SÊ^ Nieuwe vredeskans ondanks gebleven tegenstellingen Eisenhower deed het Russische wantrouwen slinken Prins Bernhard nam parade af bij R.A.F. Adenauer tevreden over „Genève Blériot inspireert nog steeds vliegers Badmeester mag zijn Van Dycksik houden eman Westen hield zijn belofte Voorts. Bitterheid t 250.000 BALASTORE Beter Ver. Staten en China gaan praten „Dodelijker dan Hi tier was Isaac Newton Proeven voor radar systeem voor de Westerschelde Ministersconferentie op 14 October? HEEFT U REEDS RHEÜMA- VERRASSINESCOÜVERTJES? Radio besteedt aandacht aan amateurmuziek RADIO EHT.V. Oudedagsverzekering voor emigranten Ook Singapore wenst zelfbestuur Dinsdag 26 Juli 1955 8 GENÈVE, 24 JULI. Dp, GeneefBe conferentie begon met nieuwe moge lijkheden, maar tegelijk ook beladen met oude beperkingen. De oude be perkingen zijn niet overwonnen, zoals te voorspellen was. De nieuwe mogelijkheden echter zijn hoven verwachting tot hun volle recht gekomen. De oude beperkingen waren scherp gesteld op de conferentie van Berlijn, anderhalf jaar geleden. Van toen af wist men; Rusland zal nooit toe stemmen In een hereniging van Duitsland, zolang het vaststaat, dat dit Duitsland zich bjj de gewapende groep van het Westen zal aansluiten. Moskou stelde als voorwaarde een veillgheidsstelsel voor Europa, dat neerkwam op een Russische hegemonie. Daarvoor moest Amerika als bondgenoot uit Europa worden gebannen. Moskou is nog even afkerig als toen van een hereniging van Duitsland, en om de zelfde reden. Ver anderd is alleen zijn wens. Amerika los te maken van West-Europa. Het wil Amerika zelfs betrekken in een velligheidssteisel, dat weer samen hangt met een ontwapeningssysteem. Maar ondanks alle vooruitgang, die hiermede nog niet volledig omschreven Is, bleven hereniging van Duits land, veiligheids- en ontwapeningsvraagstuk nog even onafscheidelijk verbonden. Met elkaar vormen zU een kring, die niet opgehouden heeft een vicieuze cirkel te zijn. De oude beperkingen hebben zich dus gehandhaafd. Wij hebben nog geen aanwijzing, hoe de onderhan delingen, die nu mogelijk gewor den zijn, de vicieuse ring kunnen verbreken. Maar nu de nieuwe mogelijkhe den, geschapen door de veranderde houaing van Moskou. Die zijn, zo als gezegd, boven verwachting tot hun' recht gekomen. Dit is in de eerste plaats te danken aan de wij' ze van optreden van President Ei senhower, die met recht deze bij eenkomst als zijn conferentie be schouwen mag. Hij heeft het, blijk baar reeds wankelende, geloof der Russen in oorlogsbedoelingen van Amerika weten te overwinnen. Het wantrouwen bleek bij Molotow het meest ingeroest. Zijn negativisme heeft zich tot het laatst doen gel den. Maar de andere Russische grootmachtigen hebben blijkbaar meer vertrouwen gehad in hun ei gen indrukken, dan in Molotows onverzettelijkheid. Ingewijden in Genève menen, dat de laatste, span nende faze der conferentie vooral bepaald werd door deze tegenstel ling' ui het Russische kamp. die een tegenstelling te Moskou heet te weerspiegelen. De realistischer den kende politici waartoe hier. naar bet schijnt, ook Chroesjtjew be- Blankenstein Dr M. hoorde en de mi Ij tan en tegenwoordigd doo: J hebben gezegevierd. Het is van gro te betekenis, dat deze tegenstelling hier merkbaar werd en Molotow zijn nederlaag leed ten overstaan van de buitenwereld. De Russen hebben zich laten over tuigen, dat de buitenwereld, en vooral ook de Amerikaanse presi dent, volmaakt vreedzaam gestemd zijn. Men noemt dit het einde van de koude oorlog. De koude oorlog was echter niet een zo duidelijk te omschrijven begrip, dat men een einde ervan op een bepaald ogen blik zou kunnen constateren. Het