Evipan-eigenaar heeft ander werk gevonden Gevaarlijke obsessie Tweede Kamer is gewonnen voor adoptie-mogelijkheid Eerste taak: Westerling naar de Molukken helpen Landbouw en geneeskunde profiteerden t meest van toepassing atoomenergie Herroepings-mogelijkheid overwon tegenkanting I Etentje Voorts. Tandheelkundige inrichting gesloten Vliegtuig van VS beschoten door Russen Oslo ontvangt liet Britse vorstenpaar Vliegbases bij ..Carte Blanche" uitgeschakeld In 't Westen melk 1 cent goedkoper Ernstig busongeluk in Spanje GRAHAM: .In massa emotie schuilen grote gevaren' Directe TV-verbinding tussen Europa en VS binnen vijf jaar? .Bemiddeld heer' gaai wegens oplichting 2 jaar achter slot Molotow wilde Truman niet dwarsbomen W Zaterdag 25 Juni 1955 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De Rotterdamse Inrichting voor Tandheel kunde aan de Claes de Vrieselaan zal binnen zeer korte tijd haar werkzaamheden staken. Het personeel, ongeveer zeventig man sterk, is gistermiddag door de directeur, jean van Wijk, ontslag aangezegd. Naar wy vernamen is het tandartspraktijk- werk overgenomen door tandarts P. G. F. Martens. Deze zal het bedrijf, naar ons werd meegedeeld, volgens de ethiek der Nederlandse tandartsen voortzetten. Dit betekent dat er een einde komt aan de mogelijkheid om hier onmiddellijk na het verwijderen van het oude gebit een nieuw kimstgebit te ver krijgen. Na het aan de ketting leggen van de Evipan ver dwijnt althans voorlopig nu ook de Vacupan. Volgens zyn zeggen is de eerste taak van de heer Van Wijk er voor te zor gen dat Westerling in de Molukken komt. DE mislukking van het Evipan- avontuur heeft de heer Van Wijk dus niet tot- verstandiger ge dachten gebracht. Westerling moet en zal naar de Molukken. Het is een gevaarlijke obsessie. Men moet wel verblind ztfn om te denken, dat de doldriestheid en het gemis aan res pect voor mensenlevens van een „landsknecht" iets zou kunnen ver anderen aan een historische ontwik keling. Het enige, wat bereikt kan worden, is een nog slechtere er- houding met Indonesië en de ver dwijning van de laatste mogelijkheid tot repatriëring van de hier te lan de verblijvende Ambonezen. Het is te hopen, dat de Nederlandse rege ring diligent blijft; iets diligenter dan in het geval van de Evipan. dat eigenlijk méér door geluk dan door wijsheid nog goed is afgelopen. WASHINGTON. Een patrouille vliegtuig van de Amerikaanse ma rine is Woensdag boven internatio- We hebben ons in verband hier mede tot de heer Van Wyk gewend, die ons verklaarde zijn werkzaam heden op dit gebied te beëindigen omdat het van kracht worden van een wet, speciaal op dit terrein, ver dere activiteit onmogelijk maakt. „Ik ben in de vaste overtuiging", aldus de heer Van WUk, „dat het werk goed was. Maar het zou een vorm van insubordinatie zyn wanneer ik er nu mee doorging. Ik wil myn geld op een aanvaardbare wijze verdienen. Had men mij twee jaar geleden overtuigd van het verkeerde, dat in deze manier van werken zou liggen, dan was ik er beslist mee op gehouden. Na dc aanvaarding van het wetsontwerp heb ik reeds spoedig -t h t .tr_Vc n„ril_ maatregelen getroffen om tot liqui- i als het straks noril? ls datie over te gaan. Ik begrijp, dat het voor mijn medewerkers verras send was om nu plotseling ontslagen te worden, maar voor een degelijke behandeling van de patiënten achtte ik het beter deze mensen niet in te lichten over de op handen zijnde ont binding-" GENOEG WERK Uit hetgeen hy ons vertelde bleek, op. dat Indonesië binnen het jaar de diplomatieke