C Duitse kapitein voor Kantongerecht Adjudant J. B. Timmerman 25 jaar bij de Politie Interland tafeltennis in Schiedam Op Toekomstige vaklieden toonden liun werk Streekschaaktournooi van E.S.S. in Amstelbron J Gemoedelijk gevecht geleverd aan de Belgische grens Ernstig gewond na aanrijding Dirigent Van Gent had succes Pistoolschieten Geslaagd AGENDA WALDQ-RUSGKÖOL 69915 Diefstal van f 700 Knaapje aangereden Is uw fiets er bij? Martinit-E.D.S. Burgerlijke Stand OLIE UIT KEDOE IN RIJNIIA VEN era DOE VAGER DE OAS OM BIJ KR EU OER De Vrijheid voetbalde Avondvierdaagse van dc W.K.R. In Rotterdam Chinese komt in Juli HIJ GAF ZICH UIT voor COLLECTANT Gecompliceerd ongeval Meisje en chauffeur raakten bekneld Locomotief reed man aan Zweeds jongenskoor zong op de E 55 Matroos gewond op kustvaarder Nieuw kex-kverband gesticht SCHIEDAM L. ELS BACH WILTON-FiJENQORB ENIGE PONSSTERS KOERIERSTERS PRIMA VERKOOPSTER EN EEN AANKOMEND VERKOOPSTER J' GEROUTINEERDE FAGTURISTE JONGEDAME X 4 *5 oensclasr 15 Juni 1955 Het is Donderdag 25 jaar geleden dat adjudant J. B. Timmerman, die nu verbonden is aan de afdeling recherche van de Schiedamse politie, eerst vijf jaar in actieve dienst kwam bij de Koninklijke Marechaussee in Noord-Brabant en daarna bij de Schiedamse politie. In deze 25 jaar heeft de adjudant heel veel beleefd, -waarover hij ons het één en ander vertelde. Als jongmaatje kwam hij in 1930 in dienst bij de le Divisie van de Koninklijke Marechaussee en werd gedetacheerd in het plaatsje Ossen- drecht in de buurt van Bergen op Zoom in West-Brabant. Aanvankelijk had de heer Tim merman aspiraties voor de vlieg- aienst, die toen in ons land in op bouw was. In 1930 met groöt ver lof uit het leger solliciteerde de heer Timmerman bij de viiegdienst in Soesterberg. Indien hij voor dit dienstvak in aanmerking zou ko men, dan zou dit een grote ver andering met zich meebrengen. Ge boren in Leeuwarden en daar ook opgegroeid zou hij in een geheel andere omgeving terecht komen. Er kwam echter geen antwoord op de sollicitatie, althans niet dadelijk. De heer Timmerman ging niet bij de pakken neerzitten en hij solli citeerde bij de Marechaussee. En bij dit dienstvak had hij meer ge luk, want al spoedig kreeg hij ant woord dat hij ingedeeld kon wor den bij de eerste divisie van de Marechausee in Brabant. Men kampte in die tijd met een enorm gebrek aan personeel, zodat men zonder opleiding bij dit onderdeel in dienst kon treden. Van 1930 tot 1935 brak toen de tijd aan om smokkelaars en stro pers te bestrijden. Want m Brabant vlak bij de Belgische grens vierde de smokkelarij in die dagen hoog tij, Adjudant Timmerman heeft dan ook heel wat smokkelaars in de kraag gegrepen. Het ging er daar echter altijd gemoedelijk toe. Er werd alleen met scherp geschoten in de lucht om de groep smokke laars, die men in het vizier had, een beetje in paniek te brengen. Verzet werd er bijna niet geboden, men liet zich rustig „afslaan", d.w.z. dat men zijn smokkelwaar neergooide en dan rustig naar huis kon gaan. Enkele dagen later kre gen de heren dan een berichtje of j zij op het bureau wilden verschij- nen om zich te verantwoorden. En j prompt verschenen zij dan en hoor den hun straf aan. Betalen deden zij evenwel niet, zij gingen altijd zitten. In deze vijf jaar beleefde de heer Timmerman vele aardige voorval len met de smokkelaars. Het ge beurde een keer dat men weer een groep „pummels", dit zijn smokke laars, met een zak met smokkel waar over de rug, in de gaten kreeg. De heer Timmerman en een collega vielen de groep in de flank aan en zonder zich te bedenken