Nt&JW I De clou van het seizoen - het witte paard op het toneel Prachtige massale taptoe op de trappen van de Beurs W. v. d. BURG Leerlingen van de SMB geven n openbare ies Met muziek voorop naar 't Hengelconcours zvc-svc Diefstal na klauterpartij over daken berecht EEN BRiL Flatgebouw Lorentzlaan Vacantiespel van de S.G. wordt in scène gezet Met autopeds en hindernissen 170 kinderen op het podium VACANTIEWEEK IN ZICHT N ederlaag-ser ie van Martinit De nieuwe vleugel van de HAV-bauk Opening BLO-scholen AGENDA „De Blauwe Doffez*" vloog weer Spelevarende jongens Roeiboot gevonden Mixed-vollevbai Kleding gestolen Burgerlijke Stand Modeslioiv aan boord van de „Erasmus" ZUCHT NAAR A VONTUUR SCHSEDAEV3 IDEALE PASVORM ek Donderdag 30 Juni 1955 „Daar komt al een stel (gasten)!" roept invaller-Leo. „Kom, gaat hen tegemoet" zingt waardin-Josepha. „Waar blijven nu de gasten?" informeert Thora Hos. De gasten komen. „Nee, zin gend natuurlijk!" Gasten^ af, gedwee. Om weer te verschijnen *.e clou van het seizoen... in onder het zingen van „D, 't WITTE PAARD aan d< Zo werd gisteravond op dium in Arcade, dat hierv krap is, het eerste bedrijf ne" gezet van de operetti witte Paard"t dat onder^t van de Schiedamse -Gemeen' door de plaatselijke amateurs* gevoerd zal worden tijdens de_ cantïe-week van de S.G. in Auj tus. In de afgelopen maanden, sinds" alle belangstellenden ln een auditie bijeen zijn gebracht, is er ernstig geoefend door allen die een rol zul len spelen in het Witte Paard, De sang „zit er in", en de tekst ook. Maar nu nog het in scène zetten van het spel. Regisseur Thom Ros (uit Hil versum) springt als een kakkerlak over het toneel. Zwaaiend met ar men en benen en het hele lichaam. Hier wordt een speler op zijn plaats getrokken, daar een groep in de juiste vorm gedreven. „Zo moet je het doen", zegt hij hier en „op de maat van de muziek!" bijt hy daar. Om tenslotte te eindigen met „Nog eens helemaal over". De scène wordt herhaald. En nog eens. Inderdaad begint er dan vorm te komen in de grote groep mede- ipelenden, die het podium vrijwel vult. Dan een andere scène. Van de vrolijke advocaat Sïedler, die zingt dat hij zo graag bergen beklimt en daarbij (bij de zang wel te be grijpen) geassisteerd wordt door 'n koortje van kellnerinnen. Een scène die makkelijker in elkaar te zetten is, daar cr minder mensen voor het licht verschijnen. Volgende scène. Siedler heeft ru zie met de oudere Giesecke. Om een kamer. Waardin Josephs komt zingende tussenbeide, maar stopt in eens. „Waar blijft de muziek?" Op- die scène en opnieuw laat je zich een blauw oog slaan, ie scène, Net zo lang tot re- "^05 tevreden is en een ikondigt. Waarop de zan- ;angeressen een run nemen foyer om zich de schor kelen te smeren. 5nt er vorm in „In het Witte Elke Woensdagavond wordt geoefend in Arcade en het gaat met smaak en genoegen. „De tekst is we! moeilijk", zucht een hoofd rol naast ons, die niet óp hoefde, maar toch komt kijken. Want de tekst bestaat uit korte zinnen, het geen het spel wel verlevendigt maar ook zwaardere eisen stelt aan het samenspel. Die tekst van de oorspronkelijke operette heeft overigens wel een grondige wijziging ondergaan, Het stuk was al eerder aangekondigd „als van elastiek" te zijn en de regisseur heeft die kans aangegre pen. om de tekst naar behoefte te veranderen. „Je herkent het nauwe lijks meer terug", meent een van de bestuursleden. Een operette, hoe eenvoudig ook van opzet, eist nu eenmaal een aantal bedreven solo-zangers