Nieuwe mogelijkheden voor crediet aan emigranten Vooraf onderzoek in het land van vestiging Coenraad Bos overleden Vergis U niet... Bondsraad zet mes in vri j willigers-soldi j LEXINGTON Faure en Pinay naar Moskou in October V» r OVERHEID WIL ZICH GARAN PEPKAEosfc" INDONESIË Nieuwe broeiing in Djakarta Toekomstige huur van woningwetwoningen IJ swaterdampen vatten vlam: één gewonde KLM verzorgt Olympiade- plaatskaarten in de keuze van benzine Minister Blank protesteert tevergeefs Pluk de dag... en neem het er van met Franse premier geeft overzicht van z'n bewind Uit Legioen gevluchte Duitsers naar ons land als verstekeling Uitbreiding van j mobilofoonnet Oplossing spoorweg- probleem in Delft begonnen BABYDERM POEDER Boelganin inviteert ambassadeurs Voorts.1 Wereldjamboree bij Niagara in Canada Bij vergissing uit fles met plantenen' gedronken De vooruitgang ONDERWiJZERSEXAMEK RESA-HILVERSUM Zaterdag 6 Augustus 1955 ■Een „hoge levensstandaard" roert Johnny Carosseen be roemde acrobaat uit ferïands hoofdstad. Dublin. Op het /eestterrein ran de jaarbeurs in het Londense Baitersea Park doet hij met sy'n hals- brekende toeren aan de tap van een veertig meter hoge stalen mast de toeschouwers de adem inhouden. 1 Artnv-rtenne t M.) Tand vlees versterkend o TandbedeHwerend In het zoeklicht President Soekarno heeft zich. door onmiddellijk na zijn terug keer uit Mekka tien dagen „met vacantie" te gaan, aan de kabinets crisis onttrokken. Waarnemers te Djakarta menen, dat hij daarmede in de kaart speelt van de P.N.I. de partij waarvan Sockarno vóór zijn presidentschap voorzitter is geweest welker stre ven voorlopig is. het oplossen van de kabinetscrisis in een voor haar machtige concurrente, de Masjoemi. gunstige zin naar vermogen te ver tragen. De nieuw aangewezen ka binetsformateur Boerhanocddin Ha- rahap. een der voormannen van de Masjoemi. zou gaarne zien, dat Hat- ta bereid gevonden werd. het pre mierschap op zich ie nemen en daarvoor het ambt van vice-pre sident althans vooreerst te laten varen. Hatta. die de laatste paar jaar r.iet veel van 2ich deed spre ken. geldt in Indonesië als exponent van hen. die streven naar een be stel van groter redelijkheid en za kelijkheid, dan waarvan het beleid der regering -Sas tra mid jojo heeft doen blijken. Het staat echter wel vast. dat. indien Hatta en met hem gelijk-gezinden aan bod komen, de ..becocps-revo- 1 u lion na non" van de F.N.Ï. en ver wante groepen een veer zullen moe ten laten. ïntueperi heerst er te Djakarta de laatste dagen weer een sfeer van bedenkelijke broeiing. Symptoma tisch hiervoor acht men de arres tatie door de militaire politie van de vroegere waarnemende directeur in het Deviezrninstitimt. Zij is ge schied. zoals is gemeld, op grond van vernetiking wegens grove cor- rnpi'.e. De vorige regering heeft he.naaidenjk een krachtiger optre- een tegc.,1 corruptive elementen buotifa. maar daarbij is het tot nu toe gebie\en. Het heeft er alle schijn van. oa: het leger nu het waen'en Lwu geworden :s en zelf Oc. zUiV ei'ing wil uitvocrel. welke top he oom, uagcialcir. Dc arre? larie bij her Li cv ifif-ü instituut is rceüs üoor ancie.e a a u hou dingen van n*.n.3-acpja;it.-lc Itguicn eveneens fluor militant pontic gevolgd. Een feit dat te denken geeft, is vuuris hei byeeiiüomcui :n Djakarta van een g.uep hou Let- en oppcr-of- ïifjcrca van het Lcgci. unqcr wie zes van de zeven cuvisie-comman.