TIMC0 Baggermolens moeten vervuiling /- R E U E R van havens voorkomen herenmodes RUIMT OP! DAT ZEGT ALLES -Jribéé Vechtpartij café wassen SEIZOEN OPRUIMING m SEIZÖÊÜ OPRUIMING RESTANTEN HANSEN Herenmodes NU ER NIET GESPUID WORDT... Vamcs xmCwusofó «oo 9ao amstys 3* 9. Nieuwe boeken bij Gem. Bibliotheek BROERSVEST 6. AGENDA Jeugdige brigadiers kregen oorkonde Geslaagd Dame zag man inbreken WERKELIJKE KOOPJES Route van de optocht „De Gelaarsde Kat" 5 Onvoorzichtig met benzine: twee brandjes Burgerlijke Stand Man ernstig gewond door twee broers Zeeman nam geld weg Arbeider stal auto en bromfiets Uitspraken van de rechtbank POLO-SHiRTS 0.93 ANKLETS 1.48 WEEKENDERS 8.98 BADBROEKEN 1.98 PRIMA INTERLOCK 1.98 SPORTCOLBERTS HARRIS TWEED 29.75 OVERHEMDEN v.a. 2.98 TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN Geld gestolen om schulden te delgen Autobrandje door Diergaarde-personeel baldadigheid Jan Leis' bracht dokter over Meisje viel van bromfiets Reservewiel trof invalidenwagentje Man stal huis vol eten i Donderdag 14 Juli 1955 (Advertentie LM.) De havens van Schiedam, de Lange Haven, Korte Haven, Nieuwe Haven cn ^Buitenhaven wo-den de laatste tijd niet meer gespuid in verband met het afsluiten van de Spuisluis bü de Westfrankenlandsedijk. Hier zal uiteraard verandering komen, wanneer een nieuwe spuisluis gereed zal zyn. Doordat er niet gespuid wordt en ook door het lozen van rioolwater op de havens zijn deze dikwijls erg vuil en bij warm'weer is dc stank piet bijzonder aantrekkelijk. --•> r* De havens In onze stad worden ieder jaar uitgebaggerd, waardoor een een elevator en de dei de is neer op grote hoeveelheid afval opgehaald wordt. "'eg naar de baggermolen. Dc öag- In de Lange Haven is een bagger molen druk bezig dit- pittoreske Sciiiedamse stukje stedeschoon van het overtolhge vuil te ontdoen.. één wordt geladen, een tweede wordt by het BalJcengat leeggepomrt door De laatste weken is de baggermo len van. dc Gemeentereiniging bezig om de Lange Haven weer eens een goede schoonmaakbeurt te geven. Men staat versteld van de velschil lende voorwerpen, die door de bag germolen naar boven worden ge haaid. Pannen, potten, emmers, hal ve fietsen en vooral in de buurt van de distilleerderijen worden veel fles sen, opgevist. Waardevolle artikelen komen bijna niet voor, vertelde ons de molen baas. Enkele jaren geleden Jag er boven in één van de oagger- emmers een vulpen. Dit is maar lou- Advertentie I.MJ tS NIET TE evenaren Geen aanbiedingen van en kele stuks beschadigde goe deren of minderwaardige kwaliteiten, neen, een flinke .partij Interlock van uitge kamde Perugarens, Kwaliteiten die wij geregeld in onze collectie voorradig houden en die de fabrikant tot het laatste stuk garan deert. Daarom noemen wij dit een Opruiming „die niet is te evenaren", omdat U nu inter lock koopt dat gisteren nog voor een gulden duurder verkocht werd. Het dames interlock helder wit gebleekt, in modellen die aan alle eisen voldoen, de camisoles met ronde hals en schouderbanden, in de maten 42 tlm 48, het herengoed in de courante maten 4 t/m 7. 