a Pontiac Horloges H.TH.v. d.VLERK Hamm leidt na de eerste ronde met 23-13 Laatste competitiewedstrijd voor Hermes-D.V.S. Internationale Sportdag sluit de S.B.L.O.-week Sportvrienden uit Hamm de E 55 Ongevallen Bij de SBLO-Sportweek Het puikje van de kano vaarders demonstreerden Snelle achtervolgingsrace door de vele Schiedamse havens De SZC-dames houden niet op Rotferdamsedijk 268 AGENDA Slechts de junioren wonnen Acrobatiek op 36 meter hoogte Schoolreisje van Mathenesse ULO Burgerlijke Stand B B-bl ok ploegen in actie Eindexamen voor Rijks-HBS-B De tweede kever Wie heeft iets verloren? Ton koffie - waarde f 4000 - gestolen Gerrit Snider zag Korte brand op Engels schip Grote activiteit langs de Maas drie stuks Vrijdag 24 Juni. 1953 Gisteravond is Schiedam ïn de gelegenheid geweest om eens kennis te maken met de beste Nederlandse kano-vaarders, daar in het kader van dc S.BX.O.-Sportweek de Nederlandse Kano Bond gisteravond in de Nieu we Haven demonstraties heeft gegeven van deze bijzondere watersport. Er waren kano-vaarders bij van Internationaal kaliber als Robeldiyk en Koch die de Nederlandse kleuren in Helsinki hebben verdedigd; Van Gravestein, die liet zelfde heeft gedaan op de Olympiade in Londen in 1948 en ook Kracht van de Geuzen in Zaandam die nog vorige week z(jn krachten heeft getoond tjjdens dc in Frankrijk gehouden internationale kano-wedstrijden. Trouwens, alle seniores die gis teravond in het water van de Nieu we Haven kwamen, zijn serieuse candidaten voor de kano-ploegen die Nederland denkt te zenden naar de a.s. Olympiade in Melbourne in Australië, Het was dan ook wel het neusje van de kano-vaarders-zalm dat gisteravond op de Schiedamse havens verscheen. Vooral het kop pel Koch/Kwast, dat de meeste kans maakt voor Melbourne in het nummer twee persoons-kano's maak te een goede indruk. De demonstratie was wel gegoten in de vorm van wedstrijden, om het voor 't vrij talrijke publiek aan de Nieuwe Haven aantrekkelijker en spannender te maken, maar overi gens waren deze wedstrijden, niet van serieuse aard. Het ging er wat gemoedelijk toe en o.a. waren er geen banen uitgezet, noch werd de tijd opgenomen. Een explicateur zorgde er verder voor dat het pu bliek een goede indruk kreeg van wat er al zo werd gepresteerd met de lichte bootjes van ongeveer 12 kg. In een vrij tamme wedstrijd, waarin speciaal dc Rotterdamse Watervrienden zich van hun slecht ste zijde lieten zien door mat maar soms ook ruw spel wonnen de da mes van S.Z.C. met 71. Een gro tere snelheid van de S.Z.C. dames, waarbij zij een grote steun hadden aan Cocky Gastelaars die in deze wedstrijd uitblonk, maakte het niet nodig eveneens over te gaan tot kard spel. Toch lag over het spel der Schiedamse dames een niet te miskennen matheid waarin alleen Cocky met snelle sprinten afwisse ling wist te brenger.. Al gauw na de aanvang overrom pelde Cocky haar bewaakster en liet de R.W.V.-keepster de bal uit het net halen. Netty Nobel deed het met wat minder vaart maar even degelijk 02. Werkelijk fraai was ook het der de doelpunt van Cocky. Het enige tegenpunt dat hierna werd gemaaKt is op onsportieve wijze verkregen n.l. door in een vrije worp vlak voor het doei van de tegenpartij de bal onverwacht en hard op het hoofd van de tegenstander te gooien en dan de terug springende bal in het doel te schieten. Dit spelletje lukt vrijwel altijd. Zo kwam H.W.V. aan haar tegen punt 13. Zeer ruw spet kostte R.W.V. andermaal een