.Fiësta-Parade aantrekkelijk vacantie-programma vacantie-program Feestverlichting stadscentrum m Vier gemalen zorgen voor de afvoer van vuil water Interessante film over Canaris, chef „Abwehr Verbrede Koemarktbrug krijgt rijwielpaden Wie heeft iets verloren AGENDA R.K. Leeszaal is vernieuwd Onze riolering Oranjestraat en G. Verboonstr. worden geasfalteerd Transformatorhuis aan Komiezenlaan Gebr. de Wit in een nieuwe fabriek KERKDIENSTEN Nieuwe afrit naar Boerliaavelaan Ook meevaller voor gemeentepersoneel Hoofd Reliobotli-Ulo nam afscheid Jute in brand f 20.000 schade in fabriek Burgerlijke Stand Ernstig gewond door tram Zaterdag 16 Juli 19,). Hoewel de grote tentoonstellingen in het land met de Rotterdamse E 55 als grootste exponent fnuikend hebben gewerkt op de plannen van de organisatoren van het Vacantieweek-progra/nnta, is het bestuur van de Schiedamse Gemeenschap er toch volledig in geslaagd otn de burgerij van 18 tot en met 27 Augustus onder de titel „Fiësta-Parade" een rijk geschakeerd feestprogramma voor te zetten. Wordt de feest verlichting niet van die grootse opzet als het S. G.-bestuur zich aan vankelijk had voorgesteld, daartegenover staat, dat er met het pro gramma naar wordt gestreefd het een ieder naar de zin te maken. Want ondanks dat het feestprogramma reeds in druk is, worden er nu nog besprekingen gevoerd om de vacantieweek te doen besluiten met een groot bal op de tegels van de Plantage-terrassen. Er zat dit jaar, gezien de enorme i aan de balletten (leiding Toscha de concurrentie van de E 55. voor het Jong) Schiedamse kinderen mee- gemeenschapsbcstuur weinig anders doen. op, dan het vacantiefestyn te doen Ook in de Plantage-avonden is een samenstellen op het reeds jaren be- avond gereserveerd voor Schiedamse proefde en succesvol amateurs; de andere avonden wor- ge bleken stramien. Behalve het attractie centrum, dat als van ouds aan het eind van de Broersvest zal wor den opgesteld, bestaat het feestmenu uit de bekende Plantage-parade-avonden, sportevenementen, gevarieerde pro gramma's voor de jeugd, een reeks avondvoorstellingen in het Passage theater, torenbekhmmen, excursies en een tentoonstelling in het Stede lijk Museum. Uitgaande van de gemeenschaps gedachte vragen de avonden in het Passage-theater hei eerst de aan dacht. Daar wordt een vaudeville- programma opgevoerd onder de ti tel „In het "Witte Paard." Door de regisseur Thom Ros (de man van de wagenspelen uit voorgaande jaren) zijn fragmenten "uit het toneelstuk en de operette van deze titel gebun deld tot een homogeen en zeer aan trekkelijk geheel, dat degene, die van populaire muziek, zang en to neelspel houdt zeer zeker zal boeien. De medewerkenden zijn alle Schie damse amateurs uit verschillende culturele organisaties. De muziek wordt uitgevoerd door het Schiedams Orkest o.l.v. Joh. F. Falla, terwijl Te bevragen aan het hoofdbu reau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 ïwr en 25 uur: Een paar glacé herenhandschoe nen; riem met houder voor mes: rode kinderschoen; capuchon; rozen krans; bril in étui; bruin étui met foto's. Te bevragen bij de vinders: Reservewiel met band, J. C. van Driel, p.a. Fa. Boelsem cn Rech ter. Noordvestsingel; ruitenwisser van auto, W. Ooms, Kamperfoelie laan 12; herdershond, "W. Ooms, Kampcrfoelielaan 12; biggetje, C. Martijnse, Kethelstraat 13b; rood étui, Van Lochem, Stationsstraat 25; rode portemonnaie met inhoud, L. v. d. Pluijm, Broersvest 100; bruine portemonnaie met inhoud, H. van Dam. Binnensingel 98, Vlaardingen; rode autoped met luchtbanden, J.