Grote baggermolen verdween naar bodem van Rijnhaven C Morelisse en v. d. Leij doorbreken hegemonie van Brinkman J Desondanks versterking van leiderspositie AGENDA Twee officieren van de Nat. Reserve beëdigd Heggen worden voortaan electriscli „geschoren Foto 1 Foto 2 Foto 3 Zomeravond Wielertournooi RC„Schiedam" Twee leiders en Sijlhoff „De Postduif" had eeu zware vlucht Bejaarde heer aangereden WALBO-RIJSCH00L S991S „De Alfer" deed liet goed mm* Met fiets gevalles D.H.S. zet achterstand in winst om Personenauto sloeg over de kop Botsing in Monster een dode en een zwaar gewonde Zoinei'avondvoetbal Scooter slipte Burgerlijke Stand SCHIEDAM JONGSTE BEDIËN0E AANK. GEDEINDE (mal. of vrl.) CHEF van de wijnaideiing ENIGE NETTE JONGENS 3. enkele mni. of vrl. employe's b. enkele ervaren typistes c. jonge krachten d. jongste bedienden Wol- on Handwerkhuis „MONDAIN" VERKOOPSTER Woensdag 13 Juli 1955 (Van ome sportredactie) SCHIEDAM. Dinsdagavond. £d, Mprelïsse en Ton van der Ley zijn er in eendrachtige samenw erking in geslaagd de hegemonie van Manus Brinkman in het Zomeravond Wie lertournooi, dat Rennersclub Schie dam organiseert en waarvan de baten voor het Bureau Medische Sportkeuring zijn bestemd, te door breken. Brinkman, die in de twee voorgaande wedstrijden nog al na drukkelijk zijn meesterschap in deze wedstrijden had gedemon streerd, had zich bierdoor publieke vijand nummer I van de overige deelnemers gemaakt, Wanneer er stoutmoedige^ waren, die een kansje meenden te zien zich aan de greep van het peleton te ontworstelen, keken de andere renners uitnodi gend naar Brinkman. aie als leider vochten Van Gils, Van Straten, Top en v. d. Meer om weer aansluiting te krijgen bij de hoofdmacht. Lange tijd streden zij tevergeefs, maar toen zij na 34 ronden door de hvee koplopers werden ingelopen, kregen zij de wind in de zeilen- In de groep wilde het met de achtervol ging niet vlotten en steeds meer naderden de weglopers '-et peleton. Na veertig ronden er moesten er zestig worden gereden slaag den de twee vooraan erin de rest te dubbelen, lp hun kielzog kwamen ook v. d. Meer, Van Gils en Top roer bij de groep, waarin Van Stiaten zich reeds vroeger had laten terugzakken. De stand was dus werd uitgeschakeld. Van Gils raakte m deze laatste fase door een lekke band het contact met de groep kwijt. Morelisse won de eindspurt voor v. Leij, terwijl Brinkman door de spurt van het peleton te winnen op de derde plaats beslag legde. in het algemeen klassement de j Morelisse cn v. d. Ley aan de kop, ianlr intt ,1a nr. _f I Un* laak van de achtervolging op de schouders werd gelegd. Reeds spoe dig gaf Brinkman hier de brui aan cn daar profiteerden Morelisse en v. d. Ley van. Reeds spoedig na de start van de 17 renners begon een steekspelletje, dit in bokste urnen als „plaagstoot jes" zou worden betiteld. Herhaal delijk draafden mindere goden voor de groep uit en het was aan Brink man deze opstandelingen tot de orde te roepen. Na enkele malen begon hem dit te vervelen en toen Morelisse en v. d. Leij er weer eens vandoor gingen, liet Brinkman ze hun gang gaan. Niet voor lang echter, want na enkele ronden wilde hij toch maar liever alle schaapjes bij elkaar heb ben om er zodoende beter het oog op te kunnen houden. Hij begon fel aan de kop te sleuren, maar Geluk, die tweede staat in het algemeen klassement, zorgde dat hij er bij was. Met Geluk volgden ook Dan- german. Spierdijk. Meijer, v. d.Veer en wai later Muilwijk en Ver hoeven. Van der Leij en Morelisse namen geen genoegen met deze gang van zaken en zochten