Zijn aangebleven Excellenties -alleen maar „zet-ministers"? - - als gelastigden van kamerfracties - Felle demonstraties tegen oud-nazi?s emene deelneming met ramp Le Mans Alg Katholieke betoging tegen regiem-Per on Loos alarm over vermist vliegtuig nabij Noordwijk r' BALANS Binnenhof Negen coureurs lieten 't leven in twee maanden T. H. te Delft in Juli 50 jaar Beloning op hoofd van saboteurs „Kashmir Princess" Politieke moord in Casablanca Sacramentsdag vol onrust in Buenos Aires Dorp in as gelegd bij Trinidad Boekhoudster liep in de val tijdens ziekte Lrenlang zoeken doch geen resultaat Evipan met een motorstoring in Duitse haven Nog geen einde aan spoorwegstaking in Engeland Adenauer naar Amerika vertrokken Gespannen toestand te Singapore V erduistering in NS-werkplaats te Tilburg België haalt koning Boudewijn vol geestdrift in Kabinetscrisis dreigt in Italië Maandag 13 Juni 1955 (Van onze parlementaire redacteur) E stoere, 75-jarige fractieleider ID van de Kath,~ Nat. Party, dc ge- emotionneerde en gevatte oud-In- dischman Charles Weiter, heeft als rechtgeaard opposant flink de draak gestoken met het aanblijven van de ministers. Drie weken gele den zo spotte hy, stond het kahinet- Drees tegenover de Kamer in de houding, welke bet best gekarakteriseerd wordt door de lens van een vroegere Or an je-vereniging binnen Amsterdam: „Wat ook val, ik sta pal" De volksmond van Amsterdam maakte daar al gauw van: „Voor ik val, lig ik air De liberale oppositie-leider Oud zei het wetenschappelijker, daar is hu dan ook juridisch hoogleraar in Rotterdam voor. Maar het scheelde met zoveel. Een punt van grote ernst uit de kabinetscrisis noemde hij, dat het kabinet eigenlijk door vier kamerfracties onder leiding van de robuste vijftiger mr Jaap Burger was gereconstrueerd. Met een al oude parlementaire uitdrukking be titelde hij de aangebleven excellen ties sarcastisch als „zetministers": ministers, die daar zaten als gelas tigden van de kamerfracties, die hun program zagen wijzigen doordat de fracties hun in dat opzicht een op dracht gaven. Hij vond tenminste, dat de Kamer zich hieromtrent wel eens terdege mocht beraden. Het zou ministers onwaardig zijn! Het was nogal overdreven, maar knap gevonden, Hij apelleerde aldus ongemerkt aan wat reeds de grote grief was in de oude Staten-Gene- raal van vóór de Franse revolutie. De Republiek der Verenigde Provin ciën heet feitelijk een aanvang te hebben genomen in 1588 toen de Staten-Generaal souverein ge worden het uitvoerend bewind toevertrouwde aan de Raad van Sta ten. het enige college onder de Unie. waarvan de leden „hun eigen pro vinciën moesten afzweren om voor de generaliteit te zijn." De Raad poogde krampachtig zijn zelfstandig heid te bewaren. Hij nam in 1590 zelfs het besluit om de machtige ad vocaat van Holland die wel eens onaangediend binnen was gekomen door de deurwaarders te laten weren. Was het verwonderlijk, dat Van Oldenbarnevelt c.s. als reactie daarop, de zaken liever in de Sta ten-Generaal brachten, waar zij meer te zeggen hadden? Dit college werd aldus tot regering gepromo veerd. Doch een vooruitgang was dat niet. Want de leden moesten „adviseren en helpen besluiten naar zij door hun principalen gelast zou den zijn". Het waren m.a.w. eerder gezanten van zelsftandige gewesten. Onder hun bestuur werd de Repu bliek a.hiw. een statenbond, waarin tenslotte alles zo traag en omslach tig toeging, dat daar de kiem van verderf lag, waartegen uiteindelijk de patriotten storm zouden lopen. Nadat dat stelsel onder het geweld van de Franse revolutie was bezwe ken, dicteerde de rheumatïskige Gijsbert Karei van Hogendorp de toekomst in enkele