HULP VOOR ZEELIEDEN ZONDER THUISHAVEN r W-Duits leger krijgt I Speelgoed muisgrijze uniform Gesprek der premiers van weinig belang Drie auto's in botsing;? op Haarlemmerweg Nederlands initiatief ten bate van vluchtelingen PEPKAeosè Prof. v. Niftrik tot CHU over herderlijk schrijven van Hervormde synode Voorts. »®ia3553Sïa32^2iIi|i Vraagpunten Tsjechische minister Nosek overleden Diepe helm was t slechter dan de geallieerde l Prof. G. G. Jung JK 80 jaar LEVENSGELUK? RHEUMA-VERRASSINGS-C OÜVERTJES! Nederland acht Moerdijkkanaal verspilling L. VERWOERD - groot zaken- en sportsman - OVERLEDEN Eerste Kamer zijn ïeldis; verklaard Westelijken gaan Diem op de vingers tikken Volksstemming Saargebiecl in October? Koos Vorrink plechtig herdacht ONWEER Paus is opnieuw onder behandeling n Twee ernstig en twee licht gewonden Zaterdag 23 Juli 1935 3 worden bereikt. Waarschijnlijk zul- Jen de afgevaardigden kennis nemen van eikaars standpunten en even- tuele voorstellen en daarna naar hun i landen terugkeren om overleg te plegen met hun regeringen. (Advertentie IM.) Tand vleesversterkend Tandbederfwerend D-r- fimdoaiu lie-o ir> Aeoir>-«i -n Z.-nr, I np moest metn U/fit overeenkomst, zoals die onze rege ring voor ogen staat, voor de be trokken landen ver reikende con sequenties zal hebben, verwacht men DEN HAAG. Afgevaardigden van de regeringen van acht Westeuropese landen zullen op 26 September hier bijeenko men om zich, op initiatief van de Nederlandse regering, te beraden-op het lot van de naar schatting achtduizend vluchte lingen onder de zeelieden van alle naties. Met het beleggen van deze conferentie beoogt de Nederlandse regering, een po- ping te doen om aan deze mensen, van wie slechts een klein deel bescherming geniet, een internationaal vastgelegde juri dische status te doen verschaffen, waardoor zij in overdrachte lijke zin, maar in verscheidene gevallen ook letterlijk, weer vaste grond onder de voeten" kunnen krijgen. In de uitnodiging aan de zeven an den beeft de Nederlandse rege ring drie vraagpunten gesteld, waarop de conferentie een antwoord zal moeten geven. In de eerste plaats j zal moeten worden vastgesteld, wel- ke zeelieden kunnen worden be- schouwd als vluchtelingen, die direct of indirect bescherming van een eventuele overeenkomst zullen ge nieten. In aansluiting daarop zal moeten worden bepaald, welke staten in ver schillende soorten gevallen de be scherming van deze mensem op zich /.uilen nemen. Ten derde zal moeten worden vastgesteld, wat die be- -.cherming precies zal inhouden. Aangezien het stuiten van een Stede feest in Veere 'voningin Juliana in haar markiezaat VEERE Gisteren en vandaag >crt ons stadje zijn 400-jarig bestaan, -ierhonderd jaar geleden verhief kei zer Karei V Maximiliaan van Bour- gondië, de heer van Veere. tot mar kies en ,,ztfn stad en heerlijkheid" tot een markiezaat. Dat is zjj nu nog en Koningin Juliana is de mar kiezin. Gisteren is 2>j gekomen om aan het stedefeest deel te nemen. Zij kwam Vrijdagavond in Mid delburg aan, waarna zy aan boord ging van een* vissersboot om buiten om de haven binnen te varen, waar prachtige gepavoiseerde en versier de jachten en vissersboten lagen te pronken. De schipper van de mooist versierde boot ontving van de Ko ningin een medaille. Toen de lichtjes gingen branden, werd Veere een droomstadie. Het feest wordt vandaag voortge zet met de onthulling van een. ge denksteen in het huis van Adriaan Valerius, de Veerenaar, die o.a. de