Na schijnbaar hopeloze jacht werd Kuitwaard toch winnaar Gemeentelijke Brandweerkorpsen waren in actie Spannende strijd in Jubileum-ronde Sijthoff was de beste bij de nieuwelingen Zware regenval gaf veel last Pand met filmmateriaal stond in brand Vier SBLO-bestuurders werden gehuldigd WALDO-TAXI AGENDA Nationale Jubileummarsen van de SBLO Het mooie weer hielp mee Moord met roof te Rotterdam Te roekeloos Het tegenoffensief Moeilijke vlucht uit Orleans Honkballend SW had geen succes Schiedam honkbalde 2 successen bijeen DRZ vierde zijn 25-jarig bestaan A CTIE BRAND WEER Voetbal tijdens SBLO-week SVDPW bestaat 25 jaar ÜE3ÏB3BÜEE3B3B T elefoontoestel beschadigd Schop met effect Kortsluiting Achtervolging van fietsendief Schade door de wind Burgerlijke Stand „Keep Smiling" promoveerde Maandatr 20 Ju III iv:,3 (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, Zaterdag Henk Kuitwaard, de slanke 22-jarige Velsenaar, is voor het Schiedamse wielerpubliek geen onbe- 1 kende. Enkele jaren geleden, reeds won. hij de officiële Ronde van Schiedam. Doch wellicht heeft hij zich voor die zege niet zoveel behoeven In te spannen, als voor de overwinning, die hij vandaag behaalde in de jubileum-ronde, door rennersclub Schiedam georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van de SBLO. Nu moest hij diep uit de achtergrond komen om, met zijn clubgenoot Cor Stroomer, die wel het meeste werk. verzette, een groepje van acht renners tot de orde te roepen. Spannend en meeslepend was de achtervolging, die voor vele toeschouwers maar weinig kans van slagen inhield. Fel en verbeten voerden wild en jagers de strijd waarin velen onder de voet werden gelopen. Deze jacht was de climax van een zeer levendige strijd, waarin telkens andere acteurs de hoofdrollen vertolkten. In de laatste fase eisten echter Stroomer en Kuitwaard deze hoofdrollen op. In een spannende eindsprint waarin de vinnige Bachetti die deel uitmaakte van het leidersgroepje van acht renners, dat zo lang weerstand had geboden tot op de streep eiste Kuitwaard de bloemen voor zich op. Neen. deze extra wielerronde is waarschijnlijk niet geworden wat de organisatoren er zich van hadden voorgesteld. De oorspronkelijk ge plande buitenlandse deelneming is niet doorgegaan en zelfs van een sterke Nederlandse vertegenwoordi ging is, mede in verband met de Tour door Nederland, die aan de gang is. niet veel terecht gekomen. Was het misschien daarom, dat velen het zonnige weer liever voor ee?i toeristisch uitstapje gebruikten, dan een bezoek aan deze wielerwedstrijd te brengen. Toch moeten de wegblij vers weien, dat zij heel wat hebben gemist. Voor een aantrekkelijke strijd zijn niet altijd sterren nodig. Die weggebleven sterren hadden de strijd in ieder geval maar weinig aantrekkelijker kunnen maken. Geen moment doofde het strijdvuur. Steeds was er actie en tot kort voor het einde bleef de uitslag onzeker. Wegens tijdgebrek was de afstand van de amateurwedstrijd van 100 km tot 85 km teruggebracht. Deze be trekkelijk korte afstand voor ama teurs verleidde sommige renners tot een roekeloos begin offensief. De Rot terdammer Van der Ley was een der actiefsten, maar zijn plaats werd even later door het duo Meyer- Dangerman ingenomen. Ook nu was de pret slechts van korte duur. Zij werden weer in het grote peloton opgenomen en nu ging weer een an der groepje aan de haal. Bvavenboer, Van Straten, Heiden en Frans Ver sluis waagden een kansje, maar het peloton stond niets toe. Na 17 ronden, ongeveer een kwart van de wedstrijd, begon er enige te kening in de strijd te komen. Kuit waard en Stromer lieten voor het eerst hun neus aan het venster zien en in gezelschap van Maarten