Ipsa De Graafs C D Ju hileum wedstrijd GTB-combinaties spelen gelijk tegen SVV VOOR F 57.000,- Bevolkings-registratie wordt gemechaniseerd 9ïuiidfdm Postduiven vlogen weer INTERNATIONAAL CIRCUSFESTIVAL Uitbreiding van Nieuwland De Straatvoetbal competitie HONKBAL Nieuwe industrie Schiedam 2 won van Hülegersberg Aankoop van pand WALDO-TAXI .Citograf geeft snel antwoord op velerlei soort vragen Burgerlijke Stand CRICKET Hermes-DVS slaat liet Enschedese RW. Brilliant batten van Bailïey Gymnastiek-lokaal Tuinkan verbeterd Automaat vernield T rein -machin i st als koeienredder Biiiisssiisissa AGENDA Jamborette gaat niet door Belangstelling is te klein Ongevallen Centralisatie GEB afd. Noord Vrouw overleed na aanrijding SCHIEDAM DINSDAG- EN WOENSDAG RECLAME 1.09 0.69 1.19 1.19 1.55 NIEUWS TREKT ALTIJD, IEDERE DAG met MENSEN - DIEREN - SENSATIES Europa's ENIGE zesmasfencircus VAN BEVER Maandag 25 Juli 1955 GTB heelt Zaterdag j.l. in het Volkspark ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan bij uitstekend weer haar- JubileurmvedstrijdeD tegen SVV combinaties kunnen spelen. Jammer was het, dat twee spelers ■wegens een ongelukje vroegtijdig het .veld moesten verlaten. De wedstrijd tussen de GTB comb, en een SVV comb, werd in de beste verstandhouding gespeeld. GTB begon met een licht over. wicht en na een kwartier spelen nam GTB de leiding. SVV, niet ont moedigd, speelde rustig verder, maar de goedopgezette uitvallen waren te doorzichtig om succes te kunnen boeken, zodat de rust met een 1—0 voorsprong voor de Jubilerende ver eniging in ging, Na de rust had SW spoedig suc ces 1—1, Zelfs wist SVV Qe leiding te nemen maar de vreugde was van korte duur, daar GTB de balans weer spoedig in evenwicht bracht. Uit een goed opgezette aanvel kwam de bal bij de vrijstaande rechtsbuiten die zich geen ogenblik bedacht om het leder langs de SVV keeper te jagen. Nadat SVV nog twee maal en GTB nog eenmaal het net had doorboord, kwam het einde met gelijke stand 4—4. Ook het eerste team Daarna was het de beurt van GTB deed belanden, kroop kort voor de rust GTB door het bekende oog van de naald. De keeper was reeds ge passeerd doch de rechtsback wist op het juiste moment redding i bren gen. zodat de rust met blanke stand aanbrak. Na de rust het zelfde spel; om beurten moesten de verdedigingen handelend optreden om doelpunten te voorkomen. Het vertoonde spel was het aankijken ten volle waard, daar er aardig werd gecombineerd. Zo verstreken de laatste minuten en toen scheidsrechter voor de laatste maal had gefloten, was de stand nog dubbel blank. IVz millioen gevraagd De directeur van Gemeentewer ken bericht, dat, in verband met de bouw van 560 woningen tus sen de Burgemeester van Haaren- laan. Burgemeester Honnerlage Gre- telaan en de (nieuwe) Damlaan, spoedig dient te worden overgegaan tot aanleg van een ter.plaatse ge- projecteerde straat. Hiervoor zal 1. Voor de aanvang van de wedstrijd moeten worden beschikt over een bood de SVV-aanvoerder do collega bedrag van 1 950.0QO.inbegrepen bloemen aan. waarop de GTB-voor- (Advertentie IM.) xitter het SVV bestuur hartelijk dank zegde voor hun medewerking. Hij wenste tevens de spelers een pret tige wedstrijd toe. GTB stolde zich, nadat de scheidsrechter voor begin nen had gefloten als volgt op: Doel: v. Eijk; achter; Kraan, Ver kerk; midden: Boes, Burger, Valk; voor: de Wit, Dekker, Serbers, de Roo, de Jonge. De talrijke bezoekers hebben niet alleen van het mooie weer. maar ook van deze sportief gespeelde wed strijd kunnen genieten. De elftalllen waren volkomen aan elkaar ge waagd. Nadat eerst de GTB midvoor alleen voor de SVV keeper was ge komen, doch de bal in diens handen Vrijdag prijsuitreiking Dit is de laatste week van de