I HH Samenvoeging ULO-scholen in afwachting nieuw gebouw "p0om^KrV m*t KNALEFFECTEN/ mmmm C De Graaf s Slagerij De ouders en onderwijzers voelen er niets voor Jongetje in Buitenhaven gevallen en verdronken Nieuwe vestiging van de buizenfabriek Excelsior J csmiTEZEa AFSLAG NETTE BEZORGERS(STERS) MET INGANG VAN HET SCHOOLJAAR AGENDA w0^,dlT-,wM2th?eSse"Ub°^choo! »"^0"deKerk.jfS,2?^rSgïrAhSIrerS:: Aferhmrl 'Mi Pr f „Meisjes van de j Kouseband" J.98 Voor'tonderwijs Wie heeft iets verloren Tien ton beton door het dak Schiedammers naar dc Vierdaagse Kuil in weg oorzaak van aanrijding Echter niet in Schiedam... Burgerlijke Stand Bijen uit logeren Voor rioolgemaal aan R'damsedijk LIJK VAN ZEEMAM GEVONDEN Om Piet Frederiks Blauw Wit zal met Fortuna in contact treden BEZWAREN TEGEN PATATZAAK SCHIEDAM Dinsdag en Woensdag reclame Verloren DE SCHIEDAMMER JONGEDAME Dinsclas .26 Juli 1955 Ook de leerkachten voelen zeer j weinig voor de fusie, hetgeen blijkt uit het feit dat de populaire onder, wijzer, de heer J. A. Klumps zijn ontslag heeft genomen en naar Vlaardmgen is gegaan, waar juist een grote school is gesplitst. Onvermijdelijk Alle ouders hebben dan ook het bezwaarschrift ondertekend dat door Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 81. Bellen biy ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t 'm 6 Augustus wegens vacan- tie. R.K" Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sledetijk Museum: TentoonsteiJins eigen collecties. Geopend dage* liiks: 2 tot 5 uur Bioscopen: Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Easy to love". IMonopole: 2. 7 en 9 uur: „Meis jes van de Kousenband". Arcade, s uur: Ouderavond Pr. Casimirschool. L. Nïeuwstr. 183; VARA-televi- sicclub. 1 (Advertentie LM.) We hebben reeds eerder geschreven dat het College van B. en W. voorgesteld hebben om twee openbare scholen voor - --- nor en de Willem de Zwijgerschool voor ULO aan de Prins j v'raagd werd de samenvoeging on-. iVxoVJJLcACl. JJXj XT X* i Mauritsstraat samen te voegen. De Mathenesseschool zou dan °wnT"n!DCec" T 1.1 opgeheven worden en het personeel en de leerlingen onder-teur voor het onderwijs met dc J.r6H<0,*'SCjLlOOf I gebracht in de W. de Zwijgerschool. De lokalen van het ouders-. hebben deze laatsten zich schoolgebouw aan het Oude Kerkhof zijn dan bestemd voor de 2e school voor V.G.L.O., terwijl het gebouw van die school aan zijn huidige bestemming onttrokken zou worden. ea t?t,Ugd- bevat 14 leslokalen en' alle y°^steI geleid hebben zijn als leerlingen zullen hierin kunnen 7-iJ;-J °°r„tc!e"e"11 ns van het aan- worden ondergebracht, zij het dan v,ii -rc ?ï>enhare lagere j ook dat enige kleine voorzieningen scholen m het Oostelijk stadsdeel aan het gebouw moeten worden uit- bezoekt en door het feit dat dc I gevoerd (het inrichten van een per- bouw van een nieuwe openbaresoneelskamer b.v.). school aan het Lorcntzplein is ver- traagd. dreigen moeilijkheden tc ™eI moet er hlCr meteen op wor- ontstaan om alle leerlingen per- 1 ,.?n ffewezen. dat het gebouw in September 1955 te plaatsen. f937 te klein zal worden om alle Naar hun mening kan een oplos- Ieer'ingen te huisvesten, zodat dan sing worden gevonden door de twee sezorgd zal moeten