was het uitslijten ervan, gevolg van nieuw inzicht en ook van een nieu we houding der Russen, die het succes der conferentie mogelijk maakte. Daardoor was reeds in de openbare mening in Amerika een wijziging ingetreden, die weer het treffend overtuigende optreden, van Eisenhower vergemakkelijkte. Voor het eerst wiren er Russen ter con ferentie verschenen, die machtig ge noeg waren om zich daarvoor toe gankelijk te tonen. Er was bij deze mannen geen schuw achterom kij ken naar Moskou, wat zo vele Rus sische delegaties, zelfs van boog gehalte voor en na de eerste we reldoorlog heeft gekenmerkt. Zij waren gekomen om zich een oor deel te vormen, -zonder de moge lijkheid daartoe door onbehoorlijk optreden of propagandistische rede voeringen te verstoren. Wat hen daartoe dreef hebben wij hier niet te onderzoeken. Eisenhower had van den beginne af succes. Hoezeer het wantrouwen van de Russen tegen de NAVO daardoor geslonken was bleek dat zij s tegen het handhaven ervan tot men het eens zou zijn geworden over een veiligheidsstelsel. geen be zwaar meer hadden. Dit sluit, zoals óe dingen nu liggen, de deelneming van Duitsland in. Dat vyas iets an ders dan een hysterisch en onover tuigend dreigen, na de opneming van Duitsland niet meer over een Europees vergelijk, dat Duitsland insloot, te willen spreken. Of nieuwe onderhandelingen nu tot een oplossing der problemen kunnen leiden? Zagen wij de weg er heen, dan zouden wij niet van een vicieuse cirkel hebben gespro ken, Maar door het opruimen van veel wantrouwen kunnen de voor uitzichten niet meer even hopeloos zijn. De Russen toonden zich in staat met uitzondering van Molotow misschien met „open mond" te luisteren. Daarvoor hebben zij een sterk sprekend bewijs geleverd Het voorstel van Eisenhower lot weder zijdse luchtinspectie heeft velen doen schrikken. De gedachte gaat rechtstreeks in tegen alle Russisch voelen door de eeuwen heen. Het moest hun afgrijzen wekken, zelfs als een vertrouwd bondgenoot het voorstelde. Het is volmaakt in strijd met hun antieke begrippen omtrent souvereiniteit En er kwam dit nog bij; De voordelen waren duidelijk aan de kant van Amerika. Dit heeft in Rusland meer te ontdekken dan omgekeerd Ook zou het Ameri kaanse, geheime propagandametho den zeker beter nog kunnen dienen dan Russische. Verder zijn groot voordeel bij de wederzijdsheid djge goede ontvangst m vele bla den, zelfs in Le Monde, gaf hun daartoe reden. „Voor het eerst heb ben wij het in propaganda niet te gen de Russen afgelegd", zo meen den zij. Zeker spraken zij niet in de geest van Eisenhower. Ware het anders, Amerika zou het wèl tegen de Rus sen hebben afgelegd, in ingetogen heid en correctheid. En dan was het Eisenhowers conferentie niet ge weest. Zoals gezegd, Molotow was niet gelukkig met dit alles. Maar een lang gesprek onder vier ogen tus sen Eisenhower en maarschalk Zjoekow, en een gesprek tussen de drie westelijke hoofdfiguren en Boelganin hebben aan alle onze kerheid een einde gemaakt. Toen was Molotow verslagen. Advertentie IM.) HONGKONG. Het communis- voaraeei oij ae weaerzijasneia - de Amerikanen met vele hunner t^ch-Chinese vliegvelden dichter bij Rusland dan de Russen bij Amerika. De Russen hebben er echter niet, zoals sommige geestdriftige Ameri kanen, een grootse propaganda-zet in willen zien. Zij geloofden in de goede trouw en de naivieteit van Eisenhower. Ik heb er met een Rus, die het vertrouwen der zijnen heeft, over kunnen spreken. „Na tuurlijk", zo zei hij, „kunnen wij het voorste] niet overwegen. De president heeft de strekking blijk baar niet overzien. Maar, nu wjj ■oor onderhandelingen staan, zullen vij ook dit voorstel