r Regering acht Scheveningse haven een acuut probleem Duitse officieren in Juli naar SHAPE Volkswagen reed op onverlichte colonne Westduitse socialisten zwichten langzaam voor bewapeningsidee m Onderzoek naar sociale problemen van vissers? r^IJN OF GRIEP! CKefarme W aterschaps-ambtenaren ontevreden over salaris Voorts Bom in Duits postkantoor ontploft Heeft Ruth Ellis een kans „levenslang" te krijgen? Havenarbeiders in Birkenhead staakten 24 uur MINISTER LUNS: Regering weet nu niet wat te doen voor proces Jungschlager kauw WRIGLEY IN HOGER BEROEP HECHTENIS GEEIST A dvocciat-generaal„Bestuurder had moeten kunnen stoppen Schuilplaatsen verplicht in etagewoningen Jeugdige verdachten van inbraak aan gehouden Gevangenisoproer in de Ver. Staten üSsC Woensdag 6 Juli 1955 3 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het visserij-debat Is gistermiddag met een voor de Sche veningse haven niet onbevredigend slotaccoord geëindigd. Weliswaar ver wees minister Mansholt de Kamerleden, die voor rükssteun by de ver betering van deze haven hadden gepleit, naar zyn ambtgenoot voor Verkeer en Waterstaat, doch bU Het tevens doorschemeren, dat de regering deze kwestie als min of meer acuut beschouwt en nog slechts op een advies wacht om tot een beslissing te komen. Dat was een beter perspectief dan aan Katwijk werd geboden. De be windsman verwees de Katwijkers nl- opnieuw naar IJmuiden; de regering blijft bij haar opvatting, dat de aan leg van een nieuwe haven te grote investeringen zou vergen. Ook toen hij zich verzette tegen de aandrang om aan de reders ten be hoeve van de vlootvernieuwing een slooppremie voor oude schepen te bieden, sprak mi- TWEEDE KAMER nister Mansholt over IJmuiden. Hij wees er nl. op dat in die haven een „hoop oud roest" ligt, waar mee toch al niet wordt gevaren en dat ook zonder aanmoediging zijn weg naar de sloper wel zal vinden. Hij dacht er eenvoudig niet over daarvoor een slooppremie te bieden. De Kamerleden waren hierover wel enigszins teleurgesteld. Maar in het algemeen toonden zy zich bij de replieken toch niet ontevreden. De minister had zich nl. bereid ver klaard ow met het bedrijfsleven nog de mogelijkheden van een „visvang- fabriek" onder het oog te zien, nu A nti-comm unist ische propagandist gedood MüNCHEN. Met een hevige knal is gisteren in het postkantoor van Schwabmg, een voorstad van München. een pakket, dat een lo- betambfenaar juist aan de geadres seerde had overhandigd, uit elkaar gesprongen. Een man en een oude dame werden door de explosie ge dood en er waren twintig gewon den, van wie drie ernstig. Het is vTijwel zeker, dat de onbe kende afzender van het bompakket zijn doel heeft bereikt, want de man, die het in ontvangst had genomen ert die onmiddellijk werd gedood, was de 50-jarige Matus Cernak, voorzitter van de Nationale Baad van Slowakije, een organisatie van anti-communis tische Slowaakse immigranten in West-Duitsland. Ambtenaren krijgen een hogere tegemoetkoming voor ziekteverzekering DEN HAAG Bij K.B. is vastge steld de Interim-Regeling Ziekte kosten Ambtenaren 1955. Volgens deze regeling zullen de gehuwde burger hike rijksambtenaren een be drag van ƒ84 de ongehuwden een bedrag van ƒ42 ontvangen als tege moetkoming in de kosten van ziek teverzekering Vong jaar werd resp ƒ68 en ƒ33 uitgekeerd Wegens de verhoging der verzekeringspremies is de uitkering dit jaar verhoogd. De uitkeringen zullen eind Augustus worden gedaan (Advertentie IM.) 4 geneesmiddelen helften elkaar en doen dan ook wonderen t 4 geneesmiddelen, elk afzonderlijk al wereldberoemd. Tezamen in één table! 