Ansa D 't Wolhuis v. d. LEEDEN Naar Uitvoerig programma vacantiebesteding OPRUIMING badpakken %#i rnmÊtezm* Gevaarlijke scherpe bocht wordt royaal afgerond JEUGD JOLIJT Gecostumeerde voetballers trekken duizenden kijkers Sportvelden voor Spirit EEN BRIL SEIZOEN- ASPHALTERING GEEN LUXE een grotere veiligheid voor t verkeer op Rotterdamsedijk AGENDA Gevecht j VAN 30 JULI TOT 20 AUGUSTUS Zwemweek in het Haagse Veer tal van voorstellingen „VogeT'-buurt in Tuindorp Kethel Wijziging reglement slachthuis Bijna f 1500 voor steun aan blinden Vanavond 'it laatste optreden M.U.L.O. examens Martinit-V.F.C. Burgerlijke Stand Botsing van auto en scooter Bijenzwerm Beiaardklanken uit de Stadhuistoren In Pendregt kwamen woningen klaar Model-huis in Ahoy-hal komt op hoogte C SCHIEDAM WOLLEN TWEKfl GROTE MATEN NU REEDS VOOR9.95 BR0ERSVEST 4 PROFITEERT VAN DE ƒ59.- ƒ89.— 38.95 49.95 39.50 59.50 Donderdag 21 Juli 1955 iTtS.Ï!f1",4:,,ni'ttel matrozen J. T. H, H. Bell™ blPonèS rr M r D 'i Bllth°v™ en w B. "ft Hoek van Tuinlaaf In fin"an Holland, wier schip in Schiedam iumiaan so, telefoon 63290. ]i„t kreo-en eisteren nme n«« Gem. Openbare Leeszaal en BibUo-1 Stroi H ^erd ducht" theek, Lange Haven: Gesloten t'm 6 Augustus wegens vacan- tie. R,K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam' geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tnt 4 uur. ie- deie avond behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eisen collecties Geopend dage* lilks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage: 2. 7 en 9.15 uur: „Ca- naris, de man die alles wist". Monopol e, 2, 7 en 9 uur; „Jacht door Londen". Voorstellingen: Jeugd. Joiyt, Prinses Beatrix- school. Buys Ballotsingel: 7 uur SI uitingsavond. Blauwhuis: 8 uur Kijkavond Vara-televisieclub. De Commissie Vacantiebesteding uit de Raad voor LichameKike Opvoeding heeft voor de Rechter Maasoever en voor de Linker Maasoever uitvoerige vacantieprogramma's samengesteld, met activi- lArian in nlFjirlai cfarlcilolan '/afoFrlnn TO T..1. -onder handen genomen en door de GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Vermoedelijk heeft hij een hersenschudding. B. *s door de politie aangehouden. Tegen verkeersbord aangereden Gisteren is dc bromfietser A. G. K. uit Schiedam tegen een ver keersbord bh de van De venters tiaat gereden doordat hu moest wijken voor een vrachtauto, bestuurd door j de heer A. N. van L. uit Rhoon. j ta«ta5a5lA!'w flïTtaki-'ci<™ al,crlei stadsdelen. Zaterdag30 Juli om sier ui "•smiddag^ hand en de linkerheup. Door de GG wordt de vancantiebestedmg geopend voor het stadhuis, De sluitina en GD is hut naar de dr Noletstich- js 0p Zateniag 20 Augustus 's avopds in de RivicrahaL* Een van de moeilijkste en ook gevaarlijkste verkeerspunten van Schiedam wordt wc! gevormd op dat deel van de Rotterdamse dijk waar de weg zich spütst in de weg naar Rotterdam, boven op de'dijk en de afrit van de Rotterdamse dijk naar de Boerhaavelaan. Het is eerlijk gezegd een vrij ^onmogelijk punt. 