worden voor of drie klassen leerlingen, waarvoor ecn I"?Tu£'e> centraal gelegen school geen ruimte is, tot aan het tijdstip VOor 41LO* V®"„S?MSÏ0,min5 bovenge- Hot gebouw aan het Oude Kerk- noemde schooi onder te brengen in hof zal wanneer de klassen van net schoolgebouw aan hel Oude j de openbare lagere scholen in het Kerkhof. In dit schoolgebouw is. .Oosten der stad. die in het eigen behalve een school voor gewoon la- gebouw geen plaats kunnen krijgen, ger onderwijs, ook een school voor erin zjjn ondergebracht nog drie uitgebreid lager onderwijs gevestigd, lokalen over hebben. Deze lokalen Daar het hoofd van deze laatste .zouden kunnen worden gebruikt om school per I Sept. a.s. het onderwijs er de 2e school voor VGLO (hoofd met pensioen gaat verlaten komt de heer C. P. van Huiten), thans het ons gewenst voor deze gelegen- gehuisvest in. het schoolgebouw aan hei cl aan te grijpen om de schoolde St. Anna Zusterstraat, in onder te combineren met de andere open- te brengen. Het gebouw, waarin de- ?«?-ru s o. X? 0l^ te weten de ze school nu is gehuisvest en de w illem de Zwijgerschool aan de omgeving, waarin het is" geplaatst, Prins Mauritsstraat o. j zjjn verre van goed te .noemen. Behalve dat hierdoor ruimte wordt j Wanneer de school wordt onderge- gemaakt in het schoolgebouw Oude!bracht in het gebouw Oude Kerkhof Kerkhof, moet ook om onderwijs- behoeft het volkomen verouderde technische redenen aan één grotegebouw aan de St Anna Zuster school voor uitgebreid lager onder- straat niet langer voor het geven aanvankelijk tegen het plan gekant.1 ,i/„# Maar toen bleek dat de samenvoc- LOOruPCtCfltetl VOll (lQ vertrekkende kinderen an onderwijs te worden gebruikt en kan dat een andere bestemming krijgen. De bezwaren wijs de voorkeur worden gegeven. Immers door de toenemende diffe- rentatie van deze tak van onderwijs is het wenselijk over grote schooi formaties te beschikken, waarbij klassen worden gevormd met zoveel j mogelijk leerlingen, die dezelfde i - aanleg en tempo bezitten en die de 00r®*eI van B' en zal voor hen meest geschikte opleiding kunnen volgen. Door combinatie zal er een school forma tie ontstaan met 14 klassen. Het gebouw aan de Prins Maurits straat. waarin nu de Willem de Zwijgerschool voor ULO is gevcs- Maar toen bleek dat de samenvoe ging van de scholen toch onvermij delijk zou volgen, hebben zu zich er, ook om andere redenen, bij Achtendertig leerlingen van de neergelegd, Het is echter niet uit- j Prinses Ircneschool, 31 van de A-af gesloten dat een deel van de leer- deling en 7 van de B-af deling, heb- jingen elders, bijvoorbeeld in Vlaar- ben Zaterdagavond in de grote zaai dingen, school zal gaan. van Irene afscheid genomen van le- raren en schoolkameraden, daar zij met het diploma op zak deze school gaan verlaten. Het hoofd van de school, de heer G. H. Hoorman heeft de jongens en meisjes hartelijk toegesproken en hen gewezen op de taak die hen nog wacht m dc maatschappij. Het is n teken van deze tijd waarin men uit gemakzucht en door gebrek aan Keiharde romantiek van knallen- j verantwoordelijkheidsgevoel, niet de revolvers in het Verre Westen,meer doet dan van een mens ge- fleurige liedjes en pittige show- vraagd wordt. Maar