C De tijd voor het Jeugd Jolijt is nu weer aangebroken J Gecostumeerde optochten wedstrijdenspelavonden Na bouw-stop Torenflat nieuwe voorstellen Ir Damme: leerplicht MTS moet breder worden „Colditz Story"- verhaal over ontsnappingen KANTOORPERSONEEL ($k> <£k> Sb Dit jaar meer en beter Wie collecteert? Vragen van raadslid Sonneveld AGENDA 31 woningen aan de Lorentzlaan Zeilwedstrijd op de Noordzee SVV Zondag hoofdklasser? De paspoorten goedkoper Gezellige avond bij v 'tHoff Jongepis Badtas tussen spaken Geslaagd Burgerlijke Stand CONGRES VAN OUD-MTS'ERS Vacantieslurting voor slagers en groenteboeren KERKDIENSTEN Schiedam krijgt H.F.G. te gast Fiets gestolen Toegangsweg tot Baanhoeksebrug Motor botst tegen bromfiets Jubilaris bij N.V. Ned. Glasverzek. mij SCHIEDAM UITNODIGING TECHNISCHE SCHOOL INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN HOLLANDIA N.V. - VLAARDINGEN RESERVE-MELKBEZORGER magazijnruimte enige jongens bankwerker OEM. of GEST0FF, WOONRUIMTE MAGAZIJNPERSONEEL „R.E.O.' - Nwe Haven 107 - Schiedam KOEFHERSTERS Zaterdag 11 Juni 1955 Tan de Bevrijdingsdag op 5 Hei dit jaar, in verband met de 10e herdenking, op groter schaal heeft plaats gehad dan fc nJa 1e nwaaFbq ook de jeugd bij plein-feesten en dergelijke wèrk/n? hehh n vv^nf Z- S s ffekomen, zal nog een gunstige na- ^®rking hebben. VVant de jeagd-verenigingen die toen bereid bleken om een handje te helpen by de feesten zijn cr na mee accoord gegaan om te blijven samenwerken hij het organiseren van het „Jeugd Jolijf-programma de kinderen*10 maann wordt afgewerkt tot plezier en vermaak van Nu met de komst van de zomer de westen, het centrum, terwijl ook dagen weer langer zijn en het weer Kethel niet vergeten wordt en de heter, althans warmer is. blyven de vijfde wijk wordt. kinderen "s avonds ook langer buiten spelen. Dit is natuurlijk erg prettig voor hen. maar het feit doet zieb helaas voor dat de kinderen, vooral zij die nog niet aan geregelde sport beoefening toe zyn, met de tijd niet goed raad weten en daardoor makke lijk tot kattekwaad vervallen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is het clubhuis St Joris Doele drie jaar geleden begonnen met een zomer-ontspannings-pro- gramma, dat veel succes had en daar om ook later is uitgebreid. Zoals men zich nog wel zal herinneren kreeg dit programma vorig jaar voor het eerst de naam van „Jeugd Jolijt". De belangstelling van dc kinderen was groot, maar het aantal leiders veel te gering. Deze zomer nu zal de „Jeugd Jolijt" herhaald worden, maar de leiding en organisatie zal beter zijn, dank zij het boven reeds gemelde feit dat zoveel jeug-verenigingen zich bereid hebben verklaard mee te wer ken Deze verenigingen zijn: St Joris Doele, de VCJC, de AJC, de CJMV. het Ned Padvinders Gilde, de RK Verken ners, de W.V. „Singeikwartier". de drumband van de Singelkajotters, het tamboer- en pijperkorps van de Har monie en misschien ook de padvin ders van de N.P.V. Een uitgebreid programma van feestjes en wedstrijden is hiervoor opgesteld die op Dins-, "Woens- en Donderdagen afgewerkt zullen wor den en wel wijks-gewijs. Deze wijken zijn dan het zuiden, het oosten, het (De redactie behowüt zich het recht voor Ingezonden stufcken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme «tukken caan in de prallemand). Naar ons ter ore is gekomen, wordt er langs de huizen gecollec teerd „voor Ouden