Trek naar Badhuizen voor wekelijkse verschoning Nog nuttige inrichting gedoemd te verdwijnen Rijwiel Rondrit tijdens Fiësta Parade PER WEEKEINDE: 1800 BADERS AGENDA ,Duel in de Junglf Modern Times Wateraf sluiting in Kethel KERKDIENSTEN Brandweer rukte uit Burgerlijke Stand Meisjes liepen te bedelen Auto gestolen Kleuter geraakt door auto Geld verdween bij inbraken ZILVEREN PAAR IN KINDERKAMP VAN „SPANGEN" Vrouw viel met met bromfiets Eerste contact lussen Duitsers en Russen in Parijs aanpikker De A.V.R.O,-Studiotocht Dinsdag 16 Augustus a,s. Zaterdag 6 Augustus 19a Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Groenelaan 127. Bellen by ongeval: G.G. en GJJ. Tuinlaan 80, telefoon 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek» Lange Haven: Gesloten t/m 6 Augustus wegens vacan tia, B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 UUr, Ie dere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Moseim: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage* Ulks: 2 tot S uur. Bioscopen; Passage, 2. 4,15, 7 en 9.15 uur: ..Modern Tirn.es". Monopole: 3. 5, 7 en S uur: „Duel in.de. Jungle". Voorstellingen: L. Nieuwstest 163, 8 uurï Vara- televisieciub. Malson Westhuis 7 uur. Perso- neelsavond Dist. Van den Eelaar ZONDAG Plantage 8 uur Concert van St. Radboud. In Monopole: Vooral Vrydopauond is de toe loop bij het volksbadhuis groot. Met ongeduld wachten klein en groot hun beurt af met tassen en bundeltjes onder de arm. Straks onder de douche zullen velen uit volle borsi zingend, uiting geven aan hun genoegen. Na gedane arbeid betekent een stortbad het summum Tan genot.Serin ^tPdPiaatsTNarmNeén Daarom, en voor de wekelijkse verschoning", spoeden onecvcer aanzienlijke kostenbesparing geble 1800 Schiedammers zich iedere Vrijdag of Zaterdag naar het Volte- ra Daanuis aan de Lange Haven, of naar het badhuis aan de Eendracht- i 90 proden. zorgt een mengtoestel er Straat. j voor dat het water uiteiudelyfc een TW a j a j ii - temperatuur krijgt van 40 graden. betekent met, dat de rest van de bevolking een hekel aait wa-1 Wat het tarief van het baden be ter heeft en de Iichaamsvervuiling prefereert. Ruw geschat 1500 wo-troft- dat is tot aan het b®§in van dit itlngen in Schiedam zijn voorzien van douches, zodat de bevoorrcch-ie*'klas 25°cèutre^S2ePkLsgCi511:eent*. te bewoners het eigen huis niet behoeven te verlaten voor een stort-In "verband met de duurte van de «"J Bovendien profiteren talrijke employe's van bedrijfshallen. 1 Blijft de grootste groep van de bevolking. Wat die doet? Wel, die bjk 30 en 20 cent te brengen, werkt met emmer of teil om het lichaam rein te houden en zien ver langend uit naar het moment» waarop ook zij thuis een eigen badce! krijgen. Een feit is. dat er met de nieuwbouw steeds meer huizen komen met een douchecel er In. Hierdoor én door de toenemende badgele genheid bij de bedrijven zijn de badhuizen op de duur gedoemd te verdwijnen. De cijfers van de laatste jaren wijzen het uit. Vandalisme Koorzang *7 OVER is het echter nog bij lange "'-"'na niet: voorlopig maakt tie run op de badhuizen, op Vrijdag- en 2a-- terdagavond het nog nodig/dat reeds van te voren plaats besproken wordt door het halen van een kaartje: ten minste als men niet al te lang wil wachten op het bad. En dat willen de echte liefhebbers niet. Zij pope len van verlangen om de verkwik kende waterstraal op hun lichaam te voelen, om hun genoegen dan luid keels uit te zingen. Hele koren met eerste en tweede «temmen, met bassen, alten, sopranen en noem maar op. worden op deze wijze gevormd. Vooral het vrouwe lijk gedeelte van dc stortbaders exel- leert hierin. De dames