C Na twee ritten is positie van Brinkman reeds onaantastbaar J J D. VANMEURS A. de Graaf winnaar van juniorentournooi Eerste paal voor nieuw flatgebouw geslagen SCHIEDAM prolongeert bezit van wisselprijs kantoorbediende (mal.) Zomeravond Wielertournooi RC„Schiedam" Eerste klap alles waard Premies jagen AGENDA WALDD-RSJSCH0OL 69915 Jubileum-concours van DOK Ontploffing in gasfabriek Meisje aangereden AAN DE LORENTZLAAN: „Rijdende kerk" in Schiedam WATERPOLO Shell I deelt met Wilton de winst POLITIE-DRIEKAMP OP VIJFSLUIZEN Nieuw café aan Grote Markt Burgerlijke Stand Hoofdambtenaar van GEB gehuldigd De Delftse stand op de E 55 Delft begint aan spoorwegplannen Bijeenkomst VBW te Rotterdam Pro Patria eert George Buff Arbeider verminkt door machine SCHIEDAM BEDIENDE een LEERLING-VERKOOPSTER FLINKE JONGEN 2 Woensdag 6 Juli 1955 (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, Dinsdagavond. Het luidkeels door de Schiedamse jeugd gescandeerde „Ma-nus, Ma-nus" bracht het enthousiasme tot uiting voor de superioriteit waarmee Manus Brinkman op deze tweede avond het veld in z'n greep hield. Hij won wat te winnen was, want behalve de overwin ning, in de sprint op v. d. Meer (waarmee hij een ronde op het gehele veld was uitgelopen) veroverd, legde htf ook beslag op alle premies, die op deze avond werden verreden. Hiermee heeft Brinkman na twee avonden de kop genomen in het algemeen klassement van deze competitie, en de voorsprong die hy op nummer twee, Arie Geluk, heeft bedraagt reeds acht punten, waardoor het welhaast zeker is, dat Brinkman, evenals ver leden jaar, ook nu weer winnaar van deze avondcompetitie zal worden. Bij de junioren is die beslissing reeds gevallen, want doordat Farenhout, de winnaar van verleden week. verstek liet gaan, werd Aad de Graaf, die vanavond winnaar werd, tevens eerste In het totaalklassement^ Manus Brinkman, die als de win naar van de eerste rit. deze avond als hot ware in de „gele trui" start te. duldde geen aanval op 2ijn lei dersplaats. Bachetti was zo driest om onmiddellijk na het startsein er vandoor te gaan, maar reeds was Brinkman paraat en na de wegloper te hebben achterhaald, waarbij hij v. d. Veer op sleeptouw had, ging hij meteen door. Het zich nog warm draaiende peloton was totaal ver rast en alleen 'n attente v. d. Meer slaagde er nog in de sprong naar de kopgroep te maken en deze eer ste klap, die alles waard bleek te zijn, op te vangen. In de groep was Toon Blokzeil als een van de eerste pechvogels door een gebroken trap as .reeds tot opgeven verplicht. Hij was inderdaad slechts één van de eersten, want het toch wel erg slechte wegdek langs de Willems- kade vergde ook nu weer heel wat van het materiaal van de renners,. j Aan de kop was het voornamelijk Brinkman die het zware werk op- knapte en zienderogen groeide dr i voorsprong. Een mislukte poging v? i o.a. Spierdijk Verhoeven, Oele t -*n Meyer, om ook in de groep bet tempo wat op te voeren, had de weglopers even op dezelfde af.and gehouden. Maar toen de vrere in de groep weer was getekend was het pleit spoedig in het voirdeel van Brinkman c.s. beslecht en nadat pas 27 van de 80 ronden vm het oord waven verdwenen, had len de drie weglopers zich een rond 2 voor sprong op het peloton verzei erd. Brinkman volstond toen mt t voor aan in het peloton de zaken nauw gezet te controleren waardo «r nie mand ook maar de geringst- kans kreeg de plannen van de snelle Brinkman in de war te sturer. Het werd een eentonig