1 ff; Ir jongste bediende C Matte slotwedstrijd eindigde in sprintzege voor Morelisse ÖÜD ÜËBÖÜW OMGETOVERD IN IDEAAL POLITIEBUREAU Baanhoekbrug krijgt betere doorvaart Brinkman eindwinnaar met grote voorsprong Zomeravoiidtournooi RC Schiedam Sijtkoff de beste nieuweling Weinig wol.... Wie heeft iets verloren? Gronduitgifte in Industrie-terrein Verbetering Gem. ziekenhuis Nieuwe voorzitter van Hermes-DVS Burgerlijke Stand WALD0-RIJSCH00L 69915 AGENDA Ondernemingsraad bij N.V. W. Kester Loonzakje gestolen Vergadering SVV Nieuwe woningen bij Tuindorp Ketliel Verdiende zege van DHS op WIK (3-1) „Beelden in de Lijnbaan" Eerste expositie ,.op straatin Rotterdam Pleinconcert Besprekingen over Belgisch-N'Iandse waterwegen hervat Woningbouw gegund in Albiasserdam WONINGEN VOOR RIDDERKERK Krïmpense bakkers gaan met vacantie Plannen om brug beweegbaar te maken zijn ver gevorderd Mts Ouderavond Grabbelen voor een goed doel Wie zag botsing van Duitse bus SCHIEDAM Woensdag 20 Juli 1955 c„„, (Van onze sportredactie) SCHIEDAM, Dinsdagavond. De toeschouwers op deze laatste avond van het door de Rennersclub „Schiedam" georganiseerd avondtournooï moeien zich maar troosten met de gedachte, dat zy hun penningske voor een goed doel hebben geofferd bet Bureau voor de Medische Sportkeu ring is door dit tournooi weer cnkeïe honderden guldens rijker geworden want indien zij een sportief spectakel als tegenwaarde hebben verwacht, zyn zu zeker bedrogen uitgekomen. De nog veertien in getal aanwezige A-kJ. volstonden met in. een, z|j het dan vrU hoog tempo, hun rondjes af ,rtaji,e,n en voor het overige iedere ontsnappingspoging zo spoedig mo gelijk tot verleden tyd te maken. Vanzelfsprekend was dit zeer naar het genoegen van leider Brinkman die zelf al evenmin veel strijdlust loon- df die deze laatste avond met een practisch voor de overigen onbereik- i .voorsPr.ong begon. De sprint om de zege in deze laatste rit was er slechts een uit prcstige-overweglngen, en daarin moest tot veler verrassing Manus Brinkman de duimen leggen voor Morelisse, die dus zijn tweede ritzege in successie boekte. Bij de nieuwelingen, voor wie de slotwedstrijd pas de tweede rit be tekende, was de strijd meer open. Theo Sijthoff, die Zondag in Dongen zijn tiende nationale wedstrijd won, ging hier aan het hoofd van de al gemene rangschikking. Zijn belagers Komvenhoven, v^d. Graaf, Schou ten, Ket en nog enkele gevaarlijke knapen trachtten echter hem het leven op alle mogelijke manieren zuur te maken. Kouwenhoven in ge zelschap van Voogfc deed reeds in het prille begin een poging het logge peloton kwijt te geraken; Sijthoff probeerde het zelf, doch eveneens zonder succes en kort tegen het ein de ongevaarlijke Bouwens met klei- t ne voorsprong aan het hoofd. Achter de koploper formeerde zich een ja gersgroen bestaande uit Kortland, Voogt, Luijcxs, Jongejan, Groenc- dijk. Kreukniet en de wel goed ge plaatste Ket. Dit was de bedoeling van de kopstukken in het peloton zeker niet en alleen Kortland. Kreukniet en Bouwens werd groot moedig toegestaan de illusie te koes teren de rest op afstand te kunnen houden. Deze Dlusie ging echter in de laatste ronde in rook op, al slaag de Kreukniet erin juist voor Kort land en juist voor zijn band de geest gaf als eerste te finishen. Bouwens. de animator van dit snan- nend slot, werd echter door Sijthoff gepasseerd, die hierdoor