■IP C J de Meer ondersteunden in gemeente Schiedam Maar minder werklozen... AGENDA BROMFIETSREPARATIE IS LOUTER LIEFHEBBERIJ 1?* lÉife -1 Duivensport Jongetje kreeg trap van paard Meer gaanden dan komenden Wie heeft iets verloren Montgomery in Rotterdam cam Wi FEB eerste verkoopster Dinsdag 2 Augustus 19,»o Jaarverslag Soc. Zaken Het aantal personen in Schiedam dat van gemeentewege met geld onder steund wordt neemt met de jaren steeds toe. Bedroeg dit aantal in 1949 nog maar 7o7 personen, in het jaar 1953 waren het er ai 1.128 om in het jaar 1954 te stijgen tot 1.155. Zo lezen we in het jaarverslag van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Zaken van Schiedam. Het bedrag dat voor de ondersteuning uitgetrokken moest worden, bedroeg in het afgelopen jaar o54.618,89 tegen 455.284.65 in 1953. De verhoging van het bedrag is overigens mede een gevolg van het feit dat de steunnormen ingaande 26 September verhoogd werden met 6^. Bij de ondersteunden is het aan tal van hen die onderstand ont vangen uit hoofde van werkloos heid slechts gering. n.L 42: terwijl 360 personen gesteund werden we gens overlijden van de kostwinner, 350 wegens ouderdom, 172 wegens ziekte, 166 wegens gedwongen of vrywillig vertrek van het gezins hoofd, 53 wegens invaliditeit en 12 wegens ongevallen. In bijna alle vormen van steun die door Sociale Zaken verstrekt worden ziet men toename van de Uitgekeerde bedragen ten opzichte van 1953. dit geldt zowel voor de brandstoffen-bijslag, die opliep van f 64.104.88 tot f 76.370.25 vorig jaar. bij de kerstgaven (van f 5.O03.9O tot f 6-052.50 cn vooral ook bij de ge neeskundige armenverzorging. Aan 160 personen werden ver sterkende middelen verstrekt als melk, kaas, vlees, eieren, enz., ter wijl in 197 gevallen personen ge holpen kanden worden met medi sche kunstmiddelen als brillen, pro thesen en steunzolen. Ook hierbij werd in grotere mate de helpende hand geboden door Soc. Zaken. 115 Mannen, 97 vrouwen en 234 kinderen werden met bijstand van Sociale Zaken verpleegd in zieken huizen, sanatoria of in het gezin zelf. Hiervoor betaalde de dienst f 222.391.27. hetgeen aanzienlijk meer is dan in Ï953 toen dit be drag f 176.699.21 bedroeg. 255 Kin deren tenslotte werden uitgezonden naar gezondheidskolonies. Behalve in bovengenoemde ge vallen werden ook nog uitkeringen gedaan aan gedemobiliseerde mili tairen, achtergebleven gezinnen van geëmigreerde personen (welk aan tal volgens de verwachtingen bij de nieuwe emigratie-regelingen zal te ruglopen aan elders te werk ge stelde personen, aan oorlo.ss-slacht- offers en aan uit Indonesië gerepa- trieerden. Het aantal slachtoffers van de waters nood-ramp is echter teruggelopen tot één. Is het aantal door Soc. Zaken ondersteunden m 1354 gestegen, een verheugend feit is dat het aantal werklozen afgenomen is. Dit geldt i ook voor de hoofd-arbeiders, maar in nog sterkere mate voor de hand arbeiders. Dank zij de gunstige arbeids markt kunnen vrijwel alle jongere en capabele werkers een baan krij gen. In deze groep is dan ook maar één werkloze overgebleven. Maar voor de ouderen en diegenen die om andere redenen gehandicapt zijn zijn de mogelijkheden om m het vrije beroep werk te krijgen, minder groot, al zijn ook m deze groep velen te werk gesteld. Het aantal van deze werklozen neemt ook steeds af. Onder leiding van de directeur Gemeentewerken zijn deze werkloze handarbeiders aan het werk ge weest in verschillende objecten als het aanleggen van plantsoenen en vijvers in Nieuwland. het verati- de. plantage, en het 1 dienst, die steeds met een gebrek aan personeel zit. Een bijzondere manier van werk verschaffing was de papier-ophaal dienst. In 1954 werd bijna 201) ton oud-papier opgehaald. Deze hoeveel heid zal wel afnemen, want ook hier is het aantal tewerkgestelden teruggelopen. Voor de werkloze hoofd-arbei- ders zijn diverse werkjes gevon den. die anders zouden zijn blijven liggen. Zoals het vervaardigen van klappers op Schiedamse bladen voor het gemeente-archief, het ver vaardigen van een inventarislijst voor het Museum, het klaarmaken van oproepen voor het tweede be- volkmgs-onderzoek voor de Tuber o- va, het object Jeugd-onderzock Schiedam, het vervaardigen van klappers op de bevolkmgs-rcgisters. Eén man vond werk bij de Dienst Bescherming Bevolking. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven SL. Bellen bij ongeval; G.G. en G.D- Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal cn Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t/m 6 Augustus wegens vacan- iie. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks* 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2. 7 en 9 15 uur: „Leven in de Brouwerij". Mnnopole; 2, 7 en 9 uur: „Taza, Zoon van Cochise". Voorstellingen: Lorcntzplcin 8 uur: Circus Van Bever. L, Nieuwstraat 183, 3 uur: V ar a-telcvisieciub. SWS en OV-lopers gehuldigd De wandelsportvercniging S.W.S. en O-V. heeft met enkele leden met succes aan de Vierdaagse te Nijme gen deelgenomen. De laatste dag ruin andere leden per touringcar naar Nijmegen gegaan, om hun club vrienden aan de eindstreep te ver welkomen. Zondag j.l. is er een con tactmiddag geweest waarbij de 4- daagse lopers gehuldigd werden. Een zee van bloemen werd hun aan geboden door het bestuur, leden, donateurs en genodigden. Trottoinverk in avonduren Het begint er'zo langzamerhand verdacht veel op te iükcn dat de brom fietsen bezig zijn het rijwielpad op de fietsen (zonder meer) te veroveren. Bü tientallen ziet men ze over dc fietspaden razen, bestuurd door hun trotse berijders, die zich dikwijls ver verheven voelen boven het onge- motorïseerde verkeer- Maar niet alteen op de fietspaden leggen de brom mers beslag, ook de trototirs moeten het vaak ontgelden. In dc avonduren, als de gelukkige bezitters van deze half motorrijwielen van hun werk zijn thuis gekomen. Velen hebben amper het eten door hun keel, of ze verlaten al weer hun woning om het v< deren van de. Plantage, en act het tr0t{Oir geD5rkeerde voertuig planten van bomen en heesters en ec„ grondige inspectie te onder- Deryelijke tafereeltjes ziet men in uersc/uilende Schiedamse straten. Bromfietsers, die met overgave bezig ryn reparaties te verrichten AT aan een grondige inspectie te onder-! aan Jum gemotoriseerde rijwiel. dergclyke werkjes in hot Volkspmk .j werpen. Wat dan veelal gepaard! Van advies en aanwijzingen van en langs de Poldervaart.. Het ver- ^aat et vecj machtsvertoon van mupnap-hrnmi-iPt.sp.ns is di> si SJhXn' e ,re.'k£ sleutels en tangen en vaak ook lap- stelde krachten heelt, zoa.s v.e v.cl uant een schoonmaakbeurt -is eerder hebben, eemeld._j n invloed ^lkwijlB op ,sjn p,aals blJ z0.„ s„ot_ rende twee wie Ier. laten gelden by de Plantsoenen- ORGELBESPELING "Woensdag 3 Augustus zal organist Jacq. P. Bekkers het orgel in de Grote Kerk bespelen, aanvang 8 uur De hobo-igt Gijs de Graaf verleent zyn medewerking aan de uitvoering van dit programma, dat als volgt is samengesteld: 1. Allegro uit Sonate V J. S. Bach; 2. Hobo-Concert in C, G. B. Per go- lesi; 3 Toccata in F- J. S. Bach; 4. Sonate in C. (Hobo en Orgel) J- B. Loeillet; 5. Sonate III over het Ko raal. „Aus ticfer Noth schrei ich zu Dir" F. MendelssohnBarthoidy: G. Sonate in G. (Hobo en Orgel) G- B. Sanimartini (17011775): 7. Impro visatie over Psalm 651 „De lofzang klimt uit Sions zalen". In verschillende Schiedamse^ stra ten leeft men dan ook collegae-bromietsers is de straat reparateur by voorbaat ver zekerd. doen, maar dat het prutsen er aan een soort manie, ja, 10 el haast een vorm van vrije-Ujdsbestedtng