TOUR DE FRANCE FILM 1955 In N ieuw] and-Oost verrijst een complex RK-scholen ipl( de Tour de France 1955 DE SCHIEDAMMER VERTOONT de exclusieve C 3 vijftig meisjes Huishoudschool nog voor gereedkomen uitgebreid \\Y< Van het gigantisch wieiergebeuren, in Musis Sacrum, Lange Haven, Schiedam De Schiedarnse Brandweer krijgt nevel-blus-auto Districts-Commissaris vrij huis U Burgerlijke Stand 14 Wie heeft iets verloren AGENDA werd een boeiende filmreportage samengesteld 22 spectaculaire étappes Zaterdag 13 Augustus Entreeprijs f 1.- (incl. bel.) Met lage- en hoge-drukpompen en schuimblus-installatie Hermes -Londen bezoekt SVV Slippende auto ramt tegenligger „Daar.komen de Tanks" Hengel-vierkamp EST 3 Dinsdag 9 Augustus 193,: WAAR NU DE KOOL GROEIT Dat deel van de Nieuwtandse-poldter, dat ten noord-oosten van de Damlaan is gelegen, heeft, in tegenstelling met het zuid oostelijke deel waar druk gebouwd wordt, nog het karakter van „polder behouden. Daar liggen nog bouwvelden waar de kool welig tiert en waar in malse weiden koeien rondlopen. Maar aan een eenzame klinkerweg, landelijk van karakter, liggen thans reeds twee grote gebouwen: de Technische school en de R..K school voor XJ.L.O. Deze twee gebouwen zijn de voorboden dat ook in dit deel van Nieuwland het landelijke karakter niet lang meer gehandhaafd zal blijven. Nog liggen zij verloren in het vlakke land, even buiten de bebouwde kom, maar naast de genoemde iLL.O.-school heerst de laatste weken grote bedrijvigheid. Hier wordt n.l. de Huishoudschool van de Stichting voor R..K Nijverheidsonderwijs voor Meisjes Sint Liduina gebouwd. Het tweede gebouw in het Katholieke schoien-complex dat op deze plaats zal verrijzen. De gemeente Is er het eerst aan te pas gekomen met het storteü van zand en al die karweitjes die vallen onder de term „bouwrijp maken" van het terrein. Dit is in een vlot tempo gebeurd. Daarna zijn dc man nen van het Aannemingsbedrijf Gebr. Gerrftse en van de onder-aannemers gekomen om met het eigenlijke bouwwerk te beginnen. In de ene hoek zjjn de betonwerkers aan de pang met het leggen van de funde ringen van een fletsenloods; elders grUpt de stalen klauw van een graafmachine diep jn de grond «*n plaats te maken voor een kelder. En in het midden van het terrein ver rijst de onvermijdelijke hei-sielUng waarmee de Fa. A. de Neef de lange palen voor de fundering van het hoofdgebouw de grond indrijft. Zo is er een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe R,K. Huis houdschool. De eerste hei-paal i? Donderdag reeds geslagen zonder ceremonieel, zulks in verband n^et de vacantie. Maar ter vervang'ng hiervan zal dan de laatste heimaal feestelijk de grond ingaan. Het ontwerp van het gebou'v is van het Schiedarnse archi* »cten~ bureau Kramers en Willemsei.. "Vol- - geus dit onderwerp zal de school - twee vleugels krijgen, elk riet een verdieping. Waar de beide Teugels elkaar ontmoeten ligt de ru me hal, met de directie-kamer, de Kantoren en de aanverwante vertrekken. Daaronder komt een grote kelder met o.a. de verwar-mings-ins:allatie. In de noordervleugel komt bene den de grote keuken van t bij *0 meter waar 24 meisjes tege ijk de culinaire kunsten, kunnen, a.-nieren, - met daarnaast de provisie-earners enz. In de bovenverdieping komt dan het waslokaal met de bi.beho rende droogkamers. In de westelijke vleugel zijn he den 3 naai-lokalen ondergebra ht met daarboven het strijkloka'D. -'waar tegelijkertijd zestien meisje!, met electrisehe en g met gas-bouten d3an de slag kunnen. Daarnevens weer drie naailokalen. Boven de centrale hal tenslotte zijn nog twee kleinere theorie-klassen gedacht. Dit is de indeling voor het hoofd gebouw. Daarachter komt dan de betegelde speelplaats van circa 200 m2, terwjji aan de overkant, naast de fietsenstalling, de