■iiiiii opruiming Onvervalst circuswerk op t Lorentzplein SSh i Afscheid van J. M. de Yos Hermes bindt ook ACC aan haar zegekar HonkballendSchiedam Bioscoopbezoekers sturen bleekneusjes naar zee Laatste commodore-reis van kapitein Dobbinga BIJ VAN BEVER Prachtige dressuurnummers en gratievolle accrobatiek CRICKET Prachtig cricket aan Damlaan met fraaie century van Stolk Schiedammers op de Vierdaagse Door hond gebeten Geen spreekuur WALDO-TAXI AGENDA Prijsuitreiking Duivensport Burgerlijke Stand Mej. van Loon in de bloemen Diefstallen Joy-rijders betrapt Vandaag eindigde met m.s. Noordam: COMMODORE VAN DE H.A.L.-VLOOT Kunstexposities „Esso Nederland" gaat te water seizoen- knaleffecten Auto over de kop in de Graaf's slagerij Extra reclame 0.44 0.48 0.35 0,69 De Graaf's slagerij C. G. Westerhof Maandag 1 Augustus 1955 De Schiedammers kunnen weer eer^s genieten van goede en onvervalste circus-kunst in de machtige zes-masten-tent, die door het Circus van Bever op het Lorentzplein is opgeslagen. Onder deze gigantische lap zeildoek kunnen liefst 3.500 toe schouwers een plaats vinden. Circus van Bever is geen on bekende in Schiedam, want ook vorig jaar is hier opgetreden. Het programma is echter op vele punten veranderd en aan gevuld. En verbeterd mogen we wel zeggen, want wat dit jaar geboden wordt is beter dan vorig jaar en kan een vergelijking met buitenlandse circussen gemakkelijk doorstaan. (Advertentie LM.) otNtti. uvr oezrn) We trekken met opzet een verge lijking met buitenlandse shows, want het Circus van Bever is een oude Nederlandse zaak, die vrijwel uitsluitend in ons land optreed. Daar tegenover staat echter weer dat vrijwel alle artisten uit het buiten land afkomstig zijn. Dit is overigens niet zo vreemd, want de circus-kunst is een bij uitstek internationale aan gelegenheid en het is bijkans on doenlijk om van de circus-artisten nu eens uit te knobbelen van welke nationaliteit ze eigenlijk zijn. Daarbij kamt dat door het aan trekken van steeds andere buiten landers een gevarieerd en ook steeds Advertentie IM.) IS NIET TE EVENAREN Grote partijen, restanten, maar ook hele fabrieksvoor- raden van het afgelopen sei zoen (ook de betere kwali teiten) verkopen wij in deze Opruiming voor prijzen „die n/et zijn te evenaren". En dit fs een unieke gelegen heid voor hen, die werkelijk mooie gordijnen voor de ra men willen hebben, maar niet konden slagen omdat de prijs boven hun begro ting lag. Hollandse marquisette, een mooie soepele kwaliteit, ge weven van katoenen garens, waarvan de normale prijs 0.98 cent per meter is, kun nen zij nu kopen voor do halve prijs. n Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze écru- kleurige marquisette, 90 cm breed, een betere marquisette voor nog géén twee kwartjes per meter. Een partij ondoorzichtige plastic ontbljtlakens in een mooi bloemdessin (éénkleu- rlg), In de grote maat 110x140 cm voor 1.59 Géén pomiorder (WINKELCENTRUM BIHNENWE0, Te!. 29180 ïn hét programma nan Circus Van Bever vormt 't op treden, van de koorddans zusjes Tonita en Lilt een gracieus nummer, wisselend programma geboden wordt. Nederlands zyn echter de num mers paarden-dressuur, de trots van het circus. Mevrouw Van Bever kwam zelf in de piste en zwaaide de lange zweefl voor de 2es prach tige zwarte Friese volbloeden, die een bij uitstek elegant nummertje dressuur weggaven. Ook de Isabel- Is^kleurigen, die met Karoly op de krullen ter vervanging van 't klas sieke zaagsel) kwamen toonden verfijnde staaltjes dressuur, waar elke paardenliefhebber z'n hart aan kan ophalen. Mile