bekende „Gedenckclanck verzamelde. Zonder vaste «al Hotel' te Noordwij k na brand toch weer open j Er zijn zeelui-vluchtelingen, die in geen enkele haven van boord mo gen cn dus nooit vaste wal onder de voeten krijgen, omdat hun schip 1 geen havens aandoet, waar zij mo gen passagieren. Niettemin dit I zijn uitzonderingen. Het percentage „schrijnende gevallen" onder de vluchtelingen-zeelieden is echter slechts klein. Veertig procent van hen geniet wel een zekere bescher ming van een of ander land. al ver schilt deze bescherming vaak van geval tot geval, zodat dc hele situa tie uiterst verward is geworden. Vijf. en twin tig procent geniet geen en kele bescherming. Vele van deze zeelieden leven reeds zo sinds het cmde van de tweede wereldoorlog. Maar doordat deze materie zeer moeilijk va it te overzien, is pas in -1953 de voile aan NOORD WIJK AAN ZEE Zo- wetten van U niet, dat op de Haagse conferentie dacht er op gevestigd, dankzij een direct concrete resultaten zullen Nederlands initiatief. A-A als men weet. teisterde de avond van 4 aezei een brand het Rcmbrandthotel. Het zag cr j toen naar uit. dat het hotel dit jaar niet meer geopend zou kunnen worden. Met medewerking van een hele staf personeel is het echter toch i gelukt, twee weken na' de brand j ongeveer de helft van het hotel I weer bedrijfsklaar te hebben. De opening zal hedenavond enigszins feestelijk geschieden. WENEN. Radio-Praag heeft het overly den gemeld van Vaclav NO DE meest geïnterviewde man van j Genére is op het moment de speeU t aoedwinkelier, die aan Eisenhower l drie poppen heeft verkocht voor zijn j kleinkinderen. Hij laat jc, op ver- zoek, zien wat de president heeft uit- t gezocht cn haalt de verkoopster er rooreerst nog niet af. Als dat zal^an nog verklaart, dat Ike op komen, is het Amerikaanse khaki f}pt standpunt stond, dat jongens jon- daarby veruit favoriet. getjespoppen en meisjes meisjespop- Enige sensatie verwekte de ver- pprt begeren. De hoge klant vervulde dwijmng van uc uiepe Duitse helm. j grootvaderlijke plichten onaan- De Duitse experts hebben erkend, nekondigcZ. maar-waarlijk met onop- dat zij in dit opzicnt de mindete zijn gemerkt, loant Ae telelenzen der foto- geweest van de vroegere vijanden, ^rafen, die zijn huis onafgebroken Zij hebben nu de Belgische helm ge- bespieden, hadden hem natuurlijk w adopteerd en zullen deze half uit zien vertrekken, zodat in de speet- BONN" Dc eerste twee militaire uit plastic laten vervaar- goeduimkcl bijna honderd camera- etten nu, W-DulWuid >Uu «Weren 5ig0"-..?.?3f™t05?P heett mcn loor naman pnciisch i i ook door de Bondsraad aanvaard en "?f; H®1"1 zij kunnen nu worden afgekondigd. de petten van óffieieien cn onder hoofdzaak vastgehouden ouds bekende modellen. aan de sek, de Tsjechoslowaakse minister de dienst eèn katoenen koppel ge Terwijl de Bondsraad de laatste hand legde a*n <1, wellen, werden In hel i 2ullen ze *at lagor c" a°=Pèl<T parlementsgebouw meer dan duizend -W fc cmbleem twee WlrUMWn versehelen np de eer.te, ibSi® de l«Sto8St ce°n zInednieun -uiljrcdoele. Ouitsc solda- v!euge[ dc marmg ,en ana.. Op ten Theodor Blank, de mimater van 8„e hoofddeksels komt voorts eek defensie, llel in een wel eeer eeld- zwart-rood-Boudon kokarde. zame modeshow, de me uwe Duitse soldaten-uniformen zien. Bondspresident Heuss had daags tevoren van het schouwspel genoten en daarbij zijn toestemming tot de gekozen snitten gegeven. De Duitse soldaat van de toekomst zal zich m zyn