van. Dagen". Maar het Bestuur van de afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Ouden van Dagen stelt er prijs op te verklaren, dat bovengenoemde collectie niet van haar uitgaat. Men neme hiervan goede nota. Namens het Bestuur P. STOLK Secretaris Uitgegaan wordt van de basis dat de kinderen niet bezig gehouden moeten worden, maar dat zij zelf actief moeten zijn cn zich zelf bezig moeten houden, Daarvoor zijn er drie soorten van ontspanning uitge- dacht, cn wel het houden van ge costumeerde optochten, van wed strijden en verder spelavonden. De gecostumeerde optochten waren er vong jaar ook en hebben veel succes gehad, niet alleen bij de vreemd-uitgedoste jeugd die in de stoet meeliep, maar ook by de toe schouwers. Zij worden daarom her haald. Maar was vorig jaar het motto ..Zwaan kleef-aan". dit jaar is ge kozen ..De Gelaarsde Kat". Het sprookje wordt dus weer op eenvou dige wijze ergens op een schoolerf in de wijk opgevoerd en. daarna trekt de stoet van verklede kinderen door de betrokken wijk, met herauten, spelers, enz. voorop. De te houden wedstrijden omvatten rolschaatsen, autoped-rijden en hin- dernisiopen. Het zal hierbij niet om prijzen gaan, wel krijgen de winnaars wat snoepgoed. De bedoeling is dat ieder kind kan meedoen, opgave ge schiedt vlak voor de aanvang. VOOR DE OUDEREN De oudere kinderen krijgen een openluchtbal met volks- en moderne dansen. Dit wordt centraal gegeven, bv. in de Plantage. Er worden twee wieler-wedstrijden gehouden met ge wone fietsen, dit onder leiding van de Rennersverg Schiedam. Ook een vlieger-wedstrijd met zelf vervaar digde vliegers. Jot^ slot zal geprobeerd worden een cind-feest te geven in de Plan- tage of aan de Vlaardingerdijk, waar de jeugd- en muziek-verenigingen medewerken. Dit zijn zo enkele punten die door de organisatoren onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap zijn vastgesteld en die met behulp van de leden van genoemde jeugdvereni gingen verwezenlijkt zullen worden in de komende tijd tot 21 Juli. wan neer de vacantie aanbreekt en men gaat kamperen. Echter zal in de Jubileum-week van de S.B.L.O. het Jeugd Jolijt even stoppen. Met dit „Jeugd Jolijt" zal al spoe dig begonnen worden en voor de komende week is het programma al vastgesteld. Op Dinsdag 14 Juni a.s. wordt er op de Lange Achterweg een autoped wedstrijd gehouden voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Het begint om uur. Woensdag 15 Juni kunnen de klein tjes van 6 tot 8 jaar om half twee *s middags meedoen aan de kinder spelen op de speelplaats van de Pr- Beatrix-school aan de Buys Ballot- singel en om 7 uur beginnen rol- schaatswedsirijden voor kinderen van 8 tot 15 jaar op de Corn. Drebbel- straat bij de Buys Ballotsingel. Donderdag 16 Juni worden er om 7 uur rolschaats wed strijden gehouden op de Maas-boulevard vpor kinderen van 8 tot 15 jaar. Dit is voorlopig het programma voor komende week. Door het lid van de Gemeenteraad, de heer A. Sonneveld, zijn de volgende vragen gesteld aan B. en \V. van Schiedam: 1. Zijn de berichten in de plaatselijke- en vakbladen juist dat de palen, geplaatst voor de toren-flat aan het eind van de Troelstralaan zodanig werking vertonen, dat dit terrein ongeschikt wordt geacht om de toren-flat op te boutven? 