en zangeressen en die zijn wat moeilijk te krijgen. Daarom is van de ope rette een. toneelstuk gemaakt waar bij overigens op ruime schaal 2ang en ballet is ingeweven. Bovendien is daardoor het aantal medespelen den aanzienlijk uitgebreid kunnen worden. Dit bedraagt nu achttien spelers en ongeveer veertig zangers en zangeressen in het koor. Daar naast komt dan nog de ballet-groep en het orkest, waar ook naarstig wordt gerepeteerd. Het aantal medewerkenden is dan ook heel groot. Hetgeen wel mag in een „gemeenschaps-stuk" zoals het Vacantie-week-spei beoogt te zijn. Een bezwaar is echter wel dat de vacantietijd tol eist, Mogelijk dat de spelers als ze vacantie hebben, de ze doorbrengen in Het witte Paard, maar dan in Tirol en niet bij de naamgenoot die in Schiedam aan het ontstaan is. Dit is wel eens hinderlijk bij het repeteren, vooral wanneer het hoofdrollen betreft. Maar toch, Het witte Paard, dat begin Maart van stal is gegaan, heeft al een tijd gedraafd, is nu in galop overgegaan en over twee maanden, tijdens de feestweek, kun nen de Schiedammers het beestje in volle ren zien. Jeugd Jolijt Gisteravond heeft de Schiedamse jeugd zich op twee plaatsen in de stad over kunnen geven aan het „Jeugd Jolijt" en wel in het westen op het Fabri-plein en in het oosten op de Snellius-singel. Op het Fabri-plein waren het de kleintjes van 8 tot 11 jaar die zich hebben uitgesloofd op hun autopeds. Hier was het de heer Karei Schol ten persoonlijk die de scepter zwaai de, of beter gezegd de microfoon hanteerde, waarmee hij de kinderen naar de startplaats dirigeerde en hen de ren naar het snoepje aan het eind van de baan deed ondernemen. Dit dirigeren ging dermate gepaard met vaderlijke vermaningen, stand jes en opvoedkundige aanwijzigin- gen dat de hele buurt via de luid spreker er zich mee heeft kunnen amuseren. De belangstelling in alle leeftijd klassen was groot, waarschijnlijk lokte het in het vooruitzicht gestelde snoepje en de kleintjes hebben braaf hun best gedaan. Op de Snellius-singel heeft de jeugd van 11 tot 15 jaar, onder de vlag van „Het Singel kwartier" over de straat gerold in een loop met hindernissen. Hier vocht een straat vol kinderen om maar mee te mo gen doen, zodat wel aan het gestel de doel is beantwoord. De hindernissen waren overigens niet voor de poes: eerst moesten de kinderen door een vrij-hangende autoband kruipen daarna een bal door een korf werpen (wat nog de moeilijkste opgaaf bleek), daarna door een tonnetje kruipen om ten slotte de prettigste „hindernis" te nemen het met een rietje leegdrin ken van een flesje limonade. De jeugdige deelnemers en -neem- ïters hebben hun best gedaan tot groot vermaak van de toeschouwers. Het is een goede gedachte geweest van de Schiedamse Muziek- en Balletschool om voor de sluiting van de school nog een openbare voor drachtsavond te houden in Musis Sacrum. De vorderingen van de leer lingen waren op deze avond wel te merken. Vooral de massale opening* met 170 leerlingen was goed voorbereid en toonde dat de kinderen met enthousiasme de lessen hebben gevolgd en op deze openbare les hun uiterste best deden. Deze massale opening werd geleid door Louis van den Hoonaard, die de nodige tact en geduld, bezit om kinderen op dc juiste wijze begrip voor muziek bij te brengen. De En- sembleklasse, die aan deze opening meedeed, bestond uit de blokfluit klassen. een kinderkoor, de klassen van het Algemeen Vormend Muziek onderwijs en het mandolineorkest. De methode van de Schiedamse