Spoedoperatie op r ZEE Willem Drees en Sicco Mansholt gerespecteerd door elk Kamerlid Burgemeester opende „De Zuiderhof5 - heiden Vrijdag tien jaar minister - 5Nederland in den vreemde' een dag in Rotterdam "':v: HMRVp 1:mf:wcn PAROOLJEUGQ naar Diergaarde Blijdorp Zilveren jubilaris bij fa Benedictus Subsidie voor sociëteiten van oudjes P. v. d. Vlies overleden Eerste permanente volkstuincomplex Dr Noor dam vraagt ontslag ÊiSSPWs3& vr;^g"; LEZING OVER DE SLEEPVAART Zwitsaletteifjr Getroffen door vallend ijzer Plotselinge dood van twee mensen Maandag 20 -i 1955 3 Nadat per radio overleg met het Griekse s.s. Marpessa is gepleegd wordt de ernstig gewonde, de 19- jarige. Stematios Zcunukos, met een stoeltje van boord. van. zijn schip gehesen. Op het water ligt een reddingboot van de Nieuw Amsterdam gereed. De scheepsfotograaf van de Nieuw Amsterdam is de maker van deze merkwaardige serie foto's. In de vroege morgen van 12 Juni werd een jonge zeeman, die op een Grieks schip was gevallen, overge bracht naar de Nieuw Amster dam voor het ondergaan van een dringende operatie. De operatie geschiedde door de scheepsdokter, dr J. Muller uit Bilthoven, in samenwerking met de Amerikaanse chirurg dr L. Heacock, die toevallig aan boord van de Nieuw Am sterdam was. In de reddingboot gekomen verliest de Griekse zeeman het De reddingboot van de Nieuw Amsterdam met de gewonde op weg naar het Nederlandse schip. t De operatie aan boord van de Nieuw Amsterdam, verricht door dr J. Muller en dr L. Heacock. is gelukt en de patie?it kan tceer lachen. Na aankomst te Rotterdam werd de patiënt naar het Havenziekenhuis vervoerd. Geslaagde uitvoering van Aspasia pe Rotterdamse Toneelvereniging jjAspasia" besloot Zaterdagavond in Gebouw „West End" haar seizoen met een opvoering van het toneelstuk „De Mijn Brandt" van Joh. van Doom en Frans Dirickx. Deze voorstelling vormde het besluit In ens blad van MORGEN, Dtnsdag, wordt -wederom een reductiebon geplaatst. Leg de schaar maar vast klaar. van een onderlinge wedstrijd In tech niek, rolvastheid en mimiek, zoals voor zitter E. J- Dobbelaar in z^n. openings woord opmerkte. Zeer verdienstelijk spel gaven de da mes M. Noordegraar en M, Dijkgraaf, resp. in de rol van Moeder Diddcns en Dokter Dubois te Zien- doch ook het spel van de heer A, êliedregt als de Oude Verbemen verdient ten volle ver melding. Het talrijke publiek beloonde de spe lers met een ovationeel applaus. De heer Ham voorzitter van de jury, maakte aan het slot van de avond de uitslag van de wedstrijd bekend. Met een gering verschil werd de eerste prijs toegekend aan mevrouw M Dijkgraaf, de tweede aan mevrouw Noordcgraaf; de heer A. Sliedregt werd als derde prijswinnaar aangewezen. .Aspasia"* kan terugzien op een ge daagde uitvoering. Zaterdag was het vijf en twintig jaar geleden dat de beer Th. v. d. Male bij de firma wed. S. Benedic tus in dienst trad als vertegenwoor diger. De jubilaris werd des morgens in een der. zalen van Caland-West door directie en personeel gehuldigd. Bovendien werden hem geschenken aangeboden. B. en W. van Rotterdam heb ben de gemeenteraad voorge steld subsidie te gaan verle nen aan bejaarden-sociëteiten. Het bedrag, dat hiermee voor 1955 gemoeid zou zijn, beloopt 20.000. De instellingen, die voor deze subsidie in aanmer king wensen te komen, moe ten voldoen aan diverse voor waarden. d"Oprechte Amateur in de Lantaren De afdeling Rotterdam