betrekkingen met ons land zal opzegen en meteen daarop landingspogingen /al onder nemen op de kust van Nieuw Gui nea. Stuur Westerling daar heen met "00 man kader van het KNIL en de meer gematigde elementen in Indonesië zuilen hun mond weer durven opendoen." GEEN OPERETTE Hij stond op en keek peinzend naar de kaart van Indonesië, .die aan dc muur van zijn kamer is bevestigd. „We kunnen hier in samenwerking met Portugal en Australië ccn veilig- heidsgordel maken", zei hij wijzend op dc Molukken en het gebied der kleine Soenda eilanden. Er wordt ons van bepaalde wijze verweten dat wij een operette wilden opvoeren, maar ons volk moet wakker geschud worden ten aanzien van Indonesië. Mensen, die niet in Indonesië ge weest zijn lachen om het idee, dat Westerling alleen naar de Molukken zal gaan en dat zijn aanwezigheid daar al voldoende is om alles in gun stiger banen te krijgen. Maar. zij' die wel in Indonesië geweest zijn, weten wat Westerling waard is cn zij lachen niet." Hij laat ons een drukproef zien. „Dit wordt de krant van onze nieuwe partij. De naam is: „De Kleinste Krant", maar er worden 100.000 ex emplaren van gedrukt en ze worden grades verspreid, 't Wordt het of ficiële orgaan van de Nederlandse Conservatieve Partij, want achter de daad van Westerling: zullen OSLO. Koningin Elizabeth van Engeland en de Hertog van Edin burgh zyn voor hun eerste bezoek aan een land, dat niet tot liet Britse Kijk behoort, gisteren in Oslo aan gekomen. Het regende toen het koninklijk jacht ..Britannia" de haven binnen voer. Koning Haakon, diens klein kinderen. Prins Harald en Prinses Ast rid wachtten op de kade op de koninklijke gasten. Duizenden inwo ners van Oslo hadden zich langs de route opgesteld en de inzittenden van. de auto's viel een hartelijk wel kom van de Noren ten deel. ,.\5 illem Barendsz II" komt Zondag van proef vaart SCHIEDAM De directie var. WiKon-Fijcnoord deelt mede. dat re ..Willem Barendsz IIZondag ochtend van dp technische proef tocht zal terugkeren. in Nederland de steon in de rug moe. ten organiseren. Van alle kanten krij gen we bijval", zei de heer Van Wijk, „en gelooft u nte maar dat deze by- val uit alle lagen van ons volk komt. Via contactmensen is me ook be langrijke financiële steun toegezegd 'Van een onzer verslaggevers). c DEN HAAG. Het is niet waar- schijnlyk, dat auto s, bussen, loco motieven e.d. spoedig met atoom kracht zullen worden voortgedreven. Wel valt te verwachten, dat in 1975 zes procent van alle energie die de Verenigde Staten dan zal behoeven door atoomsplitsing zal worden ver kregen. Dat is de opvatting en Ik weet dat die steun ook kómt E. V. Murphee lid van het Advies- comité van 'de Amerikaanse Com- dat de heer Van Wijk zich ook na het verdwijnen van de Rotterdamse Inrichting voor Tandheelkunde, be- f slist nog wel met gebitten zal bezig j houden. „Ik heb nog een fabriek in i Frankrijk", vertelde hy losjes, „en misschien ga ik me alleen toeleggen op het fabriceren van gebitten. Myo relaties in het buitenland zija zo danig, dat hierin nogal wat mogelijk heden schuilen." Hij speelde met een nieuw ontwor pen kunstgebit, dat hij ons even te voren had getoond en zei „Waar- I schijnlijk zal ik deze gebitten gaan - maken. Er lopen in Rotterdam en - i omgeving een aantal proefpersonen naai water van dé Beringstraat door j rond. die er heel erg tevreden over Russische vliegtuigen beschoten. Het *yn en ook uit het buitenland heb heeft op Amerikaans gebied een ik er een buitengewoon prettige reac- rtoodlanding gemaakt. Van de be- 