Ipsa De Graaf's Grote belangstelling, zowel bij deelnemers als publiek UMtm* Hermes deelt punten met Excelsior Luxaflex Jalouzie-Zonwering Défilé voor burgemeester Schoolgroepen leverden sportieve strijd WALDO-TAXI Shell streeft in slotnummer Wilton voorbij Wielerwedstrijden voor de sportkeuring Wüiidfdnk Koningin Wilhelmina-mars een succes Kinderfeest van ANMB AGENDA Ernstige aanrijding Geslaagd Toneeher. O.K.G. 25 j«ar BEDRIJFSVIJFKAMP W. de Vos levert fraaie prestatie „De Snelvliegers" weer actief Buizen gestolen Burgerlijke Stand Straatvoetbal Eerste prijs voor de Reserve-politie Meisje liep tegen auto SCHIEDAM St Ambrosius wint te Didam J. D. van Meurs DINSDAG- EN WOENSDAG-RECLAME 1.34 Maandag 11 Juli 1955 Ruim een uur lang beeft burgemeester Peek en de leden van bet ere- cowlté op het bordes van het Stadhuis het défilé van de voorbijtrekkende deelnemers aan de elfde Koningin Wilhelmfna-mars gadegeslagen; een défilé, dat verschillende malen onderbroken moest worden, om het snel verkeer op drukke punten te laten passeren. Buiten de afzetting stonden duizenden belangstellenden, die de enkele kilometers lange kleurige file van wandelaars zagen naderen, defileren en rond het Stadhuis zagen trek ken om de diverse parcoursen op te gaan. 3 Sm««tsland Rotterdam se pens 643. 12 Km Schoolgroepen: 1 Prinses Max- grietschool Botterdam le prijs 665; 2 Kon Jubanaschool Ketbel 2e prfcs 621; 3 Thomasschciol Schiedam 3e prijs 620. 18 Km Schoolgroepen: l Koningin Juliana School Kethel le prijs 311; 2 WIK 1 Rotterdam 2e prijs 284; 3 WIK III Rotterdam 3e prijs 288. 13 Km Seniorgroepen1 Harmonie Schiedam le prijs 290; 2 35SO a Over- schze 2e prijs 277; 3 Harpe Davids Schiedam 3e prijs 266. 30 Km Burgergroepen1 T en V Rid derkerk Ie prijs 722; 2 SV Den Haag 2e prijs 703 3 Dockyard Rotterdam 3e prjjs 663, Semi-Mihtair 30 km: 1 Res. Politie Rotterdam le prijs 635; 2 Rode Kruis Korps Schiedam 2e prijs 570. B-B. Groepen 30 km; 1 BB Den Haag le prijs 623; 2 BB Vlaardingen 2e prijs 621; 3 BB Centrum Rotterdam 3c prys 555. Militairen 30 km: 1 Kaderschool Inf. Den Bosch Je prijs 680; 2 Verb, Dienst K.M Amsterdam 2e prds 658; 3 41e Ja gers Arnhem 3e prijs 615; 4 Bua school Ede 4e prijs 598; 5 135e Lichte Laa Mobiel Gorinchem 5e prijs 595; 6 41 Ja gers Arnhem 11e prijs 565. Verstkomende groep. 41e Reg. Jagers Arnhem: Grootste groep, Juliana Schie dam (71); Commandoprjs, Cdt. Kader- school Inf. Den Bosch; Defileerprijs, Kaderschool Inf. Den Bosch: Prjjs Prins Bernhard, Jeugd groepen. Prinses Mar- grietschool; Prins Bernard, Hoofd- marscn. T. en V. Ridderkerk, Het was zo als steeds een zeer ge mêleerde groep; voorop achter een muziekcorps de circa duizend indi- vidueien, daarachter jeugd- en schoolgroepen en een zeer groot aantel wandelverenigingen. Vooral de militaire groepen, en in het bij zonder zeker wel de groepen van het „41ste Jagers" uit Arnhem en de Verbindingsdienst K.M, maakten een bijzondere indruk. Telkenmale klonk bij het passeren van groepen een hartelijk applaus, dat boven de defileer muziek van de muziekver eniging De Harmonie, ander emi nente leiding van de heer Veenman, uit. Jammer, dat de heer Veenman, die zijn sporen dubbel verdiend, heeft bij militaire défilé's, geen on derscheid heeft gemaakt tussen oen militair défilé en een. défilé van wandelaars. Het corps van de .heer Veenman moest spelen en had voor rang; doch het was