van de Stich ting „d'Oprechte Amateur" hield Za terdagavond in de Lantaren zijn vierde amateuravond van dit seizoen. Het gehalte van de verschillende pro gramman immers. die een sterk uiteen lopend karakter hadden was voor ama teurs bijzonder goed Zo verwekte het optreden van het kwartet Noorlander, gei'ormd door de gebroeders Eibert fit jaar), Fred (10). Theo (9) en Wouter (7) een laaiend enthousiasme, dat met een bisser mg werd beloond Voorts werden Indische dansen uitgevoerd door de Indische Dansgroep onder lei ding van de heer Moerdjiman. Indruk wekkend waren tenslotte de Russische liederen en dansen van de groep „Ka- hnka". .Gistermorgen is zeer plotseling,ïn de ouderdam van 73 jaar, in Schie dam overleden. Pieter van der Vlres. oud-directeur van het voor malige Maatschappelijk. Hulpbetoon. Thans Dienst van Soaale Zaken geheten. De overledene was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De begrafenis zal Woensdag a.s. plaats hebben op de Algemene be graafplaats te Schiedam, Vertrek van het sterfhuis. Jan van Aven nesstraat 13, om 2.15 uur. OVERSCHIE Zaterdagmiddag is bij de N.V. Rotterdamse Marmenndustne aan de Zestienhovensekade een moder ne cantine voor het personeel ge opend. Het lokaal, dat er licht en modern uitziet, heeft 65 zitplaatsen. De Overschiese Turnvereni ging gaf Zaterdagmiddag m Klein- polder-Oost demonstraties, die veel belangstelling trokken. Deze open bare uitvoering staat in verband met het dezer dagen in gebruik ne men. van twee nieuwe gymnastlek- scholen te Overschie. Dr N. F. Noordam. de directeur van de kweekschool tot opleiding van onderwijzers tessen.) heeft het gemeentebestuur van Rotterdam verzocht hem uit deze functie te ontslaan. B. en W. hebben de ge meenteraad voorgesteld dit ontslag eervol te verlenen. Volkstuinen betekenen levens vreugde en zyn een vrijetijdsbeste ding van grote betekenis in Rotter dam." Dit zei Zaterdagmiddag bur gemeester mr Or. E. van Walsum. burgemeester van Rotterdam, ter ge legenheid van de officiële Ingebruik neming van het eerste permanente volkstuincomplex, „De Zuiderliof" j aan de Kromme Zandweg. Het complex volkstuinen was Za- l terdagmiddag op z'n mooist. De vlag gen wapperden onder een stralend zonnetje, de tuinhuisjes glommen hier en daar van de nieuwe verf en de bloemen in de perken toonden hun fleurigste kleuren. Vrijwel alle leden van .,De Zuider hof" waren aanwezig en toen de bur gemeester en diens echtgenote arri veerden ging er een gejuich op. Bij de ingang van het complex werden mevrouw Van Walsum bloemen aan geboden. In het clubhuis ontving het voltal lige bestuur het burgemeestersecht paar en werden enkele speeches af gestoken. Burgemeester Van Wal sum merkte op. dat de volkstuinder in de Maasstad langzamerhand niet ROTTERDAM. Een grote groep leden van de vereniging „Nederland in den vreemde" is Zaterdag m Rot terdam een dagje uit geweest, 's Morgens heeft men de stad van de daktuin van het Grootbandclsge- bouw af van boven bekeken. Daarna trok men naar Thomsen's Haven bedrijf, waar men de haven in vol bedrijf zag. Toen was het de beurt aan de E 55 waar in Villa Rose een uiterst korte jaarvergadering gehou den werd. Als dessert van een geani meerde koffiemaaltijd volgde een niet minder plezierige lezing van de heer C. J. M. van der Hidde van L. Smit en Co., die het heeft bestaan in een praatje van nauwelijks een half uur een alleraardigst en levendig