Hongarije kampt met ernstig graantekort Kind ernstig gewond bij aanrijding Ondernemingsraad bij Hoek geïnstalleerd VERKOOPSTERS Burgemeester Peek opende nieuwe vleugel HAV-Bank GAB maakte mooie tocht Zeist naar kantoorbediende „De drie matrozen" '11 aardige showfilm „Bestemming Singapore" Be heer L. Yeensü*a morgen 70 jaar AGENDA Jeugd Jolijt Twee gewonden bij botsing Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Ford week met film en mode Viaduct oper op 14 Juli OMZET IN HAVEN VAN ANTWERPEN ONTVANGSTEN OP HET STADHUIS Motorrijder sloeg over stuiir Derde mailboot Ostende-Dover Dutch Swing College en Pla Beck in R.S. Boeren moeten leveren tot de laatste korrel „WON OSOBO'terug van eerste reis Z ornera von d voetbal PRIMEUR VOOR SCHIEDAM Inbreker stal f 300.- eiiit Scholieren verzoeken om gratie voor Amerikaanse jongen Zockl U een gezellige werkkring? A. LENGKEEK Jr OPENBAAR VERKOPEN Eerste Schiedamse Bewakingsdienst Zaterdag 9 Juli 1955 Ge nieuwe vleugel van de HAV-Bank is gistermorgen officieel door in de nieuwe recreatiezaal op de bovenste verdieping. De president-com- burgem~ester J. W. Peek geopend. Gc openingsplechtigheid werd gehouden miss» ris mr 3. WBkens heette de aanwezigen hartelijk welkom, in pet hyzonder de burgemeester nir Peek, de architect de heer W\ M. Dudok, de heer A. Leyten adj.-directeur van de N.V. Aanneming Mij J. P. van fceslcrt i en verschillende andere genodigden. Hy dankte aPe medewerke.s Üver en toewijding, bij de werkzaamheden aan de nieuwe vletr el. "ij zijn verheugd dat op deze 8ste Juli, de verjaardag van onze maat schappij, een nieuwe vleugel in gebruik wordt genomen. Wij stellen het bgzonder op prys, dat de burgemeester van Schiedam deze opening wil verrichten. 6 Mr. J, W. Peek, die daarna het woord voerde, zei verheugd te zijn, dat Schiedam deze maatschappij bin nen haar muren had. „Het gebouw, dat nu w-eer uitgebreid is, is een sieraad voor onze stad en de heer Dudok zijn wij erkentelijk voor zijn mooie schepping. De HAV-Bank heeft zijn sporen op het verzekeringsge- bied verdiend en de perspectieven zijn dan ook zeer zeker gunstig. In de maatschappij van vandaag zijn de risico's toegenomen, zodat een ver zekeringsmaatschappij een verdien stelijk instituut is. Een verzekerings maatschappij is noodzakelijk en on misbaar en komt de volkswelvaart ten goede", aldus mr Peek. Daarna verklaarde hy de nieuwe vleugel voor geopend. De heer W. M. Dudok, die vervolgens het woord voerde, dankte de voorgaande sprekers voor hun waarderende woorden voor zijn schepping. „Ik hoop. dat het gebouw over enige tijd weer te klein zal zijn. Dit zal een bewijs zijn van de steeds toenemende werkzaamheden van de HAV-Bank", Hij bracht verder dank aan de opzichter, de uitvoerders en het personeel van de N.V, Van Ees teren. De chef organisatie van Binnen- en Buitendienst, de heer N. Guis gaf een kort overzicht van het bestaan van de HAV-Bank. De hoofd-directeur. de heer G. W. Bergen van Walraven dankte tot slot alle sprekers voor hun vriendelijke woorden. „Wij zijn blij met de nieuwe uitbreiding. Het is belangrijk om geld te verdienen, maar de wijze waarop dit gebeurt is nog belangrijker. Het personeel moet met vreugde het werk doen en een goede werkruimte is hiervoor een eerste vereiste". HO dankte mr