3 a/l°cdc£(ëf 4 Koor „Jung Wien" uit Wenen in de Aula ontvangen nPBÖÜU 9» Concert éclatant succes Té3* Veiligheidsactie tegen de slechte gasslangen Auditie-avond belooft veel voor Vacantieweek Voetbalver, van de Ij I n begeleiding nodig heeft.'die zegt het koffers GBBNB viert 25-jarig bestaan ■saggagggHgaü BBajESSGEHHtg RESTANTEN VERKOOP ÊNZ- Perfecte koorzang PEP U/ER STUKS mei ffiiwÉi*11 rrrmÊÊÊÊsm TIK TAK P0NTIAC H. Th. v. d. VLERK Met bromfiets gevallen Tegen brugleuning gereden Door stoeipartij in water AGENDA Dutch Swing College in Passage Geslaagd Goede concert-avond in Zonnehuis Burgerlijke Stand SLANGENBEZWEERDERS BIJ HET GEB Blijft Van Leer Marimit-SVDPW 2-3 j jn Rotterdam? Tot aller Genoegen bestaat 10 jaar Ondeugende jongens Nieuwe programma's voor T. V -E 55 Prijsvraag voor het publiek Willem Ruys-school vierde feest 2 Vrijdag 15 Juli 1955 (Advertentie t.M.) ZELF3INDERS va. 1.95 ONDERGOED 1.95 SOKKEN 1.95 OVERHEMDEN 6.90 PVAMA'S M 12.90 HA A W117 HOEDEN v a. 19.50 SPORT COLBERTS 39.— SPORT PANTALONS 39.— REGENJASSEN 59.— DEMi S 68.— (OOISWEI 56 BEURSGEBOUW ROTÏÏEKtAM Gistermitldag- v. erd in de Aula van het Stedelijk Museum het gemengd Koor „Jung ivien uit Wenen, door het gemeentebestuur van Schiedam ontvangen. Dit koor, dat een reis van enkele dagen door ons land heeft gemaakt \ras op uitnodiging van de „Vrienden van het Stedelijk Museum» naar Schiedam gekomen om in de Aula een concert te geven. Nadat het koor het „Wilhelmus" had gezongen sprak de voorzitter van het koor, de heer A. Artner een woord van dank aan het Gemeen tebestuur voor de prettige ont vangst. Hij bracht de groeten over van de Weense burgers en sprak de wens uit dat men hier nieuwe vrienden zou ontmoeten. De diri- gcnle van het Schiedams Vrou wenkoor. Rla Borgmcijer kreeg een insigne ter herinnering aan du bezoek in Schiedam. Namens het Gemeentebestuur sprak wethouder H. Sabel. Wij zijn verheugd dat uw koor naar Schie dam is gekomen. Er bestaan nau- we betrekkingen tussen uw land en Nederland. Steeds meer Nederlan ders gaan m de zomermaanden een reis naar Oostenrijk maken. Het is van grote betekenis dat een gedeelte van het ene volk naar een ander volk gaat. Op deze ma nier worden contacten, gelegd die van veel waarde zijn. Men leert het leven van de mensen in an dere landen kennen en waarderen. Door deze uitwisseling wordt de cultuur van de landen op een ho ger peil gebracht, aldus de heer SpbeL Daarna bleef men nog ge zellig bijeen. Het koor telt 45 da mes en 25 heren en staat onder leiding van prof. L. Lehner, die met zijn koor reeds veel succes heeft geoogst, Bij de ontvangst waren v?rdcr aanwezig de gemeen te-secretaris, mr N. J. Post en de heer C. Brunt van het Raadhuis. Het gemengd koor ,Jung Wien" uit Wenen, dat gistermiddag door het Gemeentebestuur in de Aula van het Stedelijk Museum tuerd ontvangen. (Advertentie LM.) TA acht iemand ooit in emSt, dat jonge mensen niet meer tot koorzmgen zijn te bewegen? Dat zy het er niet voor over hebben, een wekelijkse avond te reserveren voor het beoefenen der edele zangkunst in collectief verband en dat zeker tenoren cn bassen verstek laten gaan. omdat er voor hen niets aan trek kelijkbestaat dan mannen koorzang allee»? „Jung Wien". een gemengd koor van bijna 200 leden, allen beneden de leeftijd van der tig jaar. is het tegendeel komen bewijzen. Ongeveer 70 afgevaardig den van dit bloeiende koor heb ben voor de leden van dc Vereni ging Vx-ienden van hel Stedelijk Museum een concert gegeven, dat elk pessimisme inzake muzikale am bities bij de hedendaagse jeugd op dc vlucht jaagt en doet beseffen, dat een