2. Indien deze vraag bevestigend nog niet is gehoord, kunnen wij geen wordt beantwoord, wat moet hier vrijheid vinden tot publicatie hier- dan verder gebeuren en voor wiens van over te gaan. 1 In de eerstkomende raadsvergade ring zullen de nodige voorstellen aan de orde worden gesteld, waarbij ook aandacht wordt gewijd aan het probleem van de schkde. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81 Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6S290. Gcm. Openbare" Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag; van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage; 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „The Colditz Story". Monopole: 3, 5. 7 en 9 Uur: „Wa pensmokkel naar Honduras", Voorstellingen: Musis Sacrum": 8 uur Cabaret avond Harmonie „Wilton-Fijen- oord". Arcade: 8 uur Feestavond Buurtver, „Volta". Tivoli: 7 uur Muziek-concours T. Pangalila, De Nieuwe Brug: 8 uur Contact avond KJV Deensestraat. De N.V. Aannemingsbedrijf Van de Wetering Van Dalen in Schie dam heeft aan het gemeente-bestuur gevraagd om het stuk grond van 750 m2 aan de Lorentzlaan, hoek Mersestraat te mogen kopen met het doe! hier 31 woningen en 3 winkels te bouwen. B. en W. hebben geen bezwaar ora deze grond te verkopen voor deprys van 45.per m2. De W.S.V. Schiedam organiseert op Zondag 3 Juli een nationale zeilwed strijd op do Noordzee voor de kust bij Hoek van Holland voor scherpe jachten volgens de R.O.R.C.-regeien gemeten. De banen zijn respectieve lijk 13. 19, 22 zeemijlen. De klassen indeling zal geschieden naar de wa terlijnlengte of wedstrijdmaat. De start zal plaats vinden om 8 uur voor de eerste klassen. De lijnen van af vaart zullen zijn ongeveer ter hoogte van de Berghaven Hoek van Hol land. rekening is de schade die door deze situatie is ontstaan? Naar aanleiding hiervan hebben B. en W. het volgende geantwoord: Antw, 1. Zonder de juistheid van alle persberichten hieromtrent te onderschrijven kan worden medege deeld, dat de werking, '.veike de palen vertonen in één van de bouw putten voor de twee torenflats in Nieuwland nabij het verlengde van de F. J. Troelstralaan. ons genoopt heeft het werk in deze bouwput voor lopig stop te zetten. Antw. 2. Omdat de Commissie voor de Gemeentelijke Wonmgdienst om trent ons definitief voorstel inzake hetgeen thans verder moet gebeuren Pas volgend jaar! De Schiedammers die een nieuw paspoort aanvragen of dit verlengd willen hebben, betalen, hiervoor mo menteel 7.50. Nu zjjn by Kon. Be sluit vorig jaar de kanselarij-leges voor de paspoorten verlaagd van 10.tot 2.50 met het doel het bezoeken van het buitenland door financieel minder krachtigen te be vorderen. De verwachting van de regering was dat dit voorbeeld ge volgd zou worden door provincie en gemeente. Ook hef gemeente-bestuur van Schiedam is bereid om de gemeente lijke leges te verlagen van 5.— tot 2.50, zodat de totale leges-kosten voor een paspoort in Schiedam uit gegeven komen op 5.Dit is de eenheids-prys. B. en W. hebben daartoe een voor stel ter goedkeuring ingediend bij de gemeenteraad. Ook de tarieven voor een „verklaring van gegoedheid" worden verlaagd van 2.tot 1.50. Maar deze goedkopere paspoorten zal men pas volgend jaar kunnen krijgen, aangezien het B, en W. on gewenst voorkomt om de verlaging midden in het reis-seizoen te doen plaats hebben. Mensen die pas een paspoort gehaald hebben zouden dan gaan mopperen. De psycho-grafoloog Lestikoff heeft gisteravond In Musis Sacrum voor het personeel van de N.V. Ned. Kantoorboekenfabrïek