uiterst jammer dat verschillende groepen met eigen drumband, noemen wij b.v. de Hol landse Schotten uit Schevenlngen, hun eigen muziek moesten staken, waardoor veel van dit „wandel* défilé" verloren ging. De militairen daarentegen, b.v. De Verbindings dienst K.M. en de Jagers bliezen en trommelden om het hardst tegen, de Harmonic in. Het was helaas niet fraai. De ruim 5.000 deelnemers zwerm den uit over afstanden van 12, 18 en 30 km en hebben, in tegenstelling met vorig jaar, bij dit stralende zomerweer, volop kunnen genieten van - de prachtige omgeving van Schiedam, Hierna heeft het erfe-comité zich in de Raadzaal teruggetrokken, en heeft de Burgemeester het Vendel Schiedam gecomplimenteerd met het behaalde succes. De Burgemees ter wees op de groei van de wan delsport en hoopte met het oog op hei blijvend tekort aan sportter reinen, dat velen ook in de toe komst deze mooie sport zouden gaan beoefenen. De heer D. de Vries heeft als lid van het Hoofdbestuur van de Oran je Garde dank gebracht voor de goede organisatie en de medewer king van het "Gemeentebestuur. j Spreker wees erop, dat vooral de familie Van Oordt veel dank ver schuldigd is voor het vele werk voor deze mars verzet. De voorzit ter van het Vendel Schiedam de heer J. v. d. Brugge dankte op de eerste plaats de heer Taekema. voorzitter van de NCWB, voor de toewijzing van de juiste datum voor het houden van de mars. Bij deze elfde mars ontvangt elke elfde deel nemer en elke elfde groep een extra prijs. Spreker rijkte hierna aan de Burgemeester en vervolgens aan elk elfde lid van het comité een „wandelaars lepeltje" aangeboden. Een. bijzonder woord van afscheid richtte spreker tot ds J, van Wage- ningen, lid van de Raad van Advies van, het Oranje Vendel Schiedam, die binnenkort naar Australië gaat emigreren. Spreker dankte ds Van Wageninger» voor het vele werk in het belang van het Vendel verricht. Na enkele uren van de normale drukte in Schiedam, begonnen we derom wandelaars en wandelgroe pen binnen, te komen en klonken wederom marstonen door de stad. Het was een hele drukte in de Plantage alwaar alles tot in de uiterste perfectie was voorbereid, om de deelnemers weer te ontvan gen." De marsleider de heer Ph. van Oordt heeft wederom als gewoonlijk de prijsuitreiking op zich genomen en diverse leiders en leidsters -ge~ intemewd Tijdens de prijsuitreiking deden zich enkele onaangename dingetjes voor. De kinderen (de meesten kwa men van buiten de stad en kenden de Plantage niet) die in het half duister te dicht bij de beplanting kwamen, liepen kans in aanraking te komen met het aldaar gespannen De Hollandse Schotten uit Sche- veringen defileren langs het Stad huis. prikkeldraad. Een vijftiental kinde ren. liepen kleine en grotere ver wondingen aan de benen op; een der kinderc-u, een leerling van de Pnielschool uit Rotterdam Zuid moest met eer» scheurwond aan het been naar het Ziekenhuis worden Yervoerd, alwaar de wond -moest gehecht worden. Voorts bleek dat bij de prijzenuitstalling een beker was gestolen. De gelukkige prijswinnaars zijn als volgt: 12 Km Jeugdgroepen: 1 JStV a Rotter dam le prijs 735; Z DVW Moordrecht In het kader van de viering van het gouden eeuwfeest van de Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond, ia ook de jeugd ingeschakeld geworden en hebben de kinderen der leden Zater dagmiddag in Musis Sacrum kunnen genieten, van een dolgezellig