Klein Aruba: belangrijke pion in olie-machtsstrijd? Man Havenwerk hervat in Amsterdam Gedrang om controle over Antilliaanse oliewerkers Bonn heeft nu eigen spionnagedienst Siea eman Rosita France wilde niet meer naar huis f Voorts... s wis; sa z Buitenlanders niet welkom Bliksembezoek van Grandval aan Frankrijk NieuwOm over het hele lichaam prachtig te bronzen, zonder zich vuil te maken V.S. TREKKEN ZICH TERUG Wilde jacht op 2 uitbrekers Franse productie ten achtt bij Duitse Kort geding bracht Maria Weiher-Toet geen uitkomst Eredoctoraat voor Niemoeller RADIO ENT.V. TV was weer in Genève r Is STdSTaS A'dams meisje al 4 maanden onvindbaar Acht mensen gedood op bewaakte overweg in r rankrijk PPG zet formateur in Djakarta de voet dwars Ambassadeur Lovink in kano Zaterdag te Manitoba verwacht SlSiAlLr*"* BuH" Dinsdag 9 Augustus 1955 3 (Van een onzer redacteuren) "p EN klein berichtje, dat wij dezer dagen publiceerden, wijst er op, dat het kleine Antillen-eiland Aruba 175 kmz groot met rond 54.000 zielen een pion van betekenis kan worden in 't machtsspel der vakbeweging in de internationale olie-industrie. Wij meldden, dat de regering der Ned. Antillen een spreekverbod had opgelegd aan enige buitenlandse petro- leum-vakbondsleiders, die op Aruba een vergadering van per soneel der olie-industrie bijwoonden: zij konden er slechts zwijgende toehoorders zijn. In tegenstelling met het „geval- Vermeulen" in Venezuela heeft ditmaal die maatregel geen storm van critiek uitgelokt, maar is door de publieke opinie de zeer onafhankelijke pers en radio in de Antillen toe gejuicht. Het dag-blad „Amfgo di Curasao" (Willemstad) stelde de vraag;, waar om zich plotseling buitenlandse fl- gruren zozeer voor de vakbeweging in de Antillen Interesseren en de radio-omroep in Oranjestad, „Voz di Aruba", zet vlakweg: „Als er op Aruba iets te organiseren valt, heb ben w]j daarvoor eigen mensen ge noeg." In deze uitlatingen ligt de sleutel tot een belangwekkend probleem. De petroleum-mdustrie in de Ned. Antillen is van groot economisch belang voor deze eilanden en vormt een factor van betekenis in de in ternationale oliewereld. Op Curacao werken de uitgebreide raffinaderijen van de „Curagaose Petroleum Mij" (Koninklijke Shell), op Aruba de grote complexen van de ..Dago OU Transport" (Standard-groep). ter wijl ook de Shell er een kleinere raffinaderij heeft: de „Arend". De uitvoer van geraffineerde oliepro- ducten van Aruba vertegenwoordigt een waarde van bijna één milliard gulden, van Curagao rond 700 mil- ïioen per jaar. De Antilliaanse productie is dus een factor, waarmede men in de in ternationale industrie terdege reke ning houdt, Ook voor de vakbonden in de machtige Amerikaanse olie- industrie is de vraag, wat de Antil len in een gegeven situatie kunnen doen, mede-bepalend bij 't uitzetten van hun beïeidskoers. Rapport Haskins Xf ERLEDENjaar heeft Lloyd A. v Haskins, secretaris van een gro te Amerikaanse arbeidersorganisatie, een reis gemaakt door de ohegebie- den van Zuid-Amerika en in. de Ca- raibische Zee. In zijn rapport hier over constateerde hij o.a., dat de raffinaderijen van Aruba ..eventu eel zouden kunnen worden ge bruikt om een staking bij de olie- industrie in de V.S. te breken: ook omgekeerd zou een belangrijke in vloed mogelijk zijn." Vooral de Amerikaanse vakbon den van oliewerkers zien er dus een belang in, de ruim 6000 Arubaanse olie-arbeiders (en mogelijk ook de 5000 op Curagao) onder hun invloed te brengen, teneinde aldus de Antil liaanse industrie „veilig