Valesca gaf weer klassiek en vooral modern hoge school-rijden, waarbij de „dans"- nummers perfect van dressuur wa ren en zeer elegant. Het was ook op galopperende paarden dat de drie Conrads ver bluffende staaltjes van accrobatiek gaven. Een van de mooiste nummers van het uitgebreide programma. Nederlanders zijn ook de vier Bar bara's met -Romeinse kracbtspelcn. Volgens het programma komen zi uit Frankrijk, maar het zijn onver valste Rotterdammers. Voor het eerst zagen we hier vrouwelijke „onder- mannetjes". want het was op de schouders van de dames dat de man nelijke leden hun acrobatische toe ren uithaalden. Ook de andere nummers waren goed verzorgd en op prettige en vlotte wyze gebracht. Dompteur Beilfus ging vriendschappelijk om met zijn wollige, witte ijsberen, die zulke, o zo gevaarlijke klauwen en tanden hebben. Roofdieren die ais lammetjes glijbaantje speelden. Cir cuswerk dat pakt. Dit was ook het geval met de Ko zakken-nummers van Tanïa en Ta mara. terwijl de Tjsechische Katja Sobolewsky daverend succes boekte met haar voetbal-honden, die Hol land—België speelden. Dat een voet bal-broek in de strijd bleef, ver hoogde de hilariteit. Een gracieus nummer cp de glad de staaldraad brachten de koord- dansende zusjes Tonita en Lill, ter wijl de drie vliegende Osado's voor de sensa'tie hoog in de lucht zorg den. Het waren eigenlijk alleen de clowns die wat tegenvielen. Men kon wel lachen om hun grollen, maar de stukjes waren wat langdra dig. Maar al bij al was het een prima show die de toeschouwers voorgezet kregen. Niet sensationeel, maar cir cuswerk van klasse, op een be schaafde wijze getoond. Zaterdagmiddag heeft de heer J. M. de Vos op de receptie te zijne huize gehouden, in verband met het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd, m%gen ervaren, dat het door hem in de 20 jaar gedane werk, in alle kringen is gewaar deerd geworden. De directeur van de Gem. Dienst voor Sociale zaken, de heer J. Oost- land er heeft de heer Vos als een accuraat werker gekenschetst voor wien nooit iets te veel was. Vrijwel alle ambtenaren van deze dienst kwamen de heer De Vos de hand drukken. Havenmeester, de heer M. A. van Reenen memoreerde, dat de schei dende havenloods slechts een zestal jaren Us Havenmeester bij de Ge meente Schiedam in dienst is ge weest, doch dat hij in dit korte tijdsbestek zich had doen kennen als een bijzonder goede kracht voor het Loodswezen. De heer Van Ree nen bood de heer De Vos een fraaie tuinstoel aan. Verder zijn nog velen, waaronder de wal-kapitein van de firma Wil ton Feijenoord, de heer De Vos de hand komen drukken. Vele bloemstukken en diverse ge schenken waren wel een bewijs van erkentelijkheid. Het was gisteren goed toeven aan de Damlaan. De talrijke cricket-Hef- hebbers hebben met volle teugen kunnen genieten van de batting-demon stratie van Stolk en Van der Sloot, alsmede van het veldwerk der Amster dammers, waarin de oud-wieketkeeper Meijer uitblonk. Met ruim verschil (4 runs en 6 wickets in handen) wisten onze stadgenoten over ACC te zege vieren. Een verrassend resultaat want de algemene verwachting was, dat ACC, na het scoren van 228 runs, wel met de winst zou gaan strijken. A. Vijf leden van de Schiedamse Wan delsportvereniging „Wan del vrienden" hebben met succes deelgenomen aan. de Vierdaagse te Apeldoorn van de Ned. Wandelsportbond. Mevr. T. Boender en de heren J. Hofman lie pen voor de tweede maal te Apel doorn op de 40 km, terwijl mej. E. Bras en de heer J. P. Boender voor de eerste maal op de 30 km uitkwa men. Maar allen hebben de