simpele zinnen, die nu nog in de Grondwet staan, deze: „de Staaten-Generaal verte genwoordigen het geheele Neder- landsche volk". En de leden zouden stemmen „voor zig zeiven en zon der last van hunne committenten"! Gevolmachtigd A/f ORGEN zullen echter gevol- -LVJ- machtigde ministers met statie hun intrede in de 2e Kamer doen. intrede in de Tweede Kamer doen. Dan komt ontwerp-rijkswet R 1 tot goedkeuring van de Internatio nale Tinov .eenkomst in behan deling, Daarbij zijn ook de belan gen van Suriname en de Nederland se Antillen gemoeid. Het nieuwe Statuut geeft de gevolmachtigde ministers van beide rijksdelen de gelegenheid de behandeling van ont- werp-rijkswetten in de beide ka mers bij te wonen. Zij krijgen daar ook het amendementsrecht. Boven dien kunnen zij zich voor een eind stemming over het aanhangig voor stel uitspreken. Verklaren zij zich er tegen, dan kunnen zij tevens verzoeken om de stemming tot een volgende vergadering aan te hou den. Neemt de Tweede Kamer met minder dan drie vijfden van de uit gebrachte stemmen een door de ge volmachtigde ministers ontraden voorstel aan, dan wordt de verdere behandeling geschorst. Daarna vindt opnieuw overleg in de ministerraad plaats, waarbij wordt beslist of het voorstel zal worden teruggenomen dan wel dat een behandeling in de Eerste Ka mer zal plaats vinden. De gevolmachtigde ministers, zo zegt het nieuwe Statuut, handelen namens de regering van hun land, die hen benoemen en ontslaan. Maar verder verklaart het de on derlinge verhouding tot een interne aangelegenheid van het betrokken land. Het ene land kan zijn minis ter dus wat meer eigen verantwoor delijkheid toekennen dsn het ande re. Het zijn geen zetministers van kamerfracties. De Staten van beide rijksdelen kunnen desgewenst zelf gedelegeerden naar de Nederlandse kamers afvaardigen. In elk geval is de regeling een grote vooruitgang vergeleken bij héél vroeger, toen er in de Kamer soms jarenlang geen woord over de „West" werd gesproken en iets ■later, toen men gedurende een twintigtal jaren er vrijwel steeds hetzelfde over zei en hartelijk lach te als de wat stugge stem van de verstrooide, Groningse kamervoor zitter Goeman Borgesius f1913'17) weer aan een van zijn befaamde versprekingen leed over „Surïcou en Curiname". Welkom ministers Pos en De- brót- Goejanverwellesiuis "O" ET moest eigenlijk een symbo- A1 lisch samentreffen zijn in de ministerskamer, van die gevolmach tigde en andere ministers. Niet om dat het een van de weinige ver trekken in het kamergebouw is, dat nog op vroeger lijkt met zijn drie hoge ramen en acht brede armstoe len, met zijn fraaie gobelins, grote spiegels, beschilderde deuren en plafond. Doch omdat het de vroe gere kamer is van prinses Wilhel- mina van Pruisen, de echtgenote van stadhouder Willem V. 2y leef de n.l. nog in de tijd van de Ge committeerde ledeh maar bekostig de tegelijkertijd de opleiding van de jonge, berooide Gijsbert Karei van Hogendorp," die voor toekomsti ge verbeteringen zorgen zou. Van deze begaafde en energieke vrouw weet men veelal weinig meer dan haar patriotse aanhouding bij Goejanverwellesiuis. Maar een be wonderende artistieke kleinzoon van Gijsbert Karei heeft een zeer ex centriek verhaal overgeleverd, hoe het er werkelijk toe ging. Van zeer nabij door bewakers omgeven, voel de Willemijn zich uiteraard weinig aangenaam gestemd. Zij meende zich, om zeer natuurlijke redenen, een enkel ogenblik aan de ogen der omstanders te mogen onttrek ken, maar kreeg daartoe geen ver lof. Zij stelde een scherm voor, maar dat werd afgewezen. Er bleef dus niets anders over dan de be wakersde rug toe te keren. In GOSLAR. Vijfhonderd politie