tem^o- draaïen door een veertiental rei - ners, die van de 22 gestarte ren- ners waren overgebleven Om wat leven in de brouwerij te brengen j werden enkele premies uitgeloofd i Brinkman, die blijkbaar m een gul- zige bui was. vocht fel voor iedere premie, 2o moest hij er tweemaal alle 5 uithalen om een duel met Meijer in z'tj voordeel te beslissen, terwijl een volgende maal Arie Ge luk hem het vuur na aan de sche nen legde. Doch ondanks deze felle tegenstand werden alle vijf verre den premies achter de naam Brink man genoteerd. Inmiddels had het pechduiveltje ook een van de drie renners die met een ronde voorsprong aan kop gingen, bezocht. Nico v. d. Veer Apothekers-nachtdienst: Apotheek F- H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongeval: G G en GJX Tulnlaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag! van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en 2aterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondag» eesloien R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2. 7 en 9.15 uur: „Brood liefde en fantasie". Monopoly 2, 7, 9 uur: „Het Oer woud Monster". Voorstellingen: Jengd-Jolijt, Vlaardlngerdljk: 7 uur Kinderspelen met vooraf gecostumeerde optocht „De Ge laarsde Kat" vanaf school Huis manstraat. Wattstraat: 7.30 uur Autoped- wedstrijden. Grote Kerk: 8 uur Orgelconcert door Jacq. B- Bekkers. kwam plotseling op een andere fiets en met enige achterstand voorbij de finish By verwisselde nog een paar maal van fiets, waarna hij tenslotte voor goed uit de strijd verdween. Nu gmgen nog twee ren ners aan de kop. De taak alle ont snappingspogingen vroegtijdig de kop m te drukken, nam v. d. Meer in de laatste fase van Brinkman over. doch toen kort tegen het ein de eerst Spierdijk en wat Iater Boe- rewmkei uit de groep wegliepen. hadden Brinkman en v. d. Meer reeds in verband met de nade rende eindsprint te veel aandacht voor elkaar. Het was natuurlijk Brinkman. die als snelle sprinter ae overwinning ^behaalde vóór v. d. Meer. Spierdijk werd derde en Boe- rewinkel wist zich eveneens het pe loton, waarvan Geluk de sprint voor de vijfde plaats won, van het lijf te houden Bij de junioren die vooraf 'n wedstrijd 15 ronden reden, slaagde geen enkele renner er in een voorsprong van enige betekenis te nemen. In de eindsprint bleek Aad de Graaf de snelste voor Breu- re en Lïndhoufc. De uitslagen waren: A-klasse 56 km in 1 uur 23 min. 56 sec. 1 H. Brinkman: 2 p. v. d. Meer- 3 op ronde 3. Spier dijk- 4 H. Boerewinkel; 5 A. Geluk; 6 G. van Straten- 7 W. Top; 8 M. van Glis- 9 J. Verhoeven: 10 A. Wouters; 11 T. Dangerman- 12 3. Meijer. Junioren, 10,5 km in 20 cnin 28 sec.: 1 A. de Graat; 2 M, Breure; 3 M. Lind- hout; 4 A. v. Waardhuizen-5 J. Struijts: 6 J. van Wijngaarden; 7 H. Giesen; 8 J, Michielsen: 9 J. Neleman; 10 L. V. u- Dongen. Totaaluitslag junioren: 1 A, de Graaf 3 punten- 2 M. Breure 5 punten; 3 M. Eindhout 7 punten- 4 J. Stuijts 10 pun ten; A. van tyaardhuizen 13 punten. De twee renners, die op de twee de avond van het Zomeravond Wteiertournooi de toon aangaven. Brinkman als winnaar met de bloemen getooid. Naast hem v. cL Meer die samen met Brinkman het gehele peleton had gedubbeld (Advertentie I-Af.) Gem. Publicatie Afsluiting Tuinlaan In verband met de uitvoering van riolerings- en bestratingswerken zal de Tuinlaan vanaf heden gedu rende 10 weken, of zoveel langer of korter ais nodig zal blijken, voor alle verkeer zijn afgesloten. De Chr. Gymnastiekvereniging „D.O.K." zal dit