De Broekenkoning P.C.Mouthaan m Wat zijn de kansen in Schiedam voor een „Kinder-kunstklas 10 tot 25% korting 3ierfz BERINI M 21 ENGELEN Waar de jeugd zich kan uiten in verf en klei KofferS gbbhb CABpropaganda-avond met non-stop-programma ««we, A. verwaijen Pontiac Horloges H.TH.v. d.VLERK Zolang de bus niet rijdt geen postzegelkastjes VMiNDA ™Msm*T5s~smm Gaat niet met vacantie Waar dat wiel draait FOTO NIESTADT, typiste joja Kékmf[ Motorbrandje ZOMERUGSTOELEN ZONGORDIJNEN Burgerlijke Stand Ruitenvernielers Tante Pos blijft schipperen prijsen NYLON JAPON Gjj- "'1 een fantastische bromfiets |p 'Mi 2 Vrijdag 1 Juli 1955 1 Anderzijd?, beslaat de neiging tot 1 analyse en betweterigheid aangaande de psychologische achtergronden. De kindertekening echter behoort vóór alles een schakel te zijn in de reeks kind-tekening-op voeder, zodat de lei ding in handen dient te zijn van mensen met grote kennis en liefde i voor het kind en met een groot ver- i In het Schiedamse Stedelijk Museum is. enige tijd geleden de r,*K,eT.nn\hetKe£n des kinds is te; expositie ..Kinderen ,'itcn Zich" gehouden, waarbij de prille kunst- keXn/^Sit* neemt echter* *n ie"* wee' expressies van kinderen over de eehelc wereld zijn ectoond. Een fiat 1101 kind soms vo1 trots zijn pro- expositie die toen in Schiedam «el «er de aandacht hec"ft getrokken, j S"i™fc4m'*iJSS.n,St''wt Niei alleen doen net geëxposeerde materiaal cn het record aantak 1 werk ook al? een soort zclfbeves- bezoeker*, maar ook door Vl feit dat dc Schiedamse jeugd geen ge- j «f noecen ncctt genomen met alleen maar te kijken hoe andere kinderen ringende wereld. zich uiten, cn, zeer gestimuleerd door de organisatoren van de M*j- Vcr?**« dan verder i expositie ook zelf aan het „uiten" zijn gegaan. Bij de opening heeft j dLreUJwSrSoepcnLsUanfmet j u i.<hrttrri/.r c-Tkci gegeven aan zijn gevoelens van sym- j s?bsi5j.T Van waar het1 Advertentie t.M.) BnTTÊRRDI'K2*L (Advertentie JJVI.j wethouder Sabel uitdrukkinc gegeven aan zijn gevoelens van svm- sabsid 0 pathic tegenover alle «erkzaamheden. die de jeugd tor whiffle vrcugdeschcnkende creatieve arbeid kunnen brengen. Wat is er toen j reeds op practische wijze wordt gevolgd op deze inspirerende expositie? i stimuleerd Men kan zich misschien nn? her-rijen en balaadigheid. noewei nu «,h««v J- inneren hoe het gegaan is. De or ga- streven 2eker niet bi' -Ue kinderen I jl."a rn-teren. m« comm» WD._Schw.:ral p.kke», MM er bij de kl«te; j ?S^SS?4«,Sa&Steï?,S 1 gehele sfeer van de kunstklas is er een van warme activiteit, enthousias- f me. overgave, humor en van zinvolle levensverwerkelijking. fn de Hoogstraat is gisteravond de motorfiets van de heer M. in arand geraakt doordat vonken ben zine uit een lekke leiding deelt ontvlammen. De motor kreeg enige schade. Met een emmer water heeft de eigenaar het vuur geblust, Mduerrenne I M VAX AF J 755 IN ALLE MATEN* EN SOORTEN Juist in een industrie, en fabrieks- ill a Proefballon germann aan het hoofd kregen zo het i ren die uit de milieu's komen, waar j idee van: wanneer de kinderen de een goede