van het onderwijs van overdadige fei tenkennis. huid kis !iiiiin!in!*!iuM-iïïii3H23iiiLrufnnirimiu"üini^iminii<nERu;iinnitii3 huur-programma uit de kring van de Kamerfracties hadden ontvangen. Evenals de heren Welter (K.N.P.). Schmal (C.H.U.) en Gerbranay (A.R.) achtte hij dit volkomen xn strijd met het democratische stelsel. De heer Weiter maakte er zelfs nog een grapje bij: de aanvankelijk af wijzende houding van het kabinet had hem doen denken aan de naam van een vroegere Oranjevereniging in Amsterdam: ..Wat ook val, ik sta pal". De volksmond maakte daar spoedig yan: ..Voor ik val, lig ik al". Naar zijn inzicht had de regering eenvoudig gecapituleerd. Dr Drees vond dit een zeer vreemd verwijt, omdat juist de heer Weiter hem bij de stemming over het huur. wetje had verweten, dat hij de wil van de Kamer niet wilde uitvoe ren DEN HAAG. In 1954 voerde Nederland voor een bedrag van 214.3 millioen gulden aan sierteeltproduc ten uit. waarvan 159.3 millioen voor rekening van de bloembollensector kwam, 21.8 millioen voor de boom kwekerijsector en 33.2 millioen voor de bloemkwekerijproducten. DEN HAAG. In het Staatsblad is afgekondigd de wet tot regeling van het onderwijs in de Friese taal en het gebruik van die taal. of van een streektaal, als voertaal bij het lager onderwijs.*De wet is gisteren in werking getreden. SANTPOORT. F.en bRzonder ondeskundige amateur-archeoloog of een. smakeloze grappenmaker? De rijksdienst voor oudheidkundig bo demonderzoek aarzelt nog wie van. ÜI'SW lllülül mil! illlilli üllilliiillliii ÜÜHII! I'iillimlllll! Eljüii: inüiiiüliüiil! ünlü KoninpL-n Frederika van Griekenland danst vrolijk een volksdans sE mee in een West-Macedonisch dorpje tijdens een werkbezoek aan deze streekDe knielende man bespeelt een kemendzeeen uier-snarig instrument, dat zeer populair is in dit deel uan Griekenland. vX-v.i.jj N-sm de twee het is geweest die Zaterdag, middag of -avond op zo'n pynlRke wijze schade heeft aangericht aan de opgravingen die uitgevoerd worden in het zogenaamde Spanjaardbergje. Volgens ooggetuigen is het waar schijnlijk een jongen van een jaar of ach'ttien geweest die een paar da gen geleden op zijn eigen houtje met een troffel en een schop zeer ernsti ge schade heeft toegebracht aan het werk dat o.l.v. dr P. 3. R, Modder man wordt voltooid. Jn enkele van de zestien putten heeft men tot nu toe enkele zeer in teressante ontdekkingen gedaan. Er werden scherven gevonden van slijp stenen en aardewerk en bovendien nog een aantal botten van herten, wilde zwijnen en schapen. De vond sten dateren van ongeveer 100 jaar vóór tot 200 jaar na Christus. Maandagmorgen deel men de ont dekking die bepaald van minder aangename aard was. Er bleek een amateur aan het werk te zyn ge weest m de putten die in het wilde weg maar wat gezocht had. Zonder ook maar de minste voorzichtigheid in acht te nemen had hij in de voor naamste put over een lengte van ruim twee meter op verschillende plaatsen gaten van ongeveer veertig centimeter diepte gemaakt, waardoor de wanden waren ingestort. Pas blootgelegde ploegsporen die met zand bedekt waren om uitdrogen te voorkomen waren uitgewist en aan gezien profiel noch oppervlak van de put nog gefotografeerd of in teke ning gebracht was, betekent het spel letje van de jongen een verlies dat niet is uit te drukken en een grote hoeveelheid extra werk om nog iets te kunnen redden. Eerste in de V.S. Douglas begint bouw passagiersvliegtuig met straalmotoren SANTA MONICA De Douglas- vlicgiuigfabrieken zullen het eeisle Amerikaanse straal-passagiersvlieg- tuig bouwen. Het toestel, dat in De cember 1957 de lucht in zal kunnen gaan, krijgt een maximum snelheid van ruim 880 km/u en kan ten hoog ste 325 passagiers vervoeren. Dit is gisteravond medegedeeld EjEji óor de president v?