bijzonder grote gymnastiekzaal verrijst. Deze krijgt namelijk een binnen-afmeting van 11 bij 20 meter. Daarbij nog een kleedkamer, de toiletten en de vijf tien douche-cellen, dus ook de sportieve kant van de opvoeding wordt op deze school niet vergeten. Dit school-complex, waarvan de borw ongeveer f 500.00C zal kosten, is ruim gelegen op he* terrein dat totaal 4.500 m2 groet De2e ruim te is overigens wel nodig, want als vervanging van de huidige school aan de Westmolenstraat is de school, nog voor het gebouwd is, reeds volgeboekt. Br z«n d?u ook plannen in. vergevorderd stadium om deze school meteen ;naar uit te breiden met een keuken en was lokaal aan de ene er. tweemaal twee theorie-lokalen, aan de andere vleu gel. Gezien de onvoldoende huidige be- Een bVn.de maquette van de R.K. Huishoudschool die thans in Niet'wland-Oost wordt gebouwd. In de rechtervleugel de naai-, sf ijk- eit theorielokalen, in de hnkervleugel de keukens. De voor genomen uitbreiding is meteen in de maquette opgenomen Geheel links de ruime gymnastiekzaal, met daarachter de Jietsenloodsen. huizing is er spoed gezet achter de bouw van deze R.K.. Huishoud school. Gehoopt wordt dan ook dat met het aanbreken van de nieuwe cursus in 1956 de leerlingen in de nieuwe school kunnen trekken. Schoien-complex Een ULO-school staat er aL Vol gend jaar komt er dus de Huishoud school bil. Maar de plannen van het Katholieke onderwijs in Schiedam gaan nog verder. Want aan deze thans nog landelijke weg verreist een Katholiek ondenvjjs-centrum. Mooi centraal gelegen in het plan Niewland-oost, want aan de oost kant zal dit centrum begrensd wor den door de „doorbraak"-weg, die van de Ooievaarsbrug over de nog te bouwen brug over de Noordvest zal leiden naar de Rijksweg 20. In dit onder wijs-centrum worden dan opgenomen behalve de Ulo- en Huishoudschool, nog g.l.o.-scholen voor jongens en voor meisjes en een kleuterschool. De plannen voor deze scholen zijn echter, voor zover wij weten, nog niet uitgewerkt. Dit complex wordt dan weer bekroond met een RJC -kerk, waarvan het architecten-bureau Nix en Taen de ontwerpers zullen zijn. Nog is het met zover. Nog klinken de daverende slagen van de hei-machine op tussen dé kool-velden Maar deze slagen geven aan dat er gebauwd wordt aan de verdere uitbreiding van Nieuioland. GEBOREN; Cornelia, d. v. B. J. van Eijk en D. Busscher. Hendrina M. d. v. A. Piaisier en A. van Zan ten. Petrus J. M. z. v. A. J. de Vette en J. M Ham. Maria A. cL v. K. La- haise en J. Otsen. Jan, z. v. C. Th. de Regt en Ch» van Giessen. Adrla- nus, z. v. C. Hoogerwerf en M. Land- zaad. OVERLEDEN: J. Bitter 60 j. M. van Poppelen 60 j. kWspcrtfcif - »A ÜjttiasrsjwM SdWl ilOOO Een overzicht van het complex R.K.-scholen dat it Nieuwland- Oost zal verrijzengelegen aan de nog aan te iepgen doorbraakweg over de Noordvest. Rechtsboven de Huishoudschooldie men thans bezig is te bauwen, links daarvan de ULO-school, die reeds in ge bruik ij, verder glo-scholen voor jongens en meisjes en een kleu terschool, Een nieuwe R.K.-kerk zal dit complex bekronen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—5 uur: Zilveren broche; shawl: baco sleu tel. Te bevragen bij de vinders: Springtouw, W. van der Zou wen» Jan Steenstraat 31; Tas, P. Nagt- zaam, Wattstraat 52a; kindertasje, Parkwachter, Maasboulevard- nagel garnituur, Postkantoor Ttiinlaan; portemonnaie met inhoud, H. D. Krabbendam B.K. Laars 288: bril montuur met koker, Collé. Aalber- selaan 58; sleutel, Nimwegen Rid- derkerksestraat 14b: sleutelring met sleutels. Krommenhoek Brielsestraat 32; zonnebril F- Beek Julianalaan 120; deurklink W. Pelt. Singel 10; 1 rol gordijnstif J. v. Eyk, p.a. Gus- toweg 71; trommelvel, Osephius Singel 2Q0c; tas met inhoud, p No men Dorpsstraat 15 Kethel; jongens