is ge worden ran de berijders. Met hun het wil of met mee met het wei 1 goede wil is er altijd zeel iets te en wee van de brommers, ook als - men met in het gelukkige bezit van zo'n gemechaniseerd voertuig is. Men ontkomt er eenvoudig niet aan, iedere da f weer wordt men er met de neus bovenop gedrukt.. De bui tenstaanders kunnen dan de indruk krijgen, dat de bromfietsen toch maar een lijdend bestaan hebben, want steeds weer schunen de eige naars het één of andere euvel te moeten verhelpen Doet zo'n knet ter ding het nu eigenlijk wel eens goed, vraagt hij zich. af. Manie De waarheid is. dat die knetter- dingen het inderdaad heel goed s» Het Stedelijk Museum zal nog dit jaar opgeknapt worden en ook tiit- gebreid worden met een linker- vleugel, die eerst grondig geres taureerd wordtDat stond ten minste in de gemeente-begroting. Maar van de plannen is verder nog niets bekend gemaakt. Daar om is schijnbaar de plantsoenen dienst maar vast begonnen met het opknappertje, door het plaatsen van porten met bloemen op het erf voor de aula. Dat de bloemen nog zorgvuldig onderhouden worden kan men op het plaatje zien. 'inden, dat eens geïnspecteerd moet worden. Het prettige van dit soort werk op zomeraronden is, dat de reparateur nooit alleen is, dat er in rieccljde straat aZtyd wel één of meer collegae bromfietsers zijn, die óók iets aan hun plof moeten doen. Want het is een vaststaand feit, dat deze half-motaren zich als bij een kudde-instinct in bepaalde stralen ophopen Het gevolg is, dat het gratis en ongevraagd advies niet van de litcht is en dat er bij voortduring wan ge dachten gewisseld wordt ouer al de problemen, die het brom/ietsryden met zich brengt Stalling Een veel en graag besproken pro bleem is ook de stalling van de brommers, want aan stallmgsruimte is in Schiedam een groot gebrek. Verschillende berijders zijn dan ook genoodzaakt om, óf hun bromfiets buiten te laten slaan geduiemie de nacht, óf om deze in huis te halen, waarbij het soms 2elf nodig is de zwaargebouwde twee wieier een trap op te dragen. De eigenaars die aan het laatste de voorkeur geven zyn verre in de meerderheid. Een meer derheid van rechtgeaarde brom fietsberijders, die hun stalen ros niet graag nodeloos aan de elemen ten overleveren. Daar zijn ze nu eenmaal bromfietsers vcor: een zeer bepaald slag mensen, dat zich ge makkelijk herkennen Iaat, onher roepelijk getekend als het is door het voertuig dat hels heet, maar dat slechts bij de start enkele pedaal slagen van node heeft. OORLOGJE-SPELEN MET FLESSEN Drie jongetjes, die gistermiddag op de Zandvlakte m liet Sterrebos aan het spelen waren, gingen by het oorlogje-spelen zo ver, dat zij elkaar met flessen sloegen. De 10- jarige "Wim do R. hanteerde de fles daarbij zo stevig, dat hu zelf door glasscherven ernstig aan zijn han den werd gewond. Na een eerste behandeling op de politiepost aan de Francois Haverschmidtlaart is de knaap voor verdere behandeling naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd. Daarna kon. hij naar huis terugkeren. Onwel geworden en overleden De 49-jarige koperslager E. de Jonge van de Singel 52 I is gister middag om twaalf uur tijdens zun werk op scheepswerf De Nieuwe Waterweg plotseling onwel gewor den en overleden. Medische con trole wees uit, dat hij een hart verlamming had gekregen. De SCV „De Postduif" hield een concours voor jonge duiven vanuit Maastricht een afstand van 1|4 km. Door weersomstandigheden werden ze vrijgelaten om 11 uur 300. De duiver, kwamen zeer traag afzetten, en menig duifje mankeerde op het hok na afloop der vlucht. De uit slag was als volgt: 1 23 61 C. de Tuinder. 2 106 J. Doejaaren. 