M C DE GRAAFS SLAGERIJ Ergens in Schiedam": Brandweerkorpsen uit heel Zuid- Holland komen in actie Steeds weer het zelfde brandje werd geblust Door de Boshoek zweven vliegtuigmodellen 10 Jaar oude „Voltastraat' nog springlevend WALDO-TAXI J Dinsdag- en Woensdagreclame jongste bediende (vrl.) ..Gelaarsde Kat" nieuwe versie TIJDENS SBLO-WEEK Schiedam blust in Vlaardingen Overschiesestraat wordt electrisch verlicht Verzorging van geesteszieken Plantage-concert „Wilton-Fijenoord" Verloofde sloeg de boel kort en klein Fietser gewond bij botsing met motor Proefvaart met muziek Aeolus 2-Schiedam 2 Goede vangst voor Alle drie teams nu 2 punten Duivensport Harmonie van W.F. bestaat 30 jaar Burgerlijke Stand Het Baarsje" Paard verdronk in Spuikanaal Hawaian-concours in Tivoli Meer Rotterdamse gramofoonplaatjes AGENDA SCHIEDAM KOERIERSTERS Te haar gevraagd Maandag 13 Juni 1955 (Advertentie IM-) Zaterdag zjjn vanaf des morgens 10 uur tot 's avonds 6 uur „ergens" in< Schiedam de provinciale brand weer wedstrijden gehouden voor de pro vincie „Zuid-Holland". Deze wedstrijden waren opengesteld voor bedrüfs- brandweren en gemeentelijke brandweren. Aangezien de plaats, waar de wedstrijden werden gehouden, onbekend moesten blijven voor de deel nemende ploegen, waren de ploegen van de gemeentelijke brandweer Schiedam uitgesloten. Na aankomst van de deelnemende ploeg kreeg de bevelvoerder inlich tingen omtrent de aard van de ver onderstelde brand en opdracht met hoeveel stralen deze brand bestreden, zou moeten worden. Hierna had de commandant enkele minuten gele genheid een. en ander met zijn man schappen ie bespreken, waarna het sein voor de aanvang van de oefe ning werd gegeven. Op het terrein werd verondersteld dat een felle brand woedde als ge volg van ontploffing, terwijl giftige gassen aanwezig geacht werden. Het dicht henaderen van het brandende object met een motorspuit, was door diverse versperringen onmogelijk. Van ver kon resp. eerst met éen. daarna met 2 en tenslotte met drie aanvalsstralem water gegeven wor den. Er moest nogal geklommen wor den. doch het werk bij alle 20 deel nemende ploegen vlotte goed. Begrij pelijk werden fouten gemaakt; het slepen met slangen en koppelingen gebeurde nogal eens; het voordeel van de slangenhaspels kwam hier goed naar voren, omdat de 6 einden aanvoerslang niet alleen gemakkelij ker. doch ook vlugger naar de ver deelkast uitgelegd konden worden. Bij de bedrijfsbrandweer van de Centrale Werkplaats van de N.S. Leidsendam zagen wij handige rekken met benodigd materiaal, zoals straalpijpen enz. 1 De uniformering van alle ploe gen liet niets jte wnesen over, en ook de rookmaskers ontbraken niet. Niet alle ploegen, hebben van hun maskers gebruik .gemaakt, hoewel giftige dampen aanwezig werden ge acht. De jury heeft .nauwlettend op alles toegezien en met het geven van pun- „De Dilettantjes", de afdeling jeugdtoneel van de Schiedamse To- roeivereniging „De Amateur" heeft Zaterdagmiddag in Arcade een op voering gegeven van het toneelstuk „De slimme kat, die laarzen had", een spel geschreven door frater Lucidius. In dit toneelstuk heeft fra ter Lucidius een nieuwe versie ge geven op het oude sprookje van de „Gelaarsde Kat". Op de juiste ogen blikken. illustreert hij de handeling met zang en dans. Dit sprookjesspel is voor kinderen een in alle opzichten geslaagd spel om op te voeren. De jeugdige to nelisten hebben, ook hun uiterste best gedaan en