'verenigd, ondersteunen zij bovendien ei kaars werking, waardoor deze nóg krach tiger is dan kon worden verwacht. De combinatie Chelarine „4" doel werkelijk wonderen en b»engt baat waa andere middelen falen! TEGEM PIJNEN EN GRIEP - 20 TABLETTEN a 85 LONDEN Koningin Elizabeth van Engeland heeft gratie verleend aan één van de twee moordenaressen, die tot ophanging zijn veroordeeld Mevr Sarah Lloyd, die haar buur vrouw met een schoffel heeft dood geslagen, heeft „levenslang" gekre gen. hetgeen gewoonlijk op 12 jaar neerkomt. Deze beslissing van de Koningin heeft de hoop doen opleven van hen, d*e trachten clementie te verkrygen voor Ruth Ellis, de 28-jarige vrouw, die haar minnaar vermoord heeft. parlementsleden hebben meege deeld per dag ongeveer 700 brieven te ontvangen, waarin de schrijvers zich uitspreken tegen de doodstraf over Ruth Ellis, De gratie voor mevr. Lloyd kwam twee dagen voordat zij opgehangen zou worden. LONDEN. Ongeveer 300 haven arbeiders te Birkenhead zijn vandaag na een staking van 24 uur weer aan het werk Begaan Zli hadden gewei- gerd samen te werken met twee mannen, die met hebben deelgeno men aan de grote staking van Britse havenarbeiders, waaraan dezer da gen een einde is gekomen. I het met de trawlers op de verre vis- I serij, tot zijn teleurstelling overigens, op niets is uitgelopen. Ook aan de afzet wilde minister Mansholt volle aandacht schenken, al toonde hij zich gereserveerd ten aanzien van de kansen van grootscheepse campagnes ter verhoging van het visverbruik. Hij deelde mee dat het experiment van een kruideniersfirma met de verkoop van diepvriesvis niet onbe vredigend verloopt. Belangrijk vond hij vooral, dat deze verkoop kenne lijk nieuwe klanten aantrekt. Stakingsdreiging Hoewel minister Mansholt oog bleek te hebben voor de nadelige kanten van de schier traditionele stakingsdreiging rond „Vlaggetj es- dag", bleek hij niet geneigd de nor male procedure ten opzichte van het loonbeleid op te geven en in deze bedrijfstak dwingend in te grypen Wel betreurde hij het met de socialist Egas. dat in het rapport van de com missie-Tinbergen geen aandacht was besteed aan het sociale vraagstuk. Wellicht, zo zei hij. zou hiernaar een nader onderzoek kunnen worden in gesteld. Hij toonde zich bereid ver schillende rapporten, welke naar de toestand van de bemanningen aan boord zijn ingesteld, aan de Kamer voor te leggen. In het algemeen hield hij vast aan het tienjarig vlootplan, zoals dat in de Visserijnota is neergelegd. Hij wees er echter op, dat het de reders niet zou beletten om op eigen kosten meer te bouwen. Mocht blijken, dat het bedrag van 17-5 mill, dat thans voor de credietfaciliteiten van over- heidswege wordt uitgetrokken, door' een nieuwe ontwikkeling in de loop der jaren wordt achterhaald, dan kan de regering altijd nieuwe machtigin gen aan het parlement vragen. Nadat de Vlsserynota zJi.s. voor ken nisgeving was aangenomen, besteedde de Tweede Kamer de rest van de mid dag aan een wijziging van de Armenwet, welke een einde wil maken aan het ge kibbel tussen gemeentebesturen over de vraag, wie nu in bepaalde gevallen de verzorging van zieke armlastigen moet financieren: De oude strüd tussen de gemeente waar hij „thuishoort" en „waar hfj zich bevindt". Ten aanzien vaa alle vormen van verzorging en ver pleging heeft minister Van Thxel geko zen voor de gemeente, waarin de „arme" een woord, dat bij de algehele her ziening van de Armenwet zal ver dwijnen, thuis behoort. Voor de zg onoplosbare gevallen (zwervers) zal het ruk voortaan opkomen. De Kamer ging z.h.5. met zijn keuze accoord, hoewel di verse Kamerleden .betwijfelen of de strijd nu definitief ten einde zou zijn Minister van ThieJ greep de