C Uit de lange, rijke historie van het Weeshuis der Hervormden 350 jaar geleden gebouwd voor de som van f 29246 Brandweer in n sportieve strijd - niet met 't vuur Bij het jubileum van „De Lindenhof DE SCHIEDAMMER Feestleiders vieren nu onder elkaar feest EEN BRIL enigs nette jongs werkkrachten Een Miniatuurhij 'l jubileum Zaterdag a.s. prov. wedstrijden 'Ml pZi AGENDA Piet Paalt j ens geëerd Dienstregeling N.S. „De Blauwe Doffer" vloog uit Orleans Wanneer meisjes moeten kiezen uitknippen PRETTIGE VACANTIE Moedige redding Ledenvergadering Chr. Beambtenbond SZC boekt weer 'n overwinning Burgerlijke Stand Schaaktournooi Oostduitse kinderen bij explosie gedood Eisenhower wil geen tijdsbeperking voor Grote Vier Meer dan helft van W. Europa en Amerika moet „brillen" Protestdemonstratie van tbc-pa tien ten in Rome Taalonderzoek in de Noordoostpolder SCHIEDAM De N.V. ERVEN LUCAS BOLS i Donderdag1 9 Juni 1955 Aan het eind van de zestiende eeuw was Schiedam „belast ende be- s1£i6r: mr vele arme weeskinderen" die door de Heilige Geestmeesteren uitbesteed moesten worden in „gemene «n slegte borgerflhuysen", Want een Weeshuis, waar de kinderen „in behoorlyoke tucht, discipline ende vrees» Godsopgevoed konden worden was er niet. En het aantel wezen nam nog steeds toe: bootgezeilcn verdronken of werden door de Span jaarden gevangen genomen; dan was er nog de pest of „haestige slecte", die heerste in die dagen en veel slachtoffers eiste. Voor al deze wezen moest gezorgd worden, liefst in een weeshuis. En zo werd op 8 Juni 1605 de eerste steen gelegd van het Weeshuis, later Weeshuls der Hervormden en sinds enkele jaren „De Lindenhof" geheten, dat gisteren dus 350 jaar bestond. Ter gelegenheid van 'dit bijzondere jubileum is in de serie „Schiedamse Miniaturen" een boekwerkje ver schenen waarin de historie van „Het Weeshuis der Hervormden te Schie dam" wordt belicht door de heer A. van der Poest Clement, oud-archi varis van Schiedam, terwijl de heer J. Ritsema van Eek, binnenregent van „De Lindenhof" de wjjze belicht waarop het Weeshuis der Hervorm den in de periode van 1941 tot 1955 geleidelijk aan veranderd is in „De Lindenhof", een inrichting voor moeilijk opvoedbare kinderen. Over deze omzetting van weeshuis tot opvoedingsinrichting hebben wij reeds eerder uitvoerig geschreven. Nu echter deze oude inrichting in Schiedam het 350-jarig bestaan her denkt, doen wy enkele grepen in de geschiedenis daarvan zoals de heer Van der Foest Clement deze op smakelijke wijze opdient in het „Mi- niatuur". Het eerste Veeshuis Hier lezen we dan dat reeds op 21 Maart 1598 de Heilige Geestmees teren een verzoekschrift indienen bij de vroedschap om op het terrein van het voormalige Sint Ursulaconvent, gelegen bij Breedstraat en Kethel- straat, een weeshuis te mogen bou wen. Later is men echter op dit ver zoek teruggekomen en de voorkeur gegeven aan een terrein aan de Lange Achterweg, waarop het voor malig convent van Leliëndaai stond. Op deze plaats staat de Lindenhof thans nog. Over de bouw is verder niet veel bekend. Alleen dat er een loterij gehouden moest worden om de no dige contanten bijeen te brengen voor deze bouw en verder dat de bekende Schiedamse Rederijkers kamer „De Roo Roosen", die als zin spreuk voerde „Aensiet de Jonck- heit", een landjuweel heeft gehou den, waaraan door vele kamers uit de omgeving is deelgenomen. Vernieuwing Het in 1605 gebouwde weeshuis heeft het lang volgehouden, maar m 1779 kwam men tot de ontdekking dat het zich in „slegten staat" be vond en een „door ouderdom gans vervallen gebouw was". De regenten besloten toen om een vleugel af te breken en een nieuwe vleugel te bouwen. Aan de stadsarchitect, Rut- ger van Bol'Es, werd opgedragen om een tokening te maken en de uitvoering werd gegund nan de meestertimmerman, Jan Lindeman. Toen men eenmaal aan het verbou wen was bleek dat er meer delen van het weeshuis niet deugden, zo dat tot een" verdere vernieuwing werd besloten. Ook hiervan is Van Bol'Es de ontwerper en Jan Lin deman de bouwer. Totale kosten 29.2461 De inwijding van het hernieuwde weeshuis had plaats op Dinsdag. 