bodem aanwezig is om de expositie hebben gezien en. gemerkt kinderen zich ook in cultureel op hebben hoe andere kinderen over de zicht te doen ontplooien, de mogelijk- gehele wereld zich kunnen uitdruk- heid orr. de ingeboren dadendrang ken, misschien krijgen ij dan ook de zich te laten ontlasten in artistieke behoefte om zich vrijelijk te uiten richting. Maar in Schiedam bestaat Om dit te stimuleren is er toen pa-geen gelegenheid of inrichting waar pier gekocht, wat verf en penselen.deze ontplooiing op verantwoorde boetseerklei en dergelijk materiaal j wijze geleid kan worden. De voor- en de kinderen die de expositie be-i zichtige eerste stap die gedaan werd zochten werden uitgenodigd om „het in die richting bij de expositie „Kin- zelf* ook eens te proberen. Dit ging 1 deren uiten zich", is door geen twee- irt de geest van: als enkelen cotnspi- 1 de stap gevolgd, reerd raken, dan is he; meegenomen doen ze het niet. dan is er niets verloren. Hoe anders is het toen uitge komen! Het liep storm var de jeug dige Schiedammertjes die ook eens een stap o? het artistieke pad wil den wagen. Er is naar hartelust ge verfd en gekneed en de kinderen moesten bij gebrek aan outillage In de rij staan om op hun beurt te wachten. Hierbij is dus wel «e bleken. dat ook bij de Schiedamse jeugd, net als bij de jeugd overal elders, de drang bvstaat om zich te uiten Reeds op school wordt het kind gebonden door de leerstof en het besef, dat er exa mens gedaan moeten worden om een diploma te halen. Maar in de vrije tijd wil het zeif wel aan de slag om met creatief* vreugde-scheppend da: te doen, waar het zelf zin in j werk. Hier wordt niet gemusiceerd heeft. j of toneel Bij gebrek aan leiding kan deze j beoefend, dadendrang in het verkeerde spoorgeschilderd en geboetseerd dat he: WONINGINRICHTING HOOGSTRAAT 184-186, Tel. 67581 Nog niet althans. Want de ideeën van toen zijn toch blijven hangen. Door de .Schiedamse Gemeenschap*" nu, is een proef-ballonnetje opge laten. Dit ballonnetje bestaat uit een artikel irt het laatste nummer van het orgaan, waarin mej, Jeanne Ver steeg. lerares M.O. tekenen en werk zaam aan de schilder- en tekenkias- sen van de gemeente Rotterdam, de stelling poneert: Een Schiedamse „kinrfer-kunstklas" zou in een be hoefte voorzien. Zij wijst naar de kunst klassen van de Academie van Beeldende Kunsten irt Rotterdam, waarop de teken- en schildergrage jeugd volop de ge legenheid krijgt zich bezig te houden el mogelijkheden Nu Is aan het proef-baltonnetje, dat de Schiedamse Gemeenschap aldus j oplaat reeds eerder gewerkt. Want j de heren H. Visser van de S.G„ D, I Schwagermann, conservator van het Museum en A. Ch. H, Slot jr, leraar aan de R|jks-H.B.S. Hebben icedg de mogelijkheden van het in *t leven roepen van ao*n kuastklas in Schie dam hekeken en contact opgenomen met de heer Spuybroek, de leider van de Rotterdamse kla*sen. Hun Indruk is. dat er zeker mogelijkheden be staan. Als werkruimte voor de kunstklas kan eventueel de zolder van het Ste delijk Museum dienen, die met vrij eenvoudige middelen daartoe