't ls een moeilijke opgave voor het verkeer om deze afrit in te. slaan en dit geldt zowel voor het verkeer dat van Schiedam afkomt als dat uit de richting Rotterdam nadert. Vele Schiedammers zullen dan ook met vreugde hebben ver nomen dat bet gemeentebestuur het pian heeft opgevat (en binnenkort in uitvoering za! brengen) om de verkeers-situatie op die plaats te verbeteren. De splitsing van de twee wegen. dfe belde „Rotterdamse dyk" beten, geschiedt onder een heel kleine hoek. Het verkeer dat uit Rotterdam komt en naar de Boerhaavelaan of daar omtrent wil moet een zeer scherpe bocht nemen. Voor gewone auto's is het al heel moeilijk om deze bocht correct te nemen, maar voor zware vrachtwagens is het een volmaakt on mogelijke opdracht. Het gevolg is natuurlijk weer dat vrachtwagens uit Rotterdam, wanneer zij willen afslaan, eerst naar links uitweken om zo meer ruimte te krijgen voor de .draai". Deze manoucvre is echter zeer gevaarlijk daar de achter- rijdende auto's allicht het idee krijgen dat de vrachtwagen naar links wil zodat geprobeerd wordt rechts In te halen om dan tot de ontdekking te komen dat de voorrijder niet naar links maar naar rechts will Kijkje op de splitsing in de Rot- terdcimsedyk. De scherpe punt van de strook in het midden zal wor den afperond, zodat de bocht hter makkelijker te nemen zal zijn Wanneer men dan nog in aanmer king neemt dat de autorijders over het algemeen een stevig a vaart ne men op de Rotterdnmsedijk, dan is het te begrijpen dat daar het geluid van gierende remmen vaak te horen is. En botsingen zijn niet uitgeble ven. Het was zelfs zo. dat toen en kele jaren geleden geregeld zand auto's deze gevaai'lijke bocht moes ten nemen er permanent een politie agent geposteerd moest worden om het verkeer in veilige banen te houden. Bocht wordt „afgerond" Maar verbetering van de toestand is thans dus in zicht. De bedoeling hierbij is dat de scherpe bocht wordt afgerond. Het trottoir dat nu met een scherpe „tong" in ^het wegdek naar voren springt, zal een flink stuk worden afgesneden. De bocht wordt hier dus ruimer en ook vrachtwagens zullen de bocht kun nen maken, zonder eerst te moeten uitwijken. Maar helemaal „lekker" zal het toch niet worden met deze bocht, want door het afronden zal de hel ling. die er toch reeds zit in de af rit. nog sterker worden. Hetgeen z'n bezwaren heeft. Maar van twee kwa den moet men de minst kwade ne men. Door het hoogteverschil is het Met het oog op de vordering van de bouw van het blokje woningen in Kethel ten Oosten, van de Schie dam se weg en ten Noorden van het rioolgemaal is het nodig, dat aan de langs deze bebouwing gelegen niet mogelijk orxTbv. de Boerhaave- straat een naam wordt gegeven." dijk is geplaveid, waren misschien twintig jaar geleden een goede vcg- afdekking, maar in de huidige r-nd van het snelverkeer, passen ze toch zeker met meer. Man kan op deze keien gezellig z'n wagen stuk ram melen. Het ergste is nog wel dat dit pla- veisel nog akelig glad is ook. Bij regen, vooral lichte regen, „als spek". Slip- en val-partijen hebben bij vochtig weer dan schering en in slag plaats. Nee, asphaltcring is echt geen overbodige luxe hier. .Door de gemeente Rotterdam zijn enige tijd geleden proeven genomen met het verbeteien van het wegdek van de Rotterdamsedijk en de witte steentjes die gelegd zijn in dazbuurt van het Witte Dorp. getuigen er nog .van. Maar het is hij proefnerffingen gebleven. Eveneens zullen bij verdergaande stiaataanlcg w het Tuindoi'p Ke thel in