Peek voor de goede samenwerking tussen de gemeente en de maatschappij en overhandigde hem als hoofd van de Politie een bedrag onder couvert voor nieuwe instru menten van het Politie-muziekgezel- schap. Bij de gistermiddag gehouden re ceptie kwamen, talrijke relaties de directie feliciteren. Er waren afge vaardigden van de Verzekeringska mer van de Unie van Schadeverzeke raars, van Nederlandse Vereniging te Bevordering van het Levensverzeke ringswezen en van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Holland be neden de Maas. Ook de hoofden van de Gemeentelijke Diensten waren op deze receptie aanwezig. De show-musical „Drie matrozen in Parijs" brengt precies wat men van een aldus getiteld Amerikaans ontspanningsproduct kan verwach ten: een Eifeltorcn. .wat neonlicht en een paar nummers in een nachtclub. Drte matrozen van een Amerikaans slagschip, dat Lc Havre binnenvaart, trekken naai de Hoofdstad, waar zij met deze dingen m aanraking komen. De drie Amerikaanse^ Jan tjes zyn Tony Curtis. Gene Nesion en Paul Gilbert, die zich al spoedig thuis voelen in deze wereldstad cn in aanraking komen met aardige meisjes. Er wordt wat gedanst en af en toe is er een pauze voor een kleme flirtation. Aan het slot van de film komt na tuurlijk weer de onmisbare alles reddende show, waar in dit geval enkele weesjes, hun lieve huisgeno te cn één van de matrozen het meest van profiteren. Het is een aardige film met een goede technicolor, die deze week in Passage te zien is. Jn Monopóle De L,*m, die deze week in Mono- pole draait „Bestemming Singapore gaat over .lachende An, een vrouw die met zingen in haar onderhoud voorziet. Ze is echter van Parys met 2ijn luxueuze nachtclubs afgezakt naar de sombere bars op Java. De zwaargewicht bokser Farrell is bij haar, maar kan met meer boksen door een wond aan zijn hand. Op Java ontmoet An kapitein David son met wie ze meegaat op zijn schip. Zij keert later toch weer terug naar Farrell. Davidson krijgt opdracht uit de binnenlanden dol lars op tc halen en. daai ontdekt hij An weer. Hij besluit haar weer mee te nemen, maar Farrell ontwerpt een plan om de lading van het schip in handen te krygen. David son wordt gewaaischuwd door An cn kan zijn maatregelen nemen. UAIUSGVAXGSTBERiCKTEN Vangfetberichten uit zee van heden morgen: VL 70. 4 kantjes; VL 79, 50; Vb 172. 6; Vb 203, 3. VL 205 7; VL 206, 3; VL 207. fl: VL 21.6. 2: VL 86, 50. VL 114 24; VL 115. 25: VL 142, 8, VL 190. 25 VL 1S6 20: VL 197. 20; VL 190. 30; VL 61. 17; VL 71. 5; VL 83. 3: VL 166. 40: VL 200. 5 VL SO 15; VL 80, 6. VL H. O" VL 56 7, VL 84. 5. VL 89. 4; VL 1.12. 30 Mniktijj uzi.;, (ïedciiiiHUKvu ,,r- s!&g ma ai j cs hanng groene l 32 tot 37 40 Noteringen 2e afslag hedenmorgen maatjes haring klein 131,10 tot 33,20; grrjtc t 32,10 tol 33.10 De hoojd-directeur fan de HAV- Bank, de Jieer G. W. uan Bergen Walraven, overhandigt burgemees ter mr J, W. Peek een bedrag on der couvert voor nteuuie instru menten van het Politie-muziek' gezelschap, De heer h. Veenstra, oud-voorzit ter van de Centrale van Officieren en Kapiteins ter Koopvaardij, die sedert 1932 in Schiedam woont zal morgen zyn 70 ste verjaardag vie ren. De heer Veenstra, die in Mïddel- stum in Groningen werd geboren, begon als jongmaatje bij de machi nefabriek van Stork