straatvoetbalcompetitie. Over het ge heel genomen is de competitie op een vlotte wijze afgewerkt. Dit was mogelijk, omdat de heren V/. Bras— D, de Jager en N. O verdam regelma tig als commissieleden op het terrein aanwezig waren. Vrijdagavond 29 Juli na afloop van de wedstrijd PPSC—Gecombineerd Straatvoetbalelftal voor de wissel- prijs, worden ook de prijzen van de A-, B. en C-afdeling uitgereikt. Het programma voor deze week luidt: Maandag 25 Juli, afd. C: KMD—DWO 2 x 6.45 uur; Jona thanDDB 6,45 Uur; ODV-— Steeds Vooruit 6.45 uur; JonathanCQJ 7.30 uur; Steeds VooruitDDB 7.30 uur. Dinsdag 26 Juli afd. C: DGLr—ODV 6.45 uur; Steeds Voor uit—DSB 6.45 uur: KMD—DW 6.45 uur; ODV—DSB 7.30 uur: KMD— Steeds Vooruit 7J0 uur; COJDW 7.30 uur. Woensdag 27 Juli, afd, C: DWO—ODV 6.45 uur; DSB—DDB 6.45 uur; DW—COJ 6.45 uur; DWO —DSB 7.30 uur; DVO—ODV 7.30 uur; Jonathan—KMD 7.30 uur. Donderdag 28 Juli, afd. C: Jonathan—DSB 6.45 uur; Steeds VooruitDWO 6.45 uur; DSBDGB 7.30 uur; DWO—COJ 7.30 uur. Vrijdag 29 Juli, afd. C: Steeds Vooruit—DGB 6.45 uur. Schiedam 1-HFC 2 10-3 Schiedam l heeft gisteren door een 103 overwinning op HFC 2 de achterstand welke het had op Spar ta 2 en SVV een heel stuk ingelo pen, Schiedam heeft nu 17 punten Uit 11 wedstrijden terwijl Sparta 2 en SW elk 18 punten uit 12 wed strijden hebben. Zondag a.s. ont vangt Schiedam RCH en kan het dus op de Boshoek gaan spannen. Na de eerste inning had Schiedam reeds één punt voorsprong welke echter in de 2e inning door HFC werd ingehaald. In de derde inning kon Schiedam door goed slagwerk en het minder goede veldwerk van de tegenpartij nog weer 5 lopers binnen krijgen. Toen HFC aan slag kwam ging het er op gelijken, dat deze voor sprong misschien nog teniet gedaan zou worden, aangezien al spoedig 2 man binnen waren. Verder kwam HFC echter niet. In de overige vier innings behaalde Schiedam resp. O, 2, 1 en 1 punt waar tegenover HFC geen enkel punt kon stellen. De Schiedamse werpers noteerden: 12 x 3 slag. 7x4 wijd. 11 x honk- slag. 3 x vang cn 5 x fout. Bij HFC waren de cijfers: 9x3 alag. 8x4 wijd 5 x honkslag, 4 x vang en 6 x fout. Schiedam 2-Celeritas 1 5—6 Het tweede negental van Schie dam heeft het er minder goed af gebracht dan het eerste. Het zag er in het begin niet naar uit want nadat beide ploegen na de eerste inning elk 2 punten hadden,.scoorde Celeritas in de tweede inning nog J punt. In de 4e inning had Schie dam meer geluk en bracht de stand op 43, Na de öe inning was de stand weer gelijk doordat Schie dam slechts 1 punt en Celeritas 2 punten scoorde, In de laatste in nings behaalden de gastheren geen enkel punt. waartegenover Celeritas in de 6e inning nog 1 punt noteer de. juist voldoende om de overwin ning te behalen. De Schiedamse werpers noteerden: 9x3 slag, 11 x 4 wijd. 5 x honk- slag, 6 x vang en 5 x fout. Celeritas noteerde: 11 x 3 slag, 10 x 4 wijd 5 x honkslag, 4 x vang en 4 x fout. De heer F. C. 3. Deppe heeft zich tot Schiedams college van B. en W. gewénd met het verzoek een. ge- «deelte van bet industrieterrein, ten westen van de Schie bij de brug bij „Huis te Riviere" groot '2220 m2r te mogen huren voor het vestigen van een machinefabriek en een construc- tiewerkplaats. B. en W. hebben hiertegen geen bezwaren en zuilen het voorstel de raad voorleggen. de kosten wegens materialen, beidslonen, transport, plantsoenen, toezicht en tekenwerk, onvoorzien en algemene kosten. De directeur meent dat ten be hoeve van de straafaanleg en riole ring in 't Uitbereidingsplan Nieuw land ten laste van de kapitaaldienst van de begroting van bet Grond bedrijf voor het lopende dienstjaar nodig'is een crediet tot voornoemd bedrag. Vervolgens zal blijkens de door de directeur van de Technische Be drijven verstrekte gegevens