- ö«hU::i. ast Vrij uiig de koppen bij een staken ui ien veigaoenng, w.taruver geen enke.e mededeling is verstrekt. Dit zou er wel eens op runnen wipten, dal een ..anti-cor- ruptje-actic van. niilitaire lujóe such kan gaan uitorcidc-n tot hetgeen in die kringen voor uitwassen van het politieKe part^ajstccin geldt. In eik geval is de sfeer in de Indonesische hoofdstad de laatste dagen verre van plezierig en vele buitenstaanders tonen zich verbaasd over het gemak, waarmede, blij kens zijn hierboven aangestipte verklaring, het staatshoofd heeft be sloten, vooreerst ,.de handen in on schuld te wassen". WAARDE. Vrijdagmiddag om- itreeks half vijf is de 12-jarige Abra ham Deij bij het zwemmen in de Waterschei de bij de zogenaamde Westveerdijk verdronken. DEN HAAG r- Dit jaar nog zal de- Nederlandse staat zich. tot een bedrag van vier tölllioen gulden ga rant stellen voor aan Nederlandse emigranten te verlenen credleten, in dien een wetsontwerp wordt aange nomen, dat zojuist bi} de Tweede Kamer ingediend. Tot welke be dragen de overheid zich in de ko mende jaren garant zal stellen zal afhangen van de opgedane ervarin gen en van de mogelijkheden, die zich ten aanzien van deze soort van credietverlening voordoen. De financiële problemen, waar voor emigranten gedurende de eer ste jaren in het ontvangende land gesteld worden hebben de minister van Sociale Zaken en Volksgezond heid aanleiding gegeven bij de Raad voor de Emigratie advies in te win- nen omtrent de vraag, in hoeverre ien in welke vorm aan emigranten, I die hiervoor in aanmerking komen, j crediet zou kunnen worden vcr- i leend. j De Raad voor de Emigratie is tot de conclusie gekomen, dat zodanige j crediet verstrekking in beginsel ver- j antwoord en wenselijk is. De be staande credietmogelijkheden zijn tezamen met de eigen middelen wel ke de emigrant na een verblijf van enige jaren in het emigratieland bij een heeft kunnen brengen, veelal onvoldoende voor de aankoop van een landbouw7- of middenstandsbe- drijf of een woning. De Raad advi seert in de tijdelijke eredietbehoefte van de Nederlandse emigrant te voorzien door hem een aanvullend crediet te verlenen. Daar aan zulk een aanvullende credietverlening bijzondere risico's zijn verbonden, kan wel worden aangenomen, dat deze zonder een voorziening van overheidswege niet. of zeer moeilijk tot ontwikkeling zal komen, Daarom neeft de Raad j toor de Emigratie voorgesteld door j samenwerking met de overheid en credietinstellingen in de ontvangen- j de landen en door het overnemen van risico's van Nederlandse cre- dietinstellingen de aanvullende cre- dietmogelijkheden te bevorderen. De minister meent, dat een gun stige ontwikkeling van het particu liere initiatief verwacht mag wor den. indien een bevredigende cre- dietgarantieregeling van overheids wege tot stand komt. De risico's welke door de Neder landse crediet instellingen worden gelopen 2ijn debiteuren-, koers- en transferrisico's. Met het ingediende wetsontwerp wordt de gelegenheid geopend om terzake van de risico's, welke met deze credietverlening worden gelopen garanties te ver krijgen van een bestaande instelling, die "op dit terrein de nodige erva ring heeft. Het riik zal de betref fende garanties van deze instelling overnemen. Beslissingen inzake ga ranties zullen slechts worden geno men, nadat in samenwerking mei de autoriteiten in het ontvangende land een onderzoek is ingesteld en advies is uitgebracht door de emi gratie-attaché die ook met het na mens de Nederlandse overheid uit te oefetien toezicht zal worden be last. Voorts zal door 't verlenen van. garanties door de Nederlandse staat de credietvoorziening door autoriteiten of instellingen in het ontvangende land dienen te worden