in Hengelo. Later was hij werkzaam bij de N.V. de Schelde m Vlissingen en bij Werkspoor. Hij volgde een op- i°ren leiding tot machinist aan de Be Ruy-nnmmr.n. terschool in Vlissingen Gedurende ROTTERDAM de eerste wereldoorlog was de heer Veenstra leraar aan een ambachts- school. In 1918 werd hij voorzitter van de Vereniging van Scbeeps- werktuigkundigen. Hij heeft veel werk verricht voor de fusie van de Centrale van Kapiteins en Koop vaar dy officieren. Op 1 Juli 1947 ging de heer Veenstra met pensioen en geniet nu van een welverdiende rust. Hy woont aati de Buys Bal lotsingel. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. Jansc, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibaüt- plein 17. Bellen b(1 ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 80, telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en. Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten RJ£. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2. 4.15, 7 en 9.15 uur: „Drie matrozen in Parijs". Monopole 3. 5. 7 en 9 uur: „Bestemming Singapore". Arcade; 8 uur Feestavond H.B.S.-vereniging „Onder Ons" Musis Sacrum: 8 u. Jubileum- feestavond „Onderling Kunst genot". Het programma voor deze week luidt Dinsdag 12 Juli: Autoped wedstrijd voor 8—12-jarige jongens en meisjes. Aanvang 7 uur Noord molenstraat. I Speiavond in Kethel: verzamelen 7 j uur speelplaats Chr. SchooL Jongens j en meisjes van 812 jaar mogen i mee spelen.; Woensdag 13 Juli Kin. i derspelen voor 678-jarigen om 2 i uur op de speelplaats Ëdisonplein; 1 Ringsteken op rijwielen voor 1115- I jarigen m de Marconistraat. Aan vang hall 8 uur; Wieier wed s try den op gewone fietsen voor 1416-jari- gen om 7 uur. 17—21-jarigen om 8 uur, Parcours Hagastraat, (Behou dens goedkeuring van dé Politie). Donderdag 14 Juli: „De gelaarsde kat" in het Zuiden van de stad. Ver zamelen om 7 uur school Dwars straat. Na gezamenlijk spelen de op. voering van het sprookje, dan wan deling door de wyk. Route wordt nog bekend gemaakt. Voor bet slagen van al deze bij eenkomsten zijn vele medewerkers (sters) nodig, die zich kunnen opge. ven by Karei Scholten Sr. Geslaagd Onze stadgenoot, de heer E. D. Vermeulen is aan de Leidse Univer siteit geslaagd voor het candidaats- examen klassieke taal- en letter- Toen de 72-jarige J. Markat uit de Oostendamstraat gistermiddag zonder op het verkeer te letcen de Strevelstveg bij de Meekrap straat overstak, werd hij aangere den door een scooter. De man liep een vrij diepe wond aan het ach terhoofd op en werd naar het Cool- singelziekcnhuis Vervoerd. Ook de scootewijder werd daarheen" ge bracht. omdat hy het linkerbeen had gekneusd. Het was de 45-jarige kantoorbediende J. A. Gagestem uii de Verschoorstraat. Jeugddienst In de Vredeskerk wordt morgen avond om 7 uur een jeugddienst ge houden. die wordt geleid door ds K. J. H. Burgy uit Den Haag. Het onderwerp luidt: „Moed verloren, al Geboren: Willem, z.w W. Muil wijk cn J, P. van Nielen; Yolanda, d.v. F. J. E. v. d. Zee en J. de Vries; Eddy. z.v. A. Post en A. W. Ouwcneel; Pion ia W., d.v. W. J. Vertderbos en M. A. van Pelt: Wil lem. z.v. A. L. Flipse en I Huyken; Johanna M, C. d.v. C. M. J. Ver beek en M. A. van Es. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk* 10 en 5 uur prof. dr W. C, van Unmk (H. Avondmaal). Nieuwe Kerk: 10 uur ds H W. Hemmes 5 uur ds A. Hoffman Westerkerk: 9 en 10 30 uur ds J Gras fH Avondmaal). 5 uur ds J Gras. Vredeskerk: 9 en 10 45 uur dr L 3 Cazemier (H Doop), 7 uur ds K J. H Burgy (Jeugddienst! Kethel- 10 uur ds P. J de Bruyn, 7 Uur ds P. J de Bru>n Ned, Herv, Geref. Evang. Gebouw „Irene": 10 en 4 uur ds A. J. Wijn malen. Geref. Kerk, Oosterkerk: 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur ds J. J. v Wage- rungen. Plantagekerk: 9 30 uur ós J. J. v wagemngen. 4 3o uur ds E. J, Oom- kes Jullanakerk- 10 uur ds E J. Oom- kes 5 uur ds G. Brinkman. Kethel: 30' uur ds M. de Wit. 230 uur ds E. J. Oomkes, Zjekendienst Gemeente-ziekenhuis: 7 uur vicaris Alb. v. d. Ban Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw* Wa rande, BJK. Laan, 10 en 5 uur ds A. Zwiep, Chr. Geref. Gemeente. Volksgebouw Tumlaan, 10 en 4 uur ds M. J. Mid- uelkoop. Oud. Geref. Kerk, Jeugdhuis Lange Raven 67. 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ned. Prot. Bond Westvest 92, 10 30 u. dr T. Jansma. Evang. Luth. Kerk, 10 uur ds W. F. Jense. Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Broersvest 53, 10 ep 7 uur ds J Segaar. Oud-Katli, Kerk, 1015 uur Hoogmis. Leger des Hells, Lange Haven 27, 10 tiur Heihgmgssamenkomst; 7 30 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat, 6.30 uur OpenlUchtsamen- komst o 1 v, majoor en mevrouw J. H. Drent je. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meijer, Swammerdamsm- gel 43, tel. 69696; A. Hoogendijk, Tuinlaan 74, tel. 68785; H. J. Grtnel, Singel 76. tel. 68250. Geopend zyn de apotheken C. J. Jansen, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibautplein. 19, dte ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarnemen. Op Maandag 11 Juli begint in Rotterdam een „Amerikaanse Ford- week". In de showroom aan de Nieuwe Binnenweg zal een show van Fordwagens worden geopend. Aan genodigden zal in Luxor een filmvoorstelling met modeshow worden aangeboden door de Auto mobiel Industrie ..Rotterdam" N.V Geloond zal worden hoe de kleding- mode bij de automode kan worden aangapasL Bekende mannequins als Maud Taytelbauw en Myra Lohr werken mee. Vanaf 12 Juli zullen tijdens de Fordweek bovendien in Luxor doorlopende voorstellingen worden gegeven van een programma van cincmaseopefilms. Deze voorstellin gen zijn elke dag van 11 uur tot 1 uur. Uitnodigingen zijn verkrijgbaar via telefoon nr. 34137. Bij de Rozenlaan Op Donderdag 14 Juli zal tvethou- l der J Meer tens het nieuwe viaduct tussen Rozenlaan en Rodenrysse- straat officieel in gebruik stellen. In de eerste vier maanden van 1955 zyn in de haven van Antwerpen 0.272.798 ton goederen aan boord van zeeschepen geladen, tegen 4.193.306 ton in de overeenkomstige periode van 1954. Het aandeel van de Bel gische export daarin bpdroog 3.658.445 ton tegen 2.360.325 ton m 1954. Er staan diverse ontvangsten ten stadhuize op het programma voor volgende week. Dinsdag om elf uur worden de deelnemers aan het con gres van de Internationale Unie van Architecten ontvangen, en des middags om half vier een groep leerlingen van Londense handels avondscholen. Woensdagmorgen om half twaalf worden de deelnemers aan het congres van de Koninklij ke Chemische Vereniging ontvan gen. Gisteravond is