een crediet van f 696.500. nodig zijn. t.w, 294,100 voor de gas-, 138.000. voor de water- en 264.400.voor de electriciteitsvotfrziening. Deze bedragen koomen ten laste resp. van de Gasfabriek, de Drink waterleiding en het Electriciteits- bedrijf. In totaal zal derhalve nodig zijn f 1.646.500. Doordat Schiedam 2 Zaterdag van Hillegersberg met 4—3 heeft gewon nen, zal nog een halve competitie gespeeld moeten worden voor een plaats in de res, 3e klasse van de KNVB. Door deze overwinning heeft Schiedam 2 ook 6 puntenbehaald evenals C.R.C. 3 en Aeolus 2. Hil legersberg 2 is uitgeschakeld, zo dat eerstgenoemde 3 verenigingen nog eenmaal tegen elkaar in het veld zullen moeten komen. Ten behoeve van Technische Be drijven wil de gemeente overgaan tot onderhandse aankoop van bet pand Nieuwe Haven 17. Dit pand, ter grote van 63 m2. is voor de verdere afronding van het fabrieksterrein van de Technische Bedijven van belang. Over de koopprijs is overeenstem ming bereikt, n.l. op een bedrag van 2.500. Voorlopig kan de wo ning bij de tegenwoordige bewoner, in huur blijven voor de nu gelden de huurprijs van 5.75 per week. (Advertentie LM.) 67570-69915 15 NIET TE EVENAREN ZjJ, die deze winter toch tot het aanschaffen van een nieuwe deken moeten over- overgaan, kunnen in deze Opruiming een gewatteerde deken kopen voor een prijs, die méér dan acht gulden lager is dan normaal. Wapt een van de grootste dekenfabrikanten, die iedere dag opnieuw zlfrt voorraden sn de magazijnen zag groeien, verkocht ons uit ruimte nood zijn mooiste twee persoons gewatteerd e de kens, gevuld met lichte, warme wollen watten- In plaats van zijn machines stop te zetten, met alle schade van dien, verkocht hij ons zijn hele productie. Daarom koopt U nu gewat teerde dekens, overtrokken met glanzende zijde en een zig-zag stiksel in moderne b'ok-motieven, waarvan de normale prijs 26.90 is, voor nog geen negentien gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze gestikte dekens voor ruimte- rood prijzen, in de kleuren groen,goud en terra, maat 4 O 'W 160x210 cm, BX voor 9 sr 0 Géén postorders. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29160 EDE RE MAANDAGMORGEN GEOPEND De bevolkingsboekhouding is sinds 1936, iiï welk jaar het per- soonskaarienstelsel werd ingevoerd, in grote mate geperfectionneerd. De invoering van dit stelsel bete kende, vergeleken met de voordien in gebruik zijnde gezinskaarien, een grote verbetering. Toch, hoe geper- fectïonneerd onze Nederlandse be volkingsboekhouding sindsdien ook moge zü«, aan het verkrijgen van gegevens daaruit zyn grotp bezwa ren verbonden. Omtrent individuele personen kunnen gemakkelijk ge gevens worden verkregen, doch zo dra wordt gevraagd naar totale ge gevens betreffende een bepaalde categorie van personen, bjjv. alle kiesgerechtigden, alle nieuwe leer plichtigen, alle voor de dienstplicht in te schrijven personen, alle per sonen beneden een jaar ter uilvoe ring van de Inentlngswet, alle vreemdelingen, stuit men op moei lijkheden van arbeid cn kosten. Daarbij komt nog. dat alom in den iance een streven merkbaar is om uit de bestaande bevolkings- administratie steeds meer gegevens j te putten, waaraan men vroeger niet gedacht zou hebben. Steeds groter wordt de behoefte aan so ciografische gegevens, en steeds noodzakelijker wordt het, deze ge gevens sociologisch te verwerken, om de achtergrond te kunnen on derkennen, die de onmisbare grond slag vormt voor een verantwoord verder werken. Men denke bijv. aan de gegevens, die men nodig heeft om het beleid te bepalen ten aanzien van woningbouw, huisves ting van bejaarden, scholenbouw, industrialisatie cn jeugdonderzoek. Met het oog hierop zijn n.l. regel matig gegevens nodig betreffende de