C D Schooljeugd kwam aan de beurt met de athletiekwedstrijden Waar de gemeenteraad over zal praten Bijna 1000 gediplomeerde verkeers-genoten AGENDA Grote belangstelling door het mooie weer SZC verspeelde n kans op het kampioenschap Adj.-directeur C. B. wordt burgemeester van Ameland Stadhuisprijsvraag Martinit verliest van For tuna Wie heeft iets verloren? Schaaktournooi van E.S.S. Goede resultaten bij „De Postduif" De SBLO-Sportweek Anjer-collecte Stimuleert de activiteit Afsluiting van de Hoofdbrug Zeem an verloor m acht over het stuur Openliiclitshow ging niet door Sportterrein voor S.V.D.P.W. Van 't dak gevallen Burgerlijke Stand WALDG-RIJSCHOOL 69915 SCHIEDAM AMSTERDAMSCHE BANK N.V. Kantoor SGhiedam KOERIERSTERS AX oenstlag 22 Juni 1955 Tie Gemeenteraad van Schiedam komt Vryflag a.s. in vergadering by een om een vrij uitvoerige agenda af te werken, waar ook enkele belang rijke punten op vermeld staan. Naast de vele onderwerpen, die wij reeds eerder ruin of meer uitvoerig hebben vermeld, komen ook nog de volgende punten in bespreking. De Gemeentelijke Vervoers-, Rei nig mgs- en Ontsmettingsdien sl heelt woei' wat nreuw materieel nodig. Zo wordt gevraagd om de van 1933 da terende kolken zuiger, ingericht voor hot doortrekken van riolen en een nog oudere, van 1929 daterende sproeiaulo te vervangen door een nieuwe gecombineerde wagen, die beide taken kan vervullen. Kosten 44 000.—. Verder worden aangevraagd een jeep pick-up. een Chevrolet perso nenwagen, een carrier, een trans portband een magazijntrekker, een fiiters-magazynauto en vier mon tage-trailers. Verder nog wat ander materieel Totaal wordt een ere diet aangevraagd van f 139-000, Onopvallende auto Bij de politie zijn o.a. twee mo torrijwielen met zijspan merk Har- ley Davidson m gebruik, daterend uit de jaren 1940 en 1943. Deze oud jes zijn thans nagenoeg versleten en moeten vervangen worden. De commissaris van politie heeft er echter op gewezen dat vervan ging van een der motorcombinaties door een kleine auto gewenst is. Aan een auto wordt de voorkeur gegeven, aangezien hiermede onder allo weersomstandigheden kan wor den gereden, terwijl de controle Op de „wegmisbruikers" meer tot haar recht zal komen dan bij het ge bruik van een zijspan-combinatie, welke uiteraard in het verkeer meer opvalt In overleg met de directeur van de Vervoerdienst is dan ook ter ver vanging van bovengenoemde H.D.- motoren de keus bepaald op een B.M W -zsjspancombinatie waarvan de kosten 5100 belopen, en een Wiliys-jeep welke een uitgaaf van 7950 vraagt. Beide voertuigen die nen in zes jaar te worden afge schreven. De erfpachtscanon voor de vier percelen grond die de gemeente hieft uitgegeven aan de N.V. Nieu we Waterweg, moeten per 1 Fe bruari 1955 worden herzien Krach tens de bepalingen stellen B. en W. thans aan de raad voor de canon voor perceel 1 te herwaarderen op 67.900 (thans 48.500). perceel 2 op 457 ithans 326) perceel 3 op f 28 902 (thans 20.687) en per- ceal 4 op 98.436 (met in waarde gestegen). j Aan de orde komt wijziging lijkhcid mede van een grondover- dracht van het Grondbedrijf aan de Technische Bedrijven, aangezien het te bouwen, schakelhuis slechts voor ongeveer 2/3 gedeelte is ge projecteerd op de ingevolge de laat ste grond ruiling door de N.V. Dok- Werf Maatschappij Wilton-Fijen- oord verkregen grond en voor het overige gedeelte op gemeentegrond zal liggen. De oppervlakte van de aan de Technische Bedrijven over te dra gen grond bedraagt 650 m2, ter wijl de prijs daarvan op 25,— per m2 ware te bepalen. Door de bouw van het schakel station zal de toegang tot de z.g. Kilometerlaan worden afgesloten en de afrastering van de ter plaatse aanwezige stadskwekerij moeten worden verwijderd. Het zal nodig zijn een nieuwe toegangsweg te ma ken en de afrastering om te zetten. Met oen en ander zal volgens de raming van de dienst van Gemeen tewerken een bedrag van 10.000,— gemoeid zijn. De St Willibrordusstichting vraagt medewerking voor de aanschaffing van leermiddelen e.d., ten eerste voor de school aan de Iepen la an 803 voor leermiddelen handenar beid. derde leerjaar, alsmede 207.25 voor leermiddelen eerste leerjaar, en 598.30 voor leermiddelen en een boekenkast voor het derde leer jaar bij de g.l.o.