wanneer men nummers en tenslotte een-flinke por- 1 hef de heeft voor het vak dan zuilen tie Hellzapinniaanse kolder; dit zijndeze gebreken niet blijvend zijn, zo de elementen waaruit de film „Meis- zei de hij. jes van de Kouseband" is opgebouwd. I Voorts bracht de heer Hoorman de die vanaf vandaag tot en met Don- ouders dank voor de vele steun die der dag m Monopole-theater loopt, j hij heeft mogen ontvangen en waar- De zingende vechter Guy Mitchelldooi* de studie van de kinderen mak- is naar het stadje gekomen om zijn keliiker is geweest. Ook het onder- vermoorde broer te wreken. Hijwijzend personeel werd dank In Mono pole: j ordt goede vrienden met de plaat selijke he-man, maar verneemt dan dat dit juist de moordenaar van zjjn broer zou zijn. Volgens de „goede oude eer van het Westen" moeten zij nu een gevecht op leven en dood aangaan. De geliefden van de twee vechtersbazen springen echter in de bres en na wat groteske verwikke lingen, waarbij ecn andere moordc- bracht voor hun geduld en bekwaam heid. De vertrekkende leerlingen kregen tenslotte elk een-Bijbels dagboek en een fraai getuigschrift. Van hun kant boden zij het schoolhoofd een traai kapstokkleed als aandenken aan. Daar bleef het echter niet bij waui de leerlingen boden tenslotte ook nog aan hun mede-leerlingen cn aan de naar opduikt, wordt de slachtpartij 1 ouders een feestavond aan, waarbij i gewijzigd in een huwelijksfeest. j zij zelf een rijk gevarieerd program-1 Het is waar: het verhaal boeit niet ma vat* muziek en voordracht op-1 van A.tot Z, de paden van de hu-lvoerc*en. mor zijn soms wat platgetreden en MORGEN in onze seizoen OPRUIMING Wij ruimen «en grote pertij originele „STER"-COCOS *an de Koninklijke Verenigde Tapijtlabrieken. De beite kwaliteit cocoi zonder louten. Enige voorbeelden: 50 br**d NU p.m 2.98 6e NU 3.29 83 NU 100 NU 5. 98 Opruiming van 500 meter KLEURECHTE CRETONNE 120 broed, NU |#98 Op onze afdeling tafelkleden een restanlpartij zuiver wollen MOQUETTE TAFELKLEDEN (8-keuj) In warme Perzische dessins, grote maat 170*140 van 39.75 NU Jg#90 De originele hoogpolige „CORONA" TAFELKLEDEN van zuiver wollen .moquette, 170 x 140, van 52.50 NU 3J.90 Restanten STALEN LEDIKANTEN met 3/4 voetbord en extra ver sterkte gezondheidsmatras. 1 puts. van 45.- QQ NU 2 pen. van 58.50 aq oQ NU BINNENWEG BEUéRLANDSÊLAAN de doorgewinterde nuchterling zal zich storen aan het ontbreken van Bovenomschreven en tuegehcht elj{ décor. Eén ding zal niemand (Advertentie LM.) IS NIET TE evenaren Wij beloofden U toch een Opruiming met prijzen „die niet zijn te evenaren". H ier is een aanbieding van het originele tapijt van de „Verenigde Touwfabrieken", dat het hele jaar overal in Nederland voor de door de fabriek vastgestelde prijs van 6.65 per meter wordt ver kocht. Met toestemming van de ^abc fabriek brengen wij U in deze Opruiming, maar slechts één dag, het ori ginele tapijt,. 