tocht met succes volbracht. Andere leden hebben hun tippe lende clubgenoten met - bloemen verwelkomd. Zij zijn met een bus naar Apeldoorn gegaan en hebben de laatste 8 km hun vier-dagen-lopers tot aan de finish begeleid. Het volgende jaar hopen de "Wan- delvrienden met een volledige ploeg deel te nemen aan de Apeldoornse Vierdaagse. Want de betoonde gast vrijheid is zeer in de smaak geval len. en de paxcoursen waren naar hun mening goed verzorgd. Vooral het natuurschoon in de Kroondomei nen werd zeer bewonderd. Aan Apeldoorn is de voorkeur ge geven, omdat enkele lopers al eerder aan de Nijmeegse Vierdaagse hebben deelgenomen. Ook de heren _W, van Noortwijk en C. Middendorp hebben de Nij meegse Vierdaagse met succes ge lopen en wel voor de twaalfde maal. Daarentegen heeft de heer J. C. v. d. Meer uit Schiedam wel in Nij megen gelopen. Het is overigens de 19e maal dat deze Gouden Kruts- wsndelaar aan deze Vierdaagse mee doet en de mars beëindigt. Inder daad een mooi succes. Zaterdagmiddag is de heer A. J. in de prof. Kam Onneslaan door een herdershond aangevallen. Daar bij liep hij een flinke wond op aan het linkerbeen en een gescheurde broekspijp. Het Bureau Onderwijs (Hoogstr. 200) is gedurende de maand Augus tus voor het publiek gesloten. De spreekuren van de Wethouder van Onderwijs en de Gemeentelijke Inspecteur van het onderwijs ko men in die maand te vervallen. Het hoge totaal van de Amster dammers dient hoofdzakelijk te worden toegeschreven aan het zwak ke fielden van de Hermes-mensen. Op 74 voor 3. toen het wicket van de ACC crack Wally v. Weelde ge vallen was (zeer goed gevangen door Schilperoord in de slips) lag een hoog totaal nog niet in het ver schiet. Enkele vangkansen die op onbegrijpelijke wijze niet werden geaccepteerd kwamen Hermus duur te staan. De openingsbatsman van der Hurk maakte hiervan een dankbaar ge bruik en liet in .die periode het ene tiental runs na net andere op het scoring-board noteren. Het beste batten van ACC kwam van H van Weelde die talrijke har de off-drives gaf. Zijn vieren aan off waren perfect en kansloos uitge voerd. Van Meurs bowlde practisch unchanged (32 over) en veroverde 8 wickets. Parrish en Stolk openden de Her- mes-innings. Nadat Parrish op een totaal van 45 runs door aanvoerder Van Weelde werd gebowled lieten Stork en Van der Sloot de vele toe schouwers prachtig batten zien. Samen voerden zij het Hermus-totaal op van 45 voor 1 tot 123 voor 2, waarbij vooral de machtige zessen (één pikte door de ramen het vitrage-gordijn mee) van Van der Sloot indruk maakten. Aanvoerder Stolk schotelde op zijn beurt het publiek zijn gehele slagen repertoïr voor, waardoor de ACC fielders het verre van gemakkelijk hadden. Na de indrukwekkende innings van Van der Sloot liet de inmiddels ingekomen Bailey het scoren zoveel mogelijk over aan Stolk, die onder denderend applaus zijn honderd be reikte. Zijn century was er één die van een aanvoerder waardig. Be- heersd en stijlvol. Van der Enöe, ingekomen inmid dels voor Bailey die gebowled werd, smaakte het genoegen met een vier het totaal van ACC te passeren. Innings Hermes-DVS: H. Stolk not out 101, D. Parrish bowled W. v. Weelde 15, W. v. d. Sloot bowled v. d. Hurk 57, A. C. Bailey bowled v. d- Hurk 33, C. (Advertentie LM.) 67570-69915 Elk jaar opnieuw, zo tegen de Paastijd, wordt er ook in de Schiedamse bioscoop-theaters een speciale collecte gehouden. Het doel van deze col lecte is dan, zoals ook blfjkt uit het propaganda-filmpje dat bij die gelegen heid wordt gedraad, om Schiedamse kinderen, wier ouders het