brachten dit gegeven vlot voor het voetlicht. Het was jammer dat de hoofdrolspeler Alb. Sanstra door werk verhinderd was mee te spelen, aan het spel werd echter geen afbreuk gedaan, want de secretaris van de Amateur nam zijn plaats in. leke Wij zenbroek liet goed spel zien in de rol van de kat, even als Ria van het Hof als de nar Hoki- poki en Jan Dorst als de koopman. De aanwezigen hebben met genoegen het spel gevolgd en na afloop be loonden zij de spelers met een har telijk applaus. ten rekening gehouden met ev. fou ten. Na afloop is door de heer K, van Diepeningen, burgemeester x'an Lei derdorp. in hoedanigheid van lid van het Algemeen Brand weer-wedstrijd comité de prijzen uitgereikt. De uitslagen zün als volgt: Klasse II Gemu Brandweren. 1, Gem. Bos koop 985 punten. 2. Gem. Nieuwveen 964 punten, 3. Gem. Leidmuiden 912 punten, 4. Gem. Voorburg 11 883 punten, 5. Gem. Brielle II882 punten, 6. Gem. Krimpen a. d. IJssel 878 punten, 7. Gem. Hillegom 872 punten. Op dit terrein, „ergens itt Schie dam" hebben Zaterdag twintig korpsen uit de prouincte Zuid- Holland, aan brandweerwedstrijden deelgenomen. 8. Gem. Vlist 860 punten en 9 Gem. Hendrik Ido Ambacht 693 punten. De Gemeentelijke brandweren van Boskoop en Nieuwveen komen door hun classering uit in de Landelijke wedstrijden, welke in September a.s. in Zeist worden gehouden. Klasse Ha: Bedryfsbrandweren; I. N.V. Kabelfabriek Alblasserdam 1048 punten. 2. RAC Den Haag 1008 pun ten, 3. N.V. Bakker Zn Ridderkerk 910 punten. 4. Centr. Werkplaats N.S. Leidsendam 897 punten. 5. PTT groep II Den Haag 893 punten, 6. de Vries Robbé Co, Gorinchem 815 punten, 7 PTT groep 1 Den Haag 729 punten, 8. De Vries Robbé Co. Go- ririchem groep 2 697 pnt, 9. Biscuit Fabriek Victoria Dordrecht 633 pnt„ 10 v. d. Bergh Jurgens Rotterdam 620 punten en C. Jamin N.V. Rot terdam 362 ptn. -De nummers 1 en 2 van deze groep, N.V. Kabelfabriek Alblasserdam en RAC Den Haag in de Landelijke wedstrijd in Zeist. Wij gaan door met onze speciale zomerstoffen-aanbie dingen, onder andere ook met het grootste voorjaars- artlkeiVistra mousseline. Deze naam heeft toch een bekende klank en zegt U toch wel iets. Kunt U zich een betere en rijkere zomerstof voorstellen voor verrassend leuke jurken, rokken en blouses, zowel voor dames ais voor meisjes? Wij kochten een partij fn tientallen leuke dessins, o.a. fraaie meerkieurige bloem- patronen, moesjes (buiten gewoon geschikt voor meis jes), aiies in verschillende nieuwe voorjaarskleuren. Aan de demonstratie met vlieg tuigmodellen, die voor Woensdag, 22 Juni, op het programma van de Sportweek „S.B.L.O." staat, zal o.a. worden deelgenomen door een twee tal Nederlandse kampioenen, terwijl verder nog door enige topfiguren uit de Nederlandse wedstrijdsport medewerking is toegezegd. Deze tak van sport geeft de be oefenaars niet alleen het plezier van het knutselen, doch ook zijn zij, elk voor zich, de piloot van hun eigen ver vaardigde toestel. Het is n.l. de be doeling. dat alle modellen na het ge reed komen op hun vliegprestatie worden beproefd. Deze prestaties worden door de clubs onderling ge meten- Dit leidt tot een Nationaal Kampioenschap, waarna de beste rno- Terwijl „ergens" in Schiedam brandweer wedstrijden werden ge houden, is één ploeg van de Schie damse brandweer onder leiding van de brandwacht 1ste klasse, de heer C. H. v. d. Bout naar Vlaardingen geweest, om deel te nemen aan het brandweer-concours dat