op de hoek van de Nieuwe Binnenweg r*** de Heem raadssingel een aanrijding ontstaan tussen een motorrijder en een per sonenauto. De motorrijder, de 20-jarige chauffeur A. Sprado, uit de Punt- straat sloeg over het stuur heen op straat en moest met een hoofd wond cn inwendige kneuzingen naar het Coolsmgelziekcnhuis wor den vervoerd. Met het oog op de Brusselse we reldtentoonstelling 1958 heeft het be stuur van het zeewezen een derde mailboot voor de lyn Ostende-Dover besteld. Twee schepen van het zelfde model zijn reeds hij Cockeriil te Ho boken besteld, De schepen zullen 114 meter lang 2yn en elk 1900 passa giers kunnen vervoeren. Tijdens een jazz-concert in de Rotterdamse Schouwburg nullen Dinsdagavond de Dutch Swing Col lege Band en het trio Pia Beek op- trden: Nederlands favoriete jazz- groepen. De band staat aan de vooravond van een grote tournee die ook Joe goslavië omvat. Fia Beek en haar triogenoten (Robbie Fail wel en Hans van Ros- sum) spelen in de moderne jazz- styl. WENEN. De voorschriften voor het leveren van graan door de boe ren aan de Hongaarse staaj zijn ver scherpt. Voortaan moeten alle boeren, de zelfstandige, zowel als de op staats boerderijen werKende, alle brood graan ter beschikking van de auto- Het m.s. „Wonosobo" onder com mando van kapitein B. Blok uit Den Haag, dat in Maa-' als 25e nieuwe aanwinst na de oonog aan de vloot van de Kon. Rotterdamse Lloyd werd toegevoegd, wordt Zondagmid dag omstreeks 2 uur uit Indonesië terugverwacht aan de Lloydkadc te Rotterdam, waar ook de ontscheping der passagiers terstond na aankomst aai geschieden. Behalve een partij boomstammen en vele duizenden pakken tabak brengt de „Wonosobo" ook 16.500 rystvogels mee. Gedurende de reis werden in vele havens ontvangsten voor autoritei ten en relaties gehouden. De uitslagen van het zomeravond- tournooi „Zuid" op het DOK-terrein zyn BelvedereDOK 0—2: AVO •GMVD 0—2, LMOSmeetsland 2—1, SportvogelsDOZ 13, De uitslagen van de energieserie 1955 zijn: BHZCVV 0—2 en Zwart WitSpartaan 12. FIRMA J. BLOM Jr IN THALIA-PAND Volgende week Vrijdag zal in het complex van het nieuwe Thalia thea ter het bedrijf van de juweliersbe- drijf J. Bloem jr worden geopend. Daarmee krijgt dit bedrijf een zaak waarover men, na een moei lijke periode van 15 jaar, zelf te vreden is en die men in overeen stemming acht met de standing van de zaak. Geruime tijd is de firma (name lijk van 1915 tot 1940) gevestigd ge weest tegenover het oude Thaiia aan de vroegere Hoogstraat, maar i '40 werd het bedrijf verwoest. Nadat de firma elders onderdak had gev -den liquideerde de bezet ter haar als joods eigendom. Sinds 1945 is de firma Blom gevestigd aan de Benthuizerstraat. By de opening van de nieuwe ■inkel. aan de Lijnbaanszijde van Thalia, zal tevens het vijftigjarig bestaan van de firma worden ge vierd. De winkel is ingericht door de N.V. Allan. De voorzij van de personenwagen werd volkomen verpletterd. Vanmorgen is by de N.V. IV. A, Hoek"? Machine en Zuurstoffenfa- briek de ondernemingsraad geïnstal leerd. Hiermede heeft dit bedryf de primeur voor Schiedam, want naar de secretaris van de NW-bestuurs- bond, de heer C. v. d. Hoek, die werkzaam is bij de N.V, Hoek, ons vertelde, is dit de eerste onderne- Het Comité Auto- cn Boottochten, kortweg de CAB, heeft