1 CO cm. breed, voor nog geen drie en een halve gulden per meter. Woensdagmorgen om 9 uur begint de ééndaagse ver koop van ^lafco tapijt van de „Verenigde Touwlabrieken", waarvan de kwaliteit zó be kend is, dat wij er niets aan toe te voegen hebben, 100 cm. breed, per meter voor Géén postorders. "*tgi WKKElXtHTRUM BINNENWEG, Tel. 29180 EDERÊ MAANDAGMORGEN GEOPEND Vrijdag a.s. door de gemeenteraad nog be sproken dienen te worden en goed gekeurd. Maar de ouders van de leerlingen van de Mathenesse ULO hebben reeds de toezegging gehad, dat met het begin van het nieuwe cursusjaar de samenvoeging van de twee ULO-scholen een feit zal zijn- Er is dus weinig of niets meer aan te doen. Tot spijt van vele ouders en van het personeel van de Mathe nesse ULO die niet enthousiast zijn over de samenvoeging van de twee scholen. Hel streven van het gemeente-be stuur JS er op gericht om één grote ULO-school te krijgen, eerst in het gebouw van de IV. de Zwijgerschool en later, volgens plan. jn een nieuw tc bouwen centraal gelegen school, lMogelijk zal deze dan komen op de plaats van de oude Ambachts school aan dc St. Liduinastraat, die thans gesloopt wort..) Dit dan in tegenstelling mei andere gemeenten als Vlaai dingen cn Dordrecht waar juist scholen, die groot worden, ge- splitst worden. Zoals we reeds eerder tot uitdruk- king hebben laten komen, voelen de ouders weinig voor de samenbun- deling van leerlingen, omdat zij vre zen dat dit het Onderwijs niet ten goede komt. De Mathenesse-ULO was een goede school met goede leerkrachten, zo vinden zij en de re sultaten van hel onderwijs waren goed. Bovendien was de geest op i school uitstekend. Dit blijkt \vcl duidelijk uit bet be- staan van een contact-vereniging i van oud-leerlingen, die nog jaarlijks I feestelijke bijeenkomsten organi seert, waarbij de band met de oude I school sterk blijkt te bestaan. Er j bestond dan ook een sterk persoon- i lijk contact tussen onderwijzers en j leerlingen op deze vrij kleine school echter deze film kunnen betwisten: de originaliteit van de opzet. Zoekend naar iets nieuws zijn de makers gekomen tot ecn rake pa rodie op het bekende verhaal van de stoere paard-, lasso- cn revolver helden in hun geïsoleerde gemeen schap, waar de „girls" in de „sa loons" het amusement verzorgen. Het is echter niet bij een parodie Gisteravond omstreeks half ze- ven is de zesjarige Cornells Hers- alleen gebleven. Een flink deel van b»ch va» de Maasdijk in Schiedam de geschiedenis wordt in beslag ge-bö bet spelen aan de Buitenhaven- nomen door zang- cn dansnummers ^'eg m bet water gevallen en ver tegen een onwerkelijke achtergrond i dronken, "Vijftig minuten later werd van bomen- en gevelfragmenten, die! bel kind opgehaald, maar alle ge- vaak verrassende effecten opleveren,; boden hulp kon niet meer baten, vooral door de geraffineerde kleuren.Comelis speelde met zijn oudere die al even ver van de werkelijkheid broertje en een vriendje op dc staan als al het andere. I Buiten havenweg voor de houthan- Roscmary Clooney en Guy Mitchel j del Van der Eist, waar een zolder- zingen bekende en onbekende liedjes.schuit lag. Het kind wilde op de In hun spel slaan ze de plank wol schuit springen, jnaar kwam m het eens mis, maar hun radio- en gramo- Xoonpopulanteit is groot genoeg om dat bezwaar op te herfen. Al met al een aardige ontspanniligsfilm. Het hoofd van de Goeman Bor- gesiusschool aan de Anthome Muys- straat vraagt het gemeentebestuur om een ere diet van f 1305 voor dc aanschaffing van een nieuwe taal methode en