Bra- venboer werd een gat geslagen, dat enige ronden later Slager, Beste- breurtje. Den Outer, Rorijs en Kore- vaar poogden te dichten. Zij vielen terug in het peloton, waaruit nu op hun beurt Hoefnagel. Diepstraten en de gebroeders Versluis waren ont vlucht. Ook Den Outer sprong bij dit viertal en deze vijf renners liepen het trio aan de kop in, zodat acht renners aan kop gingen. Voor de premiesprints was Kuitwaard de be- drjjvigste en met grote voorsprong sleepte hij er enkele in de wacht. De jacht achter de kopgroep ont brandde in alle hevigheid, toen Lage weg na het winnen van een pre mie m z'n eentje trachtte de sprong naar de eerste groep te maken. Hij beet er zijn tanden op stuk en bleef rondeniang als tussen „hamer en aambeeld" hangen. Het enige resul taat dat hij bereikte, was een alge mene opstand van het peloton, dat nu gaandeweg op de koplopers in liep. De slimme Kuitwaard was de eer ste, die het nutteloze van de uitloop- poging inzag cn hij liet zich, nog voordat de gehele samensmelting een feit was. naar de siaait van het pelo ton terug zakken. Het werd zeer on rustig tussen groep en weglopers, maar rond de helft van de wedstrijd was de vrede weer getekend. Niet helemaal evenwel, want eer de brand in de vredespijp werd ge stoken, waren, bijna onopgemerkt, vier renners weggevlucht. Diepstra ten, Den Outer. Bachetti en Koore- vaar, waren het die van de verwar ring gebruik hadden gemaakt. Nog juist bijtijds sprongen Morelisse en Verhoeven er bn. maar Frans Ver sluis, Hoefnagel, Lagcrweg en Knegt hadden de bus gemist. Knegt loste even. later .terwijl de overige drie de jacht voortzetten. Het logge peloton kwam maar heel moeilijk op gang. Het d'iurde tot on geveer 20 ronden voor het einde, en de voorsprong van de kopgroep be droeg toen reeds een minuut, toen eindelijk Stroomer en Kuitwaard het grote tegenoffensief inzetten, In en kele ronden lieten zij het totaal uit een gerukt peloton achter zich en begonnen hun jacht op de tweede groep. Hier eenmaal bijgekomen werd de jacht op de eerste groep in gezet. Vooral Stroomer verzette paardenwerk- Eerst moest Versluis lossen en wat verder werd ook La- gerxvcg het tempo te machtig- Alleen Jan Hoefnagel deed dapper z'n werk en twee ronden voor het einde wer den de weglopers ingerekend, Mo relisse moest toen zijn collega's laten gaan. Net ais zovele anderen was hjj totaal leeg gereden. Bij het luiden van de bel voor de laatste ronde demarreerde Stroomer, maar zijn poging was tevergeefs en in een felle eindsprint stoven de ren ners op de finish af. Met klein ver schil werd Kuitwaard winnaar vóór Bachetti, dan volgde Stroomer en op de vierde plaats eindigde Jan Hoef- De Postduivenvereniging ,.De Snel- vliegers" hield een wedvlucht van uit Orleans over een afstand van 480 km. Door de slechte weersomstandig heden jn Noord-Frankrijk was deze vlucht bijzonder zwaar voor de dui ven. Er kwamen slechts drie duiven Zaterdag binnen. De duiven, werden gelost dm 6 uur en de eerste duif kwam aan om 18.44.00 uur, de laatste duif arriveerde om 20.38.00 uur. De uitslag wast 1. J. C. Konings, 2. J. van Rossen, 3. H. Groeneweg. Openluchtsiwiv Dinsdag 21 Juni wordt op het Lo- rentzplein de eerste voorstelling ge- Êeven door de qpenluchtshow van aptain Bossley. Dit gezelschap van artisten zal zes dagen in Schiedam optreden en acrobatiek ten beste ge ven. Aanvang 8 uur. nagel, die een prachtige wedstrijd heeft gereden. Ook de nieuwelingen leverden fel le strijd. In de laatste fase probeer den Somexs en Bra venbroer de groep te ontlopen. Zij slaagden evenwel niet en de plaats voor het peloton, iverd nu ingenomen door Ribbelink, Griep, Sijthoff en ook weer Somers. Dit viertal