Ausa C Modern winkel-woning blok aan Broersvest Jaarvergadering N.O.A.D. In „Het Witte Paard* begint kleur te komen DRIE NIEUW LEDEN IN EERSTE KAMER EEN BRIL Courantgnreciame Sterk afstekend bij omgeving NIEUWE ROMANS AGENDA Kampweek van Arma Burgerlijke Stand Duitsland gaat weer vliegtuigen bouwen Groots experiment Frankrijk geeft Tunesië meer vrijheid Prins ontving buiten landse luchtvaart cadetten Drieling geboren in Leeuwarden ..Geen wijziging - in verhouding der zetels Laatste honkbal- wedstrijd SVV Nieuwe zaak I.D.W aan Broersvest OPDAT MEN HET WETE Brits schip bij kust van China met bommen bestookt Haagse wint prijs op internationale type wedstrijd Paard verdronken in Sloterplas Prof. Heisenberg niet naar Geneefse atoom conferentie Argentinië verzet zich tegen uitspraak over F al kland-eilanden SCHIEDAM is nief te vervangen Donderdag 4 Augustus 1955 BEGIN SEPTEMBER GEREED Op de Broersvest «aar de oude en moderne gevels elkaar kont afwisse len in een on-hatmonisch geheel, is thans wegr eén kloek gebouw van vier woonlagen verrezen, in moderne stijl. Daarbij de kleinere, lagere en oudere puien aan weerskanten als het ware wegdrukkend. Het is het blok flat-gebouwen dat door de Aannemers-firtna Kuijpers uit Schiedam ge bouwd wordt aan de Broersvest, tegenover dc Singel. Einde vorig jaar werd de eerste paal geslagen voor dit gebouw, waar voor de architect C. van der Vlies Uit Schiedam het ontwerp maakte. De langdurige vorst en de vele re gens hebben de bouw ongeveer twee maanden opgehouden, maar thans is het zo ver dat aangenomen mag wor den dat het gehele blok in het begin van September opgeleverd kan wor den. Dit blok bestaat uit een winkel ruimte op de begane grond, terwijl daarboven in drie woonlagen zes wo ningen zijn gebouwd. -Links van de winkel vindt men het met tegels be legde trappenhuis, dat voert naai de middel-matig luxueuse flats, waarvan er drie 4 kamers en drie 5 kamers telien. Daar in de rechts ge legen flats het trappenhuis ont breekt kon hier een kamer mee- gebouwd worden. De toegang krijgt, -men dan via een bordes aan de ach terzijde van h^t blok. De woningen hebben een vrij rui me woonkamer, vanwaar men over de laaggeplaatste vensterbank een mooi uitzicht heeft op de Broersvest en de Singel, met daarachter cn-suïte een grote slaapkamer, van waaruit men het (minder geslaagde) uitzicht heeft over het oude stadsdeel van •Schiedam. Dan nog twee of drie kleinere slaapkamers, een keuken met een Bruynzeel-aanrecht cn een H ruime douche-cel. Er is geen centrale verwarming, maar de huisvrouwen zullen wel blij zijn met de boodschappen-lift die in het trappenhuis is aangebracht. In het sous-terrain heeft elke woning een kolen-ops!agplaats en bergruim- - te voor fietsen, terwijl <en dit is wel een uitzondering in nieuw-ge- bouwde huizen) men onder het dak - een ruime zolder vindt, met gaas in compartimenten verdeeld. In de Gemeente-bibliotheek komen de volgende nieuwe romans beschik baar: Augustin: „Moord en doodslag in "Wolhymë". Het leven en denken van de bewoners van een dorp In de Oekraïne tijdens de 'revolutie, die aan de Sowjet-regering vooraf ging. Boudier-Bakker: „Kleine kruis vaart". Het opgroeien en geestelijk ontwaken van een klein meisje, le vend onder de beschutting van een liefdevol thuis, wordt door de schrijfster met veel begrip getekend. Chamson: „Sneeuw en bloemen". Schr. ziet de problemen van de op- groeiende jeugd na de tweede we reldoorlog door de ogen van een man van middelbare leeftijd, die door de kinderen van zijn vroegere vriend verzocht wordt hen te hel pen. Gibbs: „Uw vijand hongert". De weergave van de geestelijke en' lichamelijke nood der Duitsers in het