opnieuw het avontuur en weer droeg men Brinkman de taak van achtervolger op. Het bleek nu voor de twee koplopers het juiste moment te zijn geweest, want ook Brinkman voelde er niet veel meer voor als gang maker voor de overigen te fungeren. De slag had evenwel slachtoffers geëist, want ver achter het peleton h»»t peleton op één ronde en Van •Straten op twee ronden. Uit de groep was inmiddels v. d. Veer door een lekke band weg gevallen, terwijl kort voor het einde Spier dijk en Geluk achterstand opliepen en Muilwijk door deze valpartij Op deze avond kwamen ook de nieuwelingen in het strijdperk. On der de deelnemers bevond zich ook de officieuze kampioen van Neder land, Wil Bravenboer. die het "nu niet verder dan de zevende plaats •bracht- Winnaar werd Theo Sijt- hoff, die van de 40 ronden 25 ron den alleen aan de kop reed. De spurt van het peleton werd door Keuwenhoven gewonnen, die hier mee tweede in het totaal werd. De uitslagen waren: A-kl. 60 ron den (42 km) In 1.04.21 uur: 1. E. Morelisse; 2. A. v. d. Leij; 3. op 1 ronde H. Brinkman: 4. T. Danger- man; 5-, J. Meijer; 6, J. Verhoeven; 7. p. v. d. Meer; 8. M. van Gils; 9. op 2 ronden A. Geluk; 10. G. van Straten; 11. W Top; 12. op 3 ronden Spierdijk. Nieuwelingen 23 km (40 ronden). 1. Th. Sijthoff in 42. 38 min. 2. B. Kouwenhoven; 3- H. v. d. Graaf; 4. J. Schouten; 5. A. Ket; 6. D. Verdoom; 7. W. Braven- boer: 3. J. Griep; 9. C. Oosterwjjk; 10. J, Dost; 11. A. van Kleef; 12. P. Kortland; 13. W, Voogt. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. Janse, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dx Wibaut- plein 17, Bellen bij ongeval: G.G. cn GD- Tulniaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan-- dag) van 930 tot 4.30 uur en tedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten RJv. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks; 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Drie matrozen in Parijs". IVIcmopole, 2, 7 en 9 uur: „Het mysterie van de vliegende schotels". Voorstellingen: Jeugd Joiyt, Marconistraat, 7.30 uur Ringsteken op ry wielen. Hagastraat: 7 uur Wielerwed strijden 14-16 jarigen; 8 uur voor 17-21 jarigen. Parochiehuis Lekstraat: 8 uur Propaganda-avond Oostpriester- hulp. De Schiedamse Concours vereniging „De Postduif" heeft vanuit Vierzon een wedvlucht gehouden, die wel de zwaarste van het vliegseizoen zal zijn door de harde N.O.wind en de hitte. De afstand was 560 km. ■De uitslag was: 3 Th. v, Weelie: 2 A. v. d. Tuyn; 3 15 21 Piet v. Os: 4 18 23 J. v. d. Windt; 5 9 16 17 24 J. Doejaaren; 6 I. v; d. Tuyn; 7 L. Verheugen; 8 A. Delmatte; 10 19 J. Hazenbrood; 11 J. Koogje; 12 22 A. v. d. Grijp en Co.; 14 20 L. Barro- nie en Co.; 25 H. Blonde. Diploma M. Lancer. Propaganda-avond van Oostpriesterhulp In gebouw Arcade werd gister avond de eerste propaganda-film- avond van de actie Oostpriesterhulp gehouden. Deze organisatie, die deze weck in Schiedam goederen en geld komt inzamelen voor de vluchtelin gen in de kampen van West-Duits- Jand, trekt het hele land door met de „Rijdende Kerk", een grote bus, die ook deze week op diverse pun ten in Schiedam, zal staan. De geestelijk adviseur van de Oostpriesterhulp, pater Stoffels uit Vught opende de avond en heette de helaas weinige aanwezigen hartelijk welkom. In het kort gaf hij aan. wat men beoogt met deze acüc voor de vluchtelingen. Deze mensen, die van huis en haard verdreven zijn, moe ten gesteund worden. Voorts schet ste hij de omstandigheden, waaron der deze mensen hun huizen en steden hebben moeten verlaten. Wij kunnen