pro gramma. Tevoren had de voorzitter van de jeugd-commissïe, de heer W, Dij kink, de kinderen toegesproken en hen een prettige middag toegewenst. Hierna was het de beurt aan Char les en Santos, die bij hun optreden al direct een luid gelach in de zaal deden opklinken. Charles, de kleine man met de bal toonde zijn overbekende behendig heid met de bal tot verbazing van alle kinderen: Santos vertoonde zijn poppenkast wat de kinderen deed gieren van het lachen. Gezamenlijk werden nog liedjes gezongen en kre gen de kinderen versnaperingen. Het is een gezellige middag ge worden. De leden van de ondernemings raad. die Zaterdagmorgen by N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuur- L sfof/abriek werden geïnstalleerd. Zittend derde "T links, ir W. E. voorzitter van deze raad. De zeillief hebbers uit Schiedam hebben dit weekend hun hart weer op kunnen halen. Het weer was goed en de wind kwam uit de juiste hoek. De leden van de Watersportvereniging „De Nieuwe Waterweg'' hielden wedstrijden tussen Nieuwershtis en Zwarte- waal. Deze afstand werd driemaal aezeild. Er werd gevaren in 2 klassen, A en B. De A-klasse om de Paroolbeker werd gewonnen door Th. Veringmeijer uit Schie dam 2. J. Ouwens, 3. E. Beer, 4 J. valk. In de B-klasse om de Botlekwisselbeker werd eerste H. Voutojt uit Schiedam. 2 H. Ver toef, 3. J. Hoogstad. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. Janse. Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibaut- plein 17. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend Iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: rassage; 2, 7 en 9.15 uur: Drie matrozen in Parijs". Monopole, 2, 7. 9 uur „Bestem ming Singapore". Voorstellingen: Jeugd Jofijt. Oosterkwartier. Optocht „De Gelaarsde Kat", Esperanlo-agendo Jaüdon, Ia 14an de julio. Ni anko- raüferios do ne kunvenos. Atentu tarnen éar en tiu monato eblaske franca kamarado venos. Op de BK-laan bij het Rubens plein. is Zondagmorgen om kwart voor vijf een motor tegen een ge parkeerde auto gereden. De be stuurder, de 36-jarige C. ÉL uit Rot terdam. werd hierbij ernstig ge wond aan het hoofd. Ds duo-passa gier, de 41-jarige M. V„ eveneens uit Rotterdam liep een schouderfrac tuur op. Beiden zijn overgebracht naar het Bergwegziekenhuis in Rot terdam. Bromfietser geslipt Gistermiddag om kwart voor zes slipte de 44-jarige W. G, B. uit Schiedam, met zyn bromfiets in de Overschiesestraat. Zijn vrouw, die op de duo zat, viel en liep een gekneusde halswervel op. De GG en GD heeft haar overgebracht naar het Gemeenteziekenhuis in Den Haag. KORFBAL De «choolkorfbalwedatryden, die Zaterdagmiddag zijn gehouden, tl}» uit nemend geslaagd. Door het nog geringe aantal scholen, dat er aan deel nam, was het tournool klein van omvang, maar de meisjes en jongens, die «r aan hebben deelgenomen, zullen prettige herinneringen aan deze korf- baltnlddag bewaren. Jammer was het slechts, dat met uitzondering van een leraar lichamelijke opvoeding van de openbare scholen, wiens aan wezigheid door de jongelui zeer werd gewaardeerd, geen enkele leerkracht bljjk van zijn belangstelling gaf, Zwijgeschool—Rehobothschool 23 I MathenesserschoolW. de Zwijger- school 1—0; Rehobothschool-Mathe- nesserschool 0—5. Afd. B: J, Ligthart- school AComemusschooi 40* Prof. dr Kohnstamschool—J. Ligt- hartschool B 1—0; Comemusschooi Prof. Dr Kohnstamschool 06; J. Ligthartschoo] B—J. Ligthartschool A 1—2; Comeniusschool—J, Ligt hartschool B 1—1; Prof. Dr Kohn stamschool—J.