doelpunt doordat de linksachter uit het wa ter werd gezonden. Feilloos werd de strafworp door Henny de Kok benut 14. Zonder mededogen ging S.Z.C. voort en voerde de stand op tot 17, door doelpunten van Cocky Gastelaars, Henny de Kok en Netty Nobel. A.s. Maandag speelt dit zevental op eigen terrein tegen L.A.C. 1. eveneens uit Rotterdam gevolgd door de herenwedstrijd S.Z.C. 2—- R*4. Terrein: Open bad aan de West Frankelandse dijk. Aanvang 20 uur. (Advertentie LM.) thans vanaf 49.50 2 jaar verzekerd over de gehele wereld Het programma werd geopend met een achtervolgings-race van onge veer 3 km met een-persoons kano's, waarvan het parcours ging van dc Kippenburg in de Nieuwe Haven, via Buiten-, Lange en Korte Haven naar de Kippenbriig terug. Hieraan werd deelgenomen door Geurts (Eindhoven), Van Grave- stein (Wormer), Bunschoten (Koog a. d. Zaan), Kracht (Zaandam1), Da men (Wormer) en Van Zantvoort (Eindhoven) die in deze volgorde ook binnenkwamen. Maar het krachtsverschil was niet groot want men zat elkaar dicht op de hielen. Daarna kwamen de twee-persoons kano's aan de beurt, bemand door de koppels Koch/Kwast en Bobel- dijk/Bakker, die dezelfde weg af legden. Het eerste koppel, in prach tige stijl roeiend, bleek verre het sterkste. Daarna was het de beurt aan twaalf juniores, in een korte-baan- wedstrijd over 200 meter, waarbij gepeddeld werd in vier series van drie en daarna semi-finale en fina le. In de finale ging het tenslotte tussen de roeiers Van Koersel (Haarlem). Knuppe (Zaandam), Bakker (Amsterdam) en Steyn (Haarlem), waarvan de peddelaars in deze volgorde binnenkwamen. Hei kano-feest werd tenslotte be sloten met een estafette tussen drie ploegen over vier maal „de afstand van de Kippenburg naar een woon schuit" waarbij de ploeg van Van Gravesteyn, Kwast. Kracht en Van Zantvoort met de sporl-eer streek. Maar het was wel duidelijk dat men deze uitslagen niet serieus moest nemen. Het was meer de be doeling geweest van de Nederland se Kano Bond om. op uitnodiging van het SBLO-bestuur, eens in Schiedam te laten zien wat goed kano-en is. Want het eigenlijk wel heel merk waardige feit doet zich voor dat Schiedam, dat als het ware wordt omgeven door water, pracht-watcr om te kano-en, geen kanovereniging rijk is. Er is er wel een geweest, maar deze is bij gebrek aan belang stelling ter ziele gegaan. De demon stratie werd dan ook besloten met een opwekking om toch vooral eens de kano-sport, die zoveel mogelijk- heden biedt, te beoefenen. Apothekcrs-nacbk,.enst: Apotheek fa Gouka Co, Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage; 2, 7 en 9.13 uur: „Rear Window". Monopole; 2, 7 en 9 uur: „Op stand in Allegheny". Voorstellingen: Volkspark: 6.45 Korfbal en voet bal wedsstnjden SBLO. Korenbeurs; 7.3Ö u. Tafeltennis- wedstrijd SBLO. Om klokslag half acht kwamen de Schiedamse en Duitse spelers gisteravond tezamen in de arena der tafeltennissers, rul. de Beurs. Nadat de spelers achter de tafel waren opgesteld, nam de voorzitter van de SBLO, de heer A. E. Leen- derts het woord. Hy sprak de wens uit dat de tafeltennissers enige sportieve dagen zouden hebben en hij hoopte dat er vriendschapsban den zouden worden gekweekt en dat de Schiedammers dan In de toekomst ook eens in Hamm hun krachten konden meten. Hierna werden de spelers aan het publiek voorgesteld en konden de wedstrijden een aanvang nemen. Aanvankelijk leek het er op alsof Zondag speelt Hermes-D.V.S. de laatste wedstrijd