wierpen de smokkelaars hun spul len op de grond en gingen er van door. Het was de taak van de ma rechaussee om de zakken met smok kelwaar naar de kazerne te bren gen. Hiervoor was echter geen au to beschikbaar, zodat men goed en zo kwaad als het ging de zak ken met een fiets weg probeerde te brengen. „Dit lukte niet altijd even gemakkelijk. En op die be wuste nacht stonden mijn collega en ik te tobben om.de zakken op le Iaden," vertelde de heer Tim merman. „Terwijl we bezig waren, hoorden wij gerucht van naderende voetstappen. En jawel hoor, daar kwam. een groep mannen, kennelijk de weggelopen „pummels". En Ger- rit, zei ik tot één van de mannen, die ik kende, zijn deze zakken van 1 jullie? Welnee, mijnheer, was het antwoord. We lopen hier zo maar een. beetje rond. O, zei ik, willen jullie ons misschien helpen deze zakken, naar de kazerne te bren gen? Natuurlijk, mijnheer, dat kan gebeure. We zijn zo juist afgesloa- ge, gunter, we hebben dus niks meer te doen. En daar gingen de smokkelaars met hun eigen vracht naar het dorp, want het waren de zelfde, die wij zojuist hadden afge slagen. TJ ziet dus, dat we de zaak gemoedelijk opvatten", was het ant woord van adjudant Timmerman, die nu al weer 20 jaar in Schiedam bii de politie is. Voor de heer Timmerman naar Schiedam vertrok heeft hij nog een moedig staaltje geleverd door bij de Moerdijk een vierjarig knaapje uit het water te halen. Voor deze moedige daad werd hij door H.M. Koningin Wilhelmlna onderscheiden met de bronzen eremed-iHe voor Menslievend Hulpbetoon. Van zijn collega's kreeg hij' een gouden hor- loge, omdat hij zijn eigen horloge bij de redding verspeelde, Voqc het front van de troep werd deze on derscheiding uitgereikt door de commandant van dc le Divisie van de Koninklijke Marechaussee, de overste Warner. Dc kleine drenke ling was hierbij aanwezig. In 1935 werd de heer Timmerman, overgeplaatst naar de politie in Schiedam en ingedeeld bij de mo- tordienst, die toon in opbouw was onder leiding van commissaris Cla- sie. Hoewel de werktijden hier in Schiedam wel iets regelmatiger wa ren dan in Brabant is er hier toch ook altijd werk aan de winkpl en met grote nauwgezetheid verricht de adjudant zijn taak, sinds" een half jaar bij de afdeling recherche. Ook hier beleefde de heer Tim merman diverse voorvallen. Zo was hij aanwezig bij de ontploffing van de Griekse tanker „.petrakis Nomi- kos", die bij de werf „Wïlton- Fijenoord'1 lag. Deze ramp vond plaats in October 1933 en. hierbij verloren 17 mensen het leven, waar onder de agent van politie de heer J. J> Hoek en de heren J, v, d. Plas, pl.v. commandant van de brandweer en C. Nieuwenhuyse, eveneens verbonden aan de brand weer. In 1941 werd de heer Tim merman brigadier en in 1951 volg de zijn benoeming tot adjudant." Donderdag zal op het hoofdbu reau van politie een gezellige bij eenkomst zijn, waar de chefs en collega's hun gelukwensen zullen aanbieden. LentehlanheiC geeft uitvoering De Kinderzang- en Operettever eniging „Lentekianken" geeft Zater dag 18 Juni in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een uitvoering o.l.v, mevrouw K. Verhoeff—Torn. Aan vang 7.30 uur. Gistermiddag om half twee is het 12-arig meisje M. F. G. van de Buis Ballotsingel bij het onvoorzichtig oversteken van de Lorenzlaan door een bestelauto, bestuurd dooi* de heer G. de G- uit Schiedam aange reden. Met een schcdelbasisfractttur is het meisje door de G.G, en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis over gebracht. Het u>as erg gezellig gisterauond op de Lange Achtenveg, waar in het kader van de „Jeugd Jolijt" de