Bloeiend bedrijf vestigt zich in Ylaardingen C D Joop Walvis komt weer terug bij het orgel in X passage-theater België was niet slecht maar Schiedam is beter Fontijne wilde 'n Zondag thuis zijn Waterpolo van SZG trok veel belangstelling Jeugd Jolijt Paspoorten worden aan de lopende band uitgereikt Crematie M. Germeraad High Noon In Schiedam groot geworden, maar geen mogelijkheden voor noodzakelijke uitbreiding Wie heeft iets verloren Baptisten Gem. geïnstitueerd Inspectie complex v. volkstuinen „Klein Babbers-polder" Brand op zolder van fabriek Fietsvervoer in de zomer door de N.S. Noodoplossing Plantage-concert Burgerlijke Stand 'n Machinefabriek J. de Loos en Zn bestaat 125 jaar SCHIEDAM KOERIERSTERS Dinsdag 28 Juni 1935 Het is 1 Juli precies een jaar geleden dat Joop Walvis, de uitermate populaire organist van het Passage-theater met een daverend afscheidsfeest uit Schiedam vertrok, na 21 jaar lang het orgel bespeeld te hebben. We kunnen nu met de verheu gende mededeling komen dat 1 Juli a.s., dus precies een jaar na zijn vertrek, Joop Walvis weer zijn kruk aan het grote Standaart-orgel in Passage zal beklimmen om voortaan drie maal per dag de bezoekers te plezieren met zijn orgelspel. Joop "Walvis is weer in zijn oude water terug. Amerika, de Nieuwe Wereld, met de „onbegrensde mogelijkheden", heeft ook de heer Walvis even in zijn greep gehad en daarop is hij in dienst getreden van de o.a. in Antwerpen gevestigde Amerikaanse firma Wurlitzer, fabrikanten van pijp-orgels en pjjploze orgels en niet te vergeten van. de juke-box, om van Antwerpen uit zijn vertrek naar Amerika te regelen. Maar de Amerikaanse vakbond van musici is niet bijster gesteld op Europese collega's (men denke maar aan de ervaringen van het Concertgebouw Orkest!) en heeft een spaak in het wiel gestoken. De heer Walvis is toen in Antwerpen blijven hangen, waar hij voor de firma Wurlitzer orgeldemonstraties gaf, terwy'l zijn spel vele malen op gramofoonplaten is vastgelegd ge worden. Ook voor de Vlaamse ra dio, die hier slecht te beluisteren is, trad hij geregeld op, In België heeft hij het niet slecht gehad, zo vertelde de heer Walvis ons. Het leven is er wel duur, maar de salarissen zijn daar wel mee in overeenstemming. Dat is dus niet de reden van zijn terugkomst. Maar in delange jaren dat hij voor het Tuschinsky-concem heeft gewerkt in Rotterdam en later in Schiedam, is hij toch wel erg gehecht geraakt aan Nederland in het algemeen en aan Schiedam en zijn orgel in het Passage-theater in het bijzonder. Vandaar dan ook dat hij het aan bod yan het concern, dat zijn plaatsje voor een jaar gereserveerd heeft gehouden, om terug te ko men, maar weer heeft aangenomen. Over 2ijn belevenissen in België liet de heer Walvis zich niet uit. Wel vertelde hij dat over het al gemeen het peil van de daar op tredende musici vrij laag is. En ook het peil van het publiek valt niet altijd mee. De Antwerpse „sinjo- ren" zijn wel gezellig op hun ma nier, maar op den duur liggen, zij de Nederlander toch niet altijd. Het komt er op neer, dat hij met zijn brede lach verklaarde toch weer blij te zyn in de oude haven terug te komen. Woensdagmiddag is hij voor het laatst te beluisteren voor de Vlaam se radio en Vrijdag 1 Juli komt hjj tezamen met Gina Lollobrigida zich met „Brood, liefde en fanta sie" presenteren aan het Schiedam se bioscoop-publiek. Dat hem, we zijn er van overtuigd, hartelijk zal ontvangen, ïn het jaar dat de heer Walvis is weggeweest is zijn orgel in pas sage wat uitgebreid geworden, ge revideerd en van meer slagwerk voorzien. Maar dit 22 jaar oude or gel ïs met 2ijn 180 registers en „meng-knoppen" nog een van de modernste pïjp-orgeis in Nederland. Het is vervaardigd door de Schie- damse orgelbouwer C, A. Standaart en zijn zoon, de heer C. Standaart Jr, heeft het