Mu ziek- en Balletschool begint n.l. het muziekonderricht met blokfluitles- sen. Deze blokfluitlessen vergemak kelijken het verder muziekonder wijs en vormen een goede basis voor het muziekgevoei. De Balletklasse gaf een goede vertolking van een wals op muziek van Johann Strauss. De goede houdingen kwamen door een groep grotere meisjes goed naar voren. De Polka, eveneens op muziek van Joh. Strauss, werd vlot uitgevoerd door deze leerlingen, die nog geen jaar les hebben gehad. De kinderklasse van de ballet- afdeling voerde daarna op „In de speelgoedwinkel", een spel gebaseerd op kinderliedjes en „Het gestolen ei" een danssprookje in 3 bedrijven op muziek van Fr. Burgmuller en J- Haydn. In dit sprookjesspel konden de jeugdige balletïeerlingen hun fantasie en hun activiteit naar harte lust uitleven. De muzikale begelei ding werd verzorgd door Norbert Loeser. De beginklasse van de muziek school, die daarna aan de beurt was begon met „Tausendschön", van H. Lichner, op de piano gespeeld door Rene Fons. Een Deense boerendans werd vertolkt door jaap Monté op de violoncel en de wals ..Frühling- sahnen", van L. Streabbog door Wim Bokkers op de accordeon. De Sonatine in G Dur van Ludwig van Beethoven vond op de piano een goede vertolking door Neily Verlinde. Hans Delmee speelde op zijn blokfluit de „Sonate in Bes Dur" van G. F. Handel. Het Mandoline-ensemble o.l.v. me vrouw W. Menningh voerde na de pauze uit „Menuet in C Dur". van R. Krebs. „de Ouverture in C Dur", van B- Kwist en Melodieën uit de Opera „Der Freischütz", van C. M. Evenals vorig jaar zal tijdens de Vacantfeweek van de Schiedamse Ge meenschap weer een groot stedelijk Hengelconcours worden gehouden en wel op Zaterdag 20 Augustus in de Schie, aanvang 3 uur. De deelneming staat open voor iedere Schiedamse hengelaar van 16 jaar en ouder. Er is uit de verschillende Schiedamse Verenigingen op een gemeenschappelijke vergadering een commissie benoemd, welke de organisatie van dit groots opgezette concours in handen heeft. v. Weber. Dit ensemble voerde deze werken goed uit. Deze voordrachtsavond werd be sloten met de „Rondo pastorale", uit de 5e sonate van X. Lefèvre door Jaap van Buren, clarinet en Ada de Ridder, piano, leerlingen van de be- ginklasse en twee muziekwerkjes door leerlingen van de middenklasse. De voorzitter van de Stichting Schiedamse Muziek- en Balletschool, de heer H. Wisman, opende de avond en sprak er zijn voldoening over uit. dat steeds meer ouders gaan inzien, dat muziekonderwijs een belangrijk opvoedingsmiddel kan zijn voor kin deren. In de laatste wedstrijd In de Mar tinit-nederlaagserie tegen Fortuna heeft het Martinit-elftal weer bewe zen nog wel iets te kunnen presteren. Fortuna verscheen met de kam- pïoens-ploeg en daarom was het voor de Martlnitersgeen ljchte taak, vooral de achterhoede had het zwaar te stellen met de geraffineerd spelende voorhoede van de gasten. De oud-SVWer bracht echter door zijn zwerven wat verlichting. De uit slag van 2—3 was voor Martinit dan ook geen slechte uitslag. Vanavond treed HBSS als tegen stander op en deze zal zeker trachten de tot nu toe bereikte resultaten te verbeteren en wat dat betreft zijn de kansen wel goed gezien de 21 en 3—2 nederlagen. Maar het Martinit- elftal komt met enkele nieuwe spe lers ook op toeren, zodat het van avond wel kan. spannen. De nieuwe vleugel van de H.A.V.- Bank aan de Gerrit Verboonstraat, zal Vrijdag S Juii in gebruik wor den genomen. De snelle groei van de maatschappij en van de dochter vennootschap hebben deze ruimere huisvesting noodzakelijk gemaakt. Nu de B.L.O.