kleding aanzienlijk onderscheiden van zijn Navo-col- lega's. Zijn normale dienstkleding zal ongéVeer het midden'houden tussen de oude Duitse soldatendracht en de Amerikaanse ..battledress". De Duitse „battledress" zal bestaan uit een kort, los hangend, jasje, waarover tijdens an Arbeid. Nosck. die ook minister van bin nenlandse Zaken is geweest, wa? het enige kabinetslid, dat ook deel heeft uitgemaakt van de tijdens de oorlog te Londen zetelende regering. dragen zal worden. Hetbefaamde muisgrijs van de Duitse soldaten zal voortaan niet tot het uniformjasje beperkt blijven. Ook de broeken zul len voortaan in deze kleur worden uitgevoerd. Een zomerpakje kan er tAdvertentie 1 M LUNTEKEX Er bestond Vrijdag avond enorme belangstelling voor de rede die prof. dr G. C. van. Niftrik uit Amsterdam op de zomercocferen- tie van de C.H.U. heeft gehouden over het herderlijke schrijven van de generale synode der Ned. Hervormde Kerk; „Christen zyn In de Neder landse samenleving". Men mag, zeide prof. Van Niftrik, het herderlijke schrijven niet opvat ten als 'n wet Het getuigt juist van de vrijheid, die de Christen beeft bij het nemen van zyn beslissingen, lettende In het waterloopkundig laborato rium te Delft heeft prof. ir J. T. Thijsse Paul Henri Spaakde mi nister van Buitenlandse Zaken van Belgieen andere ministers met demonstraties aoorpclicht over het. Deltaplan, dat bij dc Belgen nogal wat onrust heeft gewekt in ver band met de waartoe# van Antwer pen vaar zee. Voor het laborato rium poseren v.l.n.r.: minister A1- gera; Paul Henri Spaak; minister Luns: prof. ir J. T. Thysse en H. V. Audenhoven, minister van Open bare Werken van België. IVrvul&i P**U- I denkbeelden, mensen en goederen. Hij diende ook voor deze zaak een Er zal over dit standpunt 'in de geheel uitgewerkt plan Vervolg van (>ag. I niets te zien valt, omdat dit stuk net niet in het model is opgenomen. Dat het in werkelijkheid om een mogelijk alternatief voor het ont zaggelijk kostbare Moerdijkkanaal verried minister Spaak tenslot- naaste toekomst nog wel het nodige gediscuteerd worden. Het verlangen dei volken naar een verkleining van de spanning, een verlangzaming der bewapeningswedloop, is begrijpelijk. Het is ook heel sterk, maar het is een feit dat de Russen bezig waven de bewapeningswedloop tc verhe zen* dsaunt kwam de conferentie van Genève voort Indien deze con ferentie wordt beëindigd m een sfeer van ontspanning, die het on mogelijk maakt dc wedloop voort te zetten, zonder dat één der knel punten is weggenomen, waaronder Europa, door Russische schuld, lijdt, heeft men in ieder geval een kans ongebruikt voorbij -laten gaan. Alles hangt natuurlijk af van de afspraak, waartoe men komt. Tegen deze achtergrond was de bijeenkomst der regeringshoofden i Me Eisenhower vroeg uitwisseling van wetenschappelijke gegevens en van handel. Hij meende dat vooral op het gebied der atoomenergie veel ie doen was: want deze nieuwe energie kon meer dan iets anders bijdragen tot het verhogen van de welvaart van allen. Maar iedereen begreep dat deze plannen, voortreffelijk als ze zyn, alleen zui krijgen m een reële ont spanning. Het is niettemin Kenmer kend voor de stemmingsverandering, c ie deze conferentie tot stand heeft gebracht, dat Eisenhower thans over uitwisseling van atoomgegevens kon praten, terwijl nog niet zo lang ge leden alle wetenschapsmensen, die met atoomonderzoek te maken had den. onder het speciale zoeklicht van McCarthy vielen. op het