C D Feest van gratie en rhythme als demonstratie van het zwemmen Fraai viaduct komt over een jaar klaar Bont programma werd in Sportfondsenbad gegeven AGENDA Honkbalzege van Sparta op Schiedam (comb.) Over de Boshoek ronkten kleine vliegtuigen Grote belangstelling bij begrafenis P. v. d. Vlies ERVAREN SCHILDER-SPUITER EEN BRIL Bij de S.B.L.O.-Sportweek Massale les van S.M.B. Olympische ploeg op kanovaart Jubileum bij „De Eendracht" Tussen Schiekade en Hofplein Sportdemonstraties aan de Boshoek Ze waren niet uit Schiedam Diefstal tijdens kijkdag Spoed bij de bouw van Nieuwland Onwel geworden en overleden „De Blauwe Doffer" weer in de iueht Arbeider aan been opgehesen OM DE SCHAT VAN CARAMONTA Met voet in kink van staaldraad Bij val ernstig gewond SCHIEDAM EEN BEZORGER EEN BEDIENDE voor kruidenierswyk. KOERIERSTERS Donderdag 23 Juni 1955 Natuurlijk heeft het zwemmen niet kunnen ontbreken op het programma van de viering van de S.B.L.O.-week in Schie dam. In het Sportfondsenbad is gisteravond dan deze tak van sport aan het woord geweest met een bonte verscheidenheid van wedstrijden en demonstraties. Nu is zwemmen op zich zelf een weinig spectaculaire sport en daar het toch ook in de be doeling heeft gelegen tijdens de Sportweek het publiek te lok ken, was het een goede gedachte om het programma te be sluiten met kunstzwemmen, een afdeling van het zwemmen die meer en meer de aandacht gaat trekken. De groep „Bathing Beauties" van de „Meeuwen" in Amsterdam heeft dit pro grammanummer met zeer veel succes verzorgd. Aan het volvoeren van het bonte programma hebben de Schiedamse zwemverenigingen S.R.B.. S.Z.C., Wilton-Fijenoord en Start meege werkt maar zij werden daarin bij gestaan behalve door de Amster damse Meeuwen, ook nog door de Springclub Icarus uit Rotterdam. Nu biedt de zwemsport weinig mogelijkheden om een sterk geva rieerd demonstratie-programma in elkaar te zetten en ook de num mers die gisteravond werden gebo den waren, voor vele Schiedamse zwemiiefhebbers zeker niet nieuw, maar de organisatoren hebben hun best gedaan om er toch iets van te maken en zij zijn hier wel in ge slaagd. Bij elkaar is het een gezel lig waterfestijn geworden dat ge noeg variatie bood om het vrij tal rijke publiek te kunnen boeien. De Schiedamse Reddingsbrigade kwam het e^rst in het water met het niet nieuwe maar altijd wel in teressante nummer van het redden van mensen uit een te water geraak te auto. Daarna toonde de meisjes- leden de vele grepen waarmee men een drenkeling drijvende kan hou den. Leerlingenavonden van muziek scholen zijn gewoonlijk slechts attrac tief voor ouders en verwanten. De Schiedamse Muziek en Balletschool zal echter op Woensdag 29 Juni in Musis Sacrum èen leerlingenayond geven, die voor Schiedam een unicum genoemd mag worden. Meer dan 170 leerlingen zullen nl. tegelijkertijd musiceren. Aan de harmonie en de discipline zullen dus grote eisen worden gestald. Aan de SMB is dit experiment wel toe vertrouwd. Naast het massale musiceren zullen ook verschillende leerlingen afzon derlijk optreden. De balletklassen van de danseres Liesbeth van Buul ~i dansen enkele sprookjes. Het muziek onderwijs bevindt zich in een nieuw stadium. De laatste jaren wordt het belang voor de vorming van het kind ingezien. Vooral in officiële kringen wordt veel aandacht geschonken aan het paedagogische muziekonderwijs. De Schiedamse Muziek en Ballet