De zonnige zomer de vogels nog tot inspireert late zang C 3 Fiesta Parade biedt een bont programma Duitser stal een jacht nit Schiedamse haven Buiten pieren gegrepen Tegen laagst mogelijke prijs ontspanning voor iedereen Schiedamse politie voetbalt tegen Brazilianen AGENDA GEEN VOORRANG VERLEEND Diefstal van fiets WALD0-RIJSCH00L 69915 .Boshoek' wordt weer kleiner Burgerlijke Stand Versnelde huizenbouw voor de Marine op Nieuw-Guinea ONZE VOGELS IN AUGUSTUS Onverwachte gasten aan de Wi Ihelm ina-ha ven „De Volkstuinders" op tweedaagse reis Soldaat vond wacht- parade op Zondag een „show" Vele Mekkagangers bij busongeluk gedood Britten in Alpen ontsnapt aan bevriezingsdood Leipziger Messe dit jaar zonder Russen Duitsland koopt in Engeland dertig lesvliegtuigen Staatssecretaris als chauffeur van bruids paar had ongeluk SCHIEDAM tSmSEEEEi oensdag 10 Augustus 1955 Be voorbereidingen voor de viering: van ae 70 langzamerhand tradi tioneel geworden Schiedamse Vacantjc-*VVeek, zijn thans in een verge vorderd stadium. De aanleg van de feest-verlichting is daar een zichtbaar bewjjs van, maar ook achter dc schermen wordt er nog liard gewerkt met het Jeggen van de laatste hand aan de voorbereidingen. Onder het devies verantwoorde ontspanning voor iedereen tegen zo laag mogelijke pryzen, heelt de Schiedamse Gemeenschap een zeer aantrekkelijk programma in elkaar gezet, dat uitvoerig cn duidelijk is omschreven in het onmisbare programma-boekje dat onlangs is verschenen en thans in ruime mate tegen civiele prys wordt verkocht. De viering van <*e Vacantie-week is een traditie geworden, schreven we. Een goede traditie. Maar dit tel- kenjare herhalen brengt voor het organiserende Vacanfie-comité natuur lijk de grote moeilijkheid met zich mee om telkens iets nieuws te ver zinnen. Dit streven naar verandering komt o.a. tot uiting in het kiezen van een nieuwe <en vrolijke) naam voor de viering gje dan dit jaar „Fiesta Parade" zal zijn. Wel is in de grote lijnen het pro gramma dat we reeds eerder aange kondigd hebben, dit jaar gelijk ge bleven aan dat van de vorige jaren, dat is bij een zo uitgebreid program ma en bij zo weinig mogelijkheden nu eenmaal onvermijdelijk. Zo is het Attractie-centrum op de Broersvest gehandhaafd. Een Vacan- tie-week of Fiesta Parade zonder kermis is immers niet goed denk baar! Dit zal voor velen wederom een hoogtepunt in de viering zijn. In de Plantage Een tweede centrum van jolijt is de Plantage. Vele duizenden stad genoten, waarvan 2.000 op stoelen gezeten, zullen hier gedurende acht avonden kunnen^ genieten van mu ziek. toneel, variété, enz. Hier blaast de Amsterdamse Politie-kapel op Donderdagavond 18 Augustus het feest op gang met een gevarieerd muzikaal programma. Vrijdag brengt de Speclgroep Lïrfi- burg o.I.v, Albert van Dalsum het oudé die ren-epos ..Reynaert de Vos" op de tekst van Ed. Veterman voor het voetlicht. Een experiment, dit toneel op 't wijde podium. Zaterdag is het variété. Vele be kende autisten met Jan Oradi als conferencier, vertonen dan een pro gramma met de veelzeggende naam „En nu de zotskap 00!" Maandag 22 Augustus, is „K la ank en Zaank" uit Maastricht Cms ar geen onbekenden in Schiedam) aan de beurt met operette-melodieën, zo dat het een ouderwets-gezellige avond kan worden. Dinsdag is het dc dag van de Schiedamse amateurs. Liefst 26 per sonen of groepen Cvelen moesten worden teleurgesteld' krijgen di? kans in het openbaar hun talenten te tonen. Ook hier een wijde scna-- kering van artisten. Woensdag is het serieusere kunst. Ket Rotterdams Opera Koor met dirigent Frans Muonen en met