in deze moorden de competitie en deze wedstrijd be tekent tevens voor onze stadgenoten het afscheid van de hoogste afde ling in ons voetbalbcstel. Sedert 3928, dus 27 jaar lang, heeft Hermes-D.V.S. onafgebroken in de eerste klasse vertoeft en de naam van Schiedam hooggehouden. De tegenslagen, die onze stadgeno ten het afgelopen jaar te incasseren hebben gehad, zijn te zwaar aange komen. De laatste wedstrijd van dit sei zoen gaat dus aan de Damlaan te gen Limburgia. Deze ploeg heeft, wel enigszins tegen de verwachtin gen in, een rol van betekenis ge speeld in de strijd om de eerste plaats. Enkele weken geleden moes ten zij echter in P.S.V. haar meer dere erkennen, waardoor zij viak voor de eindstreep werden gesla gen. De Limburgers zullen er ongetwij feld een eer in stellen zo hoog mo gelijk te eindigen, terwijl Hermes- D.V.S. er prijs op zal stellen haar laatste wedstrijd voor eigen publiek in een overwinning om te zetten. Een spannepde wedstrijd ligt dus in het verschiet. En dan is het eindelijk zover, dat het terrein de bekende metamor phose zal ondergaan, om de cricket- ters een luttel aantal weken van hun sport te laten genieten. In dc Nieuwe Haven heeft het puikje van de Nederlandse kano vaarders een demonstratie gege ven van de in. Schiedam nop 20 weinig beoefende kano-sport. Het publiek toonde wel belangstelling. w-sHv De sluiting van de SBLO sport week op het SW-terrein belooft een hoogtepunt van de feestviering te zullen worden. De middag wordt geopend met de handbal wedstrijd Schiedam—Hamm Westf. De Schiedammers weten, dat hun een zware kamp wacht. Met het oog daarop 2ijn de gekozen spelers wekenlang terdege voorbereid. De resultaten daarvan zyn reeds in en kele oefenwedstrijden te constateren geweest. De Schiedammers zullen Gistermiddag zijn met een touring-car totaal 36 sportvrienden uit Hamm in West/aïen, die zullen deelnemen aan de wedstrijden tijdens de viering van het S.B.L.O.-jubileum in Schiedam, aangekomen waarbij zij hartelijk zijn ontvangen door de vertegenwoordigers van het S.B.L.O.-bestuur. in café „De Kroon" had de eerste samenkomst plaats. Voorzitter E. A. Leen- derts heette de gasten, overigens de enige buitenlanders die aanwezig zullen zijn bij de sportontmoeting, hartelijk welkom, welk speechje werd beantwoord door de leider van de Duitse ploeg, de heer H. Sehaefer. Al leen de voetballers en de tafeltennissers zijn gekomen, maar de bandbal- Tloegen zullen Zaterdag volgen. Na de ontvangst werden de gasten door de Schiedamse sportvrienden opgeëist, die hen in de komende dagen on derdak zullen verlenenGisteren en ook vandaag zijn de oude contacten ■weer aangeknoopt terwijl, hoe kan het anders, de Duitsers ook een typisch Schiedams bedrijf, een distilleerderij, zijn gaan bekijken. Gisteravond had reeds de eerste sportontmoeting plaats en wel over de groene tenmstafels. dan ook ongetwijfeld geladen in het veld komen, bezield met de wil een zo goed mogelijk resultaat te be reiken. Deze wedstrijd vangt aan om half drie op het hoofdterrein van SVV. De samenstelling van het Schie damse elftal is als volgt: H. Wessel (DWS), L. Boer (WF). P. van Dijk (WF), M. Gouka (UVG), H. Over haul (WF). (voor); J. Bonte (DWS), C. v. Geene (DWS), J. v. d. Koore (WF) (midden): N. Vons (WF) en L. Varewijck (WF) (achter); A. v. d. Mark (Meeuwen) (doel). Hamm komt met: Stute. Bergman, Steiniqer. Bender en Gosewinkel (voor); Lahme, Reckmann en Paets (midden); Lahme en Fikes (ach