eerste teedstrijden werden ge houden. Een groot aantal kinde ren toas present om mee te doen aan de autopedwedstrijd voor meisjes en jongens van 813 jaar. In totaal waren er 45 deelnemers voor de wedstrijd. Hoewel niet pile deelnemers een autoped be zaten kon er toch gereden worden door van een vriendje dit voer tuig even te lenen. Onder «roïij- ke gramofoonmuziek werden di verse ronden gereden en de win naars kregen u-at snoepgoed. waarmee zy natuurlijk in hun schik waren. Karei Scholte had de leiding van de spelen. Vanavond om 7 uur zijn er rol- schaaisioedstryde» op de Buys Bal!ofijngel, hoek Cornells Dreb- betstraat. In Nxeitwland is er dan weer een autopedwedsirijd voor kinderen van 813 jaar Tijdens SBLOsportweek In de dagen van de oprichting van de SBLO was tafeltennis in Scniedam nog weinig bekend. Hoog stens speelde men in dc huiskamer hier en daar een spelletje „Ping- Pong". Na 194a is dit sterk veranderd. Thans telt Schiedam reeds 7 tafel- tennis-veremgingen, met 250 a 300 leden, die deelnamen aan de com petities van do Nederlandse Tafel- tennisbond. Bovendien zijn er in onze stad verschillende personeels verenigingen. die tafeltennis beoe fenen, terwijl deze tak van sport bij meerdere voetbalverenigingen ingang vindt, omdat bij tafeltennis snelheid van handelen, reactiever mogen en lichaamSbebeci'smg eerste vereisten zijn. Tot voor kort is de beoefening van het tafeltennisspel sterk ge remd geweest door het gemis aan behoorlijke oefengelegenheid. Lang heeft het stadsbestuur op het standpunt gestaan, dat de gemeente lijke gymnastieklokalen maar niet voor alle sportdoeleinden beschik baar konden worden gesteld en het wrs juist voor tafeltennis, dat de deur gesloten werd. Daarom was het zo uitermate be langrijk, dat het de SBLQ gelukte voor deze tak van sport des, be schikking te krijgen over de vml. Korenbeurs. Vanaf dat ogenblik zette de groei van velschillende verenigingen door en daarmede de verbetering van Onze stadgenoot de heer C. van Gent. die dirigent is van de muziek vereniging van de „Koninklijke Verenigde Tapytfabrieken" te Moor drecht en van het Fanfarecorps „Concordia*' uit Waddinxveen heelt met deze beide verenigingen op het Nationaal Muziekconcours in Zoel- mond goede resultaten behaald. De Muziekver. „K.V.T." behaalde in de ereafdeling harmonie een le prijs met 349 punten. In de mars wedstrijd werd met 57 punten een le prys behaald. Dc drumband wist een le prijs in de wacht te slepen met 54 punten, terwijl de boeren- kapel met 312 punten een le prijs kreeg. Het fanfarecorps ..Concordia" be haalde in de superafdeling fanfare een le prijs met 360 punten tevens het hoogste aantal punten van. de 22 deelnemende verenigingen van dit concours, In de mars wedstrijd kieeg men een le prijs met 57 pun ten en ook de drumband behaalde met 57 punten een le prijs. De jaarlijkse wedstrijd pistool schieten tussen de politiecorpsen van Schiedam. Vlaardingen en Maassluis om de Burgemeesters- wisselbeker vindt Woensdag 29 Ju ni plaats op de schietbanen Vlaar dingen—Oost. De beker is thans in bezit van Schiedam. het spelpeil. Dit kwam tot uitdruk king op meerdere tournooien. waar zowel goede club- als individuele resultaten werden bereikt. Thans staan de Schiedamse clubs voor de krachtmeting tegen Hamm, (Westfalen) en wel op Donderdag 23 on Vrijdag 24 Juni a.s. Het belooft een van de belangrijkste evene menten van de sportweek te worden. Het is tevens de eerste buiten landse stedenontmoeting op tafel- tennisgebied in Schiedam. Het leidt geen twijfel of Hamm zal een groep sterke spelers afvaardigen, waar de (Schiedammers de handen aan zul len vol hebben. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bfj ongeval: G.G. en GJD., •Tuiniaan 80. telefoon 69290. Getn. Openbare Leeszaal en BiblïO' theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8*30 uur- Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks; 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage; 2, 7 en 9.15 uur: „The Colditz Story". Monopole: 2, 7 en 9 uur: „De Gedoemde Patrouille". Voorstellingen: Techinsche School, Burg. van Haarenlaan, 7 uur: Openbare lesen. (Advertentie LM.) De 21-jarïge P. B. B. uit Schie dam is aangehouden, verdacht van diefstal van ongeveer f 700.van een medekostganger. De 7-jarige W- I. T. L. Uit de Van der Elslstraat is gistermiddag om kwart over vier op de BK-ïaan aangereden door een militaire vrachtauto. Met een bloedende hoofdwond is het ventje door de G.G. G.D. naar het Gemeentezieken huis vervoerd, en vandaar later naar huis gebracht. Op het hoofdbureau van politie in de Lange Nieuwstraat staan nog een aantal rijwielen, die van vorig jaar zomer tot nu onbeheerd zijn aangetroffen. De eventuele eige naars worden verzocht zich. zo spoe dig mogelijk aan het hoofdbureau te vervoegen. Martinit heeft de eerste wedstrijd in de nederlaag-serie tegen PPSC met 2—1 verloren en moet nu mor genavond om 7 uur op eigen terrein aan bet Volkspark dc strijd aanbin den tegen EDS uit Rotterdam. GEBOREN: Cornells, z, v. J. van Es en A. C. Groeneweg. Theo z. v. C. van Oossanen en J. Krommen hoek. Frank, z. v. J. F. Stout en D. P. Brugmans. Ingrid d. v. C. Maltha en M. Blees. OVERLEDEN: L. van Nugteren. 77 j. vr. van H. de Haas, Veel belangstelling voor SBLO-athletiek De deelname van de kant van de scholen aan de athlctiekwedstrijden op Dinsdag 21 Juni a.s., in het Sportpark ,,'Boshoek", is groter dan verwacht. Voor deze wedstrijden hebben zich n.l. niet minder dan 200 leerlingen, van openbare en bijzon dere scholen laten inschrijven. Voor't ingenieursexamen voor vlieg-Pl'êclhklint hdroepGlt tuinbouwkundig ingenieur slaagde i De Evangelisch Lutherse Kerk met lof aan de Technische Hoge- van Schiedam heeft eer» beroep uit schoot te Delft de heer P. J. Zand- gebracht op ds. A. Barghoom uit bergen uit Schiedam. Edam. ROTTERDAM (Advertentie fjvf.j BROEBSVEST Wij brengen 'n pracht sortering vanaf 3.85, 4.98, 5.90 luxe verpakking gratis Nog staat de Technische School aan de Burgemeester van Haaren laan tussen de landelijke weiden met het zwart-boo te grazende vee. Langzamerhand echter komen, de nieuwe gebouwen dichter in de buurt van de school. De toegangs wegen echter naar de school laten veel te wensen over. Binnenkort begint men met het aanleggen van de Burgemeester van Haarenlaan, zodat de jongelui uit Schiedam- West gemakkelijk by hun school kunnen komen. De toegangsweg via de Noordvest is echter nog niet erg geschikt om de jongelui naar de school te voe ren. Vooral voor de cursisten van de Avondnijverheidsschool is deze weg, vooral gedurende de winter, een handicap. Gistermiddag werd in de Techni sche School een openbare les ge houden voor ouders en belangstel lenden. In de diverse lokalen werd er volop gewerkt, heteij aan de te kentafel. de werkbank, de schaaf bank, de zaagmachine of aan de vele andere machines, die de school bezit en waar de toekomstige vak lieden hun vak goed kunnen, leren. De school leidt op voor bankwer ker, timmerman, scheepsbeschieter, meubelmaker, schilder, instrumen- tenmaker, fynbankwerkcr, model maker, elcctricien cn automonteur. Er is dus voor iedere jongen wel een vak, waarin hü zich wil be kwamen. De