zetten het lied meestal in. waarop de heren volgen. Eerst schuchter, maar dan omdat het onvermijdelijk is bij zoveel licha melijk welbehagen al spoedig uit volle borst, zodat de stem van de badmeester er bijna niet meer boven uit kan komen met de mededeling, dat het nu toch de hoogste tijd wordt om tot afdrogen en aankleden over te gaan. Oe jongere dames beschik ken over een enorm repertoire, dat ligt tussen „Grootvaders klok" en „A guy is a guy" Slow dus meer. maar met overgave gezongen. Want het doet zo goed zo'n stortbad. En je moet het uitzingen met al wat je aan volume in je longen hebt. Records Volksbadhms het badhuis aan de Lange Haven dus start te op 18 December 1893 aan de Broersvest. daar in de diepte naast de plaats waar thans de Hema staat. Doel: bevordering van de volksgezondheid, zoals in de statuten werd geschreven. Een doel. dat thans nog met animo wordt nagestreefd door de be stuursleden. De secret ar is-pen ningmeester van de vereniging, de heer J. C van Z y der veld L die al sinds 3926 deel van het be stuur uitmaakt, heeft zowel over heden als verleden een boekje voor ons open gedaan, want hij heeft liet allemaal zwart op wit staan, uiterst nauwkeurig. Tot 1940 gold het jaar 1917 als een recordjaar voor het aantal bezoekers van het Volksbadhuis. Het varen er 40693. In 1D40 werd dit record glans rijk gebroken en kreeg de 40699ste bezoeker een geschenk aangeboden. Vanaf die tijd begon do toeloop van Een groot probleem voor het bad huis zijn de vernielingen, die steeds weer door de jongeren in de badcel- len worden aangericht. Het vanda lisme gaat werkelijk alle perken te buiten en steeds moet men weer nieuwe maatregelen treffen om dit te voorkomen. De vroeger wit ge kalkte muren zijn afgestoken en met een cement laag bedekt, om te Leeuwen, olifanten, nijlpaarden en apen spelen de hoofdrollen in „Duel In de Jungle", die tot en met Maan dag in Monopole draait. Zij worden geassisteerd door de stoere Dana Andrews, de lieftallige Jeanne Crain en de gluiperige David Ferrer. De beide mannen van dit drietal zorgen voor spanning en. sensatie door elkaar te beschieten of met de blote vuist te bewerken, maar spannender zyn nog de scènes, waarin de dieren optreden. Zo ziet u een fraai ver filmde stampede van olifanten, die in woeste tomeloze vaart door de wildernis daveren. Zeer effectvol zyn. de natuurtafe relen, opgenomen in het reservaat in Zuid-Afrika. Vooral de beelden van de bruisende waterval zijn bij zonder van opname. Het verhaal gaat over een schurk, die zich in de wildernis verbergt om zijn familieleden een aanzien lijke verzekeringssom te kunnen la ten opstrijken. Dc held van de film weet hem te vatten en ondanks de ruige schietpartijen levend en wel uit de jungle te vissen. Dat moet ook wel, want het leven van de kerel is voor de verzekeringsmaat schappij twee millioen waard. En die zijn nodig om de held en de hel din na alle avonturen een rooskleu rige toekomst te verzekeren. In Passage:- In Passage-theater draait tot en met Donderdag volgende week de oude. maar nog steeds niet verouder de film „Modem Times" met Charlie Chaplin. Een film die een critiek is op het moderne gemechaniseerde leven en tevens ook het verzet weer geeft dat Chaplin koesterde tegen de zich in de dertiger jaren ont wikkelende sprekende film. Dit meesterwerk heeft de laatste GemBekendmaking De Directeur van de Technische Bedrijven maakt bekend, dat de waterleiding naar v.tn, Kethel en Spaiand vanaf Maandagavond 8 Au gustus a.s. 8 uur tot Dinsdagmorgen 5 uur zal worden afgesloten vanaf de spoorwegovergang Schiedam— Hoek van Holland. SVV-ATHLETEN CONTRA SHELL Donderdagavond