werd niet meer ingelo pen. en in de eindsprint behaalde Sijthoff z'n zoveelste overwinning in dit seizoen. Voor de gedetailleerde uitslagen zie onze Startbijlage. SW heeft gisteren met de honk- balsport geen gelukkige dag gehad. Het eerste negental kreeg in Haar lem een 93 nederlaag, terwijl het tweede met 5—0 van Schiedam 2 verloor. RFC speelde tegen SW 3 en boekte een 25-2 overwinning. Wat de wedstrijd van het eerste negental betreft is het een wed strijd geweest met spannende mo menten. en vol afwisseling. In de eerste inning hielden beide wer pers de stand blank, doch in de tweede werd het 10 voor Haarlem. De stand bleef ongewijzigd tot de 4e inning toen Haarlem een tweede man over de plaat kreeg. Toen SW op slag kwam noteerde het al spoe dig een prachtige 2 honkslag van' Kooi, doch dit was voor SVV niet voldoende een man over de plaat te krijgen. Werper De Lange van SW gaf HFC geen kans om te slaan. Toen de Schiedammers wederom op slag kwamen werden twee pun ten genoteerd, waardoor de stand gelijk kwam. Dit bleek echter voor korte duur te zijn, want door en kele fouten van Velders kon HFC de stand op 62 brengen. SW kreeg hierna nog een man over de thuisplaat, zodat de eindstand 5—3 werd in het voordeel van HFC. Zaterdagavond heeft Schiedam I aan de Boshoek een superieure over winning van 203 behaald op Ken- nemerland 2. Hoewel de Schiedammers over alle linies sterker waren, heeft de tegen partij door zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen toch nog de wedstrijd aantrekkelijk gemaakt, waardoor de eenzijdigheid te niet ging. Over de wedstrijd behoeft niet veel gezegd *e worden. Schiedam had overwicht, dat regelmatig op de hou ten kwam, door het -zwakke werpen van de tegenpartij. Bij elke inning, met uitzondering van de 5e werd de score met een bepaalde regelmaat opgevoerd. Ook het veldspel van de tegenpartij liet wel het één en' ander te wensen over. De Schiedanrwerper was niet in prima vorm, doch kon in ieder geval op zijn veld-mensert re kenen, In de 3e inning zagen de Haarlemmers kans om de drie tegen- punten te scoren. Het tweede negental van Schiedam heeft eveneens een overwinning ge boekt en wel van 6o op HFC 2. De zware onweersbui, die gister middag zich boven onze stad ont lastte en welke met een bijzondere zware regenval gepaard ging, heeft hier en daar nog al wat ongerief ver oorzaakt. Vooral in Schïedam-Zuid was het raak. Dit lage stadsdeel krijgt veel water uit hoger gelegen straten aan gevoerd, indien de riolering niet alles kan verwerken. In de Bommelsche- straat stond niet minder dan 20 cm. water, ,het Wilhelminaplein stond blank evenals een deel van de Dwarsstraat. In de oude huizen aan de Wilhelminastraat had men veel last van water, dat door de daken langs de muren omlaag kwam. Bij diverse bewoners in dit stadsdeel liepen de kelders onder. De brand weer heeft verschillende verzoeken ontvangen om te komen pompen, doch hieraan kon geen gevolg ge geven worden, Nadat het onweer voorbij was, kon man in dit stadsdeel de kinderen zien pootje baden, omdat het water nog ruim een uur op de straten bleef taan alvorens weg te zakken, De Schiedamse voetbalvereniging DRZ die 15 Juni 1930 is opgericht, heeft Zaterdagavond in gebouw „Arcade" het 25-jarig bestaan feeste lijk herdacht. De voorzitter, de heer A. de Vis ser, heeft in zijn openingswoord zijn voorganger, de heer W. van Os, oud voorzitter, herdacht. Spreker memo reerde het goede samenwerken van het bestuur en de leden onderling, hetgeen een noodzaak is voor het algemeen belang van de vereniging. Een bewijs van saamhorigheid vond spreker wel, dat een viertal oprich ters van de vereniging, nog steeds trouw lid zijn gebleven. Het