Ook aan de Stadhouderslaan woedt een „koude oorlog" C li Wrak „Vliegend Fort uit Lek opgehaald Aisclieidsavond van Jan Lig thart-scholen Vader Zwaan verdedigt zijn rechten in de singel Naar 'n eigen Schiedamse afdeling Tafeltennis Onteigeningen Keppler- straat doorgezet Gehavend SZC dames-team verliest van LAG Jongen wilde kennis doden J EEN BRIL NET DAGMEISJE 't Slot van liet straatvoetbal Schiedam 2 tegen Aeolus 2 Verdwaalde trouwlustigen Met toneel, muziek en dans Met Vlaardingen en Maassluis Zomerkampen van St Joris Doele Burgerlijke Stand AGENDA Na elf jaar geborgen Eis: 8 maanden Afscheidsfeest van dt Akkerwindeschool Examens SCHIEDAM 2 BODEN INCASSEERDERS GESLAAGD jSHJEGsnia FEESTELIJKE OPENINGSVOORSTELLING 2 Donderdag 28 Juli 1955 Jsgrfj: - Vrijdagavond a.s. eindigt do straat voetbal-co mpctitie. Er wordt om kwart over een wedstrijd gespeeld mot een wisselbaker als inzet Eon jeugd-elfta} van PPSC spoelt tegen con geeomb strr.atvoctbal elftal Meer dan twaalf weken is er achter de Parallelweg gespeeld Bijna twee honderd wedstrijden zim er gespeeld zonder incidenten of ongelukken. Dit belangrijke werk was alleen mo- gelifk doordat een aantal heren t.w. W. Bras. D. de Jager. N. Overdam Valk en Donker dc gehele competitie avond aan avond aanwezig waren. Verleden jaar heeft het gecomb Straatvoetbal-elftal dc wisjselprns gewonnen en het spreekt van zelf dat PPSC zal proberen dit jaar de winnaar te worden. Het belooft een aardige wedstrijd te worden en dank zij de medewerking van de „Vegla" en het bestuur van SVDPW wordt de wedstrijd op het teirein van SVDPW gespeeld. Na deze wedstrijd worden de prij zen van de Straatvoetbalcom-potitie uitgereikt aan de winnaars van de A. B en C afdeling en een prijs voor de meest soortïeve club. Alle spelers the aan de competitie hebben meegedaan en vele anderen wekken wij op Vrijdagavond op naar de wedstrijd PPSC—Gecomb. Elftal te komen kijken. Daar Schiedam 2 er Zaterdag j.l. i in geslaagd is, de thuiswedstrijd te- In verband met verbouwings werkzaamheden aan het- Schiedamsc j Stadhuis, werden gedurende enkele weken de trouwplechtigheden m dc j Aula van het Stedelijk Museum gc* j houden Daar echter dc ver hou- umgen gereed znn gekomen, wordt J er thans weer getrouwd in hot Stadhuis. Maar met a lie trouwlustigen ble ken van deze \ujzigmg op de hoog te te 7.1]n en gisteren, Woensdag, de trouwdag in Schiedam, vet dwaal den er weer twee bruidsparen met al dc aanhang naar de Aula, waar ZU terecht werden gewezen Andere jonge paren zijn nu gewaarschuwd. Woensdag 27 Juli werd op een zeer druk bezochte Ouderavond in gebouw „Irene", officieel afscheid genomen van de leerlingen der 6e klassen. De heer Steynis, hoofd van de Het to os- gisteren itir t de zomerse u;«rntte druk by het gemeentelijk ctcewbod Hef mog dan geen ,jp- corcC'-dap zijn geiveest er passeer den toch maar 3.000 personen de toegangspoort Het was zelfs zo druk dat een politie-agent de orde moest bewaren bij de ingang, waar de klanten netjes in een tij teer den gezet. Bovendien hebben 48 kinderen en ouderen gezwommen «oor het «erkrysren «an 'i zwem diploma Ook voor hen was het een gunstige dag, want alle kan didaten zijn geslaagd. Evenmin als "het de mensen mogelijk is om vreedzaam naast elkaar te leven in deze woelige wereld, evenmin lukt dit de dieren. Wanneer de mensen niet openlijk met elkaar in oorlog zijn. dan spelen zij het gevaarlijke spelletje van „koude oor log". En ziet, ook in de vriendelijke singel van de Stadhouders- laan woedt