zijn eerste plaats in de totaaluitslag veilig stelde. De strijd van de „groten", moest zich, gezien de voorsprong van Brinkman uiteraard hoofdzakelijk tot een strijd om de tweede plaats bepalen. In deze strijd was i er wel veel geschreeuw, maar slechts j weinig wol. Geluk en Dangerman, i die beiden met hetzelfde punten- aantal de tweede plaats deelden, lie ten zich geen enkele maal aan de kop van het peloton zien met de be doeling het duel aan te gaan. More lisse en wat verder in de strijd o.a, v. cL Meer en v. d. Leij, probeerden nog wel eens wat leven in de brou werij te brengen. Zij kregen echter slccnts weinig armslag en de felle reacties in het peloton, waarin Brinkman beslist niet het leeuwen aandeel op zijn schouders kreeg ge laden, brachten de rust spoedig weer, en het monotone rondjesdraaien werd slechts onderbroken door de premiesprintjes. Hierin toonde Brinkman zich weer oppermachtig, maar daar ook. de tweede en soms ook de derde aankomende in deze spurtjes werd bedacht, kwam toch ieder wel aan zijn trek. Strijd werd cr in hoofdzaak achter het peloton gevoerd, waar Arie Ge luk door pech was terecht gekomen en na enkele malen van fiets te heb ben verwisseld zelfs een ronde ach terstand te boeken kreeg. Hierdoor verspeelde hij zijn kansen op de tweede plaats. Ook voor Dangerman. die bij bet begin de tweede plaats met Geluk deelde, was dit genoe gen niet bestemd, want door een slechte plaats in do eindsprint van deze laatste rit, iverd hij 2elfs nog door drie renners in het algemeen klassement gepasseerd. De overwin ning van de laatste rit was na een fel sprintduel met Manus Brinkman bij verrassing voor Morelisse. De uitslagen luiden: A-klasse, 42 km in 1.05.16 uur: 1. E. Morelisse, 2. H. Brinkman. 3. G. van Straten, 4. J. Spierdijk, 5. P. v. d. Meer. 6. "W. Top, 7. J- Oele, 8. J. Verhoeven, 9. M. van Gils, 10 T. Dangerman, 11. A. v. d- Leij, 12. J- Meijer, 13. A. Geluk. Totaaluitslag: 1. H. Brinkman, 7 Evencis in de voorlaatste rit, moest Af anus Brinkman (l.) de winnaar van het Zomeravorutenie- lertournooi ook in de laatste rit in Morelisse zijn meerdere erken nen, Hier Morelisse wet de bloemen, punten; 2. P. v. d. Meer, 25 p.; 3. E. Morelisse, 26 p.; 4. G. van Straten. 26 p.; 5. T. Dangerman, 27 p.; 6. J. Spierdijk, 28 p.; 7. A. Geluk, 30 p.: 8. "W. Top, 34 p.; 9. J. Verhoeven, 35 p,; 10. J„ Meijer, 37 p. B-klasse, 28 km in 42 min.: 1. G. Kreukniet, 2. P. Kortland, 3. Th. Sijt hoff, 4. A. Bouwens, 5. B. Kouwen hoven, 6. A. van Kleef, 7. H. v. d. Graaf, 8. A. Jongejan, 9. J, Schouten, 10. D. Verdoorn. Totaaluitslag: 1. Th. Sijthoff, 4 punten; 2. B. Kouwenhoven, 7 p.; 3. H. v. d. Graai, 10 p.; 4. J. Schou ten, 13 p.; 5. P. Kortiand, 14 p. Sijthoff (L) de winnaar van het algemeen klassement by de nieu welingen samen met zijn clubge- noat Kreukniet die de laatste wed strijd won. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 312,30 uur en 2—5 uur: Actetas met inhoud; dop van benzine tank; twee sleutels aan ring: kettinkje met sleutels; contactsleutel; bruine be renschoen; brume wandelschoen. Te bevragen bij de vinders: Medaille KLW.