me dewerking van de solisten Greet jongens nog deelnemen aan de rol- schaats-wedstrijden die Vrijdag om 2.36 uur gehouden worden op de Maas-boulevard. Dit is dan weerde inleiding tot de grote* rolschaats- show die Zaterdag 27 Augustus om 3.30 uur gehouden wordt op de Burg. Knappertiaan voor het St. Jacobs Gasthuis. De Haagse „Hol- lar.dia Roller Show" laat dan zien wat men alzo op de rolletjes vermag te doen. Ook wordt er iets nieuws, et-., rol-hockey-wedstrijd gespeeld tussen de teams van Hoilandia en van Hochlarmarck Preusen uit Duitsland. Toertocht, enz. Het programma vermeldt echter nog veel meer evenementen zoals de Toertocht voor fietsers en bromfiet sers die door het Vendel Schiedam wordt georganiseerd op Zaterdag 20 Augustus; vertrek om 2.30 uur van de Plantage. Die zelfde middag gaan de oudere hengelaars vissen in de Schiedamse Schie. Met de muziek voorop ver trekt men om 2 uur van de Grote Markt. Maar liefhebbers moeten zich wel ingeschreven hebben voor Zondag 14 Augustus a.s. Op "het feestterrein Volkspark komen Zaterdagmiddag 20 Augustus de windhonden, waaronder whippets van nationale vermaardheid, aan de start om 3.30 uur, terwijl Politie- hondeh in de pauze gaan demon streren. Dit is Wei een appart num mer op het programma. Maandag 22 Augustus heeft de traditionele maar altijd aantrekke lijke Transportfietsen-race plaats op de Stadhouderslaan, start om 6,30 uur. Er zijn nog speciale prijzen voor de meest origineel gecostu- meerde deelnemer en. voor de best versierde fiets. Nieuw is de Vacantie-bridgedrive om het parenkampioenschap van Schiedam. Met prijzen. Deze drive wordt verspeeld op Maandag- cn Dinsdag-avond in Arcade; aanvang 7.30 uur. De inschrijving sluit echter Zaterdag a.s.. zodat liefhebbers zich moeten haasten. Woensdagavond 24 Augustus geeft organist Jac. P. Bekkers in de Grote Kerk een. orgel-concert, dat om 3 uur begint en een uur duurt. OP Zaterdag 27 Augustus valt om 14.30 uur het startschot voor de elfde Wielerronde van Schiedam over het parcours Stadhouderslaan. Dan zijn de nieuwelingen, aan de beurt, terwijl om 4.15 uu*- de ama teurs volgen. Renners me; klinkende namen hebben hiervoor ingeschre- De te sntal geworden „Blauvje Brug* 'tn de weg van Schiedam •naar Kethel zal binnen afzienbare tijd vervangen worden door een nieuwe brug. Maar gezien de slap pe bodem in de buurt uan de Poldervaart zal de Gemeentewer ken van Schiedam eerst proeven nemenHiervoor worden aan toeerszijden van de Blauwe Brug tiert palen in de grond geslagen. Bijzondere holle palen-overigens, daar hiermede langs electriscfve weg de kracht van de bodem'ge meten wordt. De afdeling Grond mechanica van de gemeente Rot terdam biedt bij dit werkje de behulpzame hand Het voetbalelftal van de Schie damse politie heeft gisteravond om zes uur op het veld van Wilton slag geleverd met een elftal, sa mengesteld uit de bemanning van de Braziliaanse tanker „Alagoas", die voor reparatie bij Wilton ligt. Het werd eert sportieve ontmoeting. die met een bevredigende stand i 22 eindigde. Na afloop was er een ge/.cüig sa men ziin. waarop dc aanvoerder van hi't Braziliaanse riftal een zilveren hal op een standaard overhandigde. Dc aanvoerder van het politie-olf- taï bleef niet achter er. overhan digde op zijri beurt een herinne- rir.gsplaquctte aan dc gaster.. Het ligt m dc bedoeling van dc Schie damse politie in de toekomst meer van dergelijke ontmoetingen te or ganiseren. Koeman "(sopraan), Leo Larsen ven, zodat het vast een spannende ttenor) en Leon Combé brengt oan stliid wordt. opera-muzïek. Ook Donderdag staat de Plantage in het