-school aan de Dwarsstraat 33, de beide laatste pos ten in verband met de uitbreiding van het aantal leerlingen. Uitspraak Permanente Prijsvraag'COTnmissie Zoals bekend hebben de winnaars van de hoofdpremies van de in 1949 gehouden Stadhuisprijsvraag de Ge meente Schiedam aangesproken om schadeloosstelling, daar zij niet in üe gelegenheid gesteld zijn mee te dingen naar de tweede fase van de prijsvraag, n.l de definitieve op dracht. De eis omvatte de in het uitzicht gestelde premies van 6.000.voor eik der drie deelnemers plus een bedrag als honorarium als architect voor het te bouwen stadhuis. Daar de gemeente deze eisen ver wierp hebben de drie winnaars de kwestie voorgelegd aan de Perma van het Reglement voor het Gym- nentc Prijsvraag Commissie. De nasium laatstelijk vastgesteld bij besluit van de_ Burgemeester van Schiedam van 15 Juni 1942 Op grond van artikel 11 van het besluit Bezettingsmaatregelen is dit vervallen en dient het te worden vervangen door een nieuw. In overleg met het College van Curatoren is een nieuw reglement ontworpen In verband met het onteigenings plan voor de bouw Van het nieuwe stadhuis is thans door eigenaren aan de gemeente te koop aangebo den het pand Smgel 82 a. b. c en d. omvattende woningen met stalling en tuin, eigendom van de heer A, Hoek, en wel voor een bedrag van 24.000 in totaal en de panden Singel 56 en 58 eigenaar P. Du pont. voor een bedrag van 14.000. De woningen zullen in afwachting van toekomstige bestemming aan de hui dige bewoners in huur worden ge laten. Schakelhuis Het plan om over te gaan tot de bouw van een schakelhuis voor Schiedam-West brengt de noodzake- Commissie nu heeft de hoofdvorde ring van het architectenhonorarïum afgewezen, maar op grond van de in architectenkringen heersende ge bruiken en uit hoofde van billijk heidsoverwegingen gemeend de vor dering van de premie van ƒ6.000,— te moeten toewijzen. Het gemeentebestuur is het biet eens met deze uitspraak daar bij deze arbitrale uitspraak andere fac toren dan de tekst van prijsvraag- regelen in aanmerking zijn geno men. Toch meent de gemeente in deze uitspraak te moeten berusten, ctaar een proces voor de gewone rechter wefttig kansen biedt op ver nietiging. Ook de tweede wedstrijd van Martinit eindigde in een 21 neder laag tegen EDS. Voor deze wed strijd had Martinit enige jongeren opgesteld en de oelman van EDS had zeker meermalen de bal uit zijn net kunnen vissen, als de Martinit voorhoede wat meer doortastend had gespeeld. Nu moest de linkshalf uit een vrije trap het eerste doel punt voor Martinit scoren en deze stand bleef tot de rust. Na de rust zette EDS een flink offensief in. dat na twintig minuten uit een corner leidde tot de gelijk maker 1I. EDS putte de moed om met een keurige aanval over links Troost rnet een schitterende kopbal voor de tweede maal te pas seren en met de stand 12 kwam het einde van de2e wedstrijd. u A.s. Donderdag zal kampioen" For- lamlseïtraat 23: dame&paraplüie W. j tuna 3 alles in 't werk stelde om Brouns. Groene!aan 22 akinderporce- de 2I nederlaag van Martinit te monnoie, F. Scykens, v. ostadeiaa.i zö; verbeteren om zodoende de fraaie Bcbooletuv Ch. coltenburg Potgieier- Wjsseibeker in handen te krijgen. stra.it 25 b; fcindcrportemonn*"* •—=«- - -- sen. Nevvtonplem 3 b> comt Corvsleijn. Vlaardmgerdyk 163, rode autoped. H. van Esch Archimedesstr. 