hebben de SVV- athleten op het fraaie BMP-sportpark „De Vijfsluizen" in een dual-meeting de strijd aangebonden tegen de SHELL-athleten, De SW-athleei M. van Kampen liep een goede 400 m. en verbeterde hierbij het SVV-club- record, zyn.tijd was 52.7 sec. Ook de estafette 4 x 200 m leverde een fraai succes en een nieuw clubrecord op, nl, in 1 min. 36.5 sec. De overige uit slagen Van de SVV-athleten waren: 100 m 1. A. Duijm in 11.6 scc.: 2. v. Dommelen in 11.8 sec. De 1500 m werd gewonnen door A. Koning in 4 min. 27.1 sec.; 2. J. Don in 4 min. 39.3 sec. Bij het verspringen werd Van Dommelen 2e met 5.46 m. Het kogel stoten leverde de volle winst op voor de SïTFi.L met Fr. Ruseier als 3e met f .O. Het discuswerpen was voor f luseier met een worp van 30-42 n: Bij het speerwerpen werd J v. d. Linden 2e met 28.87 m. De einduitslag van deze twee verenigin gen-ontmoetingen was SHELL 39 punten en SW 37 punten. Arisen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: J. van Buren, Buys Ballot- singel 72-76, tel 69661; J. J. G. de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30, tel, 68163 en. P. J. W, Beuker, Burg. Knappertlaan 76, tel 68004. Geopend is apotheek Gouka. Groe nelaan 127, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Cricket Hermes ontvangt 't VRA-team De cricketers van Hennes ontvan gen Zondag het team van VRA aan de Damlaan. Dit is een tegenstander van formaat, ondanks het feit dat de resultaten van de door deze club gespeelde wedstrijden niet altijd gunstig waren. De oud-HCC'er De Villeneuve is hun gelederen komen versterken hetgeen een belangrijke verbetering betekent In de competitie zijn eigenlijk nog maar twee teams overgebleven dié in aanmerking komen voor de titel, nl. Hermes-DVS en HCC, Gezien echter het grote aantal eerste klas- sers. zullen deze twee teams elkaar dit seizoen niet meer ontmoeten, hetgeen wel erg jammer is, daar dan uitgemaakt kan worden, wie de sterkste is. Nu zijn ze afhankelijk van de fouten van de tegenstanders. Weet Hermes daarom de strijd tegen VRA te winnen, dan stijgen de kansen aanmerkelijk. Hcrmcs 2 gaat Quick 2 bekampen in Den Haag.Het derde team van in Rotterdam. Daar onze mening over deze film nog maar zo kort geleden afgedrukt is. menen we te kunnen volstaan met een terugwijzing op deze recensie. Kerst tcarm naar lucht te hoppen, waar na afloop verlaat je het badhuis met verende pas en voel je je in sloot om bergen te verzetten. Dorps karakter t_T ET badhuis aan de Eendracht- A -'-straat heeft een geheel ander ka rakter dan het Volksbadhuis. Het wordt door de firma J. P. den Ouden geëxploiteerd, die het in huur heeft van de gemeente. De capaciteit is minder groot (12 douches), maar dat neemt niet weg, dat het vriende lijk en proper aandoet en door de kenners wordt geprezen om het enor me stortbad, waar je byna onder verdrinkt als je de kranen volledig open zet. Naar believen kan de ba der meer of minder warm water eigenhandig toevoegen. En Is men met een stortbad niet tevreden: er zijn twee baden, waarin het goed toeven is. In tegenstelling met het volksbad- huis is hier iedere dag gelegenheid tot baden tussen 9 en 12 en 2 en 6 uur met uitzondering van Woensdag middag erx uiteraard Zondag. Door de week wordt hiervan nog al eens gebruik gemaakt door huisvrouwen, aie de rust prefereren en de hele ceremonie van het uitkleden, baden, afdrogen en aankleden op hun ge mak willen, afdoen. Vrijdagsavonds is het ook hier erg druk met mensen, die schoon gewas sen het weekend willen in gaan en. Zaterdag 's morgens om 5 uur(!) ontstaat er een complete wedren op brommers en fietsers tussen enkele tientallen personeelsleden van Wil ton. die uit de nachtploeg komen en zo'n verfrissend bad zeer van node hebben. Omstreeks half acht krijgt men hetzelfde beeld te zien, maar nu zijn het employe's van Gusto. Ned Herv. Kerk. Grote kerk: 10 uur ds J. G. Jansen (H. Doop», s uur ds A. Hoffman. Nieuwe kerk: 10 uur ds Mantz. 