gelegenheid aan om te verzekeren, dat de meeste gemeenten hun sociale taak goed ver vullen. Helaas trekken de gevallen, waarin dit in mindere mate het geval is, meer de aandacht, ..l SCHIPHOL. Minister Luns is gistermiddag op Schiphol terugge keerd van zijn bezoek aan de Ver. Staten, waar hij de herdenkings bijeenkomst der Ver. Naties heeft bijgewoond. Over die herdenkings bijeenkomst was hij zeer goed te spreken. „Aan wat ik al gezegd heb over de Indonesische weigering, de Ame rikaanse advocaat Horsky toe te la ten, die wy hebben gevraagd voor ons als waarnemer de processen tegen de Nederlandse gevangenen in Indonesië bij te wonen, kan ik wer kelijk niets meer toevoegen", aldus de minister. „Ook in Amerika heeft men mij reeds gevraagd welke stap pen wij nu zulLn ondernemen in het belang van een eerlijke berech ting. Ik weet dat op het moment zelf neg niet." (Advertentie IM.) heerlijk - verfrissend zuivert mond en keel verhoogt uw wer BONN Lord Ismay, de secretaris generaal van de NAVO, heeft bekend gemaakt, dat de eerste Westduitse officieren binnen twee of drie weken te werk zullen worden gesteld op het geallieerde hoofdkwartier in Europa (SHAPE). Voorts zullen Duitsers zes of zeven posten bezetten In de staf van Lord Ismay op het hoofdkwartier van de NAVO te Parijs. Lord Ismay legde zijn verklaring af. na twee dagen te hebben gecon fereerd met kanselier Adenauer en zijn adviseurs over de herbewapening van West-Duitsland. De Duitse militaire missie naar de NAVO zal onder leiding staan van oud-generaal Hans Speidel, stafchef van maarschalk Rommel tijdens de invasie in Normandië. Ismay verklaarde voorts, dat niet gedacht wordt aan het opnemen van een Westduitse afgevaardigde in de permanente commissie van staf chefs van de Grote Drie in Washing ton. Wel hoopt men, dat binnenkort een Westduitse attaché in Washington zal worden benoemd die. evenals de militaire vertegenwoordigers van de andere NAVO-landen in de Ameri kaanse hoofdstad, steeds in contact zal staan met de permanente com missie. DEN BOSCH. Op 16 September van het vorige jaar is in de Lim burgse gemeente Hom een Volks wagen, bestuurd door de 28-jarige vertegenwoordiger C. F. M. uit Roer mond ingereden op een militaire colonne van het regiment Oranje- Gelderland. Het ongeval geschiedde des avonds om half acht. toen het reeds zo donker was, dat de onver lichte colonne voor het snelverkeer niet of nauwelijks te zien was. Eén militair werd gedood, twee liepen ernstige verwondingen op. De rechtbank in Roermond heeft de auto-bestuurder vrij gesproken- De Krijgsraad heeft de colonnecom mandant, een tweede luitenant, aan sprakelijk gesteld voor het ongeluk en hem deswegee veroordeeld. Giste ren diende de zaak echter in hoger beroep voor het Bossche Hof. omdat de officier van justitie in appèl was gegaan. Anderhalf uur duurde de behan deling van deze juridisch ingewik kelde zaak. De advocaat-generaal stelde, dat (volgens artikel 53 van het Wegenverkeersreglement) een autobestuurder zijn rijwijze zo heeft te regelen, dat hij steeds zijn wagen tot stilstand kan brengen binnen de voor- hem overzienbare afstand. Acht getuigen legden verklaringen af. Enkelen daarvan noemden het onverantwoordelijk, dat de colonne commandant zijn troep op dat uur van de dag had laten marcheren zonder lampen mee te voeren. Een. deskundige van de rijkspolitie had vastgesteld, dat de Volkswagen- bestuurder inderdaad van de onver lichte colonne niets had kunnen zien. De advocaat-generaal zei, dat de colonne-commandant schromelijk te kort is geschoten, doch dit had naar zijn mening geer invloed op de fout van de bestuurder. De eis. dat een