24 September 1782, en dominee Guar- nerus Soetens heeft het „plechtig en statiglijk" werk verricht. Hij hield daarbij een „allersierlykste, wel doorwrogte en gepaste Reüenvoe- ringh ofte Predicate". Zijn rede voering was zeker wèl doorwrogt: deze moet ztker enkele uren hebben geduurd. Maar in die dagen had men de tijd. De heer Van der Poest Cle ment weet verder smakelijk te vertellen hoe de inwijdingsplechtig heid verlopen Is, hoe de wezen ge- tracteerd zijn en hoe de regenten gedineerd hebben. Uit die tijd dateert waarschijnlijk nog de inrichting van de regenten kamer zoals die thans nog bestaat. Met het prachtige handgeschilderde goudleren behang, de grote schouw waarboven de wapenen van de toen malige regenten en regentessen zijn aangebracht en niet te vergeten het „regentenstuk" van de schilder Jan Pat ij n, die een wees geweest moet zyn in dit Schiedamse weeshuis. Eigen klederdracht Ook over het leven in het wees huis kan men het een en ander lezen in deze jubileum-Miniatuur, al zijn de gegevens over de eerste eeuw van het bestaan schaars. Zo schijnen er nog tientallen jaren Katholieke zusters, oude cenventualen van het klooster Leliëndaai in het Hervorm de Weeshuis gewoond te hebben. Uit de notulenboeken van de regenten bly'kt dat In 1724 de wezen tot hun 24 jaar in het weeshuis konden blijven, maar het leven was er voor de wezen niet altyd gemakkelijk. De jongens moesten in de zomer al om vijf uur 's morgens naar hun werk en kwamen pas Iaat terug. De meisjes verrichtten het huishou delijke werk of werden „op vaste winkels besteed, om haar ambDgt beter te leg ren", maar het kwam ook wel voor dat zij daarna nog thuis bij de regenten en regentessen moes ten werken. In het weeshuis werd onderwijs regeven, niet alleen het gewone on- Lerwijs en de catechesaties, maar ook lessen in dé „ieykenkunst en de architecture". In 1781 kwam er zelfs een inwonende schoolmeester en de bekende Gerrit Verboon heeft o.a. tot 1780 deze functie bekleed. De wezen hebben altijd in een eigen klederdracht gelopen, die men thans nog kan bewonderen in de figuren van „Jan en Kaat" op de gevel van het Weeshuis. Deze kle ding werd wel telkens herzien, maar bleef gehandhaafd, tot 1931, toen be sloten werd dat deze traditionele dracht alleen des Zondags bij de kerkgang gebruikt zou worden, het geen voor de wezen wel een hele verademing zal zijn geweest. In 1941, toen het gebrek aan textiel voelbaar wérd, werd de eigen klederdracht afgeschaft. Maar gisteren, bij de vie ring van het jubileum zijn deze museum-stukken weer even te voor schijn gehaald. Mocht er Zaterdag a.s. onverhoopt brand uitbreken in Schiedam, dan zal het vuur ditmaal wel een zeer kleine kans hebben om het lang vol te houden. Want op die dag be vinden er zich niet minder dan 20 brandweer-korpsen in de stad. nog ongerekend het eigen Schiedamse korps. Om de twintig minuten zal men dan .een volledig bemande brandweerwagen door de stad kun nen zien snellen, wat op zich 2elf al iets bijzonders is. Er worden in Schiedam nl. provinciale Brand