laatst van de oorlog 1940—1945 en de jaren der bezetting, die er op vol gen, waarin zijzelf evengoed als do bezetters klaar moeten komen met het probleem van een geestelijk en materieel verslagen Duitsland, Lee: „De pastorie van Maybury". John Paul Gregory, zoon uit een boerenfamilie, worcït na een periode van blindheid een overtuigd Baptist en wijdt zijn verdere leven als pre dikant aan zijn gemeente te May bury. Mauriac: „Het lam". Het leven van een a.s, seminarist neemt -door een toevallige ontmoeting een andere wending, waardoor hij in zyn liefde voor de medemens, speciaal voor de moreel-verminkten. zich geheel geeft om enkelen van de geestelijke on dergang te redden. Chambers: „The losing fight". Be schrijving van de vergeefse strijd van Joséphine de Beauharnais om de mislukking van haar huwelijk met Napoleon te voorkomen, wan neer blykt dat zij haar echtgenoot geen kinderen zal kunnen schenken. Lin-Vutang: „The unexpected Is land". Een groepje idealistische vluchtelingen, in hoofdzaak Grieken, stichten op een eiland ergens in de Pacific een eigen republiek en tracb- ten daar een waarlijk democratische samenleving op te bouwen. FJnch: „Dentist in the- chair." Be- i ".sc'hrijving van het leven van een groep studenten in de tandheelkun de aan een Engelse universiteit, Het blok is door de firma Kuijpers voor eigen rekening en met rijkspre- mie gebouwd en daarna weer door verkocht. Voor de woningen heeft men reeds huurders gevonden, maar voor de winkel heeft men nog geen gegadigde kunnen vinden. Met het gereed komen hiervan is Schiedam m hel centrum weer een modern ge bouw rijker geworden. Dat het qua uiterlijk nu niet direct aansluit bsj de omgeving, daarvan kan men moeilijk de ontwerper de schuld ge ven. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M, M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G G. cn G-D Tuinlaan 80, telefoon 692S0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: Gesloten t/m 6 Augustus wegens vacan tia. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam- geopend iédere 'dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30. uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage- liiks- 2 tot 5 uur. Bioscopen; Passage, 2 7 cn 9.15 uur: „Leven In de Brouwerij". Mnnopolc: 2, 7 en 9 uur: „Taza, Zoon van Cochise". Voorstellingen; L Nieuwst raat 183, 8 uur: Vara- televisiedub. (Advertentie IM.) Zoete most van appelen Uw tafcldrank Goed, goedkoop, gezond Hef liienwe blok fiats aan dc Broersvestdflf spoedig afpeigert! cal u'orden lipt contrast van de moderne strakke lijnen van dit gebouw met de oude woningen ernaast volt direct op - i x v - r •.*- •i A Naar Kamphuis De Beer Evenals vorige jaren gaat de Schiedamse Arbeiders Gymnastiek vereniging ,.Arma" weer met haar jeugdleden een kampweek houden. Daarmee wil „Arma" niet alleen zijn een vereniging die alleen maar gym nastiek beoefent maar ook aan an der werk haar aandacht zal beste den en dat is dan het kampwerk. In de week van 6 tot 13 Augustus zullen zij weer naar het Kamphuis „Dc Beer" vertrekken. Zij die we ten dat dit op de kop van het eiland Rozenburg is gelegen weet dat daar alles aanwezig is om de kinderen een prettige week le bezorgen- Als het zonnetje daar met verstek laat gaan dan kunnen zij volop genieten van zeelucht, strand, bos en de dui nen. Er is een goed programma sa- Voor dat de leden van de ver-ningsscbema. Hierna werd deze rus- enïging NOAD beginnen aan hun t tig verlopen vergadering gesloten zomerpauze zijn zij nog een keer I en gingen bestuur en leden uiteen met het bestuur samen gekomen om in September .weer met frisse voor de jaarlijkse ledenvergadering.moed aan het nieuwe