140 Q Vrijdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij interlock, eerste keus, door - elkaar voor 4r één prijs, voor Jr Dames slips in de maten 40 t/m 46 voor Géén postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel,29180 ter toeval. De emmers, die uit 't wa ter komen worden in een bak naast de baggermolen leeg gestort, zodat men niet veel te zien krijgt van de inhoud van het opgehaalde vuil. Op diverse punten in de havens worden ook veel stenen opgehaald. Een en kele keer zijn er zware blokker» steen bij, die niet door de molen naar bo ven gebracht kunnen worden. Voor dit zware afval heeft men een schaar- tand aan boord, waarmee het obsta kel vast gepakt wordt. .Een takelwa gen verleent dan hulp om dit zware karweitje op te knappen. De inhoud van de afvalbak is 30 m3 en per dag worden ongeveer 5 bakken vol ge baggerd. Het aantal emmers van de baggermolen bedraagt 32 met een in houd van 25 liter elk. Dit jaar wordt het afval in het Balkengat gestort. Vorig jaar had men. de beschikking over een terrein aan de Schie bij de Scheepswerf ,.De Hoop." Er zijn drie afvalbakken in bedrijf. genttolen is uitgerust met 10 P.K. dieselmotor en kan tot 5 meter diepte baggeren. In de Voorhaven wordt tot op 5 meter gebaggerd, in verband met de steeds grotere kustvaarders, die in deze haven binnen komen. De overige havens worden vanaf 2.50 meter beneden Amsterdams peil uit gebaggerd. Vooral de Voorhaven vergt veel tijd voor het baggeren. Meestal is men daar het gehele zo merseizoen bezig. Om de twee jaar worden de andere havens schoonge maakt. Er tussendoor worden de plaatsen uitgebaggerd, die een extra beurt nodig nebben. In de Lange Haven zijn tot nu toe 50 bakken* vuil naar boven gehaald. In de Voorhaven komt zo ongeveer 12 000 m3 afval uit het water. Het is een vuil weikje voor.de mannen van de Gemeentereiniging, maar men raakt er aan gewend was het antwoord van de molenbaas en zijn twee knechts, met wie we een praatje maakten over hun werk. Bij de Gemeentelijke Bibliotheek zijn de volgende nieuwe boeken binnengekomen: Cary, J., Not honour more: „In deze apologie van een Engels kapi tein, die terecht moet staan wegens moord op zijn vrouw, tekent schril - ver behalve hel portret van een mens in al zijn streven en lalen. ook het Engeland van 1926, geteisterd door een algemene staking". Hanley, J., The closed harbour: „In Marseille bemerkt een kapitein tot zijn grote wanhoop, dat dc scheepvaartmaatschappijen hem wei geren het commando Over een schip te geven, daar hij op een ge heimzinnige nisnier zijn papieren en zijn schip verloren heeft". Pat- ton, F. Gray, Good morning, Miss Dove: „De.confrontatie met enkele oud-leerlingen tijdens haal' behan deling in een ziekenhuis geeït een onderwijzeres de zekerheid, dat zij een grote vormende invloed op het opgroeiende geslacht heeft gehad". Schoonover, -L„ The spider king: „In de woelige 15e eeuw weet Lo- I dewijk XI het Franse rijk tot een- I heid te brengen, waartoe hy geen enkel middel schuwt en zichzelf noch anderen ont/.iet". Fallada, i HEin Mann will hinaüf: „Be- schnjving van hot leven van een weesjongen tijdens de eerste wc- reldoorlog cn zijn strijd om het I bestaan, waarin hij het van pakjes- S drager tot „Gcneral-Direktor" weet te brengen." Mason, F. v. Wijck: j Ver is de haven.Als in dc j tweede helft van dc 16c eeuw de handel der Amerikaanse kolonisten door bepalingen van het Engelse moederland m gevaar wordt ge bracht, aarzelen zu niet hun rechten te verdedigen onder leiding van Washington en Franklin". Kirst, H. H., 08.15: het einde: „Beschrij ving van de laatste chaotische da gen \an de oorlog 19391945, wan neer de ineenstorting van het Duit se leger praetisch al een feit is, dat door de soldalen op verschillende wijzen aanvaard wordt". Gyscn, MU Dc oudste zoon: ..Dc verant woordelijkheid voor zijn jongere broer en voor zijn moeder drukt na de dood van de vader als een zó zware last op diens oudste zoon, dat hij van ccn levenslustige jongen langzamerhand verdort tot een ver velend brave burgerman, daar meer de plicht dan de liefde drijfveer van zijn daden is". Branden burg, V., De stroom van hun