waren de heren J. Scheffers, K. Scheffers, C. van Nugteren en W. van Nugte- ren, die door de heer De Visser Wer den gecomplimenteerd met hun zil veren lidmaatschap en hen namens de vereniging een geschenk aanbood. De feestcommissie, bestaande uit de heren G, van Os, G. Mulder, W. Zeeman, A, Veld en G. van Doorn hebben de voorzitter een klok aan geboden voor de eigen leden ge bouwde nieuwe oantine. Het dames-comité bood een mar meren,. voetbalveld met doelpalen, benevens èen geschenk onder couvert aan. Hetgezelschap -„Klaveren Vijf' lieeft daarna'een non-stop revue op gevoerd, getiteld: „Lachen is leven". De,spelers hebben de titel van het programma alle eer aangedaan, want het lachen is de gehele avond niet van de lucht geweest. Men heeft dan ook volop van het gebodene genoten. Het zilveren feest werd besloten met een gezellig bal onder muzikale leiding van „Klaver Vier". Zaterdag zijn, in vervolg op öe brandweer wedstrijden van de vorige week, wederom „ergens in Schie dam" deze wedstrijden voortgezet, ditmaal uitsluitend voor groepen van Gemeentelijke Brandweren. Op verzoek van de regelingscom missie hebben wij vorige week de wedstrijd plaats met bij name ge noemd, omdat dit voor de groepen van Zaterdag jX geheim moest blij ven. Nu mogen wij gerust mededelen dat het wedstrijdterrein was de oude fabriek van de firma Hasekamp aan de Havendijk dat een uniek object is gebleken voor het houden van oefeningen of wedstrijden. Ook voor de Schiedamse jeugd blijkt dit ob ject dikwijls zeer aantrekkelijk en men kan hen er dikwijls aantreffen, wanneer het spelen op de nog kale Maasboulevard hen gaat vervelen. Zaterdag waren 20 groepen van diverse Gemeentelijke Brandweren aan de beurt. De groep Vlaardingen 3 was ver leden jaar met de hoogste punten- afloop het doel van de concoursen uiteengezet, en hij was er dankbaar voor te kunnen constateren, dat de geoefendheid van de corpsen niets te wensen overliet. De uitslag was als volgt: Leerdam 976 pt; Stolwijk 971 pt; Voorburg groep 1 968 pt; Briele 890 pt; Oost- voorne 875 pt; Vlaardingen 3 847 pt; Spijkenisse 842 pt; Vlaardingen 1 837 pt; Gorinchem 801 pt; Oud Alblas 788 pt; Rotterdam 2 772 pt; 's-Gra- venzande 755 pt; Oegstgeest 750 pt; Lisse 747 pt; Vlaardingen 2 683 pt; Rotterdam I 527 pt; Zóetermeer 513 pt; Dordrecht 1 511 pt: Dordrecht 2 200 pt. Door deze uitslag komen de groe pen van Leerdam en Stolwijk in September in Zeist uit in de lande lijke wedstrijd voor klasse 2. Esperanto-agenda Mardon. Ja 21an de junio, Ni iros waardering uit de bus gekomen en kune ai Haringpakkerstraat Rotter- was houder van de wisselprijs: de dam por festi la kursfinfeston de la zilvereil mnf/lrcntiif Fin,., iii./,iin rïfllirlenlrlircrt Kefnc smma i,Afi,ArA Vele hartelijke woorden zijn Zaterdagavond gesproken aan het adres van de bestuursleden van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening, die deze week zün 25-jarig bestaan met een groots opgezette sportweek viert. In restaurant JDe Kroon", aan de Koemarkt, waren afgevaardigden van de 50 in dc SBLO verenigde sportorganisaties samengekomen om met een maaltijd het zilveren feest te vieren. Voor vier Jedenvanhetbestuurls het SBLO-feest een dubbel jubileum, daar zij tegelijkertijd hun zilveren jubileum als bestuurslid van de sportorganisatie vieren.Dat ajnide beren E\A. Leenderts, H. J. Scheffers, vïce-voorzitter, A, van Schie, eerste seere taris, en A. Bovenberg, commissaris. Zij incasseerden d*arvoor de dcre dank van SBLO-vrienden, die bij monde van de oud-wethouder P. de Bruin Sr. waarderende woorden sprak. Voordat hot echter zover was. ter van de E.N.S.O.. de arts J. A. H. hadden de gasten al intensief kennis gemaakt met de keuken van „De Kroon". Voorzitter E. A. Leenderts herinnerde aan het begin van de maaltijd aan de opzet van de vie ring van het S.B.L.O.