orgel gedurende de afwezigheid van de heer Walvis In Monopolei Vanaf vandaag draait in het Mono- pole-theater weer de film „High Noon", waarvan de vertaling is „Klokslag 12". Het is niet de eerste maal dat deze uitstekende film in Schiedam draait, daar ze enkele ja ren terug reeds in het Passage-thea ter is vertoond. Maar velen die deze rolprent toen gemist hebben kunnen nu <3e kans nog eens waarnemen. „High Noon" is in opzet een „cow boy-film", maar gaat wat achter grond, uitwerking en psychologische diepte betreft daar ver boven uit. Een ouderwetse knokpartij en een frisse schietpartij komt er ook aan te pas maar verder is het een vrij wel feilloos uitgebeeld drama, waar in Gary Cooper als de door het nood lot gelarte sheriff de rol van z'n leven speelde. Zijn beheerste, inge houden spel brengt een ongekende spanning te weeg en voert naar een explosieve ontlading als climax. Het verhaal kunnen we overigens wel als bekend veronderstellen, ter wijl de ballade „Do not forsake me, oh my darling" allang populair is geworden. Joop Wtiluts op zijn vertrouwde plaats achter het orgel in. het Passage-theater dan ook bespeeld. Om zich nu weer toe te leggen op het bouwen van de befaamde Standaart-orgels, C. van Gent dirigeerde iveer een prijs In Elspeet (Veluwe) werd een na tionaal muziekconcours gehouden, waaraan werd deelgenomen door de „Harmonie Kralingseveeri', onder leiding van onze stadgenoot, de heer Cor van Gent. In de 2e afd. harmonie werd met 329 pnt. een le prys behaald. In de gehouden erewedstryd voor Ie prijswinnaars <7 deelnemers) werd de 2e ereprijs behaald. /N 1909 werd wijlen de heer A. Fontijne op een goede Zaterdag pardoes op straat gezetVoor de vierde achtereenvolgende Zondag zou hij voor zijn baas, de eigenaar van een niet meer bestaande moto- renfabriek, naar Antwerpen moeten om een scheepsmotortje te repa reren, nadat hij zojuist was teruggekeerd van een karwei uit Zierikzee. Hij weigerdeHij wilde wel eens één keer de Zondag in de familiekring doorbrengenHet antwoord wasje kunt je spullen pakken. Fon tijne stond op straat. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9 12.30 uur en 2—5 uur: Rozenkrans in étui; grijs jongens jasje; padvindersriem met lopers; nikkelen armband. Te bevragen bij de vinders: Damespolshorloge, J. v. d. Kan, Jacob Catslaan 10; damespolshorlo ge, Harding, Cort v. d. Lindenlaan 41; houten duimstok. M. de Vries, P. de Hooghstraat 12a; steunzool, Muller, Beierlandsestraat 35a; gete kende kwitantie, G. J. v. Kasteren, Gordonstraat 8a; feestmutsen, v, Dijke, v. Dijckstraat 19a; plastic regenjas. Sterns, Edison straat 27; padvindersriem, L. Sneep, Bosboom laan 20c; herenhandschoen, E. Haas, Silenestraat 13. Rotterdam: rode glacé handschoen, 't Hart, Baan 24; witte regenjas en witte wollen shawl, Groeneveld, St. Liduinastr. 77b; rood kinderjack, A. Kortland. Aleidastraat 26a; zwart gelakt kin- der schoentje, v. d. Gaag, Broesveld 127; damestopper, T. Verhaal, Mor sestraat 27b; jongensbroek, A. Ver meer. J. A. Alb. Thymstraat 56; overgooier, J. Pluljm, Brugmanstr 32b; rozenkrans, C. Herscheid, .Pot gieterstraat 16b; kinderzonnebril, J. Meininger, Alb. Cuüpstr. 8a; rozen krans, Tt Hart, Baan 24; ring met sleutels. R. Karreman, Mathenesser- weg 194, Rotterdam; damesporte- xnonnale inh. spaarzegels. Veerkamp, Den Bommelsestraat 8; ring met sleutels, C. Krowinkel, Vlaardinger- dijk 171a; huissleutel. O, Helsinger, Potgieterstraat 16a; Jipssleutel, v. d. Groot, v. Swindenstraat 63b: bril montuur, L. J. v. d. Burg, Galilei- straat 77a; vulpen, balpoint en vul potlood in étui, G. Staal, HaHeystr, 7b; zwembril. Winkelman, Boijlestr. 78 ;baIpoint, G. Koreman, B.K.laan 276a; rode damesportemonnaie, M. Meij, Anth. Muijsstraat 27a; porte- monnaie met inh. C. Herscheid, Pot gieterstraat 16b; roed portemonnaie met inh., N. J. Hout, v. 