bestuurder moet kunnen stoppen binnen de voor hem afzienbare af stand is geen theoretische-, doch een practische eis met een vaste juris prudentie. Hij eiste vernietiging van het vonnis van de rechtbank en vorderde een week hechtenis. De raadsman bracht naar voren, dat het standpunt van de advocaat- generaal tot gevolg zou hebben, dat iedere weggebruiker, in welke om standigheid ook. schuldig zou zijn. wanneer hij, achterop komend, een aanrijding zou veroorzaken. Hij vroeg bevestiging van 't Roermond- se vonnis, subsidiair de lichtste vorm van straf, namelijk een boete. Arrest op 19 Juli. SINGAPORE. De langste sta king, die Singapore ooit gekend heeft, een staking van 1.200 man van het administratieve personeel van de haven, is geëindigd. Zij heeft 67 dagen geduurd. J De trots van de Noorse haven s |g Bergen negen grote pakhuizeng; 5 die nog stammen utt de tijd 2 van de Hanze, is eergisteren 5 in vlammen opgegaan. Dui- 8 zenden mensen zagen toe, hoe '0 §t de smalle, maar zeer diepe 1 houten loodsen door de vre- Z 1 fende vlammen uierden ver- g t slonden. Vier uur lang heeft j| j de Noorse brandweer, gehol- H pen door de bemanning van p het Britse vliegtuigmoeder- 1 1 schip Theseus dat in Bergen g op bezoek was tegen het m H vuur peuochfen. Maar het was een hopeloos gevecht: van de g J pakhuizen bleef niets over jt g dan de verkoolde resten. is G. J. v. Heek (Enschede) schonk staat schilderijen DEN HAAG. De heer G. J, van Heek Jr te Enschede heeft aan de staat der Nederlanden een schilderij van W. Buddenberg en een. schilderij van L. Liljefors ten geschenke aan geboden, dat zal worden geplaatst in de afdeling „Uit het rijk der dieren" van het Rijksmuseum Twenthe te Enschede. UTRECHT. De jaarvergadering van de Bond van Ambtenaren bij de Waterschappen in Nederland is een grote aanklacht geworden tegen wat men noemde de wantoestanden, die met betrekking tot de rechts positie en salariëring der water schapsambtenaren nog bestaan. Zo wel In Zuid-Holland als in Utrecht zijn acties gaande om te trachten aan deze toestanden een einde te maken. Een dringend beroep deed de vergadering op alle waterschaps ambtenaren om de nodige mede werking te verlenen door het in zenden van gegevens. De heer Sfcar- renburg, namens het Ambtenaren- centrum ter vergadering aanwezig, toonde zyn verbazing over de slechte medewerking der water schapsambtenaren by het inzenden van gegevens over hun rechtspo sitie. „Durven deze mensen met, of begrijpen 2ij niet dat verbete ring van hun lot alleen mogelijk is door bemiddeling van hun orga nisatie", zo vroeg hij zich af. Uit de vergadering werd opgemerkt, dat angst voor hun polderbesturen hier in vele gevallen de oorzaak van is. Het werd beschamend «eooemd, dat vele polderbesturen, opzettelijk nalatig blijven de voor de ambte naren algemeen toegekende salaris verhogingen, vergoedingen als va- cantietoeslagen e.d. voor de in hun dienst werkzaam zijnde ambtenaren van toepassing te verklaren. DEN HAAG. AHe étagewonin gen, die in de toekomst gebouwd worden, moeten voorzien zijn van doeltreffende schuilplaatsen in de onderbouw. Per bewoner zal een vloeroppervlakte van een vierkante meter moeten worden gebouwd. De schuilplaatsen moeten bescherming bieden tegen bominslag en andere vormen van oorlogsgeweld. Dit voorschrift >s gebaseerd op een Koninklijk Besluit, dat mede onder tekend is door de ministers van Bin nenlandse Zaken en van Wederop bouw en Volkshuisvesting. Het geldt slechts voor étagewoningen; eensge- zmshuizen en huizen met niet meer dan twee bouwlagen zijn niet ver plicht schuilplaatsen aan te brengen. Het „Besluit schuilplaatsen bij de bouw van