ge schikt gemaakt worden. Het is zeker geen gebit ende eis. dat deze kunstkla? nu juist in het Museum komt. elke ruimte kan er wel voor dienen. Maai een museum biedt aan de andere kant weer vele aestheti- sche mogelijkheden. Op hun wande ling door de museum-ruimten, komen de kinderen onwillekeurig in con tact met de uitingen van de oude en moderne kunstenaars en allicht blijft Gisteren heeft de polrtie een eon- tróle-actie op vrachtauto's gehouden. Er zijn 27 processen-verbaal opge- maakt waarvan 17 voor technische gebreken aan de wagens. De politie heeft verder nog 43 bekeuringen uitgedeeld aan andere weggebrui kers. Het Schiedamse Comité voor Auto- rn Boottochtjes, de C.AJ3. heeft zich altijd mogen verheugen in een grnte medewerking van de zijde van het Schiedamse publiek. Dit kwam gisteravond in hei Passa ge-theater. waar con propaganda- feesl avond werd gehouden. weer eens duidelijk naar voren. De aan wezigen kregen een prettige avond aangeboden door het radio-ensem ble Charles Arrt* met medewerking van Jan de Clcr, De voorzitter van de C.A.B., de hoer A. T. Schuddebeurs. opende deze propaganda-avond en heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de commissaris van politie, de heer K. Rijpma en afge vaardigden van diverse organisaties in Schiedam. Het doel van de CAB is iedereen bekend. Opgericht in 1926 om lichamelijk gebrekkigen zo nu en dan eens te verrassen met een pleziertje, gaat men nu in het zomerseizoen autotochtjes maken naar dc mooie plekjes in ons land. En dat de mensen dit op hoge prijs stellen, daar kunnen wij van ver zekerd zijn. Het non-stop-programma van het radio-ensemble Charles Aerts, dat daarna volgde heeft de aanwe zigen enige uren van aangenaam amusement bezorgd. De hammond organist Cas Rus droeg hiertoe niet in het minst bij. Hij bracht een pot pourri van populaire verzoeknum mers. Peter. „Marietje" Piekos. Neerlands meest geïmiteerde imita tor zorgde voor leuke imitaties en falies daarbij zijn wangen bol om zijn grapjes voor te dragen. De „Drie Olympia Zusjes" brach ten een Volendammer dansact, het geen veel applaus oogstte. ..The four Osmani-artisten" van de acro batische show van het Palladium in Londen voerden gewaagde toeren uil, die de talrijke aanwezigen met spanning volgden. Charles Aerts, die de leiding vtm deze avond had, zong enkele opera-nummers. De conferencier Jan de Cler in zijn „anders dan anders" behoeft weinig commentaar. Hij kreeg de lachers direct op zijn hand. hetgeen bij" confere tes nu eenmaal noodza kelijk is. Onder de aanwezigen merkten wij nog wethouder Th. J. L. van den Berg op. OVERLEDEN: P. M. Verkadee 78 j.: J. C. van Di,|k. 73 j.. wed. van W. Ger ritsen. ONDERTROUWD: 30 Juni :H. A, J. Bosma, 23 j. en J. C. van Tilburg. 23 j.: J. W. Dullaard. 24 j. ca Tb. J. M. Hendriks. 28 j.: H, H. M. Geul. 23 j. en M. Droog, 22 j,; J. Frederik, 25 j. en G. van Haaften. 20 j.; W. van Loe ren, 2fi I. en E. v, d, Gaag, 22 j.: C. van Lu ijk. 36 j. en E. L. M. Lüdecke, 35 p. v. d. Meer. 28 j. en E. Roe- Jofs. 29 j.; J. Meerhof, 27 j. en H. G. L. Albrecht 20 J.; C. Pluijtn, 27 j. en N. van Heest. 