3 60 69 112 K. Brouwer, 4 9 10 122 I. v. d. Tuyn, 5 11 147 Th. Jansen, 6 62 119 140 153 A. Heeren, 7 29 111 A. Delmot te 8 9 151 P. Gouwclecuw, 12 97 A. vJ d. Tuyn. 13 74 J. Brand 14 71 117 131 138 141 146 L. v. d. Mey 15 120 126 169 174 Joh. Chris ten, 16 26 32 L. Verheugen, 17 77 139 172 177 H. v. d. Kant, 18 57 82 90 127 128 157 170 171 175 P. Dal- huizen. 20 D. v. Weehe, 21 42 J. Verboom 22 50 51 56 110 124 F. Ey ken broek, 24 94 104 C. v. d. Grijp en Co., 2d 46 68 85 J. de Koster. 27 162 Gebr. van Harmeien, 28 39 83 101 C. de Graaf 30 49 64 108 J. Freij 31 125 165 A. Vis, 33 114 143 A. Grijp 34 102 C- du Chartenier, 35 58 73 160 166 J. Tweeboom, 36 137 Mevr. Bakker. 37 121 145 N. in 't Hol, 38 D. Ram. 40 66 133 158 178 J. Kazenbrood, 41 91 92 98 103 105 113 118 132 163 C. Verhnde, 43 55 84 Th. v. Weehe. 44 123 H. Crama, 46 161 W. Poelman. 47 54 59 76 79 136 154 L. Borranie, 48 65 72 86 95 130 P. Hinten, 52 C. v. Wijk 53.156 W. v. Beuren, 63 A. v. Dongen. 67 70 89 116 J. v, d. Windt, 75 173 K. Muilwijk. 78 135 155 J. Westerholt, 81 142 152 164 A. de Man. 87 88 J. v. d. Beek. 93 G. Kiela. 96 115 Fr. Koppenhagen, 100 J. v. d. Waard, 107 C. v. Tricbt, 109 J. Niemeijer. 129 159 H. Eykenbroek, 134 167 168 P. v. Os, 144 148 A. Moog. 149 H. Bolster, 176 J. v. Put. Er waren 707 duiven in concours. „De Blauwe Doffer" Ook de Schiedamse Postduiven vereniging „De Blauwe Doffer", heeft de wedvlucht vanuit Maas tricht gemaakt, afstand 174 km. Gelost om 11.30 uur: eerste duif binnen 14.06.53 uur, de laatste om 15.18.13 uur. De prijswinnaars waren: 1 41 44 J. M. Broeders, 2 H. Dik, 3 17 34 42 49 v. Deursen en Co4 8 13 25 A. Lhnborgh. 5 16 A. Boes, 6 B. Ro kers, 7 Kerkhof. 9 14 M. Kouwen- berg. 10 26 v. Gogh-Kosten, 11 A. v. Put, 12 32 40 Paar denkoper, 15 18 v. Wijk, 19 20 27 A. d. Rouw, 21 KT. Putters. 22 43 C Budding. 23 A v. Hierop, 24 A Broeders, 28 P. Brouwer, 29 C. Hersbach. 30 39 M. Bakker. 31 33 v. Leeuwen en Co.. 35 37 J. v. d. Hoeven, 36 0pïjen, 38 Dominie, 45 B. v. Gogh, 46 Gcbr. Lems. 47 G. Breur, 48 J. Wenteler, 50 F. Claes. Gem. Bekendmaking Onteigeningsplan hoek R'damsedijk- B uilenhavenweg Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Schiedam, maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 80 der Onteigeningswet bekend: dat ingevolge bovengenoemd wets artikel een, bij besluit van de Ge- meenteraart van 29 Juli 1955 voor lopig goedgekeurd, uitgewerkt plan met uitvoerige kaarten en verdere bescheiden tot onteigening in het belang der volkshuisvesting ten na me van de Gemeente Schiedam, ter verkrijging van de beschikking over gebouwde eigendommen, gelegen op de hoek van "de Buitenhaven O 2. en de Rotterdamsedijk Z Z.. kadastraal bekend Gemeente Schiedam, Sectie L no. 94. ten aanzien waarvan on derscheidenlijk aanbouw of her bouw kracht ons artikel 35 van de Woningwet is verboden bij raadsbe sluit van 3 September 1929, goedge keurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij hun be sluit van 5 November 1929, op 4 Augustus a s. ter secretarie dier gemeente (Afdeling Algemene Zaken Stadhuis) zal worden ne- dergelcgd om aldaar tot en met 2 September a.s. voor een ieder ter inzage te liggen. en dat volgens 81 van bovenge noemde wet de belanghebbenden uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn voor nederlegging hunne bezwaren schriftelijk aan het gemeentebestuur kunnen opgeven. Schiedam, 30 Juli 1955 Het Hoofd van bet Gemeente bestuur voornoemd, H. SABEL, w. B. Helpen hij circus Gistermiddag omstreeks vijf uur is de dertienjarige Cornells A. uit de Oosterstraat 14 binnen de Taste- ring van het circus van Bever aan het Lorenszplem door een paard te gen, de grond gelopen en vervolgens door een tweede paard tegen het sleutelbeen geslagen Cornells was. zoals door verschil lende Schiedamse jongens wordt ge daan ée crrcusmensen aan het hel pen. Wonder boven wonder liep het ongeluk goed