weer-wedstrijden gehouden op de Zaterdagen 11 en 18 Juni. Aan deze wedstrijden wordt deel genomen door totaal brandweer- Het „Weeshuis der Hervormden te Schiedam" bestond gisteren 350 jaar. Al is de ..eerste steen" die op 8 Juni 1605 werd gelegd, verloren gegaan, daar het oorspronkelijke gebouw in 1782 vervangen is door een beter; al is het Weeshuis geen weeshuis meer maar een op moderne leest geschoeide paedagogtsche inrichting voor moeilijk-Opvoedbare kinderen volgens ae KLinderbeschermingswet en al is in verband daarmee de naam ook. ge wijzigd in „De Lindenhof" de geest van de oude stichters lééft nog voort onder de „regenten", die thans echter „Bestuur en Directie zijn geheten, Daarom is dit jubileum ook een zeer bijzonder feit dat dan ook grote belangstelling heeft mogen ondervinden. De herdenking plaats jn de stemmige Grote of St. Janskerk. die bijna geheel was ge vuld, .Tal van autoriteiten gaven blijk van hun belangstelling, w,o. mr. Schutte als vertegenwoordiger van de minister van Justitie, bur gemeester mr J. W. Peek, ge meente-secretaris mr N.' J. Post, wethouder Th- L. J. van den Berg, vertegenwoordigers van de Cosn- missie van het Weeshuis, de Cen'- tralo. Kerkeraad. de Kerkmeesters, de Diaconie, het bestuur van de NP.B., de Ned. Bond voor Kinder bescherming, de Hervormde Kin- derzorgbond, kinderrechters uit tal van grote steden, Pro Juventute en de Schiedamse Gemeenschap- Ook de pupillen en hun ouders waren uiteraard aanwezig. Namens Bestuur en Directie sprak - de voorzitter, de heer P. Schaberg de herdenkingsrede uit, waarin hij wees op de goede roep die altijd en nog steeds van het huis is uitgegaan en hij gaf ac plechtige verzekering dat dit in de toekomst zo zal blijven. Wel is de vreesuitgesproken dat het steeds moeilijker zal worden, om leiders te vinden, die zich willen opof feren voor het zware social* werk Na de receptie die ter gelegen heid van het 350-jarig bestaan van het Weeshuis der Hervorm den in 5chiedam thans „De Lin denhof" geheten, in de oude re genten-kamer van de inricftttng D gehouden, bood een pupil, ge stoken in het oude. nu «iet meer gebruikte nnijorm der Weren, de voorzitter uan. het bestuur, de heer P. Schaberg de thee aan. Ge heel rechts de directeur (of bin nenregent) de heer J. Ritsema van Eek. maar hij was er van overtuigd dat er onder de bezielende leiding van de directeur, de heer J;> Rit sema van Eek goed werk blyvend kan worden verricht m „De Lin denhof". Een nauwe band heeft er steeds bestaan met de Hervormd. Gemeente en deze zal ook blijven bestaan- Na hem sprafc nog ds 3. Gras over het belang van het Christe lijke liefdewerk dat in deze oude inrichting wordt verricht. Na deze bijzondere dienst in de Grote Kerk, hebben Bestuur en Directie iu de oude regentenkamer van „De Lindenhof" gerecipieerd, terwijl de belangstellenden ook* een kijkje konden nemen m het kort geleden nog gemoderniseerde ge bouw. korpsen en wel 28 uit de klasse II der vrijwillige brandweer en 12 uit de klasse Ha van de bedrijfsbrand weer. Zij^zijn afkomstig uit tal van plaatsen in de provincie Zuid-Hol- Iand. Merkwaardig is echter dat er geen Schiedammers zyn onder de deelnemers daar van de bedrijven in onze stad geen enkel brandweer korps zie* heeft opgegeven. De wedstrijden worden georgam- t seerd door de Schiedamse brand- weer en ir S. Moesker is dan ook de voorzitter van het wedstrijd co mité. Als algemeen wedstrijdleidei* treedt op de waarnemend comman dant van de Haagse Brandweer, de heer Van Houten. De jury echter bestaat hoofdzakelijk uit Schiedam mers en wel uit de heren