-mars. Westdorp. Ma ria straat 79 a- 2 dozen sneb-fruit. J Vink. Garage. Nv. Mathenesserstraat; dsmesjasie en sleutels, J. Dhous, ver pleegde, Huize St. Uduina St, Liduina- straat; kinderschoentje. L. v. o. Gaag, D. A. de Jonghstraat 2 b; gehaakte handschoen. A. van Gecnc, Coperm- cusstraat i; zwarte suède damesschoen. J. Vermeer Van Dijkstraat 21 azijden sjaal. C, Vlcugeiers, v. Hogendorplaan 141a, Vlaardingen; hoofddoek, Socters. Broersvest 54 b; kmderjasje, Nwe Buuit 9: rode zwembroek, r*. Slavenburg. Oude Sluis 36; ring met sleutels. Wolt huis. Visserstraat 29- potlood met dop. B. Noordzjk Alb. Tbijmstraat 21; nng met sleuteJs, G. v d. Meiden. Reamur- straat 11 a: bni w van Heest, v. Os- tadelaan 18 a; kinderzonnebnl, H, Bak kers, w Frankelandsestraat. ketting m. Jipsaleutels en hoe/yzertje. C W, Janse. Laan 42- 4 kleuren potlood, H. Graven, Wattstraat 47 a; sleuteltje met ring G. Dal. Oude Kerkhof 14 a; dolkmes. T- v Hulst, Marconistraat 79 b; groene autoped A. Voentians. W, Frankeland sestraat 8; kinderschep, v, d, Rugt, Slachthui slaan 7 c; brume portemon- naie met Inhoud. Rademakens, Kerklaan sg, - KetheJ; actetas met schoffel, Mar tens Belastingen. Lange Haven, por tefeuille met inhoud, J. de Heer. AJel- daslraat 14 b. porlemonnaie met in„., de Veld Doelenhotje 19; bedrag aan geld. Smolders. Simon Stevlnstraat 22 b kinderarmband H. Blok Anth, Muljs- ditr.int 55- oorbel. A Erkens. Alb Thmn- straat 116 b; bedrag aan geld, A. ZyJe- man U. Singelstraat 8. Bij besluit van de gemeenteraad van 25 Maart j-1. zijn aan een vijftal bedrijven in Schiedam percelen grond in het nieuwe Industrieterrein in erfpacht uitgegeven. Bij de nadere uitwerking is gebleken dat in twee gevallen de uitgegeven percelen niet naar wens ziin. Zo heeft de Eerste Nederlandse Fabriek van Manome ters ten Westen van de Jan van Rie- beeckweg een perceel van 4.850 m2 gekregen, welk perceel echter te groot is gebleken voor de behoefte van de firma. Daarpm heeft deze firma aan het gemeentebestuur een ander en kleiner perceel gevraagd, groot 2.710 m2, meer zuidelijk ge legen. De Stern- en Offsetdrukker!} „Vita Nova" N.V. daarentegen is te be scheiden geweest en heeft nu aan de gemeente gevraagd om naast *t reeds I uitgegeven perceel van 1.275 m2 een j perceel van 1.050 m2 te mogen ^eser-1 veren voor toekomstige uitbreidin gen. B. en W. zijn bereid de verzoeken in te willigen en stellen de gemeen teraad voor om de perceeïs-uitgifte aan de ManometerXabriek weer in te trekken en het gevraagde perceel opnieuw uit te geven. Wat het ver zoek van de N.V. Vita Nova betreft, geven B. en W. de voorkeur aan de directe uitgifte van "het perceel waarop optie is aangevraagd, met de bepaling dat gedurende de eerste twee jaar eer» verlaagd canon zal worden geheven. De Commissie voor het Grondbe drijf kan zich met deze voorstellen verenigen. Gern. Publicatie Afsluiting Korte Haven-brug De Korte Haven-brug is met in gang van gisteren voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle verkeer. Het College van B. en W. vraagt aan de gemeenteraad een crediet van 23.000.— voor het verbeteren van het Gemeenteziekenhuis. Het betreft hier voorzieningen in de klasse kamers van genoemde instelling en de bijbehorende ruimten, t.w. de badkamer, de keuken, de spoelruim- te. de W.C. en de gangen. Meubilair moet opgeschilderd wor den; de electrische installatie van 9 kamers en andere ruimten moet vernieuw worden, kasten moeten vermaakt en verplaatst worden en het sanitair aangevuld. Tijdens de in Hotel Beyersbergen gehouden jaarvergadering van de Cricket- en Voetbalclub Hermes- DVS werd de vice-voorzitter, de heer