beeld te geven van de zeesleepvaart en alles wat daaraan vastzit. Ondervoorzitter Baron van Heem stra, die de causeur inleidde, dacht aan de sleepvaart als een soort we genwacht op zee. De heer Van der Hidde vond dat ook wel maar merk te op dat het werk van bergers op zee een tikje prijziger is, wat niet te verwonderen valt als men weet dat stationeren van een sleepboot ge durende een seizoen op de Atlanti sche Oceaan, ongeveer drie ton "kost. De heer Van der Hidde was het, die korte tijd geleden een van de drie jonge knapen, die de brandende Zweedse tanker Johannishus hebben geënterd als lichtmatroos voor L. Smit en Co. heeft aangeworven. De jongen was toehoorder bij een le zing die de heer Van der Hidde over de sleepvaart hield en kwam zo on der de bekoring van dit werk, dat hij zich heeft aangemeld. Inderdaad is de geestige, maar heel gedegen en eenvoudige manier waarop de heer j Ij'/- Van der Hidde over het vak, dat hij \-} door en door kent. vertelt bij uitstek geschikt om jonge mensen, die het avontuur lokt. aan te trekken. De spreker belooft ze zeker geen hemel op aarde, hij windt geen doekjes om de moeilijkheden, die de sleepboot- gasten hebben te overwinnen. Het is een ruw werk, dat niet door pap jongetjes kan worden gedaan. Maar gezonde jongens met een goed ver stand kunnen, al hebben ze niet meer dan de Lagere School, bij L. Smit en Co. via een door bet bedrijf be kostigde opleiding, het brengen, tot de hoogste rang. (Adv er tentte IM.) Bestrijd UW PIJNEN met! Afeuroiuomr J. M. ran Walsum- Quispeï. echtgenote van de burge meester, knipte een lint door en daarmee was Zaterdagmiddag het eerste permanente volkstuincom- Mevrouw mr J. M. van Walsum- Zuidofficieel in gebruik genomen. meer op de schopstoel zit. nu blij- j vende voorzieningen in het belang van het volkstuinwerk worden ge- I troffen. Hij loofde allen, die hun krachten geven aan het volkstum- wezen en gewaagde van het gemeen- I schapsbelang. dat hiermee wordt ge- 1 dïend. Met het uitspreken van de j hoop, dat de Rotterdamse volkstuin- ders voort mogen gaan hun zegenrijk i werk te verrichten verklaarde de burgemeester „De Zuiderhof" voor officieel in gebruik genomen. De heer J. Spier, secretaris van de Rotterdamse Bond van Volkstuin- dersverenigingen. wees op de belang- rijke steun, die de volkstuinders van de gemeente ondervinden. In het bouwen van de zomerhuisjes op „De j Zuiderhof" is 102.000.— geïnves- teerd. wat mogelijk was door de steun van de gemeente. Ook op het I complex aan de Kleiweg en op „De Beukenhoeve" in Zuid hoopt men spoedig tot de bouw van deze huisjes over te kunnen gaan, Tot slot van het officiële gedeelte sprak de heer D. Breeman. voorzit ter van „De Zuiderhof", die de ge meente dank bracht voor de ver leende hulp. Het gezelschap begaf zich vervol gens naar buiten, waar mevrouw Van "Walsum de gesproken woorden in een daad omzette door een lint door te knippen, waarmee het com plex was geopend voor het maken van een fikse wandeling door de fraai aangelegde lanen. Op de scheepswerf van de N.V. C. v. d. Giessen te Krimpen a. d. IJssel viel een stuk van een ijzeren dwars- schot uit de takels van een kraan. Het trof de 17-jarige leerling-lasser N.V. uit Krimpen a. d. IJssel. die met een hersenschudding en een ge broken linker been naar het Dia- conessenhuis moest worden ver voerd. In de afgelopen dagen zijn twee 1 mensen plotseling onwel geworden l en