leven: „Door gebrek aan oprecht geloof raakt Wübert'Brinkhorst m de ban van de tijdgeest, vervreemdt van zijn vrouw en vindt na alletlei moeilijkheden eerst in het coneen- tratic kamp zijn geloofskracht terug", i Br e voort. W. van. Floris, der I keerlen Gods: „Beschrijving van het leven van Graaf Floris V, die ten- I gevolge van zijn gevoerde ivel- vaarlspolitlek in conflict komt met de adel. hetgeen zijn noodlottige ondergang wordt". Green, J.. Adricnne Mcsurat: „Psychologisch fijn uitgewerkte roman, die op onl- i loerende wijze beschrijft waartoe al te grote eenzaamheid in het leven van een joug meisje kan leiden". Hareng, AEen avond in hel cho- j lerajaar: „Tijdens de cholera-epide- I mie van 1853 vertellen drie mensen N I elkaar verhalen die eigenlijk hun eigen levensgeschiedenissen zijn". Hartley, L- P„ Postillon d'amour: „Een zestiger vertelt zijn herinne ringen uit het 3aar 1900, toen hij als 12-jarige jongen zijn vacuntic op een landhuis m Norfolk doorbracht en daar betrokken werd by aller lei verwikkelingen van volwasse nen, waarvan hy niets begreep". Lopez. E.. De vrienden van vroe ger: „Een jong© man beziet van uit zyn volwassenheid zijn kinder- cn jeugdjaren en degenen waarmee en waardoor hy zijn groei volbracht". Otrejnont. S. d\ Thomas Quer- cy: „Een zieke, die nog maar drie jaar kan leven, leert in de tyd die hem nog rest het geheim van leven en "dood kennen, waardoor hij de liefde ontdekt, die hem doet open staan voor zijn omgeving". Si mon, P. H., .Zij wilden niet sterven: „De 1200 Duitse bewoners van een grensdorp in Kroatië worden door Tito verbannen naar Duitsland, waar zy ondanks alle ellende en doorgestane ontberingen weten te volharden en in de omgeving van Stuttgart een nieuwe woonplaats opbouwen"'. Twiss. C. De lange, lange caravan- „Belevenissen van een echtpaar dat met een kampeer wagen met vacantie gaat. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. Janse, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibaut- plein 17. Bellen bfi ongeval: G.G. en G-D- Tuinlaao 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio- theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 "ur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal e- Bibliotheek, Dam". wegens verbouwing gesloten, stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage* lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2 uur: „Drie matrozen in Parijs". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het mysterie van de vliegende schotels". Voorstellingen: Passage, 6 uur: Dutch Swing College. Aula Sted. Museum, 8 uur: Concert door gem. koor „Jung Wicn". Chr. Soc. Belangen: Auditie avond Schiedamse Gemeen schap. Arcade, 8 uur: Propaganda-film- avond Oostpricsterhulp. Blauwhuis, 8 uur: Kijkavond Va ra-tele visieclu b. K.K, Verenigingsgebouw Kethel, 7.30 uur: Propaganda-filmavond Oostpr ïester hulp Jeugd Jolijt. School Dwars straat: 7 uur: „De Gelaarsde Kat". Kethe), 7.J5 uur: Autopedwed- stnjden. De jeugd-vevkeersbrigadiers van Voor het einddiploma Middelbare Meisjes School slaagden aan de HBS de dames: M. Beneker. A. v. Dilst, L. Jansson, J. Kap, "W, Louis, M. Maat. R. v. d. Most, A. Verkerk, M. v. Vliet, T. Wohler en B. Zant- voort. Afgewezen werd een candidate! Geslaagde wedstrijden op gewone fietsen Gisteravond zijn onder auspiciën van de Jeugd Jolijt wielerwedstrij den gehouden op gewone fietsen voor 14I7-jarigen en voor 1721- jangen. Het te rijden parcours liep van de Hagastraat, Nieuwe Haven, Willeraskade over de Groenelaan. iedere groep had 35 deelnemers, die met veel élan de strijd hebben aan gebonden en lieten