J. C. Put ter (voorzitter), D. de Jager, W. dc Jagc-, G. Monté, L. W, Peters en J, Mak; verder G. J. Bos uit Gouda en P. Doolaard uit Oud-Beierland. Gezien het grote aantal deelne mers heeft men de wedstrijd moe ten uitstrekken over twee dagen en dan nog zal de strijd tegen het (denkbeeldige) vuur duren van 10 uur 's morgens tot ongeveer 6 uur- 's avonds. Zaterdag a.s. komen de 12 bedrijfs-brandweer-korpsen en 8 vrijwillige korpsen in actie en de drie beste korpsen mogen dan weer deelnemen aan de landelijke wed strijden. die in September gehou den zuilen worden in een nog nader te bepalen stad. Volgende Zaterdag zijn het er dan ook drie; van de totaal zes winnende korpsen krijgt de beste dan nog een speciale prijs. Het feit dat de wedstrijden op twee dagen worden gehouden brengt een eigenaardige consequentie met zich mee; want op vriendelijk doch dringend verzoek van de organise rende Schiedamse brandweer zul len we niet vermelden op welke plaats in Schiedam deze wedstrijden gehouden worden. Dit zou nl. de deelnemers op de tweede dag een onsportief grotere kans geven om te winnen daar zij dan van te vo ren maatregelen kunnen treffen naar de geaardheid van het terrem. Men schrikke dus Zaterdag niet op, wanneer steeds weer de brand weer door de straten trekt. Schie dam is dan niet aan het afbranden, het zijn maar onschuldige wedstrij den. Apothekers-nachtdienst: Apotheken C. J. Janse, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr "Wibaut- plein. Bellen btf ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. KJt, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks; 2 tot 5 uur. Bioscopen: - Passage; 2 uur: „Het Bed." Passage: 8 uur Jubileumfeest avond Voetbalvereniging ,Ursus'. Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Ras- poetïn". Tijdens de viering van het 76e lustrum van de Rijks Universiteit is ook do oud-student aan deze uni versiteit. ds Francois Haverschmidt, geëerd, die ondir het schrijvers- pseudoniem Piet Faaltjens bekend is geworden met zijn „Snikken en Grimlachjes". In het pand Ho*" gracht 63 in Leiden waar Piet Faal tjens in zyn studententijd heeft ge woond, is een eenvoudige steen In gemetseld, de schrijversnaam ver meldend. Innige banden hebben de predi kant-schrijver aan Schiedam gebon den, waar hij als vrijzinnig predi kant heeft gewerkt en waar hij de Nederlandse Protestanten Bond heeft opgericht. Vandaar dan ook dat bij deze plechtigheid aanwezig was ds J. B Schouwink, voorganger van ds NP3 en tevens voor deze gelegen heid vertegenwoordiger van de Kon. Drukkerij H. A. M. Roelants de eerste uitgever van. de „Snikken en. Grimlachjes". Het Collegium Supremum van de Universiteit kreeg door ds Schou wink een exemplaar van de eerste druk van het bekende boek aange boden. thans een werk van antiqua rische waarde. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas ver zoekt belanghebbenden in haar dis trict om eventueel bij hen bestaande verlangens of bezwaren ten aanzien van de op 22 Mei ingegane dienst regeling van de Nederlandse Spoor wegen vóór 30 Juni ter kennis van haar secretariaat, Handelsgebouw te VIaardingen, te brengen. De bedoe ling is, de binnenkomende reacties voor te leggen aan de Spoorwegen in verband met de behandeling van de winterdienstregeling. Collecte voor het Zonnehuis De collecte voor de vereniging Het Zonnehuis wordt# Zaterdag li Juni gehouden. Er zijn nog collec tanten nodig, die zich kunnen op geven in. het gebouw voor Christe lijke Sociale Belangen. Lange Ha ven 73. Men kan daar'ook de busjes afhalen op Vrydag 10 Juni van 7 tot 8.30 uur 's avonds. Aan de heer J. van Katwijk, hoofdbaas bij de N.V. Metaalbuizen- fabriek Excelsior te Schiedam is toegekend de ere-medaüle in zilver verbonden aandc orde van Oranje- Nassau. De Schiedamse Duiyenvereniging „De Blauwe Doffer" hield een wed vlucht vanuit Orleans. De eerste duif kwam aan om 13.06.06 uur. de laatste duif kwam in Schiedam om 13.57.27 uur. De uitslag was: i, 9. 