teken van de Kunst, met gro te K. Dan komt Me a Petrelli-Ruiz met haar Spaanse Dans-show, Evenals vorig jaar wordt dit weer een artistiek hoogtepunt van dc Fiesta. Vrijdag volgt dan een vlot en licht slot aan de reeks Plantage- voorstellingen, wanneer Rcns van Dorth opkomt met zijn Zonier-Para- de 1955. Een zeer populaire avond, die ongetwijfeld zeer veel publiek zal trek Do entree-prijs tot al deze evene menten is laag gesteld, ni. 0,50. Voorverkoop heeft plaats aan. de kiosk aan de Plantage. Een derde hoogtepunt zullen wel worden de opvoeringen van de operette ..Het Witte Paard" in het passage-theater en wel van Maandag 22 tot en met DonderdaS 25 Augus tus. Wij hebben over deze operette al meer malen geschreven, het be looft wel wat t*» worden, dit spel van onze amateurs. Voor de jeugd Do jeugd is in de viering echt niet vergeten. Integendeel, in do eerste plaats zijn er dc jeugd-voor stellingen. Vrfjdag en Zaterdag om 9. 3 3, 14 en 16 uur vertoont in Arca de Bert Brugman met zijn Mario nettentheater het bekende sprookje „Tafeltje dek je". Maandag worden in Passage om 9, li. 14 en 16 uur twee films van Walt Disney ver toont. Daarna volgen vier voorstel lingen op Dinsdag en Woensdag om 9 en II uur in Passage van „Repel steeltje" opgevoerd door het ..Nieuw Jeugdtoneel" van Ctuys Voor berg n. Tot slot is dan op Donderdag in Passage om 9, 11, 14 cn 16 uur variété voor de jeugd, met een aar dig gevarieerd programma. Ook zijn er nog puzzle-tochten voor de jeugd op Maandag. Dinsdag. Woensdag en Donderdag, waarbij de kinderen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur aan de hand van foto's een wandeling door de stad maken en allerlei plekjes moeten opzoeken. Vertrek van de kiosk Plantage, Tescha de Jong brengt met een "balletklasie (en ook alleen) een jeugd-voorstelling ballet in net Pas sage-theater en wel op Dinsdag en Woensdag 24 Augustus om 2 uur, Jeugdige hengelaars kunnen ten slotte Woensdag 24 Augustus zien wat de ouderen aan vis hebben overgelaten in de Schie. Vertrek om 1.45 uur van de Grote Markt. Tot slot kunnen de meisjes e-1 Apothekers-nachtdienst: ^Apotheek Gouka, Grocnelaan 127- Bellen t>U ongeval: G.G cn G-D Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalveMaan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 3.30 Üur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ie dere avond (behalve Donder dags en 2aterdags> van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage- ,Hkst 2 tot 5 sur. Bioscopen: Passage, 2. 7 en 9.15 u.t „Mo dern Times", komen de tanks", Monopole, 2, 7 en 9 u.: „Daar Een bijzondere plaats in dit pro- •amma neemt Wel in de tentoon- stelling „Bali". die Vrijdag 12 Aug. wordt geopend in het Stedelijk Mu seum/ en die dan dagelijks te be zichtigen is van 1 tot en van 7 tot 10.30 uur. Zondagen, alleen van I tot 5 uur. Van Vrijdag 19 Augustus tot en met Zaterdag 27 Augustus kunnen de liefhebbers eiken dag van 2 tot. 4 uur de toren van de Grote Kerk be klimmen cn op de trans genieten van het uitzicht. Cor Don bespeelt dan de beiaard. Gedurende vijf dagen, van Maan dag tot en met Vrijdag wordt een kléine groep belangstellenden in de gelegenheid gesteld om de Schie damse Cartonnagefebriefc tc bezich tigen. terwijl Dinsdag een excursie naar Wïlton-Fijer.oord en Donderdag en Vrijdag een excursie naar de gasfabriek op het programma staan. Het slot van de Fiesta Parade is natuurlijk het grote vuurwerk dat Zaterdagavond 27 Augustus om 9 uur wordt ontstoken aa 1 de Viaar- din eer dijk bij Nieuwlanc.. De tradi tionele klap-op-de-vuurpijl dus.. Maar tevoren treden van 8 