registreren Wij zuilen hem het onmogelijke er van zonder moeite duidelijk ma ken". Zoals gezegd, er waren Ameri kanen die juichten. De merkwaar- China meldt, dat Amerika en com munistisch China op 1 Augustus te Genève een bijeenkomst op ambas- 'sadeursniveau zullen houden. Er zal gesproken worden over de repatriëring van 50 Amerikaanse burgers uit China en de regeling van bepaalde kwesties, die thans tussen beide landen bestaan. De overeenstemming tot het hou den van de bespreking is het gevolg van overleg via Britse diplomatieke kanalen. Ook India heeft bemiddeld. ZAANDAM Op 80-jarige, leef tijd is te Santpoort overleden de heer J. A. E Vedkade, lid van de directie der Koninklijke Verkade's fabrieken. Hij was ridder in de or de van de Nederlandse Leeuw Telefoontje LONDEN. „Deze maand bewees uw k-ningin mij de grote eer, mij te benoemen tot „air vice-marshal" van de RAF en ik ben zeer getrof fen door dit bewijs van waardering,' sprak vandaag prins Bernhard op het vliegveld Cranwell tot de ver zamelde RAF-cadetten, deelnemers de „passing-out parade", welke hij had afgenomen. De Prins zeide verder, dat sinds hfj £n September 1940 op het Britse vliegveld Hatfield begon te vliegen, hij bijna honderd types had gevlogen en in zyn log boek bijna 4000 uren waren geno teerd. „Ik houd nog evenveel van vlie gen als op de dag waarop ik ermee begon," verzekerde hij. „Ik had ook enige oorlogservaring" ging de .''rins voort „deze keer niet dank zij de RAF omdat zij ge dreigd had, mij niet meer te laten vliegen wanneer ik ooit met een ope ratieve vlucht mee zou gaan, maar met de hulp van de Amerikanen, die voor mij minder streng waren." De Prins besloot met een herinne ring aan een zijner vrienden in de RAF, commandant van een nachtja- ger-trainingschool, die een foto van Sir Isaac Newton, de ontdekker der zwaartekracht, in de cantine had ge hangen met het onderschrift: „Hij was dodelijker dan Hitier", „Dat is een eeuwige waarheid, vrienden," merkte Prins Bernhard op. MIDDELBURG. Naast het mo nument op de geallieerde landings plaats te Westkapelle wordt een proef genomen met een provisorisch station, teneinde zo mogelijk te ko men tot een havenradarsysteem voor de scheepvaart langs de boorden en de monding van de Westerschelde- Over de resultaten en de plaatsen, waar de vaste stations zullen komen, is nog niets bekend. Soortgelijke proeven worden ook elders ondernomen door het Neder landse Radar-proefstation te Noord- wijk. De Britse -post meest er-gener na l met New York g#" gezagvoerder en bemanning van het telegraafschip Monarch „God speed" behouden, vaarttoegewenst op hun grote missie: het leggen van een kabel naar Netü Fotmcliand aan de overzijde van de Atlantische Oceaan, Na uoifooitnp van dit kolossale werk, zal het mogelijk zijn van Europa uit ongestoord met Ameraika en Ca nada te telefoneren en in de om gekeerde richting natuurlijkDe foto toont de Monarch gedurende het,la den van de kabel in de haven van Erith aan de Theems. GENèVE. Volgens het in Genève verschijnende blad „Tribune de Genève" zullen de ministers van buitenlandse zaken van de Grote Vier op 14 October opnieuw te Genève bijeenkomen. "WENEN Negen personen wer den gedood en 43 gewond, van wie 24 ernstig toen een passagiers trein in botsing kwam met een rangeren de locomotref op het baanvak tus sen Rawicz en Wroclaw, aldus heeft radio-Warschau meegedeeld. f Adoertenfie 1. M J (Advertentie IJd.) doet véél lever in de leverpastei lekker gezond voordelig Vraag ook eens Stegemcm's andere 1 ever specialiteiten: 5aksische er» Berliner leverworst» leverkaos etc. MiiRREN. Bondskanselier Adenauer heeft er In zijn vacantie- plaals Hiirren