Ansa C Nieuwe vleugel HAV-bank wordt morgen in gebruik genomen J jMMTWmM Winkeljuffrouwen ïSfuiidfdm AGENDA SZC-dames wonnen met 4-1 van de Shell EEN BRIL Bevordering bij de politie Zuiger „Sanoon IV' te water Geslaagden voor het Gymnasium Burgerlijke Stand 40-jarig huwelijk Wat Schiedam hest SCHIEDAM Martinit 1-SVV 2 Shell 2 wint van SZC 3 (4-2) Tennistournooi Schietwedstrijden Diefstal Dierenmishandeling? Zaagmolenbrug dezer dagen in gebruik Contact Duitse en Nederlandse K. v. K. 50 et 69 et erf» csro 2 Donderdag 7 Juli 1955 Het Imposante gebouw van de HAV-Bank aan de Gerrit \5erboon$traat is uitgebreid met een nieuwe vleugel, die morgenochtend door burgemees ter me J. W. Peek officieel geopend ral worden Deze uitbreiding was zeer hard nodig, gezien de sterke toename van personeel en ook van nieuwe werkzaamheden op verzekeringsgehied. De nieuwe vleugel aan de zijde van de Tuinlaan is gebouwd door de N.V. Aanneming Maatschappij J, P. van Eestcren uit Rotterdam. Het ontwerp i5 van de architect W. M. Dudok, die ook het bestaande pand, dat in 1935 werd geopend, heeft ontworpen. Do HAV-Bank had in 1935 80 mar» personeel en pel* 1 Juli van dit jaar bedroeg dit aantal 238. In 3936 liepen er '285000 polissen met een kapitaal van f 89.000.000, in 1955 waren er 871.000 polissen met een kapitaal van f 558.000.000. De Nieu we HAV-Bank die zich bezighoudt met de andere verzekeringen, zo als de ongevallen-automobiel en W.A.-verzekcring had in 1935 een premie-inkomen van f 406.000, ter wijl dit in 1954 f 2.599.000 bedroeg en men dit jaar de f 3.000.00Q wel zal bereiken. Deze cijfers geven dus een duidelijk beeld van de toena me van verzekeringen. De ruimte, waarover men be schikte was door deze meerdere werkzaamheden te klein geworden, zodat men een nieuwe vleugel er bij moest bouwen, 3n de oorlog kreeg men reeds meer ruimte, doordat de Provinciale Crediet- en Peposito-Bank werd geliquideerd. Door het in gebruik nemen van de pas voltooide vleugel is het ruimtegebrek achter de rug. De eerste paal voor deze nieuwe vleu gel werd geslagen op 16 Septem ber 1953, het hoogste punt werd bereikt op 21 Mei 1954. In Januari van dit jaar werden reeds enkele Oud Geref. Kerk Toenadering tot de Herv. Geref. Evang. De Oud Gereformeerde Gemeenten van Den. Helder. Monster en Schie dam hebben zich verbonden en zul len officieel de naam Oud Gerefor meerde Kerk aannemen. Binnenkort zal in Schiedam een vergadering worden gehouden, waar afgevaar digden van deze gemeenten zich zul len beraden over de officiële aan vrage voor een Koninklijke goedkeu ring. fD: Oud Gereformeerde Kerk in Nederland gaat vooral contact zoe ken met bepaalde afdelingen van dc Hervormde Gereformeerde Evan gelisaties. Het voorlopig secretariaat van dc Oud Gereformeerde Kerk berust bij de heer J. Pols. Middclharnissestraat 45, Schiedam. Met incang van 1 juli zitn cc agenten W. A. Braakor en N. M. Slavenburg aangesteld tot hoofd agent. Met ingang var, 1 Augustus zijn tot hoofdagent aangesteld de agenten M. C. Landsbergen, c. Go- Sens. J. H. van Wriy. H Westland. P. van Willigen en J. F. H. Ter- wiel. Zaterdag 16 Juli zal bij de Werf van de N.V. Gusto v.h. fa. A. F. Smulders de hopperzuiger „Sandon IV". die gebouwd is voor rekening van de Industriële Handelscombina tie Holland te 's-Gravenhage. te