uur af reeds enige parterre-acrobaten op om het wachten op het vuurwerk zo aangenaam mogelijk te maken. Dit is dan zeer in het kort het Programma van de „Fiesta Parade". Maar we raden de lezers wel aan om het programma-boekje te kopen, dat veel mëcr bijzonderheden ver meldt. Men zou anders licht iets kunnen overslaan. En dat 2011 jam mer zijn. Gisteravond om acht uur vond er een aanrijding plaats tussen een autobus van de RET en een brom fiets op het Wilhelminaplein. hoek Willem Brouwerstraat. De oorzaak van het ongeluk was, dat de brom- fietsberijder, de 17-jarige H. S. uit Schiedam, geen voorrang verleen de. S. moest met een bloeduitstor ting in de knie en enkele wonden naar het Gemeenteziekenhuis wor den vervoerd. Na behandeling kon hij naar zijn woning terugkeren. Toen de heer L. B. uit Schiedam gisteravond om negen uur een be zoek ging brengen aan. de bioscoop, plaatste hij zijn rijwiel op de Ap pelmarkt. Hoewel hij de fiets op slot had gezet, was deze verdwenen toen hij omstreeks elf uur uit de bioscoop kwam. (Advertentie IJ11.) Een gedeelte van het sportpark „Boshoek" zal het komende winter sportseizoen niet meer beschikbaar zijn, .aangezien Wilton-Fijenoord, se dert enkele jaren eigenares van dit terrein, een gedeelte dringend nodig heeft voor de bouw van een nieu we electrische centrale. Deze centrale zal gebouwd wor den op een gedeelte van het hand balterrein, waarop ook korfbalwed strijden worden gespeeld. De kleedlokalen op het meest oostelijke deel zijn inmiddels ver plaatst, terwijl door W.-F. de- afrastering reeds is gezet waar de Centrale gebouwd zal worden. Het resterende terrein kan dan slechts Voor korfbalwedstrijden dienst doen. Ook van de. gemeentelijke kwe kerij achter de boswachterswoning, is een gedeelte geruimd moeten worden, voor aanleg van een ver harde weg van het Kilometerlaantje naar het terrein Boshoek, met wel ke werkzaamheden inmiddels is be gonnen. Het zal niet lang meer duren, of de heimachine zal de funderings palen in de sport-bodem slaan. Veiligheidsmaatregelen bij koninklijk bezoek aan de West PARAMARIBO, het bezoek van het koninklijk paar aan Suriname is een commissie in gesteld, die belast is met de veilig heid van de hoge bezoekers. In deze commissie hebben o.a. zitting de pro cureur-generaal, da commandant Landmacht en het hoofd van de ge wapende politie. Eén der taken van de commissie zal 2ijn, er voor te zorgen, dat overal, waar het koninklijk paar zich be vindt. er verbinding bestaat met een hoofdkwartier. GEBOREN: Cornelia, d. van C. J. Fossen cn W. M. Jansen; Marton J., d. van A. Ruseier en W. Kruit; Eric. z. van L. van Rongen en M. de Jong; Kornelis J. A., z. van K. J. Pluimgraaff en M. A. van Eunen. OVERLEDEN: J. A. Lansbergen. 56 jaar; J. F. Schriek, 76 jaar; A. Bleiksloot. 69 jaar. (Van onze correspondent) SCHIPHOL Met eon KLM vliegtuig uit Nieuw Guinea is de vlagofficier personeel van het Minis terie van Marine,4 vice-admiraal Slot teruggekeerd van een inspectiereis door Nieuw Guinea. Hij heeft met het burgerlijk bestuur van Nieuw Guinea besprekingen gevoerd over versnelde huizenbouw voor Marine gezinnen. Bij zijn terugkeer verklaarde de heer Slot, dat het voor de Marine een grote vereenvoudiging van de uitzending van personeel zou zijn. wanneer de gezinnen kunnen wor den meegestuurd, in dat geval kan Marine-personeel voor 3 jaar wor den uitgezonden, terwijl in het an dere geval slechts 1,5 jaar uitzen ding mogelijk is. Vice-admiraal Slot verklaarde, dat hij de overtuiging heeft, dat het civiel bestuur van Nieuw Guinea zijn uiterste best zal doen om aan Met net