seizoen te be- De vergadering had een zeer vlot j gtnnen. erloop. De heren J. v. d. Meer en C. Bïommesteyn, die aftredend ren. werden herkozen. Het bestuur ziet er thans als volgt uit: C. Marij- ncn voorzitter; C. Bïommesteyn tweede vooizittcr. J. v. d. Mcei secretaris Hulkstraat 20 Rotterdam (W.) - H. Marijncn-Hendnkx pen- ningmeesteresse cn J. Hcndrtkx comm. v. materiaal. De technische keuze commissie onderging oen kleine wijziging, de heer L. v d. Brink die door drukke werkzaamheden zijn taak in deze commissie niet meer kon vervullen werd vervangen door C. Marijnen. Het bestuur maakte verder bekend dat de lichamelijke conditie-training waarmede men is begonnen en die veel belangstelling had in Septem ber zal worden voortgezet. Op deze vergadering werd ook besloten de contributie te verhogen, hier staat echter tegenover dat de leden geen bondsgeld meer behoe ven te betalen. De redactie van het clubblad werd eveneens uitge breid. Ook de teams die kampioen zijn geworden werden nog gehuldigd. Het derde en zesde team die resp. kampioen van de derde klas en tweede klas afd. Rotterdam waren geworden kregen een medaille. Het bestuur maakte tenslotte bij monde van de voorzitter bekend dat er al leen m de toekomst nog leden aan genomen worden na selectie cn dat er in Septebmer zal worden begon nen met het afwerken van een trai- GEBOREN: Theodorus J.. z. van Th. J. van Dijk en C. A. van Gogh; Franciscus C. J„ z. van C. J. Kley- ze.n en C. G. van Eerde; Petronella d. van A. P. v. d. Berg en Voor ..Fiesta Parade De tyd van de opening van de Schiedamse Vacantie-week. voor dit jaar feestelijk „Fiesta Parade" gedoopt, nadert snel. Hiervan werd het publiek reeds kond gedaan, zoals uit de hiernevens afg'edrukte foto blokt. Een van de hoogtepunten in het programma is de opvoering van de operette „Het Witte Paard". Door de vele Schiedamse amateurs, die eèn bijdrage gaan leveren in de uitvoering, is, wat het repeteren betreft, de eind-spurt ingezet. Bij dc repetities, die in het gebouw Arcade plaats hebben laten deze ama teurs menig zweet-druppeltje, met het minst regisseur Thoin Ros. die de met eenvoudige laak heeft gekrc- Daar was bijvoorbeeld het zestien man sterke Schiedams Orkest, dat voor de muzikale omlijsting cn de begeleiding zal zorgen. De heer Pala, dirigent van Wilton-FJjcnoords Har gen de verschillende groepen artis- niomegezelschap zwaait op straffe en ten^lot één geheel samen te smelten.krachtige wijze de baton over het Gisteravond dan werd voor de ste maal door alle groepen gezamen lijk gerepeteerd. De tonelisten met de zingende hoofdrollen vormden hierbij als het ware het cement, waarin de andere groepen waren in gedrukt. waarbij humor en ernst elkaar af wisselen. Rinser; „Der Sündcbnck". Een voorlopig nog onopgehelderd mis drijf geeft schrijfster gelegenheid te onthullen, hoeveel mensen in dood cn ellende werden gebracht door de stuk. wraakgedachte van de vermeende j les kan inpassen, misdadiger. j Bij het kijkje in Aicaiie hebben Sabatier: .Le ma re hand dc rablc". we wel de indruk dat de Schiedam- i Met blijmoedige voldoening net een se amateurs hard gewerkt hebben oude professor op zijn leven ter.