ons de ellende van deze vluchtelingen niet voorstellen. Daarna werd de film „Verjaagde Kudde" vertoond. Op de hoek Korte Singelstraat en Singel is de 74-jarige F. J. B. uit Dordrecht gistermiddag om kwart voor twee door ccn motorrijwiel aangereden. De mottorrijder C. S. uit Schiedam remde nog krachtig maar kon een aanrijding niet voor komen. De heer B. brak 2ijn linker been en zijn bril werd vernield. Door de GG en GD is hij overge bracht naar het Gemeentezieken huis en vandaar naar het ziekenhuis in Dordrecht. (Advertentie l.M.) De aardige gevete van de huizen aan de Grote Markt, die dromen van tyden van weleer, kregen gistervond een afwisselend schouwspel te zien by de beëdiging van_ twee officieren van de Nationale Reserve, luitenant J. Mellacrt en vaandrig A. C. de Bloois. Vooraf gaf het Trompelterskorps van ile Huzaren van Boreel een show voor het Stadhuis, die door taJryke Schiedammers werd bijgewoond. De districts-commandant van de Natio nale Reserve, ue majoor 3. A. J. Jansen Manenschijn nam vervolgens de eed af van de beide nieuwe officieren. De luitenant-adjudant K. Zonneville las de Koninklijke Besluiten voor. De hengelvereniging „De Alfer" heeft in Aalsmeer een hengelcon- cours gehouden, dat bijzonder goed geslaagd is, gezien de goede re sultaten. Niet minder dan 181 maat- vissen werden op de wal gehaald. Het totale gewicht bedroeg 10 kg, 427 gram. -De prijzen werden ge wonnen door: 1. A. Burggraaf. 26 st„ 1097 gram; 2. F. de Jong, 16 st., 99o giam; 3. C. de Nijs," 9 st., 955 gram; 4. J. de Jong. 14 st. 855 gram; 5. H. Burg graaf, 18 st., 830 gram; 6. p. de Jong, 15 st, 788 gram; 7. Th. van Vliet, 16 St., 787 gram; 8. D. Ver steeg, 14 st.. 635 gram; 9- J. J, Kris ten, 10 st„ 615 gram; 10. R, de Jong, 10 st., 510 gram. De uitslag van het dames^con- cours was: 1. mevr. R. de Jong, 2, pievr. Van Vliet. 3. mevr. Of ferman, 4. mevr. P. de Jong, 5. mevr. J. de Jong, 6. mevr. De Nijs, 7. mevr. Versteeg, 8. mevr. v. d. Me ij, 9. mevr. De Jong. Euphoniageeft concert in Zonnehuis99 Het Gemengd Zangkoor „Eupho nia" geeft Donderdag 14 Juli m het „Zonnehuis" aait de Boerhaavelaan een concert. De leiding berust bU de heer C. P. Vredcbregt, Na de beëdiging sprak majoor Jansen Manenschijn de beide offi cieren toe en wenste hen geluk met hun nieuwe stand. Met opoffe ring van U zelf zult U Uw taak bij de Nationale Reserve moeten ver richten. Het is een zware opgave om trouw te zijn. Het Trompetter korps fnet enkele afdelingen van de Nationale Reserve defileerden daar na voor de officieren, waaronder de 0e nieuwe officier van de na tionale Reserve, de luitenant J. MeUaart uit Schiedam legt dt. eed van trouw af Inspecteur van de Nationale Reser ve, kolonel D. Blanken. Namens het Gemeentebestuur was aanwezig wethouder H. Sabel. In de Raadszaal, waar de officie ren en genodigden aanwezig waren bood wethouder H. Sabei namens het Gemeentebestuur zijn geluk wensen aan de nieuwe officieren, Deze dag is voor U van grote bete kenis, het is een dag van bezinning en van vreugde. Kolonel D. Blanken, die vervol gens het woord voerde, bracht dank san het Gemeentebestuur van Schiedam voor de goede ontvangst. Hij feliciteerde de nieuwe officie ren met hun bevordering in de stand van officier. U zult met gezag moe ten werken en als méns de U toe vertrouwde vrijwilligers moeten opleiden. Dc voorzitter van de Provinciale Commissie van het Nationaal Jhsti- tuur-„Steun Wettig Gezag", de heer J. Jansen Manenschijn. bracht even eens dank aan het Gemeentebestuur. Er moeten nog meer mensen bjj het korps komen. Te