de „koude oorlog" onder de daar huizende zwanen en eenden. Evenmin als er slachtoffers vallen bij zo'n mense lijke koude oorlog, vallen die er rond het water van de singel, al lijkt het er soms wel op dat het zal gaan gebeuren. Maar, en hier eindigt de gelijkenis, terwijl de dieren zich nooit bemoeien met de mensenoorlog, grijpen de mensen wel in bij de strijd tussen de vogels. Zusje heelt goede bedoelingen met de zwaneti in de singel bij de Stad houder slaan; rij xüil ze poeren. Maar Vader Zioaan houdt aggressief de toacht bij zijn kroost. Zusje is er uraf bang van; geen wonderwant een klap mef een ztcnijê-uleugel komt hard aan. gen Hillcgersberg 2 in een 4—3 over- Jan Liglhavtschool B. kon in zijn winning om te zetten, zal zij nu met j openingswoord in het bijzonder Aeolus 2 uit moeten maken, wie er J welkom heten de heer Hol], Gem. uiteindelijk in de reserve derde klas i Inspecteur van het Onderwijs en van de KNVB ingedeeld zal worden. De ontmoeting tussen Schiedam 2 en Aeolus 2 zal a.s. Vrijdagavond plaats -'inden op het terrein t.p.v. het vroe gere „Volkspark". De aanvang van deze. voor beide verenigingen be langrijke, wedstrijd is vastgesteld op 6-45* uur. Reeds geruime tijd was er bij de Schiedamse tafeltennisverenigingen «en plan om zich van de afd. Rotterdam los te maken cn een eigen afdeling j Schiedam tc stichten. Deze afdeling zou niet alleen de Schiedamse vereni- gingen omvatten, doch ook de verenigingen uit Vlaardingen, Maassluis en 1 Maasland. Door de gemeentelijke Plantsoen- selyk gesproken, wel gelijk dienst zijn er zwanen gebracht in de j heeft. singel by de Stadhouderslaan. even-4 als overigens ook in de andere sin- j j/i JtlltCUKtpCirk gr is nu een bespreking geweest strijd wordt verspeeld met een da gels in de stad. Deze artistieke witte 1 vprtf.-*.mvnnrdi«ei"? van de mesteam en vijf herenteams. Dit ver. vogels doen het uitstekend jn het Zorgvuldiger waakt hy echter over met de verte"en 00 f I zoek is door de commissie beharti- van 'het rióol-gemaal. Hier hebben zij ook hun nesten. Zelf gebouwd of verstrekt door de heer Pïeters. Er zijn zelfs vogels bij die een betonnen eens-gezinswoning hebben, nl. oucle rioolbuizen waar de dieren graag in nestelen. Overigens is het met het broeden niet best geweest dit jaar. Want er is gebouwd aan het rioolgemaal on het werk, met het daarbij gepaard lawaai, heeft de dieren de watex-hoentjes zijn goed voor de dag gekomen met zeven jongen, de trots van de plas in het park. Ook hier zijn er kapers op de kust. in de vorm van kraaien en uilen, die op de loer liggen naar een jong vo geltje. beeld van het groen rond het water en het is een genoegen om de statige dieren stillekens door het water te zien glijden. Bovendien zijn zij een bron van vermaak voor de jeugd daar in de omgeving, die niét moe wordt de zwanente voederen. Maar zwanen zijn grote individua listen en dulden geen inmenging in hun gezinsleven. Van niemand en niets. Dus ook met van andere zwa nen in de singel. Vooral in" het voor jaar. wanneer de jongen pas uit zijn, dan zijn Vader en Meeder Zwaan zeer aggressief. Het komt dan ook vaak voor dat de heren Zwaan met gestrekte nek en gespreide vleugels tegenover elkaar komen te staan en er klappen vallen. Zo*n klap met een zwanenvleugel is overigens met mis. Maar is de strijd tussen zwanen nog een gevecht tussen heren, iets anders wordt het als die brutale wilde eenden er aan te pas komen. De singel is vrij water. Iedereen kan er in neerstrijken. Dat kunnen zelfs de