overleden. De 32-jarige havenarbeider J. H. j i Legen uit de Parallelstraat is Za- j 1 terdagmiddag tijdens het verrichten i van werkzaamheden aan boord van het Nederlandse s.s. Argos in de Lekhaven plotseling onwel gewor- don en in elkaar gezakt. Hij werd [naar het Cool sin gelziekenhuis ver- I voerd, waar een arts de dood con stateerde. Vanmorgen vroeg overkwam de 54-jarige vleesgrossier J. E- van Maastricht uit Den Haag op de Veemarkt hetzelfde. In bewusteloze toestand werd hij naar het Berg- wegziekenhuis vervoerd, waar bij aankomst bleek, dat hij overleden was. SQUARE DANCE-RAGE Li ET zou ons niets verbazen els in Rotterdam, binnenkort een Square Dance-clvb wordt opgericht, net zoals in Londen, waar nu al drie honderd van deze verenigingen een bloeiend bestaan leiden. Want de eerste voorstelling van de Canadese Square. Dance-grocp, op Unifesti dit weekend, zijn door hei publiek en thousiast ontvangen. En de danseres jes hoefden maar een klem teken te penen, of de heren onder het. publiek, stormden al op het podium toe on* hun diensten als partner te bewijs zen. De leider van de groep, Jerry Dv- lay, schrijft de grote belangstelling die vooral trt Engeland na de oorlog ■coot deze oude dansen ontstaan, is, toe aan het feit, dat koningin Eliza beth zich er tijdens en na haar reis door Canada zo actie} mee heeft be- Zig gehouden. Op bijna elk bal wordt nu aan square-dancp gedaan; zo moet Jerry binnettkort een square dance-party organiseren voor de zeer bemiddelde Lary Cbalniondfey m Hampton Court, wear ook konink lijke bezoekers aanwezig zullen zijn. Jerry Dutay is de ..caller" van de groep. Dat u*il zeggen dat hij al zingend de passen en. bewegingen aangeeft, die de deelnemers voor de verschillende dansen moeten uitvoe ren. Jerry kan voor elk optreden een keus doen tut 120 square of 2 reel(rei) dances. Hij leerde deze dan sen als kleine jonpe», toen hij m een. eenzame boshut woonde met zxjn moeder en z'n vader, die houthakker was. Hun enige afleiding tras de wekelijkse dance op Zaterdagavond in een schooltje. MET POT EN PAN Ook het optreden van het Utrechtse Huisvrou wenorkest is Zaterdag avond een bijzonder groot succes geworden. Er werd gemusiceerd met pannen wÈÉp en deksels, met eierklop- per en fiitsspuit en het r onbewogen gezicht dat de dames onder het zingen van hun grappige liedjes vertoonden, was een stukje (onbedoelde) show apart. De dïrigente, mej. Frieda Voor- bijtel. leidt dit wonderlijke ensemble met een deegrol. In het dagelijks le ven is ze pianolerares. De dames hebben elkaar gevonden, toen ze in een soort vrouwencomité assisteer- (Van onze parlementaire redacteur) VRIJDAG gedenken minister-president dr. Willem Drees en zijn collega van Landbouw Sicco Mansholt hun tienjarig ambtsjubileum, "Wie iets van parlementaire geschiedenis weet. kan makkelijk ettelijke bewinds lieden vinden, die deze mijlpaal al eerder passeerden. Namen van een Van Bosse (elf jaar en drie maanden), Lely (elf jaar, acht maanden, 19Heemskerk (twaalf jaar, vier maan- den), Colijn (elf jaar vier maanden) en Ruys de Beerenbrouck (tien jaar, negen maanden) zijn bekend. Niet- temin blijft het toch wel iets heel nrf Sa aparts, dat pen ministerschap tien jarf>n onafgebroken voortduurt. En daarom zou men de jubilarissen, in hun politieke kleuren, in rode rozen moeten zetten. Maar zoiets spontaans doet men niet, daar op dat statige Binnenhof. In temperament verschillen