-scholen in Nieuw- land reeds enige tijd in gebruik zijn, vernemen wij dat waarschijnlijk de officiële opening zal plaats vinden op Maandag 18 Juli. De opening zal worden bijgewoond door de hoofd inspecteur van het B.L.O.-Onderwijs, de heer Vlietstra uit Utrecht. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers om 2 uur met muziek van de grote Markt vertrekken naar het viswater. De loting zal plaats hebben op 10 Augustus en wel bij de heer Van Lint, Broersvest, waar ook na een wedstrijd het vis wegen zal plaats vinden. De prijzen zullen op Woensdag 24 Augustus worden uit gereikt in café Thalia, Hoogstraat, alhier. Men kan zich als deelnemer opge ven aan de volgende adressen: A. Burggraaf. Teijlerstraat 5a. alg. se cretaris: D. Voets, Leliestraat 33; Krokne, Oude Kerkhof 18; K. Meijer, Mariastraat 10; C. de Bijs, Kreupel- straat 56 A; J. Kristen. Lekstraat 60. Op Woensdag 24 Augustus zal er tevens een Hengelconcours voor de Jeugd worden gehouden, eveneens in de Schie. Deze wedstrijd begint om 2.30 uur. De organisatie van dit con cours is in handen van de Schiedam se Jeugdhengelaars vereniging. Jon gens tot 16 jaar kunnen zich vanaf heden opgeven bij de volgende adres sen waar ook alle inlichtingen zullen worden verstrekt A, Th. Degeling, Herenstraat 25/12; D. de Bruin, Nieuwsticht z,z* 17; J. v. d. Heiden, Stationsstraat 49; D- Voets. Leliestraat 33. De inschrijving sluit Woensdag 17 Augustus. Tfflusportöct9cn*2cs Op Maandag 22 Augustus i# er op bet parcours Stadhouderriaan dit jaar weer de bekende Transportfietsen race. Slagers, bakkers en andere be rijders kunnen zich vanaf heden melden als deelnemer bij onderstaan de adressen: Het Kantoor der Schiedamse Ge meenschap; W. Nieuwstratcn, Maas dijk 108 H; P. F. V. d. Ploeg. Prof. Aalberselaan 68; M. van Dijk, Gali- leistraat 74a. Rolschnatscnwedstryd Aan deze adressen kunnen zich ook opgeven jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar voor de grote Rolschaatsen- wedstrijd welke zal gehouden wor den op de Maasboulevard op Vrijdag 26 Augustus aanvang 2.30 uur. Geslaagd De heer C. v, d. Hoek uit Schie dam is aan de Rijksuniversiteit te Leiden gestaagd voor het candidaats- examen biologie. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bU ongeval: G.G. en G.D„ Tuiniaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Mcsenro: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen; Passage: 2 uur: „Rear Window". Monopole; 2, 7 en 9 uur: „High Noon". Voorstellingen: Passage: 8 uur: Cabaretavond C A.B. Jeugdjoljjt: Hagustraat: 7 utir: Autopedwed strijd. Gem. publicatie W estfrankelandse- dijk gedeeltelijk afgesloten Ingevolge artikel 12, 2e ltd, van de Wegen wet wordt ter openbare kennis gebracht, dat ter gemeente secretarie van Schiedam (Afdeling Algemene Zaken - Stadhuis) van I Juli tot cn met 14 Juli 1955 ter inzage van een ieder is gelegd het besluit van de raad der gemeente Schiedam van 25 Maart 1955. goed gekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 24 Mei 1955 G.S. No. 201, tot het onttrekken van een gedeelte van de Westfrankelandsedijk aan het openbaar vorkeer, met ingang van de dag, waarop de omlegging voor het verkeer in gebruik zal worden genomena Schiedam, 29 Juni 1955, Burgemeester en Wethouders van Schiedam. De Secretaris, N. J. POST De Burgemeester, J. W. PEEK De Schiedamse postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" hield