in Zwitserland zytt voldoening over uitgesproken, dat de vier grote mogendheden het Duitse vraagstuk gemeenschappelijk op de voorgrond hebben gesteld en dat dit vraagstuk daardoor op de internatio nale agenda blijft. De vier hebben, volgens Adenauer DAT de Spontane reacties tijde lijk uit het Vara-Zondagavond- programma verdwenen zijn is jam mer, maar de rubriek „De amateur musicus", die er voor in de plaats kwam, is het beluisteren zeker waard Bij de amateurmuziek, zoals die door harmonie- en fanfaregezel schappen wordt beoefend, zijn vele duizenden actief betrokken. De nieuwe Zondagavondrubriek is voor de leden van muziekgezelschappen interessant, omdat zij door deskun digen worden voorgelicht over de mogelijkheden van hun orkesten. Voor alle luisteraars, die zich voor muziek mteresserèn, is zij belang wekkend, omdat ze hier iets te ho ren krijgen over het streven naar vernieuwing in het I repertoire voor amateur-orkesten 'n Streven, dat, blijkens de com posities van Boe- 1 dijn en Boekei. waarmee de discussie werd geïllus treerd, al een flink eind,op de goe de weg is. Omdat circus Althoff de tent bleek te groot voor het terrein niet in Utrecht zijn voorstellingen kon geven, heeft de TV-staf van de AVRO de programma'^ van Woens dagmiddag en Donderdagavond moe ten wijzigen. In de kinderuitzending (Woensdag van 5 tot 5.30) zal Guidn van Deth met z'n poppentheater op treden. In het avondprogramma van Don derdag wordt nu de film .,Vyf over twaalf' (Bis fünf nach zv.'ölf) ver toond: een door Helmut Mattner sa mengestelde reeks journaalopnamen die de ontwikkeling In Duitsland tussen de jaren 1918 er; 1945 schet sen. Deze film. die tn West-Duits- land lange tijd verboden is geweest, fs pas enkele dagen geleden voor Nederland vrij gegeven. Zes en veertig jaar ge leden vloog Louis Blériot in zijn wankele tappen- vliegiuigje dat een drie-cylinder motor had met een vermogen van 25 paardenkrachten van Calais naar Dover over Het Kanaal. Snel heid: rond 90 kilometer per uur. Vandaag doei een straaljager het tier keer zo vlug en ovei nog eens 46 jaar mis schien, twintig, derti? keer sneller dan Blériot Toch spreken luchtvaart- enthousiasten nóg altijd met trillende stem ovei Blériot's pionierswerk nóg zijn er, die het als bun hoogste ideaal be schouwen met net zo'n lappentoestelletje en pre cies zo'n motortje van Calais naar Dover te vliegen. Vandaag start de 59-jarige piloot Jean Salis, die Blêriot's vliegtuigje na-bouwde. Vol trots ziet u hem staan bij het dingetje waarvan wij vertrouwd als wij zijn met straal vliegtuigen en „turbo-jets" ons nauwelijks kunnen 'voorstellen, dat het ook maar één centimeter de lucht in gaat. Maar de feiten liggen er; Blériot vloog in 1907 afstanden van 400 tot 500 meter, in 1908 legde hy 28 kilometer af met zijn appa raatje, en in 1909 deed hij de grote sprong over Het Kanaal. Jean Salis is er stellig van overtuigd, dat wat Blériot presteerde, ook bjj kan. Als hel weer vandaag niet gunstig is, start hij morgen, of anders, over morgen. Maar hij zal moeten voortmaken, want er komt een kaper op de kust: Jean de la Bruyère. kleinzoon van de Franse luchtvaartpionier Louis Breguet, heeft Maandag met zijn spor(toestelletje een noodlanding ge maakt op het strand van Calais. Hij kreeg geen schram: het zou jammer zijn geweest, als hij wé] gewond was. Want hij kwam helemaal uit Canada vliegen om te trachten, ook al met net zo'n toestel als Blériot .vloog, over Het Kanaal te wippen. "Jean's vliegtuigje is per schip on derweg naar Calais. En nu maar wachten, wie het eerste opstijgt en wie van de twee veilig in Dover landt: de al oudere of de jonge Jean. DEN HAAG. In zijn