jasje, R. v. d. Marei, Kreupelstraat 14b; 1 paar v itte gymschoenen, J. Handstede» Lekstraat 1; Ar;rbandje C. Schonevelö, Gasstraat 3? kleurd broche. T. v. d. Pavert *.a- bristraat 18; wit. met bruin hondje, J. Rietveld Bui'cennayenweg 3b. Met de aanleg van de fee$tv*r* lichting tijdens de „Fiesta Parade" in de Schiedarnse Vacantieweek is gisteren 'n begin gemaaktOp het Koemarktplein werd daarvoor een «ersierde paal opgericht. De feest verlichting zal van de Koemarkt naar de Plantage lopen Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka» Groenelaan 127. Bellen bÜ ongeval: G.G. en GJD' Tuinlaan 80, telefoon 69230. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.3Ö uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RA. Leeszaal en Bibliotheek, Dam' geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behèlve Donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: TentoonstelltaU «igen collecties Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen; .passage, 2, 7 en 8.15 u.: ,ja°" dern Times". Monopole, 2, 7 en 9 u.: „Daar komen de tanks". werden samengevoegd tot een boeiend filmverhaal van anderhalf uur. HET ROTTERDAMSCH PAROOL vertoont dit actuele filmwerk AANVANG 8 UUR ZAAL OPEN HALF ACHT Toegangsbewijzen van heden af verkrijgbaar bij? DE SCHIEDAMMER, Lange Haven 103; SIGARENMAGAZIJN ALLARD, Broersveld 9. Het wielerleger van monsieur Goddet, geteisterd door een ver schroeiende hitte Vreugde om de uitstekende prestaties van de Nederlandse renners Enorme wilskracht van de reuzen op de weg, de triomfators in de Alpen Beleef opnieuw de meest aangrijpende momenten Ga de nieuwe Tour de Prnnce-film zien! De Schiedarnse Brandweer zal zo is door B. en W, voorgesteld en door de Gemeenteraad goedgekeurd uitgerust worden met een nieuwe brandweerauto. Daaraan is dringende behoefte ter vervanging van een reeds sterk verouderde bluswagen Nu men toch vernieuwen moet heeft het gemeentebestuur besloten meteen het modernste apparaat te nemen ml. een nevel-blus-auto. Men heeft hierbij gedacht om de opdracht voor de douw van een dergelijke brandweer-auto te gun- aan een firma, die haar sporen op dit gebied reeds verdiend heeft; n.l. de firma Kronenburg in Hedel, wel-.' firma ook aan Rotterdam enk' aren geleden een zestal ne- velbL ifs heeft geleverd. Volgens plan zal de nieuwe Schie darnse brandweerauto gebouwd worden op een „Commer" vracht- wagen-chassis. De firma Kronenburg zal hierop de carosserie en de pompinstailatie bouwen. De wagen krijgt dichte cabines voor het brandweerperso neel. Als blussings aggregaat zal een Kronewa" pompinstailatie op het chassis worden gebouwd. Deze cen trifugaal pompinstailatie maakt het mogelijk naar verkiezing lage- dan wel hogedrufc te ontwikkelen, ter wijl het tevens mogelijk is lage- en hogedruk gelijktijdig af te ne men. De capaciteit voor dit pomp- aggregaat bedraagt bij gebruik van alleen lage druk 1500—2000 liter per minuut bij 8, resp. 6 atmosfeer. Bij gebruik van uitsluitend hoge druk 320 liter per minuut bij 45—50 atmosfeer. Bij lage druk levert de pomp normale waterstralen, terwijl bij hoge druk de z.g. „nevel" wordt verkregen. De pompins.o-Uatle staat in verbinding met een viertal ho- gedruk-haspels. Op elke haspel be vindt zich 50 meter hogedrukslang van 3/4 duim diameter, elk voor zien van een hogeüruk-nevelpistool. Voorts is in de carrosserie een tank gebouwd met een inhoud van 1500 liter water, welke tank bij uitrijden steeds gevuld is. en met water, bij aankomst op het brand- Zaterdag 20 Aug, komen de Engelse athleten van de Hermes Athletic Club uit Londen in Schiedam aan, waar zij de gasten zullen zyn van de leden van Schiedarnse Sport vereniging SVV. die hen ook voor die dagen onderdak zullen verle nen. 1 In de week dat de buitenlandse sportvrienden in Schiedam ver blijven wordt een gevarieerd en sportief programma op touw ge zet. zodat zij zich niet hoeven te vervelen. Zo heeft er op Zondag 21 Augustus gen grote athletiek ontmoeting plaats, waaraan wordt deelgenomen behalve door SW en Hermes A.C uit Londen, ook door Parthenon uit Dordrecht. Het programma omvat loopnum mers op de 100, 400. 