leeftijdsopbouw, burgerlijke staat, gezinsgrootte, woningbezet ting. plaats van herkomst bij ves tiging en plaats van vestiging bij vertrek uit de gemeente, enz. De huidige omslachtige cn tijdroven de methode, waarlangs deze gege vens moeten worden verzameld, bergt het gevaar in zich, dat men niet tijdig over de nodige inlich tingen beschikt, of. beducht voor de kosten, het onderzoek achterwege laat. Dat zulks ongewenst is, be hoeft geen betoog. Om al deze redenen is het niet verwonderlijk, dat men gezocht heeft naar een methode, om de j gewenste gegevens snel te kunnen selecteren en snel te kunnen rc- produceren. Een verantwoorde op- lossing heeft men gevonden in de mechanisatie van de bevolkings-ad- ministratie. Hierbij kan men gebruik maken van een installatie, die werkt met licht metalen ponsplaatjes, waarop de gegevens van de inwoners wor den vastgelegd. Op deze plaatjes worden een aantal nokken en rui ters aangebracht, die bepaalde ge- ge veils omtrent gezinssamenstelling. leeftijd, godsdienst, nationaliteit. burgerlijke staat, kiesgerechtigd held enz. aanduiden en tiïe het mogelijk maken bcpaaide tellingen roachi- naai te verrichten en' de uitkom sten daarvan op staten vast te leg gen. Ook kunnen van ieder plaatje Geboren: Frans K. z.v. C. J. vt d. Berg en M. Bergers; Jean B. z.v. J. B. Vermetten en W. C. Schotman; Roelof F. z.v. R. F, Zuidema en C. C. Jung; Margaretha J. JVL. d.v. M. J. Windhorst en M. M. van Gclde- ren; Albert, z.v. N. Koppeschaar en G. Tintel. Overleden: 22 Juli '55: W. M. van Ekris 36 jr vr. van C. A. Voshol; 22 Juli 1955; H. v d. Hurk 61 jr. Captain Stolk stuurde na een ge-over vormde het hoogtepunt van wonnen toss de spelers van „Prinses i zijn innings. Stolk nam (zeer ver- Wilhelmina" uit Enschedé naar de j standig) een meer defensieve hou- wickets. De aanval van de thuisclub ding aan en liet Bailey zoveel mo fmet invallers voor Stahlie en gelijk aan het wicket Op 81 werd wicketkeeper van Voort wijk) werd Bailey gevangen waarna Stolk in ge- toevertrouwd aan Hille en Bailey.zelscnap van Van der Ende zich meer Beide bowlers hadden spoedig sue- op het schoren ging toeleggen. Ook ces, Hille nam met een 'fraaie bal nadat Van der Ende op 102 zich liet het wicket van Van Seventer, ter- verrassen door een langzame bal van wijl Bailey door de verdediging van - de f astbowler Leefünk, ging Captain Tattersall brak (2 voor 17>. De groot-Stolk rustig verder. Met Van der ste stand zonder wicketverlies werd Sloot passeerde hij het totaal van hierna gemaakt door G. v. Heek enP.1V. cn bleef hierbij met een rustige Vondeling. t doch verstandig gescoorde 32 runs Nadat van bowles werd gewisseld I not out. kwam een scheiding. Van Heek, laag i Gedetailleerde cijfers bij de grond door Van der Ende ge- I Innings F.W.: vangen, kon het paviljoen opzoeken.E. v. Seventer. bowledA. C. Bai- Goed fielden fpractlsch alle vangen ley 10: S. Tattersall. bowled M. Hille werden dankbaar geaccepteerd) had 6; G. v. Heek c. A. v. d. Ende—H. v. Het Bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, I vraagt het Gemeentebestuur een bij- drage voor de restauratie en uit breiding van het Gymnastieklokaal j Tuinlaan. Dit lokaal voldoet niet aan de 1 eisen, die aan een Gymnastieklokaal i moeten worden gesteld. Het lokaal i dient te worden vergroot, terwijl I de vloer en de verlichting boogno- 1 dig dienen te worden vernieuwd. I De geraamde kosten bedragen ƒ33161,82. B cn W. stellen de Gemeente raad voor de gevraagde bijdrage te verlenen, Esperant o-agendo Jaudon. Ia 28an de juljo. Ni anko- rau fenos sed propaganda Esperan- ton ciam ebïas. Ne forgesu la kunvenojn en ,.De Tempel". een of meer afdrukken worden ge maakt. B. en W. achten het gewenst voor Schiedam een installatie als hier