'ie °P gekregen manning liepen enkele verwondin gen op. Minister Dulles heeft de zaak te San Francisco opgenomen met Mo- Jotow. Deze zei dat hij nog niets van het incident afwist, maar er naar zou informeren. De Beringstraat ligt tussen Alaska en de Sow jet-Unie. Vervult* van I ..Wij hebben toen het eenmaal was begonnen niet veel rust meer gehad." zei Merckelbach. „Onafge broken worden we uitgestuurd op verkenningsmissies. Soms scheren onze vliegtuigen vlak boven de grond over de vijandelijke posities om ze op de plaat vast te leggen. Maar met even vee! gemak worden foto's op 10,000 meter hoogte geno men. veiiig buiten het bereik van het afweergeschut. Zijn de films terug op de eigen basis, dan be gint er iets vrijwel ongekends: op korte afstand in een bos staan drie grote wagens, die ccn compleet fo to rrafisch laboratorium bevatten. Vijf minuten nadat het vliegtuig is geland, komen hier dc filmrollen binnen. Twee minuten later zijn ze ontwikkeld. Precies twintig minu ten na terugkeer van het vliegtuig hebben de deskundigen de doelen, die de foto's bevatten, al doorgege ven aan de squadrons die er op uit moeten om deze doelen uit te schakelen.** Tijdens deze oefening Carte Blanche" poogt men. uit te vinden, hoe men van al deze nieuwe tech nieken op de beste wijze gebruik kan maken en ook waar deze tech niek nog tekort blijft schieten. Intussen is wel. duidelijk dat, in dien dit alles er niet toe mocht leiden, dat de oorlog voortaan in de brandkast blijft, een nieuwe strijd even afschuwelijk als onge woon zal worden. „Als er in do eerste fasz nog plaats is voor iets anders dan strijd tussen de luchtmachten dan zullen er in wezen twee oorlogen worden gevoerd," zei de Nederlandse com modore Maurenbrecher. die thans feitelijk de tweede groep van de tweede tactische luchtmacht com mandeert. „Dan zal," zo zei hij. „er een oorlog in de lucht zijn en een oorlog op de grond en deze zullen volstrekt langs elkaar heen gaan. Want dat er in de eerste fase ook maar iets kan worden gedaan met de luchtmacht ter ondersteu- ning van de grondstrijdkrachten, is nu al volstrekt uitgesloten geble- ken. De grondstrijdkrachten zullen hun grondoorlog moeten voeren als ware er geen luchtmacht. Want voor iets anders dan voor het uit- schakelen van zijn dood-gevaarlijke tegenstander, de vijandelijke lucht macht heeft de eigen luchtmacht geen man en geen vliegtuig beschik baar". GENUA. Vijf mensen werden gedood en veertig gewond bij een ontploffing van methaangas in de Ansaldo fabriek, gelegen in het na burige San Giorgio di Calcinara. Vele gewonden zijn er ernstig aan toe. De Ansaldo fabriek produceert zwaar materieel, zoals treinen cn en scheepsonderdelen. WESTERLING Hij schoof de gebitten terzijde als symboliseerde hij het verdwijnen van zyn zaak ermee en vervolgde: „Het eerste wat ik nu ga doen is er voor zorgen dat Westerling in de Moluk ken komt". En daarmee zaten we meteen in de problemen van de „Evipan", Indonesië, Ambon cn de Nederlandse Conservatieve Party. „Het is jammer", zei hij, ..dat Wolt huis 'm ging knijpen voor zijn centen en daardoor de zaak aan het rollen bracht, anders was Westerling jiu buiten Nederland. Wij waren en zijn ook niet van plan de Nederlandse j regering in moeilijkheden te brengen, j maar ik ben er van overtuigd dat men ons over een jaar dankbaar zou zijn geweest". Hij hief waarschuwend de wijs vinger op en vervolgde: „Want. weet u, ik ben er vast van overtuigd en onze inlichtingen wijzen daar ook 1 Vierentwintig meter ander de oppert* lek re van het Michigan Meer grijpt de duiker Donald Baral het met schelpen en algen iË= nrcncockcrtie stuurrad ran de Print U'iiicm V". d\e i»j Or- tober ran het vorig iaar na een aanvaring zonk, Di; is de r£ ee*sic ocdcncater-foto van he; bcrgingstcck. die. gemaakt is. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. - De invoering van de mogelijkheid van adoptie in Ne derland heeft lang op zich laten wachten. Maar nu is, geleerd door het leed der oorlogspleegkinderen, de Tweede Kamer er voor gewonnen. Het blijft echter een vraagstuk, dat dc gemoederen in beweging houdt. Dat bleek gistermiddag, toen het wetsontwerp van minister Donker in open bare behandeling kwam: vooral uit de uiteenlopende wyze, waarop twee vrouwelijke afgevaardigden-leden van één fractie: de PvdA, haar „vóór" motiveerden. Mej. Tendcloo belichtte de adoptie vooral van de juridische zijde. Helder lichtte zij toe, hoe het de sluitsteen zal worden van ons systeem van kinderbescherming. Want, naar haar oordeel, spreekt adoptie als middel om een geslacht voor uitsterving te behoeden, de moderne mens niet meer zo aan. Luisterde men naar haar geestver- wante, mevrouw Ploeg, die haar spo- ren op het gebied van het maat- schappelijk werk heeft verdiend, dan presenteerde zich een „specimen van het aarzelende volk". Haar arbeid j onder ongehuwde moeders deed haart opkomen voor deze verlaten viou- wen, die vaak aanvankelijk geen an dere keus hebben dan afstand te doen van haar kind. Deze omstan digheid deed haar waarschuwen j voor adoptie in ccn te vroeg sta- dium. Slechts dc overtuiging, dat het wetsontwerp de adoptie zou beper- ken tot de meest dringende geval- l len bracht haar over haar aarzel in- gen heen. Ja. men kan gerust zeggen, dat aanvankelijk zeer vele leden in dc Vaste kamercommissie voor Justitie: enige moeite hebben gehad met het wetsvoorstel. Oorspronkelijk heeft minister Donker n.l. aangestuurd op onherroepelijkheid van de adoptie. Slechte op die wijze, kon naar zijn i mening, rust gebracht worden in vele gaaifonder de dreiging, dat een geliefd pleegkind zal worden terug- gevorderd. Dc Kamercommissie wil- i de daar echter niet aan. In haar mid- j den. het bleek ook gisteren weer. j leefde sterk de overtuiging, dat i TWEEDE KAMER adoptie ergens óver de grenzen van de kinderbescherming heen grijpt. Volwassen geworden blijft het kind immers geadopteerd. Dit be zwaar bracht de bewindsman er toe. nog vóór de open bare behandeling zijn voorstel te wijzigen. Herroe ping zou mogelijk worden door een uitspraak van de rechtbank op ver zoek van een geadopteerde. Maar zij zou alleen toegewezen kunnen wor den indien herroeping in het ken nelijk belang van het kind is. Het verzoek zou bovendien niei eerder dan twee jaar on niet later dan drie jaar na de dag. waarop dc geadop teerde meerderjarig is geworden, in gediend moeten zijn. Deze aanvulling, aldus bleek gis teren uit het verloop van het debat, had vele leden tevreden gesteld. Met name mej. Tendcloo toonde zich, na- Het ging de K.V.P.