H- J, Beyer, gekozen tot voor zitter. Hij volgt als zodanig de heei A de Jong op. Verder bleven alle andere bestuurs-leden. aan. In de elftal-commissie voor de KNVB, afdeling Rotterdam, werden voorts de volgende heren gekozen: J. v. d. Griend, L. Janse. M. van Dijk, M- W. v. d. Most en T. Vrede- hregt DREG WEGGEHAALD Baldadige jongelui hebben de dreg uit het kistje bij de Ooievaarsbrug weggehaald. De ruit van het kastje werd vernield. Geboren: Petrus A. H. z.v. H. J. de Leeuw en E. A. Link; Richard O z.v. F. P Creemers en A. C. W. Ohstenk; Judith P M. d.v. J, van Haaien en A. M. Voorwald; Johan R z.v. J. J Tunderman en A. van Erp; Ingrid d.v. C. A. Vroon en E. Aal dijk. Overleden: J. Ham 90 jr; M. Poort 92 jr wed. van J. Warmer. (Advertentie IM.) Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t/m. 6 Augustus wegens vacan- tie. E.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van. 7 tot 3.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage- Hiks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2. 7 en 9.15 uur: „Ca- naris, de man die alles wist". Monopole, 2, 7 en 9 uur; „Jacht door Londen". Voorstellingen: Musts Sacrum: 7,30 uur: Ouder avond St Mariaschooi. Grote Kerk: 8 uur: Jacq. p. Bekkers bespeelt het orgel. Jeugd Joltft: 1.30 uur: Prinses Beatrixsehooi poppenkast voorstelling. Buys Ballotsingel; 7.30 uur: Ge- costumeerde voetbalwedstrijd. Frans Halsplein, 7.15 uuri V aardigheidsspelen. In een dezer dagen. ten. kantore van de N.V. W. Kester. Banketfa- briek te Schiedam, gehouden geani meerde vergadering werd de voor lopige Ondernemingsraad van de N.V. door de directeur, de heer W. H. G. Kester geïnstalleerd. Besloten werd zo snel mogelijk die stappen te nemen, die leiden tot een spoedige samenstelling van d.e definitieve Ondememïngsraa'd. ROTTERDAM De voorman-constructiewerker J. P. van H. uit Den Haag die werk zaam is bij de werf wrlton-Fijen- oord heeft aangifte gedaan van ver. missing van zijn loonzakje iret cir ca 3 75. Het loonzakje bevor d zich in z'jft colbertjasje, dat hij i*i een werkkeet had gehangen. De Schtedamse Voetbalvereniging SVV heeft gisteravond in het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen 'haar jaarvergadering gehouden Het zittende bestuur werd hierbij her kozen. Verder zijn tal van huishou delijke aangelegenheden besproken, VOETGANGSTER BIJ AANRIJDING GEWOND Op de Stadhouderslaan is gister middag om kwarf over vijf de voet gangster mevrouw W. K.'t H. van de Hogebanweg door een wiel rijder aangereden, Zij kreeg vier verwondingen aan beide voeten. Door de GG en GD is zij vervoerd naar het Gemeenteziekenhuis en vandaar later naar huis. Vrijdagmorgen om 9 uur zal de eerste paai worden geslagen van het complex van 50 woningen, dat door de heer G. van der Kraan in het Tuindorp Kethel zal worden ge bouwd. DHS kon gisteravond met een welverdiende 31 zege het R.K. W.I.K.-terrein veriaten. 