S.B.L.O. viering in het Volkspark C De Amsterdamsche Bank betrekt ?t nieuwe monumentale gebouw J WETHOUDER SABEL KREEG HET DRUK In de Gemeenteraad werden weer oude zere kwesties opgehaald Schuldvraag Torenflat- raak nog niet opgelost AGENDA Kunstzinnige uitvoering: van buiten en ook binnen Hitchcock op z'n best in thriller „Rear Window" Spangen won Ruime winst voor KNVB t Gasten uit Hamm kijken rond „Opstand in Allegheny" Geld voor de lonen gestolen Korfbal Voetbal SCHIEDAM KOERIERSTERS SLAAPKAMER385.— HUISKAMER289.50 PLATE Meubeimagazijn PERSONEEL GEVRAAGD ENKELE VOORLIEDEN Welke JONGEDAME AUMiNiSTRaTiEVE FUNGTiE .v Zaterdag 25 Juni 1935 Wethouder H. Sabel heeft gisteravond in de vergadering van de Gemeenteraad enkele moeilijke uren doorstaan! Want de Raad wenste in hoofdzaak te praten over woningbouw en dit is een onderwerp dat gewoonlijk wordt verdedigd door wet. houder rar M. J. M. van Kinderen. Maar daar deze ten gevolge van een auto-ongeluk in het ziekenhuis ligt, viel aan wethouder Sabel de weinig begeerlijke taak toe om een departement te verdedigen, dat niet de zijne is. Hij heeft zich aardig door het spervuur van vragen heengewerkt, maar daar hij nu eenmaal niet zo in deze materie is ingeleefd bleven wat kwesties in het vage hangen. Er werden dan ook vele principiële punten aan geroerd en zelfs oude koeien uit de sloot gehaald, wat zijn taak niet makkelijker maakte. De CHU-fractieleider A. Sonne veld opende het vuur. Naar aanlei ding van het voorstel om in Nieuw land weer 545 woningen te laten bouwen door Muys en De Winter, kwam hij met ernstige bedenkingen. Niet dat h;j bezwaren had tegen het door deze aannemer verrichte werk. maar hij vond dat Schiedam zich Muwi gebouwd zullen worden. Zoals bekend zal spoedig met dit werk 1 ^id'dVnnaad een aanvang worden gemaakt. miaaen-tana. TORENFLAT De bouw van de Torenflats was het tweede ernstige punt van be spreking. De heren Sonneveld en K. Bosch (VVD) waren zeer benieuwd te veel bond aan één bouwer, die naar de oorzaak van het ..werken daardoor 'n monopolistische positie I van de palen in de fundering van had gekregen. Hij kon niet aanne- de torenflat op het terrein van de men dat er in Schiedam geen andere j ijsbaan en zij wilden ook wel weten aannemers zijn die niet hetzelfde j bij wie nu eigenlijk de schuld lag. g,er voorwaarden kan be- kunnen presteren. Spreker gmg zelfs j Aangezien echter nog geen rapportSf'-ïï ^™nti i/zeLr hienn hij het voorstei aangehou- j was uitgebracht door de instanties f hnitrm «eeaan 's?f>iiikhpripn h-t h™ %iin haar boekje met te buiten gegaan Vlaardingcrdijk. tegenover Wilton-1 Fijenoord. 1711 woningen te bouwen, welke terugtrekking verband houdt met het feit., dat V toekomstige peil en de loop van „e Vlaardingerdijk nog niet vastgesteld is. is geon nieuw licht gekomen. Ook hier bleef de eventuele schuldvraag" in het duis- ter. B. en \V, zijn nu met het voor- stel gekomen om op dit terrein tweej torenflats te bouwen, daar de bouw van deze hoge flats geen hinder on- i dervindt van de dijk bouw. Dit voor- j stel werd door de raad aangenomen. KOELKASTEN Ook de heer W. Kok iCHU) bereed het principe-paard je door te stellen dat B. en W. buiten het boekje wa ren gegaan om. volgens voorstel in de te bouwen Torenflats koelkasten te installeren. Dat de gemeente ge dwongen wordt om huizen te gaan exploiteren, is tot daar aan toe, maar dat mocht volgens spreker r.iet in houden, dat nu luxe-voorwerpen als koelkasten door de gemeente wor den ingevoerd met een speciale ii- nancicringsregeling. Hierdoor komt de gemeente, op het terrein van de meende hij. Wethouder Sabci was het daar fundamenteel niet mee eens. Een fiets was vroeger ook luxe. maar thans zeker niet, Een hotelknst is in normale huizen misschien luxe. maar in de Torenflats, waar de be woners geen andere ruimte hebben om voedsel op te slaan toch weer niet. En dat de gemeente do leve ring van de koelkasten gaat finan- eieren, houdt verband met het feit, den wilde zien, om de mogelijkheden voor andere bouwers nader te onder zoeken. Mr. H. B. Engelsman, sprekende namens de P.v.d.A.