's-Graven- sandestraat 43a; bruine portemon naie, Visser, Voltastraat 7b; étui met kam en sleutel. Visser, Volta- straat 7b; bruine herenportemon- naie met inh,; J. de Raat. Westpol derstraat 13b; portemonnaie, Vering- meijer, Brugmanstraat 11a; schooltas met inhoud, 3. Opstal, Mariastr. 62. Het mooie weer heeft er onge twijfeld toe bijgedragen dat het wa terpolo gisteravond, tamelijk wat bekyks had. Er werden twee wed strijden gespeeld en wel door het eerste dameszevental van SZC tegen dat van LAC 1 uit Rotterdam en het tweede heren tegen R'4, even eens uit Rotterdam. Zondagavond heeft in de geheel gevulde kerkzaal aan de Broersvest de instituering van de Baptisten Ge meente Schiedam als zelfstandige gemeente plaats gehad. Deze insti tuering werd verricht door ds Hoogh- winkei uit Rotterdam. In een toe spraak tot de Gemeente wees hij op de bijzondere betekenis van de Doop. Daarna richtte hij zich tot de jonge gemeente en vroeg de gedoopte leden belijdenis van hun geloof af te leg gen. De voorganger, ds J. Segaar, en de ouderlingen vroeg hij als herder en leraar op de gemeente te willen toezien, waarop hij gemeente, ouder lingen en voorganger bevestigde. Hierop voerde ds I. Jansma, se cretaris van de Unie der Baptisten Gemeenten in Nederland het woord en de vertegenwoordigers van de ge meenten in Rotterdam. Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. Ds R. Reiling, als voorzitter van de contact-commissie, sloot de rij der sprekers. Te vermelden valt nog dat de ge meente een geschenk kreeg aangebo den in de vorm van een grote kerk- kroon. te plaatsen boven de kansel en twee koperen wandkronen voor het podium. Dit houdt verband met het 10-jarig bestaan van de Evange lisatie-arbeid in Schiedam. In het kader van „Jeugd Jolijt", het programma dat door de Schie- damse Gemeenschap is samengesteld om de jeugd in de lange zomer avond bezig te houden, zal er van avond in het centrum van de stad een gecostumeerde optocht worden gehouden, met als motief „De Ge laarsde Kat." Evenals verleden jaar kunnen ook dit keer de kinderen van 8 tot 13 jaar verkleed in de stoet meelopen. De ouders dan ^kunnen hun kinderen een pleziertje doen door hen te helpen met het ver kleden. Om 7 uur wordt er verza meld op het Doele-plein voor het Clubhuis van de St. Joris-doele en om ïnvart voor acht de gecostumeer de optocht met de K.A.'J.-drumband voorop, voor een tocht door de wijk. Voor morgen staat op het pro gramma een hinderniswedstrijd op rijwielen voor kinderen van 11 tot 15 jaar. Deze wordt gehouden op de Snellius-sïngel en de leiding berust bij de W.V. Het Singelkwartier. Aan vang 7.30 uur. Bovendien wordt op het Fabri-plem eon autoped-wed strijd gehouden voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Opgeven voor deze wedstrijd ter plaatse om 7 uur. Donderdag wordt er wederom een autoped-wedstrijd gehouden voor de zelfde leeftijdsklasse, maar dan in de Haga-straat, aanvang 7 uur. Dit zijn de laatste opgaven van het organiserend comité. Er hebben aan vankelijk andere plannen op het pro gramma gestaan, maar deze zijn we gens omstandigheden óf uitgesteld óf vervallen. De Schiedamse Volkstuïndersver- eniging „Kiein-Eabberspolder", aan gesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland, heeft Zaterdag 25 Juni ia samenwerking met de Rijks Tuin- bouwvoorlichtingsdienst een inspec tietocht gehouden op het complex aan de Vijfsluizen.. De leiding had de heer Joh. Bergsma, Rykstuin- bouw-assistent te Rotterdam. De be doeling van dit bezoek was, om de leden die met moeilijkheden te kam pen hadden in hun tuin, met raad en daad terzijde te staan. Hiervan werd gretig gebruik ge maakt. Vele leden verkeerden in de waan, dat er een „tuinkeuring" ge houden werd, zij hedden dan ook hun tuin keurig in orde