veel mensen zijn zich flog niet bewust van de waar de van hst korps. Deze bijzondere avond zal misschien vele mensen wakker geschud hebben. Tot slot bleven, de genodigden nog even gezellig hijeen. Onder de aanwezigen merkten wij op de ge meente-secretaris mr N. J. Post, de commissaris van polijie, de heer K. Rijpma en do heer L. de Kool, bur gemeester van Zuidland en secreta ris van de Gewestelijke Commissie „Steun Wettig Gezag". In een aloude uitdrukking spreekt men van het „scheren van heg*An", hoewel dit zgn. „scheren" steeds met de snoeiscbaar gebeurde. De afde ling Plantsoenendienst van de gemeente Schiedam ie sedert gisteren be gonnen de heggen rond het volkstuincomplex aan de Foldervaart in wer kelijke zin te „scheren". .Dit scheren gaat met eenelec- trisch'.instrument, met een snijkop zoals by de electrïscbc 6cheerappa- raten wordt aangetroffen. Het aan tal snijmessen' is echter aanmerke lijk kleiner; slechts een drietal mes sen - draaien in de snijkop snel rond, en snijden de takken. van de heggen af op dezelfde wijze als de snijkop van'een scheerapparaat het haar ,van de baard verwijdert. Het snoeien en gelijkmaken van d® heggen gaat hierdoor aanzien lijk sneller dan met de snoeischaar. Op een gemakkelijk verplaatsbaar rijdend chassis is een benzinemo- 0e Gemeentelijke Plantsoenen dienst werkt thans met deze electrische snoeischaar tort je gemonteerd, dat een dynamo aandrijft voor het opwekken, van de electrische stroom. Door deze stroom wordt in een lange staaf een electromotor aangedreven, die op haar beurt een as doet draaien, waarop de snijkop is gemonteerd. Maandag is voor het eerst met de ze apparaten gewerkt en waren de „heggenscbeerders" zeer ingenomen met deze nieuwe werkwijze. De zevenjarige L. L. uit de Dwarsstraat is gisteravond om kwart over zeven met zijn fiets m de Lelystraat gevallen, doordat de recht er trapper brak. Het knaapje viel met zijn hoofd op de straat en kreeg een lichte hersenschudding. Door de GG en GD is hi| naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Nieutvelani-bsker Op het terrein van RKW1K in *i Nieuwelant is Dinsdagavond de eer ste wedstrijd gespeeld van een hal ve - competitie om de Nieuwelant- beker. georganiseerd door RKWIK. In het veld kwamen De Hollandiaan 2 en D.H.S, l, de Schiedamse 4e klasser K-N.V.B. Beide partijen ga ven elkaar weinig toe. De einduit slag 3—2 in het voordcel van D.H.S. geeft de verhouding vrij aardig weer. Het werd een prettig partijtje zo- rneravondvoetbal. Tot hoogtepunten kwam men uiteraard niet, maar tcch was de stryd het aanzien alles zins waard. De weersomstandighe den waren ideaal en af en toe werd er zelfs bijzonder fel gestreden om de begeerde doelpunten. Voor de rust waren het de Hol- landianen, die tot tweemaal toe hun toen beslaande veldmeerderheid wisten om te zetten in een doelpunt. Deze 2—0 achterstand Hepen de Schiedammers na de thee gemakke- lijk in; zij wisten zelfs bet winnen de doelpunt te scoren- Vrijdagavond wordt de tweede i wedstrijd van deze halve competi-1 tie gespeeld. Fortuna 2 ontmoet dan 1 RKWIK 1. De roodgelen werden gis teravond reeds langs het lüntje ge doodverfd als de grote favorieten voor de Niemvelantbeker. Ook de op de tweede plaats eindigende club krijgt een bekertje. H ARINGVANG STBERICHTEN Vangstberlchtea uit zee van heden morgen: VL 70, 1 kantje; VI. 78, 50: VL 79, 20; VL 172, 1; VL 203. 50; VL 27; VL 207, thuisvarend; VL 208, VL 216. 1; VL 20, 6; VL 66, 10; VL 97. 2: VL 115. BO (nog 20 netten); VL 142, 2: VL J90, 2; VL 196 40; VL 1S7, 5; VL 1S9, 8; VL Cl, 70; VL 71, 15; VL 60 (nog 20 netten); VL 166. 