voor vernieuwing van het materiaal voor aardrijkskunde, geschiedenis en tekenonderwijs. B. cn W. hebben hier geen bezwaar tegen cn verzoeken de gemeente raad de toestemming te verlenen, water terecht. Zjjn broex^tje rende direct weg cm hulp te halen. Een biugwachter begon direct te dreg gen. later geholpen door de politie. Een moeilijkheid bij het reddings werk was dat net de spuisluis open stond, zodat de plaats van het on geval door de stroom moeilijk te locahseien was. Om 7.20 uur werd het jongetje opgehaald. Kunstmati ge ademhaling werd toegepast en zuurstof toegediend, maar' men slaagde er niet in de levensgeesten terug te brengen. Het stoffelijk overschot werd naar de Dr Nolet- slichting overgebracht. Bij sloop pand Hazekamp deze scholen van ecn 3-jarige in jt. een 4-jarige cursus, vraagt het be stuur van de St Willibrordusstich- ting een bedrag van f 6.193,53. Ook hiertegen hebben B. cn W. geen be- En juist dit contact zal. zo wordt gevreesd, verloren gaan op de grote school met dc veertien klassen. Er dreigt een „leerlingen-fabriek" te ontstaan. Dit is wei het voor naam- ste bezwaar dat door dc o u der-c om- missie naar voren is gebracht; daar- - naast zijn er echter nog andere be- I zwaar. De raad zal beslissen. I zwaren, Dc lesroosters van de beide scholen kloppen niet geheel niet el- i kaar en wanneer dus leerlingen van j de twee ccholen in een klas sa menkomen (wat volgens plan met dc bedoeling is, maar welhaast on vermijdelijk zal volgen) geeft ook j dit moeilijkheden. Op de r.u volle Gisteren zijn dc twee Schiedam- Willem dc Zwijgerschool zal hetmers. de heren W. van Noortwïjk gymnast!ek-ondcrwijs in 't gedrang i en C. Middendorp naar Nijmegen komen. En zo meer bez.waren. Kort- j vertrokken om deel te nemen aan om. de oudercommissie' is er bang I de Vierdaagse. Het zijn geregelde voor dat dc Leerlingen de dupe wor- I tippelaars, want zij lopen deze Vier den van het streven om scholen sa- I daagse reeds voor de twaalfde men te voegen tot één grote. I maal. Te bevragen aan hel Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12 30 en 2—5 uur. Bruin kinderschoenlje; damespara- pluie; schroevendraaier: bedrag aan geld: aantal staafjes ijzer; Bozen- krans. Te bevragen bn de vinders: Ring met sleutels, M- de Vries. Am- - - w. pèrestraat I6a; zakmes. J. de Graaf. Het bestuur van dc St Willibror- Frans Halsplein 7b; bril. J. dc Pun- dusstichting te Schiedam vraagt een dgrt. Bocrhavelaan 45a; zonnebril, crediet van f 2.488.90 voor dc aan- j p y. Willegen. Brugmansstraat 52a; schaffing van nieuwe banken voor vulpen. A. Plooy, Fabriplein 4; ka- de Rit laten school m Kethel; dit narlevogel, A. v. Weert, J, v. Avon-, ri, «oom»'* Handel M,i nn» - verband, met de toename van nitraat «K houten J. piiv S«*e ,k nol»iot>oek)e F. van bijna JM vierit mctcr rt™ t"fStl Het ongeluk vond piaats om 5.15 j TIT O-aehnlen 'n „at, Ho.senbanwe, o3c, llur Fr waren geen mensen meer Dietaing van ae uuu scnoicn-n i kettinkjeAKoedooa, Marconistraat in ,1. ionric -^dat -nvi, NicuTvland-tDost. welke uitbreiding Ka: Jubileummedaille Hav-Bank. I.mmtakken SÏoSo oen gevolg is van de omzetting van de Rembrandtlaan 6b: wit kra- Sn S geWw ™ua»dje. G. Ga^leistiaat nog niet