10 b; l nylonkous met zwarte hiel, A. Sebarloo, Alb. Thymstraat 57 a; blauwe jopper v. Doorcu, Hogen nan weg 15 d; jongensjasje. Blom, Vlaardmgerdijk "7: baddoek met zwembroek, P. Seijkens, van Ostadelaan 29 1 paar jongens- kouv»n. Ostcrholt hpc n v fi e trest r aa t 27a blauwgrijze jongensjeitker, L. Zaneslra. IJsselmondesestraat 31 b: 'nikkelen da mesarmband. \v. Malcorps. B. K.-Jaan 228 b, bedelketbnkjc Koordennen. Tal- malaan 68: rode plastic broche, B. Noordijk. Alb. Tlujmslraat 21 a; paarse oorknop, v Bellen "Westvest 8; bedrad aan geld. J. Vrijenhoek. Prof. Kajncil. Onncilaah 142 b- zakme«. N. Schouten, Stndliouderslaan' 27. rozenkrans, v. d Horst JVIanastraat 30- rode vulpen, de Jtegt W. Frankelandseslr. 117 b; b iil- pomt. Schade en tVestring. W. Zwyger- laan ïl; bril. Knapen, Nwé Waterwegn- str 5; bos sleutels. B. Breedifk. T-ilria- laan to; rozenkrans. C Vester, Hoog straat 9; 5 Sleutels aan ring. S F- Schelfers Stephensonstvaat 32 rnzen- krans in Étui, Lelieveld, file Bec'sstr 56: Tozenkrans B. van Hemert. Jac. v. Lennepstraat 19 a; zonnebal. J. d. Meulen. Rotterdamsrdijk 429 b; zonne bril. J.' de Knegt, Hargsmgcl 41. Te beviagen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 en 2—6 uur: blauwe autoped; brum etui met foto's. Te bevragen 'by de vinders: zwarte actetas met inhoud. J. Jan&on, i3«er- speler van SVV Jan Schrumpf reeds a.s. Donderdag de gelederen van Martinil zal komen versterken. Gisteravond zaten ïn de Amstel- bron de deelnemers van het streek- schaaktoumooi van ESS weer over hun borden gebogen. Het aantal deelnemers bedraagt 100 die nu de 2e ronde gespeeld hebben. Dinsdag 28 Juni vindt de laatste ontmoeting plaats. De uitslag was: Stedengroep, drs G. Brokerhof (Dordrecht)-W. Korpershoek Vlaar- dingen) 0—1: L. Reitsma (Schie dam)A. J. Verhoef (Delft) 0—1. Groep I t.m. IV: Chr. Vlagsma mr E. Mulder uitgesteld. J. van EdenIr H. J. Donk afgebroken. F. KoevermansH. Domseïaar 1O; J. J. MolendijkC. v. Wageningen 0—1. Ds J. F. MantzC. Schijven 1—0; J. F. W. Meijer—C. v. d. Griend 30. J. Dokman—J. J. Sterk 0—1. W. J. SchennerH. C. Bruikman uitgesteld. Het Passage-theater was gister morgen geheel gevuld met verkeers- deskundigen. Ze mochten dan wat jeugdig zijn, ze waren toch op het gebied van het verkeer gediplo meerd, "Want het waren de leerlin gen van. de 33 Schiedamse scholen die onlangs hebben deelgenomen aan het theoretische en praktische verkeersexamen dat hun onder au spiciën van de Vereniging voor Vei lig Verkeer is afgenomen en die nu naar het Passage-theater waren ge komen waar hun het omstreden di ploma overhandigd werd door de burgemeester, mr J. W. Peek. De belangstelling voor dit examen was dit jaar overigens groter dan vorig jaar. want deden er toen 847 leerlingen van 27 scholen mee, dit Zowel de speelsters van het Schiedamse Handbalelftal (met gestreepte jerseys), als die van Actief uit Rotterdam kijken be langstellend naar het doel of het geloste schot doel heeft getrof fen. Het Schiedamse dames-elftal heeft de toedstrijd met 63 gewonnen Apothekers-nachtdienst; Apotheek fa Gouka Co, Groenelaan 127, Bellen btf ongeval: G.G. en G.D„ Tuiniaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behaJve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behaJve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen'. Passage: 2. 