plaatselijke afdwaling Nederland is natuurly'k geen Wenen! noe geen verontrustend tijds verschijnsel behoeft te zijn. Want het koor van Leo Lefcner studeert: Niet één avond in dc week maar drie. twee volle uren lang. En wie niet altijd trouw de repetities Adnertentïfl LM.) 15 NIET TE EVENAREN Vijftienduizend schalen ston den nog in vöorraad bij een van de grootste importeurs van aardewerk. Eerste keus nesten schalen van 2.35 per nest van vier stuks, te laat geleverd voor het seizoen, maar nog juist op tijd voor deze Opruiming. Maar dan natuurlijk niet voor de normale prijs, neen, wij kochten ze allemaal, tot de laatste toe, mooi van vorm, goed van afwerking, juwelen van schalen, die elke huis moeder niet genoeg kan heb ben, maar dan voor een prijs die werke/jjk niet te evenaren is. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze nesten schalen, vier schalen, crèmekleurig, in grote maten, Géén postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 281801 bezoekt gaat eenvoudig niet mee op tournée. Is het wonder, dat deze zangeressen en zangers zonder aar zelen een lang en moeilijk program ma uit het hoofd zingen en dat het directiegebaar van Leo Lehner de rust ademt van het voorbereid-zijn tot in het kleinste détail. Men ver wacht van deze kalme dirigent wiens pianobegeleidingen al even zorgvuldig klinken, niets anders dan een luttele aanwijzing, verband houdend met intonatie of tempo wijziging. Wanneer wij daarbij nog graag enkele aanduidingen hadden gezien, die reacties op het gebied der dynamiek konden verwekken, is dat ook de enige restrictie, die wij ten aanzien van de perfectie van dif ensemble willen maken. Deze jonge stemmen hebben een minimum imn vibrato, hetgeen niet identiek i* -*an een gebrek aan ge voeligheid. zoals men zo vaak ge neigd is aan tc nemen- Er wordt in tegende,een duidelijkheid mee bereikt, die de geringste afwijking van klinker plaatsing (waardoor een zweving te laag of te hoog wordt geintoneerd) doet opvallen. Maat dit koor is zo voorbeeldig getramd, dat elke voorkomende kleinigheid op dit gebied onmiddellijk wordt opgevangen, met het frappante ge volg. dat begin en einde van geen enkel lied ook maar een fractie van elkaar verschillen. Voor het i.irmonisch besef van deze jeugdige koorleden pleit, dat dc ceremonie \an he. toonaangeven beperkt kan Mijven tot het vóór spelen van ceit enkele toon of drieklank en dat ingewikkelde modulaties in vrij mo derne muziek in bewonderenswaar dige eenvoud verlopen. Het programma was al even char mant als het koor zelf. Het was ontzettend jammer, dat het publiek slechts titels en geen teksten wist. Niet alles kon worden verstaan en er ontgingen de toehoorders hier door geestigheden, die de moeite van het lezen waard zouden zijn ge weest. Vooral in de dierenriemcy clus, die Leo Lehner bovendien als een componist deed kennen, wiens gevoel voor tekstuitbeelding sterk ontwikkeld is. deed zich dit gemis voelen. Waren vóór de pauze de componisten Tittel. Racek. Kauf- mann. Jirasek. Skorzetiy en Krieg mede vertegenwoordigd, erna werd het eerst recht „Wienerisch". De Straussfamilie. die dc toverstaf der. meeslepende melodieën in drie- kwartsmaat zo kostelijk hanteerde, I heeft ook nu weer het publiek vol- I ledig onder de bekoring gebracht. „Jung Wien" dankte voor ovaties aan. het slot van het concert met het zingen van beido volksliederen. Twee instrumentale intermezzi m de vorm van blaastrio's van Mo- zart en Schmitt en zeer goed ge speeld door het Rotterdams Blaas- j trio (Piet Schenkels, hobo. Gernt Krijt, klarinet en Ab Seklcbaum, f.