C Jonge teehnikers krijgen hun dipl oma dit j AGENDA 1 Meermin Esther Williams 'n meisje om te stelen J csnnrnEEEEa 201 geslaagden aar Leerlingen namen afscheid Schadevergoeding bij bouw Spuisluis Gemeentelening Stedebouwkundige commissie „New York op stelten" Alvast vergunning voor liet café aan de Maas-boulevard Bij de Are de Triomphe Amersfoortse dame legt krans te Parijs. Binnenkort bezoek aan president Coly Heikar te water Crediet voor GTB Foor de scholen Samenvoeging van U.L.O.'s Circus van Bever op Lorenlzplein De nieuwe woningen in Tuindorp Ketliel Burgerlijke Sland Fiets gestolen Wie heeft iets verloren? Brand in fabriek te Vlaardingen Nieuwe trawler te water gelaten Brand en ontploffing in carosseriefabriek te Oldenzaal Wéér niet gestemd over Unie-protocol Eisenhower en Nehroe corresponderen over Formosaanse kwestie EERSTE VERKOOPSTER AANKOMEND VERKOOPSTER HULP VERKOOPSTER ASSISTENTIE) EEN COUPEUSE EN NAAISTER DIRECTIE - SECRETARESSE Woniogruil 2 Zaterdag 23 Juli 1955 H F. Hcj'. G. Jurgens, D. Kuiler. F. T Langhorst. W. T. Lanser, F. Noor- tf. C. H. Perdak. J- Polak, L. j Valk. Diploma 18, geen diploma l Klasse 2 E2: H. A. van Aller, A. B. j van Buytenc. D. A. Hartman. F. H. j Hofman. J. Kareis. C. van Leiden, D In de cantme van de Technischev. d Lugt, J. J. c. F. van Mecnen. g. School voor Schiedam en Omstre- J* M. Oomcn, Th. J Reygcrsbcrg, c. ken san de Burgemeester van Haa- 1 J- Schouwenburg. G. J.Sparen- ven laan krrtfrn f» instorm rlc lcm- G- L- vfOomboilt. R. D v. d. i cnlaan kiegen giitei.cn de leen - wateren. A. Wuisman. VV. wiggers. Jinson. die do school ginEon verlaten Diplom» 1!. seen d.oloma 1. hun diploma. De voorzitter van het Fljnbankiverknrs schoolbestuur, de heer M. van der Klasse 2 il: A. a. Berger, W. G. S. welkom. In zijn korte toespraak 1 c* y'- v- d- Biggelaar, J. C. Crama. D. Nagel heette de jongens hartelijk I n,,i™U nfl'M r,,.11' van Dijk, j. j. m hii de ionsens er on. dat zii 1 5ï*",ho"n- NJ Efb«M. r..am.l»e. Graaf, p. van Gijn, 3. L. Hey C. A, w. Heïnsbroek, Th. H. Hoender kamp, c. J. V. Janse. G. Korpersboek, B. N. van Leeuwen, P. J. v. d. Mark. F, de Mos. P. J. H. Mulder, A. Muus. P. C. Peter broers. H. K Foldervaart, A, V. d. Poort. p. J. Putters. V, P. Pijl. A Rolandus. J. Scholte. W. J. Wansmk. Diploma 28. geen diploma 3. Timmerlieden Klasse 2 T: C. M. de Borst. ien_ tonen, Het goede vooi- de Lange. P H. Opschoot, A. H. Smit, wees hij de jongens er op, dat zij nu een zekere kennis hebben verza meld en deze nu kunnen gebruiken bij hun werk in de maatschappij. Tot nu konden jullie alles vragen, voortaan zul je alles zelf moeten doen. Natuurlijk kun je altijd te recht bij de directeur en de leraren van de school, die met alle genoe gen eventuele moeilijkheden zullen bespreken. Naast de vakbekwaam heid, manier beeld is van veel belang. Het is een groot voorrecht, dat jullie deze op leiding konden volgen. Jullie ouders hebben hiervoor de nodige offers moeten brengen, onthoud dit altijd goed. Daarna sprak de directeur, de heer J. Pullemart, die de jongelui hartelijk feliciteerde met het beha len. van hun diploma. Jullie gaan nu 1 Le,e,^"e"- J*- de maatschappij, in om te-werken Ue" dipi^tr«mcntmakcrs en geld te verdienen. Geld verdie-, KJaSse 2 J2. j j v d Bers_ A_ nen is echter met altijd het belang- slenk. Ft. A- Domselaar. F. van Dongen, rijkste. Het werk met plezier doenj. de Graaf. A. j. Ham. G. B. Heshof, is een eerste vereiste. Op school zijn i J. van 'f Hof. J. j. Houtkamp. P. de de grondslagen voor jullie vakbe- j Jager, L. Korsten. A. Marcus, R. v. d. kwaamheid gelegd. Met verdere t «JJteïïI' P' w' cursussen moeten iullie ie zelf ver- Jfobers, R- Schulze. A. G. Streng. W, dïï' cSSiSSS," 3Ull,e 15 iV-hcr. N. H. C. J. Veth. C. D. v. d. Namens de Kamer van Koophsn- J Diploma 21, geen diploma 2. del en Fabrieken voor de Beneden j Automonteurs Maas sprak de heer C. van Minnen.Klasse 2 ARt J. van Bosch, j, H. c, A. Hij wenste de jongens geluk met' Hersbaoh, J- E. Koe vermans, C. l, hun diploma cn sprak de wens uis, ï^?