bevorderd. DEN HAAG Na aanneming van de nieuwe Huurwet zal de huur van woningwetwoningen, tot stand ge komen vóór 5 Mei 1945 met 5 pro cent worden verhoogd, evenals de huur van die. welke met steun van de Beschikking Bijdragen Woning- wetbouw 1948 tot stand zijn geko men. De huur van woningwetwo ningen. die zijn gefinancierd met behulp van de Beschikkingen Wo- ningwetbouw 1950 zal op voorstel van het gemeentebestuur met 5 pet. kunnen worden verhoogd, indien hun huurprijzen lager liggen dan de ver hoogde huurprijzen "van soortgelij ke woningen. De huur van wonin gen, tot stand gekomen met steun van de Financieringsregelingen Wo ningbouw 1947 of 1948 wordt met 5 pet. verhoogd. De huurprijzen van j woningen, gefinancierd op *rond j van de Premieregelingen 1950 en 1953 zullen niet worden verhoogd, tenzij belanghebbenden daartoe een verzoek indienen, waarbij aange toond wordt, dat deze woningen een lagere huur hebben dan vergelijk bare objecten. Aldus eelt medede ling van de minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting aan de gemeentebesturen. NUNSPEET Met ernstige brandwonden aan hals. gelaat on armen is gisteren een meisje in het Plus-ziekenhuis ir. Harderwijk op genomen. nadat enig? jongelui in een ijssalon in Nunspeet voor de „grap" een scheutje „ijswater". dat ie eigenschap heeft beurtelings koud en warm aan te voelen, in haai blouse hadden gegooid. Daar zij een brandende sigaret in de hand had, en de dampen van het ..ijswater" zeer brandbaar zijn. vatten haar kleren vlam. De politie heeft wegens baldadig heid een proces-verbaal opgemaakt. MOUNT KISCO (New York). Ttt het ziekenhui." te Mount Kisc© la np 79-jarige tceftyd overleden de in Leiden geboren pianist Coenraad Bos, die zestig jaar lang een der meest vooraanstaande accompagna- teurs ter wereld ia geweest. Hb' be gon zijci loopbaan in 1896 en heeft samengewerkt met componisten en musici als Johannes Brahms, Clara Schumann. Richard Strauss en Lud- wig Wiellncr. Bos werd uitverkoren om in -1896 te Wenen de eerste openbare uit voering van ,de ,.Vier Ernstige Lie deren" van Brahms te begeleiden in tegenwoordigheid van de compo nist. De overledene studeerde aan het Amsterdamse conservatorium, waar hij op 19-jarige leeftijd zijn diplo ma behaalde. In 1908 kwam hij naar Amerika. Tot de vocalisten, met wie hij optrad, behoren Marcella Sembrich. Ernestina Schuman-Heink. Frieda Hompel, Helen Traubell, Rose Bampton, Elena Gerhardt, Mack Harre], Nell Rankin en Karin Bram zeil. Hij begeleidde ook de violisten Eugene Ysaye, Joseph Joachim, Fritz Kreisler en de cellist Pablo Casals. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De K.L.M. zal haar medewerking verlenen aan de verkoop van toegangsbewijzen voor de wedstrijden op de Olympische Spelen, die volgend jaar in Mel bourne worden gehouden. Bij alle eigen kantoren van de K.L.M. over de gehele wereld, in totaal ruim 160, zal men kaarten kunnen hestellen. Ook ka urnen daar logies in Mel bourne bespreken. Behalve de K.L.M. zullen nog vier andere luchtvaartmaatschappijen bij de kaartverkoop ingeschakeld wor den. Daarnaast zijn nog twee ban ken, drie toeristenorganisaties en twee scheepvaartmaatschappijen door het Olympisch Comité benaderd om j medewerking te verlenen bij de j kaartverkoop, waaronder de Ameri- j can Express en Wagon Lits Cook. Men kan bij de K.L.M. ook gecom bineerde biljetten voor de reis en de wedstrijden bespreken. (Advertentie l.M.) Er zijfl belangrijke verschillen: in merk in klasse Ga nauwkeurig na: 1 Wat eist da constructie van mijn motor? 