school is in het gelukkige bezit van een zeer bekwaam leraar op dit ge bied. De heer L. van der Harst, die reeds een boekje voor dit onderwijs heeft geschreven, gebruikt bij zijn lessen deze nieuwe methodes en heeft zeer veel succes. Vooral de blokfluit- lessen zijn voor een algehele muzi kale vorming onontbeerlijk. Met een voudige hulpmiddelen worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de principes en grondbegrippen van de muziek. Enkele groepen van de heer Van der Harst zullen Woensdagavond een openbare les ontvangen. Het is thans zeker, dat de kano- •wedstrijden, die vanavond plaatsvin den, wordt deelgenomen zowel door de ploeg, die uitgekomen is op de Olympisch Spelen te Helsinki, als door de kano-vaarders die thans in training zijn voor de Olympiade te Melbourne. De wedstrijd zal bestaan uit een 3 km achtervolgings-race, een 203 m baanwedstrijd en 4x200 m estafette. Aanvang half acht Start en finish bevinden zich aan de Nieuwe Haven, nabij de z.g- Kip- persbTug. Het is in Schiedam nog nimmer gebeurd, dat k&no-vaarders van een klasse, als thans het geval is, hun sport aan het publiek hebben ge toond en daarom wordt gerekend op een zeer grote belangstelling. Donderdagavond vangt tevens het Tafeltenmstournooi aan in de vml. Koopmansbeurs. De schoon springers Mussert en Dols Wolters van Icarus toonden onder bewondering applaus hoe je wel moet springen en Aad Hamers en J. F. de Keyzer op overigens zeer komische wijze hoe het niet moet. Het clowneske springen was als altijd weer goed verzorgd. Zwemmers van S.Z.C., Start en W.F. kwamen in een driekamp op de 100 meter vrije slag, uit. De oud- Nederlands kampioen Dolf van der Kuil (S.Z.C.) had weinig moeite om zijn serie en de kamp te winnen met 1.04.9 sec, voor R. Bijloo van W. F. die er 1,08.3 sec. over deed en tweede werd. terwijl B. Verkaaik van S.Z.C. zyn serie won en met 1-09.4 derde werd. Bij de dames werd Cocky Gaste laars (S.Z.C.) onbedreigd eerste met 1,09.1, terwijl de andere serie ge wonnen werd door S. van der Zande (S.Z.C.) met 1.22.4 sec. en M. Verheyden (W-F.) met 1.24.4 sec. die tweede en derde werden. Daarna kwamen onder zeer veel geplas de leerlingen van zeven mid delbare scholen in het water, jon gens zowel als meisjes, die elkaar in een 5 x 25 m. vrije slag estafette het bezit van de „Vies-beker" be twisten. Bekerhouder Rijks-H.B.S. kon het bezit bestendigen, want dank zij het rustige zwemmen en het beheerste keren won deze ploeg makkelijk in de tijd van 1.13.4 sec. De leerlingen van de W. de Zwij- gerschool en de R.K. U.L.O. lever den een nek-aan-nek race om de tweede prijs die met 0.2 sec. ver schil door eerstgenoemden werd gewonnen. Zij' lieten een tijd afdruk ken van 1.22.2 sec. De heer Vies kwam de fel om streden beker zelf overhandigen en hij verklaarde er trots op te zijn dat de „zijn school" de strijd had gewonnen. Gratie in 't water Ten slotte was het de beurt van de „Bathing Beauties" in het „glans- nununer" van het programma, het kunst-zwemmen. En het is weer een feest van gratie en lichaams-barmo- nie geworden. Het is een genot om deze meisjes van zo om de veertien jaar zachtkens door het water te zien glijden en schijnbaar moeiteloos de ingewikkelde figuren van het water-ballet te zien volvoeren op het rythme van de muziek. En dan is het moeilijk om te bepalen wat nu eigenlijk wel het mooist was het frivole „Taris", waarbij de zwem