-g, cn nog hard zullen werken ook om orkest. En eveneens over de 46 zan gers en zangc: essen van het koor, die uit de verschillende Schiedamse ko- ïcn zij» geieciuteerd. Ook het „corps de ballet", dat te voren geoefend heeft onder leiding van Toscha de Jong, kwam voor het eerst op de planken tussen de andere groepen in. Al deze groepen dus, die tevoren onafhankelijk van elkaar hadden ge oefend. moesten dus op elkaar inge past worden Een ntef altijd makke lijke taak voor de regisseur, hetgeen Thnm Ros toch wonderwel afging. ..Het Witte Paard" is dan ook een 'aarbij men makkelijk van al- meiigesteld voor deze week. nml. M, A. Oudendijk; Hcndnk J.. z. van twee maal een wandeling over dcT 3 afsluitdam van de Brielse Maas naar Oostvoorne, waar zij dan in dc dui nen zullen picknicken. Alle dagen zijn gevuld met sport en spelen zo als athietiek. Ook zal er voor do grote en kleine leden een speurtocht worden uitgezet. De -Delftse sportbond, pas opge richt, gaat ook met 15 kinderen mee als gasten van Arma Schiedam. Zij zullen zich toy Schiedam aansluiten in Maassluis. Op Vrijdag dan is er een bonte avond die verzorgt zal worden door de kinderen 2elf. Natuurlijk zullen zij iedere morgen gymnastiek doen zo uit hun bed. j Het kamp staat onder leiding van de secretaris de heer J. J. Vcrhoey, terwijl voor de medische hulp dc leiding in handen is van zuster B. Donker. Als nu het \veer zich van de goede zijde laat zien dan hoopt het bestuur van „Arma" dat de 75. sportbond! eden met hun leid mg een prettige en sportieve week hebben. Dame ernstig gewond bij val op ^oerdens perron De terugreis van een logeerpartij eindigde voor mevr. v. d. -Marei Jansen uit Schiedam met zo gunstig als 7U 2ich had voorgesteld. Op de trap naar het perron in Woerden, werd zij plotseling duizelig en vóór andere reizigers het konden verhin deren, viel zy naar boneden. Het slachtoffer liep enkele diepe hoofd wonden op en dokter Dijk, die de eerste hulp verleende, liet haar naar het Alg. Ziekenhuis overbrengen. G. C Schrey en L. A. Verdonk; Gerard P.. z. van C. H. v. d. Veen en C. A. v. d. Hilt; Nicolaas, z. van H, G. van Loosbroek en J. M. Spanjaard; Ingnd, d. van Th. Bol- lemeijer en H. H. Boelc. HARING VAN'GSTBERICHTEN' Vangsthenchten uit' zee van heden: VI 70 met 35 kantjes: VI 78 met 40 kantjes; VI 79 met 12 kantjes: VI 85 met 70 kantjes; VI 1Ï2 met 4 kantjes: VI 203 met 5 kantjes; VI 205 met 7 kantjes; VI 207 thuisvarend; VI 236 met 20 kant jes; VI 88 met 30 kantjes: VI 97 met 85 kantjes: VI 314 thuisvarend; VI 115 met 45 kantjes: Vi 196 met 35 kantjes; VI 197 met SO kantjes; VI 199 met 6 kant jes: VI 53 met 5 kantjes: VI 61 met 35 kantjes; VI 71 met 10 kantjes; VI 83 met 30 kantjes; VI 168 met 10 kantjes: VI 50 met 14 kanties; VI 80 thuisvarend; Vi 14 met 12 kantjes: V3 56 met 16 kantjes: VI 89 met 40 kantjes: VI 112 met 55 kantjes: VI 132 met 25 kantjes. BONN Een in Duisburg geves tigd „ingenieursbureau voor lichte constructies en stroomlijntechnlek" ontpopt zich thans als het begin van de eerste na-oorlogse vliegtuigfa briek inWest-Duitsland. De fabriek hoopt reeds volgend jaar te kunnen beginnen met de productie in serie van twee kleine vliegtuigtypen, die als sportvlieg- tuig, lesvliegtuig of luchttaxi dienst zullen kunnen doen. Grotere vliegtuigen zal Duitsland in een lgter stadium kunnen produ ceren, aangezien de vroegere grote fabrieken, gedemonteerd zijn. (Van on2e correspondent) PARIJS. De Franse senaat heeft de overeenkomst met Tunis met een zeer grote meerderheid (25425 stemmen) aangenomen. De uitslag was geen verrassing. Op de laatste dag van het debat hebben nog enkele tegenstanders scherpe woorden laten horen, maar het was duidelijk, dat verschillende partijen een afwijzing van dit accoord in •de nieuwe situatie niet meer aan dorsten. Door deze uitslag is nu de over eenkomst een feit geworden en gaat er tenminste op één punt van Noord-Afrika een experiment be ginnen, wat voor de rest van dat gebied van zeer grote betekenis kan zyn. Hoe groot, blijkt onder meer vanmorgen" uit het interview, dat de Marokkaanse leider Sidi Bek- kat gegeven heeft aan „Combat" en waarin hij erkent, dat de over eenkomst met Tunis een