-jubileum en heette welkom de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Schie dam, dc wethouder mr F. van Boc- hove. die tevens voorzitter is van de gemeentelijke sportcommissie. oud-wethouder P. de Bruin, de heer A. H. W. Weekenstroo. voorzitter van de onderafdeling Rotterdam van. de Kon. Nederlandse Voetbalbond, de heer M. Holl, voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer J. C. Bronneman, secretaris van ue gemeentelijke sportcommissie, de heer J. j. Schipper, hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst, de heer Schoof van de Belastingen, de heer K. Rijpman, commissaris van Politie, mr. G. M. Hovingh, voorzit- Juichend poot Theo Sijthoff als minnaar non de «ieuioefin gen wed strijd over de finish. In een felle sprint wees hij Ribbelink terug. ft Cm van den Berg, van het Medisch Sportkeuringsbureau, en tal van an dere gasten. De heer De Brum, the namens de commissie, die wij reeds noemden, het woord voerde, herin nerde aan de bescheiden omvang van de sport omstreeks 1930. Van de Koemarktbrug dook de jeugd in het drabbige water van de Buitenhaven. Het tegenwoordige Politieposthuis was toen de enige gymnastiekzaal van Schiedam. Er is in 25 jaar veel bereikt, aldus de heer de Bruin, die de heren E. A. Leenderts, voorzitter. H. J, Schaffers, vice-voorzitter, A. van Schie, eerste secretaris en M. Kooijman. penningmeester, een fraai kristallen embleem overhandigde. Mr P. van Bochove. sprckexid na mens het gemeentebestuur, herinner de ar m zijn toespraak aan, dat vooral voor 1945 een belangrijk deel van dc publieke taak op het gebied van de sport is verricht door de S.B.L.O. Wij weten allen, dat er in de afgelopen 25 jaar veel goeds tot stand is gekomen, aldus mr Van Bochove, die vervolgens een blik op de toekomst richtte. Veel nieuwe problemen vragen de aandacht. Dc eisen die de zaal- en veldsport stel len, worden steeds hoger. De be heersvorm zal nu in studie moeten worden genomen. De sport is 'n brok jeugdwerk geworden, waardoor aan het kader hoge eisen worden gesteld. Tal van vragen zowel van opvoed- t Bakkenes, de vrolijke tovenaar P. kundige aard als van bestuurlijke Ovau, de cabaratière Hetty Crocs en aard doen zich voor. de zingende dwazen Gemeen Fcrne. Waar tai van takken van hel Tot slot werd er gedanst olv, de Uit het junior,voortournooi voet bal. dat in de afgelopen weken is gehouden, zijn als overwinnende verenigingen „DHS" en „SW" te voorschijn gekomen. Tijdens de sportweek van de „SB LO" spelen deze ploegen vanavond van 6.30—7.30 uur op het „Martinil"- terrein in het Volkspark, een beslis singswedstrijd om de le en 2e prijs. Direct daarna volgt, van 7.30--g.i5 uur. op hetzelfde veld, een ontmoe ting tussen een gecombineerd elftal van spelers uit clubs, uitkomende in de Afd. Rotterdam van de KNVB en een combinatie uit het z.g.n. Zater dagmiddag-voetbal. De samenstelling van de elftallen is: KNVB afd. Rotterdam: Doel: W, v. d. Poel (Schiedam); achter: J. Vijfwinkel (SVDPW), J. C. v. Leeuwen (Schiedam); midden: W. Groenhorst (DEMOS), A. Verdam (SFC), A. J. de Jong (Martinit); voor: A. v. Dijk (Ursus), H. Bentem (Schied. Boys), S. J. C. Nïeberg (SFC), M. Coster (Martinit), S. v„ d. Hoek (SVDPW). Zaterdagmiddag-voetbat. Voor: H, v. Eiik (PFSCL B. Sleeu- wenhoek (HBSS). W. de Nijs (GSS), W. Kapteijn CPPSC), M. Verweij (GSS); miciden: M. L. v. Duijven- bode (HBSS), A. Storm (HBSS), H. W. Könemann (PPSS); achter M. Streijl (HBSS), C. Kalden (PPSC); doel: A. W. den Hoed (HBSS). Uit deze 22 spelers zal het elftal gekozen