aldaar werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vlaardingse Brandweer Vereniging D.O.V. Met de Bellenwagen en de motor- spuit M 2 beeft de Schiedamse ploeg in groep D deelgenomen. Niet alleen dat deze groep de Schiedamse brand weer heeft vertegenwoordigd, doch de ploeg van de heer v. d. Bout heeft de eer van de Schiedamse brandweer weten hoog te houden. Met een pun tenwaardering van 83714 behaalden zij in hun groep de tweede prijs: een grote beker. Hulde voor deze man nen. De Ned. Christen Vrouwenbond af deling Schiedam houdt Woensdag 15 Juni in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven de laatste vergadering van dit seizoen. Door het Voorlich tingsbureau van de Voedingsraad zal vertoond worden de film „Goede voe ding". Aanvang 7.45 uur. delvliegers uitkomen tegen hun bui tenlandse collega's. In de modelvliegtuigsport kent men verschillende klassen n,l, „vrij vliér gende" en „lijnbestuurde*' modellen. Bij de in Schiedam te geven de monstratie door leden van de Rotter damse Luchtvaart Club zal de toe schouwer hoofdzakelijk kennis ma ken met de klasse lijnbesturing. Deze modellen zijn alle uitgerust met een kleine, echte motor, welke het model een snelheid kan geven van ver over de 150 km. Verbonderf met twee staaldraden is het mogelijk de modellen allerlei figuren te laten vliegen, zoals loopings, achter verti caal en horizontaal en zelfs rug- vlucht. Bij de demonstraties in het Sport park „Boshoek" zal een deskundige aangaande de verschillende verrich tingen uitleg geven. De Buurtvereniging „Voltastraat" ïs een van de weinige buurtvereni gingen, die in 1945 werden opgericht en nu nog steeds actief zijn. Door de goede organisatie en de prima geest in de vereniging is de „Voltastraat" thans 10 jaar geworden. Dit heuglij ke feit werd Zaterdagavond in ge bouw Arcade herdacht met een goed geslaagde feestavond, die werd ver zorgd door een aantal goede artisten. De~ medewerkenden aan het pro gramma waren. „The Jolly Players", de zingende accordeonnisten „De Gerto's", twee vrolijke kerels, de radiozanger Wim Scholte uit Schie dam, de goochelaar-telepaat Eddy A. Schuyer en Gerard Lambermon. die de muzikale omlijsting voor zijn re kening nam. Bep, Koedam nam de honneurs van conferencier waar en dit deed hij op een vlotte manier, zodat de 'stemming er al direct in whs. Met liedjes, schetsjes en vrolij ke muziek hebben de bewoners van de Voltestraat hun avond doorge bracht en men kan op een prettige avond terugzien. De voorzitter van de feestcommis sie, de heer H. van Gulik opende de avond en haalde het voltallige be stuur met hun dames op het podium om zijn gelukwensen aan te bieden voor hun ijver en doorzetting in deze afgelopen tien jaar. Voor iedere be stuurder was er een cadeautje en voor de dames van de toneelgroep een bouquet bloemen. De buurtver eniging werd in Juni 1945 opgericht door de heren L. S. C. de Wolf en P. van Gulik, Met medewerking van de diverse winkeliers werd toen een groot straatfeest gehouden en een compleet diner midden op de straat. Ook voor de kinderen werd gezorgd en deze kregen een. gezellig feest met allerlei verrassingen. De vereniging is nu nog springlevend, zodat men vol goede moed naar het volgende jubileum werkt. De verlichting bij avond van de Overschiesestraat met behulp van gaslantaarns is slecht en ook de Ver keerspolitie heeft deze verlichting als onvoldoende aangemerkt. B. en W. oordelen het nu nodig om de