17, 19 J, Leeuwen Co; 2, 24 W. L. van Deurzen Co; 3, 15 H. J. v. d. Steen; 4, 8 N. Kerkhof; 5, 12, 21 A. Limborgh; 6, 25 Gebr. Lems; 7. "W. Schrumpf Éhrïs; 10, 16 L. P. Beckers; 11 M. Putters Zn; 13. A, van Put; 14, 18 K. Loopik Zn; 20 W. v. d. Hoeven; 22. W. v. d. Kant; 23. J. Wenteler. Openbare bekendmaking Appelmarktbrug gesloten De Appelmarktbrug (over de Lan ge Haven) zal, in verband met daaraan te verrichten herstelwerk: zaamheden, vanaf Vrijdag 10 Jum a.s. des avonds 11 uur tot Zaterdag 11 Juni d.a.v. 6 uur des ochtends of zovel langer of korter als nodig mocht blijken, voor alle verkeer gesloten zyn. Naar de Huishoudschool Aanstaande leerlingen van de RK Huishoud- en Industrieschool en hun ouders hebben gistermiddag in gebouw Arcade een leeraame mid dag gehad. De zaal was tdt de laat ste plaats toe bezet met meisjes van de zesde klassen van de lagere scho len. Ook een aantal ouders was naar Arcade gekomen om eens te lui steren naar goede adviezen inzake de opleiding voor hun dochters, die deze zomer de lagere school zullen verlaten en dan voor de keus staan, of naar MULO, HBS. Gymnasium of naar de Huishoudschool te gaan. Het komt dikwijls voor dat meis jes naar een Middelbare school worden gestuurd en daar helemaal niet thuis horen en zich ongelukkig voelen op die school, omdat zij niet voldoende mee kunnen. Het wordt dan meestal een lijdensweg, die eindigt met het verlaten van aie school. De eerwaarde zuster Conso- latrix, het hoofd van de Huishoud en Industrieschool vertelde op deze middag het een en ander over de mogelijkheden, die er op de Huis houdscholen voor meisjes liggen. Meisjes, die van de lagere school komen, kunnen in twee jaar het di ploma van de primaire opleiding behalen. Daarna kunnen zij éen jaar verder gaan voor assistente ia de GTB—DVO 3—2 1 MEE OP VACANTtE Gaarne zenden wij U, zonder extra kosten Uwerzijds, De Schiedammer naar Uw vacanfle- adres. Maar dan dient U aru TIJDIG Uw tijdelijk adres mede te delen. Wilt U dit formulier invullen en tenminste 5 dagen tevoren aan onze abonnementenafdeling zenden of afgeven ran de bezorger? (in blokletters a.u.b.) Abonné t Naam GAAT MET VACANTIE en we.sf de krant opgezonden te hebben naan Provincie of land Gemeente Vriendeliik verzoeken wij U. als U week-abonné bent, het abonne mentsgeld voor de vacantïeperiode vooruit aan de bezorger te voldoen. Onze dank voor Uw medewerking en.... huishouding of voor kinderverzorg- ster. Zij kunnen ook een diploma ha len voor linnen- en costuumnaaien, voor costumière of coupeuse. Wan neer men in het bezit is van MU- LO-diploma kan men verder gaan voor lerares van de huishoudschool. Over het Amerikaanse Huish oud- onderwijs werd een interessante film vertoond. Na de pauze werd ver toond de film ..Schot ls te boord" over de haringvangst en „Klompen dans". Ouders en kinderen hebben een ge zellige middag gehad. Maandagavond omstreeks 7 uur heeft de 18-jarige Gijsbertus Plooij van de Vlaardingerdijk de ö-jarige Jan Post uit de Westmolenstraat bij de Appelmarktbrug uit de Lange Haven gehaald. Het 5-jarige ventje was door on bekende oorzaak in do haven geval len. Gijsbertus Plooij, die met een vriend over de brug kwam, sprong het