worden, dat Vrijdag 24 Juni as. in het veld komt tegen de rest 1 van het lagere KNVB-voetbal, d.w.z. 1 spelers van DHS, DRZ en Excelsior. f, Daar blijkens het gehouden junior- tijd goed geweest cn iedereen heeft tournooi het onderling krachtsver- meegewerkt om de vereniging om- schil groot is, zal het bij de eind hoog te brengen. In 1934 werd SVDPW kampioen in de derde klas se van de afdeling Rotterdam en promoveerde men naar de 2e klasse. In 1950 ging men weer terug naar de derde klasse, in 1951 naar de 2e klasse en in 1952 naar de le klasse. Met het kampioenschap van dit jaar is men nu 4e klasser van de KNVB geworden. De secretaris, de heer L. v. d. Win kel. die 25 jaar deze functie heeft vervuld werd gehuldigd en ontving een cadeau. Het feestprogramma werd verzorgd door het cabaretgezelschap van Char les Renée. Aan dit programma werk ten mee het boertje „Mans" uit Twente, de accordeonnist Tonny als allen in gi'ote eensgezindheid de schouders hieronder zetten, een goe de oplossing kan worden verkregen. Dat zal dan moeten gebeuren in een geest van opofferingsgezindheid, vooral tea behoeve van dé jeugd in onze stad. De heer Scheffers, mede sprekend namens zijn mede-bestuursleden sprak enige woorden van dank voor alle goeds, dat naar aanleiding van het jubileum was gesproken. De heer Leenderts heeft als voorzitter van de SBLO de rij van sprekers beantwoord. De gasten en afgevaardigden van de verenigingen zijn daarna nog eni ge tijd gezellig bijeen gebleven. De Schiedamse Voetbalvereniging „Door Plicht Winnen" heeft Zater dagavond in Musis Sacrum op fees telijke wijze het 25-jarig bestaan her dacht. De voorzitter, de heer J. Har deman opende de avond en heette de aanwezigen hartelijk welkom. In het kort gaf de heer Hardeman een overzicht van deze 25 jaar van de voetbalvereniging. De geest is al- motorspuit. Deze groep heeft het bezit van dit kleinood niet voor een jaar kunnen prolongeren, want zij eindigde als zesde. Da ploeg van de Gemeente Leerdam, die werd aangekondigd als de „beruchte groep" is met 976 punten nummer l geworden en heeft de wisselprijs aanvankelijk voor een jaar mee genomen naar Leerdam. Verondersteld werd. dat het oude pand een fiimverwerkende industrie was, waar op drie plaatsen brand woedde en alwaar zich ook een kluis met filmmateriaal bevond. In de to ren en op het dak van het pand was brand benevens bij de kluis Voor de gehele brand blussing, het afleggen en opruimen inbegrepen, was een tijdduur van 18 minuten toegestaan. Elke seconde hierboven gaf twee strafpunten. Er was veel belangstelling voor dit concours, dat werd bijgewoond door de heer J. v. d. Wild. comman dant brandweer BB A-kring, de he ren A. Boone en J. Hamel, hoofd lieden van de Brandweer Rotterdam, mr. E. Heringa, namens de Commis saris der Koningin in Zuid-Holland, burgemeester A, M. Nieuwenhuisen van Ridderkerk in kwaliteit van. voorzitter van de Zuid-Hollandse Provinciale Brandweerbond. De heer Nieuwenhuisen heeft na daurigokurso, Estos amuza vespero, Atentu: Ni do ne kunvenos jaudon, la 24an -de junio. (Advertentie IM.) 67570-6991S Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa Gouka Co, Groenelaan 127, Bellen bi} ongeval: G.G. en G.D„ Tulniaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Damt geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ieders avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2,7 en 9.15 uur: .Apache', Monopole: 2, 7 en 9 uur; „Hei gevecht op de rotsrand" Voorstellingen: Volkspark: 6.30—9.30 uur: Voet balwedstrijden S.B.L.O. In het kader van de viering van het zilveren feest van de Schiedamse Bond van Lichamelijke^ Opvoeding zijn Zaterdag onder auspiciën van da W.KJR. en