van 't Hoff Jongepier het een en ander ge demonstreerd. Zijn partner Rita hielp hem hierbij. De heer Lestikoff liet verschillende sterke staaltjes van zijn kunde zien. Zo schoot hij vanaf het podium blind in de zaal op een ronde schijf die daar werd opgehouden. Volgens Lestikoff is ieder mens een wandelend televisie toestel. Zo nam hij hier een aantal mensen mee naar het Tuschinski- theater in Amsterdam en al deze mensen zagen dezelfde dingen in dit theater. Het topnummer van deze avond was het didaistisch con cert, waarbij enkele aanwezigen in trans werden gebraeht en onder leiding van Lestikoff diverse mu ziekinstrumenten bespeelden. De avond werd geopend dooT de directeur, de heer M. Jongepier. Het twaalfjarig meisje G. B. is gisteravond met haar fiets gevallen, doordat haar badtas die aan haar stuur hing, tussen de spaken kwam. Met vermoedelijk een hersenschud ding is ze door de G.G. en G.D. naar huis gebracht. Onze stadgenote mejuffrouw E. van Alphen is te Utrecht geslaagd voor het Staatsexamen voor lerares Mo d e vakschool. GEBOREN: Cornelia J„ d. v. M. M. Oranje en A. de Neeff. Johanna E. M, d. v. W. J. A. Engering en J. M. Blommesteyn. Leonardos C. z. v. L. A. J. Janse en A. Heij. Johannes P. z. v. M. M, v. d. Zeeuw en R. Rokers, Cornells z. v. P. D. den Outer en J. J. Voogd. Maria H. d. v. J, Willemse cn G. J. Groenendijk. Jolke M. d. v. A. W. van Doorne en E. Th. Roselje- Maria d. v. M. M. E. Dingier en J. Verwiel. OVERLEDEN: F. de Wolf 76 Jeugddienst in Vredeskerk Zondag 12 Juni zal in de Vredes- kerk een jeugddienst worden ge houden, die wordt geleid door ds, A. Th. Rothfusz uit Renkum. Het onderwerp luidt: „Hebt u op het goede paard gewed?"' De dienst be gint om 7 uur n.m. Concert m Zonnehuis De Christelijke Muziekvereniging „Harpe Davids" o.l.v. de heer Al- bert Meij zal Maandag 13 Juni in het Zonnehuis aan de Boeihaavc- laan een concert geven voor de pa tiënten van dit tehuis. Het concert begint om 8 uur. Politie-jubileum De adjudant van politie, de heer J. B. Timmerman, zal Donderdag 16 Juni zijn 25-jarig jubileum by de politie herdenken. Op het hoofd bureau van politie zal 's middags om twee uur een receptie worden gehouden. ROTTERDAM ,,Aan de opleiding op onze MTS-en zal op de duur een bredere basis en ten dele een ander karakter gegeven moeten worden om te bevorderen, dat de afgestudeerde MTS-er er vol doende van doordrongen wordt, dat niet de techniek alleen zijn belang stelling en aandacht moet hebben' aldus dr Ir H. Jtf, Damme, oud- directeur-generaal van de PTT ttf dens de rede, die htj vanmiddag zou uitspreken op de landelijke vergade ring van de vereniging van afgestu deerden aan middelbare technische scholen. „De ontwikkeling onzer maatschap pij en in 't bijzonder ook van onze bedrijfsorganisaties, brengt mede, dat de functies, waarin uitsluitend met technische kennis kan worden vol staan, hoe langer hoe geringer in aantal worden tegenover de functies, waarvoor in meerdere of mindere mate ook economisch en sociaal in zicht wordt vereist." zo zei ir Damme. De oud-directeur van de PTT wees t er verder op, dat de werkelijkheid Tot slot werd er gezellig gedanst de MTS-ers zal moeten bijbrengen met muziek van de Rhythm Aces wat de school niet kon geven en dat o.l.v. Jo Tepel. I zij daarvan ook overtuigd moeten j zijn als zij hun loopbaan aanvangen. De SW'ers staan momenteel door hun laatste