zwanen, de rechtmatige be woners van de singel niet voorko men. Maar zij houden dan wei voort durend een oogje in thet zeil en ko men voor de rechten var; hun kroost op, wanneer de brutale eenden het voedsel of de broodkruimels probe ren weg te kapen. Dit is dan de „koude oorlog" in ae singel tussen de zwanen en de een den. De heer Fieters. tuinman bij de plantsoenendienst, die als een va der zorgt voor al het gemeentelijke gevogelte in de plassen, houdt een wakend oogje op de strijd, maar blijft er verder wel filosofisch bij. Het is nu eenmaal de wet van de natuur, dat de dieren hun woon plaats en hun voedsel verdedigen te gen vreemde indringers en hy vindt het 't goede recht van de zwanen om de brutale eenden, die van ergens vandaan zijn komen aandrijven, een les te geven. Soms wordt de strijd wat erg wild en dan komen de mensen, omwonen den van de Stadhouderslaan, er aan te pas. Hetgeen bijvoorbeeld Dins dagnacht om half twee het geval was, toen vader 2waan weer aan het bakeleien was met de eenden. Er moeten in het verleden slacht offers gevallen zijn onder de een den, maar Zwanen-vader pjeters spreekt dit tegen. Hy heeft er nooit wat van gemerkt. En mocht het wel het geval zijn geweest dan zullen de eenden het wel verdiend hebben met hun streken. Beschermen kan je de eenden niet. want ze zijn niet te vangen. Als ze zich bij de singel willen vestigen, het terrein dus van de zwanen, dan moe- A lliekers-narhUien,t: ten ze er maar zelf de consequenties v «t_.u-.-je-:-n van dragen, vindt hij. Waar hij, men- omstreken van de broed-perlode .is verstoord. Alleen a\ Op deze avond kwam ook nog het verzoek van Vlaardingen om op 19 September a.s. in het kader van het tienjarig bestaan van de Vlaardingse bond van lichamelijke oefening een steden wedstrijd tafeltennis Vlaardin gen—Schiedam te spelen. De wed- Bij Raadsbesluit van 29 April 19Ö5 werd voorlopig goedgekeurd een plan tot onteigening m het belang der volkshuisvesting ter verkrijging ■san de beschikking over ongebouw de en gebouwde eigendommen, ge legen tussen cte Van Swindensmgel. liet Copcnilcusplcm, dc Archimcdcs- straat. de Simon Stcvmstraat, de Chrisüaan Huygensstraat, de Sm eet en de erven van de bebouwing aan de Oostsingel Westzijde, in ver band met de reeds in 1946 en 1947 vastgestelde voorgevelrooilynen voor gedeelten van de Kepplerstraat Van. Swindensingel en die van de voorgenomen doortrekking van de Simon Stevinstraat. Ook dit jaar organiseert het Club huis St. Joris Doele zomerkampen. Ook dit jaar Is deelname aan de Zomerkampen groot. Ongeveer 150 jongens en meisjes van 918 jaar gaan mee naar het recreatie centrum ,,Het grote bos" bij Dfieher gen- Doorn. Zaterdagmorgen om 9 uur vertrek ken de deelnemers aan het kamp „De werkende jeugd" op de liets naar Doorn. Het voorkampje is reeds Donder dagmorgen vertrokken om de kam peerders op prettige wijze te ontvan gen. Zaterdag 6 Augustus om 9 uur ver trekken weer 65 deelnemers(sters) van 12—13 jaar met autobussen naar Direbergen. De jongste groep g—11 jarigen van 13—19 Augustus naai de kampplaats. Als het weer mee werkt zijn de kampen een prachtig'e afsluiting van het Zomerwerk. Dit plan heeft mot de daarbij be horende bescheiden van 9 Mei t.m- 7 Juni 1953 voor een ieder ter ge meente-secretarie ter inzage gele- g<Tegen de vaststelling van het plan tct onteigening zijn twee bezwaar schriften ingekomen, tw.: van mevr. M. M. H. Siewertz van Reesema-^- Ris te Rotterdam en de heer J. Ris te Wisch- Beide reclamanten zyn ontvanke