-fractie was een totaal ander standpunt toegedaan. Hij zwaaide B. en W. lof toe voor dc wijze waarop deze het moeilijke pro bleem van de woningbouw had aan gepakt en meende dat op de zelfde weg moest worden voortgegaan. Daar bij de systeembouw de continuïteit van zeer groot belang is, was hij er dan ook een voorstander van om ook deze 545 huizen in Nieuwland door T-Iuys en De Winter te laten bou wen. De gemeente kan er alleen maar voordeel bij hebben om op de ingeslagen weg voort te gaan. Wethouder Sabel, die het betreur de dat de heer Sonneveld weer oude, reeds uitgevochten kwesties oprakel de. hsaldi op zijn beurt weer wat gemeen* m ke geschiedenis op. Na i de 00)'mg vas het slecht gesteld roet de hu:.*- bouw en zelfs in de perio de van 1950 tot en met 1952 zijn er maar 433 woningen gebouwd of on geveer 200 per jaar. Pas toen men in 1952 in contact kwam met Muys en De Winter kon Schiedam uit het moeras van dc woningbouw getrok ken worden. Van Februari 1952 tot nu toe zijn ongeveer 1600 woningen aanbe steed geworden, waarvan ongeveer 1250 reeds bewoond zijn. Het tempo is dus aanmerkelijk opgevoerd, het geen slechts mogelijk is geweest door de systeem-bouw zoals deze door Muys en De Winter wordt toe gepast. Daarom zijn B. en W. er voorstanders van om ook Muys en De Winter voort te laten gaan met het bouwen van Nieuwland. Men kan wel openbare aanbestedingen hou den, maar de praktijk heeft geleerd cat deze slechts op teleurstellingen uitlopen. DE PREMIE-BOUW De heer Sonneveld had ook de op merking geplaatst dat B. en W. de door het Rijk geboden mogelijkheden bij de premie-bouw niet ten volle had uitgebuit, maar wethouder Sa bel wees deze aanklacht terug met de opmerking dat de particuliere bouwers zelf te weinig activiteiten aan de dag leggen, waardoor het bou wen wel eens ernstige vertraging ondervindt, zo bijvoorbeeld de bouw van de flats aan de Havendijk. waar bij B. en W. door een aannemer aan de lijn zijn gehouden. En van de laatste mogelijkheid van de, „halve premie-bouw"' is in Schiedam in slechts 34 gevallen geprofiteerd. Het slot was dat dc Raad er zon der stemming mee accoord ging dat de 545 woningen in Nieuwland door Uitgesteld tournooi SFC gaat Zondag door A.s, Zondag wordt het Jubileum Junior tournooi van SFC. dat Hemel vaartsdag verregende, voortgezet- Weer zullen de Junioren van de Mussen. USC, EDS en SFC strijd le veren om een van de mooie prijzen te bemachtigen. De standen die op Hemelvaarts dag bereikt werden, zullen a.s. Zon dag worden aangehouden. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadple gen; G. in 't Veld, W. dc Zwijgerlaan 23. tel. 88599; J. J. G. de Msegrer, B.K. laan 30. tel. 68163; H. J. Orroel, Singel 76, tel. 88250. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. die met het onderzoek bezig zijn. - - - „r maar al ,e moest wethouder Sabel zijn antivoor- 1 want m het verlenen is maar ai te den in het vage laten. Hij was .er zelfs niet van overtuigd dat er in- ae jeblckcn dat het ingrijpen van •èrheid op dergelijk gebied een 1 I weldaad is geweest. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt. RembrandUaan 5. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D- Tutnlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Hoven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: C tot 5 uur. Bioscopen: Monopole: 3. 5. 7 en 9 uur: Op stand in Allegheny". Passage: 2, 4.15 en 9.15 uur: „Rear j Window". Voorstellingen: IVïusLs Sacrum", 8 uur; Sporthal van de S.B.L.O. Schiedam heeft gistermiddag wel ongewoon buitenlands bezoek ge kregen. IVont zes patrouille- «rt mee landingsvaartuigen t'an de Amerikaanse Marine hebben lig plaats gekozen in de voorhaven. Deze marineschepen zullen hier fat Maandag blijven liggen ovt dan weer naar Wiesbaden in Duits land te vertrekken. derdaad een fout gemaakt was. maar wel meende hij te kunnen mededelen Ook over dit punt met gestemd dat deze eventuele fout niet bij de hoeven tc worden, zodat de toekom- j gemeentelijke instanties lag. stige bewoners van de Torenflats, Ook over de kwestie van het te-j als zij willen, een koelkast bij de rugtrekken van het plan om aan dc woning geleverd krijgen. i Sportfondsenhad: 8 uur Kinder zwemfeest Ver. „Wiiton-Feijen- oord". Tïvolj: 8 uur Jaarfeest Voetbal ver. „Demos". Op basketbalschoentjes en in hun blauwwitte sporttenue gestoken hebben de Duitse gasten zich Vrij dagochtend op het Hermesterrein wat getraind voor de voetbalwed strijd van Zaterdagmiddag tegen het Schicdamse elftal. De middenlinie bleek bekwaam te zijn. De buiten spelers hebben snelheid en techniek, 's Middags hebben alle Duitse sport beoefenaren de tafeltennissers en de voetballers, met enkele functiona rissen van de S-B.L.O. een bustocht gemaakt. Vertrokken werd naar Hoek van Holland, daarna door het "Westland gereden naar Schcvenin- gen waar de vissershaven werd be zichtigd. Een duik in de zee stond ook neg op het programma, dit was voor deze bewoners van Westfalen een bijzonder genoegen, omdat zij uit het bergland komen. Het rauw eten van haringen door de Hollan ders deed het gezelschap van de sportclub Herringen verbaasd staan. Wat souvenirs werden gekocht en met spoed werd naar Schiedam ge reden waar de pleegouders reeds lang met het eten wachtten. ir E. H. Kraayvanger en H. M. i Kraayvanger. dc directie van Gebr. j Van Heeswij k's Aannemers Mij. die - het gebouw hebben opgetrokken. Met de plechtige inwijding van. het nieuwe gebouw van ae vele hartelijke woorden en geluk- Amsterdamsche Bank N.V. aan de Gernt Verboonstraat is var,- «esproken en een toast morgen eindelijk weer eens een mijlpaal bereikt in de opbouw j ei, vernieuwing van Schiedam. Dit architectonisch zo Iraaie gebouw, dat 24 meter hoog oprijst boven het straat-niveau, j vormt een waardige afsluiting aan de noordkant van de zich verjongende Plantage en past uitstekend bij de andere moderne gebouwen die zich hier beginnen te centraliseren. Het mag zeker als een aanwinst voor Schiedam worden beschouwd. Op het fraaie sportterrein van de handbalvereniging D.W.S. aan de Oudedijk heeft Zondag de ontmoe ting plaats van de herenelftallen van D.W.S. en die van H.S.V. uit dc Berg. De gemeente Schiedam was Hamm uit Westfalen. Duitsland en in eerste instantie vertegenwoordigd cok dc junioren-elftallen. De Duit- door burgemeester mr J. W. Peek, - sers staan hun mannetje op hand maar ook de wethouders en tal van 1 bal-gebied, zodat D.W.S. een, goede diensthoofden gaven blijk van hun -strijd te wachten staat, belangstelling, alsook de architecten De D.W.S.