oog op de wensen van de Marine tegemoet, knmnklnlc oanr te komen> 5 Vannacht is uit de haven van Schiedam een 15 meter lange twee master. te „Aldcbaran" gestolen. De dief. die alleen aan boord was van hat vaartuig,, zette onmiddel lijk koers naar zee. Maar deze diefstal was opgemerkt door een chauffeur van een watertaxi. Hij had eerst Iemand in dc nabijheid van dc „Aldebaran" zien rond scharrelen. Dat kwam hem ver- Treffen met bandieten in Noord-Sumatra: 20 doden DJAKARTA. Uit Medan .wordt gemeld dat de politie in een treffen met bandieten in Noord-Sumatra 20 hunner heeft gedood. Het. vuurge vecht duurde een half uur. De po litie had geen verliezen. Onze zangvogels hebben het zingen ditmaal langer volgehouden dan ik verwacht had. Er'd Juli hoorde ik verschillende soortenzoals tjiftjaftuinfltnter, grasmus, spotvogelt merel, de drie duivensoorten ^CIL yTJJ 4viw en natuurlijk het winterkoninkje. Uiteraard is de zang lang niet meer j vïten in dc weide rondscharrelen, zoals we die in Mei oI Juni plegen te horen en bovendien gingen van gmuo^^auuij vloed aan inseclen. We zouden zeg gen het begint nu pas voor ze te worden- Onze vi luwen schijnen er evenwel re me ning op na te houd- :un mnrr tot ziens begin Mc; t volgend jaar. Kieviten blijven Zoals ik dc vorige keer al zeide, hebben de weidevogels hun broed plaatsen in de loop van Juli vcr- I laten. Alleen zien wij nog wat kie- iedere soort slechts enkele exemplarenmaar het genoegen hen nu nog te horen is om zo te zeggen omgekeerd evenredig aan het aantal zangers. Iedere keer wat ik een vogel hoor zingen kan de laatste maal zijn in dit seizoen. Bij mij in de buurt hoor ik nog elke dag een torteltje zijn niet on welluidend „toer-toer-toer" roepen. Zij zit dan doorgaans op de nok van een dak of op ccn schoorsteen er gens aan de overkant. Op het terrein waar zich voorheen het befaamde haventje aan de Maas kant bevond, zat in een populiertje vink naast een prozaïsche graafma chine een grasmus te jubelen alsof het nog midden Mei was. Minuten lang heb ik van zijn gekwinkeleer staan genieten. Rustig bleef hij in het topje van het kennelijk ten dode opgeschreven boompje zitten, totdat op zeker moment een bromfiets met veel geraas voorbij kwam, waar door aan deze idylle opeens een ab rupt einde werd gemaakt. Dat de zangvogels nog zo lang ac- :i-"en aan .evolge aarvan de vogels volop insecten tot hun beschikking hebben en zij derhalve gemakkelijk aan de kost kunnen komen. Zelfs in de eerste dagen van deze maand hoorde ik af en toe nog vo- Het is de bedoeling om op 4 Sep- i gelgezang en het is altijd de tuin- tcmber een excursie naar Amster- j fluiter, die tot een van de laatste dam tc maken, waar een complex zangers behoort. Volkstuinen zal worden bezichtigd, j In het veld horen wij nu nog Na afloop van de excursie volgt ccn leeuweriken en sommige merels la- rondvaart door de Amsterdamse i ten hun geluid ook nog wel eens grachten. I horen. 1 Het aantal uitgevlogen jonge zo- De reisverrnigiriK ..De Volkstuin ders" gaat ook dit jaar weer een tweedaagse reis maken. Op 14 en 15 Augustus gaat men een bezoek brengen aan Zuid-Limburg cn Bel gië. Op de eerste dag zullen dc reizigers in Valkenburg verblijven, waar Ook overnacht wordt. De tweede dag vertrekt men direct nr. pi. het ontbijt voor een tocht naar Luik j ticf waren moet ik toeschrijven en door het Maasdal naar Namen hot fraaie zomerweer tense en Distant. In dc namiddag gaat de reis naar Brussel, waar gedineerd zal worden. Dit is do 23c reis die de rois- vereniging sinds haar bestaan orga niseert. j Een broedende grauwe vliegenvanger