een wedvlucht vanuit Crul. De eerste duif kwam aan om 13.00.04 uur, de laatste duif arriveerde 14.06.46 uur. De uitslag was: 1 Duivenbode; 2 A. J. Kazen- broot; 3 16 Limborgh; 4 10 24 N. Kerkhof; 5 H. J. Brokling; 6 v. d. Steen; 7 8 Sloot en Co; 9 Rouwen- berg; 11 A. Broeders; 12 M. Put ters; 13 Morra; 14 17 J. Winteler; 15 21 25 J. W. Kazenbroot: 18 gebr. Lems; 19 De Rouw; 20 23 C. A. Hersbach; 22 v. Leeuwen. Twee jongens van tien jaar zijn gisteren aan het spelevaren geweest met een boot van de Havendienst, die bij de Oranjebrug m Schiedam ligt. Zij hebben toen de roeispanen in de Nieuwe Haven gegomd. De roeispanen, frijn opgevist en de beide knaapjes zijn door de politie onder handen genomen. In de Wilhelminahaven is een on bemande roeiboot komen binnendrij ven. De boot is drie en een halve meter lang en is van buiten groen cn van binnen grijs geverfd. Personeel van de werf Wilton Fijenoord heeft de roeiboot vastgelegd. Weer tras het een nationale jecstdag, tec er stonden tienduizenden Rot terdammers geschaard om de trappen van de Beurs om een taptoe aan te horen, ditmaal samen mei de luisteraars naar het Hdvcrsuttise -nationale programma ter gelegenheid van Prins Bernhard's verjaardagt Het tras een b\jzovde.re taptoe, want niet alleen de Mrariniersfcapel stond op de trap pen van de Beurs, ook de Koninklijke Militaire Kapel was er, evenals de Vuchtmachtkapel cn het Jadhthoorn-korps van het Garderegiment Jagers; tezamen het beste teat Nederland te bieden heeft aan militaire muziek. „Da's Guus!" zeiden dc mensen. ..da's Guus"; en die Guus was Guus Wcitzel. niet alleen aan de radio's te horen: zijn ooggetuigenverslag was via luidsprekers te volgeu door alle aanwezigen. Fanfare van alle koperblazers, daar begon dc taptoe mee, dan: gejuich van het publiek (op verzoek). De tamboers lieten een straffe roffel horen, de trompet ten schalden en daarna speelden de korpsen tezamen de koraal „Blijf bij mij, Heer". Afwisselend beklommen de drie dirigenten het geïmproviseerde ge stoelte om een onderdeel van de tap toe te leiden. Kapitein Gijsbert Nieuwland in de donkerblauwe ma riniers-uniform. de Rotterdammers welbekend: kapitein Rocus van Ypercn van de Militaire Kapel, evenals zijn mannen in de ceremo niële tenue, met veel goud, met dc kolbak: le luitenant H. van Diepen beek. in de lichtblauw-mel-zwarte uniform van de Luchtmachtkapol. De mengeling van al die uniformen, van het eenvoudige donkerblauw der Mariniers tot het vrolijke lichtblauw der Luchtmacht, gaf een schitterend schouwspel. Een wel ongewone nederlaagserie had het Rotterdamse ZVC georga niseerd. Hier moesten per vereni ging een A. B cn C-zestal. bestaan de uit 4 heren en 2 dames de strijd met ZVC aanbinden. Hoewel de gastheren profiteerden van hun grotere routine in mixed- volleybal, was het spel van het SVC B- en C-zestal toch ver be neden de verwachting. SVC C ver loor met 30. Het B-team wist nog één game te winnen en verloor dus met 2—1. Het A-team deed het beter. Hier toonden de spelers en speelsters meer inzicht, hoe met het zestal tot goed samenspel te komen. De he ren betrokken de meisjes steeds in de aanval. De meisjes beperkten zich zoveel mogelijk tot het geven van (veelal goede) set-ups aan hun langere heren medespelers, zodat bij dit team de sterkere aanval ze gevierde over de grotere routine van het ZVC a-zestal. Uitslag 2—1 voorSVC. Uit bet kledinglokaal van de werf „Nieuwe Waterweg" zijn een gabar dine regenjas cn een overhemd van de