voorbeeld zou kunnen zijn voor de anderen. Hij voegt er de opmerking aan toe. dat een overeenkomst, zoals Marok ko nodig heeft om tot rust te ko men, met heel ver van dc Tune sische kan afstaan. SOESTDIJK. Op het paleis Soestdijk heeft prins Bernbard de 17 buitenlandse luchtvaartcadettcn ontvangen, die een bezoek aan Ne derland brengen 'm het kader van een internationale uitwisseling. De cadetten, afkomstig uit Amerika, België, Canada, Denemarken, En- i geland, Noorwegen en Zweden ver blijven hier als gasten van de Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart. LEEUWARDEN Woensdagmid dag is in het gezin H. C. Wielenga- Poelder aan de Nieuweburen een drieling geboren, namelijk twee meisjes en een jongen, die een ge wicht hadden van respectievelijk 2400. 1600 en 2170 gram. De vader van de drieling, de heer Wielenga, is 29 jaar oud en kan toorbediende bij het Fries Rundvee stamboek. Zijn echtgenote is 33 jaar. Kinderen had het echtpaar tot nu toe niet. De babies maken het uitstekend. dat ondanks teleurstelling driet gelukkig is geweest, dank zy zijn „eerbied voor de gewone din gen" en zijn geloof in de solidariteit der mensen. - DEN HAAG. Giste ren hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Friesland 25 nieuwe leden voor de Eer ste Kamer gekozen, In de zetel verdeling is geen wijziging ge komen. De samenstelling blijft dus: K.V.P. 17, P. v. d, A. 14, A.R. 7, C.H. 6, V.V.D. 4 en C.P.N. 2. Drie nieuwe leden zullen in de Senaat hun intrede doen. nl. de he- ren L. de Gou te Steenbergen ,<KVP), J. A. Middelhuis te Utrecht "(KVP) en D. de Loor te Delft (PvdA). Niet in de Kamer zullen terugke ren. de heren v. d. Himst (KVP), Schuurmans (KVP) en Van Walsum (PvdA). J. A, Middelhuis is op 5 Maart J902 te Haaksbergen geboren. Hij .werd in 1929 bondspropagandist yan de R.K. textielarbeidersbond „St. Lambertus". Bij de liquidatie van de R,K- arbeidersbeweging in 1941 nam hij ontslag en kwam in 1942 als in specteur voor dc ziektewet bij de „Centrale Onderlinge". Na de bevrij ding had de heer Middelhuis een groot aandeel in de wederopbouw van de R.K. arbeidersbeweging. Eind 1946 werd hij benoemd tot landelijk voorzitter van „St. Lambertus" en vertrok hij naar Utrecht. Hij bleef tot 1943 deze functie bekleden en werd in 1952 bondsvoorzitter van de K.A.B. Mr dr L. de Gou werd op 22 De cember 1916 te Den Haag geboren. Hij promoveerde cum laude aan de rijksuniversiteit te Utrecht en ves tigde zich als advocaat en procu reur. Tevens was hij als adjunct secretaris aan enkele bedrijfsorgani saties verbonden. In 1946 werd hij burgemeester van Steenbergen. In de Westhoek van Brabant houdt luj zich vooral be zig met de waterstaatkundige pro blemen en vervult hij vele functies op dit gebied. D. de Loor werd op 11 October 1B0D te Rotterdam geboren. Hij werd opgeleid, voor' onderwijzer. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht en aan de Vrije Universiteit te Am sterdam liep hü College in de pae- dagogiek. Van 1919 tot 1922 was hij als onderwijzer in zijn geboortestad werkzaam en daarna in dezelfde functie vier jaar te Nijmegen. In 1953 werd hij benoemd tot burgemeester van Delft. De heer De Loor is sedert Maart 1953 lid van het partijbestuur van de P.v.d.A.; tevens beeft hij zitting in de onder- wijscommissie van deze party. hun stadgenoten iets bijzonders te kunnen bicden in de ..Fiesta Parade" En het gebeurt met ambitie het geen een wel zeer belangrijke factor SVV speelt Zondag a s. om 2.30 uur alweer de laatste honkbal wed- strychj van het seizoen en wei tegen Sparta 2. Deze wedstrijd zal een zware opgave zijn. want Sparta be schikt over ccn stevige ploeg, die voor ccn overwinning zal