overwinning op Braban- tia reeds met één been in de hoofd klasse en kunnen zich Zondag door eon overwinning op Rigtersbleek de finitief veilig stellen. De Twentena ren hebben echter eveneens nog een 1 kans en zullen hun huid dan ook zo duur mogelijk verkopen. Rigters bleek beschikt over een elftal met een groot doorzettingsvermogen, dat tot het laatst® fluitsignaal blijft vechten voor de overwinning. De SW'ers zullen dan ook hun tegen standers .zeker niet behoeven te on derschatten, temeer daar het a.s, - Zondag voor de Enschedeërs ook van 1 ?u*lanaHJLrlti, 30 uur het grootste belang is het contact „UrU^ -? - - i met de eerste negen niet te verlie- tvaj Evenals het dc vorige jaren het ge val was, zullen de Schiedamse sla- Ir Damme had in het begin van zijn rede de toestand geschetst, waarin de MTS-ers in de maatséhap- i pij verkeren. Zij zitten tussen de Ned. ilerv. Gemeente. Grote Kerk: !0academici en de .praktijkmensen, die uur ds Schouten-, 5 uur <ir L. J. Caze- i geen diploma's hebben, maar met de mier. Nieuwe Kerk: 10 uur ds H. \V. j wetenschap zyn opgegroeid. Hij be- Hemmes, 5 uur ds C J, Labuscncagm». J pleitte het nut van een instelling, westerkerk- 9 cn 10 30 uur vie. Alb v. waar leidende figuren uit verschil- kerk®n9%nIU|o 4 au?'rif f "èteïfii' lcnde poepen vin technici elkaar Dooo') 7 uur ds Hothsusz periodiek zouden kunnen ontmoeten Kethel: 10 cn 7 uur 'ds P. J. de i cn betreurde hot dat de Nederland- Bruun I se Technische Unie, waarvan hij een Ned. Hcrv, cercf. Kerk. Gebouw i groot voorstander js, de moeilijke Irene: 10 en 4 uur ds H. K. van Win- kinderjaren met goed is doorgeko- gerden men Gercï. Kerk. Oosterkerk: 10 uur dsNa' ir TJamm»» vnnrHt» te VC t J. J. van Wapeningen s uur ds W. A „-iV3 dr 'r f W8 j i Kruser. Plantagekcrk: 10 uur ds E. J i Keus, oud-directeur van de Hcemaf Oomkcs 5 uur ds J. J. v. Wagenlngen. het woord. Zyn onderwerp was „Een mr ds W. A. Kroner. half uurtje economie". Oornkes. Kethei: _9.30Een groot aantal oud-leerlingen ui- ds N. de Wit. 2.30 uur ds J, J.- De Engelsen hebben al meer films gemaakt over ontsnappingen van krijgsgevangenen uit Duitse kampen; „The Colditz Story", waarvan de programma-toelichting zegt, dat zy van a tot z op ware gebeurtenissen berust is gemaakt naar het verhaal van P- R- Reid. die zelf met zijn landgenoten, Polen. Nederlanders, Fransen de gevangenschap in het grim mige kasteel Colditz, speciaal ingericht voor reeds eerder ontsnapte en weer gevatte geallieerde officieren, gedeeld heeft. De Rood-groenen hebben 1.1. Zon dag een goede overwinning geboekt. waarbij vooral na de rust de voor- gcrswinkels cn groentewinkels ook hoede zeker niet onverdienstelijk dit jaar in de zomer gedurende een speelde. Men zal Zondag hard moe- week gesleten blijven. Want do sla- 'en aanpakken cn er voor dienen te Ee naven „«„i. ï.okkon zorgen dat beide punten m Schie-H v d. Koiff gers en groenteboeren hebben aan blijven/ Ned. prot. Bond, Westvest: het gemeentebestuur gevraagd weer j een verplichte vacantic-sluitmg vastrr i te stellen. Artsen op A on dag Als de gemeenteraad cr mee ac- j In spoedgevallen zijn dit vvcekein- coord gaat en verder aller volgens j de de volgende artsen te raadplegen: plan verloopt dan zullen in de week t"-™- ™- Hij verschijnt ook zelf in de film in de persoon van de acteur John Mills, één van de speciaal aangestel de „ontsnappingsofficieren", die de talloze