dit gebied deze straten na men dienen te krijgen. Het College van B en W„ zich i bezinnende over de naamgeving m Nu men toch eenmaal de verkeers- deze nicu\ve ontstaande wnk, meent, situatie hier gaat verbeteren worden geven van aan vogels ont- °°k andere weggebruikers dan^auto-1 leende namen in deze tuinwijk wel laan rechtstreeks door te trekken naar de Rotterdamsedijk, zodat een afrit noodzakelijk zal blijven. Fietsers geholpen mobilisten een eind geholpen Op het ogenblik is het namelijk bv. voor fietsers, die van de Koemarkt afko men moeilijk om naar dc afrit m te slaan, zonder door de voorbij ra zende auto's aangereden te worden. Deze fietsers worden geholpen, door het vestigen van een „rust-punt" tus sen de beide verkeersbancn. De si tuatie van de vluchtheuvels zal daar dus wat veranderd worden- Ook de trambaan wordt gewijzigd, zij het can ok op niet-ingnjpende wijze. De beide banen worden na melijk een meter of wat et der van elkaar afgeschoven, zodat et' wat meer ruimte komt. Dit ten gerieve van de passagiers. Eindelijk asphaltcring Men ziet, er komen nogal wat wij zigingen in het wegdek van de Rot terdamsedijk. Maar misschien wel de belangrijkste verbetering (en dit geldt niet alleen voor het stuk bij de splitsing) is wel dat volgend jaar overgegaan zal worden tot de as- phalterïng van het Wegdek. Dit was wel nodig, want de bestraling, zoals die nu is, Is op z'n zachts gezegd, be droevend. Zeker voor zo'n belang rijke en drukke aanvoenveg. De „kinderhoofdjes" waarmee de Naar aanleiding van verzoeken van de zijde van de gebruikers van het Openbaar Slachthuis te Schie dam en op advies van de directeur van het Slachthuis, stellen B. en. W. voor enkele wijzigingen te brengen in het algemeen reglement van het Slachthuis. Deze wijzigingen betref fen in hoofdzaak de openingsuren. In het aanbrengen van deze wij ziging zit een kleine formele moei lijkheid. daar indertijd de vaststel ling van het reglement abusievelijk is geschiedt door de gemeenteraad in plaats van het college van B. en w. Daarom stelt dit college nu aan de Raad voor het gehele regle ment in te trekken, waarop B. en W. het reglement opnieuw vaststel len. met daarin opgenomen de voor gestelde wijzigingen. up zijn plaats is. Een „\ogel"-buu dus. B. en W, stellen nu voor om de bovengenoemde, reeds aangelegde stiaat de naam te geven van „Meeuwen-singel". De andere stra len zullen na overleg respectievelijk proj ede ring hunne namen krijgen. Geslaafde ouderavond van St. Mariaschool In gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven hield de St. Maria- school int de Fahronheitstiaat gis- tei avond een ouderavond, die door vele ouders werd bezocht. Het hoofd van de school, mej v. d. Putten, opende de avond en heette de oudeis hartelijk welkom. Mot veel plezier hebben de aan wezigen daarna de prestaties van hun kinderen gevolgd. Met enthou siasme voerden de kinderen divprse zangspclictjes op. Ook de balletdans- jes, die vlot en goed werden uit gevoerd, oogstten veel applaus. Dc jeugdige spelers hebben bijzonder hun best gedaan om pa en ma eens te laten 21 en, wat zij konden. De ouders stelden dit zeer zeker op prijs en hebben een genoeglijke avond gehad. (Advertentie LM.) Zoete moet VOO «ppeleo l!» tafeidrankj