3 Wat eist mijn rijmethode? Ongeveer 40 van het Nederlandse autopark kan onmogelijk 't hoogste rendement leveren zonder hoogwaardige benzine: Esso Extra, Ongeveer 60 van de automobielen geeft wèl 't hoogste rendement met normale Esso- bcDzine, doch krügt extra acceleratiever mogen bij gebruik van Esso Extra. Esso Extra maakt elke motor vinniger, U rijdt dus veiliger en prettiger. Laat een monteur controleren - dat is zo ge beurd - of de ontstekingstijd van Uw motor juist is gesteld. Staat de ontsteking te laat, dan werkt de motor met normale bctuine misschien zondier pingden. maar hij loopt zeer oneconomisch en wordt langzaam „vermoord" (kleppen!). Welke benzine U kiest, of moét kiezen ter wille van Uw motor, rergis U niet vertrouw op de wereldrcputatie van ESSO NEDERLAND N.V. „ESSO-GEBOUW" - DEN HAAG BONN. De Westduitse Bonds raad heeft Vrijdag het mes gezet in de salarissen, die minister Blank t voor zyn vrijwilligers had voorge- Advertentie LM.) AMERICAS BEST TOBACCOS <5 PARUS. ,J)e Invloed van Frankrijk bij het streven naar ver- mindering van de internationale j spanning zal des te groter zijn. I naarmate wjj steunen op een hech tere Europese organisatie en op eett j eensgezinder Franse gemeenschap", j Dat zei gisteren premier Edgar Faury (ot de Franse Nationale ver gadering, m een rede, waarin hij voordat het parlement op reces ging een overzicht gaf van de. vijf en «n halve maand van *yn bewind. Zijn woorden vormden als het1 ware de synthese van de drie pun* ten, die in zijn toespraak bovenal naar voren kwamen. f j ln verband met Frankrijks stre- i ven naar vermindering van de in- j ternaiionale spanning zei Faure, dat de conferentie van Genève ongc- i twijfeld niet alle vraagstukken had opgelost, doch dat er geen enkel probleem verwaarloosd was en dat i sinds Genève ten aanzien van di- j i verse vraagstukken voort gang werd i geboekt. In aansluiting daarop kon- I digde hij aan begin October niet zijn minister van Buitenlandse Za- j ken Antoine Pinay naar Moskou te i i zullen gaan en htf roemde dit be- zoek een voortzetting van de bij- een komst der Grote Vjer. i Ir. verband met de Europese sa me ry er king verklaarde de Franse premier. dat zijn regering een ac tie rol speelt bij de conferentie 'o Brussel, waar gewerkt wordt aan Europese organisatie voor ver- v\£!' pri energie- 'r>n pleidooi voor een eensgezin- cier Franse gemeenschap tenslotte, I behelsde dat deel van zijn rede. i waarin hij zich bezie hield met de situatie in Noord Afrika. I Omtrent Marokko zei Faure. dat i hij het volste vertrouwen beeft in resident-generaal Grandval. die po- gingen in het werk stelt Frankrijk en Marokko dichter tot elkaar te brengen. Over Tunesië zei hij, dat het daar Frankrijks taak was, de betrekkingen tussen Frankrijk en het protectoraat te regelen overeen komstig de accourden. die aan Tu nesië binnenlandse autonomie verlenen. In Algerie. zo betoogde hij vervolgens, voert Fraitkri:* twee parallel lopende taken uit: ru* herstellen van de orde en het lüt- werken van hervormingsplannen. Tenslotte zei Faure niet van plan te zun in Marokko verrassend of op sensationele wijze op te treden of zich te binden en bij voorbaat de voorrechten van de uitvoerende macht op te geven. PARIJS De Franje Nationale Vergadering heeft Vrijdag haar enedkeuring aan wets ontwerp betreffende het opnemen van de Franse gebieden in het zui delijk deel van de Grote Oceaan en aan de Zuidpool als een zelfrege- reni gebied in de Franse Unie. AMSTERDAM. Het Duitse ms „Gertnid", dat Donderdag de haven van Amsterdam binnen liep, had be halve de