ventje dadelijk na, en wist na twee maal duiken het knaapje bo ven water te brengen. Omstanders hebben de beide jon gens aan de wal geholpen. Doordat Gijsbertus zich bescheiden had te rug getrokken, ls het nu pas bekend geworden welke moedige daad hij heeft gedaan. De anders kille hal van de Koop mansbeurs werd gisteravond ge vuld met muziek, gelach en ge praat van een groot aantal jonge lui van diverse jeugdorganisaties uit onze stad. Het waren de me dewerkers aan de 5 Mei-viering, die daar in de Beurs een gezelli ge a vend hielden en nog even wil den napraten over de pleinfeesten en andere activiteiten die op de Bevrijdingsdag ongeveer 5000 jeug dige Schiedammers prettig hebben beziggehouden. We moeten deze avond niet als slotavond zien, maar als een be ginfase van een nieuw stuk ge- meenschapswerk dat in onze stad opgebouwd zal worden, aldus de voorzitter van het comité de heer L. Kamp in zijn openingswoord. Wij zyn erg verheugd dat de fees ten een succes zijn geworden en hiervoor zijn wij de medewerkers van de jeugdorganisaties uit Schie dam zeer dankbaar. De heer Karei Scholten Sr. di recteur van clubhuis St Joris Doe- ïe nam daarna de leiding van' de avond op zich. De hand van de cartonnagefabnek ,,De Cartoni's" was present om de avond op te luisteren met vrolijke muziek. De aanwezigen konden hun hart ophalen en meedoen aan dans, zang en spel. De band o.l,v. de heer L. In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de lange Ha ven heeft de afdeling Schiedam van de Nederlandse Christelijke Be ambtenbond gisteravond een leden vergadering gehouden, waarbij drie nieuwe bestuursleden werden ge kozen. Het waren de heren A, Adams, H. C. Drenth en F. Kooy. Secretaris L. van Pelt en de al gemeen secundus P. J. Stam werden herkozen. De heer J. M. Harthoorn, hoofd bestuurder van de Bond heeft ver volgens gesproken over de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie. De verschillende aspecten van deze nieuwe sociaal-economische ordening werden door dè spreker op bondige wijze besproken. De ge dachte van de P.B.O. had reeds een lange weg afgelegd, voor dat de wet in 1950 in werking trad. Er komen nu bedrijfsschappen voor de sociale en productschappen voor de econo mische medezeggenschap. De ver wezenlijking van het eerste zal niet zo moeilijk zijn, omdat werkgevers en werknemers elkaar op- het ge bied van de sociale voorzieningen reeds hebben gevonden. Bij de pro ductschappen ligt de zaak moeilij ker, vooral voor de werkgevers. Men blijft nu eenmaal graag baas in eigen huis. Na de inleiding werd hierover van gedachten gewisseld, waarbij de heer Harthoorn enkele gedeelten van de inleiding nader kon toelich ten Na de pauze zijn twee films ver toond van de British Film Library De film „Channel Islands" gaf een good beeld van de schoonheid van de Kanaaleilanden en de semi-docu- mentaire film „Amenu's Child" be handelde het vraagstuk van de op voeding van een Afrikaans dorp. J. van Dam met de zangers Henk Somers en Sierrt Poort zorgden voor de muzikale begeleiding. Er. werd enthousiast over de stenen vloer van de Beurs gezwierd. Het was inderdaad een goede ge dachte van het comité' om de me dewerkers nog eens bij elkaar te halen om zodoende de onderlinge band te verstevigen. Met een enigszins bezwaard ge moed gingen de heren van het twee de zevental naar Roterdam om daar de stryd aan te binden met R'4. Buiten verwachting is het een zege voor de SZC-ers geworden die zij echter niet cadeau hebben ge kregen. In een shell e wedstrijd werden beide doelen meerdere ma len onder schot genomen waarbij