Goed, goedkoop, cnund' ik De collecte, die Zaterdag j 1 is ge houden voor de algemene blinden zorg ..Steunt ons Streven" heeft 1481.99 opgebracht. De opbi engst is ruim f 200 meer dan vorig jaar. Meer dan drieduizend Schiedam- 1 ter en het Tamboer en Pijpercorps mers, groot en klein, hebben gister- van de „Harmonie" zullen voor de avond genoten van een gecostumeer- nodige muziek zorgen. De route van de voetbalwedstrijd, die in het kader van de Jeugd Jolijt op een stukje braak terrein aan de Bellstraat werd gehouden. De gecostumeerde voet ballers waren leden van de wijk ver enig mg „Het Singelkwartier". In twee maal twintig minuten hebben ting vervoerd. Aan de openingsbij'cenkomst voor het stadhuis werken mee het Baski- schc Ballet Etorki, de Twentse folk loristische groep „Dc Krek kei" uit Enschedé en het politie muziekkorps „Hermandad". De slotavond be slaat uit een populair operaconcert door het koor „De Maasstad" en de Zuider Orkestvereniging, geleid door Nico Ringels. O.a. wordt een onvol tooide opera van Grieg uitgevoerd. Een interessant onderdeel van de vacantiebesteding is wel de zwem week in het Haagse veer van 6 tot en met 13 Augustus, met o.a, een in ternationaal waterpolotournool, een tweekamp RotterdamUtrecht en betrouwbaarheids zwemtocht voor scholieren. Dit programma-onderdeel geldt voor belde Maasoevers, even als een reeks avonden in het open luchttheater Dijbzigt (ballet, toneel, muziek), demonstraties van red dingsbrigade en EHBO aan het Kra- lingse Strandbad, etc. Voorts organiseert de Commissie Vacantiebesteding een groot aantal dagtochten per autobus. Deze be ginnen reeds in de week voor de de mars is: Buys Ballotsingel, dr Zamenhofstraat, Fultonstraat, Morse- straat. Lorentzlaan. Newtonstraat, Pascalstraat. Hogchbanweg, Schra- vensan destra at, Lierutzstraat, Boyle- j straat. Van Marumstraat, Rotterdam- sedijk, Boerhaveiaan, Swammerdam eigenlijke start van de vacantiebeste- deze voetballers elkaar op enthousias- singel, Voltastraat, 'Van Swinden-i inYsrband.met de bouw- te wyze „vliegen afgevangen". Het I straat, Villastraat. Stenhensonstraat. I vakken vacan he. Op tal van plaatsen Geslaagd voor diploma A: T. M. Buitenweg, Naaldwijk: J. Boers, id J. G. Bijl. R'dam-Hoogvhet: W. v. d. Berg cn C. Drop pert, Vlaer dingen; J. van Luipen cn J. v. d. Meeberg, Maassluis: A. A. L. v. d. Weydcn, P. J. v. d. Veer en C. Verkade, allen Viaardingcn, J. van Opstal. T. C. Putters, LI, W. Reurich, A. de Rid der, R. M. Meijer, C. C. Mak. J. C. van Spingelen, M. C. E. Manssen. K. B. Meijer en J. A. Noorrihock. allen Schiedam; J. van Woerden, Maas land. Afgewezen 7 candidaten. Bij de eind-examens van de Wil lem de Zwijger school zyn de vol gende candidaten geslaagd: T. M. Quak; N. J. van 't Hoff: M. Goud appel; J. A, Hofman; D. "W. Verhoef: N. W Romein; M. W. Broek; J. H. Bijl; N. Toussaint; G J. Immerzeel; W. dc Jong: J. P. Jurgens; A. W. Zwamborn; C. Vis: G. v d. Waals; M. G. Nijcnesch; C. M Notenboom; R. K. v. d. Kaden; W. Knol; C. J. v. Leeuwen en J B, Louis, De Martinit nederlaag-serie gaat zo weer op zijn einde raken, en hicr moeten dan VFC en DHS pro beren het door SVV bereikte resul taat 30 te evenaren of te verbete ren; hierdoor komt dan als eerste het Vlaardingse VFC naar 't Volks park cn dat deze heren kunnen voetballen is bewezen. Daa.