sters coquet met hun parasolletjes manipuleerden, of het fijn-humoris tische ..Tinnen Soldaatjes" dan Wel de sterk-rhythmlsche „Wals" met de sierlijke bij-figuren. De finale „Or- phens" was het meest spectaculair, daar alle 18 „beauties" in het water kwamen en er zelfs voor een „dé cor" was gezorgd In de vorm van een fontein en drijvende bloemen. Het solo-nummer van Loes Bakker was echter het fijnste afgewerkt en verried de meeste genialiteit. Vier kleine meisjes uit de kleuter-klas brachten ook nog een „snoezig" nummertje. Het kunstzwemmen wordt in Ne derland nog niet zo lang beoefend, maar de oud-wereldkampioene Iet Koster—van Feggelen heeft haar balletgroep van de Meeuwen wel tot een hoge graad van perfectie weten, op te voeren. Geen wonder dat van alle kanten, zelfs uit het buitenland aanvragen binnenkomen om daar demonstraties te geven. Op het ogenblik vertoeft mevr. Koster van Feggelen met een deel van de beste ballet-zwemsters in Spanje, maar volgende week gaat de troep naar Frankrijk en in Augustus tre den zij in Engeland voor de televisie op. Maar dit succes is niet makke lijk verkregen, want de heer Kos ter weet te verteilen dat de meisjes hard moeten trainen om de resulta ten te behalen die zij nu kunnen leveren. Maar met dit optreden van de „Bathing Beauties" is wel gedemon streerd, waartoe men_ in de zwem sport in staat is. Zo is dit nummer zeker een plaats waard in het sport programma van de jubilerende S.B.L-0. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa Gouka Co, Groenelaan 127. Bellen bö ongeval: G.G. en G~D» Tulnlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan- dag) van 930 tot f.30 uur en leder© avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) vao 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2 uur: „Apache". Monopol e: 2, 7 en 9 uur: „Vrou wen die wij schuwen". Voorstellingen: Passage: 8 uur: Revue voor Alg. Ned. Metaalbewerkers Bond. Beursgebouw: 7 uur: Tafelten» Tiiswedstrijden SJ3.L.O. Volkspark: 6.45 uur: Korfb? en voetbalwedstrijden S.B.L..O Nieuwe Haven: 7.30 uur: Kano- wedstrijden S.B.L.O. Vijf en twintig jaar geleden trad de heer D. Krommenhoek als jong maatje in dienst van de Drukkerij „De Eendracht" in Schiedam waar hij thans nog werkzaam is als ma chine-zetter. Dit feit is niet onge merkt voorbijgegaan, want gister avond is het personeel en de direc tie van de drukkerij bijeengekomen In het bedrijf cn de directeur, de heer P, van Pelt, heeft de jubilaris op waarderende wijze toegesproken, welke huldiging vergezeld ging van een cadeau onder couvert. Ook de collega's bleven niet ach ter en onder toepasselijke woorden werd de jubilaris ook van deze zijde vereerd met een cadeau onder couvert. Burgerlijke Stand GEBOREN: Kolanda, d. van M. van Veen en W. B. Planken. OVERLEDEN: P. de Ligt, 1 jaar. ig Ruim de helft van het nieuwe, ranke spoorwegviaduct bij het Hofplein is reeds gereed gekomen. De pijlers van het viaduct krijgen een fleurig uiterly/e door het ge bruik van gekleurde tegels Ruim de helft van het nieu we, definitieve spoorwegvia duct tussen de Schiekade en het Hofplein is thans gereed. Volgend jaar Juni moet het hele viaduct klaar en berijd baar zijn. Aan bet gedeelte van het viaduct dat thans gereed is, kan men reeds goed zien hoe deze spoorbrug er in de toekomst zal uitzien. Het viaduct belooft zeer sierlijk en fraai te wor den. De tien overspanningen