7 en 9.15 uur: .Apache'. Monopole: 2, 7 en 9 uur: „Vrou wen die wij schuwen". Voorstellingen: Sportpark „Boshoek": 7 uur SBLO-wedstrijden. Sportfonclsenbad; 7.30 u. Kunst- zwemshow door de „Meeuwen". Gebouw Toonkunst: 3 uur Alg". Fotokring Schiedam, fotobespre king. De Schiedamse Con cour svereni- ging „De Postduif" hield een wed vlucht van uit Chateauroux over een afstand van 604 km. Door de slechte weersomstandigheden in Frankrijk was het een zware tocht voor de duiven. De uitslag was: 1 2 3 17 39 A- He eren. 4 33 37 J. de Koster. 5 6 9 11 30 32 40 v. d. Windt. 7 C. Verlinde. 8 J. Niemeijer. 10 Joh. Christen. 12 38 M. Lancer. 13 Th. Jansen. 14 21 42 A. v. d. Grijp. 15 Joh. Brand. 16 43. C. v. Wijk 18 44. L. Verheugen 19 31 34. J. v. d. Beek en Co., 20 Frans Eijken- broek. 22 A, v. Dongen 23 27. H. v. d Kant. 24 H. Crama. 25 C. Grijp. 26 29 A. Faas. 28 F. Koppenhagen. 35 J. Doejaaren. 36 M. v. d. Waal. 41 D. Ram, Diploma J. Koogje. Programmavan .Jeugd Jolijt" Onder auspiciën van „Jeugd Jo lijt" is er Dinsdag 28 Juni een gc- costumeerde optocht ..De Gelaarsde Kat". Er wordt verzameld op de speelplaats van de school aan het Oude Kerkhof om 7 uur. Er wordt een wandeling door de wijk gehou den en er is spel op ..De Raam". Woensdag 29 Juni is er een pop penkastvoorstelling voor kinderen tot 8 jaar op de speelplaats van de school aan de Buys Ballotsingel, het begint om half twee. Om 7 uur ]s er een au toped wedstrijd voor meisjes en jongens van 8—12 jaar m de Wattstraat. Op het Fabriplein worden spelltejes gedaan om 7 uur. Donderdag 3D Juni wordt er een speiavond gehouden op het Hoofd. Om 7 uur is het verzamelen gebla zen. De demonstratie- en wedstrijdenavond, gisteren gehouden aan de Bos hoek, in het kader van de feestviering V3n de S.B.L.O. mag als bijzonder geslaagd genoteerd worden. De weersomstandigheden waren wel ideaal, zodat niet alleen een groot aantal deelnemers zich liet inschrijven, doch er toe heeft bijgedragen, dat ruim 2000 bezoekers de demonstraties en wedstrij den hebben gevolgd. Het was een groot programma dat na half zeven af gewerkt moest worden, gevormd uit schoolathletiek-, handbal-, korfbal- en volleybalwedstrijden. Twee van de drie op het rooster staande wedstrijden zijn er Maan dagavond in het open bad gespeeld en het heeft er aan spanning met ontbroken. In beide gespeelde wed strijden ging de stand gelijk op waarbij het Goudse zevental GZC 4 tegen SZC 2 het laatste woord had. Dezelfde ploeg waartegen SZC 2 in Gouda een fikse 7—2 nederlaag opliep, was dus wel gevreesd bij de Schiedammers en zij zagen er nogal In iedere gemeenschap, hoe klein ook, zijn de plaatselijke initiatieven op het gebied van kunst, ontspanning en ontwikkeling van het allergrootste belang. Onze plaatselijke muziek-, zang- en toneelverenigingen, net jeugd werk, de bibliotheken, ze vervullen een taak die nog wel een wordt on derschat, behalve door de leden van. de gemeenschap zelf. Maar één voorwaarde werd daar- Maar ook hier worden de ontwik kelingsmogelijkheden vaak geremd door de financiën. Een duwtje van buitenaf is dikwijls nodig om de wagen op gang te helpen. En dat duitje geeft hei Anjerfonds. In Zuid-Holland werd m het af" gelopen jaai ruim 20.000.door middel van de Anjer-coUecte (op de verjaardag van Z.K.H. Prins Bomhard) bijeengebracht. En dat gold is besteed aan al die plaatse lijke culturele activiteiten, die van zo grote betekenis zijn. Muziekver enigingen zijn geholpen aan instru menten zangkoren aan muziek, bij dragen zijn gegeven voor het in richten van jeugdgebouwett. voor de aanvulling van bibliotheken; gym nastiekverenigingen konden brood nodig materiaal aankopen en toneel verenigingen kregen steuntje in de bij gesteld: wat nog aan het beno digde bedrag ontbrak, moest .door particulier initiatief worden bijeen gebracht. Immers, het stimuleren van dit initiatief is het streven van het Anjerfonds. Het werk van het Anjerfonds is van het grootste belang voor het