beide jubilarissen nogal. Minister Sicco Mansholt lijkt driftiger, spontaner. In de Kamer ziet men zijn gebruind kaal hoofd soms geërgerd rood aan lopen, doch de spreekwoordelijke rust, welke van dr. Drees uitgaat, is ook meer het product van zelftucht dan van aanleg. Zo eeuwig-onver stoorbaar als hij tijdens de meest spannende debatten lijkt, is hij in wendig nu ook weer met. Maar dat neemt het karakterverschil niet weg. Minister Mansholt loopt b.v. voor een Europese integratie beslist gau wer warm dan de bezadigde premier. Maar er is ook overeenkomst. Bei den hebben groot prestige bij hun politieke tegenstanders. De commu nisten, anders met zo gauw bang, tomen altnd wat in als ze nipt deze ministers te doen hebben. Daarom wordt de 46-jarige stevige Gronin ger boer Mansholt in de socialis tische Kamerfracties stellig ook wel beschouwd als de aangewezen op volger van de oudere, gevierde par tijleider. Voorlopig lijkt dat probleem ove rigens niet accuut. Met zijn 68 jaren is de Amsterdammer Drees immers nog altijd jonger dan actieve frac tieleiders "Welter (75), Schouten (71). Tilanus (70), en maar een half jaar tje ouder dan Oud. De afloop van de kabinetscrisis heeft zijn voort durende populariteit opnieuw bewe zen. In heel wat niet-socialistische kringen ging een zucht van verlich ting op, omdat ..Drees bleef". Ook in parlementaire kringen hoort men eigenlij'k nooit iets kwaads over hem, al zouden sommi gen hem agressiever wensen. De hoogste troef van de liberale oppo sitieleider Oud, die hem wat vinnig aanpakt, was laatst, dat dr, Drees zelf geen van de kabinetten, welke hij voorzat, zelf had geformeerd Maar misschien zat hier juist het geheim van zijn grote populariteit. Hij schoof zich zelf met naar voren doch werd door anderen, o.a. door politieke tegenstanders, op deze hoge post begeerd, Berust zijn ongetwij feld grote politieke macht niet daar op, dat de massa intuïtief meent aan te voelen, dat hij niet zichzelf zoekt en daarom juist vertrouwen ver dient? Overigens: dr. Drees heeft wel de gelijk een ministerie samengesteld: in 1945, samen met de Delftse pro fessor Willem Schermerhorn, die toen premier werd in een zó chao tische bevr'udingstijd, dat hy zelf voorspelde: „Wie in deze put springt, is na een half jaar een verloren mens". Van dit kabinet van 15 „puinrui mers" zijn slechts de ministers Drees en Mansholt nóg aan het bewind' In tien jaar had ons land 55 ministers nodig. Een onzeker ambt! Beel: Limburger fXOK de huidige vice-premier, de 53-jange r.k. professor Louis Jozef Maria Beel maakte er deel van uit. maar deze verwisselde het ministerschap tussentijds drie jaar met andere functies. Zijn toetreding tot dat ministerie berustte overigens op puur toeval. Eigenlijk hadden de formateurs een ander voor het ministerschap van Binnenlandse Zaken uitverko ren. Net op het nippertje kregen zij echter de waarschuwing, dat een in specteur van politie tegen deze can- didaat een schandaal zou ontketenen, als hif minister werd. Tijd .om de (on) juistheid van de beschuldigin gen na te gaan, was er niet. Toen werd dr. Beel, die toevallig bij Koningin Wilhelmina in Apel doorn op ambtsbezoek kwam, maar gevraagd. De formateurs kenden hem weliswaar nauwelijks maar hij had zich een goede reputatie als depar tementshoofd in het bevrijde Zuiden verworven. Sedertdien is hij tot de vaste kern van de na-oorlog$e minister-teams gaan behoren. Met de