zien, dat zij hun mannetje stonden. De eerste groep, de 14—17-jarigen, reed 25 ronden, in totaal 17 Vz km. De winnaar van deze groep was G. de Kok, die de 25 ron den in 35 minuten en 11 sec. afleg de, tweede werd C. Jansen en derde M. Hekman. De 1721 -jarigen mocs- ten 30 ronden rijden met een totaal van 21 km. De winnaar van deze» groep werd L. de Raay, die de 21 km aflegde in 43 minuten en 16 sec. Tweede werd L, Boekee en derde H. Schoof. Er was veel belangstelling voor deze „Tour de France" in het klein. De spanning was niets minder dan bij de aankomst van Wout Wagtmans of een andere Tour renner, die zich goed geklasseerd had. Er heerst dus de juiste stemming. De wedstrijd was georganiseerd door dc Rennersclub „Schiedam". Oude ambachtsschool wordt gesloopt Vanmorgen is personeel van het Aannemings- en Sloopbedrijf van J. de Waard uit de Lange Nieuws trant .S3ÏÏS K S Ss» begonnen met het afbreken van de dè BK-fÏÏS Siedit jaagde Jfhool ambachtszoo! m de Sint Lu- jeugd veilig over deze drukke ver keersweg vfln Schiedam hebben ge leid. zijn gisteren „afgezwaaid". Het waren 36 jongens en. meisjes, die nu de lagere schooL gaan verla ten en dus hun functie overgeven aan 'de nieuwe groep jeugdverkeers brigadiers. De groèp maakte gister middag een excursie naar de Coca- Cola-fabnek in de Van Deventer- straat. De heer J. de Gans van deze fa briek leidde de jongens en meisjes lond en vertelde hen het ce on an der over dc werkzaamheden van de fabriek. Er werd ook een film ver toond over -de bereiding van limo nade en daarna nog een humoristi sche film, die zeer in de smaak viel bij de jeugdige verkeersbrigadiers. De voorzitter van de Vereniging voor „Veilig Verkeer", ir H. W. G. Hoek reikte vervolgens aan iedere jougdverkeer sbr igadicr een oorkon de uit en in een hartelijke toespraak oude ambachtsschool in de Sint Lu- duinastraat. De oppervlakte van het pand bedraagt 2500 m2. Over zeven maanden hoopt men met het slopen klaar te zijn en het terrein bouwrijp op te leveren aan de gemeente. ROTTERDAM Voor f 1500 aan ringen gestolen (Advertentie l M.J Ook bij: HOOGSTRAAT 155—157 Onze zes etalages tonen 6 vele In dc nacht van Dinsdag op Woensdag is ingebroken by de ju welierszaak van de heer M. Born Jr aan dc Kleiweg in Hillegers- berg. De inbreker, die door een dankte hij hen voor hun" werk. By j dame uit de omgeving is gezien, de excursie waren verder aanwezig j heeft voor een waarde van f 1500 de commissaris van politie, de heer aan ringen meegenomen. K. Rijpma en inspecteur j. J, Knook, -^e ringen 27 trouwringen en secretaris van de Vereniging voor 28 zegelringen werden uit de „Veilig Verkeer", j étalage gestolen. Dc dader is een ongeveer 25-jarige jongeman, met achterover gekamd glad blond haar. Hij droeg een bruin pak, zo ver klaarde dc dame die van de mis daad getuige was. maar uit angst voor dc jongeman niemand durfde waarschuwen. Hij was op de fiets gearriveerd. Na de inbraak reed hij snel weg. Dc juwelier, die zelf niel bij zyn Mej. Bokma. naar MULO-school De Jeugd Jolijt o.l v. Karei Schol- i ten Sr is nog steeds actief om dc j kinderen met wedstrijden, spelletjes zêak woonVmaai" wel dicht" rn" de cn toneelopvoering aangenaam be- buurt U verzekerd, zig te houden. Vanavond zal in Duurt' s c Schiedam Zuid het sprookje „De Gelaarsde Katworden opgevoerd door leden van de Vrijzinnig Chr. I Jeugd Centrale uit Schiedam. Dit Spel wordt op de speelplaats van de Koningin Wilhelminaschool m de Dwarsstraat gespoeld. De kinderen. 