-fractie echter nog niet ver genoeg. Haar woordvoerder mr. van Rijckévorscl vond. dat een verzoek van een geadopteerde door een rechtbank automatisch zou moe ten worden ingewilligd. Dit kind moet in staat gesteld worden, aldus luidde zijn betoog, om zijn natuur lijke ouders desgewenst te vergeven. Deze gedachte had hij in een amen dement belichaamd. Van protestants- christelijke zijde werd hiertegen pro test aangetekend. Het was duidelijk, dat er voor het amendement-van Rijckevorsel geen meerderheid te vinden zou zijn. Maar de KNP-er prof. Lemaive vroeg zich wel af of het niet gewenst zou zijn om de termijn, binnen welke de geadopteerde zijn verzoek tot her roeping moet indienen, wat te ver lengen. Voorts betoogde de commu nistische mevr. Lips, dat herroeping ook mogelijk zou moeten zijn, inge val aanvankelijk vermiste eigen ouders later zouden terugkeren. Zij dacht hierbij kennelijk aan de Joodse pleegkinderen. Hierop had de socia listische mevrouw Ploeg ook het oog gericht, toen zij er op aandrong, voor al met de adoptie van deze kinderen voorzichtig te zijn en Joodse adviezen terzake zoveel mogelijk op tc volgen. Het wetsontwerp stélt de voorwaar de. dat iedere adoptant ten minste IS cn ten hoogste 50 jaar ouder is dan het kind. Dc max. leeftijd vond de socialisti sche mevr. Ploeg te hoog gesteld. Een pleegkind moest, naar haar oordeel, in een jong. fleurig gezin worden ge steld. Hoogstens moest het verschil 45 jaar bedragen. Haar geestverwan te. mej. Tendcloo vond hel beter om de leeftijdseis, gedurende dc over gangsperiode. soepel te stellen. Tegen een andere cis. volgens wel ke de adoptanten minstens vijf jaar met elkaar gehuwd moeten zijn, werd weinig bezwaar ingebracht. Dinsdag a.s. wordt het debat voort gezet. Dan komt minister Donker de kamerleden antwoorden. Me.1 kwam intussen we] gereed met zijn voorstel betreffende de onder toe zicht stelling van kinderen. Daarbij leed hij een kleine nederlaag tegenover zlln geestverwante raw. Üeeienberg. Haar amendement, dat beoogt de ouders van een onder toezicht gesteld kind, met voorbijgaan van de kinderrechter, zelf te laten beslissen over de plaatsing van htm kind in een ander gezin, ingeval de gezinsvoogd daarmee instemt, werd n.l. z.h-s, aangenomen. missie voor Atoomenergie, die hij gisteren uitte in een voordracht voor het Koninklijk Instituut voor Inge nieurs te Scheveningen. In de scheepvaart zal de atoom kracht volgens dr Murphee voorlo pig minder gaan betekenen. Een groot passagiersschip als de Qtifon Elizabeth rr.et zijn 180.000 pk vermo gen zal cr misschien wat aan heb- an drbon. maar voor kleinere schepen zal ^et n-et jonen de zware beveiiigings- constructies aan te brengen, die de opvarenden bij een ongeluk voor de radio-actieve dood moeten behoeden. Voor oorlogsschepen zal dit niet zo'n rol spelen, omdat de risico's die daar worden genomen zeer veel groter zijn en ook omdat de economie daar bij een geheel andere rol speelt. In het vreedzaam gebruik van atoomenergie hebben de medische wetenschap en de landbouw tot nu toe de meeste vruchten geplukt. In het bijzonder hebben, aldus dr Mur phee, radio-actieve isotopen vooruit gang gebracht in de strijd tegen ziekten als kanker, hartkwalen en arthritis. CVan een onzer verslaggever») DEN HAAG. In het Westelyk eonsumptiegebied zal de melk met ingang van 10 Juli één cent goedko per worden. De algemene vereniging voor melkvoorziening zal hiertoe de zer dagen een advies uitzenden. Men kan als zeker aannemen, dat dit ad vies door de detaillisten aal worden opgevolgd. De prijsverlaging zal gelden voor drie maanden. Na deze termijn hoopt men echter de verlaagde prijs nog enige tijd te kunnen handhaven. SANTIAGO DE COMFOSTELLA. Bij een ernstig autobusongeluk in Noord-West-Span je zijn Vrijdag tien personen om het leven gekomen en dertig gewond, van wie vijftien zwaar. Het ongeluk deed zich voor op een afstand van 70 km van Santiago de Compostella. De slachtoffers wa- ren inzittenden van een autobus, die door het breken van een as van de weg geraakte en tegen een boom