van. het viaduct zullen rusten, op tame lijk ranke pijlers. Die pijlers krijgen een fraai uiter lijk. Ze worden bekleed met ge kleurde tegels en het geheel wordt nog aardiger door het gebruik van sierbeton. Het viaduct wordt ge bouwd door de Rotterdamse firma F. van Welzenes en haar onderaan nemers. (Van een onzer verslaggevers) Het SLBQ.progra.mma van gisteravond op de terreinen aan de Boshoek, bracht voor de bezoekers met uitzondering van de honkbalwedstrijd, demon straties van, voor het Schiedamse publiek, niet alledaagse sporten. Het ging er dit keer om meer bekendheid te geven aan deze takken van sport en waren de Haagse Vereniging „Hercules", de Rotterdamse Krachtsportver eniging „Olympla", benevens de heer Reinier Hulsker bereid gevonden met hun leden demonstraties te geven van de sporten die deze clubs beoefenen. Terwijl gisteravond op het Sport park „Boshoek" de Schiedamse jeugd met grote belangstelling de diverse sporten volgde en de muziekver eniging van „Gusto" zijn vrolijke klanken over het terrein liet klinken, ronkten kleine vliegtuigjes boven de hoofden van de talrijke aanwezigen. Vooral de jeugd was hiervoor bij zonder geïnteresseerd en. volgde met spanning de capriolen van deze klei ne luchtvogels. De afmetingen van de vliegtuigjes bedroeg ongeveer twintig tot veertig centimeter. Met hun klei ne benzinemotor konden de vlieg tuigjes minutenlang in de lucht blij ven, terwijl zij vanaf de grond door de eigenaar met twee lijnen werden bestuurd. Het SBLO-bestuur had zich voor deze demonstratie gewend tot de Rotterdamse Luchtvaartclub, die met i de klasse lïjnbesturing demonstreer de.. In de modelvliegtuigsport kent men ook i g de klasse vry-vliegende modellen. Ook in Schiedam zijn enthousia! <?n voor deze sport. De Schiedamse Luchfcvaartclub be staat reeds 10 jaar maar heeft tot nu oe niet zoveel aan de weg getimmerd. Dit betekent echter niet. dat men Stil heeft gezeten. De instructeur van de Schiedamse Luchtvaartclub, de i heer Van der Bos, heeft met zijn I leden veel werk verzet om de bouw van vliegtuigmodellen te stimuleren. Van de bestuurde modellen zijn er weinig gebouwd, de klasse vrïj-vlïe- gende echter heeft meer resultaten opgeleverd, Men Is op het ogenblik met drie modellen bezig: schaal modellen van de Amerikaanse sport- vliegtuigen Piper, Cassna en Luscom- be. De benodigde tekeningen worden geleverd door de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Luchtvaart. Het ontbreekt de Luchtvaartclub in onze stad aan een behoorlijke werkruimte, zodat wen nu onderdak heeft bij de heer Van der Bos. Men heeft bovendien gebrek aan een goed veld in de omgeving van Schiedam, waar de leden met hun toestellen kunnen oefenen. De Schiedamse Luchtvaartclub heeft in de afgelopen tien jaar diverse suc cessen geboekt. In 1947 en 1948 be haalde men de wisselprijs voor de clubprestatiecompetitie en de 2e en 5e prijs bij een wedstrijd voor zweef vliegtuigmodellen in Arhem. De luchtvaartclub in onze stad heeft nog vele plannen in petto. Deze winter wordt er een. vliegboot op stapel gezet. Er wordt ook hard ge werkt aan een radiobestuurd model. Het ontvangtoestel zal worden inge bouwd in het zweefvliegtuigmodel. De leden van „Hercules" demon streerden gewichtheffen. Na de drie kamp en de Olympische driekamp lieten enkele leden hun topprestaties zien. G. Chanzo presteerde het, een gewicht van 130 kg te drukken, -ter- wijl