op z'n nest mervogels, die steeds te herkennen zijn aan hun min of meer heese hon- gerroep, is dit jaar opvallend gering. Hoogstwaarschijnlijk een gevolg van het verstoren van veel nesten. inden zich reeds enkele weken in de omgeving van de kust. Kieviten blijven de weiden eigen lijk bevolken totdat de vorst hen verdrijft. Kun gelederen worden in de komende maanden versterkt door Vogels.uit het noorden van ons we relddeel. Tevens is het niet onwaar schijnlijk, dat onze kieviten al zijn vertrokken „n dat dc vogels, die we vcmwiwi vcui .«i x/.--—.'. i nu ontmoeten, alie noordelingen zyn. Toen ik naar bovengenoemd gras-'! fn het nieuzve bos bij Kethel zag recht en raakten verdwaald in het musje stond te luisteren hoorde ik ik dezer dagen de visdiefjes met gebied van Cabin Rossier. Gedurer rfienfvr het voorm.aliee haventje in I hun reeds vltegvhtgge jongen vlie- dte dus evenals de futen met Baruch tot Russen: Sluit atoomaccoord voor het te laat is NEW YORK De Amerikaanse staatsman Bernard Baruch heelt zich in een radio-uitzending ge wend tot de nieuwe Russische lei ders en op hen een beroep gedaan mee te werken tot de aanvaarding van een „onfeilbaar" controlesys teem op atoomwapens. Baruch. die thans 84 jaar is. bracht reeds gedurende de regering van president Truraan een plan naar voren. Di.t plan werd toen door Rusland ver worpen- De oude staatsman, die adviseur is geweest van verscheidene Ame rikaanse presidenten; zei in zijn radiotoespraak: „Hoe langer de landen splijtbaar materiaal maken, des te moeilijker wordt liet be veiligende maatregelen te vinden ter voorkoming van het aanwen den van. dit materiaal voor oor logsdoeleinden. Wacht niet. totdat een controle op atoomenergie niet mogelijk meer is." DEN HAAG. De advocaat-fis caal bij het Hoog Militair Gerechts- bof heeft veertien dagen gevangenis straf en vier maanden strafklasse ge- eist tegen de dienstplichtig soldaat C. van B. van het regiment Genees kundige Troepen, omdat hij te Amersfoort geweigerd had op Zon dag mee te doen aan een te houden wachtparade. De Krijgsraad had B. destijds veroordeeld tot twee maan den militaire detentie. B. zeide, dat zijn weigering op godsdienstige gronden berustte, daar hij een wachtparade op Zondag ais „show" beschouwde. De advocaat-fiscaal, die bovendien nog de directe gevangenneming van B, verlangde, noemde B. „critisch, eigenwijs en vrijpostig". De verde diger wees op het Gereformeerde mi_ lieu van de beklaagde en verzocht een voorwaardelijke straf op te leg gen. De onmiddellijke gevangenne ming werd afgewezen. Het Hof zal op ëen nader te bepalen datum uit spraak doen. MEKKA, Van de Franse ambas sade in Djeddah is eerst thans ver nomen, dat in de nacht van 22 op 23 Juli. op de weg van Djeddah naar Mekka, een bus met pelgrims uit Frans Equatoriaal Afrika in brand is gevlogen, waardoor 33 inzittend on het leven verloren en 12 personen gewond werden. Slechts één inzit tende bleef ongedeerd. EVQLENE (Zwitserland). Twee Engelse bergbeklimmers, William Peake en Ray Couzens, kwamen Dinsdag in Cabin Rossier, boven Evolene in de Zwitserse Alpen, weer wat op hun verhaal na een nacht onder ijzige koude en sneeuw buien in de open lucht te hebben doorgebracht. Zondag gingen de twee Britten op weg om de Dent Blanche te be klimmen. Zij kwamen echter in decht weer met sneeuwbuien dacht voor en toen HJJ even later de tweemaster zag wegvaren, be greep hü, dat hier iets niet in orde Was. Onmiddellijk alarmeerde hü de Rijkspolitie te water in Vlaar- dingen. Omdat niet bekend was van wie het vaartuig was en waar de eigenaar woonde, kostte hei