botste. GENEVE. -Billy Graham, die en kele bijeenkomsten in 2witserland heeft geleid, is deze week ontvangen op het secretariaat van de Wereld- raad van Kerken te Genève. waar hy werd verwelkomd door de secre taris-generaal dr W. A. Visser 't Hooft. Sprekende over zijn eendaagse campagnes in Frankrijk, Zwitserland. Duiteland en Nederland merkte Billy Graham op. dat hij persoonlijk de i waarde hiervan in twijfel trok. Hij verblijft liever langere tijd in* een j zelfde plaats, zodat er de mogelijk- i heid is van nazorg. Verder zeide hij. 1 dat hijzelf en zijn medewerkers zich steeds meer bewust waren geworden van de grote gevaren, die er gelegen zijn in het gebruik maken van massa- emotie. PARIJS Binnen vijf jaar zullen de VS cn Europa waarschijnlijk in j staat zijn rechtstreekse telcvisiepro- j gramma's uit te wisselen. Dit is de mening van Henry Cassïrcr, het hoofd van de afdeling televisie van de Unesco. Hij voorziet, dat hiervoor I gebruik gemaakt zal worden van een onderzeese kabel of van nog tc ont wikkelen nieuwe relay eer sta tious. Com missie k I i m a al i n vl oetl in lu't bouwbedrijf DEIN HAAG Een commissie uit het bedrijfsleven die tol taak heeft hot verlies aan productie in het bouwbedrijf als gevolg van ongun stige weersomstandigheden te be- perken, is gisteren geïnstalleerd, i De commissie zal zich in het bij- I zonder bezig houden met de vraag. I welke middelen technisch en eco nomisch verantwoord zijn om de werkzaamheden op dg bouwwerken doorgang te doen vinden bij lagere temperaturen, dan thans het g«*val •s. Ook zal er aandacht aan wórden oesteed op welkc wijze het verlet i door regen en in de wintermaanden door het tekort aan daglicht kan worden beperkt. Bij een en ander zal worden gelet op de sociale zijde 'van het vraagstuk. j ..Suceuicbflj" tie kU'inc. pert ra» «t> nieren fuik in Man chester, iierjt deze dagen ren - enorm arontuiir beleefd in 5? dezelfde kooi en met diezelf- A tie iretui.-f urnr nu vlak - bij ;ir. Op dr <vn of andere maaier \c<:s te dr kon !>>"- !,cu peg li p' cc s'ond toen op- rcn.> voO' leeuwin ..Midie troüsrrnar i:>r; on pion .trbren Sn<Vi?r(y»I direct te consume- ren, maar rock wel keek of se dat hesr eens kan gaan v. doen. Sntteuwoal zette een r v hoge rug en blies en schold jï co hard ze kon. Dit hield Mimi Irng genoeg op ren ajsfand - orn dr oppasser kans ie geven f. Sneeuwbal te redden. De r.j leeuw Nutria, de tweede be- y wo'icr ran dr kooi toonde I voor het bezoek geen enkele -~ t: belangstelling. r: t, .-npp AMSTERDAM. De rechtbank heeft de 40-jarige gedetineerde Am sterdammer E. A. C. M_ van B., die het vorig jaar huwelijksadvertenties in enkele dag- en weekbladen plaat ste als middel om min of meer gefor tuneerde weduwen voor ca. 200.000 op te lichten, een gevangenisstraf op gelegd van twee jaar met aftrek van voorarrest. In zijn advertenties verzocht hij als „bemiddeld heer kennismaking met eveneens bemiddelde dame". Enkele jaren geleden was de ver dachte ook al wegens oplichting tot twee en een half jaar gevangenisstraf veroordeeld. SAN FRANCISCO. Molotow heeft het tijdstip van een diploma tiek diner van Vrijdag gewijzigd, zodat zijn gasten eerst de voormali ge president Harry S. Truman kun nen horen om daarna te dineren met de Russische minister, Truman, werd niet uitgenodigd. Donderdag woedde er een diplo matieke stórm over berichten dat Molotow een diner aangeboden had om de rede van Truman te boycot ten. Truman werd voor de tiende ver jaardag van de Verenigde Naties uitgenodigd, maar de Russen zeg gen