-bgof) hebben voor de gewenste afwisseling tijdens dit koorconcert, dat een uitwisseling met Schiedams Vrouwenkoor betekent, gezorgd. Er j was buitengewoon veel belangstel- L'ELLY SALOME ii HORLOGES thans vanaf 49.50 2 jaar verzekerd tegen verlies, diefstal, breuk, over de gehele wereld. Rotterdamsedijk 268 De heer J. P. V. uit Vlaardingen is gisteren op de Rotterdamsedijk met zijn bromfiets van het trottoir gereden, toen hij twee wielrijders wilde passeren. Hij kneusde zijn rechterbeen. Door de GG en GD is hij overgebracht naar een. zieken huis in Vlaardingen. Bij de brug van de „Vijfsluizen" is gisteravond om half elf de 23-ja- rige A. H. uit Berkenwoude met zijn motorrijwiel tegen de brugleuning gereden. Waarschijnlijk door de gro te snelheid verloor hij de macht over het stuur. Hij brak zijn lin kerknieschijf. En duopassagier. J., kreeg schaafwonden. De heer H. ïs door de GG en GD overgebracht naar het ziekenhuis in Dordrecht. Omdat hij geen rijbewijs had is pro ces-verbaal opgemaakt. Apothekers-nachtdienst: - Apotheek C. Janse, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibaut- plein 17. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gcm, Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere" werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 1 tot 83C uur. Zondags gesloten. BJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. SfedelUk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur: ..Ca- naris, de man die alles wist. Monopole, 2. 7 en 9 uur: „De Rode Baret". Veel concessies doet Peter Schil- peroort niet aan het publiek, maar de voorstelling van Donderdagavond in Passage toonde duidelijk een on wennig bewegen in het niemands land tussen, real jazz en show. Vrij laat kwamen de musici in Passage op temperatuur. De hitte in de zaal en de niet overweldigende belang- teiling. bijna de helft der plaatsen was niet bezet, waren hier wel de bet aan. Hoewel het publiek voor menige solo enthousiast klapte, kwam de goede stemming pas na de pauze. Slechts de Kansas City Stomp waar bij het snarengedeelte en speciaal Arie Ligtharfc het leeuwenaandeel verkreeg was van klasse. De rhythmesectie geeft bij de acht van Schiiperoort de toon aan. De koperbezetting zorgt voor syncopi sche verrassing en dit is vooral aar Schiiperoort zelf en aan "Wybe Duma en Dim Kesber wel toevertrouwd. Stuk voor stuk bestaat liet octet uit solisten, toch klinkt het samenspel aantrekkelijker. Het samenspel van j de combo is het meest attractief. Vooral aan het slot van de voorstel ling bleek dit uit dc all out improvi satie Indiana, basin street - blues en de Original Dixieland one-step- De band hervind in teamverband haar grandioze stijl. In Indiana streden de musici om de voorrang van het eigen instrument. Hierdoor ontstond de De 20-jarige Van P-, die werk-stuwende cadans, tekenend voor de zaam is bij een zakkenreparatiebe- j sfeer van een jazzavond. Nog hand- drijf aan de Overschieseweg, is gis-haaft Peter Schiiperoort de stijl van teren fc'j een stoeipartijtje in de Schie gevallen. Het meisje werd weer aan de kant gebracht. Collecte voor de blinden Zouden wij de blinden,fcdie toch al zo veel missen, niet een keer iets extra's gunnen om de grauwe sleur van hun leven te doorbreken? Laten wij een daad stellen om hen althans voor een ogen blik te verheffen boven het minimum van het enkele be staan. De collecte van a.s. Zater dag beveel ik dan ook van harte bij U aan. De Burgemeester van Schiedam. MR. J. W. PEEK. King Oliver, nog behoort de band tot de allerbeste Dixielands van Europa. Te veel wordt cr evenwel reeds ge werkt met showeffecten. De bezie ling ontbreekt dan