5 uur ds Alten». Vredeskerk: 9 cn 10.45 uur ds Groenenboom. Wester- kerk; 9 en 10.30 uur ds JJieboer 5 u. vicaris v. d. Ban. 7 uur ds Groenen boom. Ned, Herv. Geref. Kerk Gebouw Irene: 10 uur ds J. Zwynenburg en 4 uur ds J. C. Schuurman. Geref. Kerk Qosterkerk: 10 uur ds T. Holwerda. 5 uur "ds L. Loosman. Plan tage kerk: 9.30 uur ds C. Maan. 4.30 uur ds T. Holwerda Jutianakerk: 10 uur ds Loosman. 5 uur ds F. H. Vonk. Kethel: 9.30 uur ds F. K. Vonk. 2.3C i-ur ds F. H. Vonk, 2.30 uur ds C. Maan. Zirkendienst Gemeente-ziekenhuis uur ds L. J. Cazemier. Evans. Lvth. Kerk 10 uur ds S. G. v. d. Haagen. Ned. Prot- Bond. West vest: 10,30 uur uur ds H. A. C. Snetlage. Chr. Geref. Gemeente Volksgetrouw TuinJaan 50. 10 en 4 uur eerw. hr. Van Eek. Oud Gerrf. Kerk Kerkgebouw Waran de 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Oud-Kath. Kerk Dam 28: 9 uur H. Mis. Baptisten Gemeente. Kerkraal Broers- vest 53: 10 en 7 uur ds J. Segaar. Leser des Heils. Lange haven 27; 10 7.30 uur Samenkomst o.l.v. Kolonel W. Palstra. chef-secretaris v. h. Leger des Heils. Sterrebos, 3.30 uur Openlucht samenkomst. toria-terrein in Rotterdam. komen dat ér allerlei' otw5vom£.! ?r o ,Telim T?He 2ale" «•J™**™ Hermes omvangt VUC 2 op het Vic. j vutgje m Rotterdam Usap.nnTP mrnint mw .J-.U lijke woorden op geschreven wor den, De waterleidingbuizen zijn te gen de muur aaagebracht en de dou ches rmen zijn vervangen door een soort spuit vlak tegen de muur, om dat ze domweg werden afgebroken. Alles moet stevig vast zitten in de hokjes, want niets is veilig voor de vandalen. En bovendien wordt er soms vuiligheid achter gelaten, die de taak van de schoonmaaksters niet benijdenswaardig maakt. Gisteravond omstreeks 9 uur is de Schiedamse brandweer uitgerukt on der leiding van de waarnemend commandant C. van Oortmerssen. Op een onbebouwd terrein achter de Herenstraat was een hoop afval in b'and gestoken. Het vuur lever de ge op. De brand is met em mers water geblust. Geboren: Frederik A z.v, F. Jonk man en. A. P, den Brinker; Cornells D z..v C. D. van Lith en J. Tim merman; Johanna, d.v N. W. v. d. Vlies en J. H. van Dijk; Augustinus D. M. z.v. C. J. v. d. Laak en W. M. Landsbergen; Bemardus G. D. 7z.v. P, W. M. Antonissen en G. 1 Koole. Aan het badhuis aan de Een dracht-1 raar grenst een aardig unnkeffje, u-nar je vanuit het bad- huis zo maar kunt binnen stappen. Zover behoef je echter niet eens te gaan: in de }ris-be tegel de muur ts een loket gespaard, waarvan alles staat uitgestald, dat tot ko pen uitnodigt. jaar tot jaar steeds groter te worden. Tot er in verband met de bezetting en kolen gebrek stagnatie kwam. Bij volkomen afwezigheid van kolen jvjOéit het hadïiuis Tn 1343 van 18 Fe bruari tot 15 Juni worden gesloten. Slechts 59.327 bezoeken werden er toen genoteerd. Met de bevrijding kwamen de ko len terug, gevolgd door een grote be hoefte bij de bevolking van Schie dam naar een verschonend stortbad. Het jaar 1949 werd een recovdjaar met 98.292 bezoekers en is dat tot nu toe gebleven. (Bij al deze cijfers moet in aanmerking worden geno- men. dat het volksbadhuis alleen i Vrijdag cn Zaterdag geopend is>. Overbodig? HVaNT sindsdien is hef aanfnl bezoekers paan dn [en, ran jaar tot jaar. In 1953 waren het er 87.526 en iu 1954 86.