'In de wed strijd voor de halve competitie om de Nieuwlantbeker had de Schie- damse club een grotere productivi teit dan de thuisclub ten toon ge spreid. De Vlaardingse voorhoede stond gedurende de gehele wedstrijd volkomen machteloos. Ondanks de vele pogingen een 30 achterstand in te lopen, kon WIK slechts door middel van een strafschop de eer redden. Jammer was, dat ook in deze wedstrijd één der spelers, de rechts buiten van DHS, het veld af ge stuurd moest worden. Deze liet te duidelijk blijken, dat hij het niet eens was met een scheidsrechterlij ke beslissing. Reeds binnen zeven minuten na de aanvang van de wedstrijd was de stand 2—0 in het voordeel van DHS. De Schiedammers waren van meet af aan stevig van leer ge lrokken. Na een half uur spelen kon rechtshalf De Hond slechts een doelpunt voorkomen door de bal met de hand over de la* te slaan. De toegestane strafschop werd door DHS goed benut (3—0). De tweede speelhelft kenmerkte zich door hevige aanvallen op het DHS-doeL De Schiedamse achter hoede stond echter pal en de aan vallers zagen dan ook geen enkele keer kans een doelpunt te scoren. Slechts nadat één der blauwwitteil in het doelgebied ongeoorloofd ten val was gebracht, kon R.K.W.I.K, door middel van de strafschop een tegenpunt laten aantekenen. HARÏNGVANGSTBERICHTEN Vangst berichten uit zee van heden morgen: VL 78, 17 ka: VL 203, 50; VL 206, 17; VL 207, 5; VL 208 34; VL 216, 8; VL 29, 50; VL 86, 50; VL 97, 50 (nog 30 netten); VL 114, 80; VL 115, 43; VL 190. 8; VL 196, 45; VL 53, 14; VL 61, 5S; VL 71 thuisvarend; VL 83, 40 (nog 20 netten); VL 166, 28; VL 50, 14; VL 80, 12: VL 14, 50; VL 84, 12; VL 112, 50; VL 132, 1. Marktnoteringen van hedenmor gen: maatjesharing groen X 40,10— i 51.20; jong f 35-klein f 27,20-— l 32.—; groot i 27.80—f 29.70. Een openluchtexpositie van Ne derlands beeldhouwwerk wordt be gin Augustus in de Lijnbaan ge opend. Voor Rotterdam is dit iets nieuws: het is namelijk de eerste maal, dat hier op de openbare straat beelden worden tentoongesteld. Behalve vijftien werken van vrü groot formaat, die in de Lijnbaan en Korte Lijnbaan worden opge steld, omvat de tentoonstelling ook een aantal kleinere beelden en werktekeningen, die in de exposi tiezaal van de Rotterdamse Kunst stichting te zien zullen zijn, De tentoonstelling onder het mot to „Beelden in de Lijnbaan" duurt tot medio September. Zu is tot stand gekomen door de samenwer king van Rotterdamse Kunststich ting, de Vereniging ..Winkelprome nade Lijnbaan' en de Nederlandse Kunststichting. Publiek voor kunst Personeelabonnement R.K.S. vertoont belangrijke groei Het „personeelsabonnement" van de Rotterdamse Kunststichting, dat een zekere vorm van publlekorgani- satie voor kunstuitvoeringen in Rot terdam behelst, vertoont een duide lijke groei. In het zojuist beeindigde seizoen telde men 1800 toneelliefhebbers vong seizoen: 1200 en tegenover de 300 leden, die in het seizoen 1953/54 via het personeelsabonne ment concerten van R.PH.O. bezoch ten, staat thans een getal van 550 leden Nieuw is het abonnement op de solistenconcerten: tachtig perso nen schreven er op in. In de toneel- serie werden voorstellingen gegeven van stukken van zeer uiteenlopende aard: zowel „Een theehuis voor To- bikiT „Escapade". „Assepoester" als „De Drie Zusters", „De muiterij op de Caine" en „Een huis van de nacht" behoorden tot de reeks van opvoeringen. Nadat gebleken is, dat er behoor lijke belangstelling bestaat om ook aan de Linker Maasoever toneel voorstellingen te organiseren, is be sloten 7.. '.gelijk een serie van zes toneelv ellingen in ce Groote Schouv. i g Zuid te geven. De Harmonievereniging „Industrie" geeft onder leiding van haar dirigent, de heer J. Wolters, vanavond ee» concert op het Pijnackerplein. Aan vang 20 uur. In September zal het politiebureau aan. de Boezemsingel wor den heropend na- een zéér