- Ligthartschool A 0—0. Met de organisatoren hopen we var» harte, dat het toumooi van het volgend jaar groter van omxang zal zijn. De leerlingen zullen een sport dag als deze stellig op prijs stellen. (Advertentie l M.) 67570-69915 „Shell heeft zijn prestaties boven zyn manieren laten- gaan, door als gastheer de wisselbeker zelf te winnen." Op geestige wijze sprak de heer ir j. W. Emste. directeur van de Shell Installaties te Pernis, bü de prijs uitreiking van de bedrïjfsvyfkamp, welke Zaterdagmiddag werd gehouden op „De Vüfsluizen" tussen de zwemverenigingen KET, Dockyard (RDM), Wilton, USV (Unilever) en Shell, waarbij laatstgenoemde club met royale voorsprong op de eerste plaats eindigde. Deze jaarlijks terugkerende vijf kamp werd nu voor de zesde maal gehouden. Een nieuwe wisselbeker was noodzakelijk geworden, want na dat Wilton in 1950/1 winnaar was geworden, heeft Shell door overwin ningen m 1952/4 de vorige keer de finitief in zijn bezit gekregen. Be gunstigd door het fraaie zomerweer zijn de wedstrijden schitterend ge slaagd. De spanning is er tot het laatste moment in gebleven, want tot het voorlaatste nummer heeft Shell met de tweede plaats genoegen moeten nemen achter Wilton. In voorgaande jaren kon' Shell in het begin een kleine voorsprong nemen en deze daarna geleidelijk vergroten. Nu, door het ontbreken van enkele troeven wegens militaire dienst en vacantses heeft de overwinning practïsch de gehele wedstrijd aan een zijden draadje gehangen. Doch op de laatste nummers (5-50 mtr vrije slag) had Wilton geen antwoord op Dinsdag a.s. zal op het parcours WHlemskade Groen elaan Ha- gastraat Nieuwe Haven des avonds om 7 uur voor de derde achtereen volgende maal de strijd tussen- de nieuwelingen en de ama teurs ontbranden. Deze derde avond belooft teer interessant Je worden omdat dit aan tal van renners de mogelijkheid biedt om zich nog zo dicht mcgebjk bij de koplopers aan te sluiten. De strijd zal derhalve fel worden en naar wij hebben gehoord zijn alle kanshebbers ernstig van plan het de leiders op die avond niet gemat kelijk te maken. Bij de nieuwelingen hebben zich ruim 70 deelnemers aangemeld w.o. de opkomende Seuthof, Dikkenboer, die enkele dagen geleden .te Rotter dam nog als eerste over 'de streep ging. Wi5 Bravenboer, de kampioen van Rotterdam. Kreukniet en andere voor het Scniedamse publiek geen onbekende renners. Deze wedstrijd loopt over 40 ronden en het behoeft wei geen betoog, dat het hier zeker zal spannen. De amateurs zullen een wedstrijd over 50 ronden rijden. Manus Brink man, die de eerste twee avonden als winnaar door de finish ging, staat slechts weinig voor op Geluk, die natuurlijk zijn uiterste best zal doen om die kleine achterstand weg te werken. Er zijn echter meer ren ners zoals Van Vliet en Bravenboer, die hun huid duur zullen verkopen en het zal ongetwijfeld de gang naar het parcours waard zijn om te zien hoe dit interessante duel zal aflo pen. Zoals bekend komt de opbrengst van deze wieieravonden ten goede aan het Scniedamse Bureau voor de Medische Sportkeuring, zodat de kij kers èn van goede sport kunnen ge nieten èn een goed doel kunnen steunen. de goede tijden van de Shell-ploegen. Niet mindei - 74 1 sec. moesten de Schiedamme- -rijs geven en daar mede tevens 00 eerste plaats. Over 't algemeen waren de presta ties aan de matige kant. Een uit zondering hierop vormde 't Shell-lid W. de Vos, die op de vrije slag een fraaie stijl demonstreerde en met kop en schouders boven zijn tegenstan ders uitstak. TJitgezondred de estafette-nummers kwamen op elke afstand twee deel nemers (sters) per vereniging uit. De uitslagen waren: 25 meter schoolslag J- 25 m drenke ling: DAMES: 1 O. Krlkke, Wilton, 53.5: 2 j. Barrmk, Shell, S48; 3 G. van Ge- mert, Dockyard. 