(05. On danks bevolkingsgroei dus geen toename var. het aantal bezoe kers. Oorzaak onder meer: ver scheiden bedrijven bouwden bad lokalen toor hun employe's en de nieuwbouw woningen rijn reclal roemen van douchecellen. Als deze onrivikkelitig zo voort gaat zullen de badhuizen op dc duur tot verdicijn*n gedoemd zijn. in de gemeenteraad van Hilversum Zaterdag 20 Augustus a.s. organi- j Na afloop van de tocht wordt een ï«s een dezer dagen de bouw van een i seert het Vendel Schiedam in het j herinnering, bestaande uit een fraaie njeuw badhuis ter sprake gekomen kader van de Fiesta Parade en onder medaille, speciaal voor deze tocht ter vervanging van een bestaand auspiciên van de Schiedamse Ge- vervaardigd, uitgereikt, badhuis, da' niet meer aan de eisen I meen schap voldeed. In verband met bovenstaan- voor fietser! Van alles J—frT fypisch dorpse karakter J. J. rfln badhuis aan de Een- drachtstraat wordt mede bepaald door een winkel, die aan het bad huis grenst en vandaar uit te be reiken is. Van alles kan men in de winkel kopen, van kruidenierswaren tot toi letartikelen en sigaretten toe. Zelfs kolen kan men. er bestellen. Het Is erg gemakkelijk die winkel, want de bader wil nog wei eens een stukje zeep vergeten en wat de dames be treft. is ér nog wel eens shampo of iets van die aard nodig. Door het i loketje, dat In de hal van het bad- Luis zit, is dat zo gebeurd. En wan neer je als man in goede stemming cn uitstekende conditie onder de douche weg komt, kun je het loket moeilijk passeren zonder een doosje sigaretten mee te nemen. W ethouder Van Kinderen uit ziekenhuis Wethouder mr M. J. M. van Kin deren heeft vandaag het ziekenhuis verlaten, maar zal voor verder her stel nog enkele weken elders ver blijf houden. Van wie is dal hondje? Een lief klein bruin hendjet met witte vlekken teefje drie weken woud is gistermorgen door een politie-agent meegenomen naar de post aan de Buitenhavenweg, omdat het diertje zonder eigenaar op stap was. Daar de heer J. Rietveld, Bui tenhavenweg 3b. het hondje graag wil hebben, heeft hij het mee naar huis genomen, wat niet wegneemt, dat de rechtmatige eigenaar het hondje bij laatstgenoemde kan ko men terughalen. ROTTERDAM dc feiten vroeg men zich af. of het nog wel zin had en of het economisch verantwoord zou zijn een nieuw bad huis te zetten. Gezien de ontwikke ling werd geopperd om de 5 ton. die voor dc bouw-kosten van het bad huis besteed zouden moeten worden, aan te wenden voor het aanbrengen van douches in oude huizen. Het Volksbadhuis heeft een capa citeit var» 46 douches en zou bij een L-ecr haar tourtochten J •n bromfietsers, j Deze tochten, die een zuiver touristisch karak- I ter zullen dragen, zijn i' uitgestippeld over een geheel nieuw parcours, De afstanden bedragen voor junioren-fietsers 40 km. voor senioren- fietsers 70 km en voor de bromfiet- j sers 120 km. De start za! plaatsvinden vanaf de Gisteravond hield een politieagent in de Lijnbaan twee meisjes aan van resp. 14 en 12 jaar. die daar liepen te bedelen. Zij hadden reeda een bedrag van 4.50 opgehaald. De meisjes werden overgegeven aan de kinderpolitie. Vannacht is op het Kruisplein bij Lutusca een auto gestolen ten na dele van de 58-jarige landbouwer J. G, van uit Eist.. Het is een bruin grijze Vauxhaü 1952, gekentekend NK 00-41 Evenals vorig jaar zullen de deel nemers zich van de ene controlepost naar de andere moeten begeven voor het halen van de benodigde con- trölestempels. De route wordt bij de start opgegeven, doch het is toe gestaan dat van de opgegeven route wordt afgeweken met dien verstande dat toch alle controleposten aange daan. moeten worden. De finish is eveneens in 'de Koren- beurs. G'stermlddag is de vierjarige