ingrijpende restauratie en verbou wing: gemakkelijk kan worden gezegd dat Rotterdam met dit herboren bureau, een volkomen nieuw politiebureau rijker wordt; het eerste" nieuwe politiebureau sinds de oorlog. Er is in Rotterdam .moeilijk een idealer, lichter en doelmatiger bu reau te vinden. Als m,en erin slaagt het gebouw in September geheel klaar te hebben, zal de verbouwing op één maand na twee jaar hebben gevergd. Het voorheen wat sombere voor-, malige schoolgebouw heeft thans een. zeer licht -uiterlijk: de oude muren, althans het weinige wat daarvan is blijven staan, zyn be pleisterd met terra nova. Hoog, boven de entree met draaideuren is een beeldhouwwerk in- relief aan gebracht van de kunstenaar I. J. Fieters uit Rhoon: liet .stelt een vil' (de wijsheid), geflankeerd door een hond <de trouw) en door een haan (de waakzaamheid), voor. Aan de buitenkant van het pand kan men niet merken dat de aannemers, de firma Monster en Van Schijndel, de fundering zestig centimeter die per de grond in hebben gedreven. Het Intérieur is bijna geheel sym metrisch ingericht: de ruimten links en rechts zijn eikaars pendanten: Vroeger. ,had het gebouw (dat al» politiebureau in gebruik werd ge nomen nadat het eigenlijke pand van .de 3e politie-afdeling aan de Meermanstraat.In 1940 Was ver woest) slechts twee verdiepingen; nu zijn het er drie! Dit is gebeurd met behoud, vande originele af metingen. Grote lichtbal Alle ruimten van het pand liggen, gegroepeerd om de grote lichthal, waarin' het daglicht valt door grote, nieuwe lantaarns op het dak. Op de parterre heeft deze hal een por tiersloge, een strakke maar sier lijke trap voert naar de eerste étage, van de eerste naar de tweede étage loopt een wenteltrap. De hal en alle omlopen zijn aan de pla fonds voorzien van een geluiddem pende. lichtweerkaatsende latjesbe timmering.. Muren als afscheidingen vindt men. zejden:overal is glas aangebracht. De ruimten op .de parterre zün De Belgische Hoge Raad voor het Vervoer zal dezer dagen ad vies uitbrengen -aan de regering over het tweede verslag van de commissie Steenberghe—Van Cau- welaert betreffende de Nederlands- Belgische waterwegen. De Belgische regering is voorne- men-i tegen 1 Augusstus de onder- har» delingen met Nederland over de waterwegen te hervatten. De bouw van. 228 woningen, ("halve premie) in het bebouwingsplan van de Dam in Alblasserdan? voor diver se scheepswerven, de Ned. Kabclfa- briek en F, Kloos en Zoon.te Kinder dijk is opgedragen aan de firma Hoogvliet in Zwijndrecht. De bouw van 150 woningen is ontworpen door het Architectenbureau ir De Maar in Hilversum, de bouw van. de overige 78 doof het bureau Groeneveld en de Kluiver tc Dordrecht. Te Ridderkerk zullen 192 nieuwe, zogenaamde atlas-woningen, worden gebouw. De burgemeester van Rid derkerk zal Vrijdag, 22 Juli, de eer ste paal slaan. Voor het eerst is er een vacantie- regelmg tot stand gekomen tussen de bakkers van Krimpen aan de IJssel. In de week van 25 tot en met 30 Juni en in de week van 1 tot en met 6 Augustus zal steeds een deel van de bakkers afwezig zijn. Op vaste plaat sen in de gemeente zal het publiek op bepaalde tijden het brood kunnen afhalen. B. en W, van Krimpen heb ben een en ander goedgekeurd. De beer J. van MierlPO* té Rotter dam is geslaagd voor het examen M.O. Handelswetenschappen. De passagierslijst van het m.s.. Si- ba) ak, dat 