Gouweleen 105 kg wist te stoten. Het lid C. Verhey. die onlangs tijdens zijn werk van een kerktoren visl en hierbij een been brak, is thans weer zover hersteld, dat hij het gisteravond tot 130 kg bracht. De kampioen van Nederland 1 klasse zwaargewicht, J. J. Verhey, had niet veel moeite om Onder grote belangstelling is gis termiddag op de Algemene Begraaf plaats te Schiedam het stoffelijk overschot van de heer P. van der Vlies, in leven oud-dirscteur van de Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon. ter aarde besteld. Onder de aanwezigen, die de korte rouwdienst in de kapel bij woonden, bevonden zich de oud-burgemeester van Schiedam, mr J. W. Peek, de ge meente-secretaris. mr N. J. Post. de wethouders Th. L. J. van den Berg en H. Sabel, de commissaris van politie, de heer K„ Rijpma. enkele predikanten van de Hervormde Ge meente Schiedam, verscheidene hoof den van gemeentelijke diensten en afgevaardigden van verenigingen, waarin de heer Van der Vlies zit ting had. De burgemeester van Schiedam zei, dar onze stad in de heer Van der Vlies een vooraanstaand burger ver loren heeft. Wij zijn met weemoed vervuld, maar daarnaast zijn er ge voelens van erkentelijkheid voor het 3«ven en werk van de overledene. De heer Van der Vlies was een no bel. eenvoudig en i echtschapen mens. die veel voor zijn medemens heeft gedaan. De gemeenscha van onze stad werd lange tijd d«jf hem ge- „Zo moet je worstelendemon streerden leden fan de Rotter damse leden van de Rotterdamse krachtspoTtvereniging „Olympia" in de Boshoek in het kader van de SBLO-SportweeK de 145 kg boven het hoofd te krijgen. Het worstelen door leden van „Olym pia" trok niet zo heel veel belang stelling. hoewel de gespierde knapen bijzonder goed. werk heten zien. De heer Reinier Hulsker heeft met zijn leerlingen het Jiu Jitsu en Judo gedemonstreerd. Deze sport, speciaal gericht op zelfverdediging, wordt steeds meer en meer beoefend en hebben zeer velen gisteravond van deze demonstraties genoten. De honkbalwedstrijd tussen een combinatie van SVV-Schiedam tegen Sparta uit Rotterdam was voor het Schiedamse publiek wel het hoogte punt van deze avond. De combinatie heeft niet in alle opzichten kunnen voldoen, omdat bij een combinatie de spelers met zo op elkaar zijn inge steld, Bij Sparta klopte alles beter en bij het hoge slaan van de Schie damse slagman werd maar al te dik wijls gevangen. Toch is het een aan trekkelijk geheel geworden en gingen de Rotterdammers met een 90 over winning schuiven. De Schiedammers waren dus niet kansloos geweest. De publieke belangstelling was niet Centrale Kerkeraad van ae Het- ZQ gr00t ajs daags te voren, waar- vormde Gemeente herdacht t wer*» scia|j^jijjc we] omdat de voetbalwed- strijd SVV—Fortuna zeer veel be langstelling trok. Het muziekcorps van de Werf Gusto zorgde voor muzikale afleiding. diend. Met ijver en toewijding heeft hij zijn taak verricht. In 1910 trad hij in dienst van de gemeente Schie dam en in 1919 volgde zijn benoe ming tot directeur van het Burger lijk Armbestuur, welke functie hij tot zijn pensionnering in 1947 heeft vervuld. Veertig jaar was hij lid van het college van regenten van het Sint Jacobsgasthuis- Ds H, W. Hemmes, praeses van de Kerkeraad van de Het van de heer Van der Vlies op ker kelijk gebied. Ruim 38 jaar was hij voorzitter van de Diaconie en in deze is hij zijn medemens tot grote steun geweest. De