gebracht Het grootste deel der leden stel de vragen over het kweken van bloemen en fruit, de bemestingsleer en ziektebestrijding. All» vragenstellers werden door de heer Bergsma van advies gediend. Hij raadde hen aan, eens de lange winteravonden een cursus te volgen in groenten-, sier- of fruitteelt. De heer Bergsma was zeer tevre den over de werkijze der volktuin ders. De werkelijke tuinkeuring zal plaats vinden op Dinsdag 19 Juli, De keuringscommissie zal bestaan uit de heren C. L. W. Ruijs uit Den Haag en de heer G. Gerritsen, Rijkstuin- bouwconsulent te Delft en in Schie dam welbekend. De leden worden opgewekt bij het kweken van bloemen aan de jaar lijkse Bloemendag voor de zieken en Ouden van Dagen te denken. Men hoopt deze te houden op 17 Septem ber. Schenkt hun van uw gekweekte bloemen, zij moeten immers toch al zoveel missen van wat de natuur biedt. Deze bloemenhulde moet dit jaar slagen- J. L. FLUIJM. De dames, die het eerst te water gingen, deden het aanvankelijk met zo best en hadden al gauw een 20 achterstand te pakken. Zij ivisten zich echter goed te herstellen en maakten nog voor de rust gelijk, 22. Na de rust gaven zij geen krimp en speelden beter samen dan voor de tweede hervatting. Dit bleef dan ook met zonder resultaten, want zij wonnen tenslotte met 4—2 en dat na eerst achter gestaan te hebben. Het tweede heren ze ven tal moest de eer aan de tegenstanders laten en 2elfs verdiend. De Rotterdam mers speelden een vlotte partij po lo waar de Schiedammers niet veel tegen konden doen. Vooral in de achterhoede wilde het wel eens niet kloppen, waarvan de Rotterdam mers met graagte gebruik, maakten. Bovendien was de Rotterdamse voorhoede veel sneller, waardoor zij over een behoorlijke vrijheid de beschikking kregen. Met vijf doel punten maakten zij er goed gebruik van, waartegenover Mels Zijlstra en John Plomp er elk één konden stellen. Aldus gingen de Rotterdammers met een verdiende 5—2 zege huis waarts. A.s, Maandag, 4 Juli, speelt het tweede herenzevental wederom thuis en nu tegen BZC 2 uit Berg ambacht. Aanvang 20 uur. Dinsdag gaat het eerste dames- zevental naar Shell 1 in Vlaardin gen. Aanvang 20 uur. Donderdag 7 juli gaat het eerste herenzevental op bezoek bij Vitesse 1 in Den Haag en de Vrijdag daar- gaat het tweede heren naar Bergambacht voor de returnwed strijd tegen BZC 2. Aanvang 20 uur. Vanmorgen omstreeks half tien is brand uitgebroken op de zolder van het pand van de handelsonderne ming Imco aan de Noordvcst, De afzuigmrichting voor de Pinda-ble zen bleek door oververhitting in brand geraakt en het vuur was overgeslagen naar het dak. De brandweer onder leiding van com mandant ir S. Moesker was aanwe zig met de bellenwagen, motorspui ten en de machinale ladder. Via de uitgeschoven ladder is het vuur met één straal in korte tijd geblust. Van Donderdag 30 Juni a.s. af kunnen op het station Schiedam slechts tot uiterlijk 20 uur rijwielen worden aangeboden ter verzending naar bestemmingen, die verder dan 40 km van Schiedam zijn gelegen. Na 20 uur kunnen geen rijwielen ten vervoer worden aangenomen. Men kan zelf aan een vlotte ver zending medewerken door tevoren een rijwielkaart te kopen en deze thuis in te vullen, door het rijwiel tijdig te voorzien van een plaatje met naam en adres van de eigenaar (plaatjes verkrijgbaar op het sta tion) en door het rijwiel zo vroeg mogelijk vóór 20 uur op het sta tion aan te brengen. Rijwielen, die per trein op het station Schiedam aankomen, kunnen in de maanden Juli en Augustus uitsluitend in ontvangst worden ge nomen aan de losweg van N.S. na bij de Overschiese Straatweg. Achteraf is de In 1952 plotseling overleden heer Fontijne ontzettend blü en dankbaar geweest voor dat Zaterdagse, op dat moment heel on prettige incident in 1909. 