1 die verkleed zyn mogen alleen mee- doen. Met de optocht, die om onge- veer kwart voor acht vertrekt, mo- I gen alle kinderen meelopen. De route is: Dwarsstraat, Bom- melsestraat, Nieuwe Maasstraat, Pen d rechtse-, Zuidlandse-, Rocmse-, Klaaswaalse-. Nieuwe Maasstraat, Voornse-, Zwartwaalsestraat, Haven- dijk-, Voornse-, Heenvlietse- (rechts), Abbenbroekscstraat, Ha- Per 1 September zal mej. Bokma ven dijk. Lekstraat, Nieuwe Maas de Koningin Wilhelmi naschool in de i straat. Kidderkerksestraat, Wilhel- Zalmstraat verlaten in verband met j minaplein. Het tamboer- en pij percorps „De haar benoeming als onderwijzeres aan de MULO-school „Prinses Irene" in de Lange Nieuwstraat. Mej. Bokma is 25 jaar onderwijze res geweest aan bovengenoemde school. GEBOHEN: Robert C z. v. D. C. de Koster en R. M. F. Biltjes. Ma ria A. L. d. v. J. J. Weber en J, C. Noordyk. OVERLEDEN: A. Kaenderman 70 j. vr. van A. Munnik. T. C. Klijn 66 j. A. N. Visser 34 j. J. C. Ver meulen 89 j. Tweemaal is gisteren brand ont staan doordat mensen bij open vuur onvoorzichtig- waren met benzine. Op de tweede étage van een pand aan de Ceintuurbaan, was gis termiddag iemand bezig te wassen met benzine, namelijk in de benzi ne. Het kleine vlammetje van een gasgeyser maakte dat de benzine m brand, vloog. Er is voor zeshon derd gulden schade aangericht in de In een café aan de PastoriedUk hebben gisteravond twee broers een 28-iarlge koopman mishandeld. Deze. moest met een zware hersenschud ding en een ernstige verwondingen aan een der ogen worden opgeno men in het Westerzickenhuis. De 28-jarige koopman L. P. Pij nenburg uit Pernis kreeg in het café woorden met de kastelein over de betaling van het gelag. Twee bezoekers van het café, de gebroe ders De W., bemoeiden zich met het geval. Tenslotte ontstond er een handgemeen. Een der broers pakte de koopman in de kopgreep vast. terwijl de an dere broer de man met een stoel op het hoofd timmerde. Hierbij liep de koopman zijn ernstige verwondm- °In het café werden verder enkele bierglazen, een ruit en een speel automaat vermeld. Later op de avond werden de beidedaders, de 20-jarige laswerkman F. de W. en de 24-jarige heier N. H. de aan gehouden. Zij zijn opgesloten in het politiebureau Charlols. De 28-jarige zeeman A. P. stond vanmorgen verdacht van diefstal van een poriemonnaie met f 200.— voor de Rotterdamse rechtbank te recht. P., die ai geruime tijd zonder vaste werkkring was en meerdere veroordelingen wegens diefstal ach ter de rug heeft, had in Januari van dit jaar op straat kennis ge maakt met mej. M P. J. C. Hy ver telde haar, dat hij zwervend was, waarop zij hem van onderdak en voedsel voorzag Twee weken later nam hij het geld. dat de vrouw als ondersteuningstoelagehad gekregen weg. en maakte het in Amsterdam aan drank op. Het reclasseringsi xp- port noemde verdachte licht ver minderd toerekeningsvatbaar. "De officier van justitie bij de Rotter damse rechtbank eiste een gevange nisstraf van acht maanden met af trek. en voorwaardelijke ter be schikking stelling. De verdediger, die aanvoerde, dat zijn cliënt uit jalouzie gehandeld zou hebben, drong aan op clementie. Uitspraak 19 Juli. Omdat hij zo graag wilde autorij den stapte de 25-jange loswerkman A. K. uit Ridderkerk op 30 April m een vrachtauto die niet zijn eigen dom was en reed er mee naar Bra bant. De wagen raakte daar defect "en K. nam toen in Breda een brom fiets weg en reed er mee terug naar Ridderkerk, waar hij de bromfiets thuis verstopte. De officier van justitie, die hem diefstal van de beide voertuigen ten laste legde, eiste tien maanden met aftrek. Uitspraak 19 Juli. De Rotterdamse rechtbank heeft hedenmorgen de 56-jange architect D. V. uit Schoonhoven veroordeeld tot 10 maanden met