wa ter worde: /"laten. De zuiger is be stemd voor ue haven van Thailand. Mevrouw Fookiat Prathpasen. de echtgenote van de Ambassadeur van Thailand te Parijs 2al de doopplech- .tigheid verrichten. afdelingen overgeplaatst naar de nieuwe kantoren. In de kelder van de nieuwe af deling is een garderobe voor het personeel gemaakt. Bovendien be vinden. zich hier een koel- en warmte-installatie en een papier- kleder onder de poort naar de bin nenplaats. Op de begane grond staan de rotaprint voor eigen, drukwerk en de adresseermaehtnes met de ponskaartenafdeling. Op dc le ver dieping zijn ondergebracht de Va- ria-ongevallen-automobiel en WA- verzekering van de Nieuwe HAV- Bank. De afdeling Volksverzekering heeft plaats gevonden op de 2e ver dieping, terwijl de 3e verdieping wordt ingenomen door de wiskun- dige-afdeling van de HAV-Bank. Het dakterras, dat boven het be staande gebouw lag, is omgebouwd tot een ruime recreatiezaal, diè plaats biedt aan 300 personen. Er is een toneel en een radio-installa tie met luidsprekers. Naast deze zaal bevindt zich een moderne keu ken. uitgerust met alle gebruiks voorwerpen. die men daar nodig heeft. Het plafond van de nieuwe kantoren en van de recreatiezaal is betimmerd met Frenger-systeem platen. Deze vierkante platen be vatten een groot aantal gaatjes, waardoor de warme lucht van er achter lopende warmwaterbuizen in de winter de kantoren kan ver warmen. Bovendien zijn. deze pis-i ten geschikt om het geluid te dem pen on een juiste acoustiefe te ver krijgen. hetgeen op de typekamers van veel belang is- De ramen van de nieuwe afdelingen zijn van ter- mopaneglas, dit is dubbel spiegel glas met een ruimte van 12 mm er tussen, waardoor de warmte behou den blijft. De luchtverversing is air-conditioning. Het bestaande gebouw- had een oppervlakte van 2400 vierk. m. De oppervlakte, die er. nu bij is geko men bedraagt 1560 vierk. m., zodat het gebouw nu een oppervlakte van 3960 vierk. m. heeft. De binnenplaats heeft een geheel ander aanzien gekregen door de aanleg van een fraaie tuin met vij ver. De tuinarchitect, de heer W, C. J. Boer uit Rotterdam heeft on danks de beperkte ruimte hiervan een mooi geheel weten te maken. Op deze binnenplaats is tevens een nieuwe bergplaats voor rijwielen gemaakt. De opening van deze nieuwe vleu gel valt samen met de verjaardag van de HAV-Bank, die 8 Juli 1903 in Schiedam werd geopend en dus morgen 52-jaar zal .zijn. De hoofd-directeur, de heer G, W. van Bergen Walraven, deelde ons mee, dat Vrijdagavond van 79 uur en Zaterdagmiddag van 3^—5 uur het gebouw door het publiek bezichtigd kan worden. Vele Schiedammers zullen van deze gelegenheid gebruik maken om deze typische Sehiedamse bank eens van binnen te bekijken. De nieuwe vleugel is ook architectonisch een aanwinst voor de omgeving. Rechts op de foto dc «ieuice vleugel van de HAV-Bank, die morgenochtend door burgemees ter mr J. W. Peek geopend zal worden. (Advertentie LM.) Zo»4« no4t van appelen Uw tafeldrank Coed, goedkoop» gezond S CHI I Q A M Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 69290._ Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behaJve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) vau 7 tot 8.30 uur- Zondags gesloten- RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Museum; Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uw. Bioscopen: Passage: 2 uur: „Brood, liefde en fantasie". Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Brood liefde cn fantasie". Monopolc, 2, 7, 9 uur: „Het Oer woud Monster". Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 uur Feestavond HAV-Bank. Jeugd-Jolyt, Hagastraat; 7 uur Au topedw edstri jden. Plantage: 7.30 uur Volksdans. Rond het volkstuinencomplex achter de Poldervaart ligt een groengordel, die in onderhoud is bij de gemeente. Deze groengordel is echter tamelijk verwaarloosd, zodat het onkruid op manhoogtetussen de beplanting op- woekert. JBtnnen korte tijd zal dit onkruid tn bloei geraken en de gevolgen voor de volkstuinders zijn dan minder prettig. Het zaad van het onkruid zal dan over de tuinen verspreid worden en de polkstuinders volgend jaar veel werk bezorgen. Bij de Gemeentelijke Plantsoenendienst vernamen wij, dat door'een tekort aan arbeidskrachten de groengordel niet behoorïyfc bij gehouden kan worden. Ook de sloten zijn erg vervuild en moeten nodig schoongemaakt worden. De Gemeente heeft dit toerfe uitbesteed, ?naar de gene ,die het werk heeft aangenomen kan evenmin personeel krijgen. Naar de heer Schipper van de Gemeentelijke 'Plantsoenendienst ons vertelde, zal er echter spoedig begonnen worden om dc pert'txiling tegen te gaan. De volkstuiniers zullen dit van harte toejuichen. Geslaagd voor het eindexamen Di ploma A: Mej. M- Engclberts. Vlaar- dingen. G. Hofman, Vlaardingen- B. B. Rietbergen. Rotterdam. Mej. "Schouwlnk. Schiedam, Mej. A. de Wolif, Schiedam. Afgewezen, één. Geslaagd voor het eindexamen Di ploma B: F. Birnie, Vlaardingen, Th. w, R; Doorman, Schiedam: Mej. M. H. S. Karreman, Schiedam; J, A. Kopmels, Schiedam, Mej. L. Lentz. Schiedam, Mej. A. v. d. Molen. Vlaar- dlhgen. J. de Raad- Schiedam. S. v. d. •Spuy. Schiedam. Afgewezen, één. voor het MULO-examev A rijn ge staagd J.Liebeek en M. Ktetfnjan int Schiedam. Geboren: Christ!aan', z. v. M- C. 'Overbeeke en A. W. Bijl; Pieter. z. v. P. D, Rcmeijn en A. van Wijk; Cor nells W., z. v. W. Roose cn R. P. M, Dekker. Overleden: J. van Gicssen, 84 j. WATERPOLO: Samenwerking lussen Prot. Christenen Er zal tussen dc Protestantse Chris tenen van Schiedam een meer ge richte samenwerking komen. Dit is in principe overeen2ekomen tijdens een bijeenkomst die in Schiedam werd gehouden en waar afgevaardig den van de Nederlands Hervormde Gemeente, Evangelisch Lutherse Ge meente, de Christelijk Gereformeer de Kerk, Gereformeerde Kerk, het Leger des Heils en de Vergadering van Gelovigen bijeen waren. Over het algemeen was men van mening dat de Protestanten in deze tijd samen moeten werken om de Evangelische boodschap aan de men sen door te geven. De activiteiten zullen worden sa mengebundeld onder de naam „Co mité Schiedam voor Christus". Op Donderdag 15 September zal de eerste bijeenkomst worden gehou den in de Grote Kerk- Ds. Okke Ja ger, Gereformeerd predikant te Vrouwenpolder in Zeeland zal op deze bijeenkomst spreken. In de Ju- lianak?rk in de B.K.