culturele leven m gewest in streek cn gemeente. Het belang ligt niet vev-nf, maar dichtbij. Te zorgen dat ze op peil blijft en zich verder kan uitbieiaen is mede de taak van hot Anjerfonds. In Schiedam wordt de Jaarlijkse Anjer-collecte gehouden van 27 Juni tot cn met 2 Juli. Gedenk de Anjer-collecte en draag op die manier uw steentje by tot de bloei van het plaatselijke cul turele leven! tegenop. Terdege op hun hoede be gonnen de SZC-ers rn een hoog tempo, omdat zij ervaren hadden dat dè Gouwenaren zeer snel zijn. De strijd ging mooi gelijk op cn om beurten werd gescoord, zodat de rust met een 33 gelüke stand in ging. Na de hervatting bleek GZC over de meeste reserves te beschik ken en voerde de stand op tot deze b4 was. De wedstrijd van het eerste he- renzevental tegen. ZPB uit Baren- drecht mag voor de Schiedammers wel de wedstrijd der gemiste kan sen genoemd worden. Ook hier ging de stand gelijk op en het waren de Schiedammers die de score openden door een hard schot van Nico Kol- meyer. Een omhaal van de ZPB- middenvoor was voor de invallende keeper Plomp, die al een wedstrijd achter de rug had. Ie machtig L—1. Een vrije worp leverde voor ZPB het tweede doelpunt op, maar Nico bracht de stand weel* op gelijke voet. 22. SZC speelde tot de rust meteen numerieke meerderheid zonder te scoren. Al gauw na de rust werd dit verzuim goed ge maakt en SZC leidde weer, 32. Tenslotte maakte ZPB door een numerieke meerderheid de gelijk maker. 33. Met deze uitslag zijn de kansen op een kampioenschap aanzienlijk gedaald doordat het Bredase Surae alle wedstrijden heeft gewonnen, ook haar thuiswedstrijd tegen SZC (met 20). De Schiedamse kansen blijken nu'niet meer dan papieren kansen geweest te zijn. Maar een stuiver kan wel eens raar rollen. De derde her en wedstrijd werd we- s?<=ns de vroeg invallende duisternis afgelast. Voor a.s Maandag staan er weer twee wedstrijden op het programma en wel de dames SZC 3— LAC 1 en de heren SZC 2—R*4. De eerste wedstrijd vangt aan om 20 uur. Voor de athletiekwedstrijden had den zich alleen al ruim 250 scholieren laten inschrijven in de leeftijden van 12 tot 18 jaax*. Hardloopwedstrijden over afstanden van 80 en 300 meter en kogelstoten vormden 't program ma, waarvan de leiding in vertrouw de handen was van de Athletiekaf- deling van SW, speciaal van de heer C. de Vries. Dc gemaakte tijden zijn niet slecht te noemen, en deze zouden met wat training nog gedrukt kunnen worden. Wellicht zitten onder de deelneem- stertjes e:i deelnemertjes van gister avond nog cracks voor de toekomst? 36 meisjes in de leeftijd van 1214 jaar. hadden ingeschreven op de 80 meter hardlopen. De snelste tijd was 13 seconden op naam van F, van Hijst van de Huishoud- en Industrie school, Met 1/10 seconde meer ein digde M. van Leidekkers, van de Ma- thenesser ULO-school als tweede, terwijl N. Winkelman van de Huis huis- enfndustrieschool derde werd met 13,5 sec. Een 20-tal oudere meisjes, van 14 tot 16 jaar, namen eveneens deel. H. Tepil van de Huis- en Iud. school no teerde 32,9 sec., terwijl E. Vos van de Mathenesser ULO-school met 13 se conde tweede werd. De jongens in deze leeftijd waren op deze afstand iets sneller. R, Van Rees (HBS), was in groep 1 de snel ste met 11,6 sec., tweede werd I. Tet- tero, St. Joscfsschool met 12 sec., ter wijl P. BI ankert van het Gymnasium als derde eindigde met 12,7 sec. In groep 2 waren het drie leerlin gen van de Math. ULO-school welke dc prijzen in de wacht sleepten; H. Meeder met 12.1, D. Klapwijk met 12.4 en K. de Pater met 13.2. Van de groep van 1416 jaar wa ren de prijswinnaars Elgers met 10>8 en Tournier met 11 sec.; beiden wa ren van de St. Josefsscheol. Tot slot liepen op de 80 m de jon gens van 1618 jaar. De drie sneisten verschilden met hun tijden slechts zeer weinig: J. v, d. Heide (HBS) werd eerste met 10.3 sec., Jim Baake (Math, ULO) noteerde 10.5 sec., ter wijl met 1/10 sec. verschil C. Groene- weg (Rehobothschool) als derde binnenkwam. Op de 300 meter liepen in de leef tijd van 1214 jaar, een tweetal groe pen; in de eerste groep werden als snelst en geclasseerd: 1. W. Kerklaan (St. Joscfsschool) 52 sec.. 2. H. Mee der 'Mathenesser ULO) 53,8. 