™enA e Vi \r 311 M* van dt zij in alle opzichten een gelukkig &-,£*• vin "ójin3li. sttel. leven zouden krijgen. t \v. F. -Süeker. C. Suyker. D. Versteeg. Vervolgens werden de diploma sg. Vosbergen. J. C. Waltman, J. J. uitgereikt. De heer Van der NagelMeeder, M- Strockman. J. C, v. d. Velde. Diploma 11. geen diploma 4. Meubel-, modelmakers, scheepsbeschieters Klasse 3 M: G. C. Donkersloot. G, Hamakers, A. Landheer, J. Prein, S. Ti miners. G- M. Voets. Diploma 6, geen diploma 1. Schilders Klasse 3 Sch. G. H. Hartog, P. J. van Leeuwen. A, K. van Rutten. overhandigde eerst de ere-diploma's met prijs aan A. Haas. J. v. d. Kraan en D. J. Bergman (machinebank werkers) Zij kregen een boek voor hun goede prestaties. De automon teur W. F, Slieker, die vorig jaar het diploma behaalde kreeg nu een extra aantekening voor het door lopen van de kopklasse. De overige gediplomeerden waren: Machinebankwerkers Klasse 2 W li A. van Bergen. A. P. Besuyen, P. Boomert, A. O. M- van Bruggen, D. de Brum, tv, c. Ca peil o, H. C. van Doorn, A. P. Driesen, E. van Dullemcn. A. A. van Dijk, J. v. d. Gaag, P. J. v d. Gaag. L. J. de Gids, A. v. d. Graaff. J. Heyndijk. Diploma 15. geen diploma 7. Klasse 2 IV 2; P. Boer. K. v. d. Boo- gaart. T. van Dijk. J. A. Eylêcnbroek. A. Haas. J. J. Hazelebach. W. J. Hoo- gervorst. \V. van Kersen, Th. G. P. Kloos, J. J. Kostense, J. v. d. Kraan. J. J. La Lau, M. Levering. J. M. G. Louis, It- W. Th. Louis. J. Afeder, A. Aleulstce, J Prein. H. Sin koord. B. J. Spa, A. Sïuiders. H. N. Haas. Diploma 22. geen diploma 3. Klasse z WJ: D. ir. Bergmans. Th. J. J. HemsbrOek. M. Jumelet. Th. J. Kem- mer. H. J. Rieken. L. A, Romdn. H. M. van Schcndelen, A. Scholte, J. Schouten, P. Steeds, T. Suttorp, A. Tri el, C. W. D. Valk. M. v. d. Velden, Th. M. Veldhoven. D. Vermeulen. J. Vessel. H. van Willigen. H. R. Witting, M. v. d. Zee. Diploma 2lt. geen diploma 2. Klasse 2 IVt: A. A. van Aken, J. M. Boomstuiter. S. van Duffelen. H. Kers. J. C. Krabbendam. D. Langkruls, L. v. d, Mark. G. Moerman. H. Moonen. H. C. v. d. Most. J. H. v. d. ATost. F. J. Na ter op, J. Nets, A. Noordermeer, A, J, Oosthof. N, A. Pieterse. J. Plaisier. M Poot. D. J. Al. van Rutten. C. Ver veen. J, C. M. Vollebregt W. Westdijk. M. A. van Wijngaarden. Diploma 20, gren diploma 1. RIectriciens Klasse 2 El. A. G. Barzilay, A. Be- zemer. A. C. M. L. Borsboom. J. Brou wer, J. A. Broxks. M. de Bruin, G. J. van Eijk. C. H. Freellng. D. Heinebal, In gebouw Arcade hebben de Broederscholen van Schiedam gis teravond afscheid genomen van de leerlingen van de zesde klasse. In totaal waren er 171 jongens, die de school gingen verlaten. De avond werd geopend door de Broeder-Overste, die de ouders en kinderen hartelijk welkom heette en in het bijzonder deken Reynen. Een zangkoortje, bestaande uit jongens van de zesde klassen van de diverse scholen zong daarna enkele liederen o.l.v. broeder Ed- mundus. Deze liederen werden goed uitgevoerd. De gymnastiek-demonstvatie o.l.v. de heer G. Sommerdijk verliep prima en de ouders waren enthou siast over de prestaties van hun jongens. Door enkele knapen werd ver volgens opgevoerd het toneelstukje „Het Ontbijt van Koning Habbeba" een sprookje van Godfried Bomans. Het spel werd vlot door de jongens voor het voetlicht gebracht. Tot slot was er samenzang. De ken Reynen reikte daarna de ge tuigschriften uit. Hij gaf de jonge lui goede raadgevingen mee voor hun verdere leven. In Mei 3.1. heeft de Gemeenteraad besloten om over te gaan tot de bouw van een nrcuwe Spuisluis. Bij deze