te stellen" als „verlengstuk" van htm sociaal- economisch beleid in de V.S. De re cente grote belangstelling voor de organisatie der Lago-arbeiders vindt hierin grotendeels haar verklaring. In de Antilliaanse arbeiderskrin gen is de behoefte aan 't oprichten v-~ vakbonden feitelijk nooit sterk gevoeld... Arbeidsvoorwaarden en so ciale voorziening bij de oliemaat schappijen zijn er in 't algemeen zeer gunstig en het stelsel van ..con tact-adviescommissies", bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers en directies heeft er reeds jaren I utt zijn weg over de wereld, voor goed gewerkt. Of het initiatief is 1 het grootste deel -naar de V.S, de Amerikaanse industrie „op sleep touw" zou worden genomen: bjj een bedryfsslapte in de V,S. zonden bijv. opzettelijk moeilijkheden in de An tillen kunnen worden uitgelokt, ten einde de productie van die eilanden tijdelijk „plat te leggen". In zo'n ge val zou dus 't werkelijke belang van enige duizenden Antilliaanse wer kers worden opgeofferd aan de be- langen-politlek van de „grote broers", de Amerikaanse vakgeno ten. Deze Arubaanse bezorgdheid ver klaart de nadruk, waarmede er op is gewezen, dat Aruba haar vakorga nisatie best met eigen krachten af kan. Tevens wordt hieruit duidelijk, dat het spreekverbod voor de bui tenlanders van verschillende zijden is gewaardeerd als een juist optre den van de Antilliaanse overheid in 't belang van Aruba's (en Cura cao's) levensbelangen. Ook op Curagao werd een verga dering gehouden, door de buiten landers, als zwijgende figuren, bij gewoond. Het complex van de „Lago Oil Transport" in St. Nicolaas aan de Zuidoostpunt van het eiland Aru ba Dg ruwe olie wordt er in gro te tankers aangevoerd en 't geraf fineerde product umdf van hier RABAT. De Franse resident-ge neraal in Marokko, Grandval, heeft een bliksembezoek aan Frankrijk ge bracht. Zondagavond vloog hij naar Toulon om besprekingen te voeren met de minister voor Tunesische en Marokkaanse zaken, July, de minis ter van Defensie, Koening en de chef van het kabinet van premier Faure, Du hamel. Maandagavond keerde Grandval weer in Rabat te rug. Niets is van officiële zijde over de besprekingen in Toulon bekend ge maakt. Volgens welingelichte bron nen behoort Koenig echter tot de ministers, die niet van ganser harte achter de politiek van de premier in Noord-Afrika staan. -Er is reeds gefluisterd, dat Koenig zou wensen af te treden. Donderdag zullen Grandval en zijn collega's uit Algiers en Tunis, Sous- telle en Boy er de Ia Tour te Parijs bijeenkomen. Vooral zal dan aan dacht worden besteed aan het rap port van Boyer de la Tour over de Franse politiek van verzoening in Tunis, waarmee indertijd door pre mier Mendès-France reeds een aan vang werd gemaakt. (Advertentie IM.i AM mooi te bronzen nieuwe techniek, die is hier de i ommekeer teweegbrengt (omdat ze buitengewoon bruin maakt en terzelfder tijd olie- vrij is en niet vuil maakt) en die zo pas op onze stranden verschenen is. Het is de befaamde Amerikaanse "bom" Spray-Tan met lucht-son- uitwerking. Niets is zo praktisch, niets zo zin delijk Vóór het zonnebad, even met de duim op de aerosol-dop van Uw Sprav-Tan-bom drukken, om de ver- (rissende Spray-Tan-verstuiving vrij te maken... en al de delen van Uw lichaam zijn dan tegen zonnebrand beschermd door een onzichtbare schoonheids film (dank zij het Ft lier-F hi id "F 29:31", uitsluitend voorkomend in de Spray-Tan-bom), die de eigenschap bezit op weten schappelijke wijze de zonnestralen te filtreren, en wei in die mate, dat