800. 1,500, en 3.000 meter en de Olympische estafette (800, 400. 200 en 100 me ter); verder kogelstoten, speerwer pen en hoogspringen. Op elk nummer komen twee athleten per vereniging uit. Een kort en aantrekkelijk athletiek- programma dat spannende duels te zien kan geven. Een auto bestuurd door de 32-ja- i rige agent van politie G. van der W I uit Zaandam, slipte gistermiddag om half twaalf op de natgeregende Rot ter damsedijk daar waar de weg be- nedendijks afbuigt. De wagen, die richting Rotterdam ging, vloog dwars over de midden in de weg liggende tramrails cn ramde op het linkerweggedeelte een andere auto. die van Rotterdam af kwam. De bestuurder van deze wa gen, de 51-jarige Franse wijnhaude- laar J. F. uit Duinkerken, kon de aanrijding met meer voorkomen. Zijn echtgenote, die naast hem zat, liep een enkelfractuur op. Na m het Gemeenteziekenhuis te Schiedam te zijn behandeld, werd ze door haar man afgehaald. Beide wagens wer den beschadigd. Van der W. maakte met zim echtgenote een vacantietrip door Nederland. E.ipcranto-agcndo Jauöon, la II an de augusto. An- korau estasferio, sed preparu vin por la monato de septembro. Rakontu tiam ion pn vla travivajo, terrein, door de hoge druk omge zet in „nevel" de brand onmiddel lijk bestreden kan worden. De in houd van de tank is voldoende om een brand te bestrijden, gedurende de tijd benodigd om een slangver binding tot stand te brengen tus sen een waterwinplaats en de tank. Ook schuim Zoals bekend is een van de vele voordelen van de „nevel" blussing, dat zo goed als geen waterschade veroorzaakt wordt Bovendien zal de nieuwe brand weerauto nog een 'tweede speciale functie krijgen en wel dienen als „schuimblus-auto". Waar het blus sen met schuim, vooral brandende vloeistoffen, steeds meer en meer wordt toegepast, (alle Schieda- s' brandweerauto's kunnen mets' m werken) wordt ook de nu. „we brandweerwagen van een bijzonde re schuimirmchting voorzien. Be halve met de gewone schuimstra- Ien zal ook met schuimkanonnen gewerkt kunnen worden. Wanneer dc brandweerauto zal zijn afgelevera zal de Schiedarnse brandweer wederom een stuk ster ker staan in de bestrijding van het alles vernielende vuur. Doch zo ver ïs het nog niet. De firma Kronenburg wacht nl. nog op de schriftelijke opdracht van B. en W. om daarna direct met de bouw te gaan beginnen. tri Monopole: De meerdere malen verfilmde Normandische invasie van de Ame rikaanse troepen bepaalt ook de in houd van „Daar komen de tanks". Het is het verhaal van de comman dant van een taakgroep (Stove Cochran), die met mets ontziende eerzucht zijn mannen m de voorste linies aanvoert en van Normandie uit doorstoot dwars door de Sieg fried Linie. Een heroïsche strijd van keiharde kerels, die de toeschou wers een maximum aan spanning biedt. De commandant, die pas is over geplaatst, slaagt er in korte tijd in om zich zowel bij zijn ondergeschik ten als bij zyn superieuren gehaat te maken. Maar hij trekt zich daar niets van aan en gaat onverdroten verder zijn mannen tot het uiterste aan te zetten en hen bij ieder ge vecht tijdens de opmars in de voor ste Unies te voeren. De stemming onder zijn manschappen wordt steeds slechter, maar ae comman dant negeert het, bezeten van het verlangen om als eerste Duitsland te kunnen binnen rukken. Door de uitstekende resultaten, die hij w de gevechten bereikt, weet hjj gaande weg de waardering van zijn supe rieuren te winnen. En tenslotte