plannen stond toen reeds vast dat bij de uitvoering van de plannen het erfpacht-perceel van de N.v, Houthandel W. S van de Wetering Co. betrokken zou worden. Daar op was gerekend in de erfpachts- overeenkomst. Bij de verdere uitwerking van de plannen is echter gebleken, dat een algehele verplaatsing van de Spui sluis nodig zou zijn, waardoor een groter deel van het peroeel van de N.V. Van de Wetering opgeëist moet worden dan aanvankelijk verwacht werd. Zo zal een van de houtloodsen voor meer dan een derde deel ge- amoveerd moeten worden. B en W. komen nu met het voor stel om bedoelde N.V. een vergoe ding van 21.337 te verstrekken voor de aan te richten schade. B. cn W. stellen voor een vaste lening aan tc gaan tot een totaal bedrag van f 2.750.000. met een loop tijd van 40 Jaar en tegen een len tevergoeding van 3.3/S pet. De op brengst van deze lening moet strek ken "tot dekking van de kapitaals uitgaven welke in de loop van vol gend jaar moeten worden gedaan. Allen diplomn n. De Bouw. en Stedebouwkundige Beoordelingscommissie van de Ge meente Schiedam zal met een lid worden uitgebreid. Tot nog toe be stond de commissie uit drie leden: twee particuliere architecten en ar chitect bij Gemeentewerken. B. cn W. zijn van mening dat de medewerking van de Stedebouw kundige bfj Gemeentewerken niet. m d'eze commissie kan worden ge mist. Voorgesteld wordt daarom de geldende verordening te wijzigen waardoor ook de Stedebouwkundige zitting neemt in de commissie. Bo vendien zal een plaatsvervangend lid (voor de particuliere architec ten) aangewezen worden. In Monopole: Ze zijn er weer de komieken Dean Martin en Jerry Lewis en ze maken in hun nieuwste film „Living it np" (New York op stelten) alles weer zo bont, zo Marl in-en-Lewis- iaans, dat je zit te dubben: is het iets, is het niets? Een middenweg is bij dit tweetal niet mogelijk. Hun onderwerp is niet mis. Een jongeman raakt verzeild in een stukje atoomproe ven woestijn, raakt achter het stuur van een proefauto, wordt besmet met radio-activiteit. Een dokter zegt. dat de knaap nog maar luttele weken te leven heeft. Een krant ziet er wat in: de jongen krijgt een gratis, luxueus verblijf in New York aangeboden om z'n laat ste levensdagen door te brengen. Daarbij moet u even bedenken dat die dokter geen dokter is en dat die jonEen niets mankeert. Wel, Martin is die dokter-zonder diploma's en Lewis de jongen die besmet zou zijn. Het spel begint, de heren worden meegenomen naar de wereldstad door een lieftallige jour naliste (Janet LeighL De complete film met spelers, producer en regis seur verliest zich dan m een pogmg tot parodie op de sentimentaliteit van de massa, de sensatie-journalis tiek. cn nog wat meer. En dan geven allen gezamenlijk genoeg reden om boudweg te zeggen dat Amerikanen de Amerikaanse samenleving bitter slecht kunnen parodiëren: dat de humor in deze film ver ie zoken is. Het droevige resultaat blijkt te zijn: vijf kwartier lol. brullen, schateren, lachen. We nemen eerbiedig ons petje af voor Janet Leigh die als enige voort durend aardig speelt temidden van het meestal bepaald debiele gedoe van de firma Lewis Martin in lol. (Tot en met Maandag m Monopole). Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29. fa. Westendorp, Singel 81, Bellen bij ongeval: G.G. on G-D. Tumlaan 80, telefoon 69290. Gcm. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t'm 6 Augustus wegens va ca Ti tle. R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Ó uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage lijks' 2 tot 5 uur Bioscopen: Passage: „Easy to love". 2. 