55: VL 85 (nog 20 netten): VL 50. 2; VL S; VL 56 3; VL 84.' 30; VL 89, 2; VL 112. 85 (nog 36 netten): VL 132. 20, Prijsnotering van hedenmorgen: maat jes haring groen 47.90 tot 55.—: Kleine 31.40 tot 36,20; grote 31.60 Gistermiddag tegen zes uur is in de Rijnhaven de grote bag- germalen Hollands Diep van Adrïaan Volker gekapseisd en naar de bodem verdwenen. Om ongeveer vjjf uur had een onbekend gebleven voorwerp een gat geslagen in de molen. Molenbaas Wouter van 't Hoog uit Sliedrecht cn dc acht andere leden van de bemanning konden de molen üjdig verlaten, maar hun per soonlijke eigendommen („reispakjes", oliegoed e.d.) liggen in het gezonken vaartuig, 8 meter onder de waterspiegel. Van morgen is men beginnen, o.ra. met pomphoten, om de Hollands Diep te lichten. Bijgaande drie foto's geven de belangrijkste momenten van het kap seizen en zinken van de baggermolen weer. toont de Hollands Diep kort nadat de emmers (die elk een inhoud van 600 liter hebben, een grote maat), een onbekend, voorwerp meebrachten van de bodem van de haven. De molen oefent grote kracht Uit op het emmerstelsel. Zo zorgden zij er eigenlijk zelf voor dat in de stuurboord ponton van de molen (die eigenlijk uit twee pontons bestaat) een groot gat werd geslagen. toont de molen terwijl het water binnenstroomt door het gat. Nog komt er rook uit de schoorsteen, maar even later zal het water over het hele dek en in de kolenbunkers stromen. De sleepboot Chili van Piet Smit Jr trachtte nog tien minuten lang door pompen de molen drijvende te houden, maar zij kon niets uitrichten: slechts de bemanning aan boord nemen. De molen viel snel scheef. 3g laat de nu geheel gekapseisde molen zien. Tussen het terrem van Klapwijk en paal acht sloeg de molen om, E'ven later verdween zij naar de diepte. Het omslaan en zinken had drie kwartier geduurd. Op de plaats waar de molen zonk werden boeien gelegd; de scheepvaart ondervond geen hinder. tot 33.—. Vanmorgen is de 33-jarige chauf feur L. Velthoen uit de Heer Da- nielstraat door onbekende oorzaak met zijn auto over de kop geslagen. Met verwondingen aan de kin, het linkerbeen en rechterknie mqest de man naar het Zuiderziekenhms wor- den vervoerd. De personenauto werd I zwaar beschadigd. Vanavond om 8 uur worden volgende plemco neer ten gegeven: Ka- rel de Stouteplein, Chr. Muziekvereni ging „Crescendo", dirigent D. van der Waal; Saenredamplein. Harmonie Ver eniging „Obadja", dirigent B. Klippers. Morgen concerteert de Harmonie vereniging „Juliana" onder leiding van haar dirigent, H. H. van Vleuten, des avonds om 3 uur op het Pijnackerplem. De heer J, O. s. E. Sodolfo Ocam- pos is by K 8. erkend en toegelaten op dc voet van vreemdeling, als consul van Paraguay te Rotterdam. De twee gebroeders B. uit Vlaar- dingen zijn gistermiddag omstreeks 5 uur te Monster met hun motor op een auto gebotst en beiden zwaar gewond. Een van hen, een negen tienjarige jongen Is vanmorgen In het ziekenhuis te Vlaardingen over leden tengevolge van een schedel- basisfractuur. De ander een acht tienjarige ligt nog in het zieken huis. Het ongeluk speelde zich af op de driesprong MolenstraatBurge meester Kam pschoërstraatBurge meester Woutcrslaan. Het werd ver oorzaakt doordat de bestuurder van de auto verzuimde voorrang aan da motorrijders te verlenen. Dc heer J. E. van der Pot, plaats vervangend bibliothecaris van „Het Rotterdams Leescabinct" ts benoemd tot ridder m de Orde van Oranje Nas sau. De uitslagen van het Zomeravond- tournooi 1953 van dc Stichitns Be