vrachtgoederen, drie Duitse jongelui aan boord, die het Fran-e. Vreemdelingenlegioen waren ont vlucht en zich nu in handen van cie Amsterdamse vreemdelingen politie b„ -inden. De Duitsers, waarvan er twee twintig en één 26 jaar i?, had den in 1954 vrijwillig in het Vreem delingenlegioen dienst genomen. Van wege de slechte behandeling poogden ze te ontvluchten. Toen het ms ..Ger- trud" in de haven van Philippevjlle lag. slaagden ze erin aan boord te komen en zich schuil te houden tot het schip op open zee was. De vreemdelingenpolitie te Amster dam houdt de avonturiers in bewa ring tot het. Duitse schip de haven verlaat. 7,r? zullen dan aan b«ord van de ..Gertrudworden gebracht, die hen mee zal nemen naar Bremen. utetd. Zij waren door de vertegen- i woordigers der Duitse landen te 1 hoog bevonden en deze hebben niet willen toegeven, ondanks een nood- krept van minister Blank, dat men slechts door attractieve salarissen Eoede krachten als vrijwilligers zou kunnen aantrekken, i F.cn woordvoerder van het minis- j ter:e sprak de vrees uit. dat de 2ui- j nishetd van de Bondsraad bet veel moeilijker zal maken de duizenden re vraagde vrijwilligers bijeen te krijgen. Hef ..Verbond van Duitse j So i da ten'- heeft at protest aangete- kond. Volgen? de door de Bondsraad aanvaarde regeling zal de vierster- ren-generaal een maandelijks sala ris van 2800 mark krijgen, waardoor hij 400 mark beneden de staatsse cretaris blijft, die als zijn burgerlij- ke chef geldt. In de lagere gena- raalsrangen begint de saLarisschaal bij 1600 mark. De officierssalarissen zullen van luitenant tot overste va- riëren tussen 500 en 1400 mark. De elite onder de onderofficieren kan tot bijna 500 mark komen. De laagst betaalde is de ..Getreiter", die het met 230 mark zal moeten stellen, i Naar verluidt zouden, r.a het be- i kend maken van de bemoeiingen van de Bondsraad, enkele gegadig- den voor de hogere rangen, zich reeds hebben teruggetrokken. i PTT belooft dit jaar: fYan een onzer verslaggever»} DEN HAAG. In de loop van het komende jaar zullen alle mobilofoon- abonnê's nieuwe installaties krijgpn. Dit hangt samen met een uitbreiding van het landelijke mobilofoon-net, die bij de PTT op het programma staat. Het aantal vaste posten in het land, waar mobilofoonaa «vragen worden behandeld, wordt dan ver hoogd van 24 tot .35. Het twee-golf- lengten-systeem wordt vervangen door een systeem van acht golfleng ten, Er rijden rn varen thans in ons land 250 voer- en vaartuigen met mobilofoon aan boord. Vijftig ad spi rant-a bonnes staan op een wachtlijst om te worden aangesloten. Door de geringe afstanden in ons land kunnen tot nu toe de niet steeds uit eikaars vaarwater blijven: rijdende ter hoog te van Gouda bv. kan ren mobilofo- nis: horen dat Den Haag en Utrecht elkaar storen. Dit wordt verholpen door het nieu we systeem. DELFT De Nederlandse Spoor wegen en de gemeente Delft hebben Vrijdagmiddag een begin gemaakt met het oplossen van het verkeers probleem in Delft, dat voor een be- j langrijk deel wordt veroorzaakt door de spoorweg, die dwars door de j stad loopt Deze spoorweg wordt kruizingvrij gemaakt door drie on- j derdoorgangen In 1958 zal het werk. dat geraamd op de huidige prijzen van de matena- len f 8 500 000 gaat kosten, klaar j zijn. Ir F. Q. den Hollander, president j van de Nederlandse Spoorwegen zei in een korte toespraak, dat er al sinds 1924 plannen hadden bestaan om de verkeersmoeilijkheden uit de wereld te helpen. Onder de aanwezigen waren de directeur van de N.V. Spoorwegop- j bouw. de heer N. J. van Veen en de burgemeester