Donderdag met 75 pupillen een bezoek gebracht aan het „Jagershuis" in Zeist, waar men de dag gezellig heeft doorge bracht. Met 33 wagens, ter beschik king gesteld door Schiedamse auto bezitters. trok men door Zuid-Hol land in de richting van Zeist. De voorzitter van dc CAB, de heer A. pianiste Truus Keyzer zorgden voor vrolijke muziek. Er werd een hoe raatje gebracht voor het echtpaar J. J. Verhoef-Olie, die 65 jaar ge trouwd waren. Na een pauze van enkele uren trok men naar een ker senboomgaard, waar men zich te goed deed aan de mooie kersen. Via Schoonhoven, Oudewater en Gouda kwam men om half zeven weer Th. Scbuddebcurs, bleek een gord Schiedam In September wordt dc reisleider, want hy voerde de tocht laatste tocht van dit seizoen ffehou- I langs bijzonder mooie plekjes. Men i den naar Heemstede m Noord-Hol- i volgde de Lekdijk cn passeerde de land De mentor van de CAB de i zenders te Loopik. In Zeist werd I heer K. J Heybocr zal volgend jaar i's midaags de lunch gebruikt. De j het feit het denken dat hy dertig i heer Bernard, accordeonnist cn de jaar geleden met dit werk begon. ming, die tot deze overigens wettelijk voorgeschreven regeling overgaat. In een vriendelijke toespraak heeft een der directeuren, ir W. E. Hoek, het nieuws college toegesproken. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de goede samenwerking tussen de onderne mingsraad en de directie, een samen werking, die gezien de prettige ver standhouding m het verleden, ook nu wel nsets te wensen zal overlaten. Dc tot standkoming van deze on dernemingsraad is op con zeer pret tige wyze geschied. En op 1 Juli jl. zijn de verkiezingen gehouden, die tot gevolg hadden, dat elf personeels leden tezamen met de directie de ondernemingsraad gaan vormen. Dit houdt in. dat de vroegere fabrïeks- kern zal gaan verdwijnen. De bijeenkomst van vanmorgen, die in do cantine werd gehouden, ademde al meteen de juiste sfeer, zoals de regering zich die voor een ondernemingsraad moet hebben ge dacht. In de woning van zr H. van R. aan dc Stadhouderslaan is inge broken door de 23-jarige L. van K. uit Schiedam, die een bedrag van 300.meenam Door het verbre ken van een glas-in-lood raam wist de ongenode gast binnen te komen. De politie beeft Van K. aange houden. Bij een gecompliceerde aan rijding op de Beukelsdyk is gistermiddag een tienjarige jongen zeer ernstig gewond. De jongen, Cornelis A. Reis uit de Essenburgstraat, liep een schedelbasisfractuur, een Jkaak- fractuur, een gescheurde rech terkuit en een verwonding aan de linkerhand op. De bestuurders van de twee au to's die bij de aanrijding waren be trokken werden eveneens gewond. De 45-jarige etaleur HL J. Reynart uit de Suisstraat, die in een bestel wagen reed. brak het linkeronder been en is in het St. Franciscus- gasthuis opgenomen: de 41-jarige schillenophaler P. A. C. de Leeuw van Weenen van de Ringvaartwcg klaagde over pijn in de linkerschou der en is in hetzelfde ziekenhuis behandeld. Het gewonde kind werd opgenomen in het Coolsmgelzieken- huis. De aanrijding gebeurde toen öe jongen op zijn fiets de le Viruly- straat wilde inrijden. Hij zag dc na derende bestelwagen niet. werd ge grepen en tegen de straat geslin gerd. Hierna zwenkte de bestelwa gen naar links en reed twintig me ter verder legen