* zowel het eerste ais het tweede elftal van VFC kampioen van hun afdeling zijn geworden, wacht het Martinit- elftal een zeer zwaie taak om deze tegenstander eens te laten zien dat ook m het lager voetbal een be hoorlijk partijtje kan worden weg gegeven. GEBOREN: Mathilda C W, d. v. J. H. Creemers en E. C. v. d. Boor; Joanne C.. d. v. P. J. Wartene en S, Giandia; Johanna L. d. v. J. Poot en N. v. d. Vaart: Franciscus C„ z. v. J. van Os en Th. G, v. d Graaf; Maria J. d. v. H Leuman en M. Wohler; Cornelia J, d. v A. Brand en C, J Koppenhagen; Johannes W., 7. v. J. H. de Wit en M, J. M de Kort OVERLEDEN- A Vermeulen, 80 jvr. v. C. v. d. Meer. ging deze keer niet zozeer om het winnen dan wel om het vermaak. En voorai de potsierlijk uitgedoste voet ballers trokken veel bekijks. De afzetting van het terrein was verzorgd door de heer Zytveld van de Bestratingen. Deze afzetting van ijzer en, hekken was prima in orde, een pluimpje voor de heer Zijtveld, die hiermee veel werk heeft verzet. Over het terrein zelf zijn de bewo ners van de buurt niet zo zeer te spreken. Het ïigt'er erg haveloos bij. Met een beetje goede wil is van dit Stuk grond wel iets te maken voor de jeugd. Een beetje egaliseren en een betere afwatering zouden het stuk grond wel een heel ander aanzien geven. Bovendien kan de jeugd er dan terecht met hun spelletjes. De gecostumeerde voetballers heb ben er gisteravond niettemin een aardig partijtje voetbal laten zien. De jeugd uit de omgeving heeft de voetballers afgehaald van de Prinses Beatrixschool aan de Buys Ballot- straat. Het tamboercorps van Wilton zorgde voor de vrolijke muziek bij de wandeling door de wijk. Op het Frans Halsplein was even eens veel publick cn jeugd aan wezig. Hier werden allerlei vaardig heidsoefeningen gedaan o.l.v. de Kath. Verkenners. Er werd getref- bald, ook touwtrekken en andere spelletjes hadden liefhebbers genoeg. Na afloop*was er voor iedereen een kleine tractatie, die natuurlijk met een hoeraatje m ontvangst werd ge nomen. DE SLUITING Vanavond wordt de Jeugd Jolijt besloten met de sprookjesoptocht „De Gelaarsde Kat". Om 7 uur start men bii de Prinses Beatrixschool. Ieder een, die verkleed is kan daar komen om mee te lopen in de optocht door de wijk, die om ongeveer R uur begint. De drumband van de Ka jot- Op de Rotterdamse Dijk bij de straat, Villastraat. Stephensonstraat, 1 P. K. Onneslaan, Teylerstraat, Sta- zullen poppenkastv oor stel- - - - 1 Imgcn worden gegeven (entree een dubbeltje), er kómen jeugdfilmvoor tionsstraat. Celsiusstraat, Edisonplein. Op het Edisonplein wordt de mars beëindigd en zal een slotwoord wor den gesproken. Een zwerm bijen, die zich had vastgezet tegen het kantoorgebouw van de scheepswerf De Nieuwe Waterweg is door een imker ge schept en meegenomen. stellingen, in allerlei zalen (entree Herdenking en receptie van de A.!S.i\l.B. De afdeling Schiedam van de Algemene Nederlandse Metaalbe werkersbon d houdt Donderdag 28 Juli in het Volksgebouw een her denkingsavond. ter gelegenheid van dit het 50-jarig bestaan. De avond be- 1 gint om 8 uur. Op Vrijdag 29 Juli wordt in het Volksgebouw van 810 uur 's avonds een receptie ge houden. Films in Passage Aangezien