aan de sioop toe was kan f'hoi loge. v. Piaa» (Wo- no„ van schade aan het gebouw ninsdiens».). Lange Haven 145; 2 wordcn gesproken en deze bedraagt gastappen, C. y. Nugteren,Nassau-zcker Snkete duizenden guldens. Ook aan de opgeslagen goederen Hel oude pand van de firma W. Hazekamp aan de Havendijk wordt momenteel gesloopt. Men is aan het werk bij het skelet van de toren, die aan' dc zuidkant staat. Gister middag ging het echter wat te snel met de afbraak, want een brok be ton van 10,000 kg boven op de to ren. dat met een staaldraad aan een handleer was geslagen, draaide on verwachts orh, cn sloeg door het dak van dat deel van het gebouw het aantal leerlingen. I Voor de aanschaffing van Jeer- Leerlingen-fabriek"middelen, in verban_d_mel de uit laan 11a; spa, Kramers. J. v. Avcn nesstraat 43 b; kinderportemonnaie met inhoud. N. Hoebcrt, St. Liduina straat 44b; portemonnaie met inhoud, i G. Aafjes, Lorcntzpiein 12a: kinder- portemonnaie met inhoud, M. Knik. t v. Buijsdaellaan 15; bruine porte- monnaie mot inhoud, E. Bergsma, Zwarte Waalsestraat 46: zwarte i portemonnaie met inhoud. Wed. Blank, Nieuwland Flat 26; porie-1 De 37.jarige Schiedammer A. B. monnaie met inhoud.mevr. Postma, j raakte gistermiddag de macht over v. Hogendorplaan 119d;, Vlaardin- i ftct stuur van zijn bromfiets kwijt, gen; witte handschoen. P. J. Mout- toc,n ^ij 0p Admiraal de Ruy is schade aangericht. Door de X.V. Metaalbuizenfabriek 'n beslissende rol hebben gespeeld; Mij ..Excelsior" in Schiedam zijn j het voordeel dat elders niet of in sinds meerdere maanden onderhan- j veel mindere male behoeft tc delingen gevoerd met het gemeen tebestuur van Schiedam over uit- i gif te van grond gelegen aan het i industrieterrein ten Westen van de Schie voor de nieuwe vestiging van het bedrijf. Dezer dagen is cr een 1 beslissing genomen, zo berichten B en W aan de leden van de Gfc- i meent era ad. i ..Excelsior" berichtte dat na vy- 1 kei ijk overleg cn na diepgaande studie in een vergadering van com missarissen en directie besloten is het nieuwe bedrijf elders le vcstJ- j gen, nadat de voor- en naoelen van ecn vestiging te Schiedam of elders ernstig zim overwogen en uitvoerig met het gemeentebestuur bespro- I ken. B en W voegen hieraan toe, dat 1 grondtcchnische bezwaren in deze doek met badpak, G. Palman, Lau rens Costerstraat 52'3; rood •kinder schoentje, F. v. d. Pa ver t. Fabristraat 18: jongens jack, E. dc Vries, J. A. Alb. Thymstraat 69b; rood gestreepte [.ceintuur, F. v. Meurs. Brugmans straat 36; roze strik met speld, G. Bril, Louronstraat 9: wollen vest. D. v. Rossum, Ploegstraat 37; wit teddybeertje, Wasman. Goereese- straat 15a; autooed. J. Kloppers, Newtonslraat 42b: autoped m. 3 wie len. Kouwenhoven. Galileistraat 35: gummibal, E. Wulf, Prof. Kamer- lingh Onneslaan 135 a. GEBOREN: Yvonne, d. van L. van Dijk en A M. Schoneveld: Marjan, d. van J. W. Donkers en M. H. Hazewindus; Margaretha M„ d. van W. Th. Schuurmans cn J. M. C. in 't Veld; Josephus W. M.. z. van P. M. van Gerven cn J- M. Huiskens; Johannes, z. van J. v. d. Tempel en P. J. Kooij: Francois J. A., 7- van F. 3. A. Slieker cn J. C. M. Boets: Andrea, d. van A. wegdek reed. Hij reed de 68-jarige heer J. C. L. uit