deze op de huid een gelijkmatig scherm vormt tegen de ontstekende stralen, terwijl ze de geleidelijke kleuring van de huid door ultra-violette stralen uitermate bevordert. Het resultaat is verbluffendzonder de huid vuil, vet of droog te maken, zonder U ooit langer aan de zon bloot te stellen dan aanbevelenswaardig is en zelfs, wanneer het gedeeltelijk betrokken weer is krijgt gij een prachtige bronzing, 3 tinten bruiner m 3 dagen, met een rijkdom en regelmatigheid van kleur, zoals gij nog nooit In ons klimaat gezien hebt. Heel Uw lichaam heeft letterlijk een schoonheidskuur ondergaan I Gebruik deze zomer nog de uiter ste verfijning van de Spray-TAN- methode, om te bronzen in koelte en schoonheid I Vraag de echte Amerikaanse olievrije "Spray-TAN"- bom.(Groothandel: C.F.G- Bierkade 10. Den Haag). Tel. 11.72.72. BONN. De Ver. Staten hebben Maandag de grootste West-Europese spionnagedienst aan de Westduitse regering overgedragen. Deze staat nu rechtstreeks onder kanselier Adenauer. Het hoofd van de dienst is de gewezen Duitse luitenant-generaal Relnhard Gehlen. Gedurende de laatste acht jaar heeft Amerika de „Gehlen-organisatie" met ruim 20 millloen gulden per jaar gefinancierd. Zjj telt 4000 agenten en is de meeBt doeltref fende Weste'jjke inlichtingendienst voor het verzamelen van materiaal over de Sowjet-Unie en haar satellieten. De agenten van Gehlen opereer den in heel Oost-Europa en ook in Rusland, tot zelfs in Oost-Siberië toe. #ervol|J van pa&. I Houben Is de geestelijke vader van de hele ontsnapping geweest. Een half jaar geleden is hü met de voor bereiding begonnen. Hjj maakte de valse sleutels van de zolder, over welke zij ontsnapten en waarop ze het touw vonden, waarlangs ie adeb naar beneden lieten zakken. Glimlachend, met een sigaret in de mond en een kop dampende kof fie voor zich op de tafel, hebben zij ons hun avontuur verteld. Hoe ze Zondagavond tijdens een ontspan ningsbijeenkomst al op de zolder zaten; hoe Blanken zijn eigen kleren terug vond, doch Houben niet en hoe deze toen maar het jasje van dr O. u.i Berkel, die ook in Leeu warden zit. had aangetrokken. Met datzelfde jasje nog aan vertelde Houben, hoe hy de kans had, In de gevangenis met sloten en sleutels te manipuleren. Liefde is blind De ontsnapping zelf is sensatione ler geweest dan men zou denken. Terwijl zij langs het touw omlaag gleden, waren er wei mensen op de keizersgracht, waarop zij uitkwamen. Er stend een vrijend paartje en er passeerde een fietser, die hen vel opmerkte, afstapte, maar toen toch doorreed zonder iets te zeggen. Ook passeerde er een auto, doch de oe- Stuuider merkte niets. Eenmaal op de begane grond, heb ben zij eerst rondgelopen in de straatjes en stegen bij de gevange- uitgegaan van de Antillen (in dit geval Curagao), dan wel van bui ten kwam, is twijfelachtig; wèl zeker is, dat de vakbeweging op de beide olie-eilanden slechts tot stand is ge komen met hulp van belangrijke voorschotten en van organisatorische adviezen van de vakbeweging in Zuid-Amerika (op f ragao) en in de V.S. (op Aruba). Niet geicild NAAR aanleiding van *t bezoek der buitenlandse vakbestuurders (onder wie de reeds genoemde Has kins. B. J. Schafer en D. Stemback uit Amerika) bleek duidelijk, dat de Arubaanse oliewerkers van de aan geboden zelfs min of meer opge drongen. steun in meerderheid weinig gediend zijn. Zeer velen hunner vrezen, dat Aruba bÜ eventuele wrijvingen in PARUS r.v-premier Pierre Mendès-France beeft Frankrijk er voor gewaarschuwd, dat zijn produc tie veel