-junioren hebben de te- gen standers vorig jaar reeds te Hamm ontmoet. Het resultaat was toen een 13—4 nederlaag, maar op eigen terrein kunnen de D.W.S.'ers best winnen. De junioren starten om 11 uur en de eerste elftallen, om 12 uur. De ontwerper, het architectenbu reau ir E. H. Kraayvanger en H. M. Kraayvanger te Rotterdam, had ove rigens geen eenvoudige taak om op het vrij onmogelijke driekante stuk Yy E oude Hitchcock is weer terug met de bijzonder scherp- zinnige en geraffineerd knap geconstrueerde thriller in vcstigd was in het pand Westvest 36. Na de fusie tussen de Amster damsche Bank en de Incasso Bank werden de kantoren van deze beide nei vnj ihiuiukmijac instellingen samengevoegd cn nder-t technicolor „REAR WINDOW", die zien aanvankelijk zelfs SS"V'Swoti«iTSal ÏÏtBbrcwl- "i. ÉJ'£-voordoet als een gemoedelijke waarneming van couleur lo- woord, maar dat tevens doelmatig is danks grootscheepse verbouwingen cale". James Stewart voegt een nieuw argument toe aan de en aan de hoge eisen voldoet, die bleef de behuizing v5orA-!?£j' reeks, die tot echte bewondering van zijn quasi-nonchalante en herbMkweSn:voMtrB?stëlTnS too? om-oWoéndt uitwkeken werd lauwe speeltrant leiden. Grace Kelly heeft hier de rol van een Dat de gevel met de lichte ver. toen naar een ruimer cn ook meer ]ieej meisje dat Zonder reserve houdt van ZO'n maatschap- |S5ltolS^eStan^5unSSr?.n,S I XX'ta&SjÏÏÏ verreien Ml*, pelijk dubieuze figuur als de doodgewone stunt-persfotograaf -- een mil hoen kostende bankgebouw, Jgff. dat geheel beantwoordt aan de s*sn- ding cn de behoefte van de Amster- Alfred Hitchcock is werkelijk het se woonwijk, is netzo realistisch aan- damsche Bank, genie van de spanning-film. En in gegeven als in de beste na-oorlogse jdeze „Rear Window" demonstreertItaliaanse film. Ue iniVlJfttTlg hij bovendien nog een markant talent Het leven binnenkamers bomt met voor de overbrenging in film van zo de warmte naar buiten en Hitchcock vanmorgen dan nebben de direc- jets moeilijks cn ontastbaars als heeft daarvan niet alleen de (soms) grote ramen, het „doet", kan elke voor auger wel zien, maar het in wendige van het gebouw vervult bovenditde belofte die de gevel de bezoeker v nqrspiegelt. Door de ingangspui met de zwarte stalen deuren, en de geanodiseerde metalen hekken en het tourniquet metalen ncKiieu eu uc. iuuiu.m-vw uivcuijn, vu»v„»« - uaai vdJZ komt men in de grote publiek, hall, teuren ven net bcmeaam-Kamoor. ae Sfeer, Wat de door een been-in-het- indiscrete panorama's, maar ook de die door een marmeren, met zwart j heren J. A. van den Boom en cm U gips aan zijn kamer gekluisterde fo- bijbehorende geluiden met enorm Zweeds graniet afgedekte balie van de Roos in de feestelijk met bioe- tograaf waarneemt van en onder- veel effect geregistreerd. ._JA i«fmt#» hail Hp rhpfs gaat in eon ZOmers-hete New York- KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk, Grote Kerk 10 vur: ds J. Graz 5 uur ds P. H. Quarrel (Jeugddienst). Nieuwe Kerk: 10 uur ds J. G. Jansen. 5 uur ds J. D. Smid» (H. Doop). VVesterkerk: 9 en 10.30 uur ds J. D. Pmlds 5 uur ds G. van Noor dennen. Vredeikerk: 9 en 10.45 uur ds H, W. Hemmes, 7 uur ds P. G. de Vey Mestd^gh (Opendev-dlenst); Kethel: 10 uur ds s. Bijl. 7 uur ds P. J. de Brufjn. Ned. Herv. Gerei. Kerk: Ge bouw Irene: to en 4 uur ds J. Bate laan. Geref. Kerk: Ooaterkerk 10 u. ds E. J. Oomkea, 5 uur ds E. J. Oom- kes. Plantagekerk 10 uur ds G. Brink man, 5 uur idem. Juilanakerk; 10 uur: ds W. A. Krijger, 5 uur idem; Kethel: fl.30 uur ds D. Roest, 2.30 uur ds G. Brinkman. Ziekendlenst Gemeente Ziekenhuis: 7 uur ds J, B, Schouwink. Chr. Oeref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande B.K,-laan: 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Cbr. Geref. Gemeente. Volks- gebouw Tuinlaan: 10 en 5 uur ds M. J. Middelkoop. Oud-Ceref. Gemeente. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 u. ds F. Luytjes, Ned. Prot. Bond. Kerkgebouw Westvest: 10.30 uur prof dr p. A. H. de Boer. Evang, Luth. Kerk. Kerkgebouw Lange Nieuwstraat 1Ö uur «rw, heer J. A, viri Futieri. Baptisten Gem. Kerkgebouw Broeravest 53: J0 uur dl J, Segaar. 7 uur ds H. D, Hooghwinkel (Institutie). Oud.Kath. Kerk, Dam: 10.15 Hoogmis. Leger des HeD*. Lange Haven 27: 10 uur i HeUigingssamenkom&t, 7.3p_ uur Verio*. dc werkruimte wordt afgescheiden, i men opgesierde grote hall de chefs, Een smeedijzeren hek scheidt ten-i de autoriteiten en de belangstellen- slotte de kas en de effecten-afde- j den ontvangen die kwamen om het ling. Deze grote hall, maar ook de j nieuwe gebouw m te wijden, kleinere directeurs- en bezoekers- j Van de hoofd-directie in .-\mster- kamers maken een kostelijke indruk. dam waren aanwezig de directeuren Er lS gestreefd naar een harmonie n,r r> reoolc cn mr M. TLclcmsn en in kleuren en belichting en daar van fjp Bij-ba ik in Rotterdam de di- zijn de ontwerpers meesterlijk in ge- recteuren J. van der Ven. mr J. C. plaagd. De 56 tuimelende houten jCijenbandring dc Boer en ir.r F. v Car da-vensters met dubbele begla zing (een Zweedse vinding) laten het zonlicht ongehinderd door en wanneer de zon de werkers in de steek mocht laten, dan neemt de ef fectvol en toch efficiënte elcctri- sche verlichting deze taak over. Het moet prettig ri'n om in deze harmo nisch uitgevoerde ruimte te werken of er de bankzaken af te doen. In bet sousterra in vindt men het „hart van de bank", de grote kluis met de 5 ton zware Lips kluisdeur, die inbraak en brandvrij is. Tevens zijn hier de vier coupon-kamers en de z.g. notariskamer ingericht, ten gerieve van de clientèle. Het 25 leden sterke personeel, dat een eigen toe gang heeft in de Lange Nieuwstraat, vindt hier de garderobes en de fiet senstalling. De Amsterdamsche Bank occu peert overigens slechts een étage in het nieuwe gebouw, daar de eerste en tweede verdieping zijn verhuurd aan respectievelijk het Ingenieurs bureau J, M. van Terwisga en Den Boer's Handelsonderneming N.V. Deze Kantoren zijn overigens geheel gescheiden van de bank en hebben hun ingang aan de Westvest. Via ern vrij hangende betontrap in een in staal en glas uitgevoerd hal-cirkel vormige trappenhuis kan men deze ruimten bereiken. Hierobven weer vindt men een dakterras, belegd met Toene drai- nata-tegels en afgedekt uoor een be tonnen luifel. Van hieruit beeft men een prachtig uitzicht over de stad en de naaste omgeving. Van het ftieutec je boute van de Atnsterdatnsche Bank dat vandaag in pebruit is genomen maakten wc de-' detail-foto: dc vrij-han gende bpïotmen irentelfrap in. het glazen trappenhuis, die naar de boververdiepingen leidt. Was ivel nodig Vandaag dan neemt het kantoor Schiedam van de Amsterdamsche Bank N.V. bezit van dit nieuwe en prachtige gebouw en vanaf Maandag worden van hier uit normaal de h«ntrT»lt«n aifgt-fjaar* 'R 4**"" einde gekomen aan een lange pe riode van behelpen in een gebouw dat eigenlijk niet voldeed aan de eisen die men moet stellen. Het kantoor Schiedam van de G.rrt, verboomt,...: j B«nk d.