gasverlichting daar door electrisch licht te vervangen. Maar daar de Overschiesestraat niet voorkomt op het programma van de in 1955 te electrificeren straten en de daaraan verbonden kosten dus niet op de be groting van het lopende jaar voor komen wordt een extra crediet van 8.000,bij de Gemeenteraad aan gevraagd. De gemeente Schiedam subsidieert sedert een aantal jaren het werk van de „Commissie voor de voor- en nazorg van krankzinnigen in het district Delft en Omstreken" en be taalt daar elk jaar 1% cent per in woner voor. De commissie is echter van plan om in samenwerking met de drie provinciale Kruisverenigin gen tot een meer intensieve voor- en nazorg te komen, waarvoor een pro vinciale stichting in het leven is ge roepen. B. en W. stellen nu voor dit stre ven van de Stichting te steunen en stellen nu voor de subsidie te ver hogen; dit komt neer op 5 cent per inwoner per jaar of een meerdere uitgave van 3.000.per jaar. De Harmonie „Wilton-Fijenoord" heeft Zaterdagmiddag in de Plan- tage een goed geslaagd concert ge- houden. Onder leiding van de heer Joh. F. Pala werden uitgevoerd de „Generaal Weber-mars" van M. Kley, „Simphonia" van Joh. Chr. Bach, „Introductie en allegro" voor tluit van Joh. F. Pala met de solis te mej. W. Rjjntalder. de „Trafal- gar-mars", „Geschichten aus dem Wienerwald" van Joh. Strauss, de „Suite Romantique"_ van Fr*. Popy en de „Imperial echo's-mars" van A. Safroni. 12000 mV TiENTAU-fcN dessins 80 am Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van dui zenden meters Vistra-Mous- sellne uit de collectie van 1955, alles 80 cm. breed, per meter voor WINKELCENTRUM BINNENWEG, Ttt. 29180 De Rotterdamse schipper E. M. F., die Zaterdagavond iets te veel van het Schiedamse vocht had genoten, wilde in die toestand zijn verloofde in de Futtershoeksestraat te Schie dam bezoeken. Tot zijn verbazing was niemand in huis, waarop hij enig huisraad aan stukken sloeg. Zaterdagmiddag had op de BJK.- laan hoek Penninglaan een aanrijding plaatst tussen een fietser en een motorrijder. De fietser, de heer D. P. H. van de M, uit Schiedam, is met een rechteronderbeenfractuur over gebracht naar de Dr Noletstichting. De motorrijder, E. van der K., een Schiedamse bankwerker, kreeg geen letsel. De walvisvaarder de „Willem Ba- rendsz II" die bij de werf „Wilton- Fijenoord" gebouwd is zal Zaterdag 9 Juli een proefvaart maken naar Amsterdam. In Amsterdam zal het schip dan overgedragen worden aan de directie Vinke van de Stoom vaartmaatschappij „Oostzee". De Harmonie van „Wilton-Fijen oord" zal de tocht meemaken en bij de overdracht enkele muzieknum mers uitvoeren. 4rl Schiedam 2 heeft de eerste pro motiewedstrijd voor de Res. 4e klasse KNVB tegen Aeolus 2 er slecht bij laten liggen. Het elftal heeft ver beneden zijn krachten gespeeld en kon Llijkbaar niet op toeren komen, hoewel het eerste doelpunt in deze wedstrijd door Schiedam werd gescoord. Het rommelde vooral in de ach terhoede, waardoor de voorhoede van Aeolus nogal eens kansen kreeg en ^deze niet onbenut heeft gelaten. Nadat de gelijkmaker was gescoord trapte de linksachterspeler van Schiedam gewoonweg mis, waardoor het tweede doelpunt van Aeolus ontstond. Nog tweemaal moest de doel verdediger van Schie dam de bal uit het net halen, zo- dat de eerste wedstrijd een lelijke 4—2 nederlaag is geworden. Om Gouden Plaque De drie concurrenten uit de eer ste klasse voetbal afdeling Rotter dam: Schiedam, SVDPW en