24 j.; P. Ouwendijk, 20 j. en N. G. Tettelaar. 18 j.; P. Sla, 22 j. en C. H. Soeters. 22 j.: G. Vers tra aten. 24 j. cn G. C. Valk. 25 j.: S. Wassink. 26 j. en H. van Woerkom. 21 J. i GEHUWD: P. S. Jansen 29 jaar en A. M. L. Dcimïe 23 Jaar; N. Rammeloo 27 jaar en M. M. Meijer 27 Jaar. J, HeHstcr 25 jaar cn H. M. Eikenbrock 24 jaar: L, van Pelt 24 Jaar en M. Kalisbeek 23 jaar; A. v.d Hoek 21 jaar en A. Sta 19 Jaar; L. van Locnen IP jaar ert I. Ch. J. Boon 18 jaar; P. A. HeUemons 22 jaar en H. Monster 21 Jaar; B. A, M. Mek-hers 26 jaar er. F. P. Boereboom 25 jaar; W. Setpt 24 jaar en A. H. Meij- \x>scl 23 jaar; J. van Iperert 28 jaar en F. P. G. v. d. Windt 28 jaar: G. «el- thans vanaf 49.50 2 jaar verzekerd over de gehele wereld Rotferdamsedijk 268 bers 18 jaar en M. C. Smit 22 jaar: J. Eek man 24 jaar cn P. Vervoort 22 jaar; P. J. van Waas 26 jaar en W. Koolman 23 jaar; W. J. van Leeuwen 29 jaar en I. v .d. Touw 23 Jaar: J. H. S. B-osman 24 jaar en C. M. Hazelzet 21 jr: A, G. Beket 22 jaar en M. J. Staal 22 Jaar; A. J. Suttorp 28 jaar en A. J. Keuvelt 30 Jaar, Vier knaapjes van 11 tot 13 jaar zijn door de politie aangehouden omdat zij bij de Schiedamse Kolen handel aan de Noordvest enige tyd geleden 17 rurtcn van een pakhuis hebben vernield. Onk werden er enkele stukken lood van het dak gerukt. De schade bedroeg ongeveer f 100,—. De jongens zullen in de strafklasse over hun baldadigheid onderhouden worden. Ztt! Harmonie Vereniging NASM geelt mogenavond om 8 uur onder leiding van haar dirigent Jac. Bijster een con cert op het Heemraadsplein. MeJ. I. N. Rutgers uit Rotterdam slaagde aan de Rijksuniversiteit te Gro ningen voor het candidaaisexamen let teren en wijsbeegeerte (geschiedenis). gespeeld of declamatie er iets van hangen, dat hen kan in- word: getekend sp;reren by hun eigen werk. raken en leiden tot straatschendc- Aat>*nen.ttm tM f Deze aanbieding hebben wij niet bewaard voor een of andere bijzondere gelegen heid. neen, geen dag hebben wij gewacht met de ver koop var» deze bijzondere partij skisokjes. Want juist nu de Moeders van onze Rotterdamse ge zinnen hun vacarde-fnkopen gaan doen, komen wij met deze skisokjes, waarvan de prijs 50 lot 60% onder de normale waarde ligt. Nu de zomer eigenlijk pas begint en U er de vc'le 100 procent plezier van kunt hebben, brengen wij een aan bieding van tienduizend paar skisokjes voo- ongens en meisjes, in tientallen soor ten, waarvan de normale prijzen variëren van 1.20 tot 1.65, voor minder dan de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze tienduizend paar skisokjes en anklets, in de maten 2 t/m 8 ^du* kot do Idotno dam**matonto«)<n diverse soorten, w.o. met Nylon ver sterkt en indanthren kleu ren en U koopt ze nu. allo matotr door elkaar, ptr paar voor vmxtictxRtuM tmatmata. w. ItDEIC MAANOAGMO*GIN gsopino Niet meer dan inspireren nverl een lieve lust i?. De leiding is in han- i ju^ het eigene in het den van mensen che doo-' hun ^ees- i 'A*crlt bIuft de hoofdzaak. De kmde- iriW 'insJcUins'™ hun