gezag, overeenkomstig Gods woord. Doch het rept niet van dwang of sancties en daarin verschilt het van het. mandement der R.K. bis schoppen. Het neutralisme, de mening, dat geloof en politiek niets met elkaar te maken hebben, wordt in het schrij ven ten sterkste veroordeeld, maar ook wordt het onjuist geacht poli tieke keuze en geloof te vereenzelvi gen. Er is. betoogde spreker, in de hou ding der met-kerkelijken ten opzich te van het evangelie smds de vorige eeuw veel veranderd. Er is een zoe ken naar meer houvast en nu houdt de synode ons de plicht tot het be trachten van solidariteit, voor ogen. De Christen moet bij elke keuze voor zichzelf verantwoord zijn ten opzich te van het evangelie, doch mag daar om de ban nog niet uitspreken over hen, die anders kiezen. LAREN. Te zijnen huize In Blaricum ie Donderdagnacht na een •ziekte van enige maanden op 63- jarige leeftijd de heer L. Verwoerd overleden, die o.m. voor de regering de reorganisatie van Polynonm in Bunschoten heeft bewerkstelligd. De heer Verwoerd was eigenaar van leerlooieryen in Nederland en Duitsland en voorts van de Han delsmaatschappij Rosenberg te Am sterdam. In de 1c „Fran" Ursufti Schmidt, een 20- jarige Duitse, aan haar werkgever de Russische geheime dienst bekend als ..Garbo" lacht de foto grafen ia een gang uaa hei ge rechtsgebouw te Frankjort, a'oar zijverdacht van spionnage terecht moet staan, vriend el ijk toe. La ter, op de terechtzitting, verklaar de si? onschuldig te zijn aan het haar ten Zastg gelegde: namelijk het doorgeven uan militaire in lichtingen. die zij uir hoofde van haar betrekking typiste op een Amerikaanse luchtbasis had verkregen aan de Russen. Maar zij kon de rechters niet overtui gen, Uitspraak: een jaar en vijf maanden gevangenisstraf. te zelf na afloop van "zijn bezoek. niaar imat'S interessant. Men sprak y~t j* 1 i 1" i Op de vraag of hij de waterweg over het laatste punt, de vormen OHndldHlClllllStCH VOOF -van contact tussen Oost en West, J Eisenhower. Eden en Faure gaven dezelfde denkbeelden ten beste. Eden vroeg voor westelijke t Rusland eenzelfde vryheid ais Russische in Engeland hadden Hij miemde ook het touns- me als bron van contacten en hij door het Delta-gebied had bekeken, gaf hij een ontwijkend antwoord, maar toen hij even later zei. dat hij °n»e met minister Luns eigenhandig do l peslc - -« sluis in het Volkerak had mogen J 5" £L.?Vs?ant* plaatsen gaf hij zich 'bloot, Prof. C. G. Jung, de wereld beroemde Zwitserse psychiater, wordt Dinsdag 36 Juli tachtig jaar. Hij is de laatste nog levende figuur van het drietal Freud, Jung en Ad- ter, dat de wetenschap der psycho logie en psychiatrie met grote stap pen vooruit heeft gebracht. Aan de naam Jung zullen vooral de begrippen „complex", „libido" en „collectief onderbewustzijn" verbon den blijven. Hij werkte zes jaar nauw met Freud samen, maar sloeg daarna, eigen wegen in. Zijn grote werkkracht heeft hem in staat gesteld, naast zijn eigenlijke werkterrein een zeer veelzijdige kennis op te doen. Zo is hij o.a. een goed kenner van de klassieke lette ren; de mythologie beheerst hij als weinig anderen, en hij spreekt vloeiend vier moderne talen. In de jaren na de tweede we reldoorlog heeft Jung zich beziggehouden met de psychologi sche zijden van de alchemie. Zijn werk onderscheidt zich van dat van Freud o m. door de belangrijke plaats, die hij aan de religie toe kent. GENEVE De besprekingen te Genève tussen vertegenwoordigers van Engeland Frankrijk en