de jeugdige keeper Nico Mulder van de Schiedammers'zich vooral onder scheidde. In de eerste helft had SZC een klein overwicht dat ten volle werd uitgebuit. Reeds kort na de aanvang gaf de middenvoor John Plomp zijn ploeg de leiding door een goede combinatie tussen de rechtsachter, middenvoor en links voor .waarna rechtsachter J. v. Soest de combinatie afwerkte, 02. Nog voor de rust maakte Plomp er met een omhaal 03 van. De tweede helft gaf een wat fel ler Rotterdam te zien en de Schie damse keeper moest er meerdere malen aan te pas komen. Toch zou het eerst nog 0—4 worden alvorens R. aan bod. k'wam. Uit een corner tikte Plomp de bal in het doel. Nu geloofden de SZC-er het wel en deden er niet veel meer aan. Zij lieten de Rotterdammers rus tig komen om dan de bal te onder scheppen en daarna hun eigen aan val op te bouwen. De bal kwam menigmaal bij de verkeerde man terecht en dit kwam SZC op 2 doelpunten te staan. Al dus was de stand bij het eindsignaal 4—2 in het voordeel van SZC, A.s. Maandag 13 Juni zal deze ploeg het Vlaardingse VZC 2 ont vangen, De wedstrijd vangt aan om 20.00 uur in het Gem. Zwembad a.d, West Frankelandse dijk. Opbrengst Rode Kruis collecte De collecte die in de afgelopen weken ten bate van het Rode Kruis in Schiedam is gehouden heeft in totaal f 7.162,29 opgebracht. Dit is iets minder dan het vorig jaar, hetgeen te wijten is aan het ge brek aan collectanten, waardoor de actie niet intensief genoeg gehou den kon worden. De burgerij heeft overigens zeer bereidwillig geof ferd. want de busjes waren zeker niet minder vol dan anders. Geboren: Petronelia F. d.v. A. Munnik en P. F. van Zomeren; Ro nald P. H., z.v, P. J, Sterk en A, E. Bedeker; Anna M. d.v. F Kool en A M. Kalisvaart; Agnes M., d.v. Th. J. Bosman en E. M. Th. van Hagen; Aaltje d.v M. Cino en J. M. Snij ders. Overleden: S. J. Bohnen 50 jr. vr. van J. Viveen; 3 G. van Vlaardtn- gen 80 jr; M. W. C Schot 01 jr vr. van C v- d Vlies Geboren: Maarten z v. P. van Heest en M. H. van Hoek; Ary, z.v. A. van Katwijk en A. G. van Eek; Ellen H., d,v. J, J Hemtz en H. v. d. Linden Het ESS Schaaktournooi, dat in de Am5telbron zal worden gehou den. heeft een groot aantal deelne mers getrokken, zodat zowel de bo venzaal als de benedenzaal volledig bezet zullen zijn. De inschrijving sluit op Zaterdag- Ochtend. Dinsdagavond om half acht wordt het ton mooi geopend, waarna de eerste ronde gespeeld wordt. Naar verwachting zal cr fel gestre den worden, vooral in de z.g. kam- pioensgrocp, waarin de plaatselijke kampioenen van Delft, Dordrecht, Vlaardingen en Schiedam elkaar zullen ontmoeten. Maar ook in de overige groepen zullen tactiek, durf en geluk het spel een boeiend karak ter geven en 3 ronden lang de aan dacht gevangen houden binnen de grenzen van de 64 velden. GTB besloot de competitie met een wedstrijd tegen DVO rn be haalde m deze fosgcspeelde ontmoe- trng een 32 overwinning. GTB kwam in dezelfde opstelling van Zaterdag uit en zette direct een hoog tempo in. Na twintig minuten spelen nam GTB de leiding toen de linksbinnen hard in de leolUerhoek schoot 10. Er ontstonden nog iele scoringskansen, maar in dit Schie dams overwicht Wist DVC uit eon doorbraak gelijk te maken. 