Iriisiirk in- ff» fawrWt* «voeten» zicht, weten te animeren, niet in de ^1vrlcn f vr1 - et verf of met richting van huisvlijt, maar van Deel. i hoetieerklei of boe dan ook. waarbij -Jende uitdrukking 1da" zullen krijgen. Da; de leiding van een dergelijke «"Mr.deje heeft dan meer een aan- kunstklas eert scherp inzicht moeimoedigende dan een instructieve hebben in de waarde van de kinder- jtaalc- tekening is van het allergrootste be- Dit iljn xo de Ideeën die enkele lang. Enerzijds bestaat er ml. de ten- Schiedamse Ingexetenen hebben om- derss de kindertekening te zien als trent een „Kinder-kunstklas." Ver- een zelfstandige aesthetische presta- der dan Ideeën gaat het nor Riet en tie en deze te gaan vergelijken met concrete plannen xijn er xeker niet. het moderne kunstwerk, een verge- Het Is een proef-baïionnetje xoau lijking die ongetwijfeld zeer belang- we reeds xeiden. Maar mogelijk komt wekkend kan zijn. maar hei kind ais bet ballonnetje in ronstig oreer le- zodanig, scheppend vanuit het on.be- recht en mogelijk ook dat de re- j wuste, te weinig recht Iu: weder- meenteiyke overheid er let# In *iel varen. om dit runstige weer te aeheppen. j Hel blijkt telkens weer dat XieuwUnd als stadswijk rich momenteel j nog steeds In het stadium bevindt dat het te groot Is voor een servet en te kleir voor een tafellaken. Zelfs ome goede Tante Pos schijnt nog geen keus ie kunnen maken. In het stadium van het servet heeft *ij een brie- j ven bosje nit het centrum ln Xteawland neergezet en daar Is het bij gehle- t ven. Wat wel vreemd is. Toen de begroting voor dit jaar i werd ingediend «dat is weer zeven I maanden geleden), w-erd aangekon- digd dat rr ..spoed:?"* postzegel- i automaten cn ook een' publieke te- j leftjon-cel i". Nieuv.-Jand geïnstal leerd zou worden. Maar ze zijn er 1 nag niet. Het ss niet de schu'd van j de PTT dat de postzegel-automaten 'er nog niet zi.in. want toen reeds werd ons vertéld dat alle voorbe- i rcidingeti reeds getroffen waren. De auloma'»n rijn wèi aangekocht. Waar is dan het wachten op" De j se meent.» heeft het plan om in het het Dr Wibautp'lein. een ..abri" te S bouwen rft is zo'n glazen wand j met eer dak er bnvrn» bij de hal- j te van de bus die eens door Nieuw- land zal rijden en bij deze abri ko men dan de postzegel-automaten en de telefoon-cel. Maar de bus riidt noj niet door Nieuwland en dus is er geen abri en geen automaat, noch cel. Nu heeft de gemeenteraad op de laatste v f read erin? toestemming ge geven om de Burg. Van Haarenhmn by Nieuwland aan te leggen. Dit kon ook niet uitblijven nu de flats aan die nog niet bestaande straat in rap tempo worden afgeleverd. Nu is het maar te hopen dat wan neer de Burg. Van Haarenlaan ge reed i«. de R E T. ook bereid is om de bussen een ommetje te laten rij den door de nieuwe wijk. Gezien de vele Nieuw landers die nu regel matig naar de Rembrandt!aan tjjgen om zich een plaatsje in de bus te veroveren, is dit geen overdreven luxe. Dan komt de abri wel en ook de postzegel-kastjes.. De telefoondienst vertelde or.s nee dat de cel in Nieuwland ..op de wachtlijst staat*', maar warneer de ze er komt is een vraag. Dit jaar waarschijnlijk nog. In nee! Rotter dam is e,- namelijk tekort aan ap paratuur. Om op de poster hen terug te ka mer.. Er was indertijd (vaag» spra ke van om in Nieuwland een post agentschap te vestigen, een winkel dus waar men voor eenvoudige postzaken terecht kan. Maar Nieuw land groeit te hard en het huidige deel zal binnenkort het centrum niet meer zijn, zodat het agentschap in afwachting elders komt. Schiedam is overigens met rijk bedeeld met post-agentschappen. Er zijn er drie: hl de Boerhaavelaar., de Vondellaan en het Wilheimina- pleio. Het kan er bij tijden ontzag gelijk druk zijn, vooral wanneer de agenten met hun andere taak bezig z^ri, want voor hen is het post- o*«mj*r jrnüwr w« wij-uiihlji. Toch Is een uitbreiding van het aantal ag^ut-chappen niet te vn- w ar Men. De omzetten zijn er int- i eindelijk toch te klein om een uit breiding te rechtvaardigen, vindt Tante Pos waarschijnlijk. Mogelijk dat wanneer het Industrieterrein 1 ook industrieterrein is, dat daar dan eer» nieuw agentschap of mogelijk: j zelfs oen bijkantoor gevestigd wordt. Maar dat is nog toekomst- i i muziek. Voorlopig houden we wel de bestaande toestand. Apothekers-narbtdWtM." Apotheek i Rembrandt. Rembrandtlaan S. Bellen bh ongeval: G G on G D. j rutnlaan 80 teiefnon 69290 Gem. Openbare Leevual en Biblio theek. Lartsie Haven, geopend tedere werkdag (benalve Maan dag) van 9 3(1 tot *30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags' van 7 tot 8.30 1 uur Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: wegens verbouwing gesloten, j Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage- liiks i tot 5 uur Blos*-«»pen: Passage: 2. 7 en 9.15 uur: „Brood hef de en fantas ie". Mono pole, 2 7. en 9 uur: ..De f Tiran', j Voorstellingen: I Baptisten Gemeente, Broersvcst 5.7. 8 u.: Bn/onderr bijeenkomst l i.v.in. 10-jarig bestaan. „Dc Postduif* houdt trainings ducht De Sehic ..Dc Postel Zor. 'ICC'! erven ka gebeuren tan 7 tol 9 uur. GESLAAGD Aan de L;.:yob-*v,\v Hoge Schov." te Wagef.lnEt n -Oliede de heer R. Duysclijk lüt S«;!;;edn"> vior het :r examen t-.pchlantib«11w Ds Huizin^a in Moskou Een van de vier gedelegeerden van dp Oecuni Raad der Kerken in Nederland, n I ds Hui/inga voorzit ter van dé Unie der Bapt.sten Ge meenten in Nederland zal Woensdag 6 Juli, 's avonds 8 uur. in Schiedam spreken irt de Baptisten Gem Broers vest 53 Ongetwijfeld zullen celen belangstellend »jjn naar de Moskou en de geestelijke bloei der «erken aldaar. De toegang i» vrij maar men wordt verzocht tijdig aanwezig tf wjn. WACHT ER NIET OP GEVEN WIJ OP ALLE PANTALONS VANAF 17.50 WACHT U DUS NIET, MAAR KOOP NU HOOGSTRAAT 86 HOOGSTRAAT 86 Door onza «norm* aorloring brangan wij In all* afdolingan •Haagd* prfjz Mantelcostuums ^4,50 Tweed v#n*f ^A*T« in kamgar*n vanaf Toppers en Jacks vanaf V Swaggers 17.50 in ana modern» itoffan. r**dj v,», 35. Mantels ook ln grol* mat*n, in mooi* kamgaranr 59.^5 Regenmantels b»Tw**d. Pop*I«n* Gabardin*. v.a. o.a. Falcon *n Martini 27.S0 Japonnen e.