boven omschreven aan te schaffen. De kosten van aanschaffing van de installatie, met inbegrip van het gereedmaken van de plaatjes, doch behoudens de kosten van de con trole daarop door de desbetreffende afdeling der gemeente-secretarie, bedragen in totaal f 57.000. B. cn W. vragen de raad het benodigde cre diet tot een bedrag van f 57000 be schikbaar te stellen en de begroting 1955 daarmede in overeenstemming te brengen. (Advertentie LM.) Zoete most vao appelen Uw tafeldrank Goed» goedkoop» gezond S C H II DAM De kauwgum-automaat, die aan de gevel van de mekslijterij van de heer B. A. aan het Rozenburgplein hing, is van de muur gerukt en het ruitje werd vernield. Het was de daders kennelijk niet te doen geweest om de kauwgum, want de ballen lagen op straat, maar de ..gelukjes", de metalen voorwerpen, die tussen het snoepgoed in de automaat lagen, waren alle verdwe nen! Zondag is er vanuit Helmond, een af stand van 94 km een wedvlucht gehou den. Voor de Schiedamse postduiven vereniging De Blauwe Doffer werd de eerste duif gelost om 10.45 uur; de eer ste duif kwam om 12.16 35 uur binnen en de laatste om 12 28.26 uur. De uitslagen ziin: l, 25 H. van Gogh; 2. 17. 26 P, v. d. Sloot en Co 3. 24, 43, 45 v. d. Hoeven; 4. 13. 22. 31 Van Deur- sen en Co.; 5 C. Hersbach; 6, 27, 48 J. FJipsc; 7. 36 Hopstein: 8. 16, 28. 41 F. Ciaes; ft, 47 A. de Rouw: 10 G. Breur; tl. 20 J. Broeders; 12 Kerkhof; 13 M. v. d. Sleen; 14 H. J, Brokling; 15 gebr. Lcms: 18. 34 Opijen; 21 A. Boes; 23 P. Kouwcnberg: 29 J. W. Kazenbroot; .30 Van Leeuwen en Co.; 32 W, v, d Kant: 33 H- Dik; 35. 49 Limborgh: 37 B. van Gogh; 38 K. van Loopik on Zn: 39 Nierop; 40 A. van Put: 42 P. Morra: 44 A. van Gogh; 46 A. J. Kazenbroot; 50 Van Oordt. De Postduif Voor de SCV De Postduif waren voor dezelfde vlucht de uitslagen: 1, 21, 64. 116 C. V. d. Tricht: 2. 10. 13. 32. 33. 29, 117 H. v, d. Kant; 3. 24. 59. 128. 136. 151. 174. 178. 179 L. v. d. Men; 4. 7. 8. 19. 37, 43. 47, 56. 153, 156 J. v. d. Waard: 5, 18, 41, 52, 88. 96, 105. 114, 115. 120. 158. 159. 172. 173 L. Borrani: 6. 30. 103 J. Wester- holt; 9. 121. 144 A. Hoeren: 11. 20, 82 L. Verheugen: 12. 38. 125. 134, 338. 152. 166 J. Koogje; 14. 36. 55. 131. 135, 184 A. \an Dongen: 15. 78. 83. 130 J. Doe- jaaren: 16, 46. 50. 68, 81 3. Freij: 17, 22, 108. 118. 132 Fr. Eijkenbroek: 23. 26. 161 H. Enkebroek: 25. 27. 48. 60. 102, 157 H, Crama; 28. 168. 175 C. v. d. Criip: 25, 122. 160. 187, J. V. d. Beek en Co.; 31, 112 Th. Weehe: 34. 63 mevr. Bakker; 35. 40, 57. 58 3. de Koster; 32, 87. 131. 167 A, Vis: 44. 97, 123, 124 K. Muilwijk: 45, 72. 84. 146. 170. 176, 183 A. Dclmotte; 49, 113, 126. 137. 139 J. Put; 51 A, de Man; 53, 67. 91 G. Kiela; 54, 131 J. Ver boom: 61, 75. 98. 106, 149 3. v. d. Windt: 62. 362 J. Tweeboom: 65. 154 M Lameer: 66. 74 C. de Tuinder; 69. 145. 182 A. Maag: 70. 95. 100. 163 F. Koppenhagen: "1 D. Weehe: 73, 77. 79, 86. 90, 140 P. l Hinten; 76. 174 gebr. Harmclen: 80. 181 C. Ver linden; 85. 104, i4i J. Kazen broot; 89, 133 D. Ram: 92. 154, 185 Joh. Chris ten: 90. 142. 150. 105 Brand: 101. 127. 147 Dalhuizen. 180, 186 K. Brouwer; 109. 119 Poelman: 33 K Christen: 388 N. m 't Hol: 364 A. v. d. Tuijn, 189 H. Blom: 110 Gouwcieeuw; 143, 169 A Faas; 177 C. van Wqk. Diploma H. BJondé. De Snelviiegers De F.V. De Snelviiegers aangesloten bij de Bond van Zaterdagvliegers, hield een wedvlucht vanuit Vilvoorde (Bel gië 110 km, met Jonge duiven. Ge lost werd om 12 45 uur. De eerste duif kwam aan om 14.44.41 uur. de laatste prusduif om 15.30 53 uur. Prijswinnaars zijn: 1, 3, 12. 15. 27 Chr. Zweistra; 2. 20. 26 3. c. Konmgs; 4. 7, 13. 22 A. Ostcrholt; 5, 6, 16 M. Broek huizen: 8. 28 A- J Konmgs: 9. 11. 17. 18. 23, 24 H. Groene weg, 10 H. de Gunst; 14. 