langzamer toeneemt dan die van West-Duitsland. Hij heeft dit verklaard als hoofd van de commissie voor de nationale rekening in een brief aan premier Faure, waarin hij oan. schrijft: „Wij verheugen ons over de toeneming van de Franse productie tussen 1952 en 1954. maar moeten opmerken, dat de stijging veel minder is dan die in. andere landen, vooral West-Duiis land." De financiering zal nu tijdelijk ge schieden uit een speciaal noodfonds waarover Adenauer de beschikking heeft. In September zal het parle ment worden voorgesteld tussen de 25 en 30 millioen gulden uit te trek ken voor de dienst. Gehlen zal zowel militaire als po litieke inlichtingen verzamelen aan DEN HAAG De president van de rechtbank alhier heeft Maandag middag uitspraak gedaan in het kort geding van Maria Weiher-Toet tegen de staat, waarbij zij intrekking vor derde van het uitwijzingsbesluit, als gevolg waarvan zjj Nederland moet verlaten om naar Polen terug te keren. De president verklaarde zich on bevoegd om van deze vordering ken nis te nemen, overwegende dat de Vreemdelingenwet geen inmenging van de rechter in een dergelijke kwestie toekent. Voorts merkte de president op, nat hem gebleken is, dat het beleid van de minister niet onredelijk is op grond van het een stemmig advies van de permanente vreemdelingen-adviescommissie. Mr G. Smelt, de raadsman van Maria Toet verklaarde, dat een nieuw kort geding aanhangig zal worden gemaakt. (Advertentie ZJM.j doet véél lever in de leverpastei! lekker gezond voordelig Vrdag oofc eens Siegemgn's andere 5 e ver specie liteiteris Saksische en Beriiner leve/warsL laverkaos etc. beide zijden van'het IJzeren Gor dijn. De 52-jarige super-spion Gehlen is een legendarische figuur in Duits land. Hij was het hoofd van de con- tra-spionnage van Hitler's Wehr- macht aan het Russische front van 1942 tot 1945. Binnen 18 maanden promoveerde hij van kolonel tot lui tenant-generaal. Na een jaar krijgs gevangen te zijn geweest van de Amerikanen, kreeg hij de opdracht om de archieven van de Wehrmacht met betrekking tot het Rode Leger uit te kammen, Deze archieven, wel ke Gehlen in de slotdagen van de oorlog naar het Westen smokkelde, zijn wel eens de volledigste verza meling gegevens genoemd welke ooit over de Russische strijdkrachten is bijeengebracht. Daarna werd Gehlen beiast met een spionnagedienst voor de koude oorlog ten behoeve van de Amerikanen. Tezamen met agenten van vele andere nationaliteiten, re- cruteerde hij de elite van de contra- spionnage van het oude Duitse leger. MAÏNZ De Gereformeerde Theologische Academie van Boe dapest heeft aan ds Martin Nie moeller, de president van de Synode der Hessische Evangelische Kerk. een eredoctoraat in de theologie verleend, aldus een bericht m een Westduits kerkblad. Op het eeuwfeest van de acade mie in de tweede helft van Sep tember zal aan Niemoeller het di ploma van het eredoctoraat worden uitgereikt, aldus dit bericht. jV)E televisie-camera's stonden gis- ter weer in de Geneefse con ferentiezaal. Dit keer kregen we niet slechts iets uan het voorspel. maar een zy het klem deel van de conferentie zelf te zien Het was niet opwindend maar wel in drukwekkend: geen leger van pers fotografen geen wagens met gum- mi-kautoeri.de uechtjongens op de treeplank, geen open auto's met breed-grijnzende Russen, maar een geleerde achter een katheder, die rustig, zonder enige aarzelingineen duidelijk Engels de enorme beteke nis van het gebruik van kern-ener gie uoor vredesdoeleinden uiteenzet te. Geen Amerikaan, geen Europe