4.15 en 9.15 uur, Monopole: „New York op stel ten", 3, 5, 7 en 9 uur- Voorstellingen: Plantage: 8 uur Concert „Harpe Davids". Irene: 8 uur Ouderavond Prin ses Irene-Ulo. Blauwhuis: 8 uur Kijkavond Vara-televisie-club. Het maximum aantal drankwet vergunningen dat in Schiedam uit gegeven mag worden is bij Kon. Besluit vastgesteld op 83. Nu be staat volgens de regelen van dc Drankwet de mogelijkheid dat op verzoek door H. M. de Koningin dit z.g. „Kroonmaximum" wordt veranderd. Dit kan b.v. dit jaar ge schieden. Hoewel het wettelijk maximum ligt bij 1 vergunning op 500 inwo ners, zijn B. en W. van Schiedam van mening dat de huidige stand van 1 vergunning op ongeveer ïOÖÖ inwoners voldoende moet worden geacht. Dit is trouwens ook de mening van de Drankwet-inspectie. Verdere uitbreiding wordt dus niet noodzakelijk geacht. "Wel hebben B. en W, de vraag onder ogen gezien of door een verhoging van het ma ximum de café's met vergunning A niet aan een drankwet-vergunning geholpen kunnen worden, maar de ze mogelijkheid is zeer gering. Toch willen B. en W. één voor behoud maken en wel tenopzichte van het gebied van de Maas-boule vard waar het nog te ontwerpen café-restaurant over een drankwet vergunning zal dienen te beschik ken. Maar om te voorkomen dat bij 'uitbreiding van het Kroon-ma- ximum de vergunning terecht zou komen m een ander gebied stellen B. en W. de raad voor een speciaal gebied te creëren, ruwweg de Maas boulevard omvattend, waar één ver gunning uitgegeven kan worden, terwijl het maximum aantal ver gunningen. voor de rest van Schie dam 83 zou blijven. Uit dit voorstel blijkt dat B. en W. de belangen van de Maasbou levard toch nauwgezet in het oog houdt, al hoort men verder weinig meer over deze plannen. En. dat is een verheugend teken. Het mag wel een unieke gebeurtenis worden genoemd, die mevrouw Jo Putters-Reynders, woonachtig aan de Dollardstraat 276 te Amersfoort mee- j maakte op'dt veertiende Juli in Parijs. In gezelschap van haar vader, de heer P. Reynders, gepensionneerd directeur van het Arbeidsbureau te j Schiedam, die voor deze gelegenheid vertegenwoordiger was van de be langrijkste groot-industrieën te Schiedam, heeft zij een krans gelegd op het graf van de Onbekende Soldaat bij de Are de Triomphe tc Parijs. De heer Reynders bracht enige jaren geleden ter gelegenheid van het 2000-jarig bestaan van de Franse hoofdstad, een bezoek aan de toen- malige president Vincent Auriol. Bij die gelegenheid bood hij de presi dent vele fraaie geschenken aan na- I mens de Schiedamse groot-bed rij- ven. Later is men op de gedachte gekomen eer te betonen aan de ge- vallen Franse strijders.Met volle dige toestemming (en instemming) van de Franse regering heeft toen op dc 14e Juli j.l. de kranslegging plaats gehad. Vele autoriteiten, on der wie de generaal-gouverneur van Parijs en een minister waren daar bij aanwezig. De Parijzenaars toon den grote belangstelling voor de plechtigheid. De krans was met een KBM-vliegtuig naar de Franse hoofdstad gebracht. Over enkele maanden zal de heer Reynders in gezelschap van zijn dochter presi dent Co tv bezoeken. De datum is nog niet bekend, maar het Franse staatshoofd heeft reeds goedkeuring aan het voorgenomen bezoek ge hecht. "Ten behoeve van de Gemeentelij ke Technische Bedrijven vragen B. en W. voor het tweede halve jaar van 1955 een crediet aan van ƒ465.500. Voor de Gasfabriek betreft dit een bedrag Van ƒ227.500 voor het opstellen van een gasdroog-ïn- stallalie de aanschaffing en mon tage van regulateurs en dergelijke werken. Bij het Electriciteitsbedrijf moeten eerr aantal kabelnetten, zo wel voor hoog- als laagspanning ver zwaard worden en andere voorzie ningen getroffen. Dit vraagt een be drag van f238.000. Het bestuur van de St Wiliibror- dusstichting heeft de gemeente om bijdragen gevraagd voor de aan schaf van meubilair len behoeve van de St Maria Gorettischool aan de Warande,, zulks in verband met vorming van een 6e leerjaar en voor de aanschaf van leermiddelen bij de inrichting van een parallel klas aan de St Jozefschool aan de Nassaulaan. De gevraagde bijdragen zijn resp. f 2571 en f 625. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: J. A. H. v. d. Berg, Lange Nieuwstraat 175. tel. 68881; A. Q. C, Klomp. Jul. van Stolbergstraat 3, lel, 69952; A. Hoogendijk, Tuinlaan 74. tel. 68785. Geopend is apotheek Fa. Gouka. Hoogstraat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. „Easy to love" heet de film'en die titel („Een meisje om te stelen") klopt heel niet met de werkelijkheid van het verhaaltje. De liefelijke ster krijgt een moeilijke keus tussen drie mannen te doen. Is de titel niet in overeenstemming met de celluloid- realiteit, die drie woordjes „Easy tot love" slaan wat de bioscoopgan- ger betreft uitstekend op de vrou welijke ster De vrouw is dan ook de bemin nelijke meermin Esther Williams, de dame die zo mooi zwemt, al is 't met ccn tandpasta-lachje, en die vrijwel geen sprankje acteertalent heeft, al doet ze ook in driekwart van deze film haar uiterste best hel tegendeel te bewijzen. Esther is een water-wonder on deze. in nu cons prachtig technicolor opgenomen, rol prent dient alleen maar om ons daar opnieuw van te laten genieten. Meermin Esther is de grote attrac tie van een romantische, gigantische cn op-en-top Amerikaanse „uït- spanmng" in Florida, waar ze voor stelling na voorstelling geeft, en on derwin haar baas Van .Johnson mint We zien haar in een dwaze scene als clown-te-water voos een opgeto gen kmderpu bRekïe cn wc be won deren haar on tientallen anderen In een marhtree sliowscène <»P water- j rki's. achter wel tien snelle motor boten; ja. ze duikt dan zelfs uit een j helicopter Dat zijn wel dc hoogtepunten van 1 deze film. die vooral Esthers fraaie •;cslalte cn bovendien haar zwem kunst cn ski-bravour wil tonen. Het verhaaltje lijmt alles aan elkaar. Tony Martin, als één van dc Esther- minnaars. is nog even leuk als hij een7liedje zingt met een horde oude dames. De Mathenesseschool voor 6X.O. aan het Oude Kerkhof zal opgeheven M orden, Het persoueel en de leerlin gen van die school worden overge plaatst naar dc Willem de Zwijger- school voor U.L.O. aan de Prins Mau- rltsstraat. Het schoolgebouw aan het Oude Kerkhof Is weer bestemd voor de huisvesting van de 2e school voor V.G.L.O. aan de St. Anna Zuster straat. hoofd de heer C. P. van Bul- jen. Dit schoolgebouw zal dan een andere bestemming krijgen. Dit is een. voorstel van B. en W, aan de Gemeenteraad- We vernemen echter dat de samenvoeging reeds zal plaats hebben de aanvang van het nieuwe cursusjaar. Van Zaterdag 30 Juli tot en met Woensdag 3 Augustus zal het Circus- van Bever in Schiedam verschijnen en de tenten opslaan op het Lorentz- t plein. Onder de titel ..Internationaal Circusfestival" is een programma sa- i mengesteld, waaraan tal van buiten- landse arlisten meewerken, uit di- verse circussen afkomstig. Het is dan ook typische circuskunst die hier op het Lorentzplein vertoond zal wor- den. Er komen. o.a. Deense even wichtskunstenaars. -acrobaten en Franse trapeze-werkers, Italiaanse koorddansters, Zuid-Amerikaanse vliegende mensen, Spaanse wervel wind-kunstenaars. Tsjechische „voct- bar-honden, en nog veel meer. Ook j de klassieke paardendressuur-num- mers zullen niet ontbreken, vertoond door mevrouw Van Bever met haar Friese stamboek-hengsten. Directeur Van Bever zeJf komt in de piste met zijn gedresseerde Indische olifanten. Zo is er voor elke bezoeker wat van zijn gading bij de voorstellingen m de grote zes-masten tent. waar 3 500 bezoekers een. plaats kunnen vinden. Vele kopers en zo toekomstige be woners van de te bouwen huizen zijn gistermorgen naar het bouwterrein in Tuindorp Kelhel gekomen om ge tuige te zijn van het slaan van de eerste van de totaal 751 