van Delft de heer i D. de Loor. f Advertentie i.Af.) Baby's huldj® altijd gaal met MOSKOU De buitenlandse am bassadeurs te Moskou hebben een uitnodiging van premier Boelganin ontvangen om Zondag een .,dag van rust en ontspanning" te komen doorbrengen op het buitenverblijf van de maarschalk. Het is de eerste maai. dat een Sow jetPremier een dergelijke uitnodiging doet. DEN' HAAG De Nederlandse deelnemers aan de Wereldjamboree zullen Maandag a.s. met de ..Grote Beer' naar Canada vertrekken Het j Nederlandse contingent, dat bestaat uit leden van rit- vereniging ,.De Ne derlandse Padvinders" en van de verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging, zal uitgeleide wor den gedaan door^ d<^ beide hoofd- Baron van Voorst tot Voorst en dr J. S. Zaneveld. ALKMAAR Vrijdagmiddag is op een tuinderij m Venhuizen een ongeluk gebeurd, doordat een ar beider bn vergissing een slok nam uit een fles. die gevuld was met een giftig besti id ingsmi ridel voor plantenziekte- Hij is in de loop van de arond in een ziekenhuis overle den. Jamborette-padvinfler.- hnuden défilé voor koningin Juliana DEN HAAG. De deelnemer; aan de „JamboreUe", een kamp vg- Nederlandse en buitenlandse pa-i vinders, dat in Soestduinen wf.r.-t gehouden hebben vanmorgen v..vu Woiitngm Juliana sedefiieerö op Boestdijk. Ook hebben de Du-serf. Engelsen, leren. Schotten, Denen. Noren. Zweden en Amerikanen, die aan dit kamp deelnemen, de burger meester van Soest deze eer bewezen, l iV reu (."k't.-Tc Lounnn.^:, in'JeH-ip heb ik cm otide r'am roru#:?*'- rierc: Grein Lu.-bo dlj de rlutm- mrl de. caipo70Zat u nf"r die vraag beri'sTigphri raw fa betrt f- woorden, raad ik u in «u: eirifrt Op lang aan. deze gat")# in'nu nerf ng voor e»;u?/;ip tii uw archief u- ber- jjcit cu yioot( meer fe foetiicrt nan d> W"rkelijk.heid waarop -ij .-i.'cü r'?, anders breekt het UTije, Her feruoïfcn van. da grote, oude Chapifit-iBr'S s;c?{ niet tdeur A>h:s is verouderd, behalve het. prachtige rna.nne.tje met de bolhoed ;clt. u-icvs stndkeiende «"on'i i'en degel de sympathie e« dezelfde vreugd in je wakker maken als yycn'vut»!tg jaar geleden. Bij Gar ba verging het trie pcroies anders om De dame met de came lia's is nog altijd een heel accepta bele film waarin, bekwame acteurs en actrices, in een s?ijl die aller minst ue ronde rei aandoef, tegen spet bieden aan een dame. die zich eigenlijk permanent loopt aan te stellen. Vlieg me nu niet naar do keel als ik op uw hart trap, moet u bedenken dat het mijne er narist ligt. Want ook ik ging indertijd elke Garbo-film minstens vijf maai zien. Maar de capricïeure raadselachtig heid tan haar bewegingen, haar stembiAigiiigen en haar omfloerste blikken blijken anno 1955 practiseh geen effect meer je sorteren. Het is wel knap allemaal en ongewoon, maar je bekijkt haar toch met droge ogen, als een bijzondere particulier, tenuüi je een beetjeontgoocheld denkt; „Heb ik me daar nu zo over opgewondenindertijd Builen peins je dan: „Zullen we over vijf tuiintig jaar nu net -o reagerev. op hét weerzien van on se hedendaagse filmheldinnen Ik weet het gelukkig niet. Maar ik vrees het wel Want alleen al de filmtechniek, ontwikkelt zich in een zó voortdurend tempo, dat mijn op' gegroeide kleinkinderen straks onze meesterwerken wel zullen bekijken ais een soort DaguerretypesEen eindje uerder in hetzelfde Londen staat een can de twee the.aters ter icereld, die beschikken oyer de ap paratuur om „Cinerama'' te vertek- nen. niet dat gedoe, met een bril letje op maar projectie met drie toestellen op een soort „roitdhori- zon". Het