aan, deze geleerde maar een Aziaat: dr Homi Bhabha uit India. Even helder en rustig waren de korte speeches, die Engelsman sir John Cockroft en d( Amerikaanse secre taris-generaal van de conferentie prof. Whitman daarna hielden. Voor de Amerikaanse toneelschrij vers is een gulden tijd aangebroken. Alleen NBC al heeit per jaar 260 televisie-spelen van een uur nodig. Dit is dan nog slechts één van de vele radio- en TV-maatschappijr- Of kwaliteit en kwantiteit hier l hjke tred zullen houden is geen vraag meer: natuurlijk is dit onmo gelijk. Ook met minder talent begif tigde schrijvers zullen dus aan bod komen. In het volgende seizoen zul len TV-sch rijvers voor een spel van een half uur (22 minuten tekst, waar dan nog de gesproken advertenties afgaan....) op 2.000 dollar kunnen rekenen, een spel van een half uur zal hun 6.000 dollar opbrengen. Er zijn nu al tekstschrijvers, die alleen aan hun TV-werk 40.000 dollar 'sjaars verdienen Het Brabants Orkest bestaat vjjf jaar. De KRO. dre dit jonge gewes telijke orkest reeds tal van concer ten heeft laten verzorgen, zal Zon dagmiddag het jubileumconcert uit zenden. Het programma vermeldt Bruckners Zevende Symphonie en de ouverture „Vivat Brabantia" van de sinds enkele jaren te Hilversum, wonende en werkende Brabantse componist Oscar van HemeL Diri gent is Hein Jordans. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. In April van dit jaar vertrokken een zeventienjarig Amsterdams meisje, Rosita France, haar moeder en een 38-jarige vriend var het meisje uil Nederland voor een trektocht door trankryk. In Perpignnn vertelde het meisje haar moeder, dat zij onder geen voorwaar de meer terug naar Nederland wilde, maar dat zij bjj haar vriend In bet I buitenland zou blyven, Ondanks de belofte van de Franse politie, voor haar terugzending te zullen zorgdra gen, heeft nu, vier maanden later, j nog niemand iets gehoord van Ro- i sita, die inmiddels volkomen onvind- j baar is. Dat is in het kort de historie van de rand van de stad. Toen bij het appel in de gevangenis twee man ontbraken en groot alarm werd ge geven de stad was tien minuten later door de politie afgesloten waren zrj al hoog en breed over het Van Harinxmakanaal. De nacht heb ben zy dichtbij doorgebracht in twee schuren en later in hooioppers in het land. Dwars door landerijen zyn ze Maandag verder cetrokken.' Het schijnt dat ze in B^irahuis een lift hebben gevraagd, want van daar uit kreeg de politie Maandagmiddag de mededeling, dat de ontsnapten daar waren gezien. Nasporingen bleven toen echter vruchteloos. Totdat de de fortuinlijke fotograaf p» Jon; jacht begonnen. blik via de kinderpolitie in Amster dam ook de Franse autoriteiten en „Interpol", de internationale politie organisatie, zoeken. Het was begin Mei, toen mevrouw Scheffer op een morgen bemerkte, dat i j haar dochter terug zou komen en wendde 'ich tenslotte tot de kinder politie, die de zaak, aangezien het hier een verd vijning ra het buiten land betreft, ter verdere behandeling doorgaf aan het bureau criminele voorlichting iu Den Haag. Geen van de maatregelen die ge nomen werden heeft tot op dit ogen blik enig resultaat opgeleverd. AULNQYE (Frankrijk). Acht personen, waaronder drie kleine kin deren. werden hier Maandagavond gedood op een bewaakte overweg. Drie automobielen naderden de spoorwegovergang en vonden deze gesloten. De baanwachter werd sla pend in een stoel aangetroffen. Het is de gewoonte, dal automobilisten toeteren, waarop de man naar bui ten behoort te komen, om de boom te openen. Toen