najaar ter gelegen heid van het 20-jarig bestaan van het Tamboers- en Pijpercorps een jubileum-zaal-concours organiseren- De Bonds verenigingen kunnen uit komen met vrije nummers voor tamboers, hoornblazers en fluitisten. Vannacht om tien over vier heeft zich in de gasfabriek een kleine ont ploffing voorgedaan. Enkele stel- lmgplanken die over een ammoniak- leidmg lagen zijn gaan schroeien en in brand geraakt. Wegspringende vonken zijn terechtgekomen in een leiding, waardoor blaasgas gaat. Dit a is ontploft. Er was geen schade. Het vijfjarig meisje J, B. uit de Lange Nieuwstraat is gistermiddag om half vier in deze straat aange reden door een personenauto. Het meisje stak plotseling over zonder op te letten. Ze kreeg een bloedneus en enkele schaafwondjes. Een broe der van de geneeskundige dienst die voorbijkwam heeft haar meegeno men en verbonden, Schiedams Toneel „Amigo" Op de buitengewone ledenver gadering van de Ontspanningsver eniging „AMIGO'' is besloten tot reorganisatie. Met ingang van 1 Juli 1955 is deze vereniging omge zet in Schiedams Toneel ..Amigo" met 14 werkende leden. Het Bes tuur is als volgt samengesteld: J. Speyer, voorzitter; J. H. Kronen berg, secretaris; H. Prein, penning meester; M. v. d. Haterd en K. Wester commissarissen. Het - Secre tariaat is gevestigd: Parallelweg 192 b. De regie is in handen van de heer P. Burg uit Rotterdam. Het ligt in de bedoeling eind Sep tember het ton eel seizoen te openen met het toneelspel „Het Witte Legioen". Onder grote belangstelling, vooral van de Schiedamse schooljeugd, is gistermiddag in de Morsestraat de eerste paal geslagen voor een flatge bouw van 5 etages, dat wordt ge bouwd door het Aannemingsbedrijf Van de Wetering Van Dalen uit Schiedam, Naar het ontwerp van architect D. Diirrer uit Rotterdam zal het ge bouw 3 woningen en 3 dagwinkels bevatten. Er komt bovendien een lift. De woningen krijgen een Bruinzeel keuken. Het complex wordt door het Aannemingsbedrijf voor eigen beke ning gebouwd en is bestemd voor „horizontale verkoop". De gegadig den kopen een apartement en krijgen een deel van het gebouw met de grond in eigendom. De koopprijs van deze woningen bedraagt gemiddeld 15.000,—. Bij het slaan van de eerste paal v/aren aanwezig de architect de heer Dürrer, die in Schiedam reeds diverse gebouwen heeft ontworpen, de direc teur van de Gemeentelijke Woning- dienst en mr dr ir Van Pdaag, en de directie van het Aannemingsbedrijf. Tijdens een receptie feliciteerde wethouder mr P. van BocLove na mens B. en W. de aannemers met het slaan van de eerste paai. Hij sprak de wens uit dat het jonge bedrijf veel succes zal hebben met dit bouw werk. "Volgend jaar hoopt men de eerste woning af te leveren. Het heiwerk wordt verricht door het Rotterdamse Hei- en Heipalen bedrijf v.h. J- Nederveen. In totaal zullen er 56 palen van ongeveer 17 meter leng te de grond in gaan. Vluchtelingenhulp Van Dinsdag 12 tot en met Vrijdag 15 Juli krijgt Schiedam bezoek van de „Rijdende Kerk' van de „Oost Priester Hulp", een R.K, Organisatie, die geld en goederen inzamelt voor de vluchtelingen in de diverse kam pen in West-Duitsland. De tienduizen den vluchtelingen, die 'n West-Duïts- land zijn ondergebracht in kampen, leven vaak onder zeer armoedige omstandigheden. De Actie Oost Pries ter Hulp beijvert zich in ons land en ook in België en andere landen geld coederen te verzamelen, die in d< kampen uitgedeeld zullen worden. De Oost Priester Hulp heeft een colonne van 33 rijdende