socialist Drees heeft hij, de KVP-er, altijd uitne mend kunnen samenwerken. De ba zige KVP-leider Romme en dr. Drees twee van zulke kapiteins op één schip zou psychisch maar ook po litiek ondenkbaar zijn. Maar met prof. Beeel ging het steeds bevredi gend. Meer dan iets anders, is dat misschien de verklaring, dat het bondgenootschap van KVP en PvdA, hoe bekoeld ook, zo lang is blijven voortbestaan. Prof. Beel is geboren Limburger. Eén van de zes kinderen van een jong-gestorven vee-arts uit Limburg. Maar in zijn uiterlijk optreden weer spiegelt zich die afkomst niet. Ge moedelijk is hem zeker met vreemd, maar het gaat hem wat stijfjes af. Hy zou priester hebben kunnen zijn, wat een van zijn broers trouwens werd. Misschien heeft hij teveel moe ten vossen in zijn niet makkelijke jeugd. Zou hij anders de rumoerige be zwaren van zijn geboorteland tegen 1 zijn Zondagswet niet hebben voor- i voeld? Hij heeft de verantwoorde lijkheid voor die fout overigens niet van zich afgeschoven tijdens het de bat, dat morgen doorgaat. Maar hij heeft wel terecht gezegd, dat men beter intijds had kunnen waarschu wen dan achteraf protesteren. Zo ge makkelijk bekent het Binnenhof met ongelijk'. „Aanneminge' AAR er is gelukkig wel een ont- ■LTAwikkeling van gedachten. De op vatting van Hutgb de Groot uit 1621. dat „aannemmge tot kinderen bij ons niet gebruickelick" is, heeft het lang uitgehouden. De aanvankelijk kin derloze Napoleon mocht adoptie in de Code Civil opnemen, in het be lang van personen, die hun geslacht voor uitsterven wilden bewaren ïn ons land werd die instelling als strij dig met de landsaard veroordeeld. Het duurde nog tot 1838 voor de Code hier rechtskracht verloor, doch toen was het ook meteen met de adoptie gedaan. Precies een eeuw ia- ter rees weliswaar de vraag of we derinvoering niet wenselijk zou zijn minister Gerbrandy wou er toen niet van weten. Eerst na de bevrijding met haar moeilijkheden bij de regeling van de voogdij over de vele oorlogspleeg kinderen. werd adoptie met volle kracht bepleit als een maatregel van kinderbescherming. En een paar jaar geleden werd door de Kamer in naar huidige samenstelling z.h.s. bevesti gend geantwoord op het vraagpunt, haar door wijlen prof. Meyers bij zijn voorbereiding van het nieuwe Bur gerlijk Wetboek voorgelegd, of adop tie in beperkte vorm en met waar borgen omkleed, overweging ver diende. De omkeer leek voltooid- Doch nu een concreet voorstel van de altijd actieve minister Donker op de agen da prijkt» is er toch nog een kleine minderheid in de vaste Kamercom missie voor Justitie, die adoptie niet wenselijk vindt. Inderdaad heeft de Kamer zich tegenover prof. Meyers destijds niet strikt gebonden maar een beetje vreemd is het toch wèll Excentriek gezelschap XT U is de vaste Justitie-commïssie, die ol.v. prof. Oud overigens voortreffelijk werk doet. een wat uiteenJooend gezelschap Daar i? dr> 42-jarige Haagse advocaat Van Ryc- kevorsel, die nogal eens tegen de KVP-draad in gaat. Hoewel hij slechts moeizaam improviseren kan, verrikt hij het voor te lezen Dat be looft veel goeds. Hu verdedigde in dertijd Lages en bekeerde hem tot het katholicisme. En als voormalig waarnemend landsadvocaat, verkoos hij eigenlyk pro deo voor de Ambo- nese zaak te pleiten. Wat dat betreft, ligt zijn sympathie dicht bij de Katb. Nationale Partij, welke in de 47-ja- nge kleine Indische maar wat Haags sprekende mr. William