50.4. HEKEN: 1 H. Bou- man. Dockyard. 52 0; .2 J. Doorneveld, Wilton, 52.2; 3 C. Speelman, Dockyard, 50 m Schoolslag: DAMES: I G. Krlkke (W) 42 8; 2 mevr. Franke <5h) 43.6; 3 mevr. Becude (Sh> 46, HEREN: 3 C. Speelman (D) 3S.3; 2 R.. Bijloo (W) 40.8; 3 J. Doornevetd (W> 41,7. 50 meter vrije slag: DAMES: 1 T. Bloemendaal (RET) 36.4: 2 R. Bleiksloot (Shl 36.9. 3 N. Smith (D) 33.2. HEREN: I W, de Vos (Sh> 28.2(1!); 2 C. de Bak ker <D) 30.6: 3 A. Poortman (Sh) 32.1. 50 tn rugslag: DAMES: T. Bloemendaal (RET) 44.—; 2 G. Krikke (W) 445: 3 J. Verhoef (HET) 44 8. HEREN: 1 C. de Bakker (Dl 35.3: 2 J. v. d. Steen (Dl 36.—: 3 F. Leyendekkers fSh) 37.6 3x50 wisselslag estafette: DAMES: 1 RET 2.08.0: 2 Shell 2.11.0: 3 Wilton 2.14.4. HEREN: 1 Shell 1.51.8; 2 Dockyard 1 53 6; 3 Wilton 154 6. 5x50 m vrije slag estafette; DAMES: 1 RET 3.13 3: 3 Shell 3.18.5: 3 Dockyard 3.48.4. HEREN: 1 Shell 2.39.9; 2 Wilton 3.04.2; 3 Dockyard 3.10.2. puntentelling totaal: J Shell 13.15.7 2 Wilton 1373.9; 3 HET 1407.0; Dockyard 1422.5: 5 USV 1576.8. Voor de bedryfsvlj fkamp vonden onderlinge wedstrijden plaats. Vee! suc ces oogstten ook de „Glamour Swim mers". de sfiow-zwempioeg van het Rotterdam ODZ, en de springclub „Iea- rus" met hun komische sprongen. Al met al een bijzonder succesrijke dag op De Vijfslulzen. De Reisvereniging „Onder Ons", die dit jaar zijn 20-jarig bestaan zal herdenken, gaat Zaterdag 16 Ju li de jaarlijkse reis maken naar het buitenland. Deze keer gaat de tocht naar Tiröl naar het plaatsje Mayerhofen, Het gezelschap van 47 personen zal daar 3 dagen gaan genieten van de mooie oipgeving. I De Schiedamse Toneelvereniging „Onderling Kunstgenot" heeft Zater dagavond m gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven een feestavond gehouden, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. De voorzitter, de heer J. Gouka, opende de avond en heette de aan wezigen hartelyk welkom, m het bijzonder de heer A. \ran Rosmalen, die namens de Schiedamse Gemeen schap en de N.A.T.U. aanwezig was. Mevr. P, Venderbos, de echtgenote van de overleden oprichter, werd op deze avond gehuldigd omdat zij reeds 25 jaar lid van O.K.G. was. De jubilerende toneelvereniging ontving bloemstukken van de zuster verenigingen „De Dilettant" en 1 „Kunst door Oefening" en een cadeau onder couvert van „Kunst na Ar beid". Het feestprogramma werd ver zorgd door de „Bietbouwers", een muziekgezelschap van het Harmonie orkest „Oefening Baart Kunst" en oe goochelaar A wil et to met zijn partner. De Postduivenvereniging „De Snel vliegers" van de Bond van Zaterdag vliegers hield een wedvlucht van uil Creil in Frankrijk over 324 km. De duiven werden gelost om 8.30 uur. De eerste duif kwam binnen om 14.52.00 uur. de laatste duif arriveer de 16.03.00 uur. De uitslag was: 1, 3. M. Broekhuizen, 2. J. C. Ko- nings, 4. P. J. v. Eijk, 5. Chr. Zwei stra, 6. A. Bezemer. Geslaagd aan de Technische Hoge school te Delft voor het