kerken ge formeerd. die door de vluchtelingen- gebieden rijden. Deze wagens zijn overgenomen van de Nederlandsche Spoorwegen. Op Dinsdag 12 Juli zal de kapel wagen te zien zijn in de Korte Singel straat, Woensdag 13 Juli in de Lek straat bij de Gorzenkerk. Dondei'dag 14 Juli staat de wagen op het Kerk- werf in Kethel cn aan de Lange Haven. Sbeïl 1 heren heeft de Dinsdag avond op „De Vijfsluiten*' gespeel de wedstrijd tegen Wilton 1 niet in winst kunnen omzetten. Na twee maal een voorsprong gehad te heb ben, eindigde de ontmoeting in een 23 gelijkspel. Na 't uitzwemmen bemachtigde Shell de bal. deze werd meteen doorgespeeld naar linksvoor V. Vliet en zonaer dat er een Wilton-speler aan te pas was gekomen, lag de bat reeds in *t net. (10». Een fraai begin! Wilton was echter niet de mindere en nog voor rust wist het de stand tn evenwicht te bren- 1 sloot aan bij de woorden van burge gen (1—1>. Kort na de hervatting I meester Heusdens ta.v. het r CAB gai t naar Zeist Het Comité Auto- en Boottochtjes afdeling Schiecirm gaat er m weer op uit met de leden van -»e afdeling. Deze keer gaat de tocht naar het Jagershuis in Zeist. Ten nadele van de heer «I. °- K. van de Groenelaan is gisteren j in de Steenstraat een rijwiel ont- vreemd. De frets stond niet op slot. 1 De heer A, C. Mohrlnz uit Schiedam y leedwezen, maar verzekerde slaagde aan het Nederlands mstituut 1 datum rtere «nreek- a „.ie a, „rrfarv. i-nnr i ons op een. latere ualum ueze >prcc»v- beurt te vervuilen. Ds Huizinga verhinderd Ds. Huizinga, voorzitter van de Unie der Baptisten Gemeenten, in Nederland is verhinderd om van avond in Schiedam te spreken. Ds. Huizinga betuigde telefonisch In het Shel'-Sportpark vond Dinsdag de verleden jaar Ingestelde drie- kamp plaats tussen de gemeentelijke politiekorpsen van Schiedam en Vlaardingen en de Rijkspolitie te Water, district Vlaardingen. Was de eer ste sportdag georganiseerd door de politie-sportver. Vlaardingen, ditmaal berustten de leiding en de voorbereiding bij haar Schiedamse collega's. En het was, zoals inspecteur L, v. Slooten (voorzitter van de Vlaardingse Po- litie-Sportvereniging) in een dankwoord aan het einde van de dag naar voren bracht: „Wij hebben hier weer wat kunnen teren. De organisatie was beter dan verleden jaar", zo richtte hij zich tot zijn Schiedamse collega, de heer Willems van Beveren, „maar wij hopen ons het volgend jaar te kunnen revancheren". Schiedam bleef houder van de fraaie wlsselprys. Het verschil in punten met Vlaardingen was onwel geringer dan vorig jaar. TOUWTREKKEN: Pol. Vlaardin gen—Pol. Schiedam, gewonnen door Vlaardingen; Rp. te Water—gecombi neerd team, gewonnen door Rp- te water. Finale: Vlaardingen—Rp. te Water, gewonnen door Vlaardingen. De Politie Vlaardingen bleek in dit nummer over „zware jongens" te beschikken, terwijl ook de burge man, J. Voorend, P. de Heer. A. meester door luide aanmoedigingen Uytdewilligen)3. Rp. te Water, 203niet weinig tot Ge overwinning van punten (H. Middelbeek, K. Platte- zijn korps bijdroeg, schorre, J. de Visser. C. Giljam. L, Bekker). UITSLAG DRIEKAMP (zwemmen VOLLEYBAL: Rp. tc Water— atbletiekschieten): 1. Schiedam yiaaxdmgon 10—15 5—15 »j 2_ viaürdïngen 218 pun- Schiedam—Rp. te Water la—0 156. (20); VlaardingenSchiedam 5—15 ten' Rijkspolitie t* Water IHI2 615 <0—2). Schiedam winnaar. punt. VOETBAL: Rp. te Water—Vlaar- I dingen 3—1; Schiedam—Vlaardingen i De vottej/balpïoej? van de Schie- 0—0; Rp- te Water—Schiedam 0—0. j damse politie, die gisteren op het %Ö!eSto!