vechten. Beide verenigingen hebben kans om kampioen te worden, want als SVV de strijd wint, dan is deze club ook kampioen. Zo niet, dan heeft Sparta het heft in handen, daar deze nog eén wedstrijd moet spelen Het zal dus niet aan spanning ontbre ken in dc Boshock. SVV 2 speelt in Den Haag tegen Celentas 1, welke wed «try d om 10 30 begint. Het derde team van SVV speelt Zaterdag om 4.30 uur thuis tegen RFC. De rijwielzaak van I. de Waaid 7a l worden verplaatst naar de Broersvest. Het uitgebrande pand van de firma zat door de gemeente waarschijnlijk ter afbraak worden aangekocht. De firma De Waard zal een mo derne zaak inrichten in het gebouw van café Riton aan de Broersvest. dat voor dit doei is aangekocht. Het is de bedoeling om hier behalve rij wielen ook radio's, bromfietsen, was machines, stofzuigers cn sportkleding te gaan verhandelen. Het voorste ge deelte zal als winkel gorden inge richt met een brede etalagekast en daarachter komt een kantoor. Ach terin wordt ccn werkplaats inge richt. Verwacht wordt dat de ver bouwing binnen afzienbare tijd zal beginnen. Over twee weken begint de Schiedamse Fiësta Parade: dat kan een ieder lezendie de Rotter- damsedijk over gaat in de richting van de Koe markt. Gistermiddag heeft, de Schiedamse Ge meenschap namelijk in het grasperk naast de Rotterdamsedijk daar waar men benedendijks kan afbuigen naar het Boerhaavelplein een groot bord laten plaatsen met deze heuglijke aan kondiging. De vlaggen boren op het bord wapperen vro lijk in de wind als een voorspelling van veel feestvreugdeDe achttiende Augustus gaat het beginnen: bereidt V maar vast voor, want het programma, .dat morgen zal uitkomen, belooft veel goeds. Het paard, dat rechts op het bord staat afge beeld. zinspeelt, np de operette..Het. witte. panrtT'. die zal worden opgevoerd in het Passagelheater. Hoogtepunten van de viering zijn verder nog: Spaans Ballet, „Bali in beeld" en groot vuur werk. Nederlandse ambassadeur in Canada maakt tocht van 720 km per kano WINNIPEG De Nederlandse ambassadeur in Canada mr A. H. J. Lovïnk, en vijf vooraanstaande Ca nadezen, werden vandaag in Stan ley in het Noorden van Saskatche wan verwacht tijdens hun kanotocht van 720 km langs de Churchrll-ri- vier. Elf dagen geleden is het gezel schap ongeveer 320 rivierkilometers ten westen van Stanley in lie de la Crosse gestart in de hoop de 720 km in 21 dagen af te leggen, HONGKONG. Het Britse vrachtschip „Inchwells" heeft ge seind dat het bij de ingang van de haven Foetsjou op dc kust van communistisch China met bommen bestookt en beschoten is. Een lid van- de bemanning is ernstig, een tweede licht gewond. De identiteit van de aanvallende vliegtuigen is niet bekend, doch waarschijnlijk waren het toestellen van de Chinese nationalistische luchtmacht. MONTE CARLO.. Mevrouw E, Polman-Dessauvagle uit Den Haag heeft by een te Monte Carlo gehou den internationale type wed strijd een derde prys gekregen in de afdeling accuratesse. Haar gemiddelde was een fout op 1.205 aanslagen. De eer ste prijs in deze afdeling werd gewon nen door Hanne Friess uit Stuttgart, die gemiddeld op 1,863 aanslagen één fout maakte- De prijs voor het hoogste aantal aanslagen per minuut, ongeacht het aantal fouten, kreeg madame Ga- brielïe Zaïle uit Parys met 723 aan slagen. AMSTERDAM. Van de grote kudde Duitse mijnpaarden, thans eigendom van een Nederlandse landbouwer, die de dieren op de weiden rondom de Sloterplas in de Slotermeer by Amsterdam. Iaat gra zen tot ze geslacht zullen worden, is er Dinsdagmiddag één in de bij zonder diepe Sloterplas verdronken. Het paard had zich te water be geven en verloor waarschijnlijk on verwacht grond onder zijn