lijk m de door hen ingediende ge lijkluidende bezwaren, welke zich niet tegen de onteigening richten doch tegen het tijdstip van onteige ning, n.I vóórdat het wetsontwerp tot vervallen verklaring van het Vervreomdingsbesluit m et-land bouwgronden kracht van wet ver kregen heeft. Daar echter nog geenszins vaststaat of en wanneer hot wetsontwerp tot vervallenver klaring van het Ver vreemd in gsbe- sluit niet landbouwgronden kracht van wet zal verkrijgen lykt uitstel in dezen met juist. Naar mening van B. en vV, zijn de bezwaren niet. van dien aard. dat het onderhavige onteigemngs- plan dient te worden aangehouden en zij stellen de Raad dan ook voor tot onteigening te besluiten. GEBOREN: Hendrik, z van H Boes en A. M. J Vogelezang; Euni ce, d, van D. J. v. d. Raaf cn H* de Vos; Francina J. d. van B Schol ton en J". van 't tVout: Elisa- Stedelijk Museum: Tentoonstelling j bcth F M d van F. J. AI de Mol, eigen collecties. Geopend dage- Apotheek fa- Westendorp, Singel 81. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal cn Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t/m 6 Augustus wegens vacan tia R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. ie- dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. gesloten seizoen (maand Augustus) al direct weer in actie komt om goed oorbereid de Vlaardingse tegenstan ders tegemoet te treden. Zorgvuldiger waakt hij echter over me* de y.ueK het gevogelte in het naast-aan ge- Vlaardingse bedrijfscompetiUc. Uittaf ellén nisbelangen aangeno- legen Julianapark, want deze dieren deze bespreking is gebleken, dat de I men. Dit betekent tevens, dat de zijn gemeente-eigendom en hebben ■yiaarc3mgse verenigingen zich in de j Schiedamse fa fel tennis wereld na het als ingevoerde dieren ook meer ver-1 1 zorging nodig. Het is geen erg grote.toekomst aan zullen sluiten by de maar toch wel aardige collectie die Schiedamse afdeling, aangezien mo* hij hier heeft:.smienten, waterkippen i nienteel diverse Vlaardingse verem of waterhoentjes, bergeenden, teylin- a(.<.ommort»tie gen. knobbelganzen en ook wat wilde 8"»3cn nog niet de accommodate eenden. hebben, die nodig is zoals de Ned. De vogels huizen op het met bo- tafeltemnsbond die voorschrijft, men bedekte eilandje in de buurt.-„j - - Zij zijn er echter van overtuigd. dat willen zij in de tafeltennis wereld vooruit, het noodzakelijk is dat zij zich aansluiten bij de NTTB. De ver tegenwoordigers van de Vlaardingse verenigingen verzekerden echter, dat wanneer alle verenigingen, in Vlaar dingen een goede speelruimte heb ben zij zich en bloc aan zullen slui ten bij dc Schiedamse verenigingen om zo te komen tot een eigen afde- een vertegenwoordiger van de Ver eniging „Volksonderwijs". Hij sprak er zijn voldoening over uit dat bet mogelyk was gebleken deze avond gezamenlijk te organiseren. Hierna, werd, onder leiding van de heer Steynis, door de leerlingen „Neef Eduard" ten tonele gevoerd, het stuk werd alleraardigst gespeeld en met een dankbaar applaus be loond. Nadat in de pauze de kinderen waren getracteerd en de aangebo den koffie was gebruikt, werden, onder leiding van de heer Van den Bosch en Mej. De Graaf, enkele volksdansjes uilegvoerd, begeleid door de bïokfluiters. Ook dit deel van het programma viel bij de ouders zeer in de smaak. Het hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de fraai uitge voerde getuigschriften, vergezeld van een kleine attentie van de zijde der Ouder commissi es. De leerlingen werden door beide hoofden van