vluchtplannen moesten keu ren en coördineren. In „The Colditz Story" wordt de strijd tussen gevangenen en bewa kers met typisch Britse sportiviteit getekend en de represailles van de getreiterde Duitse vestingleiding doen nogal zachtmoedig aan. Colditz was het kamp, waar in de loop van de oorlog niet minder dan 320 se rieuze ontsnappingspogingen werden ondernomen; zes en vijftig gevange nen wisten de vrijheid voorgoed te bereiken. De film is dan ook een aaneenschakeling van vluchtplannen en -pogingen., die meestal verijdeld worden, maar steeds getuigen van een bijzondere vindingrijkheid en koelbloedigheid en het is dan ook een heel spannende geschiedenis ge worden met genoeg humoristische afwisseling om de grimmigheid van een èehte oorlogsfilm buiten de deur te houden Behalve Mills spelen o a. Eric Portman. Christopher Rhodes (de Srivrtsc reu* Mac) cr. dc droogko- een aanval van malaria krijgt, geeft de vrouw van Sheppard, die grote genegenheid koestert voor Corbett, robche Richard Wattis, het proto-1 het geld aan de misdadigers, die sa- In Monopole: .Wapensmokkel naar Honduras' De film. die deze week in Mono pole draait voert ons naar Midden- Amerika, waar J«n Corbett voor de vrijheid van zijn land een geheime opdracht moet uitvoeren. Omringd door een groep misdadigers, die een echtpaar Sheppard ontvoerd hebben trekt Corbett door de wildernis, v/aar men te kampen heeft met roof dieren un een ondragelijke hitte. Corbett heeft een som gelds bij zich voor de wettige regering van zijn land. De misdadigers zij'n cr op uit om hem dit afhandig te maken. De leider van de opstandelingen ver neemt het plan van Corbett en looft een beloning uit voor dege ne. die hem doodt. Wanneer Corbett type van de flegmatieke Brit in deze boeiende film van Guy Hamil ton, waarin de „Hollandse" officie ren wel in een bijzonder raar uni form zijn gestoken. men de buit gaan verdelen. Ten slotte weet Corbett de misdadigers het geld weer af te nemen en over handigt het aan de aanvoerder van het vrijheidsleger. \an 25 tot 31 Juli 31 slagerswinkels, over de gehele s+ad verspreid, ge sloten blijven, terwyl dc rest van de slagers vacantia neemt in dc weck van 8 tot 14 Augustus. Bij de groentehandelaren is de spreiding wat groter. In de week van 18 tot 24 Juli gaat er één groente winkel dicht, in de week van 25 lot 31 Juli 34; in de week van 1 tot 7 Augustus 25, terwijl de rest van de groentehandelaren vacantie nemen van 8 tot 14 Augustus, Deze vacantiesluiting bepaalt zich tot die winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak vlees tf vleeswaren, dan wel aardappelen, groente of fruit verkocht pleegt te worden. Honkbal Het eerste honkbal negental van Schiedam heeft reeds 5 wedstrijden voor deze competitie gespeeld, maar de wedstrijd van a.s. Zondag zal de tweede worden op de „Boshoek". Het eerste negental der Zwart-Witten heeft zich na een. slap begin (i.v.m. voetbal) keurig hersteld gezien het feit dat de laatste drie wedstrijden 5 punten werden vergaard, zodat met drie verliespunten meer dan de kop loper alle perspectieven nog gunstig zyn. De gasten voor morgen zijn oude bekenden. Twee jaar geleden werd de Schiedammers de toegangsweg naar de overgangsklassen versperd door H.F.C. Haarlem II, de tegen stander van a.s. Zondag. Het behoeft geen betoog dat de Schiedammers de hun nu geboden kans op revanche met beide handen zullen proberen