agenten hebben Zaterdagavond ge vochten met honderden communisti sche en socialistische demonstranten, die een bijeenkomst van de „Stahl- helm" trachtten te verstoren. Meer dan tweehonderd demonstranten werden gearresteerd. Zondag ls het grootste deel van hen weer vrijgela ten. Niemand werd zwaar gewond. De demonstranten gingen tot actie over toen bijna 1.000 oud-strijders waarvan sommigen hun oude Wehr- macht-uniformen aangetrokken had den naar een plein marcheerden om een rede aan te horen van oud veldmaarschalk Alfred Kesselring. voorzitter van de „Stahlhelm". De politie trok de gummistok, toen de demonstranten begonnen te schreeuwen: „Weg met de misdadi- Vervolg van pag. 1 ben gezien, zijn niet meer in leven. Uit wat men mij van verschillende zijden kon meedelen, krijg ik het volgende beeld: om half zeven Za terdagavond, twee en een half uur nadat de 24-uursrace was begonnen," kwamen de wagens met een snel heid van ongeveer 200 kilometer per uur over het rechte eind tussen de hoofdtribunes. Hawthorn trachtte met zijn Jaguar Macklins (Austin Healy) te passeren om bij de pit te komen. Levegh. die op dit moment óók wilde passeren, werd door Hawthorn gehinderd en kwam kort in botsing met de achterzijde van de Austin Healy. De zware Mercedes week uit zijn baan en Levegh kon hem niet meer onder controle krij gen. Met nog steeds dezelfde enorme snelheid vloog Leveghs wagen te gen de balustrade, die het publiek scheidt van de baan. Op dat moment al moet de wagen zijn motor verlo ren hebben, twee wielen, de motor kap, de vooras en andere zware on derdelen, die met geweldige vaart In het publiek werden geslingerd. Twee De vijftigjarige Franse cou reur Pierre Levegh, in werke. lyfcheid de garagehouder Bouillin uit Passy, die tydenr de 24-uursrit van Le Mans met zijn Mercedes verongelukte en alz gevolg waarvan 77 toe schouwers werden gedood en toeschouwers meest ern stig werden gewond. seconden later ontplofte de benzine tank. De gevolgen onder het dicht op eengepakte publiek van deze be trekkelijk goedkope staanplaatsen waren verschrikkelijk: binnen tien seconden moeten er al ongeveer 60 mensen dood zijn geweest. Er ontstond een geweldige paniek en verscheidene mensen liepen het parcours op, waar de coureurs die nog van niets 'wisten nog steeds met snelheden van over de 250 kilometer per uur voorbij suis den. Uit de luidsprekers over het ge hele circuit klonk nog vrolijke ac- cordeonmuziek. De brand na de ex plosie in de tank veroorzaakte zulke zware rookwolken, dat de verwar ring nog groter werd. Daar moet het voornamelijk aan worden geweten, dat er pas veel te laat hulp kon ko men opdagen. Eerst een uur later was alles enigermate georganiseerd. Toen waren geestelijken, die zich onder het publiek hadden bevonden, nog steeds bezig, de stervenden in hun laatste momenten bij te staan. Race ging door Een uur lang hebben de renners, op verzoek van de organisatie wat langzamer gereden; daarna is alles weer normaal doorgegaan. Mercedes heeft overigens enkele uren later als teken van meeleven al zijn wagens uit de strijd teruggetrokken. Ik sprak Fangio even een an dere Mercedes-rij der. „Ik zat vlak achter Levegh. Op een gegeven mo ment zag ik hem zijn hand opate ken om my voor iets te waarschu wen. Ik reed op dat moment bijna 300 kilometer en bewust heb Ik niets meer kunnen doen. Hoe ik hem ontweken heb? Ik weet het niet. Het moet een kwestie van reflex zijn geweest." ïn Le Mans zelf, in een cafétje, vinden wij Macklin. Hij weet nog steeds geen woord te zeggen. Zijn jonge vrouw probeert de terugreis naar Engeland te arrangeren. Na de botsing met Levegh is ook Macklin uit de koers geraakt; hjj