ter); Thee! (doeD. Reserves: Dne- schmeeir en Nicolas. Na de handbal wedstrijd volgt om 3.45 uur een korte massale gymnas tiekoefening, waaraan door ca. 600 personen wordt deelgenomen. De voetbalwedstrijd tussen een Schiedams elftal en de Herringer Spielverein 1922 e.V. vangt om vier uur aan. De samenstelling van het Schiedamse elftal, bestaande uit spe lers van HDVS en SW 1 hebben wij reeds eerder vermeld. De Herringer Spielverein 1922 e.V, heeft een uitstekend elftal. Het komt uit in het district Unna-Hamm. In vertegenwoordigende elftallen van dit district spelen bij voortduring le den van het eerste elftal van deze vereniging mee. Daar de Herringer Spielverein 1922 e.V. nog niet eerder wedstrijden in Nederland speelde, is te verwachten, dat men alle moeite zal doen om een goed figuur te ma ken. Tijdens de pauze van de voetbal wedstrijd zullen enkele loopnum mers (athletiek) verwerkt worden en wel over 809 en 3000 m. Voor de 800 m schreven in: Veldhoven (SVV), Groen (DOS), Rijncen (Suo- mi), Van Schoor (DOS), Van Mun» nik (Parthenon), Steijle (Sheli), v. Rooijen (Holland). Op de 3000 m zullen uitkomen: Van Kampen en Koning (SVV), Schikhof (Minerva), Broekhuizen (AV '40), Jansen. Van Drieï. Verweij en Vervoort (Trek vogels) Gesproken kan worden van een zeer sterk veld lopers, die wat de onderlinge krachtsverhouding be treft. elkaar niet veel toegeven, zo dat ook op de athletieknummers een spannende strijd kan worden tege moet gezien. Bosslê-shoiv gaat door Nadat de eerste voorstelling op Dinsdag was afgelast wegens een gebrek, aan (betalend) publiek, is captain Bosslê, zij het een. beetje aarzelend, Woensdag toch terugge komen roet zijn sensationele open lucht-show op het Lorentz-plein. Er waren ditmaal wat betere voor zieningen getroffen, zodat het pu bliek ditmaal wel bereid bleek om te betalen en gisteravond was het zelfs druk op het Lorentz-plein. Want wat captain Bosslê met zijn accrobatengroep brengt is werkelijk wel de moeite waard, tenminste als men van griezelen houdt. Want de evenwichts-oefeningen die hij geeft op een wiebelende mast van 36 meter hoog zijn inder daad zeer adembenemend. Het programma dat de groep, hoofdzakelijk uit Zuid-Amerikanen bestaande, biedt omvat verder clownerie, trapèzewerk, koorddan sen en stunts met een motorrijwiel. Dit alles is sterk in de sfeer van het sensationele gehouden. Maar als men hiervan houdt (en gezien de grote drukte rond het Lorentz- plein houden vele Schiedammers er van) dan is een gang naar deze plaats zeker de moeite waard. De show blijft tot en met Zon dagavond draaien. Begunstigd door prachtig zomer weer, maakten de le en 2e klassen van de Mathenesser ULQ-school (Hoofd de heer Th. W, Vis), Woens dag een reisje per touringcar naar Haarlem en omgeving, Een bezoek aan de Grote Kerk waar toevallig gerepeteerd werd door organist en trompetist - en de Pa lestina-diorama's was zeer leerzaam voor de jongens en meis jes, evenals een rondvaart door de haven van IJmoiden, èn een klein tochtje op de Noordzee. (Wat een zeebenen kregen ze!). Een kort be zoek aan Kraantje Lek en een langer aan het Natuurbad Velser- end gaf gelegenheid tot spel en zwemmen, en dan tot slot de tour over het auto-circuit van Zandvoort. Wat een heerlijkheid als sportieve jongens en meisjes enige malen over dat circuit rond te snellen! Ja, met een flinke vaart, dank zij onze spor tieve chauffeurs op de cars- Het was een dag van intens genot en van gezondheid, een