heer B. Mastenbroek, voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs getuigde van de grote liefde, die de overle dene had voor het Christelijk On derwijs. Tenslotte heeft mr J. van Haselen te Soesterberg namens de Neder landse Hervormde Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken het woord gevoerd. Dr L. J. Cazemier, Nederlands Hervormd predikant, heeft aan de yopendc groeve bet Onze Vader gebeden. Tijdens de kijkdag bij de kwas ten- en borstelfabriek N.V. J. Ja- kobs aan de Westerkade heeft de 65-jarige koopman N. v. E. uit Rot terdam vier verfkwasten gestolen. De politie heeft proces»verbaal op gemaakt, Er wordt kennelijk spoed gezet achter de bebouwing van het stuk van Nieuwland gelegen tussen Dam- laan en het reeds bebouwde deel, waar, zoals we reeds schrevem vol gens het plan van B. en W. 545 wo ningen, 15 dagwinkels en 53 garages zullen komen, B. en W. vragen namelijk aan de Gemeenteraad de machtiging om met de bouwers, Muys en de Win ter's Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V. een z.g. „palen-contract" aan te gaan, dat het voordeel heeft dat dan in afwachting van het verlenen van de officiële vergunning vast begonnen kan worden met het aanmaken en inheien van de palen voor de fundering. De kosten hieraan verbonden be dragen f 1.011.308.98. Na het verle nen van de vergunning kan het palen-contract vervangen worden door het gebruikelijke aannemings contract. Een verheugend teken, dat er spoed gezet wordt achter bet bou wen van dit grote complex wonin gen. De 76-jarige F. R. uit de Nieuwe Maasstraat is gisteren op straat on wel geworden. De GG en GD bracht de man naar het Gemeente-Zieken huis waar bij aankomst bleek, dat hij was overleden. Institutie van de Baptisten Gemeente Zondag 26 Juni zal de Baptisten Gemeente van Schiedam geïnsti tueerd worden. In de kerkzaal aan het Broersvest wordt 's avonds om 7 uur een plechtigheid gehouden, l die wordt geleid door ds H. D. Hooghwinkel. Baptisten predikant I uit Rotterdam. De Schiedamse postduivcnverenj- ging „De Blauwe Doffer" hield een wedvlucht vanuit Chateauroux. De eerste duif "arriveerde om 18.33.42 uur (Zaterdag). De laatste duif kwam Zondag om 4.40.40 uur bin nen. De uitslag was: 1 19 J. "Wentelcr; 2 9 A. Lim- borgh; 3 A. Boes; 4 6 N. Kerkhof: 5 8 Van Leeuwen en Co; 7 10 11 Schrumpf-Ehris; 32 W. v. d. Krant; 13 v. d. Steen; 14 21 dipl. Van Deurzen en Co; 15 20 H. J. Bvbk- lmg; lfi C. A. Hersbacb: 17. T. van Wijk: 18 P. Morra; 22 W. v, d. Hoeven. Zondag 26 Juni wordt er een tral- ningsvlucht gehouden met jonge duiven. De duiven worden gelost in Barendrecht. Zondagmorgen van 78 uur inkorven. Val van 8 meter De 42-jarige havenarbeider M, A G. Goedkoop, uit de le Schans straat-, stapte gisteravond in het ruim van het sleepschip Confiance, dat in de Rijnhaven lag met de rechtervoet in de lus van een strop. Hij werd aan het rechterbeen 8 meter omhoog gehesen. Plotseling schoot het been los. De heer Goedkoop viel op de lui ken van het sleepschip. Met kneu zingen aan de rug en een verwon ding aan het achterhoofd werd hij in het Havenziekenhuis opgenomen. Omdat de directie van de Mid- denstandsbank het niet meer op prijs stelde, de door de Judoka's van Reinier Hulsker op Dinsdag ver overde schatkist van het eiland Ca ramon ta in de kluis te bewaren, heeft de heer Hulsker de kist naar zijn woonhuis overgebracht. Inmid dels heeft er een