volkomen. Doctor Jazz bezat naast het Jonkie naar de galerij nog het wervelend rhythme. Het slotnummer When the Saints go marching in was reeds zuiver bühne- werk. De resultaten zijn er bij Schii peroort niet minder om. Daar is te veel kwaliteit voor aanwezig. Het zich zoals nu bewegen tussen twee uitersten brengt echter ongetwijfeld vervlakking mee. De band van Schii peroort moet nieuwe wegen zoeken. Ook in het showgenre gaat het, maar dan volledig. De volgende leerlingen z(jn geslaagd voor het toelatingsexamen van het Gymnasium. C, Bakker, (j.). R. W. Braakenburg van Baekum (j.), A. F. Binkhorst (m.l. E, W. Bot (m.), H. A. C. van Buiren (m.), L. A, van Buren (m,). M, Dal- meyer li-), R. Engelse (j.). W. F. van Everdingen. (j.). J. W. Fnehng (m.). J. B. F. van Hasselt (j.). F. G. Hemmes (m.l. N. A. Heykoop (m.l, P, R. Hoek stra ó.j, E. J. Horvath (m.l, A. M. L.- Lonè (m.l, J. B. van Mansam (j.l, J. F. RJoltzer (j.). M. AI, de Ridder dn.). E. J. Ritsema van Eek (J.), J. Verhoef (3.) S. J. Nauman (m.). Afgewezen: vijf. Bevorderd: Van I tot II: J. H, van Araode fj.), C. van Boclio: r im.), B. L. Brand (j.j, A. A. Fillekes (m.), I. Groothuis (m.j, T. A. den Hartog (m.), W. E. Hoekstra ij.), R. H. Holl (j.). I. S. Joppe lm.). M. E, Kloots (m.l. H. Krommenhoek (j.). A. H. Lauwaars (m.. W. G Monto (m.l. W. van der Most (j.l. H. den Ouden IJ.), M- Oversluven ij.>, A. Paal vast (j.j, A. F. Pleysier mE. R. Sehuddeboom <1.1. J, A. Smids (m.l. P. Smicts (j 1. T. Y. Tjia (f.1. J. W. Tol ling (j.). D. 3. Ververs (j.i. B. Blankert <J.}, W. P. Jonssen (j.), Tj. Engel berts <J->. Afgewezen vijf. Van II tot III: I.. S. Braakenburg van Baekum fj.. O. J. W. Brand (j.>, G. H. G. Brand (U. M. de Bruyn (j.). W. H. van der Burg M. N, Moot (m.). A. Kip (J.h W, Rip (j.) (voorwaardelyk). E. Roda lm.), J. M. van Weele (j,), H. van Zon (m.j. Afgewezen vier. Van III tot IV: R. R. Agema (j.), J. M Algera (j.J, A, G. Augusteyn (j.j, H. C Bos (j.). J. A. van Dijk <m.>. E. Gutlich <m.), S. Gütlich (m.). Ph. R. van Hasselt <j.l, H. van Nood (j.l. (voorwaardelijk), J. plooy (j.), B. de Raad F. Sanders I (m.). M. Sleogcrs (m.), H. Smits ij.). M. A, Speksnijder (m.), T. H. Tjia (j.). J. P. Vclthuizen C. A- van der Zee (j.). A, Blankert Ij.). Afgewezen: vier. Van IV tot V: M. Bakker (J-). A. A. Bolhuis lm). M, A. Couvée (m.), T. van D«k lm.). C. M. Gerkema (m.), M. E. de Groot lm.), J. E. Huber Cj.J. G. F. Kuipevs im). C. C. Meyvogel (m.). J, Ruseler (m.), A. E. Sabelis (m.). F. van der Touw Ij.). V. visser (j.). E. van "Wijngaarden (m.), D. C. W. Horst (m.). van va tot Via: W, de Bruin (j.). A. J. M. Hoffman (m.). W. Houtbraken 1.1.B. PosUna (m), A. M. Rietberg (in.). K, Rypma fj.l. J. van der Windt (m.j. P. van der Windt lm.). Van Vb tot VIb: B. J. Buntjer <j.), G. Draayer (ra.), R. M, D. de Graaf <J.). M. Kooyman (i.>. L. Langelaar (m.j. S. J. Oldenburg (j.L De heer W. Beijer slaagde te Am sterdam voor het eindexamen MTS; afd, bouwkunde. Het gemengd zangkoor „Eupho- nia" heeft gisteravond in het Zon nehuis aan de Boerhaavelaan een concert gegeven, dat door de be woners van dit tehuis bijzonder op prijs werd gesteld. Voor de pauze werden uitgevoerd „Ave Maria", het „Ave Verum" van Mozart, „Abendfriede am Rhein" van Neumann en het Slavenkoor uit „Nabuco" van Verdi. In de pauze werd een kopje thee gebruikt waarbij de directrice mcj. zr C- Rijksen meedeelde, dat men volgend jaar een boottocht zal ma ken. Hiervoor is f 3000 nodig. Dit bedrag hoopt men bijeen te krijgen met het verkopen van oud papier cn metalen. De voorzitter van het koor. de heer A. Brugmans, beloof de