af. Met enkel kneu zingen is de jongen naar het ge meenteziekenhuis gebracht door de GG en GD. waarvandaan hij, na be handeld te zijn. naar huis kon wor den vervoerd. Burgerlijke Stand GEBOREN: Wilhelm!na J. A. d. v. J, P. F. Tieben en W. J. v. t Hoeft. Willem A. z. v. T. Roos en W. H. Scholte. Ronatdus R. z. v. P. A. Schildt en C. M. Weber. Johanna d. v. C. Jans en J. C. Wij2enbroek. Johannes z. v. H. Vink en M. Brand. Pieter H. rn Theodorus B. twee- lïngz, van H. Arling en J. H. Bos.. Joannes C. A. z. v. A. Kram en M. C. Menke. Elisabeth, d. v. J. W. Kruithof cn IJ. v. d. Meer. Andries z. v. A. Broekhuizen en J. Schop. Rem a P.. d. v. A. Klein en R. P. Lokker. Leon ar dus H. z. v. L. K. Taffijn en A. E. B. Smit. Jan A. z. v. J. v. d. Hil en H. van Bedaf. Jacobus J. M. z. v. L. Clausing en C. Th. Klapdoor. Gerard J. z. v. J. C Maan *en M. v. d. Graaf. OVERLEDEN: L- v. d. Sar 86 3. wed. van C. J. de Voogd. N. Blan- kers 91 j. wed. van W. Ambrosius. N. C. A. Ouwehand 69 j. T. W, de Gids 59 j. HARINGVANGSTBEKICHTËV Vangstberichten uit zee van heden; VL 70 38 kantjes; VL 78 85; VL 79 8; VL 172 10: VL 200 5: VL 205 30: VL 207 8: VL 216 50; VL 97 30; VL 114 40 VL 115 SO VL 180 1. VL 197 70: VL 61 12; VL 71 102 VL 83 40; VL 166 25; VL 203 4; VL 80 25 VL 14 4; VL 56 2; VL 89 20; VL 112 2; VL 132 25. In Monöpole: „Taza. zoon van Cochise" De strijd tussen Indianen en blan ken in de Verenigde Staten is reeds ettelijke malen het gegeven geweest voor een film en nog vaker voor een boek. Met een enkele uitzondering komen de Indianen als overwinnaars uit de strijd te voorschijn. In de ge schiedenis zelf zijn de rollen meest al wel omgedraaid geweest. Bij „Taza, zoon van Cochise" heeft men aan beide partyen wat gegeven. De jonge Indiaan stelt alles in het werk om de gelofte, die hij zijn vader op diens sterfbed gaf, te hou den Geen oorlog met de blanken. Hij raakt daardoor betrokken in ge vechten met eigen stamgenoten en hoofden van andere stammen en zelfs met de "blanken. Zijn tegen standers vallen één voor één af en tenslotte kan hij na een hardhandi ge vrede met de blanken de dochter van een oorlogsgczind stamhoofd aan zijn hart drukken. LEZEND SCHIEDAM IN JULI-CIJFERS De Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek heeft in de maand Juli in totaal 31342 boeken uitgeleend (vorig jaar 12.669) en wel 5.463 romans. 2.782 studiewerken cn 3.097 kinderboeken (vorig jaar resp 6191. 3.175 en 3.303). Hoewel het aantal uitgeleende boeken dus niet zo groot is als in dezelfde maand van het vorige jaar. is het reke ning gehouden met de sluiting van de bibliotheek van 16 Juli tot en met 6 Augustus wegens vaeantie toch niet onbevredigend. In de Centrale Bibliotheek aan de Lange haven zijn uitgeleend; 3.2S1 romans en 2 141 studiewerken (vorig jaar resp 3.796 en 2.366) De cijfers voor de filialen zijn (achtereenvol gens romans, studiewerken en kin derboeken): Dwarsstraat 144. 31 en 45 (vorig jaar 157, 30 en 29) en Lo- rentzlaan 820, 457 en 306 (vorig jaar 903. 553 en 305) De Jeugdafdeling leende uit; 1243 kinderboeken en 676 kinderstudiewerken (vorig jaar resp 1.226 en 726). Voor de uitleen posten zijn de vol gende aantallen genoteerd over de maand Juli: Kethel 644 romans. 92 studiewerken en 394 kinderboeken (vorig jaar resp. 724. 120 en 686: Weeshuis: 306 kinderboeken (vorig jaar 244); Ziekenhuis: 323 romans en 12 studiewerken (vorig jaar 311 cn 9). Het Correspondentschap Maas dijk leende uit: 251 romans, 49 stu diewerken en 127 kinderboeken (vo rig jaar resp. 300. 