de personenauto die uit de tegenovergestelde rich ting kwam. De bestelwagen sloeg over de kop en bleef onderstebo ven liggen, zwaar gehavend; de an dere auto bleef weliswaar staan, maar werd aan de voorzy volkomen verpletterd, beide wagens werden weggesleept, De -trams van lyn I hadden een half uur vertraging. •Getuigen van dit ongeval wordt verzocht zich voor het geven van inlichtingen te melden aan het po litiebureau Oostervantstraat. Zondagavond om 8 uur zal op het Kerkplein aan de Charloise Kerksingel een groie jeiigdrneUng worden gehou den onder auspiciën van de Interkerke lijke Jeugd-Evangelxsatie. bet program ma zal op de band worden opgenomen ter uitzending op 24 Juli van 5 tot 6 uur via Hilversum 2. I riteïten stellen, aldus meldt Radio- Boedapest. De maatregel, dat thans dus ook het de boeren na de verplichte leve ring aan de staat overblijvende over schot aan broodgraan, dat vroeger op de vrije markt mocht worden afge zet, aan de autoriteiten moet wor den geleverd, is volgens de radio- omroep genomen „in het belang van de broodvoorziening van het Hon gaarse volk". De Canadese premier, St Laurent, heeft medegedeeld, dat de Hongaar se autoruiten met de Canadese re gering hebben onderhandeld over de aankoop op crediet van graan. Het eerste Hongaarse betalingsaanbod was volgens de premier echter on bevredigend geweest. St. Ljurent deelde niet mede. om welke hoeveelheid graan het ging, doch van welingelichte zijde wordt vernomen dat het ongeveer 7.000000 schepels („bushels") betreft. Canada heeft kortgeleden, onder goedkeuring der regering 9 250.000 schepels graan op crediet aan Polen geleverd. DEN HAAG Het doodvonnis tegen een 16-jarïge Amerikaanse jonden, die de leider van een „con currerende1* jongensclub met een revolver doodschoot, is voor leer lingen van het Gymnasium Erasmi- anum te Rotterdam de aanleiding geweest tot de vorming van een initiatief comité, dat zich ten doel stelt president Eisenhower om gratie voor hem te verzoeken. Leerlingen var andere scholen hebben met het streven van dit comité hun in stemming betuigd. Aan het Ame rikaanse staatshoofd is het volgende telegram verstuurd: „Verzoeken u eerbiedig en drin gend de 16-jarige jongen Raymond Holley gratie te verlenen en zyn jonge leven te sparen 26.500 leer lingen van 105 middelbare scholen in Nederland." Aan de Economische Hogeschool te Rotterdam slaagden voor het doc toraal examen J. V. Smit te Utrecht, W. Olhof te Leeuwarden, H. J. R. Rooks te Hengelo en J. H. Roelvink te Rotterdam. WIJ VRAGEN BROERSVEST 40 - TELEF. «7607 Aanmelden dagelijks ook na telefon. afspraak Notaris A. S. H. A. BLAISSE te Schiedam, zal op Vrijdagen 22 cn 29 Juli 1955, resp. bij veiling en afslag .telkens des v.m. 11 uur in het gebouw „ARCADE", Lange Haven 71» te Schiedam, in het I. Een pand. waarin werkplaats met bovenwoning, open grond en erve, te Schiedam, Hoofdstraat 97, groot 1 A. 49 ca. Bovenste etage verhuurd voor 38.75 p. m., het overige in eigen gebruik. II. Een winkel- en woonhuis met bovenwoning, tuin en erve. te Schiedam, Singe] 153, groot 1 A. 90 ca. Verhuurd winkel met bovenwoning voor 108.33 p. m, en de achter de winkel gelegen woning voor 33.85 p, m. Voorts op Vrijdag 29 Juli 1955, bij veiling en afslag in één zitting: De in het pand Hoofdstraat 