een actie te beginnen en hij sprak de wens uit, dat vele vereni gingen dit voorbeeld zullen vol gen. Na de pauze werden nog een aantal lieoeren gezongen o.a. van Léhar, Joh. Strauss cn tot slot het „Euphonia-lled". Zr Rijksen dankte na afloop het koor hartelijk voor deze mooie con cert-avond. De dirigent was de heer C. P. Vredebregt. GEBOREN: Nelly J.r d. van G,- H. Veen en J- W. van Straten. GEHUWD: P. J. Jagtman 24 J. en C. M. van "Wijk 21 j; P. H. Sandijck 34 j. en M. v. d. Poel 26 j.; W. C. v. d- Pluijm 25 j. en A. C. J. M. Sundermann 23 j.; J. Fre- derik 25 j. en G. van Haaf ten 20 j.; S. WasJnk 26 j. en H- van Woer- kom 21 j.; P. H. Loeh 22 j. en J. H. v. d. Klooster 20 j.; A. M. Hers- bach 24 j. en J- Hoefman 26 j-: P. Ouwendijk 20 j. en N. G. Te t te laar 13 j.; H. H. M. Geul 23 j. en M. Droog 22 j.; P. Sla 22 j. en C. H. Socters 22 j.; J. W. Dullaard 24 j. en Th. J. M. Hendriks 26 j.: C. Pluijm 27 j. en N. van Heest 24 j.; G. Versfraaten 24 j. en G. C. Valk 26 j. ONDERTROUWD: J. van Brakel 18 j. en M. v. d- Ree 16 j.; J. M. M. Bijtenlioorn 22 j. en C. J- Nesse 21 j.; M. Cleton 50 j. en D. Gouds waard 46 j.; J, H. Gerkema 43 j. en S. Kuipers 42 j.; W- C. Grollé 28 j. en H. J. Lagrouw 21 j.; C- J. H. B. de Hair 27 j. en L. Jansen 23 3.: M. Huigen 24 j. cn W. H- Th. C. de Wolf 19 j.; E. de Jonge 29 j. en A. W. Rost 24 j.; A. W. Krul 23 j. en A. W. /prins 20 j,; C. J. Mays 26 j. en A. Tijssen 3D j,: A. Ouwe- neel 30 j. en M. Lucas 29 j.; P. A. van Schendelcn 28 j. en H. C. Hers- bach 24 j.; H. Steenbeek 32 j. en C. J. Lindenburg 25 j.; J. H. Venc- ma 37 j. en P. M. van Alphen 35 j.; H. J. Verdel 27 j. en I. Svend- sen 23 j.: P. Verschoor 31 j. cn H, Vink 22 j.; j. M- Vilijn 29 j. en L. E. W. Sccgers 31 j.; J. Vrijenhoek 21 j. en A. de Nys 24 j.; W. v. d. Windt 26 j. en A. Jansson 21 j.: C. van Wijk 20 j. en J. M. Bouw 20 j.; J. H. van Yperen 21 j. en L. P. Klompe 29 j.; G. Bontenbal 26 j. en A. A. M. Groothoff 27 j. Het programma uit te voeren, door Gusto's Muziekvereniging, dir. Jac. Wolters, op Zaterdag 16 Juli a.s. des avonds om acht uur in de Plantage, luidt: I. The Liberty Bell (mars) J, P. Sousa 2. Rénovation (ouverture) L. Bajus 3. Wiener Praterleben (wals). S. Translateur Arr. A, Dreissen 4. Les Dragons De Villars Maillard 5. Cotillon (ballet) R. Beneufbourg 6. Blaze Away (mars) A. Holzmann. (Advertentie lM.) 15 NIET TE EVENAREN Duizenden Nappa Plastic boodschaptassen verkochten wij dit voorjaar, omdat deze nieuwe Nappa plastic, be- halve dat het bijna niet van leer te onderscheiden is, aan dusdanige kwaliteïts-eisen voldoet, dat boodschaptassen van dit materiaal voor geen enkele andere tas onderdoen. Van deze Nappa tassen bren gen wij enkele modellen, waarvan de complete kleur- serie is uitverkocht (en die dus alléén in de aangeboden kleuren voorradig zijn), voor een prijs die alleen in deze Opruiming mogelijk is, voor nog géén vijf gulden. Geheel ge voerd met geruite zijcfe en met lederen handvaten, kleur groen Met voorzak en door lopende banden en treksluiting, kleur bordeaux en groen Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze beide soorten voor één prijs, voor Géén postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, TbI 29180 Sinds Maandag: werken er bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf 15 slangenbezweerders, gasslangenbe ziveerders dan. Het G.E.B. wil zich bij de 200.000 afnemers van gas op de hoogte stellen van de toestand waarin de verbinding tossen muur kraan en gascomfoor verkeert. Daar om zijn deze mensen er Maandag In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan. de