poten, omdat de plas dicht bij de kant plotseling steil afdaalt Het paard hield zich zwemmend, doch dreef naar het midden van de tientallen meters diepe plas af. Twee mannen bemerkten dat het dier in nood verkeerde en probeer den het beest met een roerboot naar de kant te brengen. Dichtbij de oever rukte het paard zich echter los eu verdween in de diepte. BONN. De Westduitse atoom geleerde en Nobelprijswinnaar pro fessor Heisenberg zal niet deelne men aan de Geneefse atoomconfe rentie die Maandag zal beginnen. Hij heeft als reden hiervoor opge geven, dat naar zijn mening, de wenken, die hij en zyn medewerkers hadden gegeven aan de bondsrege ring over de ontwikkeling van het technisch gebruik van atoomenergie, onvoldoende in acht zyn genomen. Ongeveer tegelijkertijd met het demonstratieve protest van prof. HPisenberg heeft de bondsrepubliek bekendgemaakt, dat de eerste atoom reactor in Karlsruhe gebouwd zal worden. Het is voorts niet uitgesloten dat ook in Munch en een klemera kernreactor zal worden gebouwd. BUENOS AIRES. Argentinië heeft Woensdag het Internationale hof van Justitie er van in kennis ge steld, dat het de uitspraak in het ge schil met Groot Brittannie over de sou ver einï text over zekere gebieden m het Zuidpool-gebied niet kan er kennen. Dit wordt verklaard in een nota, die gestuurd is naar de griffier van het hof in Den Haag en waarvan de tekst Woensdag door de minister van Buitenlandse Zaken Remorwo is be kend gemaakt. Groot Brittannie had het Hof ge vraagd zyn souvereiniteit over de Falkland-eilanden te bevestigen. Vijfduizendste bezoeker in piasmuseum te Leerdam LEERDAM Het Nationaal Glas museum te Leerdam heeft Woens dagmorgen zijn 5000ste bezoeker van dit Jaar geboekt Het was mej. W. H Wayers uit Amsterdam die de zware, kristallen vaas in ontvangst kon nemen die voor de 5000ste be- zoekei (ster) 'door de directie van dc. N.V. Koninklijke Ned. Glasfa briek „Leerdam" was beschikbaar gesteld. Het Nationaal Glasmuseum be schikt thans over verscheidene par ticuliere collecties. Daarbij zijn o.a. vier Venetiaanse „vleugelglazen", die een aanzienlijke waarde vertegen woordigen Tot het permanente be zit ven het glasmuseum behoort o.a. een groot aantal unica van „Leer dam". Met veel blijdschap en 8 dankbaarheid geven wij jj g kennis van de geboorte 8 van onze dochter I IN GR ID J 8 Th. Bollemeyer S H. H. Bollemeyer— S Boele s I Schiedam, 3 Aug. 1955 8 Noordmolenstr. 38a s c Tyd, adres: Gem. zieken- S 8 huis a ^4 tttj s&o j Te koop aangeb. Grote keuze wringers 39. ƒ49.—, ƒ67.—, wasketels 7.—, 7.50, j 8.75, 9.45 enz. Wasteilen ƒ5.35, ƒ7.60, ƒ9,— 10.25 enz. Waterslang 0,55 p. mtr. Frans vaii Tnienen, Broersveld 123. Tel, 69799. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 86431 Reclame-aanbieding. Lig stoelen met armleuning f 12.50. Klapstoelert beuken, gelakt, onverwoestbaar 11.50, Raamhorren 1.75 enz. Frans van Thienen. Broersveld 123, De straat waar Vrijdags markt is. Bronzen gordijnrail, eompL ƒ1.— p. mtr. Gordijn veer plastic ƒ0.40 p. mtr. Trap roeden f 0.32, ƒ0.34. ƒ0.50. Platte nikkelen traproeden. Gordijnroeden enz. Frans v. Thienen. Broersveld 123. TeL 69799. Te koop motor, merk Eysink z.g.a.n. Te bevr. bij Kreuger, Broersvest 46 B. Blanke stoelen 20.50 met ïeerdoek, groen, blauw of rood met los raam. Mooie keus bij Plate, Gr. Markt 21, Schiedam. T*n kantore van de Fa. VISSER EN CO, distilleerderij cn likeurstokerij „DE VINK", Lange Haven 52, worden voor spoedig of later gevraagd een BOEKHOUDER leeftijd 25—30 jaar AANK. BEDIENDE (mnl. of vrl.) leeftijd ca. 20 jaar. Brieven met uitv. inlichtingen aan bovenstaand adres

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1