de toneel- en cabaret voorstellingen op Donderdagavonden m het Passage-theater voorlopig ge staakt zyn, «zullen er vanavond om 7 ze in een nogal vrij genomen tempo, en 9.15 uur weer films vertoond en wel naar de langzame kant, zodat worden. Tot aan de vacantie-week ze tamelijk log tot klinken kwamen, zullen op Donderdagavonden films 1j-•*—«-- vertoond worden. Tg AN de drie oorspronkelijk voor v de beiaard geschreven compo sities, die Fred. Timmermans gister avond op zijn carillon van de stad- huistoren uitvoerde, voldeed de Bei aardwals von Gerard Boedijn wel het meest. Zonder compositorische ingewik keldheden, liet dit werkje toch vin dingrijker klanken horen, dan het wat traag en conventioneel klinken de Rondo van Edw. Loos. Wel bezat laatste nog meer Inventieve kTacht, dan het driedelige stuk van Géo Clément. Vooral het eerste ge deelte „Babillage" kon met alle recht muziek, uit de oude doos genoemd worden, hoewel de Gavotte Pastorale en het Scherzïno, voornoemd „ge babbel" nauwelijks overtroffen. Het dient echter gezegd dat dit werk evenals trouwens dat van Loos en van Boedijn, het, wat de uitvoe ring betref, niet in alle opzichten ge lukkig troffen. Timmermans speelde ROTTERDAM Hoewel de aanlog van het com plex sportvelden ten noorden van de Oudcdyk gestagneerd is door het gebrek nan werkvolk, de bodemge steldheid. enz., is de aanleg van twee terreinen noordelijk van dc veensloot thans toch zover gevor- 1 derd, dat_ de velden nog dit najaar zelfde voorwaarden, die ook gelden voor de terreinen in dit spoitpark die aan dc Schicdamsc Mixed Hockejdub „Asvion" zijn \eriiuurd Dc huurprijs is vastgesteld op f 400 per veld. Voor dc financiering ran He bouw li een clubhuis op bovengenoemde in gebruik genomen kunnen wor- sportvelden, stellen B cn W. nu de den. Raad voor een kasvoorschot van De gemeente Schiedam wil nu 9000aan „Spirit" to verstrek- overgaan tot bet^ verhuren van ken cn wel op dezelfde voorwaar- JUS. deze twee sportvelden. Dc Schic damsc Bond voor Lichamelyke Oefening hooft verzocht deze vol den te verhuren aan de R.K. Hockeyclub „Spirit", welke vereni ging-al bij de oorspronkelijke uit gifte van de terreinen als toekom stige huurster was genoemd De verhuring' zal geschieden onder de den sis die gesteld zi|n bij lenen van kas voorschotten aan de SMHC „Asvion", dc handbalvereni ging DWS cn de voetbal, en athle- tickclub DHS. Uit een onderzoek door de gemeente-accountant inge steld is gebleken dat Spirit kan voldoen aan hieruit voortvloeiende verplichtingen. Nieuwe Mathenesserstraat is gister* f eeri schutsluis avond om kwart voor tien een per- I a32 te brengen, sonenauto, bestuurd door de heer J'. B. K. uit Rotterdam in botsing gekomen met een scooter, bestuurd door de heer j. W. V. eveneens uit Rotterdam. Het rechter achterspat bord greep de scooter, zodat deze viel. De heer V. kreeg kneuzingen aan de linkerpols De duo-passa- giere kreeg kneuzingen aan de lin ker kmc en -heup. Door de geneeskundige dienst zijn zij ter plaatse verbonden en daarna op eigen gelegenheid naar huis ge gaan. Mosselkwekers „Geen sckiethuis voor Zierlkzee" De Zierikzeese mosselkwekers zijn hevig gekant tegen de plan- nen van het gemeentebestuur van i Zierlkzee om als voorzorgsmaatre gel tegen