dag om nooit te vergeten. GEMOREN Johannes A. H. z.v. H. M. Vester en Th. J. Th. Hagendoorn; Guido. z.v. M- v. d. Most en S. Gee- rink; Marinus, z,v. J. Rodenburg en P. Moerman. OVERLEDEN: W. E. de Niet 62 j.; P. W. G. Breusers 78 U P. Schippers, 68 j. vr. van J. Dekker, GEHUWD: J. K. L. van Otterloo 24 j. en -A. J. Smaling 24 j.; H. Steenbergen 37 j. en C. M. Kerklaan i 27 j.; C. R. Warmerdam 24 j. en L. I M. Romein 24 j.; J. Hitipeuw 27 j. i en L. M. Siemann 23 j.; Th. H. Glou- de 34 j, en N. Timmers 35 j.; A. J. Oosterholt 27 j. en E. M. de Kievith '26 j.; H. W. Metaal 24 j. en M. J. Alberts 23 j,; G. Konings 27 j.; en I M. P. Steenboek 19 j.; M. M. C. v. d. Kuil 28 j. en A. A. Hoogendoom 24 3. ONDERTROUWD: J. L. M. V. Coe- 1 nen 33 j, en A. G. van Balen 29 j.; A. Filius 24 j. en E. W. Gouweleeuw 23 j.; Th. A. Govaart 25 j. en M. C. P. Kwakkernaat 25 j.; G. H. Ch. Huiskens 27 j. en C, A. van Rijswijk 20 j.; P. J. Jagtman 24 j. en C. M. van Wijk 20 j.; M. E. Kannegieter 27 j. en M. Posthumus 27 j.; D. La- garde 24 3. en D. C. v. d. Vaart 20 j,; P. H. Loch 22 3, en J. H. v. d. Kloos ter 20 j.; J. v. d. Meer 27 j. en E. Matla 27 j.; H. J. Mertens 29 j. en Th. A, van Eden 21 j.; J. A J. Nieuwenhout 36 j. en J. Q. E Vis sers 34 j,; J. van Tilborg 27 j N'. A. Hartingsveldt 23 j.; J- A. Vei kade 24 j. en E. H. Sonneveld 23 jaar. W.F,-ztcemavond A.s. Zaterdag organiseert de Z.V. „W.F." om 8 uur in het Sportfond- senbad een zwemavond voor haar leden waarop de jeugd zal trach ten het diploma te bemachtigen terwijl diegenen, die reeds in 't bezit er van zijn hun krachten onderling zullen meten. Verder zullen er nog enige demonstraties plaats vinden. Technische proefvaart Willem Barendsz 2 SCHIEDAM. De directie van Wilton-Fijenoord deelt mede. dat de technische proeftocht van het walvismoederschip „Willem Ba rendsz 2'' alleszins bevredigend ver loopt. Alleen kunnen door nevel de snelheidsproeven niet volgens pian worden gehouden. Het is mogelijk, dat hierdoor het schip eerst in de loop van Zater dag a.s. in de Nieuwe Waterweg zal aankomen. de Herringen-Hammspelers niet veel élan naar een grote zege zou den gaan, zij konden hier wel ver der gaan met hun successen tegen het tweede Schiedamse team. Deze jongens stonden namelijk voor de moeilijke taak het eerste Duitse team tegenstand te bieden en hier in konden onze stadgenoten geen eer behalen. Met 9—Q moesten zij het onderspit delven. Het eerste juniorenteam kwam echter met een overwinning uit de bus. Het was v. d. Oever die hier een fraaie hat-trick verrichtte. Na zes partijen was de stand bij drie van dc vier teams 33, zodat er nog van alles mogelijk was. Het bleef uiteindelijk alleen bij een overwinning der junioren. Hieronder volgen de uitslagen van de partijen, die de eerste avond zijn gespeeld: Schiedam 2Herrin- gen-Hamm 09; Schiedam 4H.-H. 45; Schiedam 6H.-H. 4—5; Schiedam 1H.-H. 5—4. Dit laatste team waren junioren. Van de nationale manifestatie van de Dienst Bescherming Bevolking die in verband met de E 55 dit jaar in. Rotterdam wordt gehouden krijgt Schiedam ook een vleugje te ver werken. Want de blok-ploegen uit het A-gebied vinden hun wedstrijd terrein aan de Havendijk in Schie dam. De beste blokploegen uit de pro- a'incies zullen hier eens tonen wat zij kunnen en zij zullen nog trach ten ook .elkaar de loef af te steken. In totaal komen er 12 blok-ploegen van 20 man elk in het geweer en zij zullen telkens dezelfde opdracht