scholen toegesproken, waarbij er op gewezen werd dat een eerste mijlpaal in het leven was bereikt. In een- vlot toespraakje werd door de afscheid nemende leerlingen beide hoofden van scholen een ca deau aangeboden, waarbij ook de overige onderwijskrachten niet wer den vergeten. De heer Boas, hoofd van de Jan Ligthartschool A. kon dan ook in zijn sluitingswoord spreken van een zeer geslaagde Ouderavond. Met slechte twee ^"e^llespunten trok het Schiedamse dameszevental van SZC naar Rotterdam om daar de strijd aan te binden met LAC 1. Voor deze wedstrijd was de stand op de ranglijst als volgt: 1. LAC met twee verliespunten en nog twee te spelen wedstrijden. 2. SZC met twee verliespunten en nog één te spelen wedstryd. •3. Surae met 5verliespunten en nog één te spelen wedstrijd. n.I, uit tegen LAC. Wilde SZC kampioen worden, dan moest er dus beslist gewonnen wor den en opgekomen met een volledige ploeg. Aan dit laatste schortte het zowel bij LZC (2 invalsters) ajls bij SZC (4 invalsters) SZC was volkomen vleugellam en er kwam geen fatsoenlijk schot uit. Vooral het plaatsen was bijzonder slecht De enige die gevaarlijk was. was Cocky Gastelaars, maar zij werd speciaal bewaakt. Beducht als de Rotterdamsen voor haar snelle sprin ten zijn, werd zij vaak op de benen gezwommen, zeer tot haar misnoe gen overigens, want eenmaal lag er een over haar benen en een ander trok haar aan de schouder terug zon der dat de scheidsrechter er voor floot Vanzelf raakte zij de bal kwijt en viel op haar beurt ongeoorloofd aan. Dit had zij echter beter achter wege kunnen laten, want zij werd er uit gestuurd. Van deze numerieke meerderheid maakte LAC dankbaar gebruik om het winnende doelpunt te maken. Over de wedstrijd zelf valt overi gens niet veel te vertellen, of het zou moeten zijn, dat er slordig ge speeld werd door beide partijen en dat SZC twee prachtige kansen oro zeep heeft gebracht door even zo vele malen tegen de lat te schieten- Tot de rust leidde SZC met 10 door een doelpunt van Cocky. Na de rust miste LAC eerst nog een straf worp maar - wist de nume rieke meerderheid om te zetten in winst. Het tweede doelpunt ontstond op bovenomschreven wijze, eveneens in numerieke meerderheid. Door de ze 21 nederlaag komt SZC met 4 verliespunten op de tweede plaats achter LAC. dat er twee heeft, maar nog een wedstrijd moet spelen. Theo retisch kan het dus nog op een be slissing tussen SZC en LAC uit draaien. Maar dan moet LAC de laatste wedstrijd verliezen en daar houden wii het niet op. ROTTERDAM In 1944 schoten Duitse jagers bo ven Lekkerkerk eeti Amerikaanse bommenwerper van het type „Vlie gend Fort" neer. Elf jaar lang heeft het wrak acht meter onder water in de Lek gelegen. H. Boxen's ber gingsbedrijf uit Rotterdam is er thans in geslaagd een deel van het Wrak te lichten. Morgen zal men, met behulp van een bok van 100 ton. pogen de rest van de bommen werper te lichten en het gehele wrak aan land te brengen. In Lekkerkerk herinnert men zich nog, dat het vliegtuig werd neer geschoten. Zes van de acht inzitten den hebben zich weten te redden. Twee mannen moeten in de cockpit zijn verdronken. Na de bevrijding hébben kikvorsmannen van de ma rine reeds pogingen gedaan om het wrak te lichten, maar zonder re sultaat. H. Boxen is beter geslaagd. Na elf dagen werken slaagde de duiker J. De 39-jarige magazijnbediende C. do K. hoorde vanmorgen voor de Rotterdamse rechtbank een gevan genisstraf van acht maanden cn voorwaardelijke ter beschikking stelling tegen zich eisen