- Kreischer, VlaarcÜngerdijk 127 b; autoped (bruin), D. Krabbendam, Rubensplein 17 b: witte autoped, v. d Vlies, Jan v. Avennesstraat 13; doos met closetrollen. De Ligt, Van t Hoffplein (vistentje); verrekij ker. R. Boele. Jan Stcenstraat 11; bedrag aan geld, K. Ceerdes, Tuin- laan 12 b; kinderarmbandhorioge, J. Wuisman, Fabristraat 30 b; arm bandje, Hagens, L. Achterweg 9 c; medaille SBLO, J. Reedijk, B K.- laan 159 b; herenhorloge. C. de Pa ter, Rembrandtlaan'21 b; ring met sleutels, C. van Wassenaar, Een- drachtsslraat 48 b: rode vulpen, G. "Westerveld. Vlaardingerweg 31, Ke thel; Psslmboekje, mevr, Jansen. Fr. Haverschmidtlaan 60; bruin étui m. sleutels, kantoor Oxygenium, Bui tenhavenweg 150; blauw kindertrui tje. R. Sterènburg, Toilenstraat 7 b; groen wollen omslag van padvin derskous, p. de Heer, B.K.-laan 209; rose handschoen, A. Stichter. MiddeJharnisscstraat 4) b; zwarte zomerhandschoen, D. v. d. Kraan, Slaehthuislaan 21 b; groen padvin- dersjasje, H. Molendijk, Groene Hil- ledijk 2, Rotterdam; zwart dames hoedje, v. d. Berg, Gaüleistraat 77a; handschoenenklenv "Warnawa. Oost singel 32; een paar zwarte kinder schoentjes. L. Huizer, P- Potterstr. 46 b; zwembroek met handdoek, Winkel. Albert Hein, Oranjestraat; rood kinder jasje. v. d. Vlies, Groe- nelaan.1 85: zwart damesvest, M. de Ruijter. Halleystraat 20 b; blauw® jopper, J. v. d. Pligt, Van Dyck- straat 15 a; een paar zwarte laars jes, F. Klein, Mariastraat 104 b. den na de openingsceremonie door de Amsterdamse politiekapel gevuld met toneel (Speelgroep Limburg met Reynaert de Vos), twee variété-pro gramma's door beroepsartisten (Rens van Dorth en zijn gezelschap), een operette-show door „Klaank en Zaank", een concert door het Rotter dams Operakoor met Greet Koeman, Leo Larsen en Leon Cornbé, en een ballet-programma door de Spaanse danseres Maria Petrelli, Het slot vvofdt traditiegetrouw gevormd door een vuurwerk aan de Vlaardinger- dijk met daarop aansluitend waar schijnlijk een openluchtbal in de Plantage. De sport wordt gemanifesteerd in h engelwedstrijden (ook voor de jeugd) in de Schie, wielrennen (de Ronde van Schiedam), een rolschaat- senwedstrijd cn -demonstratie (op de BK-laan) en de transportfietsen- race. De jeugd kan 2ijn hart ophalen aan tal van kindervoorstellingen, die bestaan uit de vertoning van het marionetten-theater van Bert Brug man (Arcade), filmvoorstellingen (tekenfilms van Walt Disney in het Passage-theater), jeugdtoneel (Pas sage) en jeugdballet (Passage). Voorts zijn de bekende puzzle-toeh- ten. Voor de bridgers is er ook goed nieuws. Maandag 22 en Dinsdag 23 Augustus is er in Arcade een grote bridge-drive om het kampioenschap van Schiedam. Met het beklimmen van de toren van de Grote Kerk, excursies naar Wilton, de Schiedamse Cartonnage- fabriek en de Gasfabriek. Een orgel concert door Jacq. P. Bekkers in de Grote Kerk en een grote tentoon stelling „Bali" in het Stedeiajk Mu seum is een programma gecreëerd, dat in alle opzichten borg staat- voor een aantrekkelijke Fi es ta-Pa rad e". De feestverlichting heeft zorgen gebaard. Aanvankelijk had men het Julianapark in een feestlicht willen laten baden. Gebrek aan middelen is de oorzaak, dat dit niet kan door gaan. Daarom wordt nu het accent gelegd op het stadscentrum. Met een ontwerp van de heer Wiegman wordt op het Koemarktpïein een grote lichtzuil opgesteld, van waaruit de feestverlichting wordt geleid naar het attractiecentrum en naar de kop van de Plantage, waar eveneens een passende verlichting wordt aan gebracht. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa. Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G- en G,D„ Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van „7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten H.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: wegens verbouwing gesloten. Stedelijk Muse am: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2, 4.15,< 7 en 9.15 uur: ..Ca naris". Monopole, 3. 