niet kun nen betalen, eens naar zee en frisse lucht te sturen. Zij worden dan voor zes weken opgenomen in het „Bio-Vacantie-oord" in Bergen aan Zee, waar plaats is voor zestig kinderen. In Schiedam wordt genereus voor dit goede doel geofferd en de Schie damse bleek-neuzen plukken er de voordelen van. Sinds de oprichting in 1947 van dit speciale Bioscoop fonds zijn 56 .jeugdige stadgenoten naar Bergen aan Zee gestuurd ont daar eens lekker aan te sterken. De uitzending wordt geregeld door Het Centraal Genootschap van Kin- derherstellings-oorden. en Gezond heids-kolonies, dat in Amsterdam de zetel heeft, maar de plaatselijke afdeling heeft natuurlijk de uitwer king van de plannen. De bioscoop-liefhebber die in het verleden hun penningske geofferd hebben om de bleekneuzen te hel pen, hebben dus wel een mooi re sultaat bereikt. Ook de laatste col lectes hebben goed opgebracht zo dat deze zomer weer 5 jeugdige Schiedammertjes naar het Bio-va- cantieoord kunnen. Donderdag aanstaande worden zij Om tien voor achten op de trein ge zet naar Bergen en dan kunnen zy zes weken genieten van zon, zee en de frisse lucht. Dank zij de me dewerking van de Schiedammers in de duistere bioscoopzalen, die ge offerd hebben en dank zij de me dewerking van de directies van de plaatselijke bioscopen. Esperanto-agendo Jaudon, la 4an de augusto. Ni ha- vas liberajn tagojn, tïo ne signifas, ke vi ne povas propagandi Esperan- ton. Baldau estos verda monato. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t/m 6 Augustus wegens vacan- tie. ILK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Leven in de Brouwerij". Monopole: 2, 7 en 9 uur: ..De stad zonder Wet". Voorstellingen: Lorentzplein 3 en 8 uur: Circus Van Bever. In de cantine van het Volkspark 2al Donderdagavond a.s. om 7.00 uur de prijsuitreiking plaatshebben van de prijzen gewonnen in de Martlnit- nederiaag serie. De P.V. „De Snelvliegers", aange sloten bij de Bond van Zaterdag vliegers hield een wedvlucht vanuit Mons (België) een afstand van 165 km. Gelost werd om 11 uur: de eerste duif kwam aan om 13.49,37 uur, de laatste prijsdulf om 14.14.43. Prijswinnaars zijn: 1, 3 J. C. Ko- nings; 2. 8, 12, 14 Chr. Zweistra; 2, 5, 7. 18 J. Stolk; 6, 9, 10.' 11, 13 H. Groêneweg; 15 M. Broekhuizen; 16 J. v. d. Mey en 17 H. de Gunst. .GEHUWD: J. H. Gerkema 43 jr. en S. Kuipers 42 jr. P. Vink 27 jr. en A, H. C. Linthoudt 26 jr. K. R. E. Seifert 03 jr. en M. H. v. d. Sloot 25 jr. GEBOREN: Bobby, z. v. R. van Honschooten en M. C. Kerssemeijer. Margaretha J. d. v. J. M. v. Eijk en B. v. Gent. OVERLEDEN: C. Bakker 69 jr. Tettelaar bowled v. d. Hurk 9, v. d. Ende not out 11. N. v, Huët, A. Keuzenkamp, G. Willemsen, J- Schilperoord en. H. C. v. Meurs did not bat. Extra's 6 p. Totaal 232. BowIïngcUfers ACC: W. v. d- Hurk 3 wickets voor 95, H. J. v. Weelde 0 wickets voor 49, V7. van Weelde 1 wicket voor 35, J, Bregman 0 wickets voor 43, G. B. 'eijer 0 wickets voor 4, uungs ACC: L. Woudstra c C. Tettelaar H. v. Meurs 23, W, v. d. Hurk c W. v„ d. Sloot A. C, Bailey 78, L. v. Kra nendonk c C. Tettelaar H. v. Meurs 0, W. v. Weelde c J. Schilperoord H. v. Meurs 13, J. Bregman bowled H. v Meurs 0, H. J v. Weelde c D. Parrish H. v. Meurs 31, G. B. Meyer c W. v. d. Sloot A. C. Bailey 17, F. Burger c A. v, d. Ende H. van Meurs 1. J, B. v. Weelde bowled H. v. Meurs 30, C, E. Alandt c GWil lemsen H. vMeurs 8, H. Schone- veld not out 2, extra's 20. Totaal 228 Bowllngcijfers Hermes-DVS: J. Schilperoord 0 wicket voor 25, H. v. Meurs 8 wicket voor 77 (32% over), A. Keuzenkamp 0 wicket