candidaats- examen vliegtuighouwkundig inge nieur de heer B. Dijkshoorn, De Schiedammer J. K. is aangehou den verdacht van diefstal van tien me ter buis uit de bouwput bij de werf van Wilton-Fijenoord, Er is met veel élan gestreden en aan spanning heeft 't niet ontbro ken. In de A-afdeling kwamen drie MULO-scholen tegen elkaar uit. De Mathenessersehaol toonde zich hier van overtuigend de sterkste. De aanvoerder van het betreffende twaalftal mocht na "afloop de wis selbeker in ontvangst nemen, die door korfbalverenigingen beschik baar was gesteld. Helaas moest de Prinses Ireneschool 'in deze afdeling verstek laten gaan. In de B-afde ling waren de Prof. Dr Kohnstam school en de Jan Ligthartschool A volkomon. aan elkaar gewaagd. De ontmoeting, tussen deze beide scho len eindigde zoals hij begonnen, was en daardoor waren strafworpen no dig om de winnaar aan te wijzen. Daarin toonde het twaalftal van de Prof. Kohnstamschool zich 't vaar digst, zodat de aanvoerder van deze ploeg zijn school met de tweede wisselbeker kon verblijden. De uitslag luidde: Afd. A: "W, de (Advertentie IJK.) Jtoe4* »Ml van tppelss ,llw fafeidrank Gom&t goedkoop farond SCHIEDAM (Advertentie l.M. MOS «CtEtCb MT KStt BROERSVEST 54 ':.SCHItuAf H,B.S.-ver. „Onder Ons" hield toneelavond De Schiedamse HJ3.S.-vereniging „Onder Ons" was Zaterdagavond in gebouw Arcade weer even „onder ons". Opgevoerd werd het toneelstuk ..Voorschrift van de Dokter", een blijspel dat vlot voor het voetlicht werd gebracht door de tonelis ten. Twee ongehuwde dames, die samen een warenhuis drijven worden bedrogen door de bedrijfsleider, die invloed in de zaak probeert te krijgen. Gelukkig komt er een adxm- caat aan te pas, die de bedrijfsleider, een neef van de beide dames, weet te ontmaskeren. De regie was in handen van de heer A F. van Dijk. De voorzitter, de heer P, Aalbregt heeft de avond geopend. Na afloop was er een gezellig bal met muziek van de Dixieland Society Band o.i,v. Peter van Vollenhoven. Geboren: Gerrit, z. van D. Keuzen kamp en K. Vader; Jacob, 2. van H. v. d. Waal en M. J. Ottolini; Berna- deite, d. van P. C. Struijk en C. C. Gommel; Franz, z, van F. Maschke en H. Koster: Sijtje, d. van C. Bijl en P. J. Buys; Yvonne M. d. van W. L. Leenderts en C. E. C. A. Beumer, De cricketwedstryd tussen Hermes- Dvs en Excelsior js in een draw ge- eindigd. Begunstigd door ideaal cracket- weer kops aanvoerder Bakker van Excelsior na een gewonnen toss Hel den. blijkbaar meer vertrouwen heb bend m zftn bowlers dan in zijn bats- men. De aanval van Excelsior werd toe vertrouwd aan J. Dries en J. Oosterholt. terwij! voor Hermes-DVS het openings- paar Bailey en Parnsh naar de wickets werd gestuurd. De runs kwamen In een zeer traag tempo Bailey poogde hierin verandering te brengen kon direct terugkeren <1 voor 27). Het mag als een verdienste van de Exoe!slor-bowlers> worden aangerekend, dat ook na de val van het tweede wicket (parrifih) het scoring-teropo van Hermes erg laag bleef. Na een uur spe- j len stonden slechts 35 runs op bet bord. i De inmiddels ingekomen Van der Sloot zag eveneens geen kans de bowlery aan 1 te vallen. Op 98 moest Tettelaar de I mat verlaten gevangen aan de off- 1 boundrry door Dries op het bowler» 1 van Brunlnk. Aanvoerder Stolken be- 1 greep dat enig risico moest worden ge- nomen gezien het lage aantal runs m verhouding tot de gebruikte speeltijd. J Ondanks