wint hij "ook de vriendschap van zijn manschappen, als hij éen van hen het leven redt. Als hij dan voor zijn dapperheid beloond wordt met een voordracht tot officier bedankt hij voor de eer, omdat de consequentie hiervan is, dat hij naar een ander onderdeel toe moet. Hy heeft de samenwer king en goede verstandhouding met zijn mannen leren waarderen. Mari Aldon als de oorlogscorres pondente zorgt_ er voor, dat ook de liefde aan zyn trekken komt m deze film. Zindag hebben hengelaars uit Schiedam, Rotterdam. Delft een hen gel-vierkamp gehouden. Bij deze op hoog peil staande sportieve wed strijd behaalde de Hengelsportver- eniging „Schiedam en omstreken" met een totaal van 115 punten de eerste prijs. Ook persopnlijke prijzen werden in de wacht gesleept door deheren F. Lupker 3e prijs, G. Lupker 5e prjjs. terwijl D. Jonge- lengel op de Se plaats eindigde. En kele nieuwe leden mochten het ge noegen smaken zich onder de prijs winnaars te scharen. Voor enige van de dames-deel neemsters was er een aardige ver rassing als herinnering aan deze vierkamp. De „Blauwe Dof f et" - vliegt weer Ook de Schiedarnse Postduiven- houdersvereen. „De Blauwe Doffer" heeft deelgenomen aan de wedvlucht vanuit Chinay, afstand 196 km. Om 10 uur werd gelost, de eerste duif kwam binnen om 13.33.37 uur, de laatste om 14.00.39 Uur. De prijswin naars waren: 1, 12. 18. 35 A. J. Kazenbroot. 2, 3 Paardenkoper. 4 v. Opijen. 5, 45 J. Broeders. 6 v. Gogh en Co. 7, 43, 48 A, Boes. 8 A. de Rovvy. 9. 12 M, Bakker. 10 C- Budding. 11. 27 C, A Hersbach, 14 A. Limborgh. 15. 32. 40 J. Flipse. 16 M. v, d. Steen. 17. 38 P. Morra. 19 v. d. Heyden. 20 Bmer. 21. 25. 37 Sloot en Co. 22. 29 Kou- wenberg. 23 B. Rokers. 24, 41 G. Breur. 26 J. W. Kazerbroot. 28 H. J. Brokkirig. 31 H. Dik. 30 v. Leeuwen c Co. 33, 39. 49 Putters Zn. 34 v. d. Kant. 36 Vost en Bos. 42 A. v. Flie- rop. 44 C. Budding. 45 J. M„ Broe ders. 46 Deurscn en Co. 47 Hopstem. 50 A. v. Put. SCHIEDAM N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ L. I. AKKEE Lange Haven 9193, Schiedam vraagt voor direct voor eenvoudig pak- en plakwerk. Hoog loon. Zeer prettige werkkring. (Radio aanwezig). Aanmelden bij de bedrijfsleider overdag of Dins dag-, Woensdag- en Donderdagavond van 79 uur. Het bestuur van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, district Beneden-Maas, roept sollicitanten op voor de betrekking van leeftijd 30-45 jaar, diploma boekhouden gewenst; salaris plm. ƒ5.000— per jaar; opneming in het Burgerlijk Pensioenfonds mogelijk. Sollicitaties onder vermelding van opleiding, huidige werkkring etc., te richten aan de secretaris van het fonds, Burgemeester Verkadesingel 29 te Vlaardingen, vóór 20 Augustus a.s. Aangeb. te Maassluis: nieuwbouw, ge\rr. wo ning in Schiedam of naaste omgeving. Br onder no. S.381 bur. dez. JhiSmdkJïb&'.Jk'J* Te hoop aangeb. Rooktafels 53.50, met licht draaibaar en 5delig rookstel. Alleen bij Plate, to. stadhuis. Schiedam. Personeel gevr. Hulp in de hulsh. gevraagd, wegens huwelijk der tegenw. 5 x p. week, boven 20 j„ hoog loon. Mevr, Dijm, Hemafiat 320, Schiedam. Nummer brie ven die naar ans oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tfngkast, spaken «spatborden en 1 as bescherm er, f 37 50. Frans Wattman. Rotterdam- sedijk 240 tel 68443 Stadwaren Is Uw schaar kapot of uw mes bot' Solingen, Broers- vest 57. repareert en slijpt ze vakkundig De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa- ren en Gero-eassettes is So lineen Broers vest 57 Diversen Voor Uw kousenreparatie naar Nylon Hoogstraat 141, tel 68402. 5 cent pet ladder, ook nylons Alles op het gebied van glas m lood „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrljf. West Franke- tandsestraat 16, tel. 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1