3. Har- teveld van dezelfde school 55 sec. In de tweede gcoep plaatste Van Soest (St. Josefschool) zich als lstc in de tyd van 50.4, met 2 sec. ver schil werd Tettcro van dezelfde schcol tweede, terwijl H. van Lier van de Math. ULO-school derde werd met 51 sec. Bii de ouderen, 1416 jaar, ging het al direct iets sneller; J. v. d. Touw werd Ie met 45.7 see; P. El gers. St. Josef school, tweede met 47.4, terwijl L. Bezemer van de Ma- thenesserschool met eenzelfde tijd dercie werd. Tot slot liepen op deze afstand nog jongens van ll>18 jaar; le werd J. de Heide van de Rijks HBS met 44.6; 2e Veldhuizen, van dezelfde schooi met 44.7 en 3e Jim Baake van de Mathcnesserschool met 45.2 sec. Bij het nummer kogelstoten heb ben wij verwonderd gestaan over de werpafstanden welke de jongens van 12—14 jaar bereikten: J. Cordcmans van de Math. ULO-school haalde een afstand van 7.76 meter: H. Meeder wierp 7.25 meter, terwijl Weiier zich als derde plaatste met 6.91 meter. In. de volgende leeftijd. 1416 jaar. waren de drie hoogsten allen leerlingen weer van dc Math, ULO- In verband met daaraan te ver richten onderhoudswerken, zal de Hoofdbrug (Varkenssluis) in de nacht van Vrijdag op Zaterdag a.s. (24/25 Juni) van 10 uur nm. tot 6 uur v.m. vor alle rij verkeer zijn af gesloten. Op de hoek B.K.-laan—Nieuwe Haven te Schiedam js gisteravond haif negen een personenauto, be stuurd door de Noorse zeeman K, A. K. tegen een zuil aangereden, doordat hy te snel door de bocht ging en de macht over het stuur verloor. De auto. die ernstig werd beschadigd, is door de politie in be slag genomen. De heer Khad dc wagen in Rotterdam gehuurd. Hij is op het hoofdbureau opgeloten. Naar ge tuigenverklaring had K. drie dagen niet geslapen, zodat oververmoeid heid ook de oorzaak geweest kan zyn van de botsing. school. Het waren: le J. Spek met 9.12 meter, 2e A, Abels met 8.57 me ter, 3e L. Besuijden met 8.37 meter. De oudste deelnemers <1618) wierpen aanmerkelijk verder en be haalden de drie hoogsten de volgen de afstanden: le J. Baake Math. ULO-school, 9.67 meter, 2e H. Bos, Gymnasium. 9.03 meter, 3e K. Hoe- derrakers. Rijks HBS 8.75 meter. Handbal. Het Schiedamse elftal jongens kwam voor handbal in het velj tegen „De Schutters" uit Rot terdam. Het krachtsverschil was niet groot, doch de Rotterdammers won nen met 43. Het Schiedamse dameselftal, dat tegen het dameselftal van het Rot terdamse „Actief" speelde, heeft het er beter afgebracht en behaalde een keurige, welverdiende 63 overwin ning. Voor de rust ging het spel gelijk op, dat wel werd uitgedrukt door dc stand bij rust. 22, De doelpunten voor Schiedam wer den gescoord door de dames Robart en Den Uyl. Ook na de rust ging het spel aanvankelijk gelijk op, doch hierna kwamen de Schiedamse da mes danig in de aanval. Succes kon niet uitblijven; het werd 32 door mvj. Robart, waarna mevr. Bos— Huuwelingen twee doelpunten voor haar rekening nam. 5—2. Hierna maakte Actief nog een tegenpunt (5-—-3). doch voor het eindsignaal had mej. Robart de stand op 6—3 ge- bi acht. Korfbal. Het Schiedamse korfbal twaalftal junioren behaalde een 21 overwinning op Excelsior junioren uit Delft, doch het twaalftal senioren uit Schiedam leed een 12 neder laag tegen „Ons Eibernest 2"' uit Den Haag. De openluchtshow van