30 Juli te Rotterdam arri veert uit Indonesië, ligt bij ons bureau ter rnzage. Op Zaterdag 30 Juli zal het trein verkeer over de Baanhoekbrug tus sen. Dordrecht en SHedrecht niet minder dan 15 uur zijn gestremd. Twee van de drie overspanningen worden dan vervangen door één overspanning, waardoor de scheep vaart een hetere doorvaart krijgt. Maar dit werk heeft geen enkel ver band met de plannen om de brug beweegbaar te maken, zoals men al zo lang zo gaarne wil, Deze plannen verkeren echter wel in een verge vorderd stadium. De stremming zal duren van 's morgens 4 uur tot 's avonds 7 uur. De treinpassagiers zullen in die tus sentijd worden vervoerd met bussen. Mocht het weer ongunstig zijn, dan vindt het werk plaats op Zondag 31 Juli of Zondag 1 Augustus. Door de vervanging van de twee overspanningen kan de noodpijier «verdwijnen. Vooral afvarende sche- pert hadden last van deze sta-in-de- tweg, die bovendien verzanding van de rivier in de hand werkte. De scheepvaart maakte dikwijls gebruik van de andere doorvaart, om de pij ler te mijden, maar die andere door vaart is te nauw. Na het aanbrengen van de nieuwe overspanningen, ver wijdering van de pijler en bagger- werk krijgt de scheepvaart een door vaart van 80 meter breedte ter be schikking. Penn en Bauduin in Dordt mon teert thans de nieuwe overspanning, een Hamilton Callander brug zoals door de geallieerden in de laatste oorlog gebruikt. Het gevaarte weegt 580 ton en is 80 m lang. Drie bok ken zullen worden ingeschakeld, De oude overspanningen meten resp. 6C en 20 meter. Bijkeris aannemingsbedrijf (de Us. sehverf) in Gorinchem maakt van de gelegenheid gebruik om het nieu we motorvrachtschip „Van Cloon", voor de KPM gebouwd, naar Rotter dam te kunnen transporteren. Het schip zal in Rotterdam dokken en daarns proefvaren. bestemd voor de geüniformeerde politie. Opvallend ruim is vooral de agentenwacht (die aan de ene zijde twee, aan de andere drie cel len heeft). Er is speciale ruimte met verwarming om natte kleding te drogen. De agenten hebben ook de beschikking over een modern keu kentje. Achter het bureau ligt de garage, voor twee wagens. De eerste étage is geheel gere serveerd Voor de recherche van 'de afdeling. Op de tweede vindt men nog_ een ruim theorielokaal met podium, men zou het een aula kun nen noemen. Op deze étage liggen ook twee ruimten die zullen wor den ingericht als slaapzalen, voor gebruik in noodgevallen. Het relief aan de voorgevel maakte de kunstenaar- Pieters in opdracht van de Kunststichting; hij maakte het ontwerp in overleg met de architect, de hoofdarchitect van de 2e afdeling, hoofdinspecteur J. Swart, - Vóór het bureau komt een tegel plein, waarop de hoge bomen zul len blijven staan; een plein slechts door een zeer laag muurtje van de straat gescheiden. .Van het geheel kan worden gezegd dat het zeker 'een trots bezit van de Rotterdamse politie is. Een fragment van de voorgevel van het vernieuwde vohtiehureau aan de Boezemsingel Geheel bezet was gisteravond de aula van het Doofstommeninstituut waar de school voor slechthorende erx spraakgebrekkige kinderen haar jaarlijkse ouderavond hield. De directeur van de sehool. de heer P. J. Everste, sprak een kort openingswoord, waapin bjj- wees op het belangrijkste doel van deze avond, de aanvulling van het kas^ geld; hij vroeg tevensbijzondere aaodacht voor de prestaties van de