heeft in de vreselijke verwarring van het on geluk twee mensen aangereden en gewond. Weggehold Hij Ls uit zijn auto gesprongen, heeft de verschrikkelijke scène in één ogenblik gezien en is toen weg gehold, Hij heeft ergens een gepar keerde auto gepakt en is verdwenen: hij wilde slechts één ding: wégkomen van de baan! Zijn vrouw heeft hem later teruggevonden in dit cafétje in Le Mans. Het ziekenhuis van Le Mans 1b overvol. De hele staf werkt met ver- beten ernst aan de vele tientallen ger Kesselring", „Ga weg, fascist" en andere leuzen. In een half uur was de politie de Situatie volkomen meester. Het pro gramma werd hervat met een korte rede van Kesselring. Daarna hielden de oudstrijders een fakkelmars naar een oorlogsgedenkteken, waar zp kransen voor hun gevallen medesol daten neerlegden. Gisteren is de politie in Neumun- ster in botsing gekomen met 800 de- monstrerenden van een vakbond, die probeerden een vergadering van ex- nazi's in een tent uiteen te jagen. Volgens de politie werden verschei dene personen licht gewond en één van de demonstranten werd gearres teerd. De 500 ex-nazi's die allen door de Britten geïnterneerd zijn geweest, kwamen tezamen in de tent, welke opgericht was op de plaats van het vroegere Gadeland-internerings kamp. De vergadering van dé ex-nazi's was georganiseerd door de vereni ging van mensen, die „schade gele den hebben" door de denazificatie Dr Otto Kollreuther, professor aan de universiteit van München en ere voorzitter van de vereniging, be toogde op de vergadering, oat de Westelijke geallieerden schadever goeding aan de ex-nazis moeten be talen. Door de dood van de 50- jarige Franse coureur Pierre Levegh is het aantal, over het algemeen bekende en erva ren, coureurs, dat de laatste twee maanden, is veronge lukt gestegen tot negen. 1. Pierre Levegh, tijdens de races van Le Mans; 2. Delia Favera, werd opslag gedood toen hij gisteren te Panna met zyn auto in een bocht tegen, een muur reed; 3. Bill Vukovich, in 1953 en 1954 winnaar van de 500 mijlenrace te Indianapolis, verbrandde levend tijdens de 500 mijlenrace op 30 Mei; 4. Alberto Ascari, veronge lukte 26 Mei op hefc circuit te Monza, toen hij een proefrit reed in een ge leende wagen; 5. Giovanni Bruigi, overleed 2 Mei in een ziekenhuis aan verwondingen opgelo pen tijdens de Italiaanse „Mille Miglia", toen hij te gen een verkeerspaal reed; 6- Mike Nazaruk, werd 1 Mei gedood, doordat zijn „Of- fenhauser" bij een speed way-wedstrijd in aanra king kwam met de afras tering; 7. Ray Amm, de ook in ons land van de TT-races zo bekende motorcoureur uit Rhodesia, die op 11 April te Imola verongelukte; 8. Gustav Baum, die tijdens een trainingsrit veronge lukte met de zogenaamde „vliegende ligstoel", waar mede hij enige dagen te voren nieuwe wereldre cords had gevestigd. 9. Mario Albirghetti, die 21 April tijdens de „Grote Prijs van Pau" met zijn. auto van de baan vloog en bij dat ongeluk het leven verloor. gewonden die hier van Zaterdag avond af zijn binnengebracht. „De meesten hebben ledematen verloren of vertonen ernstige brandwonden", vertelt een dokter ml}. Hfj rept zich verder. Aan het mededelingenbord buiten wordt een nieuwe naam ge- hoe verre zij insgelijks deden, ver meldt deze historie niet. Maar men had in de meest letterlijke zin „last" van elkaar! Toen de Prinses vele jaren later uit Engeland terugkeerde, moest zij als koningin-moeder de hulde in ontvangst nemen van vele au toriteiten. Tot hen behoorden de pa triotten uit Goejanverwellesiuis, die zich zulk een wonderlijk dos-èi- dosmet de Prinses moesten herin neren. Zij voelden zich niet op hun gemak, welk gevoel geenszins werd verzwakt door