geregelde toeloop "gemiddeld öngé- J Korenbeurs aan de Lange Haven te J Barnardus Schaper uit de St Ma- veer 1.000 mensen per dag kunnen Schiedam cn wel om 14.30 uur. J 5Jtevens de j rjastraat, toen hij vlak bij de oudec- verwerken. Het aantal bezoekers per Het inschrijfgeld bedraagt voor j -«artKaan on ngs. j woning plotseling van het trot- dag is echter gemiddeld rond 800 do junioren ƒ0.75, voor de senioren, Ook aan de start kan men zich I toir afliep, aangereden door een Vannacht heeft men zich toegang verschaft tot de werkplaats vari de 43-jarige koopman J. V. U. in de Willingestraat. Uit het kantoortje worden een bedrag van 510,en 15 pakjes sigaretten vermist. Ook brachten ongenode gasten een bezoek san de woning van de 67- jarige landbouwer M. Del aan de Kromme Zandweg. Hier werd een bedrag van 115,— gestolen. De landbouwer bemerkte de diefstal, toen hij Donderdag van vacantie te rugkwam. In het kamphuis „Middachten" in Ellecom (waar thans een groep kin deren verblijft die is uitgezonden door de Kinderuitzend- en Reis ver eniging „Spangen", de KURS) wordt morgen een zilveren, bruiloft ge vierd. Het is dan namelijk vijf en twintig jaar geleden dat de kamp leider, de heer P. Voogt, in het hu welijk trad mét de dame die thans administratrice.van het kamp is, mevrouw VoogtFuborg. Beiden zijn de ziel van het kamp en van de KURS, dus zal bet een groot feest worden, temeer nog daar de beide zoons van het echtpaar in het kamphuis fungeren als- leiders van groepen kinderen. Op de Korpersweg bij de Rollo- straat kwam gisteravond de 44-ja- rïge mevrouw M. C. KluverVan Qort uit de Borselaarstraat met haar bromfiets ten val. Met kwetsuren aan het hoofd, de linkerknie en bei de handen moest zij naar het Zui derziekenhuis worden vervoerd. BONK. Heilteiste diplc./mitKe contact tussen de Sówjetunïe t*n da Westduitse Bondsrepubliek zaj vol gende week plaats vinden in Parijs, waar de Duitse ambassadeur Vcip. rath von IVfaltzan zyn Russische ambtgenoot, zal laten weten, waar over kanselier Adenauer in Moskou wil praten. Bonn schijnt een poging te willen doen de kwestie van de Duitse her eniging en de mogelijkheid van een terugkeer der nog in Rusland ver- blijvende Duitse krijgsgevangen™ op de agenda van de Moskouse con ferentie te krijgen. Pax Christi-beweginn houdt congres in Nijmegen NIJMEGEN Maandag begint' rn Nijmegen het internationale Pax SiTriSLC«ngretl een 3nternationaal Jï'congres, dat gewyd is aan de algemene vredesbeweging Het hoofdthema is: bet Christelijk ge weten en de vrede. Nader toegelicht luidt het: bestudering van de ver- houdmg tussen de geestelijke zen- fi -Pax Christi-beweging W J wl 0p Mem Wereldge- bieo Honderden deelnemers uit ver scheidene Europese landen zullen 5?r/t°S!les.hywonen dat geopend wordt door kardinaal Feltin uit Pa- vif -e^ fc^SToet door mgr dr B. J. ivfS u»lfc JJtrecht' voorzitter van Cbrisudltw5n£25 Va" d£ Paï AMSTERDAM - Het bestuur Koningin Wilhelminafonds deelt mee, dat de trekking van de nationale landbouwloterij. met een tractor als inzet, drie weken is uitgesteld en thans op 23 Augustus as., is bepaald. - Larsen <VS) en Skoneckl bereikten de lir.ale van de Internationale Duitse ten niskampioenschappen te Hamburg. Lar- sen versloeg In de halve finale Drobnv met 6-~4, 36. 64, 9—7 en Skonecki (Statenloos) met S—7. 6—3, 3—6. 6—3, 97 van de Amerikaan Budge Patty, Australië nam in de interzbne-finale Davis Cup tegen Japan de leiding door dat Rose wall in drle'eets Atsushï Miyagi overwon: 64. 