's Zondags begon de zonzijde van het incident, dat hem zonder inko men maakte, zich reeds voor hem af te tekenen. Wat drommel, hij bezat toch de kennis! En had hy niet ont zettend veel relaties? Jaar in, jaar uit zat hij reeds in de buitendienst en reisde naar Antwerpen, naar alle plaatsen langs de Rijn, hij kwam overal, waar schippers met hun zand schuiten en aardappelschepen lagen met een defecte motor. Hij begon voor zichzelf direct, de volgende Maandag. Wie bekommerde zich vroeger om vestigingsvergunnin gen en allerhande andere papieren rompslomp? Als je eigen baas wilde zijn, dan gaf je je als zodanig uit. Je kon, slagen of diep in de put zakken. Dat was het begin, in 1909, van wat nu is le N.V. Machinefabriek A. Fon tijne, een bloeiend bedrijf met 140 man personeel, dat in Boterstraat te Schiedam niet verder kon uitbreiden en expansie zocht. Het meende in Vlaardingen de gcschikste plaats te hebben gevonden. Volgens een ont werp van het architectenbureau Swa- neveld Goslinga uit Rotterdam liet het aannemer J. v, d. Tempel uit Schiedam een fabriek van 50x36 m. aan de Industrieweg bouwen. Vorig jaar 2 Juni werd de eerste heipaal de grond in gejaagd en volgende week Zaterdag, 2 Juli 1955, zal het zeer moderne pand officieel worden geopend. Door energie en werklust was het bedrijfje van smid Fontijne in de Schiedamse Ooievaarsteeg, waar hij in 1909 begon, al gauw te klein. In 1912 ging hij al naar de Boterstraat Of het bedrijf daar wel „boterde", behoeft men met te vragen. Het be drijfje groeide tot een moderne ma chinefabriek, nadat men eerst een moeüyke periode (de eerste wereld oorlog) had meegemaakt. Toen men echter in 1922 de vertegenwoordiging kreeg van de Zweedse Bergsund- scheepsmotoren nam het bedrijf een grote vlucht. De naam Fonttyne kreeg in stad en land bekendheid. Thans varen nog zeer veel schepen met door Fontijne gemonteerde Bergsund- motoren Na de tweede wereldoorlog heeft men geleidelijk aan het scheep vaartterrein vaarwel gezegd en is men zich meer en meer gaan toeleggen op alle soorten machi nes, die voor de rubberindustrie nodig zijn. Hierin is Fontijne cum laude geslaagd. Groter en groter werd de vraag, zowel in binnen- als buitenland, naar Fontijr.e- rubberver{be)werkende machi nes, zo groot zelfs, dat men. moest gaan uitbreiden. Voorlopig blijft het complex in Schiedam volledig gehandhaafd; ook de administratie blijft er gevestigd. Het ligt evenwel in de bedoeling t.z.t. het gehele bedrijf naar Vlaardingen over te plaatsen. Uitbreidingsmoge- Naar het buitenland TVie zo 's morgens omstreeks negen uur door de Nieuwslraat loopt ziet daar voor het gebouw van de Burgerlijke Stand een aantal fietsen tegen de muur staan. Gaat men de deur van het secretarie binnen, dan vindt men daar een gang vol mensen, die voor het loket staan, waar de pas poorten worden uitgereikt. Ieder jaar opnieuw, wanneer het zo tegen de vacanties loopt, dan is er een grote vraag naar paspoorten. Vooral sedert 1 Juli van het vorig jaar, toen de paspoorten veel goedkoper werden, Is de vraag naar deze bewijzen gestegen. De kosten voor het verkrijgen van het paspoort bedraagt nu 7.50, hierbij is 5.— voor de gemeente en 2.50 voor het rijk. Esperanto-agendo Jaudon, la 30an de junlo. Klubves- pero, mensa gimnastiko ce familio v. Gink, Ploegstr. 