palen die de woningen in het complex van 50 wo- - ningen, dat gebouwd wordt door H. v. d. Kraan's Bouwbedrijf, zullen dra gen. Het was mevrouw E. H. Kar- htanjc-Sigmond, die, rukkend aan de handles, deze eerste paal de grond indreef. Want het is haar toekomsti- I ge huis dat op deze paal komt te rusten. Zelf dochter van een aanne- mer had zij slag van dit werk, maar de mannen van J. K. Simon Aanne mingsbedrijf N.V.. die het hei-werk verzorgt, hielpen haar een handje. Autoriteiten waien niet aanwezig bij deze plechtigheid. Maar op een veilig afstandje keken de leerlingen van de St. Jacobusschool. vlak bij het bouwterrein gelegen, belangstel lend toe. .tfoH kunnen we het "f- boein" elke dag horen." zei een klein mannetje wijs. maar hij schrok zich even later een aap bij dc ontplof- üna van de controle-na troon, welke ontploffing aangaf dat de Zweeds j dennenhouten paal vergenoeg m de grond zat- GEBOREN: Maria Th. C.. d v K Hoogstad cn M. Th. G. Sol; Jacoba cï.v. H, dc Ruiter en H. W. P. Sche pen: Petrus A., z.v. W. F. van Eijk en P. W. Kloppers. Helène, d.v. J. vat) Heest en J. A. Ctanjs; Huibrecht, 7.V, D. Hartman en Th. van Dijk; Edith, d.v. A. Vfjfvmkcl en N. v. d. Valk. Gistermiddag omstreeks drie uur is een heikar van het N.V. Aanne mingsbedrijf J. K. Simons uit Schie dam in de Nieuwe Haven geraattt. Personeel van deze firma was bezig om de heikar op een zolderschuit te brengen. Doordat de schuit iets on der de wal lag. schoot de heikar voorover en kwam in het water te recht. Het N.V. Bergingsbedrijf De Wit uit Rotterdam heeft gisteravond de heikar uit het water gehaald. Ten nadele van de heer C. B. van. de B. uit Rotterdam is. in een schaftkeet van het Aannemingsbe drijf M. cn de W. aan de Burge meester van Haarenlaan een rijwiel ontvreemd. De fiets stond niet op slot. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur vie. Alb. v. d. Ban, S uur ds A. C. G den Hertog. Nieuwe Kerk: 10 uur ris van Hartingsveld (H. Doop), 5 uur d< J. G. Jansen. Westerkerk: 9 en 10.30 uur ds H "W. Hemmes, 5 uur ds G. de Ru, Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds Joh. A, Reams, 7 uu? vtc, Alb. v. a. Ban. Kethel: 10 en 7 uur ds P. J". de Bruijn. Ned. Hen-, Geröf. Evan*. Gebouw Irene: 10 en 4 uur eerw. heer Steke- lenburs Gerer, Kerk. Oosterkerk: 10" uur ds A, v, d Ende, S uur ds L. F. Stotk. Flantagekcrk: 9.30 uur ds J. J. v. Wa- gemngen, 4.30 uur ds W. v. d. Zwan. julianakerk: 10 uur ós L. F. Stolk, 5 uur ds J. J. v. Wageningen. Kethel: 9 30 uur ds W. v. d. Zwan, 2.30 uur ds A. v. d Ende. Zieken dienst Gemeente-ziekenhuis: 7 uui- pastoor C. Tol. Chr. Geref. Kerk, Kerkgebouw Wa- iande-B.lt. laan: 10 cn 5 uur ds A. Zwiep. Chr. Gcref, Gemeente. Vdlksgebomv Tuinlaan: 10 en 4 uur ds M. J. Mid delkoop. Oud-Geref. Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ned, Prot. Bond. Wesivcst: 10 30 uur ds J B. Schouw ink. Evans. Luth. Kerk: 10 uur ds L. C. Chr. Grabandt Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Brcersvest 53; 10 cn 7 uur ds J Segaar. Oiid-Kath. Kerk: 10-15 uur Hoogmis Leger des Hcils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkoinst 7.30 uur VfrJossmcssamenkomst. Ccrrit Ver- boonstraat: 6.30 uur Openluchtsamen- komst O.3.V. majoor cn mevrouw J. H, Drent Je. Te bevragen aan het Hoofdbureau vai. Politie te Schiedam tussen 912 30 uur en 2—5' uur: Schakelarmband; biuin scnoolctui; bruine geldtas; plas tic zakje met haakgerei; bruin wind jack. Te bevragen bij dc vinders: Keren- regenjas, Wed. v. Vuuren. Futters- hceksestraat 8; Wollen vest, M. J. Ste ger, Hogenbanweg 41b; kmderregen- jas. Spruyt, Boyïéstraat 40b; geel da- mest ruitje, v. d. C lessen, Huysmans- straat 12b; shawl, A Muis, Nac Maas straat 114; kinderschoontjc. P. den Houtmg. Hiddcrkerksestraat 7b; i paar