woningen" geeft eveneens voorschriften voor een nooduitgang, die een eventuele vlucht mogelijk moet maken wanneer de hoofduit gang Is versperd. MAASTRICHT De rijkspolitie te Meerssen heeft twee jeugdige personen aangehouden, die er van worden verdacht in de nacht van 3 op 4 Juli te hebben ingebroken in het gebouw van de stichting „Ar beid Adelt" te Maastricht waar zij uit een geldkistje 40,zouden hebben ontvreemd, Zy werden kort na de inbraak op de rijksweg Maas tricht-—Sittard gesignaleerd on door de politie gevolgd Vermoedelijk heeft een van hen nog meer inbra ken op zijn kerfstok. (Advertentie IM.) De eerste reeds jaren de beste WALLA WALLA ("Washington). Ruim 150 misdadigers in de gevan genis van de staat Washington heb ben een adjunct-directeur en een aantal andere ambtenaren gegijzeld tijdens een opstand De gevangenen, zijn het met de gang van zaken met eens. In de gevangenis zitten 1,700 zwa re misdadigers. iilllmllli!!!!i)!li!ll!dillll!l!illlitii!illi:I!!!Pllilliridili!ll;Pll|llllJ'lil!lilllli'll!lli!!!lll!irii':l)!l!iili!niirillli"li!ll(!ri;liliiii BflW.i 1 !".p iii!i,iiiwniii|iri,Mi11 iuMWinii' iiiT' "li' 'I'Wii ['■VliMw [.WiiCTSSIII, «11", r\E politieke strijd Sn. de par- -*—lementaire wereld van West- Duitsland over de militaire aar- sluiting by het Westen is tot rust gekomen. Adenauer heeft zijn be leid kunnen doorzetten en m die wereld neemt nu, naar het schijnt, bijna iedereen er vrede mee. Men overziet te Bonn niet een tafereel van overwinnaars en verslagenen. Wel ontmoet men in oppositionele kringen beschroomd inzicht zich te hebben vergist. Dat heb ik in vele gesprekken met bekende fi guren kunnen waarnemen. De vergissing die men met tracht te te verhelen was deze: De op positie had zich laten intimideren door het dreigen der Russen, dat zij voor geen onderhandelingen over het Duitse probleem meer toegankelijk zouden zyn, wanneer de door Adenauer gesloten accoor- den zouden worden goedgekeurd Daardoor zo meende zij. zou de hereniging van Duitsland ondrage lijk en gevaarlijk uitstel lyden. De oppositie eiste daarom eerst nog pogingen met de Russen tot eer. vergelijk te komen. De onhandel baarheid der Russen, die sedert 1945 altijd weer gebleken was, schrok haar nog niet af. De rege ring echter was van mening, dat na de ratificatie van de westelijke accoorden Moskou toeschietelijker zou worden, en dan zou trachten af te kopen, wat ?y tevoren gepro beerd had af te dreigen. Nu is onmiskenbaar geworden dat het dreigen van Moskou loos dreigen was, en dat de verwachting dor regering voorlopig in vervul ling gegaan is. Aan dat inzicht kan niemand zich onttrekken. Dat ver gemakkelijkt nu de toestand. Ook richtte de oppositie zich te gen de herbewapening van West- Duitsland. De-ze houding vond sterke wperklank in het nieuwe antimihtansme van het volk, en van de jeugd in het bijzonder. Bi? de pohti*ke leiders sprak sterk de vnwe voor het herleven van de nrn»dtn(tigp machten uit het ver- Ii-den Ook hierin 's verandering gekomen Niet in de schroom en het wantrouwen. Maar sterker dringt zich nu het beser op van de herbewapeniug als een onver mijdelijk kwaad, maar het mmste van andere kwaden. De Duitse op positie en de opvattingen van de westerse bondgenoten hebben el- gus genaderd. Dit is de con sequent* van de positie van West- Duitslanc zoals nu ook de socialis tische leicers waarmede ik sprak, die zien. ADENAUER beleid doorgezet Zij bleken allen een heilige schrik te hebben voor het denk beeld van het opnemen van Duits land in een neutrale zone. Men weet, Bonn is in paniek geraakt, toen President Eisenhower in een persconferentie de indruk had ge wekt met afkerig