19, 21 J. van Rossen; 25 A. Bezemer. De machinist van een in Schie dam binnenrijdende trein meldde Zondag bij de politie dat hij bij een polder in Keihei een koe m de sloot j zag staan, kennelijk de verdrin- 1 kingsdood nabij. De politie ging op onderzoek uit en trof inderdaad het dier aan. De eigenares mevrouw de weduwe J. de K. werd gewaar schuwd. Zij bracht haar koe op het droge. (Advertentie LM.) *008 CCHCEL UW 6K« Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: Gesloten t/m S Augustus wegens vacan- tie. EJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (.behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk "Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage- Uiks: 2 tot 5 uur. Bioscopen Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Easy to love". Monopofe, 2. 7 en 9 uur: „New York op stelten". ROTTERDAM De jamborette (kleine jamboree), die de Nederlandse padvinders ter gelegenheid van hun negende lus trum in het laatst van Juli en be gin Augustus «n Botterdam zouden houden, kan wegens de geringe be langstelling van de padvinders in het buitenland niet doorgaan. Het kamp zou in het Kralings'e bos verrijzen en men had gehoopt op deelneming van ongeveer dui zend jongens uit Europese landen. De jamborette zou een Europese te genhanger van de wereldjamboree m Canada moeten worden. HcJaas bleek de interesse in het buitenland gering. Onder naeer doordat al meer landen grote kampen hebben geor ganiseerd en omdat in enkele lan den (Belgie bijv oor bee ld i de rege ring aanzienlijke reducties op reis kosten geeft, wat kamperen daar aantrekkelijker maakt. Op het nationale muziekconcours dat georganiseerd werd door het Oost- voornse Jeugdkoor m Ooslvoorne heeft Excelsior uit Rotterdam in de cre- afdcling dameskoren met 334 punten een eerste prijs gewonnen. De siuitiRessamenkomst van Het Vis net voor de vacantie begint wordt Woensdagavond om half acht gehouden Jrt de zaal aan de Linker Rottckade 9SB. De leiding beeft zuster M. P. C. Haayer. Op de Noorderhavenkade is Zaterdagmiddag de 8-jarige Aart Goedhart, die in het Noordeinde woont bij het oversteken tegen eea motorfiets gelopen. Met een gebro ken rechtcr-onderbecn weid de jon gen naar het Bergwegzickenhuis vervoerd. Op de Schiedamseweg werd Za terdagmiddag de 36-jarige mevrouw E. M. Riemer-Huijsman, die op ge noemde weg woont, aangereden door een personenauto De vrouw werd. toen zij vóór een stilstaande tram overstak gegrepen door de auto. Ze viel en is met een gebroken kuitbeen naar het Cool- singel Vervoerd. Doordat zijn voertuig slipte, is Zaterdagmrödag op het terrein van Pakhuismeestercn aan de Rijnhaven ZZ de 2 l-jarige expeditieknecht H. Kroon uit de BlokJandstraat met zijn voet bekneld geraakt tussen het voertuig en een muur. Hij is met een gebroken linkervoet in het Ha venziekenhuis opgenomen. Zaterdagmiddag is op de Rijks weg no. 16 de 23-jarige mevrouw T. H. Shnonis-Kriesels, wonende Kerkedijk, toen zij met haar rijwiel overstak, aangereden door een mo torfiets. Ze vie-1en werd met een. wond aan het achterhoofd en ver moedelijk een hersenschudding in bewusteloze toestand naar het Zui- derziekenhuïs vervoerd. In de speeltuin aan het' Afrï- kaanderplein is Zaterdagmiddag de 9-jarige Gerrit Niewalt van d« West-Varkenoordseweg van een glij baan gevallen. Met ontvellingen aan beide benen en een lichte hersen schudding is hij in het Zuiderzïe- kenhuis opgenomen. Op de Groene Kruisweg is Zaterdagmiddag dc 73-jarige bouw kundige J. A. van Wijngaard uit dé Donkerslootstraat aangereden door een personenauto De man kwam op de motorkap terecht en vervol gens -op de grond. Met een gebroken linkerbeen en snij wond en aan het voorhoofd werd hy m het Zuider- zickenhuis opgenomen. Taij gisteravond de 