Lange Ha ven klonk gisteravond de xeuze: Amateurs voor! Dit was een leuze van de Schiedamse Gemeenschap, die hier een auditie-avond hield om goede acteurs uit te zoeken voor de Vaeantieweek. die 24 Augustus be- 11 gint._ Dan 2ai het Plantage-podium „bezit" zijn van de Schiedamse ama- teur-artïsten. Daarom waren gister avond een aantal gegadigden bijeen- I gekomen om te laten horen, wat zij konden. De voorbereiders van de Vacantieweek luisterden met aan dacht naar de prestaties van. dc amateurs. een ruime kring zaten de lief- I hebbers van zang. voordracht, piano, TT .1 1 1 1 I »T> 'xylofoon en mandoline bij elkaar. maar." De bestelde piano-speler was echter nog niet verschenen. Dit deed er niet toe. een andere amateur zorg de voor dit kleine hiaat in de ver- j „i,4 dediging. Een heer met flinke af- er degradatie mogelijk werd, zakte metingen zeng 20 maar het „Wolca- meu terug naar de tweede en later» iie<r van Léhar. „Hij doet het niet (Adyertentie Z.M.) BnTTÊRD.DIlKJ*L dere manier en tevens tracteerde hij zijn collega's op een buiteling. Schiedam heeft goede accordeon- nisten. In totaal waren er gister avond vijf, die hun best deden voor de hoorcommissie. Het enthousiasme van alle deelnemers bleek wel dui delijk uit het sterke applaus. De programmaleiders van dc Va cantieweek hebben nu dus een beeld gekregen van wat er aan geestdrift eri kunstzinnige prestaties onder de Schiedammers leeft Nu dus maar afwachten lot de Vacantieweek in Augustus. op uitgestuurd om al die verbindin gen te gaan bekijken en onderzoe ken, want het staat vast dat deze verbinding in een aantal gevallen te wensen overlaat. De vijftien ..gasslangbezweerders'1 zullen de verbruikers raad geven, maar bij goede raad alleen zal bet niet, behoeven te blijven. Ondeug delijke gasslangen kunnen desnoods direct worden, vervangen door zo genaamde veiligheidsslangen. Deze veiiigheidsslangen zijn wel wat ho ger in prijs dan de andere slangen, maar betaling kan over een aantal maanden worden verdeeld. Moet de slangaansluiting van het comfoor veranderd worden of de slangkraan worden vervangen, dan kan dit onmiddellijk werden .ge daan aoor vakkundig personeel. Het G.E.B. heeft namelyk met de er kende gasinstallateurs een regeling getroffen, die het^ mogelijk maakt, dat de filter onmiddellijk komt. Het zal naar verwachting twee tot drie jaar duren, voordat alle gas ver bruikers zijn bezocht. Het be zoek van de ambtenaar van het G.E.B. wordt een of twee dagen van. te voren, aangekondigd. Wanneer Zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur het bestuur van de Zater dagmiddag voetbalvereniging U.T.B, (Gemeentelijke Technische Bedrij ven) een receptie zal houden in het gebouw Arcade te Schiedam, is dat ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van deze ver- "ïf'het verleden heeft GTB het niet kers. memen dm ook nu nog de ziel men terug naar de t\v zelfs naar de derde klasse. j gek." dachten de mede-adspirant- Deze tijd is wel het dieptepunt m zangers. die hun collega bemoedi- het verenigingsleven geweest, maargend aankeken. En natuurlijk staken de oprichters en de mannen die met 2y hun bewondering niet onder stoe- hart en ziel voor GTB leefden, datjen of banken, want een daverend 1 inums waren o.a. N. v. d Plas, A, Noordyk. applaus viel de Wolga-licd-man ten I aanvallen "van SVDPW'opende Mur- P. Vendeloo, w. J. bchot en P. voi-deei, Een meer lichter genre lied i tinit een vloeiende combinatie over Begunstigd door prachtig zomer weer hebben Martin it en SVDPW het talrijke publiek van goed voetbal laten genieten, Vooral Martinit heeft voor de rust een zeer