het feit, dat het bowlen zuiver bleef, brachten Stolken en Van der En de een ommekeer. Scherp runnen had tot gevolg dat het fielden, dat aan- i vankelijk zeer behoorlijk was, ziender- f ogen minder werd. Beide batsmen 1 maakten hiervan een dankbaar gebruik. Op 132 kwam er een scheiding en moest Stolken bij een poging een op zijn wicket gebrachte bai het veld uit te lichten, toezien dat d.e palen duikelden, Van der Ende kreeg hierna opdracht met de inmiddels ingekomen Van Huet de zaak te forceren. Hij slaagde hierin, mede doordat 2 van 9 kansen van zijn bat niet werden geaccepteerd. Met een zes bereikte hij voor Hermes de 200 runs. hetgeen voor aanvoerder Stolken aanleiding was om de innings te slui ten. Verbruikte speeltijd 3'/i uur. De vraag was of Excelsior in de resterende drie uur speeltnd een po ging zou willen of kunnen doen het totaal van Hermes te passeren. Het is beslist niet zo geweest dat de Excelsior-batsmen bet daar van meet af aan od hebben aangestuurd, J. Oosterholt en vooral de andere batsmen bleven hiervoor te veel in de verdediging. Hennes boekte op 22 het eerste succes Van de Water werd door Van Meur® gebowled. Toen kort daarna ook Bierhuizen hetzelfde lot onderging leek het er op. dat Oosterholt in ge zelschap van Dries nog «en poging zou den wagen (98 voor 4). Dries werd vrij spoedig aan de boundery door Tettelaar gevangen (stand 104 voor 5) en na dit gebeuren trok J, Oosterholt zich defi nitief in de verdediging terug, blijkbaar van het standpunt uitgaande dat een half ei beter is dan een lege dop. De Hermes bowlers probeerden van alles om Oosterholt te verschalken, het geen echter een averechts gevolg had. Hij wist hierdoor zijn persoonlijke score door alleen de slechtste baliea af te straffen aanzienlijk te verhogen. Om 7 uur was de speeltijd verstre ken en bleef Oosterholt met een zeer verdienstelijke 88 uit het totaal van 159, not out. Resultaat derhalve een draw. De wedstrijd ging uit als een. nacht kaars. Innings Hermes-DVS: A. C Bailey, bowled A. Oosterholt 12 D. Parrish. e. J. Oosterholt, J. Dries 23 H. Stolken. bowled W. Bruning 68 W. v. d. Sloot, c. P. Middendorp. J. Oosterholt 2 C. A. Tettelaar. c. J. Dries. A. Oosterholt 23 not out 32 not out 12 A. Oosterholt, l.b,w. C. A. Tettelaar 6 J. Dries. c. C. A, Tettelaar, H. v. Mcurs 9 G. Oosterholt. bowled C. A. Tettelaar 1 A. Schoof, St. J. v. W. Bruning, F. Bakker A. Hoenderop P. Middendorp Noortwijk, C. A. Tettelaar not - out 1 j did not bat Totaal 159 Bowbngcijfers Termes-D^S: A. C. Bailey 0 wickets voor 34 C. A. Tettelaar 3 wickets voor 51 H van Meurs 3 wickets voor 43 W. v. d. Sloot 0 wickets voor 5 H. Stolken 0 wickets voor 6 M. Hille 0 wickets voor 0 D. Parnsh 0 wickets voor 4 Het programma voor deze week luidt; Maandag 11 Juli. Afd. A C.O-J.— D.SJB. Afd. B E.P.B.—D.W.O. Afd.C K.M.D.D-G.L. <2x spelen). Dins dag 12 Juli. Afd. A D.W.O —Flamin go's. Afd. C C.O.J—-Steeds Vooruit (2x spelen), D.G.L.—DAB. (2x spelen). Woensdag 13 Juli. Afd-A NJ3.'55D.S.B. Afd. C D.W.O.—Jona than (2x), D.G.B.—D.D.B. <2x). D.S.B—D.Y.V. (2x). Donderdag 14 Juli. Afd.A D.W.G.—Eldos. Afd.C K.MD.D.A.B, <2x>, D.D.B ,—O.D.V. (2x). Vrijdag 15 Juli. Afd. A C.O J.— N.B.'55. Afd. C D.G.B.