de Koningin Em ma flat aan. De heer L. kreeg een blauw oog, ecn ontvelde neus en verloor een tand. Door de GG en GD is hij naar de Dr Noletstichting gebracht en. vandaar naar huis. den geheid is in casu een niet te overbruggen verschil gebleken en heeft dan ook bij Excelsior uit eindelijk de doorslag gegeven. Het iigt echter niet in de be doeling de bestaande fabrieken van ..Excelsior" aan de Buitenhaven weg in de naaste toekomst te verplaatsen. Dat hot niet aan het gemeentebe stuur tc wijten is dat de nieuwe p, Flasza cn M. Bakker; Wilhelmi- De heer Van Hulton, hoofdon derwijzer in Kethel en amateur im ker. heeft gistermiddag om vijf uur een zwerm bijen geschept, die in de Burg. Ver veen-straat was neer gestreken. In afwachting van de komst van de rechtmatige eigenaar werd de zwerm bij zijn éigen zwer men ondergebracht. /estiging van „Excelsior" elders zal plaats hebben blijkt wel uit do in de brief van B en W aangehaalde dankbetuiging' van „Excelsior" voor ae genereuse aanbiedingen en alle toegezegde medewerking. Op een desbetreffende vraag kon de directie van „Excelsior" ons niet mededelen in welige plaats dc ves tiging dan wèl zal geschieden, noch wanneer. Ten behoeve van do bouw van een riool - --naai ten_ Zuiden van de Rot t err need ijk wil de gemeen te een sr. grond, groot 10 vierk. meter van de N.V. Maatschappij lot Expiunrtiie van Onroerende goe- A. M., d. van C. J. A. Jansen en deren ..Ribo" te Rotterdam kopen. P. G. Lens. die bereid is dit perceel aan de OVERLEDEN: H. P. A, J. Buijs. gemeente over te dragen voor de 61 jaar. vr. v. J. v. d. Made; C- de som van f 75 onder voorwaarde. Wagenaar. 67 jaar; C. J. F. Neer- dat de gemeente voor de nieuwe voort, 68 jaar. I erfafscheiding zorg zal dragen. H. Th. C.. d. van M. H. de Wolf en J. W. den Hartog; Aletta, d. van A. Blanken en J. M. van Geenen; Elisabeth C. W., d. van W. M. Munter en S. Quak; Maria _ïn de Maashaven is gistermorgen het stoffelijk overschot van de 26- iarige Duitse stoker Clemons SchuHz (opvarende van het Durtsc ss. „Eli sabeth Arlt") drijvende aangetrof fen. Zoals reeds gemeld werd de zeeman sinds Donderdag vermist. riecgde üe ex-Goud» voetballer Piet Frederiks ccn laakbare hande ling- door nadat hij op 27 Mei dit jaar ecn voorlopig contract met het Vlaardingse Fortuna tekende voor het seizoen 1955/56, hij ecn definitie ve overeenkomst sloot met Blauw Wit uit Amsterdam, waaraan hij zich ook voor het speelseizoen 1954/55 had verbonden? Mr J. van VoHen- hoven president vsrn de rechtbank tc Rotterdam, kreeg deze vraag te beantwoorden in het kort geding, dat de fabrikant C. van Toor uit Maas sluis, een enthousiast supporter van Fortuna, aanhangig had gemaakt te gen Frederiks, omdat deze al dan niet voor 1 Juli, maar na 27 Mei, een contract voor Blauw Wit tekende. Mr S. J. Polak uit Rotterdam zette aan de hand van de stukken zakelijk de loop der Handelingen uiteen en eiste tenslotte, dat het Frederiks zou worden verboden voor Blauw Wit te spelen in het seizoen 1935/56 op straffe van een dwangsom voor iedere wedstrijd, waarin hij voor de Amsterdammers zou zijn opgesteld, i Mr P. Kokosky uit Amsterdam heeft in een uitvoerig pleidooi ge poogd aan to tonen, dat Frederiks