ouders, die gistermiddag en gisteravond de lessen bijwoonden, hebben een goed beeld kunnen krij gen van, de opleiding voor de vak ken. Met enthousiasme en opge wektheid waren de jongens bezig met het vervaardigen van werk stukken. In ieder lokaal lagen bo vendien diverse gemaakte werk stukken, die er goed uitzagen. De school telt momenteel ongeveer 550 leerlingen. Wanneer over enige tijd de uitbreiding van de school vol tooid is zal dit aantal nog groter zyn, daar er dan een langere op leiding zal komen. De openbare les sen zijn vanavond nog van 7 tot 9 uur. Gisteravond begon in café de Amstelbron de eerste ronde van het streekschaaktournooi van de Eerste Schiedamse Schaakvereniging. Na- Op 8 Juni vond het jaarlijkse treffen plaats tussen het team van de sociëteit „De Vrijheid" en de mannen van Gemeentewerken, op het Hermes-terrein aan de Dam- laan. De wedstrijd ving aan in een te laag tempo, waaraan door een scote van Cornelisse, voortgekomen uit een afgemeten pass van dr Hcuthuijzen een einde werd ge maakt. Hierna nam „De Vrijheid" de wedstrijd te gemakkelijk op en meende zich langdurig gedribbel en onnodige switches te kunnen per mitteren. waaraan wemig vuur kracht ontsproot. Het speïtempo" dat vrij hoog kwam te liggen, na dit eerste doel punt schonk het gewenste klimaat aan spelers als Koldijk. Westerman en Vermeulen van Gemeentewer ken. die het spel open goorden en in de loop der wedstrijd het ieder vier maal in de vijandelijke touwen wisten te werken. Het gebrek aan ^doortastend op treden. vun de Sociëteitsmannen schuilt mede m de geringe steun, van de supporters, die gebrek aan enthousiasme toonden aldus de pro motor van deze wedstrijd, tr S. MoeskeiHet sociëteitsteam word bovendien min of meer gehandicapt door het plotselinge uitvallen van dr Houthuyzen die van de grasmat weggeroepen werd. om een nieuwe, prïiie wereldburger langs medische wijze te verwelkomen, tvij geloven dat deze baby zeker een goed voet baller zal woiden Zijn plaats werd ingenomen door Slot die een gord oog bad voor dc spelsituaties, maai weimg kans zag om van do gemeen te-achterhoede coke te bakken. De wedstrijd werd gefloten dooi de heer B. van 't Hoff. die het vaak moeilijke evenwicht wist te bewa ren door hier tc geven en daar te nemen, aldus dr Hoogendijk. die zich als grenswachter genoodzaakt zag enige malen naar het midden veld te begeven om de uitspraak van de scheidsrechter kracht bij te zetten. Spelers als een dr Jungenus, een Bynacker. een Nolet schenken ,.De Vrijheid" voldoende vertrouwen om bij een volgende gelegenheid ais w»j het wel hebben tegen de Rotter damse advocaten een uitslag te ver wachten, die de sterkte van het vryheïdseam beter tot zij» recht zal doen. komen, mens het bestuur van EiS-S. heette Mr H. Snoep da aanwezigen harte lijk welkom, in het bijzonder de heer F. A. de Wolff, vice-voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer R. H. de Jong, wedstrijd leider van de Rotterdamse Schaak bond en de heer J. H. W. v. d. Hammer van de Rotterdamse Schaakbond. De heer de Wolff zei het op hoge prijs te stellen dat E.S.S. dit streek schaaktournooi had georganiseerd met medewerking van de Schie damse Gemeenschap. Het schaak spel is een edel spel, waarsan men veel gr>nocgr>n kan beleven. Hi; sprak dan ook de wens uit, dat dit tournooi een succes zou worden voor de schakers uit Rotterdam, Dordrecht, Delft, Vlaardingen en Schiedam. De wedstrijdleider, de heer de Jong gaf vervolgens enkele ad viezen betreffende de nieuwe spel regels. waarna de schakers achter hun stukken gingen zitten- De uitslag van dc eerste