Omgeving Nationale Jubileummarsen gehouden. Het was een gezellige drukte bij de Korenbeurs, waar niet alleen de 828 jongere ea oudere wandelaars zich kwamen melden, doch waar ook zeer vele belang stellenden kwamen kijken naar de start van de lopers. (Advertentie l.M.) toon tCHEtu tm oer* Het weer werkte bijzonder mede, en de keurige uniformen van de diverse groepen met hun kleurige vlaggen gaven de bekende wandel sport-sfeer. Er werd gelopen over afstanden van 10, 15 en 25 km., en al was de start aan de Korenbeurs dan ook in het hartje van Schiedam, binnen enkele minuten waren de loper reeds buiten in de vrije on bebouwde omgeving, wat de wan delaar juist 20 trekt. Via de Vlaar- dingerdijk was men spoedig over de Poldervaart en bereikte men via het B.P.M-recreatieoord het sport centrum van de gemeente Vlaardin gen. Aan het Nóordeinde was de rust voor alle deelnemers. Hier split sten zich de routes voor de ver schillende afstanden en gingen de 10 km. lopers weer richting Koren beurs. De 15 km. lopers maakten nog een fikse wandeling door de Spaanse polder, terwijl voor de 25 km. nog een trip door O ver schie gemaakt moest worden. Op de 20 km. liepen 6 schoolgroe- pen le werd de K on. Juliana schooi Kethel met 433 punten, 2 St. Tho- masschool, 373 punten cn 3 St. Ber- nardusschool met 364 punten. Voorts namen op deze afstand deel: 6 bur- gergroepen waarvan de W.S.V. Wan- dellust met 399 punten de le prijs oehaalde. tweeae werd W.S.V. i Smeetsland 1 met 396 punten en 3e j Nieuw Leven O ver schie met 381 l punten. Zes groepen hadden ingeschreven I op de 15 km., hiervan waren de i prijswinnaars 1 Smeetsland 3 met 412 punten, 2 D.O.K. met 408 pun- Het was Zaterdagmiddag een grote drukte bij de Korenbeurs, waar de deelnemers aan de jubileum wan deltochten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Schiedam se Bond voor Lichamelijke Opvoe ding zich opstelden, om over de 10/15 en 25 km. uit te zwermen. Baldadige jongelui hebben het te lefoontoestel in de cel op het Sta tionsplein vernield. Wanneer men wilde telefoneren, raakte men wel zijn dubbeltje kwijt, maar men kreeg geen gehoor. De winkelruit van de slagerij van de heer J. M. aan de Hoogstraat werd Zaterdagavond vernield, door een voorbijganger, C. D.. die een dop van een cocacolaflesje weg schopte, waarbij zijn rechterschoen van de voet vloog en. tegen de ruit kwam met het genoemde gevolg. In de BK-laan is gisteravond om half elf in een bestelauto bestuurd door de heer W. J. A. de J., een ten en Smeetsland 3 met 406 punten, brandje ontstaan achter het dash- Vermeldcnswaara is wel, dat de j bord, waar kortsluiting was ont- jcugdwerk worden gesubsidieerd, lukt het mij op dc duin* nodig ook dit onderwerp mettertijd aandacht te schenken. In gemeenschappelijk overleg zullen wij naar nieuwe vor men moeten groeien, aldus de heer Van Bochove, dien tenslotte wees op de grote waarde die de sport kan hebben voor de jeugd. De heer A. H, W- Weekenstroo, voorzitter van de onderafdeling Rot terdam van de K.N.V.B., richtte daarna enige vriendelijke woorden tot het jubilerende S-B.L.O.-bestuur. Hij gewaagde van de vele vriend schapsbanden, die hem met Schie dam verbinden en wenste tenslotte de S.B.L.O. alle goeds toe. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer M. HolL merkte op, dat de vrijetijdsbesteding zo veel problemen schept, dat alleen heer Brons. *s Middags werd in Musis een re ceptie gehouden, waar aanwezig wa ren de heer mr P. van Bochove, wet houder voor sportzaken, het SBLO- bestuur, de heer J, C. Bronneman van de Gemeentelijke Sportcommis sie, de heer J. Hammerstein, compe titieleider van de KNVB afdeling Rotterdam en afgevaardigden van andere voetbalverenigingen. Mr P, v. Bochove deelde mede, dat de gemeenteraad binnenkort beslis singen zal nemen over een nieuw terein voor de vereniging. Dit terrein zal achter de Parallelweg komen. De heer Hammerstein overhandigde de bondsplaquette, terwijl het dames comité een KNVB-vlag aanbood. Onder de aanwezigen merkten wij strijd zeker spannen. Ook van de wedstrijd tussen de senior-ploegen wordt wel wat verwacht. Athletiekwedstrijden op ..Boshoek" Het aantal deelnemers voor de sehool-athletiek-wedstrijden. die in het kader van de SBLO-sportweek zullen plaats vinden bedraagt nu 250. 1 De wedstrijden worden gehóuden op het suortpark „Boshoek" op Dinsdag 21 Juni. Daar gelijktijdig handbal-, hoc key-, korfbal, én volleybalwedstrij- den plaats vinden, is de bestaande kleedruimte ontoereikend. Het SB LO-bestuur heeft de medewerking gekregen van dc Oranje-Nassau- school aan de Francois Haver- schmidtlaan, waar dc leerlingen van j alle deelnemende scholen zich vanaf 6 uur kunnen verkleden. zeer jeugdige wandelsportver eniging Smeetsland Zaterdag met alle drie deelnemende groepen een prijs lieoft behaald. Op de lange afstand, de 25 km. schreven in 4 burgergroepen; de W.S.V. den Oord Kralmgse Veer behaalde met 448 punten de lste prijs, terwijl S.O-S. Breda 2e werd. Tevens liepen op deze afstand een groep van de Nat. Reserve R'dam j benevens het 396 Bat. Pontonniers uit Raamsdonksveer, dat met 396 punten de eerste prijs behaalde. staan. De brandweer, die gewaar schuwd was, behoefde geen dien«t te doen. De wagen is weggesleept. De heer D. van der S. uit de Mariastraat zag Zaterdagavond een onbekende met zijn rijwiel, dat voor zijn woning stond, er vandoor gaan. Hij volgde de onbekende met een taxi en in de Vriendschapstraat zag hij de fietsendief een huis bin nengaan. Door de achterdeur is hij echter weer verdwenen. Zondag morgen werd de „onbekende" aan gehouden in Vlaai dingen, liet was P, V. uit Vlaardingen. die nu ook nog op de heer Chr. van Dijk, de het hoofdbureau van politie is op- consul van de KNVB. gesloten. Door de slagregen werd gister middag in de Vlaardingcrstraat een ruit van 1.45 x 0.95 m. vernield en van een pand aan dc Buitenhaven weg zijn 'n aantal dakpannen weg gewaaid. De brandweer heeft met een ladderwagen de nog los liggende pannen verwijderd. Hedenavond spelen de SZC-ers cp eigen terrein voor de Zomer competitie in het Gemeentebad aan da West Frankelandsedyk en wel als volgt: Heren SZC 2GZC 4: SZC 1—ZPB 1; SZC 3—LAC 2. De wedstrijden vangen aan cm 20 uur en. zijn voor het publiek toe gankelijk. Geboren: Nicolaas L„ z. v. C. C. Bijl en H. M. Louis; Wilhelmus D., z. v. M. A. Pattikawa c-n M. A. O ver- goor: Carolus W„ z. v. C. W. de Bus en P. I. Molenaar. Overleden: W- H. de Haas, 73 jaar. De tennisclub „Keep Smiling" Leeft gisteren op hot tennispark -.Spieringshoek"- de -laatste promoti- wedstrijden gespeeld, die door het eei'ste cn tweede team zijn gewon nen. Deze beide teams promoveer den resp- naar de 2e en 3e klasse, zodat Schiedam na lange tijd weer een 2e klasser heeft. Kt'TTERDAM. De politie ver moedt, dat moord of doodslag met beroving is gepleegd op een naar schatting 60-jarige man, wiens stof felijk overschot Zondagmorgen Is gevonden bij een der loodsen aan de Katendrechtse zijde van de Maas haven. Het lichaam lag onder een jas, waarover een balk was ge plaatst. De toestand, waarin het lichaam werd gevonden en het feit. dat do zakken van de kleren geheel leeg waren, geeft de politie aanleiding, aan 'een mJsdiljf te denken Üe ie- chsrche van het bureau Sandelin- genpiein heeft inmiddels een op roep om inlichtingen gepubliceerd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1