19. Vanu al Esperantujo por ke vi ekzereu la paroladon. De gewone drukte op het Ge meente-secretarie van mensen die een paspoort komen halen. Voor de crematie op Westerveld van. de heer M. Germeraad, oud-bin- nenregent van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam, bestond grote belangstelling. Namens de oud-wezen sprak de heer H. Muyt, die de grote accuratesse en plichts betrachting van de overledene be sprak, waardoor hij nog steeds de achting der oud-wezen bezat. Notaris P. Schaberg prees de over ledene om zijn bekwaamheid en lief devolle takt als binnenregent van het Weeshuis en. als trouw lid van de Ned. Prot. Bond. Daarnaast heeft hij Morgen-, Woensdagavond om 8 uur wordt er in de Plantage weer een concert gegeven door de Schie damse Gemeenschap, waaraan mee werken de Accordeonver. KDO, het Arbeiders Mandoline-orkest „La Ma. tinata" en de Chr. Mond-accordeon- ver. „Bravo". Het programma omvat, door KDO (om acht uur): Wilhelmus, Bonds- mars (Ernst W. F. Gert jr), Ouv. „Titus" (Mozart) en In einem Klos- tergarten (Ketèlby). Door „La Matinata" o.I.v. H. F. Jong (om 8.35 uur): Intermezzo uit de Arlezien-suite (Bizet), Offenbach Melodien, Slavenkoor (Verdi) en Ouv, in A dur (K, Wolki). Door „Pravo" ol.v. A. N. v. Daa- len (om 9.10 uur): Entree de Con cours-mars (Con). Spelende golven (wals van Wassenaar), Rosamunde fSchubert), Stradella (Flotow). Ein Wiener Walzer <P. F, de Kort) en Land of Hope en Glory (Edgar). een voorname plaats in het Schie damse verenigingsleven bekleed, o.a. als voorzitter van Volksonderwijs en Schooltuinen. Namens laatstgenoemd bestuur lichtte de heer A. Hukshom de grote verdiensten toe van de heer Germeraad als oprichter der School tuinen. waarbij enorme moeilijkhe den tijdens en na de oprichting door hem overwonnen werden. In de loop van 28 jaren hebben pl.m. 15000 tui- niertjes de vruchten daarvan ge plukt. Als opvolger, secretaris, van een kiesvereniging en bioscoopcom missie heeft hij hem ook leren waar deren. Vervolgens voerde de heer K. Prins als familielid het woord, waar na de heer C. Suttorp de vele aan wezigen voor hun belangstelling dankte. GEBOREN: Theodorus J.. z. van Th. Prein en J. J. Glcijm; Martinus J„ z. van A. Agterberg en H. Ha gen; Dilliaantje E„ d. van O. Yp- ma en C. van Barneveld; Nellie, d. van J. A. Groene weg en A. Land man; Adolph B. M„ z- van J. H. H. Op de Woert en J. M. Moonen; Mary A., d. van j. J. Koster en B, Erkelens; Taeke, z. van C. A. J, Nater en H. G. de Boer; Gijsbert, z. van G. van Rij en J. M. Jansen; Mathilda M„ d. van J. Viveen en M. M. Barkmeijer; Cornelia P., d, van A. Reedijk en C. J. Stougie; Henricus V. A., z. van A. P. Zoet mulder en C. M. de Groot; Johan nes G, A. M., z, van G. Mulder en C. J. M. Zag wijn. OVERLEDEN: W. de Graaf, 61 jaar; A. van Zyl, 71 jaar. De leges voor de gemeente zullen terug gebracht worden tot f 2.50, zo dat een paspoort dan maar f 5. zal kosten, De aanvragen zijn meestal voor de landen in Europa, enkele gaan daar buiten. Dit zijn dan meestal varensgezellen, die op Amerika of Indonesië varen of op de „wilde vaart" werkzaam zijn. Zoals bij iedere aanvraag voor het een of ander legitimatiebewijs moet men ook voor een paspoort diverse vragen beantwoorden. De man aan het loket kent deze vragen zo lang zamerhand wel uit het hoofd. Hij loopt al enkele jaartjes mee en heeft dus de nodige routine gekre gen bij dit werk. Het zijn dan ook altijd weer dezelfde vragen, die hy stelt aan de adspirant-paspoorthou- der. „Naar welk land wilt u, mijn heer. Welke kleur van ogen heeft U." Een dame aan wie dit werd ge vraagd. zette even haar bril af om de ambtenaar aan het loket in haar ogen te laten kijken. Onwillekeurig dachten we dan aan het liedje: „Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen". Natuurlijk is daar hierbij geen sprake van geweest en was het bekijken van de ogen een for maliteit. De bewuste dame, die wij voor het loket zagen staan, zette haar bril weer op. „Nu moet ik even weten hoe lang U bent, dame," zei de ambtenaar. „Misschien, wilt U een ogenblik uw hoed afzetten en even daar tegen de muur gaan staan." En de dame liep achteruit en ging voor de muur staan, waar aan een meetlat zit bevestigd. „Goed, dame, het is gebeurd, u bent 1.73 meter." De verschillende gegevens worden genoteerd en over acht dagen kan het paspoort worden afgehaald. Zo