ronde was: Stedenploeg: W, Korpershoek fVlaard.) L. Reitsma Schiedam) 10; drs G. Brokerhof (Dordrecht.» A. J. Verhoef (Delft) 01; Groep 1 t/m 4: Mr E. Mulder J. v. Eden 10; Chr. Vlagsma ir H. J. v. Donk 1—0: J. J. Molendijk H. DomseJaar uitgesteld; C. v. Wage- ningen F. Koevermans ds J. F. Mantz C. v. d. Griend 1—0; C. Schijven j. F. W. Meijer uit gesteld; -7. Sterk "W. J. Schermer 10; J. Dokman H. C. Bruikman 1—0. De tweede cn derde ronde wordt gehouden Dinsdag 21 en 28 Juni. De A vond-Vierdaagse van dc Wan del kring Rotterdam waaronder ook Sell.(-dam icstwteerl, is gisleiavond bt'Sö'inen Voor dc Inpeis. die de laatste dag. dus as Viijdag. \c-i- hintk-rci zijn, was als eerste dag <ic Dinsdag aangegeven. Het aantal, dat /ich aan het slajt- bureau aan de Rotterdamse Dijk in café Boulevard liet inschrijven, is niet zo bijzonder groot; 138 deel nemers zijn hier gestart. Aangezien alle van ae Dinsdag als eerste dag gebruik gemaakt hebben, zal voor Schiedam de laatste dag dus Don derdag a.s. zijn, Jeugd Jolijt Morgenavond om 7 uur zal cr j een rolschaats wed strijd worden ge houden op de Maas-boulevard. Ka rei Scholten Sr zal hierbij de lei- ding hebben. I Dc Chinese Opera, die door cri tici en publick het hoogtepunt van het al bijna afgelopen Parüse thea terseizoen 1954—1855 wordt ge noemd, komt op 23 en 24 Juli naar de Maasstad, waar een tweetal voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg zal worden gegeven. Het Chinese theater, dat sinds 1250 niet meer buiten China was ge weest, was al maandenlang met ge spannen belangstelling tegemoet gezien. De algemene verwachting bij de „kenners" was een voortreffelijke avond van historisch verantwoor de, maar vervelende en onbegrij pelijke folklore van het oude Chi na. Avond aan avond is het Théatre Sarah Bernhardt tot de nok bezet geweest en voor de enkele voor stellingen. die deze week in het Palais de Chafllot .zullen worden gegeven, werden de zwarte plaatsen verkocht voor bedragen van hon- derd tot honderdvij'ftig gulden. Alles wat er op het toneel van deze vorm van opera gebeurt, is niet geheel te begrijpen. Een aan tal van de gebruikte symbolen het zijn er talloze - wordt in het programma verklaard, maar het blijft te weinig. Wij krijgen een al gemeen idee van wat zich afspeelt; maar de fijne trekjes ontgaan ons. Wij hebben dus voornamelijk het schouwspel voor ons. En het is een levend, gespannen, schouwspel, zo als ook ons beste Westerse toneeL Het is alles aan bijzonder stren ge, traditionele voorschriften, ge bonden. Het resultaat hiervan is de per fectie. Er is in een van de vier korte stukken die de Chinezen ge ven een zwaardgevecht te zien. tus sen twee mannen, die elkaar in een symbolisch donkere kamer het toneel is in feite normaal verlicht niet kunnen zien. Er zijn clowns verplichte ma quillage: een sneeuwwitte neus met enkele zwarte, lijnen, en een witte vlinder daarop waar iedereen, hartelijk om moet lachen. En er zijn vrijwel onbegrepen tragische momenten, die niettemin treffen. Zij, die de voorstellingen in Pa rijs hebben bijgewoond, nebben ge noten. van de voorstelling en van het Chinese gebruik om aan het cmde van de voorstelling ook de actrices en de acteurs voor het pu bliek te laten, applaudisseren, en. dat door het communistische regiem van China enkele wijzigingen aan gebracht werden in het traditionele Chinese theater beledigingen aan het adres van de boeren werden geschrapt, huispersoneel wordt niet langer geslagen enz. zal geen van de toeschouwers als een. gemis hebben gevoeld. De 29-jarige H. G. J, L. uit Put ter shoek, die zich op 