$3Sw*fc C V P.' «PM Sportpark de Rijpma en echtgenote—-J. Beeke/ meedeed aan de politiewedstrxj- mevr. v, d. Ham 6—3, 57, 75. den is hier juist in de aanval. Ondanks het feit. dathet weer niet uitgesproken „zomin»" was, heb ben de deelnemers vol vuur de ver schillende nummers afgewerkt. Burgemeester mr J. Heusdens meende, mede namens zijn Schiedamse ambt genoot (die wegens familieomstan digheden verhinderd was) en majoor Silver (Comm. Rijkspolitie te Water) te kunnen spreken, wanneer hij zei, dat deze bijeenkomsten van. groot nut zyn voor de verhoudingen tus sen de verschillende korpsen, t.a.v. het ambtelijk leven. Hij sprak de hoop ui. dat. nu de Schiedamse Com missaris van Politie met zijn man nen de weg over de brug aan de Vijfsluizen naar Vlaardingen had weten te vinden om elkaar op neu traal terrein te ontmoeten, dit ook nog eens zou mogen gelukken aan beide gemeentebesturen. De burgemeester betreurde het, dat hij nu, waar er slechts één mixed-dubbel tennis was gespeeld, hieraan met had kunnen deelnemen, daar hu dan ook eens een kans (50 had gehad, om een eerste prijs in de wacht te slepen. Nu reik te hy echter met veel genc-gen de eerste prys uit aan het Schiedamse mixed-dubbel, de heer en mevrouw Rijpma. De heer K. Rijpma. C. v. P. te Schiedam, hierna aan het woord ko mende, bracht dank aan de heer Willems v. Beveren -voor het vele ■erk door hem in deze verricht en kon Shell weer een voorsprong ne men. doordat de Wilton-keeper een houdbaar schot van V. Dam het glippen. De wedstrijd was hierna meer spannend, dan fraai: 50 seconden voor tijd maakte Wilton door haar midvoor gelijk <22). IIARINGVASGSTBEKICHTEN VflijgatDerichtvn uit tee van heden jwerfen VL 78 45 kantjes. VL 203 40 VL 203 20; VL 207, 80; VL 2IS 17 VL 97 BG nofi 20 netten U VL U4 VL 187 4 40. VL 195. 20. VL 53. 4 VL 71 50 VL 83 40. VL 50 80. VL 14 2" Vt 54. 14, VL 89. 30; VL 112, 80 VL nut van deze wedstrijden met betrekking tot de verstandhouding tussen de korp sen. Hy hoopte. dat dit treffen tot in lengte van dagen zou voortbe staan en kon niet nalaten op bizon der geestige wijze zijn Vlaardingse confrater enige „speldeprlkken" toe tg brengen, ote overeenkomstig het karakter van deze dag spor tief werden genomen". Alvorens ck heer Rijpma tot de prijsuitreiking overging, sprak de heer Willems van Beveren nog een dankwoord tot alle medewerkenden, waarbij hy zich in het bijzonder richtte tot de wedstrijdleider, briga dier C Verkalk, de heer A. P. v Roon. gerant van het Shell-recreatie- oord en mej. Jordaans, die met de meisjes van de Schiedamse Huis houdschool. op lofwaardige wijze de lunch had verzorgd. Do gedetailleerde uitslagen waren: JQ0 m. hardlopen: 1. A. de Vette <S) 32.3 sec.: 2. F. Stegeman (V) 12.4 sec; 3. B. Slikkerveer <W) 12.7 sec. 80 m. hardlopen veteranen: 1. G. Gros (S) 10 3 sec; 2. L. Drcnth (W) 10.4 sec; 3. C. Gosens (S) 10.9 sec. Kogelstoten; 1. D. v. d. Voorden (S) 9.39 m: 2. W. Brouwer (V) 9.03 m, 3. J. Massehnk <S) 9 01 m. Verspringen veteranen: 1. M. J. Gee- ratz (S) 5.36 rn: 2. L. Vervoort (V) 5.10 m; 3. C. Goosens (S) 4.85 tn. Hoogspringen: 1. A. de Vette (S) 1.45 m; 2. w. Brouwer <V) 1.45 m; 3. J. Seek! es <V) 1.40 m. Kogelstoten veteranen: 1. C. O ver gaan w (W) 9.96 m; 2. M. J. Geeratz (S) 9-28 m; 3. A. Stolk (S) 9.24 m_. Verspringen: 1. A. de Vette <S) 5,35 m; 2. W. S. Visser (V) 5.25 m; 3. D v. d. Voorden <S) 5 21 m. Hoogspringen veteranen: 1. M. J- Gccratz (S) 145 m: 