-laan zal Don derdag 15 December weer een inter- terkevkcltjke samenkomst worden 1 gehouden. De» straatprediking, die nu i door de Evangelische Commissie van de Gereformeerde Kerk en het Le- ger des Heils wordt verzorgd, gaat gewoon door. Het Hervormd Kerkkoor, het Zangkoor van de Gereformeerde Evangelisatie, het Evangelisch Lu- thers Kerkkoor cn het koor van het 1 Leger des Hcils zullen regelmatig hun medewerking verlenen aan dezë bijeenkomsten. In September zal men beginnen huis aan huis lectuur te verspreiden. i Het jeugdwerk zal. dan eveneens ter hand worden genomen. Dc plannen i hiervoor moeten nog uitgewerkt j worden. j Reëdiginji ran officier Op dc Boezemkade is gister avond de 76-jarige mevr. L. B. Kas- dorp-Roest, uit de Pieter de Raadt- straat, gevallen. Zij brak het linker been en werd ïn het Coolsingel-zie- kenhuis opgenomen. De 12-jarige Greetje Braven- boer die op de Dordtestraatweg woont. klom. gistermiddag op het sportterrein aan de Gordelweg in een goalpaal. Het meisje viel even wel en brak daarbij de linkerboven arm. zodat zij naar bet Sopbia-kin- derziekenhuis vervoerd moest wor den. HERENKAPSALON IN THALIA GEOPEND De heer L, J. Weijmer heeft gister middag zijn nieuwe herenkapsalon in de Thaüa-bioscoop geopend. Het interieur en meubilair in de zeer smaakvol ingerichte 3alon werd ver. zorgd door de firma M. Walg. die ook de schcerzeepautomaten levrde; een Amerikaanse vinding, die het lang durig inzepen overhodig maakt. In de salon is ook gelegenheid voor ma nicure-, pedicure- en 'hoogtezon- behandeling. De heer Weijmer ver telde ons er in geslaagd te zijn voor zijn nieuwe zaak een staf van mede werkers aan te trekken, die allen op nationale en internationale onder scheidingen kunnen bogen. Klachten over voetbal in Overschie Bij de wijkraad van voor Over schie zijn van diverse zijden klach ten ingekomen over het voetballen in de gemeenschappelijke tuinen. De wijkraad zal contact met de ge meente opnemen. Het echtpaar R. Onir.kSitton her denkt vanclaa® het feit. dat zij 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stap ten. De heer Onink is nu 61 jaar en zijn vroirv is 62 jaar. Iedere morgen nog gaat de heer Onink naar de scheepswerf van Van de Gicssen in Capellc a.d. IJsscl, waar hij classi ficeerder is. Mevrouw Onink is naast huis vrouw ook nog actief penningmees- terpsse va 1 de ReLsveren!ging ..Na tuurvrienden." waarvoor zij veel werk doet. Zondag staat er nog een tocht o)> het programma. Hot was vandaag eon hele drukte aan do Lunge Haven 138. waar hot echtpaar reeds 25 jaar woont. De drie dochters en een zoon waren aanwezig om hun ouders geluk te wensen met hun 40-jartg huwelijk. Gok de 9 war*»* v«n partij om oma en op" te helpen bil het feeat vieren. Diverse mooie cadeau* en blrcmMvMten stonden in de ka mer. Natmirliitt wensen wij van har te het echtpaar geluk met deze mooie dag. Het koude weer noodde niet be paald tot een duik in het water, toen tie dames van Shell I cn SZC I dit wel deden. Een straffe wind woei van het ene doel naar het andere doel. zodat de partij die de wind te gen had. hiervan kon profiteren bij het ultzwemmen. Dc hal dreef met vrii grote snelheid uit het midden. SZC speelde eerst met de wind te gen en Cocky Gastelaar had met het halen niet veel moeite. De eerste serie aanvallen golden dan ook het Shell-doel. die in de eerste helft tweemaal door Hennv de Kok wer den afgewerkt door een harde om haal en een snel door Cocky geno men vrije worp, 02. Na de rust hadden de Shell-dames het voordeel van de wind, maar zij konden