voor 56, W. v. d. Sloot 0 wicket voor 2, A. C. Bailey 2 wicket voor 48. ROTTERDAM In de openbare kleuterschool „De Kamelia" aan de Kameliastraat in Zuid vierde het schoolhoofd me juffrouw A. G. M. A. van Loon. Zaterdag het feit. dat ze veertig jaar werkzaam was in het kleuter onderwijs. Van die veertig jaar was ze zeven en twintig jaar. leidster_ van de kleuterschool „De Kamelia". De hele school vierde het jubileum mee De kinderen zongen de feeste- lrngé toe en boden haar elk een bloem aan. Namens de gemeente was er de inspectrice bij het onder wijs, mejuffrouw J, E. Schaap, die hartelijke woorden sprak tot de ju- bilaresse. Ook ouders en onderwij zeressen voerden het woord en bo den geschenken aan, 400.000 bij Spoorwegen DAGELIJKS AANTAL BEZOEKERS E 55 VERDUBBELD In de stand van de Nederlandse Spoorwegen op de E 55 wordt van daag de 400.000ste bezoeker ver wacht. De 300.000ste bezoeker werd op 19 Juli genoteerd. Hieruit blijkt dat het dagelijks aantal bezoekers aan deze I stand "de laatste weken bijna verdubbeld is. Een. zelfde toe neming in *t dagelijks aantal e 55- bezoekers mag hieruit worden, af geleid. Aan het Weena is gisteren de per sonenauto van de koopman S, N, P. uit Amsterdam gestolen. De kleer maker A. van D. mist zijn motor fiets, die hij voor zijn woning in de Kleine Coolstraat had staan- Uit het foto-atelier van F. D, aan de Kla verstraat is een Leica gestolen. Drie negentallen van Schiedam hebben in het afgelopen weekeind hun krachten moeten meten resp. met USC 2, Laakkwartier 1 en RCH 2. USC 2 had Zaterdagmiddag niet veel moeite met Schiedam 3. dat slechts met 7 man in het veld ver scheen, een 226 draw voor Schie dam was het resultaat van de wed strijd. Het tweede negental van Schie dam kreeg Zondagmorgen Laakkwar tier 1 op bezoek. Het is geen fraaie wedstrijd geworden, al bleef de spanning erin tot de laatste inning. Bij de 8sfe inning was de stand met 11—11 gelijk, waarna Schiedam in de laatste inning nog 2 punten erbij kon noteren. Laakkwartier gooide er echter nog een schepje bovenop; 8 lopers kwamen nog binnen, waar door de stand 13—19 werd. Het begin was goed voor Schie dam, dat na de eerste inning een 40 voorsprong had, welke voorsprong in de derde inning door de tegen partij was weggewerkt. In de vol gende inning stond Schiedam 2 pun ten achter, doch in de volgende in ning kwamen 5 Schiedammers bin nen en was de stand 96. Hierna werden de standen resp.: fl9, 9—11, 1111 en ten slotte 1319- Het eerste negental heeft gister middag de eer nog hoog gehouden, door een keurige 3—0 overwinning op RCH 2. Een woord van lof komt ontegenzeggelijk toe aan werper Re- nierse, die door zijn uitnemend wer pen, de tegenpartij geen kans gaf. Na de eerste inning had Schiedam een 20 voorsprong: deze stand bleef zo tot bij de 5 inning. Eerst toen kwam nog een loper binnen, .waardoor de eindstand op 3—0 kwam te staan. De werpresultaten waren: voor Schiedam 15xslag, 2x4 wijd, 3 x honkslag en 5 x vang. Voor RCH 2; 11x3 slag, 4x4 wijd, 4xhonkslag en 7xvang. De 19-jarige dekknecht F. M. v. D. en de 20-jarige destilleerders- knecht W. van R, probeerden Za terdagnacht het slot van een brom fiets te forceren, die voor een café aan het einde van de BK-laan stond. De beide jongemannen, die kenne lijk op joy-riding uitwaren, werden Vanochtend keerde commodore F. H. Dobbinga van zijn laatste reis als gezagvoerder van het m.s. Noor- dam en commodore van de Hol- land-Amerika-Lijn in Rotterdam te rug. Commodore Dobbinga verlaat na een 43-jarige dienst deze maat schappij, aangezien hü