er niets gebeurde ging éér der automobolisten naar het baaa- wachtershuisje, wekte de baanwach- haar dochter met haar vriend ter, die snel naar buiten kwam en verdwenen was. Zij Hing naar de po- onmiddellijk de boom opende. De litie, informeerde links cn rechts, beide eerste auto's reden over de DJAKARTA Ofschoon de Ma- sjoemi-kabinetsformateur Boerha- noeddin Harahap zich optimistisch toont, menen politieke Waarnemers, dat hü niet in zyn opdracht zal sla gen, indien de PJ4.I. haar eisen niet matigt. De PJ4.I. wenst een „nationale vrede", d.w.z. een soort bestand tus sen een twintigtal politieke partijen, hetgeen waarnemers een onvervul bare eis noemen. Verder wü de F NI. ook de radicale partijen in 't k i binet opgenomen zien, hetgeen -or de Masjoemi niet aanvaardbaar ra zyn. De inmiddels weer geëindigde sta king in de Amsterdamse houtha ven gaf Maandag aanleiding tot een rei op de Stadhouderskade, toen de politie de stakersdie voor het gebouw ran de taerkgevers- bond u'tidezi demonstreren, tracht te te verspreiden. Het zag er even hachelyJc uit, maar toen de poli tie versterking had gekregen, was de straat spoedig schoongeveegd. AMSTERDAM. Vanochtend hebben de Amsterdamse havenar beiders, die gisteren uit protest te gen de nieuwe C.A.O. 24 uur in staking waren gegaan, allen het werk hervat. Nergens hebben zich vanochtend _by de aanmeldingskan toren moeilijkheden voorgedaan. Gisteravond had de Centrale Bond voor werknemers in het transport bedrijf iNVV) een vergadering voor de havenarbeiders belegd, waar het zo rumoerig toeging, dat de secre taris van de bond R. Laan niet in staat was. de discussianten te be antwoorden. In het begin van de avond had de heer Laan een uitvoerig overzicht gegeven van de contracten die se dert 1945 voor de havenarbeiders m Amsterdam en Rotterdam werden afgesloten. Ook sprak hij over de gevoerde onderhandelingen voor de nieuwe CAO. die in Augustus j.L van kracht werd. Daarna voerden verscheidene havenarbeiders het woord. Een hunner, lid van de CBT, verscheurde op het toneel zijn lid- maatschapsboekje. waarna een paar anderen in de zaal dit voorbeeld volgden en hun boekje door de zaal naar voren gooiden. Hoewel de voorzitter herhaalde lijk verzocht de orde te bewaren bleef het rumoerig en werden de sprekers telkenmale geïnterrum peerd. Ook de landelijke secretaris yan de Algemene Bedrijfsbond Transport <EVC), ae heer F. Meis, kréég gele genheid te spreken en hy stelde aan het bestuur van de CBT een aantal vragen. maar memand kon haar vertellen, waarheen het tweetal vertrokken was. Na twee dagen waren de ge- zochten plotse Ung terug Zij maakten mevrouw Scheffer echter op ondub- met over dacnten, verder by haar te blyven. Zij gingen samen weg. 5 vr"chteloos Totdat de De politie in Ferpignan beloofde wachtmeester van Roordahuizum en mevrouw Scheffer, het meisje voor [schaffen ui er meisje züil«ii voor te zullen zorgen. Zij hadden plan gehad, naar Fran-f dal zy de volgende dag naar huis krijk de wijk te nemen en zich daar werd gezonden. Mevrouw Scheffer aan t* melden voor het Vreemde lingenlegioen, vertrok gerustgesteld naar huis. Daar heeft zij echter vergeefs gewacht tot beide eerste auto's reden over de spoorbaan, terwijl een sneltrein na derde. De derde wagen werd precies midden opzij getroffen met het ramp zalige gevolg. Alle acht inzittenden van de auto kwamen om het leven. De baanwach ter werd gearresteerd. nationale trein, die even voor twee uur Maandagmiddag in Roosendaal binnenliep, is de aartsbisschop van