eventuele stormvloeden havenmond Zj; achten een keersluis met vloeddeuren, die bij naderend on heil gesloten kunnen worden vol doende en willen vrij" in en uit de haven kunnen varen, wat voor de mosseIvj«seni noodzakelijk is. De mosselkwekers hebben ge dreigd zich elders te vestigen als de plannen tot het bouwen van een schutsluis doorgang zouden vinden. Inmiddels zijn de eerste mosselen van het seizoen 1955/56 aangevoerd door het motorschip BRU 30 te Bruinisse. aartoe bovendien rhythmische schommelingen verder het nodige bijdroegen. Sprankelender, meer beiaard-aclitig klonken dan ook de hupse ..Fisher's Hornpipe en de verschillende Lim- I burgse liedjes, die deze bespeling 1 een gezellig en gemoedelijk karakter gaven, en die niet vele toehoorders in de stadhuistuin de bijna koude avond wat minder deden voelen, Harmonie concerten Dockyard speelt in Bergpolder Vanavond zal de Harmonie ver eniging ..Dockyard" o.l.v. haar di rigent. de heer D. Jongbloed, een concert geven in de De Savornm Lohmanlaan „Bergpolder". Vrijdag 22 Juli concerteert op het Heem- raadplem „De Brandweer", ol.v. de dirigent F. Broekhoven. Zater dag 23 Juli heeft te Per nis een concert plaats, uitgevoerd door de Christelijke Harmonievereniging ..Concordia" o.l.v. de dirigent A. Den Arend. Al deze concerten van gen om 20.00 uur aan. een kwartje), het Nieuwe Jeugdto neel o l.v. Cruys Voorbergh gaat voorstellingen geven van een drie tal Stukken (entree vijf en dertig cent), de gezelschappen van Nelly Roet er s en van Williams gaan de jeugd onthalen op cabaret (toegang dertig cent). Al deze voorstellingen Vinden zowel aan de Rechter als aan de Linker Maasoever plaats. De programma's staan uitvoerig vermeld in een tweetal folders, voor elke Maasoever een. Inlichtingen en kaartverkoop over deze vacantie besteding: stadhuis, kamer 225, tc'e- foon 11.13.80. toestel 129 en toestel 251 Voor Zuid bovendien bij de boekhandel Van der Knaap. Hille- vliet 4a, tel. -73186 en bij boekhandel 70629 ®oerSoensestraat 116-118, tel. Nederlandse Opera Hogere subsirlie van Rotterdam Aan de Rotterdamse raad wordt In ovprweging: gegeven het subsidie aan de Stichting „De Nederlandse Opera", te rekenen met ingang van 1 September 1954, te verhogen tot f 4.500.per in Rotterdam gegeven vrfje voorstelling tot een maximum van 672500.per seizoen. Tot dusver werd een subsidie ver leend van «3000,per in Rotterdam gegeven vrije voorstelling tot een maximum van 45.000.per seizoen. Intussen is gebleken dat het subsi- dïëringsplan. waarin ook het Rijk en de gemeenten Amsterdam. Den Haag en. Utrecht zijn opgenomen, onvol doende is om de gestegen kosten te dekken. Voor 1955 wordt het nadelig saldo van de „Nederlandse Opera" geraamd op 1.851.440,—. Enkele sutzsi dién ten zijn er reeds toe over gegaan de bijdragen aan- ziijlijk hoger te stellen. Het Rijk, Amsterdam en Den Haag verhoog den hun subsidie. Thans heeft „De Nederlandse Opera" zich ook tot Rotterdam gewend. Op grond van d financiële uitkomsten van Opera voorstellingen in Rotterdam achten B. W. het alleszins verantwoord dat Rotterdam het verzoek van de Opera inwilligt. Tien woningen in het plan Pen- dregt 3 gebouwd in opdracht van de N.V. Mij- vooryolKswoningen, zijn" vanmorgen betrokken Het zyn de eerste