Lpmai- re, voormalig hoogleraar m Djakar ta. een voortreffelijk jurist heeft. Ook de snaakse, Londense oud-pre mier Gerbrandy heeft die onafhan kelijke gezindheid, in die mate zelfs, dat men aan zijn herkiezing als ar.. Kamerlid in 1956 twijfelt. Als hij. in de grote stijl van ex-hoogleraar, over juridische onderwerpen praat, kijkt zijn fractiegenoot, de 55-jarige Bos- koopse en hervormde burgervader Elias Verkerk ietwat sip; dan komt deze er met zijn binnensmondse grap jes nauwelijks aan te pas. De CHU presenteert op juridisch gebied een adellijk, maar tegenstrij dig duo: jonkvrouwe Christine („Bob") Wttewaall van Stoedwegen een echte gezellige en moderne spreekster en de oude Zeeuwse baron v. d. Feltz (72) een tikje naïef voor een voormalig officier van Jus titie en erg conservatief. Voor de PvdA spreken twee vrou welijke juristen, die altijd keurig en precies de onderwerpen verdelen. Zo behandelt de Rotterdamse mej. Zee- lenberg deze week de onder toezicht stelling terwijl mej. Tendeloo de adoptie bespreekt. Ze zitten elkaar dus niet in het vaarwater, behalve ten aanzien van haar voornamen. Want mej. Zeelenberg met haar nerveuze trillerige stem heet Johan na, doch wordt Nancy genoemd, ter wijl de energieke mej. Tendeloo Nan cy heet en zich als Corry laat toe spreken den bij de jubileumviering van een mannenkoor. Op een avond kwam mevr. Stekelenburg uit de keuken te voorschijn, terwijl ze op een poffer tjespan tokkelde en andere dames vielen haar by met elk stukje gerei, dat maar geluid gaf. Nu treden de Utrechtse huisvrou wen al voor radio en televisie op en binnenkort kan men hen waarschijn lijk zien in een reclamefilmpje. Voor een derde attractie zorgden op deze avond de Tiroler Holz- hacker Bub'n van Gerard Lebon en het was misschien door deze opeen stapeling van ongewoon amusement, dat een Rotterdamse première wei nig aandacht ondervond. Dat was na melijk de eerste uitvoering van een E 55-lid, met tekst van Daan Hooy- kaas en muziek van Lou Woudstra, door het UnifesÜ-orkest. Wij vingen de eerste versregels op: „het is geen A, het ts geen B, het is geen C, het is geen D. het is E 55" en aan het slot het refrein: „ga per helicopter, trein of tram naar de trots van Rotterdam." VANDAAG en MORGEN Behalve de gebruikelij ke variété-attracties en o.m. het optreden van de Canadese square-dancers in een programma, dat verder nog cowboy-gejo- del, lasso, en revolver- stunts en mondharmonica- virtuositeit brengt. Is er vanavond om half acht een demonstratie van de gymnasU ekver. Advendo op de Place Mondiale. Zeven en dertig minder valide jongeren, oorlogsslachtoffers van acht nationaliteiten, die tot 28 Juni onder auspiciën van de World Ve terans Federation in het Bio-vacan- tieoord te Bergen aan Zee logeren en al diverse uitstapjes in het land hebben gemaakt, brachten vanmid dag een bezoek aan de E 55. Vanmorgen bezichtigden tien le den van de gemeenteraden van Ant werpen, Gent en Luik met hun da mes als gasten van het Rotterdams gemeentebestuur de tentoonstelling. Na een ontvangst op het raadhuis begeleide burgemeester van Wal sum het gezelschap. Verschillende gemeentelijke ver tegenwoordigers uit andere Euro. pese landen, o.a. uit Italië, Noorwe gen en Finland zijn door B. en W. van Rotterdam uitgenodigd om in de komende weken een bezoek aan Rotterdam te brengen ter gelegen heid van de E 55.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2