wegens diefstal en poging tol doodslag. Op 28 Maart van dit jaar stal de jongen, m zya kosthuis van een der medebewoners een geldkistje met f 110—. Enkele dagen later, op 1 April, sprak een andere medebewoner hem op het Stationsplein over deze diefstal aan. Hot tweetal ging naar een wachtkamer waar de medebe woner de K. rechtsstreeks beschul digde. De K. werd hierover driftig. Hij rukte zijn dolkmes uit de sche de en stak er mee in de richting van de ander. Slechts door snel achteruit tc springen kon deze de steek ontgaan. De jongen verklaar de later, dat het inderaaad in zijn bedoeling had gelegen de medebe woner te doden. In een psychiatrisch rapport wordt de K. sterk verminderd toe rekeningsvatbaar geacht. De ge stolen f 110.had hij helemaal opgemaakt. Hij zou ermee naar het buiten land hebben willen gaan om daar een nieuw leven te beginnen. De rechtbank bepaalde de uit spraak op 3 Augustus 2 uur. G. Romeyn or in. de plaats van het wrak te bepalen en de stroppen vast te maken. Aanvankelijk trachtte men het vtiegtuig te lichten met een bok van veertig ton. Dit bleek ech ter te licht voor het karwei. Het vliegtuig kwam wel vrij, maar niet boven water. Men sleepte het daar om naar de overkant van de Lek, in ondiep water. Morgen ?al een grotere bok pogen het vliegtuig op de wal te zetten. Dan zal men ook de staart, die nog steeds op de Lek- bodem ligt kunnen bergen. Het toestel is geheel volgeslibt met zand. Of zich nog stoffelijke resten m het wrak bevinden, zal la ter moeten blijken. Voor de meisjes van de zesde klas van de school van mejuffrouw J. Th. van der Hoeven aan ie Acker- aykstraat was Dinsdagavond weer het tijdstip aangebroken om af scheid te nemen van hun onderwij zeressen. Dit gebeurde in de'zen dingskapel aan de Gerard Schol ten- straat. Daar werd op vlotte wijze een uitgebreid progjamma. uitge voerd van voordrachten, liedjes, dansjes, viool-, fluit- en pianospel. Het aardigste van dit programma was, dat hel geheel door de meis jes zelf gebracht werd. Na het programma volgde het af scheid. waarbij mej. v. d- Hoeven een toespraak hield, eerst tot de meisjes en toen tot de ouders. De leerlingen kregen bij hun ge tuigschrift een boek ten geschenke en een van de meisjes declameer de eeu gedicht onder aanbieding van bloemen cn eau de cologne, terwijl alle onderwijzeressen een bouquet kregen van de ouders. Voor het Mulo-examen A. te Rotter dam slaafden; C. J. v Putten, L. Mul der, R Orgelist, C. Paul, g Slofi D. Kruyzifix J. den Hollander, H. Grethe. A. Kreeft. C. Spoor. E. Berggren, J. Brachel J Carsjens, M. de Ronde, M. v Rotz. R. Speelman, J. S tig ter. G, Uyl. R Scli er jon H. v. Driel, G. Mud- de S- Wlchert cn E. Oskamp allen, uit Rotterdam en I, Quispel tut Ènelle, K. Verdwijn uit Oostvoorne E. Hokke uit Vierpolders, W. Soetmeyer uit Rockan- jc, F Scheepbouwer uit Gouda en A, Krygen uit Mehssant. Voor bet Mulo-diploma A slaagden: H. liiael P. Pronk. K. Rienstra, J Samson, E Smits. M. A. jasperse, P L Klelnjan, L. van Buren, N. M van Kalcm. A, Niouwerf, F Noordhoek. D. Strijbos. J. J G. van Veenendaal, H. J. den Duik. C. A "Baptist G. Boer. M. Koirsman en M. J Kraaijo, allen uit Rotterdam; J. C. m van Wijk en T Moerland uit Middelharms: J Loov uit Hellevoetuluis; J Huizer uit Bolnes en H. Vonk uit öaiendreeht. Het ALGEMEEN ZIEKENFONDS „DE KUNST" zoekt voor de buitendienst Vei eist' ollcdig L.O.. goed kunnende lezen cn schrijven en goede omgangsvormen. Leeftijd tot 30 jaar. Aanstelling in vaste dienst geschiedt volgens C.A.O. Sollicitaties tc richten aan genoemd Ziekenfonds, Lange Haven 123, Schiedam. CU C. M W. Romijn: Hendncus J. ian J. W. Nooleboom cn J. L. Petcis I OVERLEDEN: A. M Winster, .j en 9.15 uur: „Easy I jaar; G E. Th. de Groot, 67 'jaar i HAKÏNGVANGSTBËRÏCHTEN Van ast berichten uir /ce van ne- dentnotgen. VL 70. 