Captain Bossle, die gisteravond op het Lo re ntzpiein voor het eerst te zien zou zyn is niet doorgegaan, door dat het publiek niet betaalde. Wij hebben ons reeds verbaasd over de wijze van werken van dit ge zelschap. De diverse attracties van deze acrobaten worden uitgevoerd op eert hoge mast en op kabels, die hoog boven dc grond uitste ken. Het publiek kon vrijwillig be talen om het werk van de artisten te bekijken. Enkele mensen hebben een kaartje gekocht, maar het me rendeel van de toeschouwers kocht seen kaartje, zodat de show niet doorging. Captain Bossle, de leider van het gezelschap was er vast van overtuigd, dat het in Schiedam goed zou lopen, want ook in Lim burg en Brabant had men geen ge brek aan betalend publiek. In het oostelyk deel van Schie dam, grenzende aan het Rotterdam se gebied zal aan de Laanslootseweg een sportterrein worden aangelegd. Deze komt ten zuiden van de toe komstige Rijksweg 20 en ten noor den van de geprojecteerde bebou wing, B, en W. stellen voor een crediet van f 45.675 te verlenen voor dit project. Het is dc bedoe ling dat dc voetbalvereniging S-V-- D.P.W. van dit veld gebruik gaat maken. Het is wel hard nodig ook, vooral nu S.V.D.P.W. gepromoveerd Is naar de KNVB. Als alles mee werkt dan is de verwachting dat reeds in October het veld in ge bruik genomen kan worden. Gistermiddag omstreeks vijf uur is de 71-jarige M. W. M. uit de Vlaardingerstraat van een scnuurtje gevallen. De heer M. was bezig om enkele dakpannen te leggen. Door de GG en GD is hij overgebracht naar de Dr Noletstichting omdat hij klaagde over pijn in de rug. GEBOREN: Margaretha, d. van M. Jeup en S. J. de Reus; Cornelis, z. van M. J. Weerdenburg en C. Zwarts: Hendricus W. J. M., z. van J. J. K"overmans en M. A. v. d. Water. Leendcrt, z, van W. Faasse en M Helleman; Jan A-, z. van A. van Leeuwen en A. Wansink; Ma ria J. H van C. P. van Vliet en C. van Wijk; Johanna A., d. van Th. M. van Troost en A. N. Streng; Wil helmin a C„ d. van Th. Ammers- dorffer en M. W. Stip. OVERLEDEN: C. W. de Bus, 3 dag; P. v, d. Vlies, 73 jaar. Tot slot kregen wij nog een twee tal volleybalwedstrijden te zien. Voor heel veel aanwezigen bleek dit een nieuwe sport. Er was dan ook zeer veel aandacht voor bei do wed strijden. Zowel het dames- als het heren zestal van de Schiedams Vol leybalclub „SVC" speelden tegen een zestal van de Rotterdamse 3e klasser „Smash". Beide wedstrijden werden door Schiedam gewonnen; resp. met 4—0 en 3—0. Het Schiedamse muziekcorps ,.Har- pe Davids" heeft tussen de verschil lende nummers door, de avond met muziek opgeluisterd. jaar hebben er 1106 kinderen van 33 scholen het examen afgelegd. Hiervan slaagden er 914 tegen 673 vorig jaar. Hopelyk betekent deze vergrote belangstelling van de jeugd voor een Veilig Verkeer dat het verkeer voor hen inderdaad veiliger wordt. Van deze 33 scholrn kunnen er vijf met ere genoemd worden, om dat daarvan nlle aan het examen deelnemende leerlingen zijn ge slaagd. Het zyn de St. Calherina- school dc St. Jansschool, de dr Abr Kuypersehool de St. Jansschool. dé dr Abr. Kuperchool, de Prinses Beatrixschool en de dr de Visser- school. Maar voordat de kinderen hun diploma ontvingen konden zy op het witte doek nog eens recapitule ren welke fouten zy tijdens het examen al dan niet gemaakt had den, want er waren vele foto's op genomen. die toen geprojecteerd werden. Meermalen gingen applaus- jes op toen vriendjes of vriendinne tjes herkend werden en ook de po litieman als „eerste controle-post" kreeg een warm applausje. De mannen van de Verkeerspoli tie hebben wel hun best gedaan om iets leuks van de diploma-uitreiking te maken want ook de Poli tic-band „De Optimisten" kwam nog met populaire deuntjes te