*» i-i- Donald W. Douglas. Sommige mensen kunnen het niet en Pentans die reeds 40 jaar eens morden ouer dc vraag of zij bloed vete hebben en op geregelde tij- zich tijdens de vacantie niet hebben. cen lid van de vijandelijke famihs en houden zullen inschepen aan -Tl'"„<L^,»rn.aan 1- geleden heeft boord van een motorboot of dat.zij tassïnbeMe te komla i""atrPd? tSil een caravan achter de auto tullen detta gaat onvertmaderd voort. koppelen en de weg boven het wa ter verkiezen Voor de gelukkigem Liefde en Vrede werden Maandag die zulk een keus wordt gelaten, avond krachtig door elkaar geschud heeft de Britse meneer Alan Eek- toen by Princetown (N.jvs> mejuf- ford een scheepsontwerper thans fr^'w Lovely PEACE (47) tegen een „„.„i on omsloeg. Een tweede m- meiuffrouw Faithful LOVE beschadigde hierbri haar elleboog -lummer dne. mejuffrouw Glorious LOVE, kwam met de schrik vrij. Dc heer M. Rycsgaard, een opas- ser van de Kopenhaagse dierentuin, verzorgt, samen met zyn vrouw. thU-S twee jonge kangeroes. dne maanden oud die verstoken zyn van ouderthke verzorging. De moeder van het kange- Zijn „Otter' is zowel kampeerwa gen als motorboot. Voor vijfduizend in"'nutter"dne pulden hebt u deze varende wagen (of rijdende boot zo u u*e7ist) tof uw beschikking. U ziet hoe een voudig het is althans by een rtc- tnonstzatie dc Otter te water te laten. De tuapen is licht genoeg om te kunnen worden getrokken door een lichte wagen en gaat er een- roetje "Mótte verstootte 'haar'"kind maal op het ruime sop in een andere logee heeft geen mama meer. tempo van ruim 7 km per uur met Ze stierf kort na de geboorte van het u Pandoor, voortgedreven door een buidel had ver- siropele buitenboordmotor -i ™akc,,i het uitste- Kena s.apen in met zijde gevoerde D. «-jarige Umberto MUU uit Flu- M rence weid gisteravond met een kos- Eddy Gilmore, die ongeveer 12 iaar telijk blauw oog m een politiebureau correspondent van Associated Press in binnengebracht en vervolgens naar het Moskou is geweest, versloeg ook het ziekenhuis getransporteerd. HR bad op bezoek van de Russen aan Reierado straat zo'n ruzie gekregen met cen Na een wandeling door de stad waar- stelletje andere Florcntynen. aat de by hy uiteraard ook eens góea de sPo°"lpgs op de vuist waren etalages bekeek haalde hij voor zrio jjegaan. Waarom die ruzie? Omdat Urn- collega's nog een» een anecdote on mt berto zei. dat de hardfietser Coppi 2yn Moskouse Ujd toen de winkels m beter was dan de snelrijwieler Ken- Moskou minder goed voorzien waren, cini en die anderen waren toevallig dan die in BerUjn. Drie generaals die Neacimsten. tegelijk met Berlijn ook een aantal J aamesnachthemden hadden oevrbd. Op Kreta stierf dezer dagen op een stuurden deze dingen on naar hun door.president van de faWefc'1, hit TSSffi Sjt SSn vermoorde Sld van de families Sa, terns mee op de proppen Jewarr.ïï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2