goede wedstrijd gespeeld, waarbij Martinit Zijn combinaties zeer goed uitvoerde, maar zeker ver galen zij hier om ook doelpunten te maken. Toch kreeg Martinit het eer ste doelpunt op goedkope wijze in zijn bezit doordat de SVDPW-doel- man vergat in te grijpen cn zodoende Wolthuis in staat stelde Martinit dc j leiding te geven. Na enige gevaarlijke steeds even gemakkelijk gehad. Op twaalf Juli 1930 kwam het eer ste elftal bestaande uit mensen uit het bedrijf maar ook uit buitenstaan ders, uit in de Vlaardinger Zater- dagmiddagcotn petitie. In dat jaar werd een tweede plaats bezet. De beslissingswedstrijd moest tegen Sun- iverd door de jongste adspirant- F» - - - -- V-V. OUDUI I '.llt- van «jTB zijn. Zy hielden het enthou- zanger ten gehore gebracht. Het siasme er onder de spelers in. cn zij ginsj OVer liefde en zo. Het knaapje zorgden er voor dat GTB met op zijn beschikte over een stel goede stem- oor ging, zoals dat met al de andere k banden, ware stembanden, geen valse clubs waartegen zij in de eerste jaren Zeer zeker heeft deze vriend nog hadden gespeeld het geval is gc- een zangersloopbaan voor zich wecst. kunst fluit kunst werd ernstig Nee. de mensen d»c die tijd had- bedreven door een lange bruine light worden gespeeld en deze werd den meegemaakt, konden het met jowcn. De vrfger,de amateur be- verloren. Toen echter bleek dat er aanzien riat GTB zou wegkwijnen en oefen{je hetzelfde "enre op een an- onregelmatigheden waren gepleegd daarom iren zy het ook die de ver- 0 ciiiging »eer nieuw leven inbliezen en zo werd de laat3te jaren met het moest opnieuw overgespeeld worden, -waarna de wedstrijd gunstig voor GTB eindigde. Al gauw ging men dan ook over naar het georganiseerde voetbal en speelde in de Rotterdamse Voetbal Bond. Hier bestonden alleen eerste kiassers, die op Zaterdagmiddag speelden. Twee maal is GTB kam pioen geweest, maar promotie was niet mogelijk. Dat werkte de geest drift voor het voetballen niet in de hand en toen later de RVB overging in de KNVB afdeling Rotterdam en vijf en twintigjarig jubileum in zicht 1 ling, terug kijken ook op jaren van de pur.ijes weer eens op de i gezet.grote vreugde. Na twee jaar in de derde klasse te Voor een bedrijfsvereniging een hebben gespeeld wist GTB 1 te pro- prestatie, zo'n vijf en twintig-jarig moveren. tv*ee jaar later, dat was in j bestaan, te meer een prestatie omdat het seizoen 195354. promoveerde te midden van de vele clubs dc elf- GTB X tenslotte weer naar het eerste, tallen van GTB geen slecht figuur waar het ook dit jaar op een zeer j hebben geslagen. GTB werd kam- eervolle plaats is geëindigd. pioen van de Res. tweede klasse en Zo kan men dan na vijf en twintig ook GTB 3 werd kampioen, jaar terug kijken op jaren van in-Een reden temeer dus om Zaterdag spanning en op jaren van teleurstel- I eens de bloemetjes buiten te zetten, verslagen. links, waaruit Wolthuis de bal keurig voor de doel mond plaatste en Schrumpf onhoudbaar de SVDPW- d oei man passeerde 20. Hierna ging men rusten. De tweede helft opende SVDPW het offensief en werd de Martinil- achterhoede op de proef gesteld. Hier bij bleek, dat door de warmte de Martinit achterhoede het te gemak kelijk op wilde nemen en dat zou hun dan ook noodlottig worden, want SVDPW herkreeg zijn vorm en wist na circa 15 minuten spelen Troost te verschalken, Hierbij ontspon zich een felle strijd voor "de gelijkmaker en deze kwam dan ook van de voet van de linksbinnen 22. Martinit pro beerde de striid in zijn voordeel te beslissen maar door uitstekend ver dedigen kreeg de Martinit voorhoe de geen gelegenheid meer de balans in hun voordeel