5, 7 en 9 uur: „De Rode Baret". Voorstellingen: Plantage, 8 uur: Concert door Muziekvcr. .Gusto". Blauwhuis, 8 uur: Xijk-avond Vara-tele vi s ie club. Arcade, 7.30 uur; Jubileum- feestavond Voetbalver. GTB. De R-K. Leeszaal en Bibliotheek aan de Dam zal Maandag 18 Juli heropend worden. Het interieur heeft verschillende wijzigingen on dergaan. Zo is er een nieuwe toon bank en een boekenkast in het uit leenbureau gekomen. Een fris verf je en een behang zorgde voor de rest. De leeszaal voor de jeugd is geheel vernieuwd. De meisjes en jongens kunnen daar nu komen le zen Om 4 uur wordt de bibliotheek geopend. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadple gen: L. H. Geerders, Veenlantstraat 2 tel. 68357; W, A. de Ridder, Stad- houdèrslaan 46. teL 67590; A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 67760, Geopend is apotheek fa. Westen dorp. Singel 81. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. En van de geheimzinnigste en meest omstreden figuren, die een wtter- ■mate belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Derde Ryk, is admiraal Wilhelm Canaris geweest, de chef van de Duitse Abwehr (contra-spionnagedienst), die wegens zijn relaties met de groep die in Juli 1944 de mislukte aanslag op Hitier pleegde, in een concentratiekamp werd opgesloten en enkele uren uoor de komst van de geallieerden om het leven xuerd gebracht. Aan welke kant stond deze man, die zich een tijd lang in een wijwei onaantastbare positie kon handhaven tegenover de intriges van zijn doodsvijand Heydrïch, de rechterhand van Himmler, die als politiebeul van Tsjecho-Slowakije door patriotten geliquideerd werd? In Passage wordt de Duitse film „Canaris, de man die alles u>ist" vertoond, die een, interessante visie geeft op deze „mysterie man", waarbij men er echter wel goed aan doet te bedenken dat in het geual-Canam steeds verscheidene visies naast elkaar zullen blijven bestaan. „Het zal niemand gemakkelijk vallen een juist oordeel te vellen over deze man,'' zegt lan Colvin, de Engelse schrijver, aan wiens boek „Was Canaris, Hitler's Chief of Intelligense a British agent?" de Duitse Alfred Weidenmann het sce nario voor zijn film ontleende. Colvm beschrijft Canaris als een intelligente hoofdofficier, die zijn geallieerde tegenstanders met al zijn vernuft en vakkennis bestreed, omdat hü zijn opdracht als Duitse militair niet ontrouw kon zijn. Naarmate de werkelijke .omvang van Hitler's durvelse plannen voor hem zichtbaar werd. werd hij ge- Schiedam heeft vier rioolgemalen, het gemaal Xieuwland aan de Dam- laan, het gemaal Tuindorp Ketlicl aan dc Schiedamse weg, het gemaal West Frankenland aan de Stadlioudcrslaan en het hoofdrioolgcmaal in de Mar conistraat, dat in 1952 In gebruik werd gesteld. Naast de ruïne bij het Koolas staat nog een oud gemaal, dat nu geen dienst meer doet. Het hoofdgemaal in de Marconistraat is de centrale plaats, waar al het afvalwater uit de rio len van Schiedam naar toe stroomt en vandaar verder wordt vervoerd naar de Maas. Het oude gemaal naast de ruïne loosde zyn vuile water on der de Koemarkt door op de Buitenhaven, achter Hotel ,.De Kroon". He binnenhavens werden hierdoor echter erg vervuild, zodat de riolen nu via het hoofdgemaal de Marconistraat hun water lozen op de Maas. SB Vanuit de Marconistraat lopen de rioolbuizen onder dc Rotterdamse- dijk door en via de Nieuwe Mathe- nesserstraat en de werf van de „Gusto" naar het buitenwater. De wijken, die op het hoofdgemaal in de Marconistraat hun water lozen zyn. het Oosten, Nieuw Mathenesse, het industrieterrein bij de Parallel weg, het industrieterrein in de om geving van de Jan van Riebeeck- weg en een gedeelte van Nieuw- land. Het afvalwater