1—1. Nog voor de rust namen de oezoe- kers zelfs nog de leiding zu het door een misverstand in de GTB- verdediging 1—2. Na de rust heb ben de ploegen elkaar niets meer toegegeven. Uit een toegekende strafschop werd de stand 2—2 GTB hield vol en toen een der achter- spelers twijfelde was de mid voor er als de kippen bij om de stand op 32 te brengen. Wel trachtte DVO ten koste van alles gelijk te maken maar vonden toen "de GTB- doelman in uitstekende vorm door zekere doelpunten uit zijn doel te ranselen zodat er in de stand geen verandering kwam. BERLIJN Vijf Oost-Dultste jon geren zijn door een ontploffing om het leven gekomen. De communisti sche pers wijt het ongeval aan de activiteit van Westelijke agenten. De „Thiiringische Landeszeitung" schrijft, dat de vijf jongens, die 13 tot 15 jaar oud waren, dodelijk ge wond werden toen zij speelden met explosieve stoffen, die zij verleden week bij een brug in de spoorlijn van Gotha naar ErfUrt vonden. Het blad houdt rekening met de mogelijkheid dat de explosieve stof fen door Westelijke agenten neerge worpen waren met het doel de brug op te blazen. WASHINGTON. President Eisenhower heeft verklaard er niet op te zulten aandringen, dat de voorgenomen conferentie van de Grote Vier tot drie of vier dagen beperkt zal blijven, indien hét zich laat aanzien dat meer tijd goed be steed zou kunnen worden. Eisenhower wees er op zijn pers conferentie echter op, dat er enigs zins een tijdslimiet .gesteld moet worden, omdat hij in tegenstelling tot de premiers van Rusland, Groot- Brittannië en Frankrijk ook presi dentiële plichten te vervullen heeft. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De salonboot „Amsterdam" vaart vandaag over het IJsselmeer met aan boord tussen de 250 en 300 opticiens uit het hele land, die op deze manier hun jaar lijkse congres houden. Tijdens de gisteren gehouden pers conferentie werd o.m, onthuld, dat duidelijk is geworden höeveel er sinds het moment dat keizer Nero door een smaragd naar de Romeinse spelen keek, aan de brillen is ver anderd: 60 tot 70 procent der men sen in West-Europa en Amerika heeft een bnl nodig; slecht 48 52 procent di-aagt echter inderdaad de noodzakelijke corrigerende glazen- ROME, Dc politie te Rome heeft gisteren een demonstratie van tbc-patiënten verspreid en een do zijn leiders naar het hoofdbureau gebracht- Verscheidene verpleegden van het Forlani-sanatorium in de wijk Monteverde werden gewond. De moeilijkheden begonnen, toen de verpleegden protesteerden tegen het eten, dat voor hen door mili tairen was gereed gemaakt. De sol daten waren in de keukens van het sanatorium geplaatst om de plaats in te nemen van het keukenperso- neel, dat staakte om hoger loon af te dwingen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Gedurende de i laatste week van Augustus en de hele maand September zullen ongeveer 25 studenten - voornamelijk van de Vrije Universiteit m Amsterdam en j van de R.K. universiteit te Nijmegen in de Noordoostpolder het onder zoek naar de zich uit botsing van vele Nederlandse dialecten vormende nieuwe „taal", dat Augustus van ver leden jaar werd begonnen, voortzet ten. De studenten-zullen door de hele polder 2werven, om met een deskun dig 00r te luisteren naar de gesprek ken der „immigranten" en .allerlei typische dingen te noteren en vast te leggen. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 6431 Verloren Ten gerieve van onzo lezer* hetooen vvy de mugelukneia ■pengCHtc'rt nm onder o« Mei» e advertenties tegen een versoe- ding van 0,25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 20 wonr- den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen uitsluitend ttgen contante betaltnz aan ons bureau worden opgegeven. te SCHIEDAM VRAAGT voor haar afdeling Distilleerderij (MANNELIJKE EN VROUWELIJKE) Gelegenheid tot aanmelden GROENWEEGJE 13 ie Schie dam, van 7.30—12 uur en van 13.3017,30 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1