de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt heeft. Folkert Hendrik- Dobbinga is Juli 1895 geboren te Schiermon nikoog en stamt uit een. familie van zeelieden; deze traditie Is voort gezet door de zoon van de schei dende commodore, die ook bij de H-A.L. vaart, op de „Soestdijk". Als stuurmansleerling- kwam de heer Dobbinga op 2 September 1912 in dienst van de maatschappij. Nj verschillende stuurmansrangen door- lopen te hebben, werd hij op 19 Au gustus 1939 aangesteld air kapitein op het s.s. „Spaarndam". Dit schip werd onder zijn commando een der eerste slachtoffers van de Duitse magnetische mijnen. Met het m.s. „Sloterdijk" hielp kapitein Dobbinga bij de bezetting van Java door de Japanners de Nederlandse troepen uit Tjiütjap evacueren. Ondanks aanvallen van Japanse vliegtuigen slaagde hij er in alle opvarenden veilig naar Aus tralië te brengen. Op 15 "December 1942 werd de heer Dobbinga als chef van de per soneelsafdeling te New- York aan de wal geplaatst. 19 October 1946 ging hjj opnieuw naar zee om het In het cultureel centrum Groot- handelsgebouw is Zaterdagmiddag een tentoonstelling geopend van werk door leden, van de Noord brabantse vereniging van beeldende kunstenaars „Jeroen Bosch" te Bre da. De expositie duurt tot en met 23 Augustus. Kunstatelier De Stroom, Voor haven 30 Oud Delfshaven, exposeert van 3 Augustus tot en met 16 Augus tus schilderijen van de hedendaagse „primitieve" schilder Cornells Groe- newoud Kramer uit Stompetoren (N.H.). Vrijdag 5 Augustus wordt in het rijksmuseum „Huis Lambert van Meerten" de zomertentoonstelling „Lijn en Kleur" geopend, die tot 15 September duurt. Hierop zullen wor den geëxposeerd werken van de in de laatste oorlogsmaand omgeko men Groninger drukker-sehïlder Hendrik Werkman en van de Am sterdamse graficus Dick Elfiers. Kapitaalsuitbreiding Thomsen's Havenbedrijf Op Woensdag 19 Augustus a.s. staat de inschrijving open op f 3.000.000 niet-royeerbare certifica ten van aandelen, in stukken van f 1000, in de N.V. Thomsens' Ha venbedrijf te Rotterdam, tot de koers van 118 procent, uitsluitend voor houders van claims. Als claimbewijzen zyn aangewezen de dividendbewijzen no's 32, 33 en 34. Inlevering van 4 claimbewijzen geeft recht op toewijzing van één certificaat van f 1000. De nieuwe certificaten delen voor de helft in de resultaten van 1955 en ten volle daarna. In de eerste vijf maanden van 1955 is een winstcijfer behaald van f 1.S21.712 tegen f 2.570.356 in ge heel 1954. Ook over het vergrote kapitaal wordt een gelijk dividend als in 1954. t.w. 8 procent, gewaar borgd geacht Jubileum F. H. M. Koch Het is vandaag 40 jaar geleden, dat de heer F. H. M. Koch als ven noot toetrad tot de firma Koch en Suermondt te Rotterdam, welke fir ma de directie voert van cultuur maatschappijen in Indonesië. Dit, jubileum is in intieme kring gevierd in het nieuwe kantoor der firma in 's-Gravenhage. Daar is de heer Koch gehuldigd door de com missarissen der genoemde cultuur maatschappijen alsmede door zyn t mede-vennoot, de heer S. E. Hazel- door een politieagent op heterdaad hoff Roelfzema en door het perso- betrapt. neel der firma Koch en Suermondt. in Amerika aangekochte s.s. „Aver- dijk" naar Nederland te brengen. Op 1 Mei 1953 werd hij als ge zagvoerder van het m.s. „Noordam" tot commodore van de H.A.L.