Parijs, kardinaal Feltin in ons land aangekomen. TOEN ik vanmorgen om negen uur mtfn huis verliet, stiet ik op een oude in de restanten, van verscheidene herencostuums geklede man, die plotseling bleef stilstaan- Wij zagen elkaar voor het eerst in ons teven, maar dat verhinderde hem niet zonder één woord van in leiding tegen me te zeggen: ,Jk kwam daarnet een meneer tegen, hè, en die meneer zegt tegen me: „Nou man, jy 7Wtkt óók al vroeg op de morgen naar de sterke drank!" Toen zeg ik tegen die me neer; „Nee meneer, dai is niet ua» vandaag Dat is nog van gisteren," Want dat is zo. Als ik naar sterke drank ruik en die meneer, die zei het en misschien ruik jy het óók wel, liet'e man maar als ik naar sterke drank ruik, op héden bedoel ik, dan is dat van gisteren. Want gisteren heb ik sterke drank gebruikt, daar kom ik royaal voor uit Ik liep met een kameraad van met een jongen met wie ik vroeger in de bouwvakken gezeten heb, over Hraat. Toen stopt er opeens een auto en daar komt een meneer uit en die meneer, die geeft me een fles Een vólle fles. .gier!" zegt hij. Wat die man nou bezielde, dat weet tk niet maar hij reed meteen weer weg. Foetsj! Mijn kameraad en ik we riepen hem nog na. toe wilden hem fatsoenlijk bedanken maar nee hoor, foetsj.' Weg was hy. Toen zijn toe op een bank gaan zitten, mytt kameraad en ik, en daar hebben we om beurten uit de fles wat genut tigd. Er zat sterke drank in. maar dan het fijnste van het fijnste! Ach lieve man, myn kameraad en ik, toe hebben daar gezeten en geseten en gepraat en gepraat gezellig gepraat, over vroeger tijd. Over de revolutiebouw van na de 'eerste oor log. Toen we pandjes zetten, die je met je ptnk kon omdouwen. En over 't Maandag houden Want toen hiel den we Maandag hoor' Dinsdag hiel den we óók weL Ik heb meer dan eens Dinsdag gehouden. Dat was zo'n mooie tijd lieve man. We heb ben toen in de bouw heel wat kneusjes opgetrokken, onder een grapje door, je verbaast je nog als er ergens een steen van is blyven staan. Maar allo, je was jong, je had centen in je zak en of zo'n pandje nou al helde vóór de pannen op het dak lagendaar nam je geen keilrje minder om. Dat stuk speelt natuurlijk dertig, veertig jaar terug maar je haalt het graag nog eens op ZodoendeMaar af is af en op is op en toe zijn gisteren toen die fles leeg was, netjes naar huis ge gaan zonder schreeuwen of straat schenderij en denkend aan andere mensen dri nachtmst. Dus als jij nou tegen me zegt„Je ruikt al vroeg naar sterke drank" dan ga je me naam door de modder gooien. Want je zegt het eerst tegen mij en straks tegen een ander en morgen sta ik in de hele stad bekend als iemand die s'ochtends vroeg al in tapperijen komt. Daarom zeg ik: praat niet ondoordacht over zulke dingen" Ik kan ook wel overal gaan rondvertellen, dat ik jou uit een verdacht perceel heb zien komen. Maar dat doe ik niet, iJc laat je in je waarde,...'' Hy keek mfj zo verontwaardigd aan, dat tfc mijn huisdeur maar weer binnen ben geglipt om te wachten tot hij zou zvn afgekoeld. Nog lang bleef hy op de stoep mompelen en «uister hadden. KRONKEL. WINNIPEG De kanotocht van de Nederlandse ambassadeur in Ca nada, de heer A. H, J Lovink, over de Churchill-rivier in Noord-Sas- katchew^n, is bijna geëindigd. Am bassadeur Lovink maakt de 450 myl lange tocht m gezelschap van o.a. de president van de Canadese maat schappij voor bankbiljetten. Dennis Caolican. de voorzitter van de com missie voor defensie-onderzoek, dr O. M. Solandi en de opperbevel hebber van het prairie-commando van het