2. A. Loomans (S> 140 m; 3. G. Gros (S) 1.35 m 4x100 m estafette: 1. Schiedam 49 1 sec; 2. Vlaardingen 49-3 sec; 3. Rp. te Water 55.0 sec. 4x80 m estafette: 1. Vlaardingen 45.0 sec; 2. Rp. te Water 46.3 sec; Schiedam gediskwalificeerd. ZWEMMEN: 50 m schoolslag: 1. A. de Vette (5> 42.1 sec: 2. J. Koole 45.1 sec; 3. J. Maliooaard (W> 48.2 sec. 25 m schoolslag veteranen: 1 T. R Visser (VI 21.1 sec; 2. J. W. Frijters (S> 23.0 sec; 3. E. Zytvelt <S) 240 sec. 50 m vrije slag: 1. W. Drijfhout <W> 41.0 sec; 2. A. de Vette (S) 41.7 sec; 3. C. Nater (S) 45.0 sec. 25 m vrije slag veteranen: 1. J. Maliepaard <W) 18.1 sec; 2. Bijl <V> 19 0 sec; 3. E. Ziitvelt (S) 24.0 sec. 3x50 m wisselslag estafette: 1. Schiedam 1.21.2; 2. Vlaardingen 2.23.2; 3. Rp. te Water 2.57.0. 3x25 m wisselslag estafette vetera nen: 1. Schiedam 1.13.1; 2. Vlaardin gen 1.14.8. 3. Rp. te Water 1.21.2. SCHIETEN, pis ooi: i. Vlaardingen. 224 punten <A. G Kloots, H. de Boer. D. Neutjes. A. PakviF. J. Kruizmga); 2. Schiedam. 214 punten <J. Molenaar, L Schuit- Onder grote belangstelling, spe ciaal van de schooljeugd, werd gistermiddag aan de Lorentzlaan de eerste paal geslagen voor een nieuw flatgebouw van 5 etages. Onder grote belangstelling heeft de heer G. de Hollander gistermiddag zijn nieuwe café aan de Grote Markt geopend. Het interieur heeft, onder leiding van binnenhuisarchitect W. v. d. Knaap, een grondige wijziging ondergaan. Boven de bar is een nieu we moderne luife'- aangebracht. Door het wegbreken van een muur heeft men nu ruimte gekregen voor een bandje, dat binnenkort in het café zal spelen. Ook de muren, die opge trokken zijn uit zachtboard. geven bet geheel een fleurig aanzien. De heer Hollander, die in Vlaar dingen een oud bedrijf had is oud- Schiedammer. De naam van het café is „The Maggy". GEBOREN: Marijke d. v. B. Schneider en W. Molendijk. OVERLEDEN: M. van Buuren 78 j. W. W. Riemslag Baas 85 j. M. Spier- lings 70 j. wed. van B. M. van Dalen. ROTTERDAM Het was gisteren veertig jaar r - leden dat de heer B. L. M. van trigt, thans technisch hoofd an. ,.e- naar van de onderstations, in dienst trad bij het GE3. De heer Van Mastrigt is uitvoerig gehuldigd we gens dit ■«•eenigjarig jubileum. Hij werd dorr de directeur, ir A. H. B. van Riemsdijk, door de hoofdinge nieur-chef, ir W. H. den Outer, door de voorzitter van de ambtenaren bond, de heer De Graai, en namens het personeel door de heer A. Stolk toegesproken. De heer A. Barnhard, technisch hoofdambtenaar, haalde herinnerin gen op aan de tijd die de jubilaris doorbracht bij het Maastunnelstation. Naar aanleiding van de critiek die gerezen is «tegen de Delftse stand op de E 55 is van de zijde der com missie, welke met het inrichten van de stand belast is geweest, verklaard, dat zij van het standpunt was uit gegaan, dat de stand van Delft een. uitzondering op de andere stands moest maken. Men verzag, dat de meeste deelnemende gemeenten naar het spectaculaire zouden streven en heeft daarom de nadruk gelegd op de aesthetische verzorging. Het is niet de bedoeling geweest er een voor zichzelf sprekende expositie van te maken, aldus de commissie. Met de uitvoering van de spoor wegplannen te Delft zal op Vrijdag 5 Augustus een begin worden ge maakt en wel by de Engelsestraat, waar de spoorbaan moet worden ver legd in verband met de daar te maken onderdoorgang. Bij het offi ciële begin zullen aanwezig zijn de president der Nederlandse Spoor wegen ir F. Q. den Hollander en het gemeentebestuur van