97 en 87). Houders van Ieeskaarten waren 3.987 (vorig jaar 3.793) en het aantal boeken was 52.806 vorig jaar 49.913). Schiedams bevolking Ook in de maand Juni was het weer zo dat er meer inwoners uit Schiedam vertrokken, dan dat er mensen, van elders zich in onze stad zijn komen.vestigen. Er zyn in die maand 253, mensen naar elders ge gaan terwijl er zich maar 394 zijn komen vestigen, een verlies dus van 59 zielen. Vooral ten opzichte van Vlaardin- gen en het buitenland sloeg de ba lans ongunstig door en wel met resp. 25 en.30 zielen. Dat Schiedam, ondanks dit ver loop in de maand Juni toch nog in inwonertal is gegroeid, is te danken aan het geboorte overschot. 114 Kin deren werden geboren en 48 perso nen overleden in die maand; een ge hoor te-o ver schot dus van 66. Bij een vestigingsoverschot van 59 was de totale bevolkingsvermeerdering dus 7. De bevolking bedroeg op l Juli 76.313 zielen. Wat de huwelijken betreft daar van werden er 74 in de maand Juni afgesloten, (waarvan in 23 gevallen of de man of de vrouw van buiten Schiedam kwam) terwijl er 6 hu welijken werden ontbonden. Van de jonggehuwden, kregen er maar 4 of 5.4 pet. een eigen woning, 32 paren trokken bij de ouders in en 1 bij vrienden; 6 kregen een wo ning in onderhuur; 16 paren gingen afzonderlijk wonen en 15 vestigden zich buiten de gemeente. Motor verleende geen voorrang Bij <je kruising van de Prof. Ka- merlihgh Onneslaan en de Celsius- straat in Schiedam vond gistenmid- dag een aanrijding plaats tussen een vrachtauto, bestuurd door de 26-jarige P. J. B. uit Schiedam en een motorrijwiel, bereden door de 28-jarige L. van der W. uit Rotter dam. Het ongeluk ontstond door dat de motorrijder verzuimde om voorrang te verlenen. De man is met kneuzingen aan arm en borst naar het Gemeentezie- ziekenhui? vervoerd. Na behandeld te zyn is hij naar huis gebracht. Motorrijwiel en vrachtwagen kregen enige schade. Grijs damesvest; blauw kindervest- je: rozenkrans. Te bevragen bij de vinders; Bos sleutels. IJssalon Belfy, Pas lage 1; zwexnbril, J. G. Janse, Een- drachtstraat 88, Vlaarditigen; tasje met visgerei, B. Vos. Hagastraat 63; zeildoeken kleedje. Klop. Iepenlaan 14, Kethel: gereedschapstas met in houd. M. J. v. Giezen, B.K.laan 210; vyl. B. v. Beek. Korte Kerkstraat 2; halsketting, A. Kwartel. Dr. Sauer- straat 9, Kethel; bedrag aan geld, W. Meier, Fabriplein 26 b; portemon- naie met inhoud, C. A. Snijder, Spoorbaanstraat 22; kindertasje, Mo lenaar. Singel 90; rode portefeuille met inhoud, v. d Meer, Rozenburg- sestraat 18; badpak, badmuts en handdoek, S. Schellingerhout, Noord- vestlaan 13/11: jongensschoen met sok, J. Wcssel, Schie 110; jongens jack, D. Pettinga, v. Marumstr. 30 b; jongensjasje, J. Langeberg, Nwe. Haven 15: zwembroek en handdoek, J. de Rouw, Nic. Beekstraat 7 a; kindervest, N. van Lingen, Rubens plein 9 b; plastic regenjas, Hoorman, Rotterdamsedijk 66 b; gabardine re genjas, F. Voogd, Lekstraat 106; handdoek, zwembroek er. flesje bril lantine, G. Meier, Zwartewaalsestr. 11; bruin windjack, v. Leeuwen, Voomesestraat 22; padvindersriem, A. de Munnik. Reaumurstraat 15 a; 1 paar nieuwe damesschoenen, M. Vlasman, Sijelaanstraat 60, Rotter dam (tel 81106); 1 paar kinderkous jes, E. Krabberfdam, Rubensplcin 17 b: bruin joneensiack, W. Koeling. Fr. Halsplein 49 a; bal, J. Kooiman, B.K-laan 246 a; kinderschepje, W- Haasbroek, Hembrandtlaan 4. Coiigres Jehovah's Getuigen Zoals velen bekend congresseren Jehovah's Getuigen regelmatig. Zo zullen 40 afgevaardigden van de gemeente Schiedam van Jehovah's Getuigen dit jaar een congres in Den Haag bijwonen van 17 t/m 21 Augustus. De heer M. Schroot, gemeente-op ziener, die het congres ook bezoekt, vertelde dat ongeveer 12.000 perso nen, hoofdzakelijk komende uit Ne derland en BeJgté, het congres zul len bezoeken, maar ook wordt voor 2.000 Amerikanen, Afrikanen, Azia ten en Australiërs gelegenheid ge troffen «dat zij deze vergadering kunnen bezoeken. Dit congres is het laatste in een serie van 11 congressen, waarvan reeds 5 gehouden zyn