Ameri ka over de in Vietnam te houden verkiezingen, hebben er toe geleid, dat men tot een gemeenschappelijk scandpunt is gekomen Deze kwestie was onder meer bet onderwerp van bespreking geweest van de drie Westelijke ministers van buitenland se zaken- De* Zuid-Vietnamese premier Diem, heeft geweigerd de verplichtingen van de Fransen over te nemen be treffende de verkiezingen ter her eniging van het «and omdat zijns inziens de Vietminh communistische belangen laat voorgaan boven de landsbelangen. De drie Westelijke mogendheden zullen nu trachten besprekingen tus sen Noord en Zuid te doen houden en men zaj Diem duidelijk maken, aar de Franse handtekening van de praciisch de hele inboedel hepen, tcnoijl btitten enige duizenden Geneefse voorbijgangers samendromden en harteiyïc applau disseerden toen Ike, met zyn tou- chante aankopen onder de arm te voorschijn kwam. Hoe loopt de conferentie?" vroeg een man, die met zijn dne kinderen toevallig vooraan stond. „Heel vriendschappelijk tof nod toe." antwoordde de president, ,Jk erg tevreden." .Fine,'' riep de man enthousiast en ._.!dr Zij» kinderen aptillrn voor een historisch handje, maar de president teas al. omstuwd door zijn zó uit een i gangsterfilm meegelopen bodyguards op weg vaar zyn ouderwetse auto, model 1.940, dezelfde namelijk, d»c hij tijdens dc oorlog in Europa gebruik- te. De Zwitserse pa zette zijn kind Weer op de grond. Hij was, zo ver- j telde hij m\), icerkzaam op een Ge neefse handelsonderneming en schreef dagelijks Engelse brieven. Ironie van het toeval: een. doodgp- I teonp kantoorbediende lukte, waarin dr fine fleur run d» politieke ice- reirfpers, thans aangegroeid tot 1500 1 man. nu-f vermocht te slagen een persoonlyfc interview met de presi- der.t. Ik geloof niet, dat er op een plaats m het unv:ersum door zoveel capa bele man uren en harde valutas ioor- den ue Pk tuist dan deze week in Ge neve Want dit is jOTtrnaiistiefe gesproken een zeer vreemde con ferentie. Dagelijks wordt hier voor tonnen t-crtelefoneerd. vcrtelexd en verdmeerd. De inrichting van het pershuis alléén kostte de slad Genève meer dan een half millioen. Service genoeg dus, maar het enig essenttele, dc eigen waarneming, kan men de pers niet geven, aangezien de Grote i Vier alles achter gesloten deuren doen en hoogstens'te voorschijn ko men voor een plaatje, U hadt. ze moe- ten zien, zoals ze daar op tuinstoel tjes voor het Palais des Nations zaten. ..Shake hands. Shake hands," brul den de iotografen Eisenhower stak zijn hand een eindje in de richting ran Faurc, links van, hem. Maar je zag hem denken: ,JVee. dat i$ onvoorzichtig, want Aan moet ik straks ook met Boclganin." Die zat namelijk rechts. Hij trok zijn hand weer terug, stak 'm in de lucht en begon stralend te wuiven, regen ipoiand die er niet was, Boelgam'n, verliefd, overhangend, volgde zijn voorbeeld. Faure zat cr een beetje vreemd bij ev Eden wist iccf gerou tineerde acteurs in de practijk heb ben geleerd: jc moet je niet te veel bewegen in zo'n situatie, dan kom je er altijd goed op. Toen de koerier met de telegrammen langs kwam, stonden de Grote Vier op en gingen tueer naar binnen. De fotografen had den hun voer gehadDe schrijf'jour nalisten kregen het later, op de pers conferenties, van de officiële woord voerders. Het mooist is altijd de Amerikaan se „briefing" uan James Hagerty, na mens Eisenhower, een fikse man. die tijdens het vragenstellen toch veel weg heeft van Da mei in de leeuwen kuil. Want