30 Maart van dit jaar op de Brede Hilledijk ten onrechte uitgaf voor een collectant van het Rode Kruis en in een zelf gemaakte collectebus enkele dubbel tjes ophaalde, werd daarvoor van morgen door de politierechter con form de eis veroordeeld tot 3 maan den voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar en onder loezïchtsteiling en bovendien een boete van vijtfig gulden subs. 15 dagen. Verdachte was volgens een me disch rapport door grote moeilijk heden in gezin, en werkkringen in een ziekelijke toestand geraakt en toen tot de strafbare daad gekomen. De officier van justitie noemde het in discrediet brengen van- het Rode Kruis een bijzonder laakbare daad, „Een dergelijke toon hebben we in 1940—'45 genoeg gehoord. gaat op ouderwets Duitse manier te keer". Dit rei de ambtenaar O.M. bij het Kantongerecht te Rotterdam, mr J, D. de Jong, tegen de 51-jarige kapi tein II. A. S, uit Lübeck. De kanton rechter, mr A. J. M. Oonincx, voegde hieraan toe, dat een Nederlands bur ger onmiddellijk gevangen genomen zou worden als hy zo optrad voor de rechter. De kapitein verweet de ambtenaar op nogal heftige wijze geen verstand te hebben van scheepvaart, waarbij hij van de hand wees onverantwoor delijk te zijn opgetreden. De gezagvoerder lag op 28 Maart j.l. met zijn schip „Havanna" te Rot terdam in de Rijnhaven, en volgens de dagvaarding zou hij toen olie, al thans brandbare vlioeistof overboord hebben gepompt of overboord heb ben laten vloeien, hetgeen een over treding was van de verordening op het gebruik van havens binnen de gemeente Rotterdam. De kapitein had uiteengezet, dat de tanks van het schip (de vroegere „Kedoe") afwisselend gebruikt zijn voor olie en waterballast. De leidin gen waren nu veranderd en hij had waterballast ingenomen, die hij weg pompen wilde toen hij in de Rijn- Aan de Technische Hogeschool te Delft is geslaagd voor het candidaats- examen voor civtcMngemeur de heer A. j. Hauffeld, Rotterdam. In de Rederijstraat bij de Neder landse Bank brak gisteravond plot seling de vooras van een vrachtauto. De wagen maakte een zwenking naar rechts cn reed daarbij de 17- jarige mejuffrouw H. van Waasdijk uit de Rugbystraat aan, die met haar fiets onder de auto bekneld raakte. De chauffeur van. een heftruck, de 37-jarige H. Veldt uit de Mar- tinus Steijnstraat die met zijn truck de auto wilde oplichten, reed, in zijn haast om het meisje te bevrijden, zo hard naar de plaats des onheils, dat de truck omsloeg en hij met het rechteronderbeen onder de truck te rechtkwam. Zowel de vrouw als de man wer den door omstanders uit hun be narde posities bevrijd en per zieken auto naar het Coolsingelziekenhuis vervoerd. De chauffeur kon na be handeling naar huis gaan; het meisje dat verwondingen aan. het voorhoofd en de knieën had opgelopen, werd ter observatie opgenomen. Toen gistermiddag de 01-jarige kabelmonteur W. S. Schilt uit Gou derak op het emplacement Noord ter hoogte van de Stoopweg langs spoor 3 aan het kabeltrekken was. werd hij aangereden door een loco motief. De man kreeg een duw m de rug. sloeg over de kop en moest met enige snij wonden en letsel aan de rug naar het Bergwegziekenhuis worden vervoerd. haven lag te laden. Het water moet vermengd geweest zijn met restanten van olie. die nog van vroeger in de tanks aanwezig ge wees l moest zijn, aldus de kapitein. De ambtenaar merkte op, dat de kapitein verantwoordelijk is voor zijn schip. Conform de eis veroordeelde de kantonrechter de kapitein, die ten slotte zijn verontschuldigingen aan- bood, tot een geldboete van 73.