in de Ver enigde Staten van Amerika. Lon den. Parijs, Rome en Neurenberg volgen en tegelijkertijd zal in Stock holm en Den Haag op bovenge noemde datum de serie worden af gesloten. Vorige maal werd een in ternationaal congres gehouden en wel m New York, welk congres door 165.829 personen werd bezocht. Deze personen kwamen uit 97 ver schillende landen. Op de 11 congres sen verwacht men een totaal van 330.000 bezoekers. DE ARBEIDSMARKT IN JULI Op 30 Juni 1955 stonden bij het Gewestelijk. Arbeidsbureau Rotter dam Nevenbureau Schiedam inge schreven 152 mannen en 21 vrou wen. van wie er resp. 133 en 11 ge heel werkloos waren. Het aantalinschrijvingen gedurende de maand Juli 1955 bedroeg 118 mannen en 61 vrouwen; geplaatst werden 81 mannen en 45 vrouwen; afgevoerd werden 43 mannen en 14 vrouwen, zodat op 30 Juli 1955 nog ingeschreven stonden 146 man nen en 23 vrouwen, van wie er resp. 131 en 9 geheel werkloos waren. Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 68 nieuwe aanvra gen van werkgevers voor mannen en 56 voor vrouwen, terwijl op 30 Juli 1955 nog 2033 aanvragen voor mannen en 173 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in Juli 1955 7 nieuwe gevallen genoteerd, terwijl 6 gevallen werden afge werkt. Op 30 Juli 1955 waren nog 15 gevallen in behandeling. Geslaagd De heer N. Th. J. Voorwinden te Schiedam slaagde te Den Haag voor de schoolakte Duits M.O.-a. ROTTERDAM Door wesp gestoken Rotterdams arts reed tegen boom Gistermiddag omstreeks half drie kreeg de arts W. H. uit Rotterdam in de omgeving van Diermen op de Veluwe in zyn Volkswagen last van een wesp, die hy wilde verja gen, waardoor hij even de macht over zijn stuur verloor en tegen een boom aanreed. Wonder boven wonder liep dit betrekkelijk goed af: van de vrouw en vijf kinderen kreeg één kind een lichte hersen schudding. De auto werd vrij ern stig beschadigd. Britse commandant bezocht stadhuis De commandant van de Engelse mijnenveger h.m.s. „Curzon", die momenteel in de Rotterdamse ha ven ligt, lieutenant-commander R. Philpott. maakte hedenmiddag zijn opwachting teil stadhuize, Veldmaarschalk Montgomery zal samen met de Franse vice-admi- raal Jaujard op 21 Augustus oen bezoek aan Rotterdam brengen. De beide bevelhebbers zullen zich aan boord van het Franse marine-vaar tuig „Amiral Excelman" bevinden, dat op die dag in de Parkhaven ligplaats kiest. Verwacht wordt, dat zjj tijdens hun verblijf in Rotter dam een bezoek aan de E 55 zullen brengen. Mutaties bij Hoboken A. van Hoboken en Co. te Rotter dam heeft collectieve algemene pro curatie verleend aan de heer C. van Vlegen, uitsluitend voor het Bijkantoor Rhenen cn het corres pondentschap Wijk bij Duurstede. Gouden medaille ON voor E. L. v. iiee De heet L. van de Ree, die gis teren het feit herdacht aat hy veer tig jaar geleden in dienst kwam by de firma Schelling en Zoon, groot handel in meubelen, ontving tijdens qen intieme huldigingsbijeenkonist in het kantoor de eremedaille m goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Bovendien vernam hij zijn promotie van algemeen pro curatiehouder tot adjunct-directeur De jubilaris kwam als jongste be diende in dienst en werkte zich tl oor hard werken op tot zijn huidige positie. Hij werd gistcrmorgln waarderend tosgesproken door zijn directeur, .de heer K. Schelling sr door de adjunct-directeur «nu diree- Schelling jr. de boekhouder W. Bijt, namens het kantoorperso neel door de heer B C. Quist en na mens het expeditiepersoneel door de baas, de heer B. Kriek. Gistermid dag was er een receptie, die bijzon der drük werd bezocht. De heer Van der Ree is in Sport kringen een goede bekende, daar hii voorzitter is van de afdeling Rotter dam van de Basketballbond. OUDE KUNST- EN ANTIEKBEURS IN DELFT Van 24 Aug. t.m 14 Sept. wordt