40 kantjes; VL 79. 4: VL 85, 90 thuist arend; VL 172, 1; VL 205. 10; VL 206. 40 thuisva- icnd; VL 207, 60; VL 208. 80 (noa 17 netten); VL 216, 30; VL 29, 34; VL 114 50; VL 115, 7: VL 142. 5; VL 190," 17; VL 199, 34; VL 53. 75; VL 71, 20; VL 200, 85 (nog 20 net ten)- VL 80, 5: VL 56. 22; VL 89. 40; VL 112, 30; VL 132, 50 (nog 30 net- ten). Marktnoteringen van heden: Maat jes haring Groene f 38.90 tot f 42.—; maatjes en volle f 29.70 tot f 30.70; klein f 29.70 lot f X 20, Groot f 28.40 tot i 32.—. lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: passage: 2, to love". Monopole; 2. 7 en 9 uur: „Meis jes van de Kousenband". Voorstellingen: Volksgebouw 8 uur: Viering oO- jarig bestaan A.N.M.B. Irene 8 uur'. Afscheidsavond G. Borgesiusschool. In Den Haag is voor het examen handelskennis L O. gpslaagd de heer A. v. d. Vlies te Schiedam. I>. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Gevraagd een voor Schiedam per 1 Sept. Aan m, mevr. V, Koster Frenkel, Bergweg 298, Rot terdam. Telefoon 47807. "5b Tafelkleden, modern, nieu we dessins, 100wol. nieuw ste type bij Plate, t.o. stad huis, Schiedam. Te koop aemgeb. Grote keuze wringers f 39.—, f 49.—, 6?.—waskete Is ƒ7.—. ƒ7.50. ƒ8.75. ƒ9.45 enz Wasteilen 5.35. ƒ7 60. 19.—, ƒ10.25 enz. Waterslang ƒ055 p. mtr. Frans van Thienen Broersveid 123 Tel 69799 Ecclame-aanbledlng. Lig stoelen met armleuning ƒ12.50. Klapstoelen beuken, gelakt. onverwoestbaar ƒ11.50. Raamborren ƒ175 enz. Frans van Thienen. Broersveid 123. De straat ,vaar Vrijdags markt is. Bronzen gordimrail. compl 1.p, mtr Gordijnveer plastic f u.40 p mtr Trap roeden ƒ0.32, 0.34, ƒ0.50 Platte nikkelen traproeden Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen. Broersveid 123. Tel 69799, Wanddoeken Oud-Holl„ grp- te en kleine mate% Komt binnen, komt zien by Plate t.o. stadhuis, Schiedam. Nummerbrteven die orrt om oordeel titel bonafide op cte inhoud der advertentie feage- waar Vrijdags- markt ls, ZATERDAG 30 JULI OM 8 UUR INTERNATIONAAL CIRCUSFESTIVAL in EUROPA'S ENIGE ZESMASTENCIRCUS VAN BEVER SCHIEDAM LOKENTZPLEIN fte 'bereiken met de lynen 41 - 44 39) Zondag 31 Juli matinee om 3 uur. avondvoorst, om 8 uur Maandag 1 Aug. matinee om S uur, avondvoorst, om 8 uur Dinsdag 2 Aug. avondvoorst. 8 uur. Woensdag 3 Aug. matinee om 3 uur, avondvoorst, om 8 uur. EEN ENIG SCHOUWSPEL MET MEN S E N-D IERE N-SEN S A TIJG S uit .de 15 voornaamste wereldcircussen. Indische olifanten De vrolijke bruine beren Dc pas geïmporteerde ijsberen De uitgebreide collectie pracht paarden 75 ar listen van wereldformaat 25 W'ereldattracties 125 medewerkenden in EUROPA'S ENIGE ZESMASTENCIRCUS EEN PROGRAMMA WAT ALLES OVERTREFT BEZOEKT ONZE STALLEN met de uitgebreide collectie pracht paarden "en div. di eren soort en, geopend op dagen met twee voorstellingen van 10—1 en op dagen met .één voorstelling van 301 en van 28 uur. MOTOR- en RIJWIELSTALLING aan het circus. KAARTVERKOOP van Zaterdag 30 Juli af a.d. circuscassa. geopend van 10- van 26 en van 7 uur af tot begin der voorstelling. IN DE MATINEE'S (met volledig avondprogramma) betalen de kinderen tot 12 jaer halve prijzen op alle rangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1