97, te Schiedam, aanwezige fraismachire, merk „Dankacrt" op kogellagers. Tafel afmeting 800 x 800 mm. met beveiliging, geleider, hulpstuk ken en 12 stel profielbeiters Aangedreven door Electro motor 220/380 volt, 5 FK, 1400 omwentelingen met aan loopweerstand en schakelaar. Aanvaarding: Perceel I en Fraismachine dadelijk na de toewijzing en Perceel II op 29 Augustus 1955. Betaling: percelen 1 en II op 29 Augustus 1955, echter Voor perceel I m-i, bijbetaling, van 5 rente sedert dc aan vaarding: en de Fraismachine dadelijk na de toewijzing. Bezichtiging: Woensdag 20 en Donderdag 21 Juli 1955 van 1012 en van 24 uur. Inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van voor noemde Notaris, Nieuwe Haven 14Ö, te Schiedam, tel. 63116 GEVRAAGD: 1 1 31~ leeftijd 16—19 jaar, MULO-opleiding en typen strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan Korte Singelstraat 16 -7 Schiedam Wasmachines; Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Berko" Dr Sctiaep- ^ansingeï 80, tel 68977 AUTOCARS SCHOONHOVEN DAGTOCHTEN 16 Juli: T.T. RACES-ASSEN f 10.50 p.p 17 Juli: VALKENBURG en 1.-LIMBURG S' U— p.p. '1 Juli: LUIK en ARDENNEN 12.50 p. p. 30 Juli: MONTFERLAND 9.50 p.p. 4 Aug.: VALKENBURG en Zd, LIMBURG j II.— p. p, 5 Aug.: ALKMAAR— EERGEN—SCHOORL .f 7.75 p. p. 7 Aug.: BRUSSEL S 10-— p. P- MEERDAAGSE REIZEN 11/12 Aug.: 2 d. BELGIS- ARDENNEN, incl. verzorging 43.75 p. p.: 4/6 Aug. cn 25/27 Aug.: 3 dgn. DUITSLAND, incl. verzorging 66.— p. p. Voor DAGTOCHTEN na 7 Aug. zie aankondiging in reisbureau. SCHIEDAM Nw. Mathenesserstraafc 77 Tel. 66456 (na 19 u: K 1898—5238) Sig, Mag. Martens, G. Verboomstr. 17. Tel. 66077 Boekh. Brussaard Liduinastr. 98. Tel. 67456 Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel, 65783. Reparaties onder garantie. 'Betaling in over leg. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143» Tel 66T92. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij dc buren, maar bij ons kunt U ze huren H. J. Stentler, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W Frankelandsestr. 79. tel 69974. Auto's - Motoren Rijwielen flioiteien vao rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m, by levering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschèrmer, f 3750. Frans Waltman. Rotterdam- sediik 240 tel 68948 Fotografie J J elf» <4? <fcp Te koop aangeb. Rieten Poppenwagens 3.95. Kinderkoffertjes flinke ma ten v.a, 0.69, Opblaasdieren v.a. 0,75. Bokhorst, Groene- laan 36, Hoogstraat 34, Schoppen, emmertjes, ballen, strandhoeden, scheepjes, zandvormen, strandballen, zwemringen, enz. Bokhorst, Groenelaan 36, Hcogstr. 34. Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106. teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Permanent Wave Hélène-Permanent - met toe stel, bet beste wat er is, compleet ƒ5.—. stroomloos ƒ7,50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon .Hélène". Rembrandtlaan 22, tel. 67170, Lessen Voor gcooterle» naar Autorij- schoo) R. P Take Jan Son- léstraat 4, R'dara. tel 3B777» Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie C. van Locen, Dam 41-43 tel 66192 Show room- Vleardmtierdraat 6. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrfif. WestFrankc- iandsestraat 16, tel. 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1