drijf s. en Kantoorvoetbal zijn: Afa. A; Robaver~WHS O—s reel Supervise—Netrabur uitg.; SRA <iBl Apexes 5—2: Everest—Par 9—2. RSI— GSM 5—0 regl.. Netrabur— Rsï 4— Supervise—Everest 1—5 Aid, B: SRA (OB)-Nekaf 03- Wam- bersie-SBS 1-7; Bureerson-MiS 0-2; Vitesse—BKOV 4-0- SRA. f S vf GMC 1—4. A .Afd. C: Comelder—VVOS 0—3 red BVV-SRA IDPW) 1-3, SV&—SfJx ui tg ErmezoObservator 52 Afd. D: Keiler—MASC 4-0- Furness —van Marie 0—2; Americano—'-SW 01 SpOKavoHuisman B. 5—2; Hoeefa— SVK 9—2, Afd. E: Goud—Reclame 43- SVH— BSA uitg.: HTL—Favad 2—11; 'VVRH— EWW 2—2; GBZRobur uitg.- GBZ— RVS 3—0; BSA—WRH 0—3. Dc 45-jarige G. W. B. de B. uit de Strijensestraat is gisteravond om tien uur op hoek Korte Singelstraat en Broers vest met zijn scooter ge slipt. Hij brak zijn rechtersleutel- been en is door de G.G en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis over gebracht. Ontvangst ,.Jung Wieii' Het Gemengd Koor „Jung Wien" uit Wenen, dat Donderdagavond in de Aula van het Stedelijk Museum een concert zal geven, wordt 's mid dags om 3 uur in de Aula ontvangen. Wethouder mrv. Kinderen maakt het goed In antwoord op verschillende ver zoeken kan worden medegedeeld, dat mr Van Kinderen het naar om standigheden redelijk wel.maakt. Op dringend advies van de dokter moet echter de ontvangst van be zoeken nog enige weken worden uitgesteld. GEBOREN: Adriana, d. v. C. Sli en H. de Jager. Lconardus z, v. C. C. Jansen en N. van Gerven. Mari- nus C. z. v. A. Kosten en P. A. Ham. Armand R, z. v. P. C. J. Vrijhof en H, R. Schmid. Marion H. .d. v. C, M. Zondag en M. R. Schut. Manja d. v. J. Schouten en C. J. van Beek. Wilhelmus P. G. z. v. W, F. v. d. Heiden en Th A. M. Bakker. Hen driks J. d. v. A. Niehot en H. Lam-» roers. OVERLEDEN; P. C. Goudappd 75 jaar, H. J. de Koning J dag. Bij de Fa. VISSEK CO., Distilleerderij en likeurstokerij ,JI>E VINK" Lange Haven 52, kunnen geplaatst worden: (MNL.) leeftijd plun. 15 jaar leeftijd plm. 18 jaar en Met eventuele vacantieafspraken zal rekening gehouden worden. Soil, mondei, of schrift, aan bovenstaand adres. Ten kantore van do N.V. Levensverze kering MU HAV Bank en de N.V. Assurantie Mjj. Nieuwe HAV Bank kunnen wegens uitbreiding van za ken geplaatst worJ den: met goede schoolopleiding en. met kan toorervaring, bij voorkeur met Mulo-opleiding, Sollicitatiebrieven s.v.p. richten aait de afdeling Perso- neel. VRAAGT: Aanmelden; ROTTBRIL>MSEDIJK 439 Reclame-aanbieding, Lig stoelen met armleuning ƒ12.50. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar 11.50. Raamhorren 11-75 enz. Frans van Thlenen, Broersveld 123, De straat waar Vrijdags markt is. e£b Te haur gevraagd Nette man met pensioen zoekt, kosthuis met kamertje of zolder, geen beroeps, eigen ledikant, bed en toe- beb.. Br. S 373 bur. v. d. bi. Bronzen gordijnrail, compL ƒ1.P. mtr. Gordijnveer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden ƒ0.32, ƒ0.34. ƒ0.50. Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Tbienen. Broersveld 123. TeL 69799. Fotografie Voor pasfoto's naar K_ van Vu uren, Hoogstraat 106, tel 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Rieten poppenwagens 3.95, Kinderkoffertjes, flinke rfia- ten v.a. 0.69. Ophlaasdieren v.a, 0.75. Bokhorst, Groene- Iaan 36, Hoogstraat 34. Te koop aangeb. Grote keuze wringers 39. 49.67.—, wasketels ƒ7.—, ƒ7.50, ƒ8.75, ƒ9.45 enz. Wasteilen ƒ5.35, ƒ7.60. ƒ9.— ƒ10.25 enz. Waterslang ƒ055 p. mtr. Frans van Thlenen, Broersveld 123. Tel, 69799. Diversen j Voor alle schoenreparatie te Bata" beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1