uit Kethel komt v:a het gemaal Nieuwland aan dc Damiaan m bet hoofdgemaal lei echt. De Gemeente Schiedam heeft voorlopig nog toestemming van de Rijkswaterstaat om te lozen op de Maas. Er komt echter een tijd, dat het afvalwater_ eerst gezui verd moet worden cn hiervoor is op een terrein aan de Nieuwe Mathe- nesservtraat ruimte gereserveerd om een zuiveringsinstallatie te kunnen bouwen. Het hoofdgemaal heeft 6 pompen, die het rioolwater verwerken. Er zijn twee pompen van 550 m3 pet- uur, één pomp van 1100 m3 per uur en drie pompen, die 6600 m3 water per uur kunnen verwerken. Bovendien is er dan nog een re serve-pomp. die bij abnormale toe voer van water dienst kan doen. Bij zeer zware regenval gebeurt Het College van B. cn W. stelt de gemeenteraad voor een crediet van ƒ412.000,— beschikbaar te stellen voor dc asfaltering van dc Oranjestraat en de Gerrit Verboonstraat en de verbreding van de Koemarktbrug. voor reparatiewerkzaamheden aan dc Koemarktbrug werd reeds een crediet van 154.500,beschikbaar gesteld. In aansluiting op dc reparaties aan deze brug zal deze nu tegelijkertijd worden verbreed, zodat de rijwielpaden aan belde rijden van de straat over de Koemarktbrug doorgetrokken zulten worden. Om dc nodige ruimte te krijgen paden komen met een breedte van lal daartoe het Oostelijke trottoir 2.45 meter. De breedte van oe voet- van de Koemarktbrug verbreed wor-I paden zal met 70 cm vcrmindetd don cn de trap met keermuur aan de worden. Zuidwestelijke zijde van dc brugj Do?»' dit plan zal ,e\e:is een ver- verschoven. De Koemarktbrug heeft j betering word en aan geb ra cht m de thans een rijbaan van 10 meter, die moeilijke bocht ooi d.J^V Bank. bestemd is voor alle verkeer. Aan j De kosten vooi Yvcersziiden ligt een voetpad van den geraamd, op 2^o.öQ0,-— en die drie mete?. By de uitvoering var, voor verbreding vari de brug op de nieuwe plannen zal de rijbaan /34jOOO,Een bedia<- ren "breedte van 8 meter krijgen, ter zal nodig /yn voor werkzaamheden wijl aan weerszijden vrije rijwiel-van dc Technische Bcduj\en. De grote hal van het hoofdgemaal in de Marconistraat, toaar de pom pen staan opgesteld. het wel. dat men alle pompen In werking heeft. In noodgevallen kan men ook nog gebruik maken van een riool, dat naar de Buitenhaven loopt. Bij droog weer werkt er slechts éen pomp van 550 m3 per uur. 's Morgens komt er meestal weinig water binnen, vertelde ons ir S. Moesker, adjunct-directeur van Gemeentewerken. Wanneer de men sen opstaan en zich gaan wassen, dan wordt er meer water aange voerd. De statistieken van de ge malen geven hiervan een juist beeld te zien. Alle pompen van het hoofdge maal werken automatisch en naar mate er meer water afgevoerd moet worden, gaan de volgende pompen in werking. De stank in het gemaal is niet al tijd erg aantrekkelijk. Dit is nu een maal onvermijdelijk. Fijngesneden vuil Met behulp van Ozon. een ver frissend gas. dat ontstaat uit zuur stof door electrische ontladingen, wordt deze stank aanzienlijk be perkt Deze Ozon wordt door twee ap paraten in de ruimte gevoerd, waar het rioolwater het gemaal binnenkomt, In deze ruimte wordt het water uit de riolen door tYvee communitoren opgevangen. De stuk jes vuil worden door deze appara ten fijn gesneden, zodat men ver stoppingen voorkomt. Er komt veel vuil in het water voor, dat beslist niet nodig is. Te veel voorwerpen worden maar klakkeloos weggegooid. De commi- nutoren vangen dit afval voor een groot gedeelte op. maar te grote voorwerpen moeten uit het water opgevist worden. In het gemaal bevindt zich een grote ruimte, waarin de pompen staan opgesteld, die voor het af voeren van het rioolwater zorgen. Hier staat ook een hoogspannings motor van 5009 volt. Een nood- ngregaat kan ingeschakeld