de strakke ontvangst. „Ik kan niet vergeten, dat gij mij eenmaal zeer streng gevangen hebt gehouden," zo sprak de Prinses. „Het zal U dan ook niet verwon deren, dat ik mij wreek en u op mijn beurt gevangen houd." De verwachte ontstellende uitwerking van haar woorden bemerkend, voegde zy daar fijntjes aan toe: „Ik bedoel, dat ik U aan mijn tafel houd en ten dis ontvang." Oud en nieuw stelsel waren ver zoend! Geen kleinigheid Q OK het huidige stelsel heeft v-/ echter zijn traagheden. Minis ter Joseph Ca Is uit Roermond en zijn vrouwelijke staatssecretaris Anna de Waal uit Culemborg zul len nu gaan antwoorden op be schouwingen, welke de Kamer eind April over hun Nota's heeft ge houden. Sedertdien is zoveel gepas seerd, dat de Kamerleden zelfs nauwelijks zullen, weten, wat zij toen hebben gezegd. Maar de Se natoren moeten er de behandeling van de Onderwijsbegroting een week voor onderbreken. Ook de kleine wijziging van Zondagswet, waarom Limburg al maandenlang toetert, komt nu pas in openbare behandeling. Uiteraard doet men zijn best traagheid zoveel mogelijk te beper ken. Voor buitenlandse overeen komsten heeft men bijv. de proce dure van de stilzwijgende goedkeu ring ingevoerd. Indien niet binnen dertig dagen na'het overleggen van zulk een overeenkomst vanuit de Kamers op behandeling wordt aan gedrongen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. In spoed eisende gevallen kan de regering de Kamers zelfs verzoeken van de ze termijn af te zien. Een derge lijk verzoek van minister Johan v. d, Kieft prijkt thans op de agenda t.a.v. een zilver-overeenkomst met de V.S. Uitstel zou nadelen ople veren als gevolg van de eigenaar digheden van de Amerikaanse be grotingstechniek. Ook in dat grote land geldt: Comptabiliteit, Majesteit is geen kleinigheid! DELFT. Op 10 Juli zal het vijf tig jaren geleden zijn, dat de Tech nische Hogeschool werd geopend. Het gouden feest van de hogeschool zal na de zomervacantle, in September, worden gevierd met een plechtige herdenking In de Nieuwe Kerk, een reeks feestelijkheden en een tentoon stelling In de reeds voltooide gebou wen van het nieuwe T.H.-compIex in de VPippolder. HONGKONG. De politie van Hongkong heeft een beloning van 100.000 Hongkong-dollars (65.000 gul den) uitgeloofd voor diegenen, die inlichtingen verstrekken, welke lel den tot de arrestatie en veroordeling van de personen, die verantwoorde lijk zijn voor de sabotage aan het vliegtuig van de Air India, dat op 11 April tijdens een vlucht met Com- munisiisch-Chlnese gedelegeerden naar de conferentie van Bandoeng verongelukte. A. C. Maxwell, commissaris van politie te Hongkong, verklaarde: „Het is buiten kijf, dat de Kashmir Princess (het vliegtuig van de Air India) aan zijn einde gekomen^ is door een explosie, die door een tijd bom veroorzaakt is. Tot ons leed wezen moeten wij verklaren, dat het vrijwel even zeker is, dat deze tijdbom te Hongkong aan boord van het vliegtuig geplaatst werd". Commissaris Maxwell zei verder: „De politie van Hongkong behandelt daze zaak als een zorgvuldig be raamde massamoord. Ons gehele on derzoek, dat aan de gang is sinds het nieuws van het verlies van het vliegtuig ons bereikte, wijst in deze richting." CASABLANCA, Jacques Le- maigre-Dubreuil, die lang tot de vooraanstaande figuren In Frans Noord-Afrika behoord heeft, Is Za terdagavond doodgeschoten toen hij zijn woning binnentrad. Volgens de politie moet hij onmid dellijk overleden zijn door een hagel van machinegeweerkogels, die in gangsterstijl afgevuurd werd uit een snelle, zwarte Citroen. Een maand geleden werd hij eige naar van het ochtendblad „Maroc- Press", een van de vooraanstaande kranten, van