gymschoenen. Mevr, Offerman, West- vest 78a; badhanddoek met badpak, Zr. Muld-r. L Nieuwstraat 111; zwart jon gensjack cn grijze deken, A. de Wit. Korte Haven 22; blauw windjack. G. v d. Plas, Fotgieterstraat 22a; rode regenjas R. Theijs. v Ostadelaan 35a: 1 p. kinderschoentjes, J. v Katwijk, Hal'eij straat 13b; pad vinders riem, N. v. Steenbergen, HQttersdamsednk 145b: 1 p. blauwe gymschoenen, G. Ruts, VJfiardmgcröijk 130; sleutel met plaat je „Lijnbaan", J. Ilmcr, Leliestraat 12; rozenkrans isi étui. P. Schcrnioop. I'cruissestraat 6; bril, v. Doorn, Vncnü- schapstraat 7b: rozenkrans. J. Etman, Botrhavelaan 38a; beugeltje van kin- dergebit, Fnhlie Hoek van Holland iB.id 'oester van Gen), Bad): 2 ton- wen. P. J Blomstcel, Vellevestsingel 17- 1 plaat hardboard. B Kinds. Boer- havelaan 44ebruine portemonnaie met inhoud, H. Kooijman. B.K. laan 246a: zwarte portemonnaie' met inhoud, B. Steenbergen, Beicrlandsestraat 55a; puricmonnaie met inhoud. B. Bekke- ung, v Swmdenstraat 60; bedrag aan pc ld. Wassenaar, Boerhavcplein 5c; ril vei nn medaille. C. v. d. Meer. Ro- 7enburgsestraat 18a: armbandje. Sprong, V, .-.Uitmal 7a* broche, HoIIemgic», Alb. Tiii mstraat 5, dameskettinp, H Gor- riiin. Euidlandsesirnat 10; broche, A. i d Endt, Zalmstraat 34. 'Gistermiddag omstreeks vijf uur is brand ontdekt in dc spui ter ij van dc meubelfabriek der firma Swart en Van der Hoeven aan de Oost- havenkade te Vlaardingen. Onmid dellijk werden alle deuren van de spuiteri) afgesloten cn werd groot alarm gemaakt, daar men geen kans meer zag de vuurhaard tc be reiken De brandweer was binnen tien minuten met veel materiaal aanwezig om het vuur met vijf stralen te bestrijden, zodat de brand tot de sputter ij beperkt is kunnen blijven. Het fabriekspand is ver zekerd, De eerste van de vier voor de Vlaardingse visserijvloot in aan bouw zynde loggers werd bij de Werf Fïgee te Vlaardingen Vrijdag avond onder enorme belangstelling te water gelaten. Mevrouw Th. A. Heusdens-Mans- holt verrichtte de doopplechtigheid. De stalen motortrawler, die in aan- bouw is voor de pas opgerichte ven nootschap, de N.V. Visserij Maat schappij „De Nieuwe Mercurius" te Vlaardingen. omving daarbij de" naam „Burgemeester Heusdcns". Nadat het voor de trawlvisserij op dc Noordzee gebouwde schip aan zijn element was toevertrouwd, dankte Vlaardingons eerste burger voor de hem met de naamgeving bewezen eer. Dc hoofdafmetingen van de „Bur gemeester Heusdcns" zijn: lengte over alles 40.80 m„ lengte tussen de IJ. 3S.65 m.. breedte op groot spant 7.20 m., holte in do zijde 3.80 m. Het schip, dat een sierlijke vorm heeft, wordt voorzien van een Werkspoor-scheepsdieselmotor met een vermogen van 650 pk, 'n hand- hydraulische stuurmachine en een elccfiische trawlwinch. Figee ver zorgde het gehele ontwerp van de nieuwe aanwinst .van de Viaarding- se visserijvloot. OLDENZAAL. In de nacht van Donderdag op Vrijdag heeft m de carosserie- en wagenfabriek van de firma Koekenberg een felle brand gewoed. De taak van de brandweer werd bemoeilijkt door het ontplof fen van een zuurstofcylinder en het gevaar, dat nog enige cylinders lie pen. Een grote hoeveelheid carbid, die DJAKARTA. Het parlement Is Vrijdag door boycot van de opposi tiepartijen voor de vijfde keer niet in staat geweest, te stemmen over de overeenkomst inzake ontbinding van de Nederlands—Indonesische Unie, die de vorige zomer is onder tekend. De boycot van de oppositie tegen ratificatie van de overeenkomst is niet allereerst gericht tegen de ont binding van de Unie, maar tegen de daarvoor in de plaats tredende Ne derlandsIndonesische regeling met betrekking tot financiële en econo mische overeenkomsten. NEW DELHI President Eisenho wer van Amerika en premier Nehroe van India staan in voortdurende cor respondentie met betrekking tot de kwestie