worden bij het eventuele uitvallen van de stroom. Bij het gemaal West Franken land bevindt zich de controlekamer, waar men op dh'eisc apparaten de hoogte van het water in de gema len kan aflezen. By een hoge wa terstand wordt hier automatisch een geluidssignaal in werking ge steld. zodat de wacht, die in deze kamer slaapt, maatregelen kan ne men. Zo wordt er achter de scher men veel werk gedaan om de rio len van onze stad tijdig leeg te maken cn het afvalwater te' lozen op het buitenwater. Sfn'-lffi i f.'fl'ïfiJi'fS Hf li 'W'WSA fPS'iJ'' 'K il U/f Voor het inrichten van een trans formatorhuis in verband met de vestiging van een fabriek van N.V. Groot en Co te Worm er aan de Kommiezenlaan stelt B. en W, de gemeenteraad voor een crediet van f 14.7130 beschikbaar fe stellen. Jeugd Jolijt in Kethel met. Gelaarsde Kal" Het Jeugd Jolijt-programma voor Kethel wordt Maandagavond afge sloten met dfe gecostumeerde op tocht „De Gelaarsde Kat". Om 7 uur moeten de deelnemers zich op het schoolplein van de Chr. School verzamelen. Er wordt dan eerst ge speeld of gezongen en daarna volgt de opvoering van het sprookje „De Gelaarsde Kat". Met -de drumband van de K.A.J. volgt vervolgens een. mars door Oud-Kethel en Tuindorp Kethel. Vanmorgen is de nieuwe fabriek voor stalen meubelen van Gebr. De Wit aan de Nieuwe Haven officieel in gebruik genomen. Na de oorlog in 1945 zijn de Gebr. De Wit begonnen met het vervaar digen van stalen, meubels in een. fabriekje aan de Hoofdstraat. De werkzaamheden van de firma zijn sindsdien zo uitgebreid, dat naar een grotere ruimte werd. uitgezien. Deze ruimte heeft men thans ge vonden in de oude chocoladefa briek van „De Baronie" aan de Nieuwe Haven. De fabriek beschikt nu over voldoende werkruimte voor het personeel van 40 man. Diverse vertrekken werden in de afgelopen maanden verbouwd en hersteld, zodat men nu een aan trekkelijk geheel heeft gekregen. Op de ie verdieping bevinden zich de directiekamer, alsmede hel kantoor, de show-room, de cantine. een archief en een ruimte voor het spuiten van de meubelen. Op de 2e verdieping zijn de afdeling stof- feerderij en houtbewerking onder gebracht. Op de begane grond is de werk plaats, waar de stalen buizen in de gewenste vormen worden gebo gen door speciale buigmachines. In het achterste gedeelte is hier de werkplaats voor het monteren van de meubelen. Deze montage-afde ling komt uit op een binnenplaats, die toegang geeft tot de Warande. Het aan- en afvoeren van de beno digde materialen kan dus op deze manier een vlot verloop hebben. Een oïicstookinrichting zal m de winter het bedrijf verwarmen. Ned. Herv, kerk, Grote Kerk: 10 uur Ds A. Hoffman, S uur Ds J. Gras. Nieu we Kerk: 10 uur Ds H. W. Hemmes (H.A.). 5 Uur Ds H. W. Hemmes. Wester- kerk: 9 cn 10 30 uur dr L. J. Cazemier (D. Doop).'3 uur Ds A. van Eijk, Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur Ds J, D. Smids (HA). 7 uur Ds J. D, Smids. Ketüei: io uur Ds P. de Bruyn (H.A.). 7 uur Ds P. J. de Bruijn. Ned. Her\-, Geref. Evaiic. Geboirtv Irene: 10 uur Ds A. van Eljk, 5 uur zie Westerkerk. Geref. kerk, Oosterkerk: 30 uur Ds J. j, v. Wagemngen, 5 uur Ds A. J. Jans- sens Plantagekerk: 9.30 uur Ds E. J. Oomkes, 4 30 uur cand. P. M. Brouwer. JuHanakerk: 10 uur Ds A, J Janssens, 5 uur Ds E. J, Oomkes. Kethel: 9.S0 uur cand. p. M. Brouwer, 2.30 uur Ds J. J. v. Wagenmgcn. ZlekendJcnst Gemeenteziekenhuis: 7 uur Ds J. J. v. Wagenmgen. Clir. Geref. kerk, Kerkgebouw Wa- rande-B.K laan: 10 en 5 u Ds A. Zwiep. Chr. Geref. gemeente, Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur Ds M. J. Middel koop. Oud Geref. berk, Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 20 en 5 uur Ds F. Luytjes, Ned. Prot. Bond, Westvest 92: 10.30 u. Ds J. van Iterson. Evang. Luth, kerk, lo uur Ds W. v. d. Leiie. Baptisten Gemeente, Kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 7 uur Ds J. Segaar. Oud-Kath. kerk: 10.15 uur Hoogmis. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Hehigmgssa men komst. 7.30 uur Ver- lossmgssamenkomst. Gcrnt Verboonstr.: 6 30 uur Openluchtsamenkomst o.l.v. ma joor en mevrouw J, H. Drentje. kweld door het gewetensconflict hoe de ondergang van het regiem te bewerkstelligen zonder de ineen storting van zijn land te veroorza ken. Volgens Colvin was Canans de man, die Engeland op de hoogte bracht van de datum, waarop Hit- Ier Nederland en België zou bin nenvallen, die waarschuwde voor de invasie van Noorwegen en voor de Blitz op Londen. Ook zou dank zij zijn listige tactiek Franco weerhou den zijn om actief aan de zijde van Duitsland de geallieerden te be vechten. Canaris moet voorts betrokken zijn geweest bij een complot om Hitier tijdens de Tsjechische crisis af te zetten. Maar de komst van Chamberlain naar München haalde een streep door de rekening. Het is volgens deze opvatting althans duidelijk dat de positie van Canaris door deze mislukkingen op den duin- zeer kwetsbaar werd. Zijn rappor ten over de desperate situatie van de Duitse legers aan het Oostelijk front werden door Hitier en zijn genraals als fantasieën in de prul- Iemand gegooid. De film van Weidenmann weeft door dit alles nog een kleine draad van gebeurtenissen, die de hele ge schiedenis «en meer persoonlijk ka rakter geeft. Deze „dramatisering" is echter met de grootste behoedzaamheid en bescheidenheid toegepast en in de uitstekende vertolking van O, E. Hasse als Canaris rijst een aanne melijk en zeer menselijk beeld op van een redelijk cn met ongevoelig man, die spionnage bedreef en daar bij dÊ tragische tout maakte fat soenlijk te willen bbjven. De waarde van deze film wordt nog verhoogd door de invoeging van een aantal tot nog toe onbe kende documentaire fragmenten waaronder Russische opnamen van Duitse krijgsgevangentransporten in de straten van Moskou. Regisseur Weidenmann toont zich een knap cineast, die in een enkel treffend beeld een hele 'srtuatie weet uit te drukken en het doet in deze film bijzonder prettig aan. dat de geschiedenis in zo'n rustige en redelijke, beslist nooit snorkerige trant verteld wordt. In Monopole: „De Rode Baret" Canada is een parachutist die geen vrees kent. Bij de opleiding van.de eerste Engelse parachutisten merken zyn collega's dit en daar door is hy niet zo populair. Majoor Snow, de chef van Canada ontdekt dat deze in Amerika is geboren De vriendin van Canada, Penny, vindt het eveneens gnezeiig dat haar vriend geen vrees kent. Wanneer Majoor Snow Canada voorstelt'naar de officiersrang te dingen, dan wei gert h'J. Tegenover Penny biecht Canada aan dan op. dat hij Ame rikaans vlieger-officier is geweest. Door een bevel van hem is een makker gedood Sindsdien wilde hy °een bevel meer geven. Ook Ma joor Snow krijgt deze inlichtingen van de geheime Dienst. Bij een aan. a) op 'n vijandelijk vliegveld wordt de groep parachutisten, waarbij Ca nada 2ich bevindt, omsingeld. Snow 0eeft dan de leiding aan Canada, die zich met zijn makkers een uitweg weet te banen. Deze film „De Rode Baret" draait tot en met Maandag in Monopole. Rotterdamsedijk wordt geasfalteerd Het College van B en W stelt de gemeenteraad voor een crediet van ƒ21.200.beschikbaar te stellen voor wijziging van de afrit van de Rotterdamsedijk naar dcJ3oerhaave- laan en bijkomende werkzaamhe den Ter plaatse za' tevens do ver keerssituatie verbeterd worden on écn van de aanwezige tramlijnen worden omgelegd. Het ligt voorts in de bedoeling in dc loop Y-an het volgende jaar het wegdek van de Rotterdamsedyk te wyzigen. Dc voorgenomen, asfaltering maakt het nodig, dat de vcrbeteung van de afrit naar de Boerhaavelaan cn de omlegging van de trambaan reeds nu uitge"oerd worden, zodat de on dergrond voldoende wordt ingere den De Verkeerscommissie en de Commissie voor de Gemeentewer ken hebben zich met deze plannen verenigd. De kosten worden geraamd op ƒ17.500.