««n v«« November 19" 6.30 uur OpenlucbUjtmenkomrt o.l.v, |tocn de firma H. J. Wouterlood majoor en mevrouw J, B„ Drentje. zn werd overgenomen, die reeas gc- \C' Ij -, v- Hier tussen door is een zonder linge amour tussen de fotograaf en een heel rijk meisje gesponnen en de derde essentiële figuur is een la conieke verpleegster op leeftijd, die haar nuchtere kijk op de dingen des levens niet onder zich houdt (The! ma Rittcr). James Stewart presteert het, on danks zijn beperkte bewegingsvrij' heid, een volop actieve rol te spe len. Grace Kelly draagt haar synv pathieke. koele charme bij als de jonge vrouw, die weet wat zij wil. De overige rollen zijn zoals id bijna alle Hiteheock-films uitste kend bezet, (Tot en met Donderdag in Passage). In Mottopole: De film, die deze week in Mono- nole draait, voert ons terug tot het jaar 1759, toen een zekere James Smith met de herbergier McDougal terugkwam uit Franse krijgsgevan genschap. In Pennsylvania is er nog steeds spanning tussen de Indianen en de kolonisten met hun gezinnen. Gouverneur Perm heeft verboden om drank te verkopen aan de In dianen. maar er is toch een hande laar, die drank levert. James Smith trekt er vermomd op uit om deze handel te beletten. De sluwe han delaar weet echter de schuld op Smith te schuiven. James Smith valt nu met zijn mannen het fort aan. waar de handelaars zich bevinden. Een wagen vol goederen wordt buit gemaakt en als bewijs doorgestuurd naar de Gouverneur. De gouverneur neemt zijn maatregelen en de rust keert terug. Vannacht heboen onbevoegden zich toegang verschaft tot het Kan toor van de zakkenreparatie-jnrich- ting N.V, Gebr. J. en W. F. Goode aan de Overschieseweg. Hier lag een vrij «root bedrag nan geld. omdat vandaag de lonen uitbetaald zouden worden. Dit geld is nu verdwenen. De politie Stelt een nader onderzoek In, De korfbaldemonstratlewedstrijd gisteravond op het Martinlt-terreln gespeeld, tussen „Spangen"' uit de Res. Ie klasse van de K.N.K.B. cn „Excelsior" uit Delft uit de hoofd klasse van de C.K.B. Is voor de Delftenaren een zware opgave ge weest. Met slechts één doelpunt meer dan Excelsior verlieten de Rotterdammers het veld, De veldmeerderheid van de wit he mden bracht in het eerste half uur geen doelpunten. De verdedi ging van de Delftenaren was te hecht zodat de korf niet gevonden kon worden, Eerst kort voor de rust had Spangen succes en werd het eerste doelpunt gemaakt. Na de rust domineerde Spangen voortdurend en werden heel wat worpen op de korf gedaan. Span gen kreeg hiertoe tamelijk veel ge legenheid, om dat de dekking in de verdediging veel te wensen overliet. Doelpunten konden niet uitblijven, en het duurde niet lang of voor de tweede maal was de korf van Ex celsior getroffen. Excelsior deed ook verschillende goede aanvallen, doch stuitte voort durend op de hechte verdediging van Spangen, Met veel volhouding en enthousiast doorzetten mocht hei ten slotte de Delftenaren gelukken de eer te reddert. 2—1. De uitverkoren voetballers van de afd. Rotterdam van de KNVB en van het Zaterdagvoetbal van de KNVB hebben gisteravond hun krachten gemeten tegen een elftal samengesteld uit spelers van de 3e i en 4e klasse KNVB. Het is geen mooi voetbal gewor- i den. Wel kwamen beide elftallen, i om beurten irt de buurt van het j doel van de tegenstanders, doch ge- vaarlijke momenten ontstonden met. Dit heen en weer gejaag van de bal heeft tot de rust voort geduurd, zon der dat een der partijen het doel van de tegenpartij had kunnen vin den. Na de rust gingen de KNVB'ers uit een ander vaatje tappen. Van meet af aan was hun spel beter dan voor de rust en werd v. d. Poel on der de lat aan Je tand gevoeld. Plotseling zagen wij een snelle uit val van'de tegenpartij. Een hard, goed gericht schot van Krabbendam kon Kerklaan nog juist uit de bo venhoek van zijn doel krabbelen- Even later een hoekschop op het RVB-dcel. Van Bokkum zette hem keurig voor het doel en met een harde kopstoot maakte Molendijk i zijn eerste doelpunt. Want deze spe- Ier had meer in zijn mars en nog geen twee minuten later kwam een voorzet van links en Molendijk faalde niet. Het was 02. I Toch lieten de RVB"ers zich niet ontmoedigen en weer trokken zij 1 ten aanval. Van Eijk loste een schot. Kerklaan miste, doch de paal redde- Even. later weer een aanval op het RVB-doel; hoekschop. R. van Eijk trapte de bal mooi voor doel, en weer was het Molend^k die zijn kans benutte. 