beantwoor ding van vragen van het lid van de Tweede Kamer F. van Vliet beves tigt minister Suurhoff, dat emigran ten. die naar Nederland terugkeren en inmiddels de leeftijd van 63 jaar bereikt hebben, niet voor een uitke- ring krachtens de Noodwet Ouder- doms voorziening in aanmerkig kun nen komen, zolang zij niet weer on- i afgebroken zes jaar in Nederland i woonachtig zijn geweest. De minister wijst er in dit verband op, dat bij de parlementaire behan deling van genoemde wet in 1947 duidelijk de bedoeling tot uitdruk king is gebracht, emigranten, die immers de vaste band met het moe derland verbroken hebben, niet on middellijk in het genot van een ouderdomsuitkering te stellen, zodra zij zouden zijn teruggekeerd. Niettemin wordt, met inachtne ming van de bedoeling van de wet gever, naar een soepele toepassing van deze bepaling gestreefd. Voor schrapping of wijziging dier bepaling kan de minister geen aanleiding vin den. Agent met glas getroffen Officier van Justitie in hoger beroep ROTTERDAM. Tegen het von nis van de Rotterdamse rechtbank, waarbij de 32-jarige arts F. J. H. W, L. H. wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel ver oordeeld werd tot een jaar gevan genisstraf met aftrek, heeft de offi cier van Justitie, mr F. A. Groe- ninx van Zoelen, hoger beroep aan getekend. De arts was ten laste gelegd dat hij in de nacht van 23 op 24 April in de kunstenaarssociëteit Oud- Boymans de agent van politie D. L. zwaar lichamelijk letsel had toe gebracht door deze met een cognac glas tegen het gezicht te slaan. Ten gevolge van dit incident verloor de agent het gezichtsvermogen aan één oog. De officier van Justitie had tegen de arts twee jaar gevangenisstraf met aftrek geëist. ARNHEM „Sonsbeek '55". de in ternationale beeldententoonstelling in de openlucht in park Sonsbeek, heeft Maandagmiddag de 50.000e be zoeker geboekt. het Duitse probleem tot basis van een stabilisering van Europa gepro clameerd. De Westelijke mogend heden hebben hun verplichtingen je gens Duitsland ten volle nagekomen, zo ging bij voort, en het Duitse volk behoeft in dit opzicht geen twijfel meer te hebben. Adenauer toonde zich voorts bij zonder ingenomen met Eisenhower's voorstel over de vry'e controle van de bewapening. De bondskanselier had overigens weinig geestdrift voor de Russische suggestie beide delen van Duitsland bij de komende besprekingen, in te schakelen. Voorlopig, zo vond hy, konden de vertegenwoordigers van de Grote Vier het wel zonder Duits land stellen. De resultaten van de conferentie hebben geen invloed gehad op Adenauer's reis naar Moskou. Nog voor October gaat hij naar de Rus sische hoofdstad, omdat het niet hoffelijk zou zijn zo lang te wachten, zo drukte hy het uit. /N die kleine stad kwam ik weer eens langs zijn gebouto. Hij leeft allang met meer, maar telkens als ik daar passeer, moet ik aan hem denken en zie ik hem voor me, zoals hit twintig jaar geleden was: een zware, norse man met neer' hangende mondhoeken, verbitterd door een grote grief. In het journa listieke werk van de dag, fctcant zijn levenswond mi] het eerst onder ogen. Als jong verslaggever moest tfc veel lezingen uitzitten in een gebouw, v:anrvati hij de concierge was. De eerste kennismaking herinner tk me nop precies. Hij liep, pijp paffend, door de gang en hield mij staande. „Jongeman", zei hij, op mijn siga ret tc ijzend. „icset jij niet dat nes hier verboden is te roken?" En hij stootte mij uittartend een kolom scherpe tabnksiralm in het gezicht. Btj intuïtie liet ik na te zeg gen: „En u dan?", maar doofde de sigaret. Hij glimlachte, voor zover hij dat kon en beschouwde mij voor taan ais vriend. Maar het