—. terwijl bovendien deze werkzaamheden de Technische Be drijven op ƒ3 700.komen te staan, n.i, ƒ3.200.— voor de straatverlich ting en ƒ500,voor de drinkwa terleiding. Ook het ambtenarencorps van Schiedam zal profiteren van de re geling, die het Rijk heeft getroffen in het kader van de salarisverho ging. De rijksambtenaren ontvin gen een vermeerdering van zes procent. Het Schiedamse gemeente- personeel zal nu ook een uitke ring ineens ontvangen over het laatste kwartaal van 1954, uic neer komt op een verhoging van zes procent van hun salaris. B cn W van Schiedam stellen de raad voor daartoe te besluiten. Ook voor .1955 wordt een dergelijke re- geiing voorgesteld. Het hoofd van de „Rehoboth"-Ulo- school, de heer N. Heiner, heeft gis teravond in gebouw ïrene afscheid genomen van collega's en ouders. Tot zijn opvolger is benoemd, de heer P. H. van Gent, leraar aan de genoemde school. De voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schiedam, de heer A. Hoek. sprak de heer Heiner toe. De heer Heiner is zeventien jaar hoofd van de Ulo-school geweest, thans heeft hij een benoeming aan vaard als leraar aan het Chr. Ly ceum in Den Haag. Met hart en ziel heeft hy de schooi gediend en hier voor zyn wij hem zeer erkentelijk, aldus de heer Hoek, die een Bij belse Atlas aanbood; Vervolgens richtte de heer Hoek zich tot het nieuwe hoofd, de heer Van Gent. De heer N. Bijpost sprak namens de Rijksonderwijsinspectie. Hij dank te de heer Heiner voor het vele goe de werk, dat hij verricht had, en hij feliciteerde de heer Van Gent met zyn benoeming. Namens het onderwijzend perso neel werd het woord gevoerd door de heer D, K. van der Kooy. Verder werd gesproken door de heer L. van der Berg, hoofd van de dr. A. Kuy- perschool namens de lagere scholen van deze schoolvereniging. Het hoofd van de Mathenesse Ulo, de heer Th. W. Vis, sprak woorden van waardering namens de collega's van de Hervormde en Openbare Ulo scholen. De heer M. 't Hart bood namens de oud-leerlingen boeken en bloemen aan. Met een hartelijke speech heeft de heer Heiner tot slot alle sprekers dank gezegd voor hun vriendelijke woorden. Op de receptie volgde, hebben ve len gebruik gemaakt van de gelegen heid om van het oude hoofd afscheid te nemen. Gemt. Publicatie Onteigening De burgemeester der gemeente Schiedam maakt bekend: le. dat. ter voldoening aan arti kel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 der Onteigeningswet, een Commissie uit Gedeputeerde Staten der Provinciale Zuid-Holland, bij gestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aangewezen des kundige en het hoofd van het be stuur der gemeente, in het gemeen tehuis aldaar zitting zal houden de 4 Augustus 1955 te 10.00 uur ten einde de bezwaren van belangheb benden aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen voor en ten behoeve van de bouw van een overbrugging van do Over- schieseweg en de Schiedamse Schie in de gemeente Schiedam cn nodigt belanghebbenden uit om hun be zwaren, ter plaatse en ure ver meld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen; 2e dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der Ont eigeningswet en ter voldoening aan artikel 72a in verband met de be palingen van de artikelen 64 en 12 ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der ge meente, van 21 Juli 1955 totdat de Commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente beeft volbracht: 3e. dat het uitgewerkte plan van het gehele werk, bedoeld in het laatste lid van artikel 12 van. meer genoemde wet, voor een ieder ter inzage zal liggen ter secretarie der gemeente Schiedam van 21 Juli 1955 totdat de Commissie haar werk zaamheden heeft volbracht.