dit niet voldoende uitbuiten. Na hei halen van de bal drongen zij zelfs ver op in de veronderstelling, dat zit de bal niet meer kwiit kon den raken. Dit werd hen echter al gauw noodlottig, want Cocky kreeg de bal te pakken en gïnS er in haar eentje vandoor. Onhoudbaar sprintte zii weg en gaf de keepster voor de derde maa! het nakijken 9—3. Uit een scrimmage voor 't Sehie damse doel ontstond het enige te- genpunt 1—3, Tenslotte was het nog maals Cocky, die er 1—4 van maakte. Met deze overwinning staan de SZC-dames stevig op de tweede plaats achter Surae uit- Breda, waar- var» zij de uitwedstrijd hebben ver- j loren. Aanstaande Maandag komt Surae naar Schiedam en zullen de SZC-ers alles op alles moeten zetten om ge lijk te komen. Dit belooft dus een spannende strijd te worden. Aanvang 20 uur in het open bad. Het tweede herenzevental deed 't heel wat minder tegen BZC uit Bergambacht De gasten maakten hier handig gebruik van de fouten ln de achterhoede en scoorden voor de rust driemaal, Na de rust ging het wat beter bti SZC en scoorde John Plomp cn Dick Kraayenbrink elk een doelpunt, m-ar de gasten maakten er ook nog twee en gingen Na een uiterst goede wedstrijd j.l. tegen HBSS, waarmede de Martini tors hurt eerste wedstrijd van de Martinit nederlaag met 21 wonnen, zuilen zij zeker alles in het werk stellen oin SVV 2 met gelijke wapens te bestrijden. De SVV-ploeg Is zeer zeker be -»nd door hun goede com binatie op het groene veld cn voor de Martinitcrs zal het een eer zijn om zo snel mogelijk de bal te plaat sen en al het goede over te nemen wat de tegenpartij de MarUmters zal voorschotelen. Met de laatst ge speelde wedstrijden voor ogen. is het bestuur er in geslaagd om mo menteel een zeer goed elftal op ie bouwen en voor de komende-weken «taan nog enige zware wed simden op het programma. Wie uiteindelijk dc 2-1 van EDS rr: TFSC ral weten te overtreffen, is nog niet te bezien. aldus met een 52 zege huiswaarts. Na de dam es wedstrijd van a.s. Maandag speelt, het eerste heren- zevcntal tegen RZ fz PC uit Rotter dam. Shell 2 heren heeft de gister avond te Schiedam gespeelde wed strijd tegen SZC 3 in winst weten om te zetten. Or.danks dc handicap van zes man tde zevende Het ver" stek gaan.» heeft Shell het tegen de jeugdige SZC-ploeg niet moei lijk gehad. Na een 1—0 achterstand brachten Van Noortwijk (2x>, Horn cn Eykclcnbonm de stand op 4 De uilslagen van de Sehiedamse Tenniskampioenschappen van de KN LTB zijn: H.E.B.: P. Mulder slaat 't Hart. 62, 62; K. Rjjpma slaat van Lin- gen, 6—3, 60; Hoogcndoorn slaat G W. van Bergen Walraven. 46, 6—2. D.E.B.: Mevr. Duyster slaat mevr. van Goor, 61, 60; Mej. Legen slaat mevr, van Toor, 4—6. 61, 6—1; Mevr. Sebes slaat Mej. E. v. d. Windt. 6—2, 2—6, 7—5; Mevr. Duyster slaat Mej- R. v. d. Made, 6—2,6—3. D.D.B.: Mevr. Jiskoot—Mevr. van Toor slaan mevr. van Vollenhoven— Mej. N. v. Buysen, 75, 6—4, 2—6; Mevr. de Jong Boers—Mevr. Beu kers slaan Mej. LolkusMej. de Ron de, 6—4, 6—1. 4—6. G.D.B.; Mevr. de Rooy—Mevr. de Roos slaan Mevr. Jiskoot—Mevr. Buschmann. 7—5, 46, 60, H.E.C.: Prins slaat B. Buntjer. 6—1. 6—0; Van de Berg slaat P. Soetens, 6—1. 