Casablanca. Volgens de politie is de misdaad gepleegd door een groepje Franse „contra-terroristen", die de Arabi sche en Mohammedaanse nationalis ten in Marokko, Algiers en tot voor kort Tunesië bestrijden. BUENOS AIRES. ïn Buenos Aires cn andere Argentijnse plaat sen hebben de katholieken Zaterdag bij de viering van hun Sacraments dag betogingen gehouden tegen de regering Per on. Na de plechtighe den in de kathedraal van Buenos Aires trokken naar schatting tach tigduizend katholieke betogers naar het parlementsgebouw. Daar werd aan de viaggemasten naast de Ar gentijnse vlag die met de pauselijke kleuren gehesen. De politie is niet tegen de betogers opgetreden. Van regeringszijde werd later ge meld, dat de betogers met stenen zouden hebben gegooid, de gebouwen van regeringsgezinde kranten heb ben gemolesteerd en anti-Peronisti- sche leuzen hebben geroepen en op muren geschreven. Het meest wera de katholieken echter kwalijk geno men, dat zij de vlag van een vreem de natie het Vaticaan aan een voor de Argentijnse vlag bestemde vlaggema5t bevestigden. Verder zou- PORT OF SPAIN (TRINIDAD). Ten gevolge van een brand, wel ke de helft van het dorpje Soufriere in de Britse kolonie Saint Lucia in as heeft gelegd, zijn ruim 2.000 per sonen dakloos geworden. Saint Lucia ligt circa 480 kilome ter ten noorden van Trinidad. Sou friere heeft een bevolking van iets meer dan 3.000 zielen. Het was de tweede desastreuze brand in Saint Lucia sinds zeven jaren. In 1948 werd Castries geheel in de as gelegd. HILVERSUM. Toen onlangs de 35-jarige ongehuwde boekhoudster van een firma alhier ziek was, bleken verscheidene bescheiden aan haar administratie te ontbreken. Bij een onderzoek kwam vast te staan dat de vrouw, die sinds 1946 In dienst was, in de loop der jaren de firma voor enige tienduizenden guldens door verduistering benadeeld heeft. Alleen reeds over de laatste vijf jaar is 20 mille verduisterd. De vrouw is voor de officier van justitie te Amsterdam geleid. NOORDWIJK. - Volgens een melding, die Zondagmiddag om streeks half zes by de politie is bin nen gekomen, zou ongeveer twee mijl uit de kust tussen Noordwijk en Katwijk een vliegtuig in zee zijn gestort. Direct is de reddingboot „Kurt CarJsen" uit Noordwijk uit schreven bü de lijst van de overle denen... Deelneming Uit de hele wereld zijn bewijzen van deelneming binnengekomen. De Duitse regering was een van de eer sten in de rij. In een appartement in Passy, in het Westen van Parijs zitten nu de moeder, de vrouw en het dochtertje van Levegh verslagen bijeen. Levegh een pseudoniem van de 50- jarige garagehouder Bouillin uit Passy had in deze „24 uur" voor het eerst een van de wagens uit de „stal"' van Mercedei mogen ryden. In dit stadje Le Mans, dat het hele jaar leeft op de faam van zijn 24 uurs-race, is het druk en verward. De straten zijn gevuld met angstig wachtende familie-leden, met zie kenauto's en politiemannen en er wordt over niets anders gepraat dan over het ongeluk. Bijna iedereen was op het moment van de trage die ergens langs het traject, maar weinigen hebben het ongeluk zien gebeuren. Aan de racebaan zelf, waar Zater dag 250.000 mensen waren, was het publiek Zondag ingekrompen tot en kele tienduizenden. De hoöderd vierkante meters waar de slachtoffers hebben gestaan, blij ven nog afgezet Politiemannen zijn bezig de sporen van de catastrofe uit te wissen. gevaren en kort daarop heeft ook de loodsboot „Deneb", die zich voor IJmuiden op zee bevond, zich naar de aangegeven plek begeven. Om half zeven steeg een Catalina-am- phibievlfegtuig van Valkenburg op. Volgens de politie zou een Noord- wijkse familie, die zich op de