te' grijpen. Uit de stand op de ranglijst blijkt tevens dat dé verliezer van Zondag een heel stuk bij de kopgroep achter komt. zodat beide negentallen fel voor de puntjes zullen strijden. In tegenstelling tot vorige thuis wedstrijden wordt er nog op gewe zen dat de wedstrijd niet om half drie doch om twaalf uur aanvangt. Om half tien treden de reserves van de Zwart-Witten in, het strijd perk tegen het Rotterdamse Neptu- nus. Ook dit zal een zeer zware op gave worden. Ten nadele van de 13-jarige P. J. F. H. aan de" Lange Haven is een damesrijwiel meegenomen. De fiets stond op slot. van Bure, Buys Ballotsingel 72— tel. 69661: A. Q. C. Klomp. Jul. v. Stolbergstraat 3, tel. 69952; F. Jun- gerius, Vondeliaan 2. tel. 67355. Geopend is apotheek M. M. B. Evers, Lange Haven SI. die ook ge- straat: 6.30 uur Openluchtsamenkomst durende dc volgende week de nacht-1 oi.v. majoor en mevrouw J. H. Drent- dienst waarneemt. je. Zlekendtenst Gcmeente-ziefcenhuls: f uur ds J. G. Jansen. Chr. «eref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande: 30 cn 5 uur ds A. Zwiep Chr. Gexcf. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds M. J. M.cklel- koop. 5 uur Eerw Heer A. 30 30 uur Schouwlnk. EvanK, Luth. ^erk. 30 Sehröder. Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Broers vest 53: 10 cn 7 uur ds I. Se- gaar Oud-Kath. Kerk. 30.15 \iur Hoogmis Ethische Broederschap. Jeugdhuis Lan ge Haven 97: 7 uur wydingsdienst voorganger Job. Wichet'. Leger des Heils. Lange Haven 27: 30 uur Heiligingssamenkomst. 7 30 uur ds W. F. van de MTS zijn vanmorgen op het stadhuis door B. en W. van Rotter dam ontvangen. Het congres zelf werd gehouden in „Emporium". Rede van ir Keus Ir Keus zcr in zijn rede. die hij vanmiddag in Emporium zou uit spreken o.m.: .Helaas ontwaren wij in onze huidige economie een toe nemende monopolisatiegraad. Bij al les wat georganiseerd is en als col. lecliviteit hot gewraakte kenmerk van de egocentrische individualist draagt, waardoor men prijs en loon op een „rechtvaardig" niveau voor de slechtste producent pleegt te 1 brengen." Ir Keus besloot zijn rede met de woorden: „Da technici zullen daar bij (heistel van een verantwoorde lijk scheppend individualisme) een i belangrijke rol hebben te vervullen en zij zullen zich des te beter van hun taak kunnen kwijten, indien zij de wisselwerking en de samen hang tussen techniek en economie bijtijds verstaan en beseffen.. Dat reëcle welvaart en sociale voorzie ningen een degelijke economische fundering behoeven met als cement tussen de bouwstenen „eerlijk geld". In Dordrecht De Gemeenteraad van Dordrecht is door B. en W. een voorstel aan geboden tot het doen voorbereiden van plannen voor het aanleggen van een toegangsweg naar de nog te bou wen brug over de Merwede. de zgn. Baanhoeksebrug. Aan de gemeente raad wordt hiervoor een erediet van 10.000 gevraagd. Deze weg zal in de toekomst aansluiten op dc ringweg, die men zal gaan aanleggqjn tussen het Industriecentrum rond de Zee haven in het westelijk deel en het fabriekseentrum „De Staart" in het oostelijk deel van de stad. Tevens zal op deze ringweg aansluiten de vaste oever-verbinding, die in dc toekomst nog tot stand zal komen tussen de Hoekse Waard en het Eiland van Dordt, waardoor de Hoekse Waard via het Eiland van Dorot verbonden zal zijn met dc Albïasserwaard. Gistermorgen om-half acht is een motorrijwiel, bestuurd door de heer P. O. uit Rotterdam in de Adm. de Ruyterstraat in botsing gekomen met de bromfietser W. W. W. H. De motorrijder kreeg een hersenschud ding cn schaafwonden. Door de G.G. en G. Dr is hij naar het Coolsingel- ziekenhuis in Rotterdam vervoerd, waar hij is opgenomen. Op 15 Juni as. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heer J. A. H. van der Poort in dienst trad bij de N.V. Nederlandsche Glas verzekering Maatschappij, de oudste anno 1861. De jubilaris, die aanvankelijk de leiding van de schadeafdeling had en daarna in de buitendienst overging, werd in 1946 tot procuratiehouder benoemd. 's Middags is er van half drie tot vier uur ten kantore der maatschap pij gelegenheid tot gelukwensen. Technische school voor Schiedam en Omstreken Burg. van Haarenlaan 87 SCHIEDAM tot het bijwonen der openbare lessen op Dinsdag 14 en Woensdag 15 Juni a.s. van 3—5 en van 79 uur. Kinderen alleen toegang onder behoorlijk ge leide. TOEGANG VRIJ. BURG. Van HAARENLAAN 87 - TEL. 67883 SCHIEDAM Dagelijks van 9 tot 17 uur en Dinsdag van 1&.30 tot 20.30 u. De Directeur: J. PULLEMAN VRAAGT die, na enige tijd zelfstandig in een wijk te werk zal worden gesteld. Sollicitaties te richten aan de afd. Perso neelszaken, Oosthavenkade 42. VOOR DIRECT GEZOCHT IN SCHIEDAM, zo mogelijk omtrek Nieuwe Haven, circa 250300 m2, parterre Brieven onder no. S 361 aan bureau van dit blad gevraagd. Steen- en- Offsetdrukker# „Schiedam" N.V. Nieuwe Haven 5557 vraagl voor haar fabriek van speciale weagwerktulgen te Vlaardingan een In staat om van tekeningen te werken. Persoonlijke aanmelding te Vlaardingen, Industrieweg 1 5, dagelijks van 8-4 uur n.m.. Zaterdag van 8-12 uur en bovendien Maandag 13 Juni a.s. van 5-6 30 uur n.m TE HUUR GEVRAAGD liefst met keuken Brieven onder no. S 360 aan het bureau van dit blad Groothandel in levensmiddelen te Schiedam vraagt Brieven onder no. S 359 bureau van dit blad Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Beiko". Dr Schaep- 80. tel 68977 j Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren. H. J. Stentler. Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W. FrankeJandsestr. 79. tel R9974. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tïngkast. spaken, spatborden en jasbesehermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, tel. 68948. Permanent Wave Wij zoeken voor ons levensmiddelenmagazijn Aanmelden: Tè hoop aangeb. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143. Tel. 66192, Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor êchiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62. tel 65783. Reparaties onder ga rantie. BefaHng in overleg Hétèuc-Permanent met toe stel. het beste wat er is. compleet 5.stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22. tel. 67170. Fotograiie Voor pasfoto's naai K. van Vuuren, Hoogstraat 106. te! 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Lessen Voor scooterJes naar Autorij school H P Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam tel 36777. Diversen Alles op het gebied vim glas en lood „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf, West Franke- ïandscstraat 1G wJ G6280. Inlijsten van plaien en foto's en aquaiellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr garantie C. van Loenei» Dam 41 43 lel 661 «12 Sh" v- room. Vlaardingersliaai d.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1