6" "4. D.E.C.: Mej. v. d. Wetering slaat Mej. van Dijk, 6—4, 4—6, 62; Mevr. Pietersen slaat Mej. J. van Toor, 6—2, 6—1. Bij dc gisteren gehouden schiet wedstrijden op de schietbaan Vlaar- dlngen-Oost tussen de politie van Maassluis, Vlaardingen en Schie dam. heeft de politie van Schiedam de Bui-gemeestersbcker gewonnen. Dit was de tweede keer dat Schie dam de beker in de wacht sleepte. De hoofdinspecteur van politie te Schiedam, de heer W, H. Klocse- man, heeft de beker uitgereikt. j De adjunctcommies van de Ne- derlandse Spoorw<;"n te Schiedam, j A. C. M- H. uit Er-ma, is aangehou- don, verdacht van diefstal van f 330. In de maand Juni werden in dc Gemeentelijke Openbare Leeszaai en Bibliotheek in totaal 18569 boeken uitgeleend (vorig jaar was dit aan- tal 17881) en wel 8734 romans. 4763; studiewerken cn 5072 kinderboeken ivorig jaar resp, 8911.*4593 en 4372) In de Centrale Bibliotheek aan de Lange Haven werden geleend 5648 romans en 3703 studiewerken vorig: jaar resp- 5844 cu 3571'. Het filiaal aan de Dwarsstraat leende uil: 374 romans. 64 studiewerken en 132 kin- j derboe ken (vorig jaar resp. 435, 53 I en 142b Het filiaal aan dc Lorentz- j laan gaf uit 1497 romans. 854 studie- j werken en 663 kinderboeken (vorig jaar resp. 1469, 820 en 523). S Bij de jeugdafdeling werden uit- i geleend 2164 kinderboeken en 3071 1 kinderstudiewerken (vorig jaar resp. 1956 en 1039b Bij dc uitieenpost in Kethel werden geleend 644 romans, 79 studiewerken en 636 kinderboeken j (vorig jaar resp. 489, 60 en 440). j In de uitieenpost van het weeshuis werden geleend 279 kinderboeken (vorig jaar 121 b Bij de uitieenpost- in het Ziekenhuis werden uitgege- ven 323 romans cn 12 studiewerken (vorig jaar resp. 3.11 cn 9b Het cor- resnondentschap Maasdijk leende uit 1 248* romans, 51 studiewerken en 122 kinderboeken (vorig jaar resp. 363, 85 en 101). Het aantal houders van leeskaar- ten bedroog 3947 (vorig jaar 3762). Het aantal boeken was 52570 (vorig jaar 49511). Twee leden van. de postduiven vereniging De Vrijheid hebben bij de politie aangifte gedaan, dat van tien duiven, die zij hadden laten inkorven voor een vlucht uit Cba- t eau roux in Frankrijk de stui-been tjes zijn ingedrukt. Eer. duif is on derzocht door dp veeartsenij kundi ge dienst in Utrecht, De duiven zijn eigendom van de heren B. cn J. uit Schiedam. Veel deelnemers voor Kon. Wilheiiiima-mars De op a.s. Zaterdag te houden elf de Koningin WiJhelmina Mars be looft wederom een succes-mars te worden, gezien, het grote aantal voorinschrijvingen, dat reeds de 3000 benadert. Onder de 100 voor-ingcschrev .n- groepen bevinden zich een zestal drumbands, die bij de start vanaf de Plantage de deelnemers zullen bege leiden en een feestelijk karakter aan het geheel zullen geven. .Zoals gewoonlijk zal ook dit jaar wederom langs het Stadhuis gedefi leerd worden, waar op het bordes het ere-co mi té het défilé zal afne men. Hopelijk zullen de weersomstan digheden a.s. Zaterdag beter zijn. dan vorig jaar bij de 2e^lustrum- de regenvlagen als bij een najaars storm neerkletterden, waardoor dc marsleiding zich genoodzaakt zag. dc trajecten op de grote afstanden te bekorten. On Dinsdag 12 Juli zal luitenant J. Mellaart beëdigd worden als of ficier t'an dc Nationale Rrvrve te Schiedam. De bec-.v vindt plaats op dc Grote "1- eed wordt afgenomen etc mman- dant van het dist- '"erdam. majoor J. Jansen -chijn. De plechtigheid begint om half negen 's avonds. ROTTERDAM Antwoord van Ben W. Anderhalve maand geleden heeft het raadslid L. den Adel (P.v.d.A.