begin van. de peperdure voor- stelling - voor vijftien shilling zit je nog niet eens goed belooft weinig. Op een doodgewoon doek verschijnt een doodgewone heer. die wat doceert over do geschiedenis van de film en fragmenten iaat zien uit de eerste probeersels, nii de schichtige cowboydrama's en uit de legendarische liefdesscènes van Va lentino en Vilma Banky. Terwijl je dit colkome» ridicuul getcorden ge doe van olöfcke schimmen gade slaat. zegt de stem uan de docent opeens: ,And this ts Cinerama," Op hetzelfde ogenblik verbreedt het doek zich tot een enorm half rond en zit je met de hele zaal. in zo'n griezelig achtbaan-wagentje op Coney Island. Het effect is mede door die onverwachte overgang van oud. naar nieuw zó verbijsterend, dat je je, net als op een echte ker mis, aan je stoel vastklemt en, als het wagentje de diepte van de eer ste rails-afgrond in suist, de beken de weeë kramp i« je. maag voelt opstijgen. De suggestie is zo volko men. dat de hele bioscoop brult van angstDoor het ronde doek en de combinatie van de drie op elkaar aansluitende projecties, wordt inder daad bereikt dat de toeschouwer zich in het beeld voelt opgenomen. Het stereopkonisch geluid' dat bij deze uitvinding behoort, vervol maakt de illusie: orkestmuziek krygt een authentieke diepte en mense lijke stemmen schijnen uit verschil lende hoeken van de zaal te komen. De filmcamera maakt, een paar uur lang, een reis door Europa, laat een hoop moois en een hoop Kitsch zien en schenkt je pas aan het eind van de voorstelling opnieuw de overtuiging, dat Cinerama inderdaad fantastische mogelijkheden opent voor de toekomst. Je gaa; dan na melijk tn een klein toestel vliegen boven het ongerepte bin nen land ran. Amerika eerst over eindeloze relden, dan in onbegaanbaar schij nende rotsspleten en ten slotte tus sen gemeldige op vervallen tempels van lang vergeten volkeren gelij kende bergmassieven. een iverkelijk majestueus natuurtafereel, u-aarin je ils een vogel rondzweeft. Goed, over tien jcar is Cinerama das in elke bioscoop. En over veer tig jaar doet iedereen, zijn televisie u-eg en neemt TeleramaDan zwe ven toe thuis, in vaders leunstoel, boren de Alpen, Als we ten minste op dat ogenblik niet in de rii staan voor de tent ran Meslier, om een echte icalvis op een, plank te zien liggen. Wan* daar paai toch moor niets boven. KRONKEL. MdoertenEts IJWJ De kortste en goor de rigs re opleiding: Bekende Schftelijke Cursusj die ure naar 'f uiterlijk u*«?' een ,oo rt „aroom-kersboom zouden Kunnen noemen. He» stelt de struc- 'oor va'; de atomen m calrium- osfaat en dient ow j gebruik }:«m ut rou-dc fractie bij het be no! en ti krist al-si ru«'j u ren te demon* De laatste rijd wordt er red yc- ovfc tjt. vrecri.-amc foepasri ijj r.dr utOOui-t'vergieis met u:no--, a.-i mei sommige audce ,rpr- tvorivjti: eo»t der techniek"; ire hebben ons uitgesloofd om her jé tuMrn. utp hebben duizenden e.i'pe- rimenlen uifgevoerd om er achter re komen, tra» ;»r rr allemaal uier kW* doen en nu zijn u:e er eigen!?ik ul- iemaal een beetje ba«ti van prienr- den, O'udai en dat is óok met andere uitviiidiinjeii taak zo ge bleken ts, tfflf je er zoveel kicnnd ■nep kun; rioen. Laren u?e fr foeh 'orni rrmr zorgen, dar de at oom- ö'.'een voor uurfige, vrcdc- nu de. algemene verzucht Lig. Öm propaganda te maken voor vreedza me toepassing van de atoom-energie. heeft eert rrrhnteus voor een in Noonvegen gehouden ainom-tentoon, i stelling deze constructie gebcuu'd, I nur»"ort cn ri:n <lm r-fïti-irej j[.s' ro

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2