aftrek, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. V. had van '51 tol '53 als directeur van Gemeentewerken te Schoonhoven steekpenningen aangenomen van een aannemer. De Officier eiste 14 dagen geleden 10 maanden met af trek tegen hem. De 49-jarige uit voerder J. D., die als mede-verdach te in deze zaak terechtstond werd conform de eis veroordeeld tot acht maanden met aftrek, waarvan maanden voorwaardelijk met proeftijd van drie jaar. Twee -ambtenaren van het viesbureau Financiering Opbouw, de 41-jarige W. P. M. de J. en de 51-jarige G. H. H. hoorden 14 dagen geleden 10 maanden met aftrek tegen zich eisen wegens oplichting van een zakenman. Zij hadden hem voorgespiegeld een hoge rijkssubsi- die voor hem los te kunnen krijgen. De rechtbank achtte de tenlas- tegelegde oplichting niet bewezen cn spiak beide verdachten vrij. Op 26 April hebben de 29-jarige matroos P. M. M. en de 24-jarige werkster M. S. ingebroken bij de cafehoudster S., in de Delistraat, Zij moesten daarvoor een moeilijke tocht over de daken makenv De rechtbank veroordeelde M. tót 1 jaar en 3 maan den;, tegen hem werd twee jaar met aftrek geëist. S. werd veroordeeld conform de eis, die'luidde 1 jaar met aftrek, waar van 3 maanden voorwaardelijk. (Advertentie tJVt.) Een greep uit ome prijzen HERENMODEMAGAZIJN BROERSVEST 56 drie een Ad- Harmonie" verzorgt de muzikale °SJust JrtS"lïn' medewerking aan deze avond. ielstiaal_onder Jeiding van bi and- Om 7 uur moeten de deelnemers meester J. van.Swet. Aanwezig ren bluseenbeid 102, gereedschaps wagen. 2 en de biuseenncden 301 cn 21. In een woning aan de Woelwijk straat ontstond 's avonds brand, toen een sigarettenaansteker met benzine werd gevuld bij open vuur. Hier bleef de schadebeperkt tot honderdvyfhg gulden. Met eigen (Advertentie l M.) s FABLO, KERKO overhemden Pyama's, badgoed, ankiets Bovendien 10 G KORTING op alle niet opruimingsartikelen zich verzamelen bij bovengenoem de school. MartiratSVDPW De voetbalvereniging „MartinJt", die Donderdag j.i. met 3—0 won van SVV 2. krijgt vanavond de - - - kampioen SVDPw op bezoek. Het j moeien kon worden geblust. Aan- zal zeker een spannende wedstrijd we2i" waren gereedschapswagen 2 worden met wisselende kansen. on bluseenheid-22 onder leiding van De Martmiters zuilen hun bestbrandmeester G. Koornwinder, doen zo goed mogelijk partij te ge- Overigens was er gistermiddag, ve... j nog een brandje in een .woning aan de Overijselseslraat dat ontstond bij het afbranden van verf. Ook hier was er honderd vijftig gulden scha de. Met emmers water kon worden geblust. Bluseenheid 71, gereed schapswagen 6 en 'bluseenheid 65 rukten ust onder leiding van brand meester A. van der'Linden. -1 r KOTTERDAMSEDIJK 427a TELEFOON 55317 Toen de 26-jarige vertegenwoordi ger A. J. B., die zich door eigen schuld in moeilijkheden had gesto ken, in het kantoor van zyn firma een zak met een grote hoeveelheid «eld moest dichtplakken werd de verleiding hem te groot. Hy nam m een onbewaakt ogen blik ƒ8900.— weg om daarmee zijn schulden te kunnen voldoen. B., die bij onderzoek zyn diefstal aanvan kelijk ontkende, gaf de hem ten laste gelegde feiten onomwonden toe. De officier van justitie bij de Rot terdamse rechtbank wenste er reke ning mede te houden, dat verdachte die zo plotseling voor deze verleiding kwam te staan als voornaamste doel had weer orde op»zaken te stellen, waardoor zijn daad dus weinig ge raffineerd bleek te zijn. Hij eiste tien maanden met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk mot een proeftijd van drie jaar. Uitspraak 19 Juli. .Baldadige kinderen hebben giste- ïen m de Hendrikstraat een