Amerikaanse journalisten zijn bijzonder woelig. Zo'n debat gaat zo: Hagerty deelt de agenda mee, waarover de Grote Vier het eens ge worden zijn cn een der reporters vraagt: „Jim. waren de Bussen het op eni gerlei wijze oneens met deze agen da?" Hagerty: „Kij keens Chuckik heb gezegd dat de Vier deze agenda heb ben vastgesteld en verder ga ik niet." Vraag: ,.Maar is er geen enkel be zwaar tegen wat dan ook gemaakt?" Hagerty: „Ik ga niet verder dan wat ik gezegd heb." Vraag: „Kunnen we het woord unaniemgebruiken?" Hagerty: „Ik heb gezegd dat de vier ministers van Buitenlandse Za ken bijeen zijn getoeest om de agen- rige faar bindend is voor de opvol ger van het Franse gezag. MdoertenHe IM.f Er is naar het oordeel van des- kundigen geen twijfel aan, dat de hoopte, dat het mogelijk zou wor- vaanveg van Antwerpen naar de I ?5.!l..re'z.cl1 n?ar Rusland te organi LONDEN. Dc raad van de West-Europese unie heeft gisteren besloten, dat de vojksstemm?ng m het Saargebied moet worden ge houden drie maanden nadat de nieuwe wetgeving be treilende oe vrijheid van politieke partijen van kracht is geworden. Deze nieuwe wetgeving, op basis waarvan Duitse partijen actief zul-1 len mogen zijn in de Saar. zal, naar wordt verwacht, volgende week van 'kracht worden. In dat geval zal de volksstemming dus eind Oc tober moeten worden gehouden. Rijn, als gei-olg van uitvoering van het Delta-plan, belangrijk zal ver beteren. Door de verdwijning van de sluis bij Wemeldinge blijft het aantal sluizen, dat de 'scheep vaart moet passeren, gelijk, als de Volkeraksluis er komt. Maar het grote nadeel van de getijstroom voor de scheepvaart zal vervallen. Er zal dan een stabiel binnenwater zfjn mei vaste waterstanden. Belangrijk is intussen, dat dit binnen het raam van het Detla- plan niet de entge oplossing voor de vaarweg van de Westerschclde naar het Hollands diep is. Een deskundi ge verklaarde, dat ei' nog andere mogelijkheden denkbaar zijn, die in Thysse's model gedemonstreerd konden worden. Of dat geschied is, konden wij met vaststellen. Tot de- I seren. die niet door de Russische ■eaering werden gecontroleerd. Faure sprak over uitwisseling van ÖvluiO DEN HAAG. gisteren in openbare zittmg gecon- stateerd. dat de mgedoende lijsten van candidaten voor de verkiezing i van de leden van de Eerste Kamer _een gebreken vertonen. De lijsten werden dus geldig verklaard. sterdam. In de loop der jaren heeft hij verscheidene problemen voor de regering tot oplossing gebracht, In 1953 diende hij de regering van ad vies over Polynorm hetgeen er toe leidde, dat hem de reorganisatie werd opgedragen. In 1939 werd hij benoemd tot directeur van het Rijks bureau voor huiden en leder. Zijn vele verdiensten voor ons staanb3ar is de Rheumo.aoti, land zyn tot uitdrukking gebracht m De kiesraad heeft j zijn ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ook op sportgebied heeft de heer Lo Ver woerd grote verdiensten ge had. Als oprichter van WA (Am- Jol ne c ranse nanaiesening van ae A_ conferentie van Genève van het vo- Tl't stprdam» kwam hij later via de toenmalige Amsterdamse voetbai- i bond in "het bestuur van de latere K.N.V.B.. die hij van 1913 tot 1923 diende als commissaris. In Novem ber 1923 werd hij erelid van de KNVB voor zijn grootse werk bij de financiering van de Olympische Spelen in Amsterdam. De financiën van de KNVB hadden altijd zyn Koop zelf ook Rheuma-ver rassin gscouver- tjes. Uw winkelier heeft zei Gjgk. Mir, v. Just. 22-II-'54-LO 