te doen beslissen. Martinit werd in de laatste minuut van deze prettige wedstrijd met 2—3 Er bestaat een kans. dat het paviljoen van Van Leer's Vaten- fabriek op de E 55 als permanent bedrijf in Rotterdam blijft Van de zijde van de directie werd mede gedeeld, dat plannen daartoe wet in studie zijn, maar dat bet in dit stadium nog niet mogelijk was definitieve mededelingen te doen. Ook over de plaats waarde vaten- fabriek gevestigd zou moeten wor den, is nog geen beslissing ge nomen. Morgen is het 10 jaar geledert, dat de buurtvereniging „Tot aller ge noe. v ca s. o»a at" pauze urauaca c het tonedstuk „Een Twee knaapjes van acht cn ne gen jaar hebben van de politie een flink standje gekregen, omdat zij in de Fabristraat met pijltjes door een zonnescherm hadden geschoten. De schade bedroeg ƒ8, De laatste uitzendingsperiode van de E 55-televïsie die Maandag be gint, brengt een nieuwe attractie: de electronische tienkamp, onder leiding van Wim lbo en Mies Bouwman. In dit programma zal het publiek kunnen meedoen aan een wedstrijd waarbij in elke uil- zending prijzen worden uitgeloofd. Een ander nieuw programma punt is de film „Mademoiselle de Paris" met Dario Moreno en André Claveau, de bekende Franse chan sonnier. Verder zijn er dan nog twee nieuwe programma's in voorberei ding die vermoedelijk na 1 Augus tus zullen worden uitgezonden. In één daarvan zal Georgette Hagen doorn optreden. Het 3JKJ.er\ speciaal voor de vrouw bestemd zijn. De nieuwe programma's wor den op het ogenblik nog voorbe reid. Voor het overigeblijven de oude programma's in een nieuwe versie gehandhaafd. Otto Ster man. die zijn „preek" aan het ver haal van Noach wijdde, gaat ver moedelijk van De Verloren Zoon vertellen. Met een zeer geslaagde feestavond hebben gisteravond de leerlingen van de openbare WUero Ruys Mulo- school. die dit jaar de school na vol brachte studie verlaten, afscheid go- nomen van cle onderwijzers en mede scholieren. Zoals gebruikelijk werd het programma weer geheel door de leerlingen zelf verzorgd. De 5 Accor- deola's brachten uitstekende accor- deonmuziek ten gehore. Een groep meisjes voerde onder de titel ..Mou lin Rouge" enkele aardige dansjes uit en The Loyal Trio speelde vro lijke wijsjes op hun mondharmoni ca's. Na de pauze brachten enkele er heugt zmh nog steeds in grote Gil ze Rijen v;n de natuur kan laten wederom 130 kinderen 14 dagen in bloei, getuige het feit. dat zij dit jaar genieten. Dinsdag 19 Juli kunnen belangstellenden het Bestuur van de jubilerende vereniging van 8 tot 10 uur hun gelukwensen aanbieden in het clublokaal Tochtstraat 60. Ds Massellnt en het Gerei. TSvansf. kooi „De Roepstem" werken Zaterdag avond mee aan een openluchtbijeen- komst, dte om g uur op de Dorpsweg gehouden wordt. Gelijktijdig zal ds Klok op tie hoek van de Bejeriandselaan en de Slaghek-straat het woord voeren. Hier zinzt het Geref. zangkoorr Zuid. Óp de Groene HilledJtk zuilen ds Holst en het Zaaierkoor Zondagavond meewerken. achter" van Godfried Bomans. Maar het hoogtepunt van de avond ki\ am toch, toen het hoofd der schooi, de heer A. Looy. na een hartelijke speech het schooldiploma kon over handgen aan alle 17 leerlingen, die de school verlaten. Daarna werd nog de heer L. W. van der Wel gehul digd, die steeds deze afscheidsavon den organiseerde en nu benoemd is tot hoofd van de Hepr Jan van Gaas- beekschool, De eremedaille, verbonden aan de Orde van Oionje Nassau in Zllvci is verJcend aan de heer It Roon tc Rot- icrdam. rnachiniit 00 ren s-toepboot vcm L. Smit'5 Co Internationale a'eep- ciciukL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1