Canadese leger, generaal- majoor N. E. Rodger, De kanovaarders waren Maandag de Pelican Narrows gepasseerd en. verwachten Zaterdag in Manitoba aan te komen. Beleid van kolonel Loebis door officierscongres in Bandoeng goedgekeurd DJAKARTA De territoriale commandanten van Indonesië en de leden van de bond van Indonesische officieren, die gedurende het afge lopen weekeinde hier en in Ban doeng hebben vergaderd, hechtten hun goedkeuring aan het beleid van. kolonel Loebis in de bekende staf chef-kwestie. Het officieren-congres wijdde ver der zijn aandacht aan de consolide ring van de weermacht, waarover kolonel Is ebis en gen.-majoor Sima- toepang inleidingen hielden. Nadat de voorzitter, toen de heer Laan het spreken onmogelijk was gemaakt, de vergadering had geslo ten, deed zich een incident voor. Een der havenarbeiders klom op het to neel en wilde voor de microfoon gaan staan. Dit werd hem echter be let en de man werd het toneel af geduwd. Anderen drongen achter hem op en even dreigde het incident ernstiger vormen aan te nemen. Toen slaagde de brandmeester er in met enkele woorden ce verhitte ge moederen te kalmeren. .Kinderen hinderenrijmde va der Cats Maar we kebben de brave poeet van Sorghvliet er wel eens van verdacht, dat hy met zo erg van kinderen hteld: ze misschien een beetje uit de styl van zijn raads heerlijke deftigheid. Anders had hij zich wel wat toegeeflijker uitge drukt en gezegd, dat kinderen soms wel erg onverwachte inrollen kun- nzn hebben en dingen doen, uiaartoe onze t'olie assen geregiementeerdheid met zo gemakkelijker meer komt. Dat demonstreert ooerigens hele maal onbedoeld dit jongentje uit Rochester in de staat New York,dat zich in z'n hoofd gezet haddat hy beren wilde gaan jagen en bouen- dten zeer letterlijk op te vatten.' de tijd tcilde doden. Om op de jacht zo mm mogelyk fe morden beiemmerd had hy er zich. behalve zijn Davy Crocket-berenmuts, extra tuchtig op gekleed. De grote politie agent probeert hem nu te overtui gen. aat hy in Rochester niet veel kans maakt om groot wild te schie ten. 0 De bestuurcommissle voor de gro'e paardvnkeurlng in Wales heeft de schrik tan haar leven gehad Koningin Elisa beth kwam op de keuring kijken en weid ontvangen met veJe diepe bui gingen en, een bouquet Hoemen. Een ogenblik later hapte een pony een groot - --- «>•--- stuk uit de bouquet, die de koningin schap Middlesex, in u,est-Drayton, heeft op haar rondgang meenam Zij vond hel 3*tj op gevonden om te zorgen, dat helemaal niet erg. want paarden heb- niemand er met m auto vandoor gaat, ben bij haar 'n streepje vóór. maar de terwijl hij by een patient ts. Hij heeft comrrussie heelt wei e,-n uur lang tel- levensgrote python In zijn wagen kens nieuwe excuses gestameld! f trouw overal heen mee- rUdt, „Is dat niet levensgevaarlijk"? In de beboste heuvels van Noord- vroeg iemand. „Welnee", zei de esculaap, Pallè, in het dorp Alba, moet men spe- 't Beest doet geen vlieg kwaad Maar czaal honden hebben met lange neuten dat weten, hoop ik de autodieven niet'% en rware voorpoten. Dat noemen ze daar de truffelhonden'', want de die- Koning Ibn Saoed van Saoedi-AX4- ren worden eik Jey tijdens de truffel- bië heeft parade afj!enQnMm van Hweermacht en heeft dat op een wijze dje' u we haast zeggen E^urop^'totnuU^f onder de grond op ie snuffelen en uit te niet gebrulkelvk is Hij heeft daarbij graven. Alba is het centrum van de z g „j. een ech»- onvervalste krngsdarw int- Een dokter in het Engelse gTaaf-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2