gaat dit de hele dag door, dag in dag uit komen er liefhebbers voor een nieuw paspoort, of komen er mensen, die hun paspoort laten ver lengen. Het verlengen kost momen teel f 5.Alleen de modellen van 1950 worden verlengd, paspoorten van voor die datum worden ingeno men. zodat men dan een nieuwe moet aanschaffen. Om eens te laten zien,, dat het aantal aanvragen voor paspoorten sterk toegenomen is, laten we hier enkele vergelijkende getallen vol gen. Om maar te beginnen met Maart 1954: toon werden er 124 paspoorten uitgereikt, terwijl er 8 verlengd werden. In Maart van dit jaar wat dit aantal resp. 335 en 116, In April 1954 was het aantal aan vragen weer groter, er werden in die maand nl. 182 paspoorten aan gevraagd, in April van dit jaar werden er niet minder dan 701 pas poorten. uitgegeven. Mei 1954 gingen er 311 paspoorten de deur uit en in Mei van dit jaar werden, er 985 paspoorten verstrekt, zodat er een sterke stijging valt waar te nemen. Deels zal dit komen, omdat de pas poorten goedkoper zijn geworden, deels omdat steeds meer mensen eens buiten de grenzen willen kij ken en dan zo'n „blauw "boekje" nodig hebben om zonder moeilijk heden over de grens te kunnen komen. Neemt men kinderen onder de 16 jaar mee, dan behoeft men hiervoor geen afzonderlijk paspoort te heb ben. Tot de leeftijd van 16 jaar kunnen deze kinderen meereizen op het paspoort van de ouders. Het verdient echter wel aanbeveling om kinderen van 15 jaar reeds een pas poort te geven, want in België is die vanaf de 15-jarige leeftijd ver eist, Wanneer men dus in België zou zijn met een 16-jarig kind, dan zou het mogelijk zijn dat er aan merking gemaakt zouden worden op het niet bezitten van een paspoort. De bewijzen van Nederlander schap worden ook nog wel uitge reikt, Dit bewijs geeft alleen toe gang tot België en Luxemburg, de Beneluxlanden. Wanneer men op een collectief paspoort naar het bui tenland wil, b.v. met een autobus, dan kan men met een bewijs van Nederlanderschap terecht. Ook jon gelui, die met een schooltocht even over de Belgische grens willen, kun nen volstaan met een dergelijk be wijs. De geldigheid van de paspoor ten loopt vijf jaar. De chef van de afdeling Bevol king, de heer A. van Oudenhoven, was zo welwillend ons het een en ander over het uitreiken van pas poorten te vertellen. Toen wij na het gesprek langs het loket liepen, stond daar juist een heer, die zijn paspoort liet verlengen. „Hoe lang bent U mynheer?" „Ongeveer 2.10 meter", luidde het antwoord, waarop de loketbeambte een beetje aarzelend langs de lange mijnheer naar boven keek. Ja in derdaad, het was een behoorlijke lengte. lijkheid bezit de N.V. daar, want het heeft nog een groot terrein, grenzend aan het nieuwe pand, in optie. In totaal kan Fontijne aan de Industrie weg 3300 m2 volbouwen. In Vlaar dingen gaat men voorlopig met 55 man personeel beginnen. Het ruws materiaal zal er worden bewerkt, terwijl de montage in Schiedam zal plaats vinden. In een gesprek met de directie van deze bloeiende onder neming legde men er de nadruk op, di t dit een noodoplossing is en men zo spoedig mogelijk in enkele ja ren tijds het gehele bedrijf naar Vlaardingen wil overplaatsen. Komt men het pand Industrieweg 20 te Vlaardingen binnen, dan krijgt men niet bepaald de indruk een. machinefabriek binnen te stappen. Alles zier er even zindelijk en or delijk uit hoewel het gebouw nog niet kant en klaar is. is maanden geleden het productie-proces reeds begonnen. De frisse kleuren vallen even snel op als de open was- en kleedgelegenheid. Fontijne gaat van het principe uit, dat men zo weinig mogelijk sleutels moet gebruiken. Aan de straatzijde is een showroom gereserveerd, benevens een EHBO- kamer. Daarboven bevindt zich een ruime cantine, plaats biedend aan, 100 personen. Voorts is er één wo