Zuider- boulevard bevond, hebben gezien, dat voor de Noorderboulevard een vliegtuig langzaam op zee daalde en vervolgens in de golven verdween. De politie achtte echter al dade lijk de mogelijkheid groot, dat er gezichtsbedrog in het spel kon zijn. Op het ogenblik, dat de melding bin nenkwam, bevond zich ter plaatse een mistbank boven zee, zodat het niet was uitgesloten, dat men een vliegtuig in de mistbank had zien verdwijnen. Van het vliegtuig Valkenburg werd bericht, dat geen enkel toestel, dat daar is gestationneerd, wordt vermist en ook geen enkel toestel van de burgerluchtvaart bleek over tijd. Omstreeks acht uur is da loods boot weer op haar punt van uitgang teruggekeerd, zonder iets te hebben ontdekt. Ook de Catalina en de red dingboot „Kurt Carlsen" zijn, na bijna twee uur te hebben gezocht, naar hun standplaatsen terugge keerd. Inmiddels was het gebied tus sen de "Wassenaarse Slag en tien mijl ten Noorden van Noordwijk tot der tien mijl uit de kust afgezocht. Men neemt thans aan, dat het loos alarm is geweest, temeer daar ook op de Belgische en Engelse vlieg velden niets bekend is van een vlieg tuig, dat over tijd zou zijn. LUCHTBASIS MTTCHEL (NEW YORK). De Amerikaanse lucht macht heeft Vrijdag vcor dc eerste maal een nieuw prototype getoond, namelijk een jachtvliegtuig voor op leidingsdoeleinden, gémaakt van magnesium. De luchtmacht stelt grote verwach tingen in dit toestel, daar magne sium sterker is dan aluminium en twintig procent goedkoper is, Het verleden sluipt nog on hoorbaar op kousenvoeten rond in de ministerskamer. U ziet het aan de antieke luch ter. oar? de rioelen-Tnef-pe- droaide-poten aan de gobe lins uit vroeger tijd. Maar de eerste gevolmachtigde minis ters van Suriname en de An tillen zijn een uitsluitend modern verschijnsel. V DELFZIJL. Het jacht „Evipan" ligt thans op een werf in Leer (Duits Oost-Friesland). Het schip is daar Zaterdag tegen de middag aangekomen met een mo torstoring. Vrijdag lag de „Evipan" in de haven van Emden. Waarschijn lijk om de motor te laten repareren heeft de „Evipan" daarna naar Leer koers gezet. Men kon (of wilde) in Leer niets naders omtrent aard of omvang van de schade aan het schip mededelen. LONDEN. De onderhandelingen om te komen tot een regeling van het spoorwegconflict in Engeland, zyn Zaterdag geschorst tot Maandag ochtend, zonder dat er beslissende vorderingen zijn gemaakt. Bij het overleg, dat op het ministerie van Arbeid tussen de leiding van de spoorwegen en vertegenwoordigers van de stakende machinisten en sto kers werd gehouden, hebben de spoorwegen een duideljjk omlijnd voorstel gedaan, waarvan de inhoud binnenkort zal worden bekend ge maakt. Dit voorstel is tot dusver nog niet door de bond van de stakers aan vaard, niettegenstaande het feit. dat de minister van Arbeid een drin gend beroep op de partijen heeft ge daan om tot een vergelijk te komen. den de betogers een Argentijnse v5af hebben verbrand. Deze mededelingen kwamen van de Argentijnse minister van Binnen landse Zaken. Borlenghi, nadat deze een onderhoud had gehad met presi dent Feron, die hiervoor ijlings van een weekeinde-verlof was terugge keerd. Gisteravond zijn anti-katholieken in Buenos- Aires een tegendemon- stratie begonnen. Zij bestormden na de avondmis de trappen van de ka thedraal en verjoegen de katholie ken die daar de wacht hielden, rriet stenen en schoten. Honderden volge lingen van Peron verzameldén zich buiten de kerk en riepen: „Leve Peron. weg met de paus BONN. Kanselier Adenauer la Zondagavond met een „Superconjtel- lation" van de nieuwe Duitse „Luft hansa" naar Amerika vertrokken. Hij zou vandaag In Washington aan komen „voor belangrijke