krijgen uit te voeren. Een jury. sa mengesteld uit deskundigen uit de verschillende steden van Nederland krijgt de prestaties te beoordelen. Deze oefening duurt van 9 uur 's morgens tot 4.30 uur 'smiddags. HONKBAL SVV -Schiedam Zondag a.s. honkbalt SVV 1 tegen Schiedam 1. De toeschouwers krij gen hierbij de gelegenheid om eens twee Schiedamse teams tegen el kaar te zien strijden. Beide clubs hebben de punten hard nodig, zodat het aan spanning niet zal ontbre ken. SW verloor Zonaag j.l. van HFC en staat nu met Sparta ge lijk bovenaan, op de voet gevolgd door Schiedam. Schiedam en SVV hebben elkaar al eens eerder ontmoet en toen trok SVV aan het langste eind. Schiedam heeft een behoorlijke slag-ploeg, maar de SW'ers zijn beter in het veld. Aanvang van de wedstrijd om 3 uur. SW 2 speelt Zondagmorgen om 9.39 uur tegen Neptumis in Rotter dam. De punten zijn hard nodig. Het derde team speelt Zaterdagmiddag om 4 uur thuis tegen Laakkwar tier 2. Voor het examen voor het ver krijgen van het eind-diploma B van de Rijks-HBS slaagden in Schiedam de dames: C. Reus en E. Vink en de heren: E. Etstrodt, J. van Duyn, B. Groenendijk. J. de Jong, M. Joustra, N. Kerkhoff, C, Kniepstra, H. Hol laar, C. Kok, B. Pannekoek, C. Slot- tje en P. Stoopman. Op een binnenplaatsje achter een ■woning in de Ploegstraat is voor de tweede maal deze week een colora dokever aangetroffen. Het diertje is vernietigd. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie ie Schiedam tussen S12,30 uur en 2—6 uur: Rode autostep, wit kinderschoentje, bruine portemonnaie, portemonnaie, Te bevragen bij de vinders: Voorwiel van fiets, Th. v. d. Gaag. Gasstraat 25; witte handpomp. N. Bcuman, Groonelaan 95 a; bromfietsket ting. J. Klein, Polderweg 206; auto-on derdeel, mevr. Le Blanche, v, Beve- xenstraat 17: portemonnaie met inhoud. Haas, Westfrankelandsestxaat 40; groene kmderportemonnaie met inh., Aan de Wiel, Eendrachtsstraat 7; kinderpoxte- monnaie met inhoud, C. "W. Maat. Rem- brandtlaan 93; rood kindertasje met in houd. B. Vink. Voltastraat 20 b; lederen kindertasje, E. Jansen, Haversehmidt- laan 60, rode portemonnaie met mh„ W, v. Leeuwen, Lekstraat 49 a; aetetas met inhoud. De Jong, Hu ijsmansstraat 7; portemonnaie, Abma. Eubensplein 5: schooltas met inhoud. H. Vink, Laurens Costerstraat 12 a; leesboek. A. Aakon, B.K.laan 214; batterij van hoorapparaat, Bats, Prof. Kamerl. Onueslaan 138 a; halsketting. De Raaf, Singel 167; bedrag aan geld, A- Vredenbregt. B-K.laan 261b; broche, F. v. d. Pavert, Fabri- straat 18; schakelarmband, C. v. Lingen, Grote Markt Ha: bedrag aan geld, J. Venvers. B.K.laan 72 c; Duitse herder, C. v. d. Heuvel. Slachthuislaan 29 b; parkietje, v. Klink. Edisonplein 3; her dershond, De Koning, P, Potterstraat 53 a; sleutelring, H. Zuidema. v. Ostade- laan 24; rozenkrans, J. Meurer, Nassau- laan. iSa: rozenkrans in étui. C. v, d. Waard, Strijensestraat 11; ring met sleu- tcis. v. Weesten. St Janshofje 3; groene vulpen, W, Putten. Brugman straat i a; ring met sleutels. A. v. Rooycn, Noocd- vestsingel 21; 4 kleurenpotlood, M. Valk, Mesdaglaan 24 b; zonnebril, J. Boele. Singel 143 c: vulpotlood, F. Mak. Lin den! aan 7; rozenkrans m étui, De Raay. Laurens Costerstraat 31 b; ring met sleutels, A Vis, Gr. v. Pnnstererlaan 37; zakmes. R v. Hoffe. v Ruijsdaellaan 54 a; badhanddoek en r.wembroek. Blom. VJaardingerdyk 77; kaboutermuts bruin met geel biesje. K. v. Doup. Archimc- defstraat 10: grijze wollen