gedachtenwisse- iing over de roof plaats gehad, waarin van de zyde van de stich ting E 55 de uitlevering van de .kist „onmiddellijk en in alle stilte" wordt geëist. Om het gemis van de kist te vergoeden heeft Reinier er een hutkoffer voor in de plaats gestuurd. Bovendien heeft bij van morgen een brief verzonden, die overleg over de teruggave bepleit. Aan boord van het Duitse sleep schip „W.T.A.G.119" dat in de "Waalhaven lag, is gistermorgen de 33-jarige matroos Heinï Schmidt bij het opdraaien van het stokanker met de linkervoet in een kink van de staaldraad gekomen. Hij werd aan de voet omhooggetrokken en brak daarbij een enkel. Ook werd de grote teen verbrijzeld. Hij moest in het Havenziekenhuis worden, op- Op de scheepswerf De Hoog aan de Waaldijk is gistermiddag de 35- jarige scheepstimmerman D. van Dm ven dijk. uit de Juliana van Stol. berglsan bij het verlaten van een stelling, dre boven het dek van een schip was aangebracht, gevallen. Hij viel op het dek en moest (net een bekkonfractuur naar het Berg wegziekenhuis gebarcht worden. De man was gisteren juist jarig. Botsing tussen brommer en wielrijdster Op de Watenburgerweg ontstonS vanmorgen te 9.20 uur een aanrij ding tussen een bromfietser en eefi. wielrijdster. De bromfietser, de 31» jarige bode J. H. Zwaans, uit de Ban: er straat, liep een neus wond op. De wielrijdster, de 15-jarige Willy Grisnigt uit de Berglustlaan, brak de Imkerpols. Beiden werden naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Getuigen van dit ongeval wordt verzocht zich voor het geven van inlichtingen te vervoegen aan het bureau Oostervantstraat, Bij de N.V. Verf-, Vernis- en Oliefabrieken „V E V E O", Willemskade 7—17 te Schiedam kan in vaste dienst geplaatst worden een Moet zelfstandig reclameplaten e.d. gereed kun nen maken en tevens de monster-afdeling ver zorgen. Voor goede vakman goede vooruitzichten. Schriftelijke sollicitaties aan de Directie. Coöperatie „D.E.S." - Schiedam Gevraagd voor afd. Melk: Voor afd. Texiiel: EEN LEERLING-VERKOOPSTER voor opleiding in textielvak. Voor afd. Kruidenierswaren: EEN VERKOOPSTER en EEN LEERLING-VERKOOPSTER alsmede: Aanmelden: dagelijks Kethelstraat 10. voor prima wijk D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 8431 Te koop acngeb. Bronzen gordijnrail, compl. ƒ1.p. mtr, Gordijnveer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden ƒ0.32, ƒ0.34, ƒ0.50. Platte rakkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel, Dat Asef is een wondergoed. Zie die weelde van bloemen, dat prachtige gazon. Zoiets bereikt men alleen met Asef, de rode korreimest, met het betrouwbare gehalte. jO.oa per kilopak. Voor de groen tetuin, de witte korrels, 10 kg ƒ5.—, patentkali, 10 kg ƒ3.50. Voor kamerplanten Aseftabletten, het veilige plantenvoedsel 0,35 per fla con. Voorts hebben W'j in sectenpoeder, ƒ0.50, slakken- dood 0.35. raffia 0.80 per 100 gr. Zaadhandei 't West- land, fa A. Verkade, Groene laan 81, tel. 69947. Grote keuze wringers S9.— ƒ49.ƒ67.wasketels ƒ7.—, ƒ7.50, ƒ8.75, ƒ9.45 enz. Wastellen ƒ5.35, 7.60. 9.—, ƒ10.25 enz. Waterslang 0.55 p. mtr. Frans van Thienen, Broersveld 123. Tel. 69799. Reclame-aanbieding. lig stoelen met armleuning 12.50. Klapstoeïen beuken, gelakt, onverwoestbaar ƒ11.50. Raamhorren ƒ1.75 enz. Frans van Thienen, Broersveld 123, De straat waar Vrijdags markt is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1