03. Hoewel het einde naderde viel nog het vierde doelpunt, wederom uit een hoekschop, ditmaal door Dulfer gescoord. GEBOREN: Johannes, z. v. J. Zeer en H. P. Okhuijzen. Angelina, d. v. B. Geessink en P. v. d. Heuvel, Vera H. d. v. A. A. v. d. Pluijm en A Sagel. Hendrika M. E, d. v, D, van Blejjswük en J. C. van Riin. OVERLEDEN: J. M. Dries 62 j. W. O. van Os 56 j. wed. van J. Pijn- acker. F. Rijnberg 78 j. A. v. d. Veen 69 j. wed. van D. Ripet. D. de With 83 j. Hiermede geven wy U kennis. dat in de Dr. Noletstkhting, nog vrij onverwacht is overleden mijn lieve Man en onze zorgzame Vader. Behuwd- en Grootvader, de Heer THEODORCS ROMUN' in de ouderdom van 64 j. Uit aller naam: P. W. Romijn— van Duinhoven kinderen en kleinkinderen Schiedam. 24 Juni 1955. Broersveld 65. De begrafenis zal plaats vinden op Dinsdag 28 Ju ni a.s. op de R.K. Be graafplaats, aankomst al daar 11.15 uur. Personaol gevr. Gevraagd net meisje voor hele of halve dagen. Mevr. v, d. Spek, L. de Coiigny- straat 37. Nette werkster gevraagd voor 3 d. p. w. Aanmelden na 7 uur, Julianalaan 20, Schiedam. Tel, 68003. Lessen Voor scooterlea naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- ïéstraat 4. R'dam. tel. 36777. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37,50 Frans Wattman, Rotterdam- sedijk 240. tel, 68940. Wonlngmll Te koop aaageb. IVonlngruil A'dam-Schiedim Aangeb. kleine woning te Amsterdam, tegen woning te S'dam, Rrdam of omg. Br. onder no S-36S bur. v. ij. bl. Aangeb. bank met 2 fau teuils in prima staat 100.-. Kottdijk 194b. Tel. 66639. Jonge hennen, wit, R. Island en zwart Patrijs, broedeieren Kouv/enhoven, Lorentzl. 37. Permanent Wave Hélène-Permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet ƒ5.stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hëlène", RembrandUaan 22, tel. 67170. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in over leg. Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf ƒ2125 per week, Techn. Handels-onderne ming „Berko". Dr Schaep- m an singel 80, tel. 88977. Fotografie Voor pasfoto's naar K_ van Vu uren. Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192. Sirenen Inlijsten van platen en foto's T« buur aaageb. en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr, garantie. C. van Loenen, Dam 41-43, tel. 66X92. Show room; Vlaardingerstraat 6. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bü ons kunt U ze huren. H. J. Stentler. Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W. Frankelandsestr. 79. tel. 69974. Alles op het gebied van glas in lood. ,Aa-Ve" Glas-ln- loodbedrijf. West Franke- landsestraat 16. teL 66280. prachtig blank eiken dressoir, tafel, 4 stoelen, mooi blank KOMT BINNEN KOMT ZIEN GROTE MARKT 19—21 SCHIEDAM voor het bedienen en stellen van machines» alsmede Zeer gunstige loonregeling en andere ar beidsvoorwaarden; nog dit seizoen door betaalde vacantie Aanm. scbr. onder no. 2837 aan het bureau van dit blad alsmede tel. Maandag 27 Juni a.s. *s avonds tussen 7 en 10 uur onder no. 65421. die binnenkort de MULO-school zal verlaten, heeft belangstelling voor een op een middelgroot kantoor? Soil, met voll. inl. worden gaarne tegemoet gezien onder no. 2839 bur. van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1