auto brandje veroorzaakt. De kap cn de bekleding van dc wagen werden beschadigd. De schade bedraagt f 300. Met emmers water werd ge blust. Bluseenheid 19. geveedschaps- wagen 2 en bluseenheid 20 waren aanwezig onder leiding van brand meester H. van der Linden. gaat vissen Zaterdagmorgen 16 Juli zullen de 'Jaden van het Diergaardepersoneel hun jaarlijkse traditionelevlscon- cours houden in de grote vijver. Deze hengelwedstryd zal beginnen i om 4.30 uur van, en eindigen, om ca 7.39 uur vam., waarna de prijsuitrei king zal plaats vinden. I De 1 vi$ die .eventueel zal worden i gevangen, komt. ten goede-, aan de .dieren. l'" 1 Het ligt in de bedoeling, dat de Gistermiddag om kwart voor zes riep de kapitein van het 6800 ton grote Franse schip „Main" dat op de Noordzee voer, onderweg naar Dordrecht, de hulp van een Neder landse dokter in voor een Jid \a« de bemanning dat ernstig zrek was geworden. Van Hoek van Holland vertrok de reddingooot „President jan Leis*' met een dokter aan boord naar het schip, maar de ziekc bleek inmiddels, vermoedelijk door een hartaanvar té zijh overleden Om zeven uur is.de .'.Main" de Nieuwe Waterweg binnengelopen. De 16-jarige fabrieksarbeidster A. Lucas is gisteravond in de Prinses Beatrixlaan van de bagagedrager van een bromfiets gevallen, omdat ze njet een been in aanraking kwam met een passerende motor rijder Het meisje kreeg een her senschudding en verwondingen aan beide benen. Zij is in het Cool- singelziekenhuis opgenomen. Op de Sophiakadc is gistermiddag het invalidenwagentje van de 83- jarige mevrouw M_ M. v. Bemmel- Meijer getroffen door het losgescho ten reservewiel van een vrachtauto. Mevrouw Van Bemmel viel uit het wagentje. Zy kreeg verwondingen aan fhond en rechterarm en is in het Bergwegzrekenhuis opgenomen Uit angst voor honger Uit angst voor nieuwe hongers nood is de 64-jarige W. _H. er toe gekomen in een zelfbedieningswinkel in Rotterdam Zuid in de loop van enkele maanden een uitgebreide voorraad levensmiddelen bij elkaar te stelen. Verdachte had in de oor log erg onder do vopdselschaarste tc lijdon gehad en zijn vrouw was aan hongei oedeem overleden. Om zich nu tegen de gevolgen van een nieuwe oorlog te wapenen maakte hy er gewoonte van de zelf bedieningswinkel te bezoeken cn daarbii blikjes zalm, flessen advo caat c.d. in zyn tas te steken Bij een huiszoeking werd al het gestolen e - aangetroffen. De officier van -justitie bij de Rotterdamse rechtbank eiste in dit ..merkwaardige" geval zeven maanden met aftrek, waarvan vier maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Uitspraak 19 'Juli a.s. •Veertigjarig jubileum Gisteren heeft in de cantine van de N.V. Hollandse Asbest Maatschap pij v.h. Van der Linden en Veldhuis de huldigingplaats gehad van de heer M. de VosBurchart, die veer tig jaar geleden bij bovengenoemde N.V. in dienst trad. Als lid van de directie werd-de jubilaris, die in gezelschap was van zijn vrouw, toegesproken door dc heer A- M. Veldhuis, waarbij deze hem een fraai geschilderd haven gezicht aanbood en zijn vrouw een bouquet bloemen. Namens het ge zamenlijk personeel werd hy toe gesproken door de heer «L Zoetmul der, procuratiehouder, waarbij deze de jubilaris een cadeau onder cou vert aanbood, eveneens vergezeld van een bloemstitkje voor zijn vrouw. deelnemers in uniform zullen ver- schynen, zoals byv. kok met koks muts, kellner in tenue en oppasser in. zijn bekende overall. Tegen het einde van de wedstrijd zal een van de Blijdorp-chnppansee"-- evenegns trachten gewapend me' Kertgel en sim een 'visje te vr schalken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1