dat hij een particulier burger is en geen officieel persoon. WASHINGTON. Do Verenigde Staten en Uruguay hebben Vrijdag een overeenkomst gesloten betref fende het vreedzame gebruik van kernenergie. Uruguay is het zesde Latijns-Amerikaanse iand, dat een dergelijke overeenkomst met Noord- Amerika heeft gesloten. j /Uun laatste dag in Brussel U L¥l gevuld met arbeidmaar togen zessen ben ik klaar en drentel am- i bulaiu de stad in, die lonkt niet ge kleurde lichtjes, zoals de vtitden i vroeger met kralen en spiegeltjes j U'er den verleid. ,,lk ga maar eens ivat eten," zeg ik tegen mezelf. De formulering is PQti betekenis. Mannen zeggen achteloos tegen hun vrouwen: „Och, ïk eer ergens vrat een hapje" en weten dan, dat het ven euphemisme is voor een baccha naall, daf ei?idigt met aangestoken flemen. „Hier dan maar?" vraag ik. „Ja hier," zeg ik. Een paars etablissement met gnur- m et pretenties en een ober als een ambassadeur van een opgeheven land. Ik ben er zeker van, dat hij een vlieg zou kunnen zieren, met een pook. ..Eerst Pionr iets drinker." Ik keb besloter dat dn een grrrf- lig a rondje ipoet tc orden. I'; r.eem een slok,* roe! tic drank zijn weg gaan cn onderteek of het helpt. iïauicelijks. In een spiegel zm ik mezelf zit ten. Mar gaat straks eten. Gei.-oeisstnfus; fic/tr bewolkt. Ik nérm rog ntc.ar zo'ii g.'a«s;c. f.'n bet boekske cr b'j, dat ik vanmiddag in een Brusselse tweedehands iciufcel kocht, voo' fi'.-if! frar.k. 't Z'jn vers jes tn alle mopeliike rafcTt f>:;ecRpe. bracht, volgens de iïtim van een heer. die cr buiten op sfanf me* een gezicht, of ik wel eens van hem ge hoord moet hebben. „Hebt u geroepen?" vraagt de ober. ,JVee, -maar brengt tx nog maar zo'n glaasje." Ik. blader. Of ik sigaretten wil? Neen, dank u. De man loopt ver der met zijn blad, een oude. goed hartige dikkerd^ die stellig, op wan delingen in de vrije natuur, beha gen schept in het tcuiren vaar voorbijgaande treinen- en dan licht, ontgoocheld is, als niemand terug groet. Ik blader. Die drank helpt niet. Wat doe ik hierGevaarlijk stadium. Ik blader. En le.es: „Ja, «o geht es in der Welt, Alles fvhlt men .rich entgleiten, Haare. JahrcLiebe. GeldUnd die grosse Trunken- heiten Hm. Waar is lezen eigenlijk goed voor? Maar ik sluit het boek toch niet. „De spijskaart meneer Een beddelaken vol kokstrouoail- les, een gedrang van romantische termen, een modelkwekerij von maagbezwaren. „Une canibale" u;at zou dat eigenlek zijn? Ik heb zin om, het te nemen. De raad se l- achr.ige passages van spijskaarten, trekken me altijd enorm aan. In. Duitsland heb ik eens „Ein strammer Max" gegeten. Je kon ook „Kraft- brühe mit Einlage" krijgenzonder twijfel het lie velingsspijsje van Wagner. Doezelig zoek ik nujn weg door de eniree's en de plats. En vlak de entremets niet uit! Er be staan ook entredeux, maar die Pal len meer onder het begrip dames kleding, geloof ik. Cotelettes de veau en papillotes neem, ifc nief det klinkt zo oude wijverig. Het orkestje begint te spelen drie gesloten mannen, die onder het strijken aan hun zorgen denken. „Hebt u al keus gemaakt, me neer7" De ober kijkt koel patroniserend. Hij heeft me dóór, geloof ik. Hij ivéet dat ik knoei met zijn spijs kaart. Je hebt mannen die met een halwe blik op het- beddelaken, als een wekker aflopen: „Nou, geef me de brunoise maar en dan wat truite au bleu en de navarin de moutón maar goed dóór gestoofd hè? „Hoe word je zo'n man? Waarom leer je dat niet op school, of door de radio ,JVou, eens kijken..." zeg tk. Hij loert hoe ik aan de gang