voorschijn, die uit volle borst werden meegezon gen, zodat het theater er van dreun de. Dc vertoning van de aardige kin derfilm „Heidi" sloot het feestpro gramma af. Daarop volgde de di ploma-uitreiking met een toepasse lijke toespraak door de burgemees ter. f A dvertemie IM ROTTERDAM 1") E heer mr F. G. A. Huber zal op 16 juli zyn'bureaustoel bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in Rotter dam verwisselen voor de burge meesterszetel van Ameland. De heer Huber zal daar „vader" worden over 2400 ingezetenen van het eiland Ameland, dat als een gemeente staat geboekt" 'sZomen, wordt de bevolking driemaal gro ter want het eiland trekt nog al tijd veel toeristen", vertelt hij over zyn toekomstige woonplaats. Ongetwijfeld heeft de heer Huber, voordat hy naar de vacante plaats solliciteerde hier cn aaar iets op gezocht over Ameland Nu hij be noemd is. vindt hy het eigenlijk jammer, dat hy moet oekennen er nooit geweest te zyn. „Er zyn in ieder geval duinen en daar houd* rk van" zegt hy, „en met de be volking zal ik het best kunnen vinden". Niet alleen Rotterdam maar ook Den Haag zal de heer Huber vaar wel zeggen. Want. ondanks zijn werk in dc havenstad woonde hy in Den Haag („ik houd immers van duinen Acht en dertig jaar is de heer Huber nu Hy werd geboren in Bekioen aan Sumatra's Oostkust „zo'n beetje aan de rand van het oerwoud" kwam spoedig naar Nederland en studeerde rech ten aan de universiteit in Utrecht. Hij kreeg zyn titel in 1942, waarna hy tot September 1946 in de advocatuur werkzaam was. Daarna werd hij aangesteld by het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart, waar hy nu zetelt als adjunct-directeur. Voordat de heer Huber naar Ame land gaat neemt hy nog contact op met de wethouders. „Er zal", zegt hij, „zo nog wel hot een en ander moeten worden geregeld en het is prettig als de mensen my De heer Huber ts met zijn benoe ming in zyn schik, .,'t Lukt mij ecu alleraardigste gemeente" be- siuit hij Met dat laatste woord laat hij horen zich omgeschakeld te hebben in de gemeentelijke sfeer. Zoals het een burgemeester betaamt. Op Zaterdag 25 Juni a.s. zal ons kantoor gesloten z|jn wegens in gebruikneming van ons nieuwe gebouw. Te koop aangeb. Grote keuze wringers 39. ƒ49.ƒ67.wasketels ƒ7.—, ƒ7.50, ƒ8.75, ƒ9 45 enz. Wasteilen ƒ5.35, 7.60, 9. ƒ10 25 enz. Waterslang ƒ0.55 p. mtr. Frans van Thienen, Brocrsveid 123. Tel. 69799. Reclame-aanbieding. Lig stoelen met armleuning 12.50. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar 11.50. Raam horren 1.75 enz. Frans van Thienen. Broersveld 123, De straat waar Vrijdags markt is. Bronzen gordijnrail, compl. 1.p. mtr. Gordijnvcer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden ƒ0.32, ƒ0.34, ƒ0.50. Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel. Te koop aangeboden: 2 grote pakkisten, waarvan één van djati-hout 1 Eikenhouten hang-legkast, speciaal voor herenkleding. Bevr. tel. 66518 Jonge hennen, wit. R. Island en zwart Patrijs broedeieren. Kouwenhoven, Lorentzl, 37. Personeel qevr. Gevraagd: een flinke jongen voor bakkerij - en bestelwerk, tevens een 3e bediende, Bau- ketbakkeuj Alex Kruger, Broersvesl 46 Fotografie Voor pa-stoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Lessen Kees Hagendootn. Gediplo meerd muziekleraar onder richt in piano en orgel. Lan- ee Haven l. Tel. 68561. Huwelijk Huwelijk. Wedn. op leeftijd pns. Drees, vraagt alleen staande vrouw of wed. met woning, ca. 70 a 75 jaar, om voor gezamenlijke rekening gezellig oudedag door të brengen. Brieven no S-364 but*, van dit blad. Diversen Voor alle sclinenre para tie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 131, telefoon 69602.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1