> vragen gesteld over de lange duur van de werkzaamheden aan de nieuwe Zaagmolenbrug. B. en W. van Rotterdam hebben hierop thans geantwoord dat deze vertraging een gevolg was van de vorst en dat in de tweede plaats de montage van het hydraulische be- weginsgswerk van de brug minder vlot is verlopen, dan verwacht werd. „De R.E.T." zo zeggen B. en W. kon daarom eerst op 8 April de aanleg van h^t zg. „kruisstuk" ter hand nemen, hetgeen meebracht, dat ook de Crooswijksestraat ert de be staande brug moesten worden afge sloten. Het werk is thans echter zo ver gevorderd dat de br,ug dezer dagen in gebruik zal worden ge nomen". Tri aansluiting op een onlangs ge houden algemene oriënterende be spreking over gemeenschappelijke belangen tussen afgevaardigden van de Kamers van Koophandel te DÜs* seldorf, Duisburg, Keulen, Aken, München-Gladuach, Krefeld, Arn hem. Nijmegen, Venlo, Roermond, Heerlen on Maastricht zal vermoe delijk in October te Venlo een twee de vergadering gehouden worden, waarbij men zich op verkeersvraag- stukken zal beraden en tot concrete resultaten hoopt te komen. Vooral dc openstelling van meer grenskan- toren en verder de uitbouw van het bestaande wegennet aan weerszijden van de grens zijn de laatste jaren urgent geworden, zo menen de Ka mers. De 7-jarïge Hendriks Maaskant, die op de Bree woont, werd gister avond toen zij m 'de omgeving van rtijderh'k" wonin® met h»ar au toped overstak, aangereden door een motorrijder. Het meisje liep een bloedende hoofdwond cn schaaf wonden op. Zij werd naar hctBerg- wegziekenhuii vervoerd. itmtiNmiMitiiiiMttmuimffimwMiHiniiiiiiimnimmwimmiiiiiiiiiumtfMfmmmHMiiutouiimiHnuitm De uitbreiding en verbouwing van ons Kantoorgebouw is thans gereed. Gaarne bieden wij aan belangstellen den de gelegenheid het gebouw te bezichtigen op Vrijdag 8 Juli van. 19 tot 21 uur en op Zaterdag 9 Juli van 15 tot 17 uur. Ingang: Poort Tuinlaan. N.V, Levensverzekering-Mij HAV BANK N.V. Assuraatie-Mij Nieuwe HAV BANK WEEKEND-PAKKETJES Luchtdicht verpakt. Blijft lang vers. Voor vacantia en tochtje* ideaal om mee te nemen. Inhoud: 6 overheerlijke CAKE's Inhoud: 6 gevulde KOEKEN é&L-MÈSi. BANKETBAKKERIJ -STIJLDUIKASTRAAT 49 TEL.67586 N.V. DE KOTTERDAMSCHE MELKINRICHTING vraagt enige Leeftijd 1820 jaar. Aanmelden dagelijks van 9—5 uur, Rotterdam: Fersoonsdam 18, Schiedam: Kotterd.dijk 246b. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Personeel gevr. Werkster gevr. v. 3 dagen p.w, Aanm, na 7 uur n.m. Jullanalaan 20, Schiedam. Tel. 68003, Te koop aongeb. Bronzen gordijnrail, compl. 1— p, mtr. Gordijn veer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden ƒ0.32, ƒ0.34, f 0.50, Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. F rans v. Thienen, Broersveld 123, TeL 69799, Grote keuze wringers 39.—, ƒ43.—, ƒ67.—, wasketels 7,—, 7.50, 8.75, 9.45 enz. Wasteilcn ƒ5.35, 7.60, 9.—. 10.25 enz. Waterslang ƒ0.55 p. mtr. Frans van Thienen, Broersveld 123. Tel 6970B. Ree Ia me-aanbieding. Lig stoelen met armleuning 12,50. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar ƒ11.50. Raamhorren ƒ1.75 etjz. Frans van Thienen, Broersveld 123. De strut waar Vrijdags markt li.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1