6—4, 6—1. Kees Rijvers ts teruggekeerd tot zyn oude liefde, want ingaande het nieuwe seizoen zal hij opnieuw uitkomen voor St, Etienne. spelende in de ere-divisie, j St. Etienne heeft de kleine man uit j Breda xasi Stade Frangais overgeno- men voor ongeveer 35.000 gulden. Op 1 eigen verzoek is Rijvers teruggekeerd naar St. Etienne. Voor Uw medeleven en deel neming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Be- huwd-Broeder en Oom, de Heer COENRAAD LODEWIJK WA SM AN betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. Uit aller naam: G. M. WASMAN-KOSTER Schiedam. Augustus 1955 Broersvest 1 Permanent Wave Hélêne-Permanent met toe stel, het beste wat er la. compleet f5.—. stroomloos f7.50. Op vertoon" van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon Hélène", Rembrandtlaan 22. tel 67170. Auto's - Motoren Rijwielen {^5 dï? oi4> Moffelen van rijwielen, ge demonteerd gemonteerd m, bijlevering van nieuwe ket- üngkast, spaken, spatborden en jasbescbermer, f _3750. Frans Waltman.' Rotterdam^ sedijk 240. tel 63943 •5b «Pb rfb Jfo personeel gevr. fotografie Gevr. een chauffeur voor vrachtwagen. VelÜnga, Boer- havelaan 53 C. Voor pasfoto's naar K. van Vu uren. Hoogstraat 106. tel 66720 tn spoedgeval desge wenst tn uur klaai Te koop ocmgeb. Wasmachines: Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf f225 per week Techn. Handels-onderne ming „Berko" Dr Schaep* mor-sinsei 80. tel 68977 Lessen Voor 9cm*trrl»-> na*> Autorij school H P lake Ian Son- 4 H'dain lt»l 36777. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A van Leeuwen. Hoogstraat 62. teL 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in over leg. Diversen jj Inlijsten van Diaten en foto* en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie C. van Loeoen, Rotan clubjes, Rotan tafels, gaat naar Plate, Gr. Markt 21, De grootste keuze in Schiedam room; Vlaanüngerstraat 6. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192 Te huur aangeb. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- lood bedrijf. West Franke- landsestraat 16. tel, 66230. Voor uw feesten geen stoe len tenen b»j de buren, maar bij ons kunt ze huren. H. J. StentJer, Stoffeerder 0 Meubelmakerij annex Repa ration. W Franketandsestr 79. tel. 69974. Het worden maatschoenen voor U. als wij ze in de (af wijkende) vorm van Uw voe ten persen of alleen rekken in lengte of breedte. Wij hebben de allernieuwste speciaal-machines, ook zwa re-draad kleuren) naai machines yt .r rep. aan tas sen, enz. Geopend 93 of tel. 66840, Gebrs. Simons, Broersveld-hol 12. Huwelijk Nette wedtïwe, leeftijd 36 jaar. 1 kind van 14 j.. z.k.m. nette heer, 1 kind geen be zwaar. Br. onder no. S 360 bur. van dit blad. CINCINNATI - NEDERLAND N.V. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAAROINGEN ▼raagt een die vertrouwd Is met het aanpikken van lasten b$ intern transport met behulp van bovenloopkranen. Eigenhandig geschreven brieven te richten onder letters A.S.S. aan de afdeling Per soneelszaken, Postbus 98, Vlaardingem IJi 1J-5JCJ- feit, dat hét volks badhuis alleen'Vrij- i De voorinschrijving sluit op Zatcr- j «rbTkhaarvoor de IonVttié d«<»)nêmer voorhoofd tegen 'de auto dag en Zaterdag geopend is. I dag 13 Augustus. Na deze datum *cmKD74r JOn*sie a™,r-moest met een hoofdwond naar het Een centrale regeling van de tem- j worden de inschrijfgelden met 0,20 d* ouaste deelnemer en de verst- Coolsingelziekcnhuis worden peratuur fan het water zelf kun- 1 verhoogd, i komend* deelnemer. 1 voerd. er» voor de luisteraars uit SCHIEDAM e.o. gaat op Inlichtingen cn inschrijving: Bazen's Leesbibliotheek. Broersveld S3, Tele foon 66305. Nadere gegevens staan vermeid in de Radto-bode. Ook niet-lcdcn kunnen aan deze tocht deelnemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1