ga. „Een stukje paté maison cn eh geeft u me de tournedos Rossini maar," Ik. raak het aardig kivijt. Paiè is altijd raak, een stukje leverkans met caps onus, en Rossini u:as een uitstekend componist, d?zs wat zou er schorten aan zijn tournedos? ,AIs ii dat neemt hebt u twee keer paiê achter elkaar,'" zegt de ober metalig. Hij hééft me. Wou moest ik eigenlijk met de arrogantie ran een Oscar Wilde jonker zeggen: ..En wet zou dat dan?" Maar ik ga door de knieënzak tui cc spijzen met mijn vinger en zeg: „Nou. dat dan maar..." Het is stuk. Ik voel niks meer voor dat eten. ,Jk u.*i[ naar h»zis, naar bed, gordijnen toe.." Regeltje van Greshoff. Het boekje met verzen ligt nog voor me. Terwijl het orkest een vrolijke samba inzet, blader ik en krijgt mijn gezellig avondje de genadeslag van Theodor Storm, die. mij zwart op wit toevoegt: „Dunkfe cypressen.. Die Welt ist gar ru munter. Es loird doch alles uerges- sen KRONKEL Hei feit, dat flHe ran de ruim eicr 'uiUioeu Denen 'u fiers berillen, betekent, aai men hier cn daar nop al eens een karretje ziet staan dat door zijn eigenaar is afgedankt cn als oud-roest in u;cer én wind zyn eindje haal*. Deze merci bekeek een dergelijk stalen ros met aizdere ogen. On de btibagedrager richtte zij haar nest in en broedt er de eieren tfif. Het. tafereeltje is re zien in een buitenwijk van Kopenhagen in ren straa.} mee reel verkeer. Maar de merel-moeder trekt zich van de toeterende auto's niets aan en gaat onverstoorbaar haar gangetje. Heeft u er ooit aan gedacht nacht- hemeien voor Eskimo's 1e ma ken t De dames-naai krans in hei. Engelse plaatsje Sittinghoume wet. Twaalf ijverige da mes, onder leiding van mej. Margaret Sellen. hebben gehoor gegeven aan de oproep van een zendeling uit het verre Noord-Westen van Canada die in Sit ting bourne op vacanti e was ro v-r- telde dat die Eskimo's zo nodig nacht hemden moesten hebben. 9 vraagt natüurlyk; is dat niet te koud? Het antwoord is: onder normale omstandigheden wel, want een Eskimo is niet zo gek m een pon de zes maanden-nacht van de Poolstreken uit te dienen. Maar soms moeten die Uil naar een ziekenhuis en dan kunnen ze niet toe met een zware bontjas. Een andere vraag ts: welke maat moeten de nachthemden hebben? Eski mo's zjjn klein van stuk, oordeelden de twaalf dn mes. cn dus namen zy de maten voor een groot kmd. Al zestien flanellen nachthemden en 14 pyama'a zi,m klaar, zowel effen als gestreept Ailrs naar de laatste eskimode. 0 Het Westberlijnse parlement heeft besloten een straat tc. noemen naar kol. Cl a U3 Schenk von Stauffenberg de man, die de laatste mislukte moordaan slag op Hiiler, waaraan hij het. hoofd aandeel had, met de dood bekocht. Voor 20 Juh moet dc huidige Bendiar 5.,ra£5c,Vrn sta»ffcnberg Strasse heten. Op 20 Juh 1944 werd Von SUuffer.berg .iml. op em binnenplaats aan de- Bend- Jer STrasse met de kogel gestraft voor Zijn poging een eind te maken aan het leven van de Führer. In het Italiaanse Trente kunnen nu sparen voor een nieuwe grote lui. Aio* in St, Biar.eo-kcrk. Dere week woedde een zwaar onweer boven da plaats en is de klok door de bliksem getroffen en voor een deel gesmolten. Over smeltende tonen gesnróken - Drie jonge Canadezen zijn Donder- dagavona met een vlot vertrokken uit Quebec orn op dat vaartuig de Atlan tische Oceaan over te steken. Het vlot heeft geen motor, wel een zeil en een radiD-zendapparaat. De tocht zal t«H maanden duren, voorspelden de viot- vaaxders. Als alias vlot gaat tenminste.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2