Formosa. Het doel van deze briefwisseling is. door nauw contact tussen de Verenigde Staten cn com munistisch China tol een oplossing van het Formosaanse probleem te komen. Van betrouwbare zijde werd mee gedeeld. dat de briefwisseling een voorstel behelst voor het houden van. besprekingen tussen afgevaardigden van Amerika en communistisch China. Deze zouden in Genève moe- ten beginnen. door het bespuiten met water nat was geworden, werd door de brand weer naar buiten gebracht. De gehele fabriek werd een prooi der vlatnmen. Dc explosie van de zuurstofcylinder deed in de omge ving een aantal ruiten springen. SCHIEDAM MODEHUIS „UNIQUE" vraagt tegen 1 September: Aanmelden: Modehuis „Unique". Hoogstraat 136, Rotterdam. Tel. 23921 a.s. Maandagavond van 20 tot 21 uur, Dinsdag de gehele dag en 's 'avonds of na telefo nische afspraak. Gevr. per 1 September voor onze nieuwe fabriek te Schiedam voor bedrijfskantoor. Vlot kunnende typen. Mulo-diploma vereist. Pers. of schrift, solliciteren bij P. J. Smitt, Scheeps- outilïage N.V., Baan 46, Rotterdam. MODEHUIS „UNIQUE" vraagt tegen 1 September Aanmelden: Modehuis „Unique,", Hoogstraat 136, Rotterdam, Tel. 23921 a.s. Maandagavond van 2021.30 uur. Dinsdag de gehele dag en !s avonds of na telefo nische afspraak. Middelgrote fabriek vraagt voor indiensttreding in September of October a.s. Naast de werkzaamheden van di recti e-secre taresse zal de functie mede omvatten een deel der algemene correspondentie. Énige kennis van moderne talen gewenst. Tevens in September of October gelegenheid tot plaat sing van enige jongedames met Mulo of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties worden ingewacht onder no. S 378 bur. bl. ROTTERDAM—SCHIEDAM Gevr. m omg Stcrrebos of B.K.-Lnan vrije woning of klein herenhuis. Aan te bieden fraaie dubbele wo ning. geschikt voor advo caat. dokter, kantoor cn woning of dubbele bewo ning. goede stand. Omg. Hcemraadssmgel, ït'darri. Aanb. telef. 52300, R'dam. rft* cA rfï) Te koop aangeb. Slaapkamer ƒ385.-. Prachtig blank eiken, zie toonzaal 3e verdieping bjj Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam. Fauteuil 13.99, voor de ser re of buiten, Kan tegen re gen. Te zien bij Plate, t.o. stadhuis, Schiedam. Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf ƒ2.25 per week- Techn. Handels-onderne ming „Berko"- Dr Sehaep- mansïngel 80, tel. 68977 Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in over leg. Voor uw feesten geen stoe ien lenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren, H. J, Stentler, Stoffeerder!] Meubelmakerij annex Repa ration. W Frank elandsestr 79 tel 69974 Fotografie Voor pasfoto's naai EL van Vuuren. Hoogstraat 108. tel 66720 In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tïngkast, spaken, spatborden en jasbescheraser, 37.50. Fran3 Waltman. Rotterdam- sedijb 240, tel. 68948. Permanent Wave Hélène-PermaneDt met toe stel, het beste wat er la, compleet ƒ5.—. stroomloos f 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène". Rembrandtlaan 22, teL 67170, Voor scooterles naar Autorij school H. P, Take. Jan Son- jéstraat 4. R'dam. teL 3B777. Inlijsten van platen en toto'» en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 Jr» garantie. C. van Loenen, Dam 41-43. teL 60102. Show room; Vlaardingerstraat 6. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-ln- loodbedrhf. West Franke- landsestraat 16, tel, 66280. Huwelijk Persoon, 55 jaar, beh. ink. zoekt een eenvoudige all. st. vrouw, ook gescheiden, lft, 50—59 jaar, ruime levensop vatting. KL gebr. geen be zwaar, met eigen home. Br. no. S 377 bur, van dit blad. Nummer-brieven die naar on* oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie resge- waar Vrijdags markt 1*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1