van een serie van 208 woningen, die zijn ontwor pen door het- architecten bureau Kuiper. Gouwetor, de Ranitz en Bleeker te Rotterdam en gebouwd door de aannemers Kok en Timmer te Giossendam. Vanmorgen heeft de directeur van Mij- voor Volkswoningen de geluk kige bewoners een plant aangebo den. Het huis, dat door de Stichting Vakopleiding tijdens de E 55 in de Ahoy-hal wordt gebouwd, komt Dinsdag op hoogte. De heer Th. A. Feyen, die de lei ding heeft over dc vakschoolleer lingen, die in de Ahoy-hal werk zaam zijn, wil dit feit niet onop- gemerkt voorbij laten gaan. De vlag zal op de nok van het dak gehesen worden en natuurlyk zal ook de gebruikelijke dronk voor de arbeiders niet ontbreken; ook zal het ditmaal wel limonade wor den inplaats van sterke drank. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 1 5 f&c Te koop aangeb. Wanddoeken Oud-Holl., gro te en kleine matei* Komt binnen, komt zien by Plate Schiedam Tel, 66131t.o. stadhuis, Schiedam. jOOCk><X><>CkX><X><>0<><X><><X><XxX><><X^O<><XxX><><0<><X><><><><X><><><X><><><>0<><><><< U kunt thans profiteren van diverse fantastische aanbiedingen in BEDDEN, LEDIKANTEN, DEKENS, complete SLAAPKAMERS, enz., enz. Vele kwaliteitsartikelen hebben wij VER afge prijsd. Wjj noemen slechts: Prima blnnenveringr-matrassen, 15 jaar garantie: 1-pers. van 70.50NU 2-pers. idem, 2 delig. van 105. NU 43 50. NU 1-pers. ledikanten, van 2-pers. idem, van 59-—. 1-peis. kantelbedden, van 49.50 NU, 2-pers. idem van 69.-—. Voort?: diverse merk-bed- den, door etaleren iets smoe zelig geworden, of waarvan het damast-dessin uit de col lectie is: met grote kortingen RESTANTEN* In Spreien, Leldse wollen dekens, gewat teerde Dekens, enz. enz, voor OPRUIMINGSPRIJZEN ZIET ONZE ETALAGES!! BROERSVEST 64 66 TEL. 67820 oooo<kkxk>o<o*<>o<x>o<><x>o>oo<><><><><><>oco<x><><xk><><><k>o<x><x>o<><x><x>oc>(. Tafelkleden, modern, nieu we dessins, ÏOOG- wol, nieuw ste type by Plate, t.o, stad huis, Schiedam. Bronzen gordijnrail, compl 1.p. mtr Gordijnveer plastic ƒ040 p mtr Trap roedon ƒ0 32. f0 34. f 0.50 Platte nikkelen traproeden Gordijnroeden enz Frans v Thienen Broersveid 123 Tel 69799. Grote keuze wringers f39 49.—, 67 wasketels 7.—, ƒ7.50. ƒ8 75. f9 45 enz WasteïJen f 5.35„ f 7 60 t 9 10.25 enz Waterslane f055 p. mtr. Frans van Thienen Broersveid 123, Tel, 69763, Reclame-aanbieding. Lig stoelen met armleuning f 12.50. Klapstoelen beuken, Felakt, onverwoestbaar 11.50. Raamhorren ƒ175 enz. Frans' van Thienen, Broersveid 123. De straat waar Vrijdags markt is. Diversen Even voor V stikken, werk en kinderschoenen, tassen, ketelpakken, spijkerbroeken, leren jassen, enz. Wij heb ben hiervoor speciale ma chines en zijn sinds 1929 be- knysd. Geopend van 9—3 u. of tel. 68440. Gcbr. Simons, Broersveid 12, ien «leneve van onze tezer» beo ben wc 3e muselltxheicl oper,Besteld :-m order fl» scleirse advertenties tegen een vergoe ding van t 0.25 administratie- Kosten annonces op te oemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen uitsluitend tesen cqntante betaling aan ons bul eau worden opgegeven Personnel q«vr. Hulp in de huishouding ge vraagd wegens huwelyk der tegenwoordige, boven 20 i Hoog loon. Dym, Hernat'n 320.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1