das, B. Lau rens, Nice Buurt 9; 1 p. bruine sandaal tjes en kousen, R. Kalden, W Franke- landsestraat 69 a; groene regenjekker met shawl. J. Kinds. v. Ostadelaan 5!; wit kinderve6t, J. Kieefkens. v. Beve renstraat 16: bruine jongensjas, T. de Bakker, Groenelaan 8; Jaeger kinder wetje. Schippers. W. Brouwerstraat 13 a; bruine capuchon. P, de Hoogh- straat 29 b; jongenswindjack, A. v. d. Waal. Cort v. d Linden la ar» 16; zwem broek met handdoek, v. Munster. Singel 89: rode autoped. H Eikenbroek, Da Costastraat 41 b; groene autoped. P. Rosman, Crofbaan 19/12; bruine auto ped, L Wolthuis, Visseiotiaat 23. rode autoped. Beemster. Ncwtonstraat 54; lederen voetbal, C. Admiraal. Ooster- I straat 14; rode autoped, v d Vlies Nwe Maasstraat fit; spelegoedbeertje, Blonde, Oostsingcl 36, (Advertentie l.M.) Nu het echl zomer gaai worden komt ErsDERS met een (antastische aanbieding KAMGARF.N SPORTPANTALONS IN 4 SERIES: 19.75-24.75-34.75-39.75 ESDERS' SPORTPANTALONS hebben een prima pasvorm, sluiten om de heup, ztjn voorzien van anti-slip en verstelbare elastieke band. PLEiNWEG 196 BINNENWEG De 44-jarige wachtsman L A. C. heeft met medewerking van de 47- jarige koopman W. v. d. S„ de 28- jarige kantoorbediende J. v. d. S. en de 34-jarige isoleerder P. K„ in zes weken töds een ton koffie met een waarde van f 4000 gestolen uit een opslagplaats aan de St Jobs- weg. Daar er uit de genoemde opslag plaats de laatste tijd herhaaldelijk koffie verdween, stelde de rivier politie een onderzoek in. Daaruit bleek, dat A. C. de beschikking had over sleutels, die toegang ga ven tot de opslagplaats. De man 'werd ondervraagd en al spoedig bekende hij alles. Ook de beide medeplichtigen werden aangehou den. Vanmorgen zijn allen voor dc officier van Justitie geleid. De rivierpolitie zet het onderzoek voort omdat het uitgesloten is. dat de ton koffie voor eigen gebruik bestemd was. Gerrit Snider, de in Nederland geboren senator van Alaska, die een week geledon. in Nederland aankwam heeft gistergn met zijn echtgenote al een bezoek van een gehele dag gebracht aan. de E 55. Woensdagavond was het echtpaar reeds op Unifesti geweest. Gerrit Snider, die dc parkillumi- natie mooier vond dan hij nog er gens gezien had, heeft overal noti ties van gemaakt. Hy zendt name lijk met alleen artikelen aan de „Anchorage Daily News", maar wil ook aan de burgers van Alaska vertellen wat hij op de E55 en in Holland heeft gezien. Mr Snider was zo enthousiast over de tentoonstelling, dat hij in Augustus wilde terugkomen om on derdelen van de E 55 ie filmen. Vanmorgen heeft aan de Maasha ven NZ een. korte brand gewoed op het Engelse motorschip „Greenwich" van de rederij Watts, Watts en Co Ltd, te Londen. Er werden aan boord van dit schip iaswerkzaamheden verricht en vermoedelijk is tijdens <üt -werk een vonk overgesprongen in ruim 3, waaruit palmpitten en boomstammen werden gelost. Het vuur werd eerst bestreden door de scheepsbrand weer. welke la ter assistentie kreeg van de beroeps brandweer. Met vier stralen had men de brand omstreeks half elf onder de knie. De lading palmpitten in ruim 3 heeft door het vuur aanzien lijke schade geleden. De „Greenwich" die onder com mando staat van kapitein Shees, was Dinsdagavond met een lading stuk goed en hout uit Port Harcourt in Ni geria te Rotterdam aangekomen. Jaarverslag Volksbond (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN. In het Don derdag op het congres van de Volks bond tegen