was geen genoegen zijn vriend te zijn. In elke pauze van elke lezing kwam h'-j onafwendbaar naar mij toe en begon aTtijd met dezelfde woorden: „Nop niks gehoord...," Dat sloeg op zijn centraal levens probleem. Want hij was in ledige uren bloed gever, een activiteit die toen met meer romantische heroïek omgever* werd. dan tegenwoordig. Ik herin ner me tenminste dat mensen die tien keer hun adoTen voor lijdende patiënten hadden geopend, bij wijze van beloning een soort medaille kre gen, die hen voortaan reeds van ver re als mensenredders onderscheidde. „Nog niks gehoord", betekende dan ook, dat 2ijn aanvraag, om óók zo'n hangend muntje te ontvangen nog steeds geen gevolg had gehad. „En dat, terwijl ik van de week voor de zeventiende keer mijn bloed geofferd heb", vervolgde hij, „stel je voor zeventien keer en niks op mijn borstTerwijl mensen aie krap tien keer geweest zijn, lopen te pronken als hanen, 't Is dat ik die arme zieken er niet onder wil laten lijden, anders zou, ik er voor bedanken verder..." Ik riep maar telkens dat ik het een schande vond en trok meeleven de grimassen, maar zo fctoam ik er niet af, want een week later steven de hij in de pauze weer naar me toe en zei: „Zo. Nou is het al achttien keer. En nog steeds niks gehoord..." Het begon enorm op mijn zenuwen te werken. Waarom gaven ze die 7nan nu niet eventjes die medaille, dan hadden we rust, hij en ik. Want het vrat aan zijn leven, dat kon je zien, terwijl ik voor mij, óók wel eens een keer over wat anders wilde praten, dan over het onrecht dat de wereld hem aandeed. Nu kende ik in die tijd Iemand bij de plaatselijke geneeskundige dienst» een jonge arts, die ik ten einde raad in de arm nam. Hij beloofde het zaakje voor me uit te zoeken en belde me een paar dagen later op. „Zeg. die man waarover jij het laatst had... Dat is een patiënt. Die moeten ive regelmatig bloed aftap- pen. Anders gaat hij dood". Nooit in myn leven werd mij dui delijker, hoe onsolide de menselijke glorie is gegrondvest. Met nadruk vroeg ik: „Maar kan hij dan toch geen me daille krijgen?" Neen, dat scheen niet te gaan om allerlei subtiele redenen. „Maar je moet er je mond over houden, hoor", zei de vriend nog, „hij mag het zelf niet weten". Nog jaren lang heb ik nadien rij» pauze-gemak als een man gedragen- Hij had al ongedecoreerd zyn zeven en twintigste keer achter de rug, toen ik de stad verliet om mij elders te vestigen. ,,'t Is een mooie rotwereld", zei hij tvrang in ons laatste gesprek over de uitblijvende medaille. Kort daarna is hij gestorven. Maar hij blijft mij eeuwig bij als het sym bool van de bitterheid, waarvooral- tijd wel een reden is. KRONKEL D1BROEGARH De theestadDi- broegarh in de staat Assam (N.O. India) staat voor drie kwart onder water tengevolge van het buiten haar oevers treden van de Brahma pootra. 2.000 personen hebben de stad met vlotten verlaten. Men ver- •ht, dat het peil der rivier nog verder zal stijgen. Advertentie LM.) Vraag Uw winkelier Rheuma-ver rassm gscou vertjes. Ggk. Mtn. v. Just. 22-U-'51-LO 520/054 (Advertentie LM.) Woning, werkplaats, schoof, kantoor... alles schreeuwt om DOORZICHTIGE ZO N OORDHNEM NEW YORK. Een beidsbureau zei.Nee, van deze man is ,,een badmeester, die in zyn man jij bent ontslage V7ije tijd model stond omdat je een bevel van in een Academie van je werkgever niet hebt Beeldende Kunsten, had opgevolgd Jij krijgt een baardje a la Van geen uitkering." Dycfc laten staan om zijn aantrekkelijkheid als model te uerhogen. JYiks." vond de di rectie van het zwem bad „baard er af of jy d'r uit.