520/052 AMSTERDAM In een plechti- G. Hop. in dienst van Prinses Wil- ge bijeenkomst in bet Amsterdamse helmina. door een militair voertuig Concertgebouw hebben vrienden rn ernstig werd gewond, heeft dc Pnn- parlijgenoten vanmorgen voor de ses bij monde van haar particuliere laatste maal afscheid genomen van secretaresse de minister van Oorlog Prinses Wilhelmina vraagt; voorzichtigheid van militaire chauffeurs i DEN HAAG. In verband met! vow ui_ linuutJJ het bevorderen van veilig verkeer! bijzondere "aandacht en volgens zijn en naar aanleiding van een aanry-plannen is het financiële beleid van dins op 18 Juli op de Aerdhmsweg ds KNVB voUcdis SESaneerd. Tot onder bdnel. waarbij de wegwerker 2ijr, overlijden de heer Lo Ver- li Hnn -m riionet. ran Pnncoe Wil- J J .7. woerd voorzitter van de financiële conufnssie van het N.O.C. en hy da. Goed verder kan ik niet gaan." Vraag: Kunnen we schrijven, dat er het eerst over de hereniging van Duitsland gepraat zal worden?" Hagerty: Dat kun je schrijven, maar denk er om, jc vraagt nte nu tef« te zeggen over dingen, die nog niet gebeurd zijn." Vraag: „Het is toch het. eerste punt van de agenda." Hcgc.rti;: „liet is hei eerste punt van het lijstje met punten dat ik jul lie verstrekt heb en dat neem ik aan ook door de Fransen, de En gelsen en de Russen verstrekt wordt. Nou, een verdergaand antwoord kan ik niet geven. Maar tk geloof dat het een heel bekoorlijk antwoord is." In deze trant gaar het meer dan een uur lang voort. Nee, ik ben toch erg blij, dat ik niet de heer James Hagerty ben, doch domweg Kronkel. heeft zijn plan. „Een vrouw is minstens honderd van, de ergste ver- keersoocTtreders te ergheeft zon der twijfel het gemeentebestuur van het Amerifcacn- kunnen beleven dat I ^e ^ytadye Cicero bekend als het „NOC- What, is in a na- Koos Vorrink. Staande bij dc met bloemen be dekte baar van de gestorven geest verwant en makker, heeft prof. or. W. Banning in een korte cn tref-; ze andere mogelijkheden behoorde fende toespraak de gevoelens vvr- niet het Moerdijk kanaal zoals het tolkt, die hem bezielden op het mo- werd ontworpen, want dit valt ^bui- incnt., dat zoals hy zejde het ..zocht, zyn bezondere aandacht te schenken aan het doen betrachten va nde nodige voorzichtigheid door bestuurders van militaire voertui- sen. dubbeltje", om het NOC uit 'finan- i gedacht^toen cicle moeilijkheden te helpen, door de algemene vergadering werd aan genomen. In 1954 verleende het NOC hem het ere-Iidmaatschap. kader van het model ir. stoffelijk overschot van Koos Vor rink werd uitgedragen uit het mid den van de partij, die zo ontzaglijk veel aan hem te danken heeft. Hij sprak over dc bewegende kracht van dit thans afgesneden leven, over zyn nimmer aflatende wil tot daad en over de tegenstelling tussen ..droom en daad", die ook voor jere leidersfiguur zo bijzonder smartelijk is geweest. Hij eindigde met net woord, dat wie zó als een fakkel heeft geleefd als Koos Vornnk. he- kan gaan in vrede. Na hem voerde de minister-presi dent dr. W. Drees het woord, iie o.m. herinnerde aan datgene wat Vorrink in de geschiedenis van de de hand van het schaalmodel van socialistische beweging in ons land prof. Thysse var, de houdbaarheid voor zijn partij betekend heeft. Hij van de Nederlandse stelling willen i herinnerde aan de bezieling en de overtuigen. Of hel bezoek tot dit stimulans, die hij voor zijn geesx- ten het Delft. De Nederlandse regering is van oordeel, dal in het licht van