Dilettant zijn thans in de onderlinge driekamp om de „gouden plaque" zover gevor derd, dat na een halve competitie alle drie even veel punten hebben, al. twee. Dilettant versloeg SVDPW, deze vereniging won vanSchiedam, en gisteren won Schiedam van Dilet tant! Dilettant verscheen met enkele in vallers terwijl Schiedam Canbeen op de midvoorplaats als. invaller speel de, In de gehele, afgelopen competitie is nog niet in zulk slecht weer ge voetbald als gisteren op 12 Juni. Dat in de stromende regen op een mod derig veld, dat door het lange gras spiegelglad was, geen behoorlijk voetbal gespeeld kon worden is be grijpelijk. Vooral voor de rust was Schiedam co eigen veld de meerdere en heeft dit dan ook met drie doelpunten kunnen uitdrukken. Het eerste werd al na 10 minuten door midvoor Canbeen gescoord; het tweede kwam ongeveer 10 minuten later; rechts back Renierse ging in zijn eentje van achteren er met de bal van- door, passeerde de gehele verdedi ging van de tegenpartij en gaf ten slotte de doelman het nakijken 2—0. Nog voor de rust maakte Janse er 3O van. Na de rust deed Schiedam het wat kalmer aan, waarvan Dilettant kon profiteren door een gaaf doelpunt van rechtsbuiten Roelofs, 31, Een kwartier later zorgde Stolk ervoor dat de stand op 4l kwam waarna Dilettant de «tand verkleinde tot 4—2. De SPV „de Postduif' vloeg met 300 duiven een wedvlucht vanuit La on over 268 kun. De duiven vlo gen meer dan 100 km per uur. De uitslag was: 1. 8, 11, 44, 59, 64 J. v. d. Windt; 2, 30, 60 J. Kazen- brood; 3, 7, 32, 33 J. Koster; 4, 5 H. v. d. Kant; 6. 10, 32, 49, 66, 70 L. Borrani; 9. A. Moog 12, 25, 42 L. Verheugen; 13, 56 A. Heren; 14, 62 N. in 't Hol; 15, 43 H. Crama; 16, 37, 53 A. v. d. Grijp; 17 C. Tuinder; 18, 29, 47 T. Welie; 19 C. v. Tricht; 20 J. Freij; 21, 67 J. Verboom; 22, 40, 66 Dalhuizen; 23, 34 Joh. Chris ten; 24 N Lancer; 26, 35 J. v. d. Beek en Co; 27, 28. 46 J. Doejaaren; 36 Gouweleeuw; 38 J. Koogje; 39, 65 C. Vertinde; 41 F. Koppenhage; 45, 58 A. Wagtendonk; 48 D, Ram; 50 A. van Dongen en Co; 51 J. Brand; 52 Nieumeïjer; 54 Harmeien ert Co; 55 D. Bakker; 59 P, Hinten; 60 G. Kiela; 63 L. Lips; 68 J. Westerholt „Be-Vrijheid" De postduivenver. „De Vrijheid' hield Zondag een wedvlucht vanuit St. Quentin over een afstand van 248 km. De duiven werden gelost om 7 uur met Zuidwesten wind. Om 9.00.03 uur bereikte de eerste prijs- duif reeds zijn hok. De laatste duif werd geconstateerd om 9.33,35 uur. In concours waren 170 duiven. De uitslag was: 1 J. -Blom; 2, 6, 12, 19, 21, 22 Mou- rik; 3, 9, 15 Kiela-v. Gils; 4 J. Duy- mel; 5, 14 gébr. Triel; 7, 13 K, de Wit; 8 J. Aret; 10 H. Tiel; 11 Joh. Bakker; 16 W, de Winter; 17 G. Rost; 18, 25; J. F. Janssens; 20 H. Vink; 23 D. C. Bakker; 24 D. v. Moer. „De Snelvliegers" De postduivenvereniging „De Snelvliegers" hield Zaterdag een wedvlucht vanuit St. Denis in Frankrijk over een afstand van 362 km. De eerste duif arriveerde om 13.29.34 uur, de laatste kwam bin nen om 14.19.50 uür. De prijswin naars waren: I, 7, 11 M. Broek huizen; 4. 5, 9 Chr. Zweistra; 6. 