Drankmisbruik uitge bracht jaarverslag over 1954 wordt vastgesteld, dat Nederland nog meer dan 25.000 drankzuchtigen heeft en het drankmisbruik zich uitbreidt. Naast de honderdduizenden koppen soep, bekers melk en flessen limo nade schonk de Volksbond in 1954 bijna 10 millioen kopjes koffie. Bij zondere aandacht wordt besteed aan het omvangrijk werk van de Volks bond in Rotterdam en. Schiedam, waar de Volksbond „de wind mee had", hoewel er vooral op het gebied van het personeelsvraagstuk moei lijkheden te overwinnen waren. Uit de opsomming blijkt, dat de Volks bond m Rotterdam en Schiedam met minder dan 79 koffiehuizen, cantines en koffiekamers in beheer heeft. Bij zondere opdrachten had men ook, zo als b.v. het verzorgen van een 25-taï buffelten voor Wilton tijdens de vie ring van het 100-jarig bestaan, de verzorging van emigranten, etc. Over Vlaardingen wordt in het uit voerig verslag o.m. opgemerkt; deze afdeling is steeds een van de veel- zijdigsto afdelingen van de bond ge weest. Er zit „spirit" in en het cultu rele werk houdt gelijke tred met dc uitbreiding van de industrie aldaar. Zwervende hond In de omgeving van de Schie is een zwervende bond gevonden, eers bruine reu, Het dier kan afgehaald worden bij de Gemeentereiniging. Geslaagd De heer E. D. W. Stapel uit Schie dam slaagde aan de Ned. Economi sche Hogeschool te Rotterdam voor het Baccalaureaats examen. Gisteravond is de 33-jarige loodgieter A. Harreman uit de Crooswijksestraat, toen hij met zijn bromfiets uit de Dnevriendenstraat kwam en de Westkruiskade opreed tegen een. passerende personenauto gebotst. De man viel en moest met een hersenschudding naar het Cool- singelzieken huis worden vervoerd. De bromfiets werd vrijwel geheel vernield. Op de kruising van de Boer- goensevhet en de Arendsweg ont stond gistermiddag een aanrijding tussen een personenauto en een mo torrijder. De motorrijder, de 40-ja- rigc koperslager T. Kamstra, uit de Willem Barcntsstraat. viel en brak vermoedelijk het Imkeronderbeen. Hij werd naar het Zuiderzieken huis vervoerd. Zijn duopassagier, de 22-jarige fitter J. de Dreu, uit de Rosestraat, liep een schaafwond aan het Im keronderbeen op. Het motorrijwiel werd vrij ernstig beschadigd. Op het rijwielpad van de Schiedamseweg is gistermiddag de 19-jarige kantoorbediende Willy Haubrich, die op de Rotterdamse- dijk te Schiedam woont, met haar fiets gevallen. Zij brak haar rech ter pols en liep schaafwonden aan haar linkerhand en beide knieén op. Zij moest naar het Gemeente ziekenhuis te Schiedam worden ver voerd. (Advertentie 1M.) In deze serie aanbiedingen brengen wij bij voorkeur betere artikelen voor bedui dend lagere prijzen en hier door is er dan ook geen plaats voor tweede keus artikelen. Neen, alléén eerste keus aardewerk kop en schotels van de bekende „Granit" fabrieken bieden wij aan; puntgaaf en goed afgewerkt, waarvan wij rustig kunnen zeggen..... ,,'t kan met beter". Originele „Granit" kop en schotels, het bekende sier lijke model, crême-kleurig (die In heel Rotterdam onder de 59 cent niet te koop zijn), staan Zondag in elk Rotter dams gezin op tafel, omdat U nu drie stuks kunt kopen voor nog geen gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint in onze huishoudafde- ling, beneden, de grote ver koop van eerste keus „Granit" aardewerk kop en schotels, per Per cliSni niet meer d*n i«i stuks. WINKELCENTRUM BiNNENWEB, Tel. 2S13u^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1