heer J. van D. uit Schiedam ge stolen. Geslaagd Aan de stichting „Klinisch Hoger Onderwijs" te Rotterdam slaagde voor het arts-examen onze stadge note mej. M. Th. L. iStegmann. GEBOREN; Petrus J«, z._ van H. J. Th, Hendriks en H. J. van Eijk; Cornelis W., z. van H. Romers en A. W. Visser; Arie, z. van A. Ge- lens en E. I. R. Siewert. OVERLEDEN: C. L. Wasman, 51 jaar. Marsen van John Philip Sousa, van Al ford en van anderen werden gespeeld; de groen-uit gedoste Jagers manipuleerden met hun trompetten en hoorns: de statige tamboers van de Grenadiers rofrelden er op los. Zo naderde het eind van deze taptoe, gegeven op de daarvoor misschien meest geschikte plek in ons land. Achtereenvolgens klonken de defi- leermarson vin do Marine (met de speelse fluiten er doorheen), van de Grenadiers (Turf in je ransel), van de Luchtmacht: en ook lieten de Jagers zich allemaal horen. Na de gezamenlijke koraal „Dankt, dankt nu allen God" klonk, terwijl geen ander geluid dc stilte brak. uit de trompet van adjudant-muzikant J. Verheven van de Grenadiers kris- talzuiver cn beheerst de ..Infanterie Taptoe". Kapitein Nieuwland leidde tenslotte het massale Wilhelmus, dat eindigde met echoënd applaus, en de spontane kreet: „een extra-applaus voor onze muzikanten!" De tiendui zenden gingen tevreden huiswaarts. Op Donderdag 7 Juli zullen de Nederlandse textieldrukkers voor leden van Rotterdamse vrouwenver enigingen aan boord van de „Eras mus" tijdens een tocht door de havens een modeshow houden. De Twentse en Oost-Brabantse textielfabrikanten waren ervan over tuigd. dat men zoiets in Rotterdam nergens anders dan op een boot kan doen Gehoord cn gezien door alle aan wezigen: Guus Weitzel. Voor het front van de musici stond hij zijn verslag te geven. Op 26 April klommen de 29-ja- rige matroos P. M. M. en de 24- jarige werkster M. S-, na een avon tuurlijke tocht over daken en dak goten via het zolderraam de wo ning van de caféhoudster P. S. In de Delistraat binnen. Zij wisten, dat in de woning een groot bedrag aan geld aanwezig moest zyn. Het meis je kende de omgeving, want zij werkte by mevrouw S- Zij was het ook, die de beide honden van de caféhoudster koest hield, terwijl M. het huis doorzocht. In dc woonkamer vond hy een emmer met rollen kwartjes naast het bureau vstaagt. Op het bureau stond een vergiet met dubbeltjes en in de laden vond hij een pak Nederlands, Engels en Amerikaans bankpapier, alles bij elkaar een waarde van f 7700. Via dc dakgoot verdween het tweetal met het geld, maar zy de den het zo onhandig dat zij door omwonenden werden gezien. Zo kwam het. dat de inbraak spoedig kon worden opgehelderd. Heden morgen stond het tweetal voor de Rotterdamse rechtbank. De rapporten over hen waren in mineur gesteld. Al was de straflijst van M. klein en had mej. S- een blanco verleden ..Slap en zonder ruggegraat. een man van twaalf ambachten en der tien ongelukken", noemde de offi cier M. Hij eiste tegen hem twee jaar raet aftrek. Mej. S. was volgens de officier ook niet zo onschuldig als ze deed voorkomen. Zij had wel degelijk een actieve rol gespeeld bij de in braak; dat bleek wel uit de brief jes die ze hem uit het huis van bewaring probeerde te sturen. Hij eiste tegen haar een jaar gevange nisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk. De verdedigster, mevrouw Tim mermans, was van mening, dat het tweetal eerder uit zucht naar avon tuur het misdrijf nad begaan. Zij bepleitte clementie. Uitspraak over veertien dagen. Tot docent