te zijn van de gedachte, een „cordon sanitaire" door Europa te le seen, tussen de machten van Oost en West. Am bassadeurs werden naar huis ge haald voor een beraadslaging. Hoge autoriteiten te Bonn vertelden mij hoezeer ry ccn ogenblik geschokt waren r aweest. Zelfs na de snel volgent e opheldering hadden zij tijd nodig gehad om over hun ont steltenis heen te komen. De hoge leiding van de SPD had deze ont steltenis gedeeld. Men sprak daar over zonder omwegen Enkele der voornaamste figuren getuigden: Wij horen tot het Westen. Met de Oos telijke wereld hebben wij niets ge meen. Wy willen geen vacuum vormen tussen Oost en West. Dit zou het opdringende Oosten aan trekken. Een weerloos Duitsland 'oy in groot gevaar geraken zich net te kunnen handhaven. Na ai die gesprekken kreeg ik de ndruk dat de onvoorzichtige uit- atingen van de Amerikaanse Pre- ident zeer tot verheldering van het algemeen inzicht m West- Duitsland zelf ten aanzien van de xositie des lands had bijgedragen. Men was het er nu over eens, Duitsland mag niet geneutraliseerd m niet weerloos ztjn na 'n he rem- ;ing. De uitnodiging, tot Adenauer lit Moskou gericht, verdreef de aatste twijfel ten aanzien van de .vaarde van de Russische dreige menten. Men zei het niet graag hardop, maar men geloofdminder dan ooit aan een spoedige hereni ging. Want het was nu duidelijk, dat de prijs, die Moskou ervoor vragen zou, niet kon worden be taald. En dan zal Moskou met m hereniging berusten, was de con clusie. Bij al dit inzicht is het duidelijk, dat het niet langer mogelijk was, de Westerse accoorden te verwer pen. West-Duitsland mag met weerloos zijn. maar het is in ieder geval weerloos zonder bondge nootschap met het Westen Een der bekendste oppositieleiders gaf dit wel toe, maar hu vroeg: .Moesten wij de Russen "u verder nog prik kelen. door ook in de NAVO te gaan1'" „Zonder Amerikaanse hulp zijt gi] nog niet voldoende beveiligd," merkte ik op. En met verbazing over zoveel naïve teit hoorde ik toen: „Door onze Engelse en Franse bondgenoten 2ouden wy toch met Amerika in verbinding hebban gestaan Inder daad. en de Russen zouden dat niet hebben gemerkt! Men kan dus zeggen: De West- Duitse oppositie ziet nu helderder dan te voren haar positie tussen Oost en West. Veel vaagheid is verdwenen. De vrees voor het va cuum maakt haar nu toegankelijk voor medewerking bij de herbewa pening. Maar vooral niet zonder voorbehoud. En dat is uit algemeen oogpunt beschouwd gezond Waren de socialisten van na 1918 maar even voorzichtig geweest! Hun medewerking wordt door twee omstandigheden vergemakke lijkt De leiders van de SPD heb ben vertrouwen in de bouwmees ter van het nieuwe leger, generaal Heusxnger. Hij wil een moderne, democratische opbouw, die niets meer gemeen heeft met de oude ïegergeest; hij wil een nieuwe po sitie van de soldaat. De andere omstandigheid is, dat men geen te grote haast meer heeft, omdat ook de regering niet meer aan oor logsgevaar binnen afzienbare tijd gelooft Overhaasting spreekt nog uit het wetsvoorstel, dit de vorming van het vrijwilligersleger wil regelen. Het bepaalt niet de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het parlement, van de minister van oorlog, van de opperbevelhebber. Daarom Komt de tegenstand erte gen van alle kanten. Feitelijk zou het alle viacht leggen m de hand van de bondskanselier. Dit is slechts voorlopig, zo wordt nu ge zegd. Maar het verzet tegen deze voorlopigheid is algemeen. In een gesprek met generaal Heusmger bleek mij dat de oppo sitie nu geregeld wordt geraad pleegd bi; de legerpiannen. En ook. dat door de internationale ontspan ning veel zorg was weggenomen