Delft. In de Beatrixzaal van het Groot handelsgebouw is gisteren de zomer- bijeenkomst gehóuden van de Ver eniging voor Bitumineuze Werken. „VBW", die o.a. werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van de minister van Verkeer en Waterstaat. Ir M. Duriez, directeur van de technische diensten van het centrale laboratorium van bruggen en wegen te Parijs, heeft een lezing gehouden over het onderwerp „Onderzoekingen en toepassingen van warm asfalt beton. Zaterdagmiddag om 3 uur zal de jubilerende sthletiekvereniging Pro Patria de kortgeleden overleden op richter en cre-voorzxtter George Buff eren, door op diens graf op de Be graafplaats Crooswijk een grafsteen- te onthullen. De 24-jarige houtbewerker B. van Es, werkzaam in de kistenfabriek van de firma Brinkman in Maassluis raakte met zijn rechterhand tussen een zaagmachine. Het slachtoffer werden drie vingers afgezaagd. Hij is naar het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen overgebracht. Recordjaar Ned. Lloyd AMSTERDAM De N.V. Neder landse Lloyd te Amsterdam heeft over 1954 een saldo winst behaald van ƒ1.556.965 (ƒ1.500.905). Zoals be kend wordt een onveranderd divi dend voorgesteld van 20%. De directie ziet met voldoening terug op de werkzaamheid van de vennootschap. Opnieuw was de winst groter dan in emg voorafgaand jaar. Pij perfestijn in Delft Onder auspiciën van de stichting „Delfesta" wordt Zaterdagmiddag en -avond te Delft een tamboer- en pij^erfestijn gehouden, dat 's middags met een stertocht begint Aan het feest nemen deel tamboer- en pijper corpsen uit Leiden, Schiedam, Den Haag, Vlaardingen. Monster, Scheve- De heer Van Mastrigt die diverse ge- t ningen en Delft, 's Avonds worden schenken in ontvangst mocht nemen, j marsen door de stad gemaakt en sprak een dankwoord. wordt een marsenparade gehouden. Indien U belangstelling hebt voor moderat ver antwoorde BEHANGSELPAPIEREN, ontworpen door bekende kunstenaars en samengesteld met medewerking van de Stichting „Goed Wonen", vraag dan zonder enige verplichting boek 44 aan. Oranjegalerij II Telefoon 67844 ^DE FIRMA VOOR HET BETERE BEHANG WERK f GEVRAAGD; voor loonadministratie en boekhouding. Leeftijd 17 jaar. MULO-diploma vereist. Glasindustrie PIETERMAN N.V. Westvest 17 - Schiedam - Tel, 69289 Coöperatie „D.KS.," - SCHIEDAM Gevraagd: voor kruldeniersw^jk en Voor v. erk op Zaterdag is er plaats voor een Leeftijd 1618 jaar. Aanmelden dagelijks.' Keihdstraat 10. Te hoop aangefa. Grote keuze wringers ƒ39.— ƒ49.ƒ67.—, wasketels 7.—, 7.50. ƒ8.75, 9 45 enz Wasteilen f 5 35, ƒ7 60. f 9 10 25 enz. Waterslang f 0 5c p. mtr. Frans van Thienen, Broersveld 123, Tel 69799. Te huur gevraagd Jongedame. b.bJi.h. zoekt voor direct gem. zlt-slaapk. in S'dam. Br. nr. S 370 bur. van dit blad Reclame-aanbieding. Lig stoelen met armleuning 1250. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar 11.50. Raamhorren 17J enz. Frans van Thienen, Broersveld 123, De straat waar Vrijdags markt is. Fotografie Voor pasfoto's naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 66720 In spoedgeval desge* wenst in 1 uur klaar DlTarsen Bronzen gordijnrail, compl ƒ1.p. mtr. Gordijn veer plastic ƒ0.40 p. mtr. Tr»p- /0J4, ƒ054 Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen. Broersveld 123. Tel. 69799. Vaur aJle «choenrepax-aM* U Bata beter en voordeliger. Spoed re para ties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 111. telefoon 69602.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1