8, 10 J. C, Koning5; 3. H. J. Tjaden. In gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven hield de Harmonie van „Wilton-Fijenoord" Zaterdag avond een geslaagde contact-avond ter gelegenheid van het 30-}arig be staan, De voorzitter, de heer L. C. Elich opende de -avond en heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer C. Keyzer, lid van het hoofdbestuur van „Wilton- Fijenoord''. Daarna werd door de tamboers een door hen zelf gemaakte vlag aan het bestuur overhandigd. De Harmonie heeft momenteel 80 leden, die onder leiding van de heer Joh- F. Pala regelmatig uitvoeringen ge ven. Het programma van de feest avond werd verzorgd door het ca baretgezelschap „Tempo" o.Lv. de beer P. van Houwelingen. Met mu ziek, zang en schetsjes hebben de aanwezigen zich uitstekend geamu seerd. Vrijdagavond werd in ge bouw Odeon in Rotterdam een gra- mofoonplaat opgenomen van de .Herdenkingscantate" van de heer L. Giphart. Medewerking werd ver leend door het dames- en mannen koor mevrouw Krabbendam, so praan, de heer F. Roskam, bariton •*n aan het orgel de heer Jacq. P. Bekkers. Het geheel oi.v. de heer Joh. F. Pala. GEBOREN: Maria L„ d. v, F. M. A. van Leeuwen en J, J. Meerkerk: Janny, d- v. C. de Graaf en J. Schoneveld; Marianne, d. v. A, Ver- kade en C. Zonneveld: Anneke, d. v. M. van Wieringen en P. D. Baren- dregt. Atofnette E„ d. v. H. de Jonge en P. W. Kevenhörster, OVERLEDEN: L, van Rij, 60 jaar; M. Dingier 8B jaar, wed. van E. R Boas. De SHV „Het Baarsje" hield een onderlinge wedstrijd in de Schle. De vangst was goed ondanks het slechte weer. De uitslag was: No. 1 D. van Voets 11 stuks; No 2 F. van Laar 8 stuks; No. 3 M Wolthuis Jr 6 stuks; No. 4 M. Wolt huis Sr 5 stuks. Om de visstand op peil te houden werd de vis na het tellen terug ge zet In het water. Zondagmiddag is een paard in het Spuikanaal terecht gekomen. Om standers hebben het dier op het dro ge gebracht maar later is het dier gestorven. Het kadaver is naar het abattoir overgebracht, Ten nadele van de heer F. V. uit de Archimedesatraat is voor zijn woning een rijwiel meegenomen. De fiets stond op slot. De muziekschool van „Tyn Pan- galila" gaf Zaterdagavond in Tivoli de 26ste leerlingen-uitvoering met een hawaiah-concours. De heer Tyn Pangalila opende de avond. De me dewerkenden waren de Hawaian zusjes, Jeanne en Nelly, the Four Ladies, de ICua Ina Minstrels, leer lingen van de Rotterdamse school en de Mahuna Hawaians, leerlingen van de Schiedamse school O.I.V. mej. Rietbergen, de Jacowanna Hawalans, Nelly Damen en Wim Sebel, de Zuidzee Hawaians, de Manuélla Minstrfels,- de Zingende Zes en The Vocal Guys, die juist voor de radio hun debuut hebben gemaakt. Er werd zeer goed gespeeld. De entre- act muziek werd verzorgd door de accondeonnisten Jopie Meeder en Henny Govaart. Door de gitaristen Willy v. d. Steen en Andries .van Roon werden uitgevoerd de Roman ce van A.. Web er en het Andante van Karuli Zij oogstten hiermee een hartelijk applaus van de aan wezigen. Tot slot dankte de heer Pangalila de heer J. Meeder voor het vele werk door hem verricht, waarna de prijsuitreiking volgde. De eerste prijs werd behaald door de Mahuna- Hawaians, de tweede prijs door de Zuidzee Hawaians en de derde prijs door de Kua Ina Minstrels. Er zuHen dit seizoen nog meer gramofoonplaten met Rotterdamse liedjes worden gemaakt dan de twee, die hPilips dezer dagen heeft uitgebracht. Columbia zal namelijk de audities, die zij kort geleden heeft aangekondigd en die de bedoe ling hebben de beste stemmen langs de Maas te vinden, normaal voort zetten. Reeds veertig zangers en zange ressen hebben zich aangemeld en binnenkort zal de eerste auditie worden gehouden. Van de beste .locale talenten" gul len opnamen warden gemaakt, die over enkele maanden in de handel worden, gebracht. Voor de deelneming aan de audi ties kan men zich aanmelden bij de gramofoonplatenwinkels. Mdrertentte l M.) 67570-69915 Apothekers-nachtdienst: /'otheek M. M. H. Evers, Lang "aveti 81. Bellen bU ongeval: G.G. en J.D., Tuinlaan 80. telefoon 89290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere nvond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen; Passage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uuri „The Colditz Story" Monopole: 3, 5. 