3-jarige Marlnus Stello uit de Coolsestraat in de nabijhe.i.d van zijn woning plotseling de rijbaan opliep werd hij aangereden door een wielrijdster Met een gebroken linkeronderbceii werd het ventje naar het Bergweg ziekenhuis' vervoerd. Op het Mavconiplejn werden Zondagavond bij het oversteken de 54-jarige monteur J. H. Bauer uit de Hudsonstraal en de 51-jarige me taalbewerker A. T. Herwijnen van de Lepelaarsmgel aangereden door een bromfietser. Eerstgenoemde liep vermoedelijk eri zwar hersenschud ding en en wond aan het achter hoofd op. terwijl de metaalbewerker n' wond boven het linkeroog kreeg. Beiden werden naar het Coolsxngel- ziekcnhuis vervoerd. B. en W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad voor het bijkantoor van het GEB aan de Vlaggernan- straat te verbouwen en uit te brei den. Hierdoor zullen de magazijnen, werkplaatsen, uitgifte-afdelingen enz. op één punt geconcentreerd kunnen worden. Vooral de flttcry- diensl van de afdeling Gas van het bijkantoor Noord van het GEB was bijzonder slecht gehuisvest. In de Vlaggeroanstraat zal men nu overgaan tot het inrichten van ééa ruimte voor de administratie en de Joketambtenaien. het onderbrengen van de magazijnen in één magazijn en het overkappen van een gedeelte van het terrein .waardoor een ge schikte opslagplaats voor de kabel haspels wordt verkregen. Tevens zijn ccn was- en kleedruimte, een afzonderlijk schaftlokaal en een rij wielstalling geprojecteerd enei' is voldoende ruimte om de wagens in onder te brengen. De kosten, die aan deze verbowing zijn verbonden, be dragen ƒ525.000. Zaterdagmiddag is op de Schie- weg de 62-jarige mevrouw B. Brou wer-Moes, gewoond hebbende aan boord van het woonschip „Ons Thuis", dat in het Noorderkanaal ligt, aangereden door een tramwa gen van lijn 5. Met een diepe wond aan het achterhoofd werd zij naar het Coolsingelziekenhuis gebracht, waar bij aankomst bleek dat zij was oVerleden. Het tramverkeer ondervond drie kwartier vertraging. tot gevolg dat de wickets regelmatig vielen. De Internationaal Leeftink trachtte hierin verandering te bren gen. Een van. de vele leg-breacks van Keuzenkamp aan de off-side werd hem spoedig noodlottig. Bij een poging de bal het veld uit te lichten moest hij toezien dat hij in de nabijheid van de overdekte tribune door Van Meurs werd ge vangen. Het totaal van P- W, iverd 116 runs. Over het algemeen stelde het batten van de P."W.-mensen te leur. Vermelding verdient nog een fraaie vang van Van der Ende waar mede de innings van Deutz Ebeling werd afgesloten en het keepen van de youngster Willemsen, die Van Voortwijk op waardige wijze ver ving. Het batten van Hermes was In het begin ook niet denderend. Stock bowler Leeft'mck nam het openitigs- paar HïUe-Parrish voor zijn reke ning. terwijl ook Van. liuet direct rechtsomkeer kon maken (3 voor 8). Op deze stand heeft Bailev in gezel schap van Stalks Hermes in winnen de positie gebracht- Na een korte tijd van inspelen liet eerstgenoemde een keur van slagen zien die de toe schouwers telkenmale deed applau- diseren; 4 prachtige vieren in één Meurs 21; N. Vondeling c. C. A. Tet- telaarA. Keuzen kamp 9; M. v. d. Most l.b.w.H, v. Meurs 17: N. Leef tink c. H. v. MeursA. Keuzenkamp 10; A. Deutz Ebeling c. A. v. d. Ende M. Hille 12; A. Nordbeek. bowled A. Keuzenkamp 16; W, Elkink. not out 3; A. Kooyman, bowledH. v. Meurs 7; L. Baak, run out 4; extra 1. Totaal 116. Bowlingcijfers Hermes-DVS: M. Hille 2 wickets voor 34; A. C. Bailey 1 wicket voor 18; H. v. Meurs 3 wickets voor 32: A. Keuzenkamp 3 wickets voor 26; H. Stolk 0 wickets voor 5. Innings Hermes DVS: D. Parrish c. E. v. Seventer—N. Leeftink 2; M, Hille c. N. Vondeling N. Leeftink 0; N. v. Hu et c. E. v, SeventerL. Baak 1; A. C. Bailey