gehandicapte, kinderen. De samensteller van het_ bonte programma, de heer Brevé. ver zorgde daarna de tekst tussen ver schillende historische schetsen. Zo werden bijvoorbeeld op origi nele wijze de uitvinding van de boekdrukkunst en de inneming van. Den Briel in beeld gebracht. CARILLONCONCERT De stadsbeiaardier Ferd. Timmer mans geeft vanavond een carillon- bespeling op de stadhuistoren met een jn hoofdzaak Limburgs pro gramma van volksmelodieën. Hij opent met een rondo van Edw, Loos en besluit met een beiaardwals van Gerard Boedijn. Vrouw op Coolsingel geraakt door scooter Toen gisteravond de 56-jarige me vrouw J. P. Cremers-Elbers uit Ven- lo op de Goolsingel overstak zonder voldoende op het verkeer te letten, werdzij aangereden door een scooter. Met een gebroken rechterarm werd de vrouw naar het Coolsingelzieken- huis vervoerd. Wat eens een donker en somber gebouw was, is thans een licht en ruim politie'bureau, eenvoudig maar toch gemakkelijk ingericht. „Waaro'm zouden wij ook niet leti kunnen doen," dachten de UW-da- mes,- toen de mannen en -vrouwen in dienstbetrekking een uurloon-actie ten bate van de vluchtelingen in een kamp in Karinthié begonnen. Zij hebben het bij de gedachte niet laten zitten. Vanmorgen zijn zij met grote grabbeltonnen op zeven pun ten in de stad gearriveerd, waar 2ij uit volle borst het goede doel van hun actie begonnen aan te prijzen. Voor een kwartje mochten de voor bijgangers een greep ïn het zaagsel doen. Velen maakten al van de ge legenheid gebruik om op deze ma nier hun steun aan het ontheemden- werk te geven. Bij de grabbelton aan de Coolsingel is bovendien een kraampje opgesteld waar artikelen, die door de ÜVV-sters werden ver zameld, gekocht kunnen worden. Zoals reeds werd gemeld is Maan dagmorgen om ongeveer 11.15 uur op de Bree een Duitse autobus tegen, een tramwagen van lijn 3 gebotst. Getuigen van deze aan rijding wordt verzocht zich te mel den aan het politiebureau Sande- lingplein tot het geven van inlich tingen. Gevraagd op handelskantoor per 1 September of eerder: bij voorkeur in bezit van Mulo-diploma Brieven onder no S-376 bureau van dit blad. «rf» aft tA f^vKfei-iU: tm Bronzen gordijnrail, compl, ƒ1.— p. mtr. Gordijnveer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden ƒ0.32, ƒ0.34, ƒ0.50. Platte nikkelen traproeden. Te koop congeb. Thienen, Broersveld 123. Tel. 69799. Ligstoelen 10.75, strandstoe len met armleggers, Plate Fotografie t.o, stadhuis, Schiedam. Voor pa&fotn'g naar KL van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Liberty stoel 39.50. Liberty kussen 31.50, prima verend bij Plate t.o. stadhuis, Schiedam. Diversen j Grote Jccoze wringers ƒ39.—, ƒ49.—, ƒ67.—, wasketels ƒ7.—, ƒ750, ƒ8.75, ƒ9.45 enz, Wasteilen ƒ5.35, 7.60, f 9.—, 10.25 enz. Waterslang ƒ055 p. mtr. Frans van Tfiienen, Broersveld 123. TeL 69799. Dame, R.K., 42 jaar wenst ser. kermlsm. met net R.K. heer, Br. onder no. S 375 aaa het bur, van dit blad. Voor alle scboenreparatie la Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 111, telefoon 6DS02. Reclame-aan bieding. Lig stoelen met armleuning ƒ12.50. Klapstoelen beuken, gelakt, onverwoestbaar ƒ11,50, Raamhorren ƒ1.75 enz, Frans van Thienen, Broersveld 123, De straat waar Vrijdags markt te. Nummerbrleven die naar ona oordeel niet bonafide op da Inhoud 'der advertentie reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1