7 en 9 uur; „Wa pensmokkel naar Honduras". Voorstellingen: Gem. Zwemplaats: 8 uur waterpolo- wedstrïjd SZC 2VZC 2 (Advertentie LM.) w* ecKtew BR0ERSVEST. 54 SCHIEDAM Espetnnto-agendo Jaudon, la 16 an de Junio. KJub- vespero. Kdo Meier rakontos ion al ni. ce gek: v. Gink Ploegstr. 19. Atentu, ke vi venos al la konaU adreso. 500 gram fijne runderlappen samen 250 gram gesmolten rundvet jj 1 .54 500 gram magere doorregen 1 varkenslappen j sa 250 gram rundvet of reuzel J 1 «29 500 gram harstcarbonadc samen 250 gram rundvet of reuzel T .79 500 gram best rund- of varkensgehakt 250 gram gesmolten rundvet 1 *44 500 gram prima verse worst samêh 250 gram reuzel of rundvet T.34 500 gram kalf slappen zonder been samen 250 gram gesmolten rundvet 1.79 Palingworst 0.55 Bloedworst0.45 Leverworst L25 Alles per 250 gram i Fijne schouderham 0.82 Boterhamworst0.49 Ontbijtspek0.69 Alles per 200 gram U wenst toch de betere kwaliteit? Dan naar LANGE KERKSTRAAT 25 - SCHIEDAM Op DISTILLATEURSKANTOOR wordt voor zo spoedig mogelijk gevraagd een Ook zij, die binnenkort hun eindexamen doen, kunnen solliciteren. Brieven met volledige inlichtingen aan: J. J. MEDER EN ZOON N.V. Postbus 167, Schiedam. Te koop aangeb. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek Kantoorboek handel .Modern", Boerbaa- velaan 124, teL 68415. Van Loenen voor Verf, De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66132. Theemeubelglasplaat 90 5.75, kloostertafelglasplaat 100 x 60 12.75 en i 9.73, nachtkastglasplaatjes 2.25, enz. levert U Loopik's Glas- Industrie, Boterstr. 39. Schie dam, Telefoon 68945. Wie helpt verpleegster en verpleger (gehuwd) z. k„ per eind Aug. aan Inwoning te Schiedam. Genegen oude heer of dame te verzorgen, event, verplegen. G, de Graaf, Marconistraat 63 b, Schiedam, Permanent Wave VerfBootlakken, Rubbool, Valspar, Ripolin, Viking, Onderwaterverven. Bij afname spec, prijzen. Jan van Katwijk's Verfhandel, Broersveld 37, recht tegen over Passage. Verf..,.. Autolakken, o.a^ TeoGux, Ducolakken, Thin ners. Cell Lakken enorme sortering. Spec, kwasten voor Synt.-lakken, Jan van Katwijk's Verfhand., Broers veld 37, recht tegenover Pas- sage. Lessen Voor «cooterlea naar Autorij- school H, P, Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dam, tel 36777, Dames kapsalon W. N, v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6.—. Broersvest 115, tel 67237. Dames! Bezoekt onze geheel opnieuw gerestaureerde, uit gebreide en naar de laatste eis dea tfjd» ingerichte sa lons, Jacq van Kalker, Mai- son „Modern", Hoogstraat 53 tel. 69750, Schiedam. Het adres voor betere haar- verzorging. Moderne coiffures K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent Js bij ons in goede han den, Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent 11 (stroom loos). Diversen ZHn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergroüngsinstal- latle, Schoencep.bedrljf „Ex celsior", Dam 36. tel 66874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1