— of 25 dagen. Een Zweeds jongenskoor, het Slockholms Gosskór, heeft een blik sembezoek aan de E55 gebracht. De jongens, die onder leiding van hun dirigent Enk Algaxd een tour nee door Europa maken, hadden reeds in Duitsland een concert ver zorgd en waren op weg naar Frankrijk. Pas op het laatste ogenblik werd besloten ook Nederland aan te doen en daar de E55 te bezoeken. Inmid. dels was het te laat om de uitvoe ring die het koor daar zou geven aan. te kondigen. Niettemin waren gistermiddag cn gisteravond heel wat bezoekers op de rolschaatsbaan getuige van de muzikale prestaties van de Zweedse gasten. Het pro. gramma, dat hoofdzakelijk uit Zweedse liedjes bestond, vond veel waardering. Vannacht is de 39-jarige matroos H. Moes uit Oosterwolde aan hoorei van het Nederlandse kustvaartuig „Madzy" in de Binnenhaven, toen. hij bezig was met het dichtleggen van het achterruim, misgestapt en voorover in het gangboord gevallen. Met ver won dingen aan beide knieën ts hij in het Havenziekenhuis opge nomen. De zelfstandige Oud.-Geref. Ga- meenten te Schiedam. Moiuter en Den Helder hebben 2ich met elkan der tot een kerkelijk verband ver bonden, waarbij de Dordtse Kerk orde van 1618/19 als grondslag wordt genomen. Het ligt in het voornemen om met andere zei feta ndige gemeen ten en Vrjje Evangelisaliegroepen contact op te nemen. In een volgen de bijeenkomst ral over de naam van dezd verbonden groepen worden gehandeld. Het secretariaat berust voorlopig bij de heer A Pols t« Schiedam. De gemeenten Schiedam en Monster hebben elk een predi kant, n 1. ds. F. Luitjes en ds, A, van Zon, Orthop. Chirurg DONDERDAG NIET TE CONSULTEREN Grote keuze wringers 39. 49.67.wasketels ƒ7.—, ,f 7.50, ƒ8.75, ƒ9.45 enz. Wasteilen 5.35, 7.60. 9.—, 10.25 enz. Waterslang 0.55 p. mtr. Frans van Thienen, Broersveld 323. Tel. 69799. Dok- en Werf-Maat schappij Schiedam, vraagt voor haar Holle- rith-af deling Opleiding daarvoor is ook mogelijk Reclame-aanbieding. Lig stoelen met armleuning ƒ12.50. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar 11.50. Raamhorren 1.75 enz. Frans van Thienen, Broersveld 123. De straat waar Vrijdags markt is. Ta buur gevraagd Net kosthuis (geen beroeps) gevraagd door nette jonge man- P.G. Liefst in klein ge zin, Br. no. S 362 bur. blad. Leasen liees hagendoorn. Gedipio- T« koop aemgeb. richt in piano en orgel. Lan ge Haven l. Tel. 68561. Te koop Skoda '48 in goede staat, met bel., nieuw num- Fotografie merbcwijs, rijkskeurverlich- ting enz, 650, evt. met ra dio. Tel. 65821. Ph. v. Bour- gondiëstraat 1416. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 103, tel, 66720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Bronzen gordijnrail, compl. /T.p. mtr. Gordh'nveer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden ƒ0,32, ƒ0.34, ƒ0.50. Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel. 69799. Diverse» j Voor alle schoenreparatie ia Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl tl wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69002. NOG DIT JAAR VACANTIB Wij vragen voor-direct, een Wij bieden een gezellige werkkring, goed salaris an zelfs dit jaar nog, een week vacantie. Ook flinke meisjes die het vak willen leren, kunnen zich aanmelden bij DE GOEDKOPE WINKELS HOOGSTRAAT 145—149 W.A. Hoek'a Machine- en. Zuurstof fabriek Havenstraat 19, Schiedam, vraagt: MHLO-diploma gewenst voor eenvoudige werkzaamheden. Sollicitaties onder opgave van genoten onderwijs, leeftijd etc., uitsluitend schriftelijk. Ook zij, die binnenkort de school zullen verlaten, kunnen thans reeds solliciteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1