deze mogelijkheden tot wezenlijke ver-1 betering van de vaarweg van Ant werpen naar de Rijn, het een gi- gantische verspilling van geld en goede grond zou zyn. om daaimaast nog een Moerdijk kanaal te graven. Zij heeft gepoogd, de Belgische re gering van de juistheid van dat standpunt te overtuigen. In verband daarmee hebben de Belgische minis-1 Iers Eduard Anseele. minister j van Verkeer was door ziekte jam-1 mer genoeg verhinderd zich aan 1 a resultaat zal leidrn i in Augustus 1 'cnvantca is geweest in de donkere VATICAANSTAD- De paus on- cergaat op het ogenblik opnieuw een behandeling met infra-rode stralen wegens gewrichtspijnen in de rechterschouder. De 79-jarige Paus heeft de laatste gische zijde de belangstelling voor kingsplechtigheid droeg twee jaren al verscheidene keren j het Moerdijkkanaal ook aan het i Reumer het gedicht „De Paasbeu- uit Haarlem. HAARLEM Na een gecompli ceerde au to botsing op de Haarlem- behandeld ie zyo, naar huis terug keren. Een lege vrachtwagen van een Amsterdamse firma passeerde een andere naar Amsterdam rijdende (onbekend geblevenvrachtwagen. Deze laatste zou niet voldoende rechts hebben gehouden, zodat de het Lorraine Straka aanstelde tot de eerste motor-poli- tievrouw ter we reld. IVant het maakt een kemels- breed verschil of een bars-kijkende man-in-uniform te gen je buldert: „Man. je ruikt naar alcohol, zó ben je een gevaar op de weg" al heeft hij ook nog zo gelijk! of dat Lorraine haar vinger, moe derlijk-bestraffend voor je van schaam te blozend gezicht opheft en zegt: „Jongen, jonge n, was het feestje niet té gezellig? En. heb je, vóór je vreg reed, wel gedacht aan alle kinderen, eerste vrachtauto te veel naar links dfe_op^de teeg spelen en niet weten'. moest uithalen. Op de drie ba a ns-wee kwa i&'wdk: auur dat een regeringscommissie heeft S^dyxseerd een soort eenheidsprijs van vast te stellen. En omdat dit stellen. En omdat dit een hele bom duiten is. zou een afb». moeten blijken, tijdens de formele j jaren van de crisis, en schetste hoe merweg ter hoogte van het Geuzen- onderhandelingen die dan weer zul-1 hy steeds het vertrouwen len worden hervat. Niet ongunstig 1 daadkracht van de democratie wist is in dit verband, dat 'er tekenen te versterken, zijn die er op wijzen, dat aan Bel- J Aan het begin van de de j veld moesten gisteren twee ernstig gewonden naar een ziekenhuis in Amsterdam worden vervoerd: de 38- herdeo- j jarige mevrouw W. van Asperen en Wanda I de 27-jarige mej. G. M. Beuk, beiden geklaagd ever deze pijnen. i verflauwen zou zyn. vel" van Margot Vos voor. Twee licht gewonden konden, na of je links of rechts zult'passeren'. «jij uk uriBUHaiis-wvK kwarn e<»n °°_rNfj dan .(misschien) op adnbfwlfnsu-ami ":- stroom van verkeer uit de tegenover. I JJL„ hT ;'e e,n $meeht om Kom hier erejs om*:: ï°n* gestelde richting en de passerende .Pn' *erwijl je, als hef een ge- vrachtauto botste m volle vaart legen agent is, bititfensmeutds héél S Osages-indjanenl een personenwagen, die bestuurd jwoorden prevelt. - voKs anes eli fJderZ^ hU" werd door mevr Van Asperen. Een deloos stuk grond toeeewS?<»n kleine stationcar, bestuurd door de j ®l^0Ae .vrftlwln Amerika steeds reservaat m Oklahoma Nu blijkt dat 60-jarige heer J. Roem uit Haarlem, S haar ster rfi-^ri k£ Ln Nlgeria dj' Plekje olie en aardgas bergt". De ™eakIemdienleIISeVOlEe f?A? Klem' namelijk bijzonder duur geworden, zó Osages feest vieren?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2