besprekin gen", zoals h|j het doel van z|jn cels beschreef. Adenauer zal president Eisenhower en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Weste lijke Grote Drie ontmoeten. Voor zijn vertrek verklaarde Ade nauer, dat zijn bezoek oorspronkeiyk de in ontvangstneming van een ere- graad van Harvard had gegolden. ..Intussen hebben zich echter 20vele belangrijke ontwikkelingen in de buitenlandse politiek voorgedaan, dat ik in de Verenigde Staten be sprekingen van belang zal voérén." SINGAPORE. Er heerst in Sin gapore, nu vandaag een staking dreigt van 70-000 arbeiders uit in dustrie- en vervoersbedrijven, een gespannen toestand. Vrijdag had de politie 127 arbel- derslelders gearresteerd, doch de ar restanten werden later, tegen borg stelling, weer op vrije voeten ge steld. Zondagochtend werden vier vak verenigingsleiders en een Chinese onderwijzer in hechtenis genomen. Gemeend wordt, dat het hier com munistische opruiers betreft. Alle politieverloven zijn ingetrok ken. Voor twee districten van de stad is de alarmtoestand afgekon digd. Zondagmiddag was in Singapore het gehele openbare vervoer stilge legd. Honderden autobusbestuurders verzamelden zich, na hun bussen te hebben weggebracht, nabij de par keerplaatsen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. In de Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen te Tilburg is men een nogal omvangrijke verduistering van non-ferrometalen op het spoor ge komen. Het betreft voornamelijk on derdelen van locomotieven en w-a- gons, die uit de werkplaats werden weg genomen en verkocht. Tientallen, personen zijn gehoord, o.a. employés, die in Tilburg wer ken doch in Amsterdam wonen. En kelen zijn enige dagen op het poli tiebureau voor onderzoek vastgehou den, maar daarna weer vrij gelaten. BRUSSEL. België heeft gisteren enthousiast zijn 24 jaar oude koning Boudewijn begroet na zijn terugkeer van een reis van drie weken door de Belgische Congo. De politieafzetting in Brussel werd herhaaldelijk verbroken door de menigte, die drie uur lang gewacht had. Kenschetsend was de opmerking van een Belgische radioverslagge ver. die op een gegeven ogenblik uitriep: „De koning is in Brussel te. rugen de koning lacht, de koning lacht!" Koning Boudewijn kreeg in rijn hoofdstad het welkom van een te rugkerende held, die een einde ge maakt heeft aan de legende, dat hU een ernstige, nooit-lachende jonge man was. ROME Het ziet er naar uit, dat de dagen van het kabinet van de Italiaanse premier Scelba geteld zijn. De Christen-democraat Pella die in 1953 hoofd van een kabinet dat ge heel uit Christen-Democraten be stond. was heeft voor 262 Christen- Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden verklaard, dat de centrumcoalitie van Christen democraten, Saragat-socialisten en liberalen ontoereikend is om de huidige problemen op te lossen. Rij verzocht Scelba af te treden en plaats te maken voor een geheel uit Christen-democraten bestaande regering. Kort voor deze aanval stelde de socraal-demoeratische vice-premier Saxagat aan Scelba een ultimatum: hij zal uit de regering treden ais Scelba niet accoord gaat met een negen punten tellend programma voor sociale hervormingen. Caspar Broecheler zal „Eugen Onegin" zingen AMSTERDAM Het staat thans vast dat Caspar Broecheler (in plaats van Theo Baylé die enige dagen ge leden zyn verbintenis met de Ne derlandse Opera verbrak) de titel- rS zal zin?en Tsjaikowski's „Eugen Onegin" waarmee de Opera Woensdag in de Stadsschouwburg het Holland Festival opent. Caspar Broecheler is op het ogenblik ver bonden aan de opera's van Bremen en Hamburg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2