*' De badmeester ging en vroeg werklozen steun aan Het plaatselijk ar- „Dan gooi ik het ho- ongeoorloofde inbreuk op zyn recht als per soon in een vrije ge meenschap om er uit te zien zoals hij wil zo lang dit geen ongun- stiap invloed heeft op gerop," zei de man en de vervulling van zijn hy ging in beroep by plicht en de werkgever het arbeidsbureau van in diens zakelijke re de staat New York putatie niet benadeelt." Dit bepaalde een Van-Dyck-baardje heeft Die benadeling van in zichzelf niets weer- de werkgever had vol- zinwekkends en het be- gens het bureau niet vel van de werkgever plaats gevonden. SINGAPORE. De wetgevende vergadering van Singapore heeft een resolutie aangenomen, waarin aan de Britse regering wordt verzocht, de kolonie onmiddellijk zelfbestuur te geven. De gouverneur van de kolonie. Sir Robert Black, heeft medegedeeld, dat hij niet terstond op het verzoek zal antwoorden. Driejarig jongetje werd dodelijk aangereden (Van onze correspondent) WINSCHOTEN Maandagmor gen is in Beerta het driejarig zoon tje van ds Korporaal door een passerende Amerikaanse auto gegre pen. Het ventje liep 'n schedelbasrs- fractuur op en overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. De meisjes op de foto zijn Yvon ne Leenaars (links) en Elisabeth Bax, die besloten tijdelijk hun zon netje te laten seftynen in 't vrouw- loze Noorse dorpje Vera. Zingend want zij zijn leerlingen van het Amsterdamse Conservatorium trekken zij van. boerderij naar boer- derij, wassen er de vaat, mesten eens lekker de boel uit, koken over heerlijke maaltijden, enjin: maken het leven wat dragelijker voor de vrijgezellen, die Vera bevolken Ze willen. er niet altijd blijven: Elisa- oeth zei: „Desnoods een paar jaar", maar Yvonne gaat in het najaar weer huistoe. Beide» zy» teel een beetje geschrokken toen zy hoorden dac de dichtstbij-wonende dokter 60 km ver zat, "dat de Verase wegen s winters volkomen onbegaanbaar zijn en dat er geen electriciteit is. Trouwens: beiden willen hun mu ziekstudie voltooien. Maar nu steken de Verase vrijgezellen de vlag uit als zij horen: „Ywonwe en FJivnb"'h zyn in aantocht."' De meisjes zijn hier op bezoek bij Magne Haldorsen en Trygve Sissenvólden, 't Zal je niet gebeuren, thuiskomend dit stukje inbrekershumor m Je brieven, bus te vinden: „We hebben Uw safe opgeruimd, wees ons dankbaar, De effecten hebben we er in gelaten". Cor- rado Laras uit Turijn geloofde in een flauwe grap. maar keek tóch in zyn, brandkast.; daanut was voor 40.000 aan 3Uwelen verdwenen. C'orrado heeft niet gelachen. Ook de Engelsp leeuwentemmer Sid ney Howes heeft met gelachen, toen tijdens zijn nummer het licht uitgmg: kortsluiting. Howes zag niets, maar voelde zijn viif leeuwen, dichterbij slui pen. Het slot van de kool kon hij met vinden. Toen is Howes in doodsnood langs de stalen balken van de kooi om hoog geklommen, zó kwam hij in veilig heid. Angela Casanova is dé tegenpool van Hellevi Rombin: zij is gekozen tot „Miss Universe 1955", het mooiste meisje van de wereld dus; hy noemt zich trots de lelijkste man van de hele aarde. En de jury van het Italiaanse stadje Pineroio is dat met hem eens: unaniem gaf za hem. boven tientallen, andere lelijkerds, ds titel. Benjamin Paguia heeit zijn mede-ge meenteraadsleden van Quezon Philip- pijnen) mooi te pakken. Om de abnor male absentie tijdens avondzittingen. vrouwen dor afwezigen bericht te stu ren. dat hun mannen de raadszitting verzuimden. Of zyn motie is aanvaard vertellen de persbureau* niet. En een Russisch „grapje": uit de jcugste druk van de offlcièle Russis che encyclopaedic is de naam van Beria helemaal geschrapt. Het artikel over Malen k ow is tot de helft van de vrw gera lengte teruggebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2