in de "Spaanse en Portugese taal en handelsterminolo gieën aan de Nederlandse Economi sche Hogeshool te Rotterdam is be noemd, met ingang van 1 September, de heer A. H. Combé te Amsterdam. Grote en speciale maten voor elke beurs, leeftijd en maat DAMESMODES L. Kerkstraat 19, tel. 661 SS LJAiV «AAK D DE BRUIN Oranjestraat U Schiedam Tel. 66431 Regen verstoort schietwedstrijd Gisteren zouden de traditionele politie-schietwedstrijden gehouden tussen de korpsen van Schiedam, Vlaardingen erj Maassluis, maar we gens de regen zijn deze wedstrijden niet doorgegaan. Deze kamp om de Burgemeesters-beker is nu uitge steld tot 9 Juli, op het terrein van de HVO in Vlaardingen. Dam vs ut otlvs brengt speciaal Mantelcostuums Deux-pièces Japonnen Blouses Rokken enz. Zomerjurkjes reeds v.a. S 9.75 Flatteus Modieus - Modern W. v. «L BURG L. Kerkstraat 19 - Tel. 66135 WAIA Stroplesa beho, met elastieken zijpanden, $ati[« met kant, met lange maagband 12 50 zonder maagband 5,75 Creaties i tule eloiHek, voor* en rugpand e WAIA Ga mi met satijnen No. IOóO. 18,95 WAIA beha, broderie angloise, met halve maagband v.a. 5,90 b WALA „TREE ACTION' G*>«- Cfhfd net.% ennerp Gcü*: doer Cc o/crsUg or.'cc perfie bewegingsvrijheid. 39.50 WALA bekt M« f ixim pop verhoogt d« charme ven Uw nieuw# roorjaersloilel Meent 67 Groene HllledijSc 267 Noordjmgel 39 Dordtseleen 112 Schiedam: Orenjegalerij 17 VOOR HORIZONTALE VERKOOP Nu het Aannemingsbedrijf Van de Wetering Van Dalen in Schiedam 1-ergimning heeft verkiegen van de Gemeenteraad om een stuk grond aan de Lorentzlaan te kopen, wordt er ook spoed gezet achter het plan om op dit stuk grond een flatge bouw van 5 étages neer te zetten. Men is thans bezig met het aanvoe ren van de hei-palen en volgen» ver wachting zal volgende week de eer ste paal de grond ingaan. Volgens het ontwerp van architect Dürrer zal bet gebouw 3 winkels bevatten en 31 woningen, die te be reiken zullen zijn met een lift. De woningen zullen allen drie kamers bevatten en een zg. fabrieks-keuken. Het complex wordt door het Aan nemersbedrijf voor eigen rekening gebouwd, maar de woningen zijn bestemd voor de „horizontale ver koop", waarbij de gegadigden, een appartement kapen en zo een deel van het gebouw en ook de grond in eigendom ontvangen. De koopprijs van de woningen komt gemiddeld op f 17.000 te staan, waarbij de gunstiger gelegen woningen wat duurder en de ande ren wat goedkoper worden. Hierbij zal de „galerij-bouw" worden toege past. SLAAPKAMERS Eén van de veie modellen uit onze collectie -II Dok hier ons QEYies verplichting 1PART en DEGELIJK mei volte 2 625 eslles op beadengebied voor DE SPECIAALZAAK BROERSVEST 64—66 SCHIEDAM 0*0 0*0 Q*© 0*0 0*© Te koop aangeb. Grote, keuze wringers 39. 49.—, 67.—, wasketels ƒ7.—. ƒ7.50, ƒ8.75. ƒ9.45 enz, Wasteiien ƒ5.35, 7.60. ƒ9.--, 10.25 enz. Waterslang 0.55 p. intr. Frans van Thienen. Broersveld 123, Tel. 69799, Reclame-aanbieding. Lig stoelen met armleuning 12.50. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar 11.50. Raamhorren ƒ175 enz. Frans van Thienen Broers vel rl 123, De straat waar Vrijdags markt is. Bronzen gordijnrail, compl. f 1.p. mtr. Gordijnveer plastic ƒ0 40 p mtr. Trap roeden ƒ0.32. ƒ0.34. ƒ0.50. Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen. Broersveld 123. Tel. Woniagruil Wonlngrui) A'óatnSchie dam. Aqngeb. kleine woning te Amsterdam legen woning te S'ciam, R'riom of omg. Br. no S 366. bur. v. d. blad. X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1