in het museum het Prinsenhof te Delft de zevende oude-kunst- en antiekbeurs gehouden, waarover Prins Bernhard ook dit jaar het be schermheerschap heeft willen aan vaarden. Het staat vast, dat ook dit jaar belangrijke schilderijen van oude meesters, Franse meubelen, uit de 18 e eeuw. Chinees po reel ei n, ou de munten, boeken en antiquiteiten zullen worden getoond, De tentoon gestelde voorwerpen zyn ook te koop. Jubileumconcours KJV D elfshaven De klaverjas verenig mg ..Delf sha ven" organiseert ter gelegenheid van zyn tienjarig bestaan een groot kla- vcrjasconcours De speelavonden zijn: Maandag 5, 12 19 en 26 Sep tember. 3. 10. 17. 24 en 31 October en Vrijdag 2. 9 16. 23 en 30 Sep tember 7. 14. 21 cn 28 October. Aan melding onder telefoonnr. 30866. Firma Thans naar Krimpen a. d. IJssel De firma Thans, die een zeil- jachtenbedryf heeft aan de Oostzee, dyk te Rotterdam, gaat een nieuw bedrijf bouwen te Krimpen aan de IJssel aan de Lekdijk op het in dustrieterrein. In verband met de toekomstige vaste oeververbinding over de Hol landse JJssel bestaat er steeds meer belangstelling voor bouwterrein m de gemeente Krimpen aan de IJssel. Op het industrieterrein aan de Lek dijk is de firma Thans reeds de twaalfde ondernemer, die ter plaatse gaat bouwen Het terrein is nu he lemaal uitgegeven. Vrouw gewond bij aanrijding In de Hudsonstraat werd gister middag de 62-jange werkster L. van der Weijde uit de Aelbrechts- s tra at aangereden door een perso nenauto Met een gebroken linker bovenarm. moest de vrouw naar het Coolsm gel-ziekenhuis worden vervoerd. Examens Geslaagd voor het examen Frans m.o.-a de heer P. L. Goedhart en mej. Y. E. de Groot, beiden uit Rot terdam. Geslaagd voor het examen Neder lands m.o.-a K. P. Cappendyk te Rot terdam. B G. Donkersloot te V1aar- dingen, mej H C. A. M. Willem* te Schiedam en P. Hordijk en J. Pnlle- vi tz, beiden te Rotterdam. Aan de Frankhn D. RooseveltscliotJ voor ULO zijn geslaagd: Voor het aanvullingsexamen: Fred. DUbbelmg. Voor het b-diploma; Stioen Bekkers, Gerard Giashoff, Jan van der Lin den, Nico Slotboom. Teun Stok, Mar tin de Wjt. Voor het a-diploma: Ida Beukers. Come Boer, Piet Boer. Elly Broer. Ben Brugge. Henk v d Bunt, Frans Buy ink. Bramb de Cler, Adn de Does, Joh an van Dongen, Adn van Donk, Corne van Essen, Henk den Hariog, Henny v. d. Heuvel, Hans v. d. Hoeff. Jenny Kor 11aat, Adrie Lap. Leme Lodder. Suup Maaskant, John Pauhssen, Jermy Redejdkheid, Cees Rietveld. L'es Roodenburg. Piet Sle- gel. Henk Ubas. Nelly van der Waal. Leen van Wingerden, Floor van Woenrel, Hans Zimmermann, en Ca- rel Zorg Afgewezen zes candid aten. SCHIEDAM De Heer en Mevrouw R. G. VARNEY— DE WAARD j geven met blijdschap ken- nis van de geboorte van j j hun zoon ORLANDO j Buzzards Bay, 29 Juli 1955 j Bellow's Cabins 5 Route 28, I Buzzards Bay Mass. U.S.A. •6b sfife Staalwarren Is Uw schaai kapot of uw mes bot? Sollngen, Broers- vest 57. repareert en slijpt ze vakkundig. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa- ren en Gero-cassettes is So lingen, Broersvest 57. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd gemonteerd ra. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken spatborden en jasbeschermer. 1 37 50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, tel 68948. Alles op het gebied van glas in lood „Aa-Ve" G!as-in- loodbedryf. West Franke- landsestraat 16. tel. 66280. Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, teL 68402, 5 cent per ladder, ook nylons N,V. Kledingmagazijnen v.h. Gebr: Bervoets vraagt zo spoedig mogelijk voor haar filiaal Broersvest 5961, Schiedam voor de afdeling Herenmode Voor ervaren kracht met goede vakkennis prettige werkkring. Sollicitaties aan bovenstaand adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1