Men kan nu rustiger en met gro ter kieskeurigheid een kader op- bouwen% En het gebrek aan een voldoende jong kader was tot nog toe de grootste moeilijkheid bij de vorming van een leger. In de buurt van Downey (Cal. V-S.) en Dututh (Minnesota) heeft een vreemd e\ verontrustend ver schijnsel aller aandacht: tuinslangen beginnen op eigen kracht cn zonder enige aanwijsbare oorzaak onder de grond te kruipen. De slang ran George di Peso begon er mee. He£ j ding verdween ouder de zoden met een snelheid van ruim 7 cm per uur. maar gisteren heeft George 't boven de grond resterend stuk resoluut af gesneden. Inmiddels was zijn tuin door honderden nieuwsgierigen tn een rampgebied herschapen en was George persoonlijk kalf gek van de telefoontjes en de duizenden vragen van iedereen, die het wonder uulde zien. Een soortgelijke plastic slang van de familie Breeze, eveneens m Downey, vertoont inmiddels dezelf de neigingen en gisteren teas reeds vijf meter van de 15 meter lange ut nslang ran dc heer Womb ach er te Duluth met rukken en schokken m het hol ran een grondeekhoorn ver dwenen. De tot nu toe geaccepteer de en ogenschijnlijk beste verkla ring voor de vreemde gedragingen derslangenis.dat zij door onbekende en onderaardse waterstromingen u'Orden meegezogen. Anderen zoe ken het in de atoom-acttrireit. zoals deze bezoeker, die Dt Peso's turn met een Geiger-teller op de aanwe zigheid uan byzondere stralingen on- i derzoekt o Je mag in Moskou niet Rot Stalin" I roepen. Maar ie mag er dat wisten j we nog niet zo ook niet op het gras van dè stadsparken lopen en wat dat betreft zou e»n Nederlander zich wel in de Rusach! che hoofdstad thuis voe- groep sow ,<-t-boerpn en agrarische autoriteiten, die op Invitatie van de „News Chronicle" Engeland be roeken, verbaasd waren toen zii in Hvdepark iedereen naar hartelust op de grots gazons zagen zitten cn spelen De Rus sen maa*ter er foto's van en noteer den netjes de naatr van het soort gras in hun o psc hm (boekjes: Festuca Rubra en Agrostis Tenuis. Judith Anderson, een befaamd ver- geutt (Natuurlijk m de onmiddellijke nabijheid van de perst ik hoop nog eens de titelrol te spelen in „Hamlet" m Op zichzelf zulk een hartewena vrij normaal. Wat ons betreft speelt ze elke dag die rol, overal, ijskoud. Maar. en dat is de kwestie de oovoermg zou worden ontdaan van alle historische costuums en tierelantijnen fatdus Ju dith) Een deel van het toneel in het dnnker. de acteurs alleen zichtbaar vanaf het m ld dei en Judith zelve m lange broek en tricot Persoonlijk zou den wij vnor zoveel d"OKer op het to neel cn halve ad ours halve entree-prij zen willen voorstellen Een 2 -Jarige evmn't ekiorareg uJt Ashby-de la Zouche iFrg), Celia Tun- mms. is getrouwd r.d oen harer leer lingen de 17-janee NV; man Bireums- haw Twee weiceu geleden l.epen 2® samen weg en doken onder in Schot land Om tic wederzijdse ouders geen verdriet te doen roe-gen ze daarna per brief toestemming voor hun huwelijk. Dat werd gegeven. Cella heeft ontslag genomen uit haar bet rekking. Het kind van 2. dat in Libby CMon» tana-VS) door een heer uit een hout- hak«er5kamp werd geroofd is terecht, levend en tamelijk wel. Aanvankelijk wc-d bericht, dat het een jongetje was, maar het is eer. meisje blijkt nu. Ze zat 21 uur lang in een hol onder een eedci -boom by eer bergriviertje, waar de beer hrt wurm had verstopt Het is met de eerste keer tn de Amerikaan se ^rimboe-historie, een beer een rmnen die hasr iong hebben verloren en zich dan aangetrokken voelen tol hot verzorgen van eert mensenbaby, Meer overdreven moederlijkheid daa honger dua.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2