«. mei de modama «tag«rokkan r*«di 9.So 1 voorbeeld zo uit Amerika Mooie ruime rok met gepliseerde banen 3SkS6 In KlNOcRKLcDING grot- *»rf»r#»g m*f v*rickif/«nd* koop jet KOM EERST RU ONS VOOR EEN' -2.35 -10.73 2.i.«) -4 75 g 33—1.10 :cU t.-V 5.13 IJ3- l V>—4.73 inosfc1 78 81- sr.iiibrrdc« ir 2.7-- 3 25 Rijw ielhand vatten 42 -Xl-60 mrpiMl»na*t-nndprariPH, Rl|«rtrl«l*utrt», all# «onrtrn ph zilt iriatrn trai»ai*«*n. voor- rn achteras, rljulrllak. TE VEEL OM OF TK NOEMEN KOM EENS KIJKEN HOOGSTRAAT Bt-«9 TELEVOON Hl» Jte Jk; Ai Te huur gevxaogd Gevraagd gestoffeerde kamer voor 2 gedipl. vcrpleeesters. uintiek Gom. Ziekenhuis. Te lefoon aanwezig. Brieven on- d.li- na S. 369 bui", v, d, blad Te koop aangeb. Te koop: slaapkamerlamp, compleet f 2.50, Schaper- laan 73. VerfKedgum. Plastic Uk ken een kind kan het ver werken. vraagt eens bij ons \akkurdlge voorlichting Enorme dekking, en zeer maar 4,75 per kiiobus, Jan van Kntwljk's Verfhandel. Broers veld 37, recht tegen over Passage. Zelf filmen op 8 mm. Een hobby die U fasci neert cn volledige voldoe ning schenkt. Kies een goed apparaat, een com pleet set. EUMIG opname- en projectie apparaat. Kost slechts ƒ526.-—. De betaling kunt U met ons regelen. ROTTERD.DÏJK 413 Schiedam - Tel 69606 EUMIG ONE-CAMERA'S EUMIG PROJECTOREN Snelheid meer dan 50 km per uur Koopt U natuurlijk bij Speciaal Berini vs/, Service 'yvf* CELCIUSSTRAAT 42 f" hoek Prof. Kam. Onneslaan, Schiedam gijp Telefoon 66852 Ook op gemakkelijke betaling fff INTERNATIONAAL EXPEDITIE-KANTOOR VRAAGT: voor eenvoudig werk. Leeftijd to* jaar. Brieven onder no 2861 aan het bur, van dit biad. Verf... dit saizoen prijsver laging „Jeveka" glanslakverf van f 2.80 nu 2.25 per kilo Alle tinten. Jan v. Katwijk's verfhandel, Broersveld 37. recht tegenover Passage, Elastieken kousen, keuze uit 8 vooraanstaande mer ken, van de zware steunkous lot de fijnste naadloze dub- belre.ks. Speciaal nylons, ijzersterk. maken het dragen van Uw elast, kousen volko men onzichtbaar. Deskundi ge vrouwe!, hulp aanwezig. Korting voor fondsleden. Ook voor breukbanden. Van der Sman's Drogisterijen, Hoogstraat 115 en Groene- laan 30. Fotografie Filmstroken, grote sortering 1.— Projectors v.a. 840 Foto K. van Vuuren. Hoog straat 106, tel 66720 Direnea Sohede buikbandcorsct met zijsluiting 19.95. voorsiuiting- corset m. buikb. 17,95. corse lets met of zonder veter, v.a, 23.93. Corsethnls „F.mada", Rotterdamsedijk 399 A. V»rlor«a Ttn cericve vaa otue l*xer» ttFOben wij d« mo<«lijkneld openzwutid onder d« klein# •dvertentiw tegen een verg&e- van 0.35 *dmini#tr«ti«- kosten annonce* op te o«men tot een maximum van 20 woor den voor verloren vewwerpen en we*(telapen hutedleren. Dr;« advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons oureau worden opgegeven. voor moderne vrouw, die slonW wit biijveo Levering direct af fabriek, guldens voordeliger. Teven* de bekende merken B.H.'s. JOJA'S SPECIMUAKEN hchiöuQ; I5S Den Haag: Wggeuatx. 177 Dordrecht; Voorstraat 235

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1