c. A. NordbeekM. v. d. Most 61; H. Stolk not out 32; A. v, d. Ende c. N. VondelingN. Leeftink 16; W. v. d. Sloot c. A. NordbeekN. Leeftink 10. C. A, Tettelaar. A. Keuzen kamp, H. C, v. Meurs, G. Willemsen did not bat; extra 2. Totaal 124. Bowlingcijfers P. W.: N. Leeftink 4. wickets voor 42 runs; L. Baak 1 wicket voor 39 runs; M. v, d. Most 1 wicket voor 41 runs. Speklappen 0.59 Magere doorr. varkenslappen nu Vet spek nu Runderlappen Gehakt, rund of varken nu Harst- carbonade nu Alles per 500 gram Dit vindt u alleen in SLAGERIJ L. KERKSTRAAT 25 SCHIEDAM WoningruU Woningruil R'damS'dam. Gevr, in omg. Sterrebos of B.K.-laan vrije woning of klein herenhuis. Aan te bie den fraaie dubbele woning, geschikt voor advocaat, dok ter, kantoor en woning of dubbele bewoning, goede stand omg. Heemraadssmgei R'dam. Aanb. tel. 52300, R'dam- Te koop cmngeb. LinnenkastEH, 2 deurs cn 3 deurs in verschillende prij zen verkrijgbaar bij Plate stadhuis, Schiedam. Ombouwplanken 28.50. met rail in blank-Gotisch. Zie 4e verdieping bij Plate t.o. stadhuis, Schiedam. Ook cdvertenfie-nieuws. Talloze ondernemingen zijn „grootgebracht" en groot gebleven door dagbladreclame. kX>o<><XXX''XX><X><><>000 Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.—. geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945. VerfBooilakken, o.a. Rubbool, Vsispar, Ripolin, Viking, Onder water verven. Bij afname spec, prijzen. Jan van Katvvjjk's Verfhandel, Brocrsveld 37, recht tegen over Passage, VerfAixtolakken, o.a. Teoflux, Ducolakken, Thin ners, Cell, Lakken enorme sortering. Spec. kwasten voor Synt.-Iakken, Jan van Katwijk's Verfhand., Broers- veld 37, recht tegenover Pas sage. VOOR DE EERSTE MAAL IN NEDERLAND uit de 15 voornaamste wereldcircusscn in SCHIEDAM 'LORENTZPLEIN (le bereiken met de lijnen 41, 44, 39) van Zaterdag 30 Juli t.m. Woensdag 3 Aug., slechts 5 dagen, dagelijks om 8 uur. Zondag 31 Juli, Maand. 1 Aug. en Woensd. 3 Aug, Matinee's om 3 H. Verzuimt niet dit prachtige schouwspel te gaan zien 25 Wereldattracties - 75 internationale artisten 125 medewerkenden Indische olifanten - de pas geïmporteerde ijsberen De vrolijke bruine beren DE TROTS VAN HET CIRCUS: 50 PRACHT-PAARDEN met geheel nieuwe vrijheidsdressuren en volmaakte hogeschoolrykunst EEN PROGRAMMA OM NOOIT TÉ VERGETEN Kaartverkoop van Zaterdag 30 Juli af aan de circuscassa, geopend van 10—1, van 2—6 en van 7 uur tot begin der voorstelling. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek- bande! „Modern". Boerhaa- velaan 124, tel. 68415. Dameskapsalon W. N. v, Erk. speciaai adres voor perma nent wave compleet 6. Broers vest 115. teL 67237. Diversen Zijn uw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal- Iatie, Schoenrep.bedröf ..Ex celsior", Dam 36. tel. 66874. Dames! Bezoekt onze geheel opnieuw gerestaureerde, uit gebreide en naar de laatste eis des tijds ingerichte sa lons. Jacq van KaSker, Maï- Van Loenen voor Verf, De zaak cnet de vakkundige voorlichting. Dam 4143. Permanent Wave son ..Modern" Hoogstraat 53 tel. 69750, Schiedam. Het adres voor betere haar- verzorging. Ten gerieve van onze lezer» nenben wu ae mugelijfcheid opengestejfi t<m onüer öf wieme advertenties tegen een vergoe ding tfan 0,25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum van 30 woor den voor iverloren voorwerpen en weggelopen huisdieren, Dete advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan on» bureau worden opgegeven. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion). tel. 69841. 'Uw perma nent Is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent 11 (stroom loos). Lessen Voor scooterlea naar Autorij- schooi EL P. Take, Jan Son- jéstraat 4, B'dam, teL 35777.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1