-vloot benoemd. Op de scheepswerven van C. van der Giessen en Zonen n.v. te Krim pen a. d. IJssel zal Zaterdag 13 Aug. te 12.15 uur het turbine-tankschip „Esso Nederland" te water worden gelaten. De doopceremonie zal wor den verricht door mevrouw M, C, SmitDotinga, echtgenote van de president-directeur van Esso Neder land n.v. te 's-Gravenhage, voor welke maatschappij het schip wordt gebouwd. (Advertentie l.M.) een Nog een beperkt aantal DIVANBEDDEN (steemada!) met extra versterkte ge«- zónclheidispIraalmalMt, NU J5 jaar garantie Een o pruiming spa rlij VERENDE MATRASSEN met binnenwerk van prima conische stalen veren, degelijke afdekking en prachtige damasttijk. jm f» 1 persoons NU "wSr** Ook in 2 persoon! Met langdurige garantie Restanten VLOKMATRASSEN zwaar gevuld met nieuw materiaaT en overtrokken met prima damasttijk 1 persoons NU 27 Restanten GEWATTEERDE ZIJDEN DEKENS fraai geborduurd en goed gevuld1. 1 persoons (snijmaat 120 x 160) NU 2 persoons (sntjmaal 1 40 x 200) NU I O.M*" .Um-a. k"„a .WW' r9 'coupons I lias OP"'""" la prils "=r! BINNENWEG BEIJERlANDSELAAN Zaterdagmiddag is de 56-jange ittv genieur G. Jonkheid uit Gouda met zijn auto op de rijksweg naar Dor drecht over de kop geslagen. Hek ongeluk gebeurde doordat de vracht»- wagen, die door J. werd gepasseerd plotseling naar links uitweek, waar door de Ingenieur met zijn wagen in een heg terecht kwam. De man werd licht gewond. Argentijnse artsen in staking tegen politionele misdaad BUENOS AIRES Het Argen- tijnse medische genootschap waar van 10.000 van de 19.500 Argentijn se artsen lid zijn, zal op 2 Augustus een staking van 24 uur houden als protest tegen de dood van dr Juan Ingalinella, - die na de revolte van 16 Juni door de politie tijdens een Verhoor is gemarteld en vervolgens overleden. Dr Ingalinelia, die werd verdacht van communistische sympathieën was na zijn verhoor, aldus de oor spronkelijke mededeling van de poli tie te Rosario, gevlucht. Later bleek echter, dat de man tengevolge van zware mishandeling op het politie bureau was gestorven. De politie had zich van het lijk ontdaan, door het in een rivier te werpen. VERB 0 D WS N 6S R EC LA ME Magere doorregen varkenslappen nu Vers spek nu Gerookt spek nu Kalfscarbonade nu Bladreuzel nu Varkenscarbonade 1.08 0.69 0.79 1.09 0.49 1.69 1.03 1.14 1.75 Runderlappen nu Gehakt, rund of varkens nu Biefstuk tartaar nu Alles per 500 grap* Gesmolten reuzel of rundvet 055 per 250 gr. 200 gram boterhamworst 200 gram gebraden gehakt 200 gram brede bloedworst 200 gram gek. boterh. spek Lange Kerkstraat 25 Teïef. 66019 Te koop acmgeb Verf. Keuze uit 15 soorten lakken. Onze verf en lak stelt niet teleur. Vakkundige voorlicht. Jan v. Katwijk's Verfhandel, Broersveld 37, recht tegenover Passage. Verf... dit seizoen prijsver laging „Jeveka" glanslakverf van 2.60 nu 2J25 per kilo. Alle tinten. Jan v. Katwijk's verfhandel, Broersveld 37, recht tegenover Passage. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel .Modern". Boerhaa* velaan 124, tel. 68415. Van Loeneo voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, TeL 66192. Passpiegels 120 x 30 geplaatst 12.75, 120 x 36 14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39. Schiedam, telefoon 68945. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P, Take. Jan Son- légtraat 4. R'dam tel 36777. Penncraeal X3avo Huidarts Lange Haven 102 a Schiedam PRAKTIJK HERVAT Damesiutpsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor. perma nent wave compleet f 6. Broersvest 115. tel. 67237. Moderne coiffureB. K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij - Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent 11 (stroom loos) Diverse» _1 Z\\u dw schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 68874.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1