^ Bezwaarschriften zyn vrijgesteld van het recht van zegel. Gemeente koopt grond om weg te verbreden Het College van B en W stelt de gemeenteraad voor een perceel grond van 23 c a. aan te kopen van de heer J. Beek cn kamp voor 215. Het ligt in de bedoeling de Schie- damseweg te verbreden, doch daar voor was het nodig een gedeelte van de tuin van de heer Beeken kamp Schiedamseweg 119, aan te kopen. Opendeur-dienst in Grote Kerk In de Grote Kerk wordt Zondag 17 Juli een opendeurdienst gehou- wordt geleid door ds J. C. J. pukstra, Nederlands Hervormd preaikant te Rotterdam, Het onder werp luidt: ..Scherven". Aanvang 7 uur. (Advertentie t.M.) EVENAREN Geen aanbiedingen van on controleerbare kwaliteiten, neen, aanbiedingen waarvan wij man en paard noemen, zodat aan de kwaliteit niet getwijfeld kan worden, bren gen wij in deze Opruiming „die niet is te evenaren." De beste cocos die er wordt gemaakt, Ster Cocos, van een kwaliteit, die bij voor keur in restaurants e.d.g. (waar de slijtage het grootst is) gebruikt wordt, deze Ster Cocos waarvan de normale prijs 5.50 per meter is, kunt U nu kopen voor nog geen drie gulden de meter. Speciaal voorde huismoeders (die op Zaterdag geen ge legenheid hebben om van dergelijke aanbiedingen te p rofiteren) begint de verkoop van deze Ster Cocos in loper en tapijt op Maandagmor gen om 9 uur. Maandagmorgen om 9 uur (en wacht niet tot Maandag middag want de voorraad is beperkt) begint de verkoop van deze grootste cocosaan- bieding die wij ooit hielden, cocos van de Ster cocosfa- briek, 70 cm breed, In loper en tapijtdessïns, per- meter niet voor 5:50, maar voor Ook in 50, 85, 100, 120 en 140 cm breed voor gangtrap, keuken/opers en voor belegging van hutskamers, cafés enz WINKELCENTRUM BINNENWEG, T»!. 29180 IEDERE MAANDAGHÖftGEN GEOPEND In de N.V. Breeuwerkfabriek aan de Westerkade te Schiedam is gis teravond om ongeveer half zeven brand ontstaan tussen uitgeslagen jute dat bij de maalmachine lag. De brand was ontdekt door de tienja rige Ma rgo S. die haar vader ging zoeken in de fabriek. Eigen perso neel heelt daarna met enkele voor bijgangers de blussing ter hand ge nomen. De brandweer onder leiding van de commandant ir S. Moesker was met groot materiaal aanwezig en heeft met een slang op de water leiding het vuur verder geblust. De schade bedraagt ongeveer 20.000 gul den; niet alleen verbrandde er een hoeveelheid jute, maar ook werden twee pluismachines zwaar bescha digd. Honkbal tijdens het weekend Zondag om half drie wordt op de Boshoek de return wedstrijd gespeeld tussen Schiedam en H.S.C., die elkaar ook vanmiddag in Rotterdam hebben bekampt. Wil Schiedam in de buurt van de leiders blijven, dan moeten alle punten uit deze wedstrijd ver gaard worden. Dit betekent geert gemakkelijke opgave, daar de Rotter dammers een gevaarlijke slagploeg hebben. Het tweede negental speelt thuis tegen S.V.V, II. Bibliotheek gesloten De Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek zal van 18 Juni tot en met 6 Augustus gesloten zijn. Geboren: Neeltje, d, v. P. v. d. Waal en M. van Leeuwen; Carolina, 'd. v, J. v. d. Berg en C, A. Kok; Daniël A. M., z. v. K. van 't Hoeft en R. Walthie, Vanmorgen werd de 66-jarisc timmerman W, van Alphen, uit de Rubroekstraat, bij het oversteken op het Weena aangereden door een motorwagen van lijn 14. Hij moest vermoedelijk met een schedelbasis- fractuur naar een ziekenhuis wor den overgebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1