ning in gebouwd voor een hoofd baas. Wanneer het gehele bedrijf naar Vlaardingen komt, zal er een veel grotere cantine komen en da nu daarvoor bestemde ruimte wordt dan fabnekskantoor. Het „echte" kantoor zal bij nieuwbouw ook langs de Industrieweg verrijzen, daarin komt dan de hoofd-administratie en de tekenkamer, waar nu in. Schiedam vijftien constructeurs werkzaam zijn. Fontijne ontwerpt al zijn speciaal-machines nameJij'k zelf. Hond drie kwart van de Nederland se rubber ver werkende industrie be hoort tot de klantenkring van Fon tijne, Ongeve&r twintig procent van de productie ts voor export bestemd, o.a. Indonesië; men blijkt goed tegen de buitenlandse concurrentie Duitse. Engelse en Amerikaanse opgewassen te zijn, zowel wat kwali teit als prijs betreft. De directie is een groot voorstan der van moderne bedrijfsvoering. Het blijkt niet alleen uit de moder ne kleuren, waarin het bedrijf en de af te "leveren machines en ook die in het bedrijf staan wor den geschilderd. De heer P. v. Leeu waarden zorgt hier steeds voor: in de cantine heeft hij een pretentieloze wandversiering aangebracht, die het echter bijzonder goed doet. Ook zal het aardige front een originele ver siering krijgen, waaruit men zal kunnen zien. dat er een industrieel bedrijf verborgen is achter het front van beton en glas. Uit een frame- plaat van een hydraulische pers met daarom een stel tandwielen, zoals zij worden gebruikt voor de rubber- walsmachines, blijken de voornaam ste onderdelen van door het bedrijf vervaardigde machines, Op de hoek komt een eenvoudig naambord: Op 2 Juli wordt het bedrijf ge opend. De openingsceremonie zal van 11,30—12.00 uur duren. De di rectie recipieert van 's middags 1.00 3.00 uur. De bevolking wordt in de gelegenheid gesteld het bedrijf te bezichtigen van 3.30—5,00 uur. Tot aan 1940 is het bedrijf een eenmanszaak geweest. Toen werd het een firma. In 1950 volgde de om zetting in een N.V. Directeur is de heer J. J. Fontijne, zoon van de op richter, wijlen de heer A. Fontijne. De heer A. J. Fontijne is adjunct directeur. Spreekuren Het spreekuur van de wethouder van Onderwijs op Woensdag 29 Ju ni en Woensdag 6 Juli komt te ver vallen. Het spreekuur van de inspecteur van Onderwijs is verzet van Woensdag naar Vrijdag a.s. van 3.30—5 uur. Openbare bekendmaking Afsluiting van de Vlaardingse weg In verband met de uitvoering van herstelwerkzaamheden zal de Vlaardingseweg (in voorra. Kethel) van 29 Juni tot en met 15 Juli a.s. of zoveel langer of korter als de werkzaamheden zullen vereisen* voor alle rij verkeer gesloten zijn. De pharmaceutische groothandel J. de Loos en Zn. C.V., zal op Woensdag 6 Juli de dag herdenken, waarop 125 jaar geleden de heer Jacob de Loos. apotheker uit Rot terdam, het initiatief nam tot da stichting van een handelonderne- ming. Deze onderneming heeft zich. in de loop der jaren ontwikkeld toï de huidige groothandel. Ter gelegenheid van dit feit, wordt op genoemde dag des mid dags van 3 tot 5 uur een receptie gehouden op het kantoor van da C.V. in hefc Groothandelsgebouw. Personeel gevr. Gevraagd nette werkster v. 3% dag per week. Mevr. Reens, Rotterdamsedijk 196c. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m bij levering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbesehermer, 37.50 Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, tel, 68948. Staalwaren Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Solingen, Broers- vest 57, repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa ren en Gero-cassettes is Sa- lingen, Broersvest 57 Diverse» Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrUl. West Franke- landsestraat 16. tel 66280. Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 6S402, 5 cent per ladder, ook nylons

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1