reeds aan Blauw Wit was verbonden, waarbij hij zelfs zo ver ging de Vlaardingers van ronselen te be schuldigen. De Amsterdamse advo caat staakte tenslotte de woorden vloed na de opmerking van de pre sident: Ja, ja dat weet ik nu al, ik ben niet doof, dat hebt U nu al viermaal gezegd en het is bovendien, onwaar Mr Kokosky aanvaardde tenslotte gaarne de suggestie van de president, dat de betrokken verenigingen eerst nog trachten onderling de zaak. te regelen, alvorens hij na 1 Augustus uitspraak zal doen. De president liet, door vast te stellen, dat deze aange- Jegenheid identiek is aan de zaak- Osterholt, geen twijfel heersen om- trent zijn oordeel. Blauw Wit zal in deze aa n gelegen - i hcid het initiatief tot het overleg j moeten nemen. Komen partijen deze week niet tot overeenstemming, dan i js het waarschijnlijk, dat Frederiks in het nieuwe seizoen voor geen en kele club zal kunnen spelen en zal hijzelf het slachtoffer zijn van zijn manipulaties. tn Overschie: Een viertal adressanten heeft zich tot de wijkraad van Overschie ge wend in verband met het vestigen van een patatzaak in het winkel centrum Hoorn wijk. Adressanten O-W. de Ger. Kerk era ad) blijken met de vestiging niet bijzonder in genomen, De wijkraad heeft de klachten doorgegeven aan de ge meente on op maati'egelen aange drongen. evenwel zonder bezwaar tegen de vestiging als zodanig te hebben. Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij U ken nis van de geboorte van onze zoon en broertje JOHANNES J. v. d. TEMPEL P. J. v. d. TEMPEL— KOOY en Ditje. SCHIEDAM, 23 Juli 1955 Nieuwstraat 37. «5b «Sb (&o Te koop oangeb. Te koop aangeboden: hulp- motor Bcrini met org. Be- rlni damesframe. Motortje een jaar oud. Spot koopje. M. Droog, Vlaardingerdijk 247 b. ■Nummcrbrieven Ote naar ons uuröceJ niet Ooiiallde op de inhoud eter uavertentie reage- waar Vrijdags markt is. Speklappen f 0.59 Magere doorregen varkenslappen nu 1.09 Vet spek nu ƒ0.69 Runderlappen nu 1,19 Gehakt, rund of varken, nuƒ1.19 Harscarbonade nu 1.55 Alles per 509 gram Dit vindt U alleen, in de LANGE KERKSTR. 25 Schiedam Op Vrijdag 29 Juli 1955» deS v.m. 11 uur, in het Gebouw „ARCADg" Lange Haven 71. te Schiedam, van: I, HET PAND, waarin werkplaats met bovenwoning, te Schiedam, Hoofdstraat 97, te Schiedam, groot 1 A. 49 c.a,, staande in veiling op14.400, II. EEN WINKEL- EN WOONHUIS met bovenwoning, tuin en erve, tc Schiedam, Singel 153, groot 1 A. 90 c.a., staan in veiling op 21.000,— Tevens veiling en afslag van de in het pand Hoofdstraat 97, te Schiedam aanwezige Fraismachine merk „DAN- KAERT" zoals reeds aangekondigd. Notaris A. S. H. A. BLAISSE, Schiedam. Nieuwe Haven 149, Telefoon 68116, bewerkt GOUDEN ARMBAND (gedachtenis) tussen 20 en 22 Juli te Schiedam. Inlichtingen telefoon 55268. (HET ROTTERDAMSCH PAROOL) vraagt Aanmelden Lange Haven 103 N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" SCHIEDAM vraagt voor eenvoudig kaartsysteem werk leeftijd 15 a 16 jaar. vacar.tieplanncn kan rekening Met eventuele gehouden. Sollicitaties met volledige inlichtingen (mondeling of schriftelijk) aan ons tijdelijk kantooradres: p/a SCHIE VEEM, HAVENSTRAAT 21. SCHIEDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1