—D-A.B. D.V.V Jonathan. De Reserve-politie van Schiedam heeft Zaterdag deelgenomen aan de wandelmarsen in Noordwijk. Men be haalde de eerste prijs in de afdeling Politiegroepen van de Northgowan- deltocht. Deze wandeltocht, die ieder jaar georganiseerd wordt door de Sportcoirunissie van de gezamenlijke Noordtvijkse reservediensten trok weer vele deelnemers in de burger- militaire- en pplitiegroepen. Het korps van Schiedam sleepte nu voor de tweede maal de „Noordzeewissel- beker" in de wacht. Ds Burghoorn heeft bedankt Ds A. Barghoorn nit Edam heeft bedankt voor het beroep, dat door de Evang. Luthersche Gemeente van Schiedam op hem was uitgebracht. vrachtauto gelopen. Het kind kreeg hersenschudding en schaafwonden. Zij is overgebracht naar het Gemeentezieken huis, A. v. d. Ende N. v. Huet M. Hille J, Stabile H. v. Meur* J. v. Noortwyk did not bat Eowlmgcufers Hermes-DVS: wicket voor 41 runs 1 wicket voor 46 runs 2 wicket voor 31 runs wicket voor 38 runs 0 wicket voor 6 runs 0 wicket voor 20 runs Dries J, Oosterholt A. Oosterholt W. Bruning J, v. d. Water F, Bakker Inning? Excelsior. J, Oosterholt, not out 88 J. v. d. Water, bowled H, v. Meurs 14 Th. Bierhuizen, bowled R. v. Meurs 15 Op het nationaal federatief mu- zuiekconcours te Didam is de eer ste prjjs in de concert wedstrijd be haald door de harmonie St. Ambro sius te Schiedam. Het corps speel de in d« eerste afdeling, Oranjegalery 11 Telefoon 67844 in de Graaf's Slagerij 5GQ gr. gehakt. rund of varkens 250 gr. reuzel of rundvet samen 500 gr. magere door regen varkenslappen 250 gr. reuzel of rundvet samen 1.29 500 gr. runderlappen 250 gr. reuzel of rundvet samen 1.44 500 gr. kalfscarbonade 250 gr, reuzel of rundvet samen 1.19 500 gr verse worst 250 gr. reuzel of rundvet samen 1.34 Dit vindt u alleen in SLAGERIJ L. KERKSTRAAT 25 SCHIEDAM «Jfe <&s sfei (fc Te koop cccmgeb. Rieten poppenwagens 3.95. Kinderkoffertjes flinke ma ten v.a. 069. Opblaasdieren v.a. 0.75, Bokhorst, Groene- Iaan 36. Hoogstraat 34. Een goed gesorteerde biblio- tbeek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel „Modern", Boerhaa- velaan 124, tel. 63415. Verf,..., Bootlakken. o.a. Rubbool, Valspar, Ripolin, Viking, Onderwaterverven. Bij afname spec, prijzen. Jan van Katwijk's Verfhandel, Broers veld 37, recht tegen over Passage. VerfAutolakken, o.a. Teoflux, Dueolakken, Thin ners, Cell, Lakken enorme sortering. Spec, kwasten voor Synt.-lakken, Jao van. Katwijk's Verfhand., Broers- veld 37, recht tegenover Fas- Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam. 41—43. Tel. 66192. Permanent Wave Dames! Bezoekt onze geheel opnieuw gerestaureerde, uit gebreide en naar de laatste eis des tijds ingerichte sa lons, Jacq van Kalker, Maï- son „Modeni". Hoogstraat 53 tel. 69750, Schiedam. Het adres voor betere haar- verzorging. Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6.— Broersvest 115, tel. 67237. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit. Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent Is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent f 11 (stroom loos). Lessen Fasspiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14 75, 80 rond 17.—. geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas. autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945, i Voor scooteries naar Autorij. school H P Take Jan Son-, éstraat 4. R'dam. tel 36777- I Diversen Z(Jn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrottngsinstal- latie. Schoenrepbedrijf „Ex celsior", Dam 36. tel. 66874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1