even tijd om de nodige inlichtingen te krijgen. Intussen was de dief de Nieuwe Waterweg afgevaren in de richting Hoek van Holland- Toen bekend was geworden, dat het jacht toebehoorde aan de heer D. de Lange uit Vlaaxdingen, werd deze gewaarschuwd. De VI aar din gei* begaf 2ich naar de Hoek en deed bij de politie aldaar mededeling van de diefstal. Een agent van politie ging met de heer De Lange mee, nadat zij Dirk zwager en het loodswezen in kennis hadden gesteld van de diefstal en verzocht hadden om uit te zien, naar een vaartuig dat wilde uitvaren. De eigenaar en de agent begaven 2ich aan boord van een motorboot en voeren de mond van de Waterweg in. Kort daarop verscheen de „Alde baran" en onmiddellijk werd een schijnwerper op het schip gericht Dat gebeurde ook vanaf de wal. In derdaad bleek men met de twee master te doen te hebben. De mo torboot werd langszij van het gesto len schip gestuurd dat een vrij grote vaart had. De dief had namelijk de motor Ingeschakeld en een zeil opgezet Bovendien was het eb. eodat dit alles te zamen de boot een flinke snelheid gaf. Eenmaal aan boord nam de heer De Lange het stuur over, terwijl de politie de dief arresteerde, die zich niet verzette en rustig overstapte op de motor boot. De „Aldebaran" werd naar Hoek van Holland teruggebracht, waar de dief, de Duitser Von K., bij de politie een eerste verhoor werd afgenomen. Hij schijnt met een eveneens gestolen kano in -Schie dam aan boord van het schip te zijn gegaan. De „Aldebaran" ver tegenwoordigd een waarde van 50.000.Vanochtend is de Duit ser ever gebracht naar de Rijks politie te water in Vlaardingen. BERLIJN. Voor de eerste maal sedert verscheidene jaren zal de Sowjet-Unie niet deelnemen aan de Leipziger Messe. die van 3 tot 9 September zal worden gehouden. Een reden voor dit besluit is niet hek end. De Sowj et-Unie zal alleen deelnemen aan een boekententoon stelling. evenais Polen. Alle overige Öosteuropese en andere communis tische staten, waaronder voor het eerst Vietnam, zullen met collectie ve inzendingen deelnemen. Ook zullen dit jaar de gebruikelijke po litieke bekendmakingen tijdens de jaarbeurs achterwege blijven, LONDEN. .West-Duitsland heeft in Engeland dertig oude tweedekkers gekocht van het type „Tiger Moth", welke door luchtvaartclubs als les vliegtuigen zullen worden gebruikt. Over enige dagen zullen de eerste toestellen door oud-piloten van de „Luftwaffe" van het Lon dense vlieg veld Croydon naar Dusseldorp wor den gevlogen. dieper het voormalige haventje in een vogel, die ik aanvankelijk niet kon thuisbrengen om de eenvoudige reden, dat ik hem daar in het geheel niet verwachtte. Ook moet ik hem al ettelijke malen over het hoofd hebben gezien, want het is niet aan te nemen, dat hij zich hier pas kort geleden heeft gevestigd. Het was een rietzanger, die in een perceeltje riet lustig zijn rietzangersliedje zor.g. Een week tevoren hoorde ik in het riet aan de Wilhelminahaven lock voor het eerst) zijn neefje de klei ne. karekiet. „Karre-karre-kiot-kict- kiet". Zowel rietzanger als karekiet zingen nog een heel eind in \ugus- tus, omdat zij eerst aan broeden gaan denken als het riet. waarin zij i zich voornamelijk ophouder, on ook hun nesten bouwen, tamelijk hoog is en daarmee is nogal wat tijd ge- moeiri. j Voeden in de lucht j Dc zwaluwen hebben het dit jaar gelukkig beter gehad dan de twee l vorige jaren en thans zien wij ze j vaak met hun kroost op de inscc- ten jacht- Hebt u al eens gezien hoe boerenzwaluwen hun jongen zo maar in de lucht voeren? Aardig om j ctaar eens op te letten. Gierzwaluwen doen dat ook. zij 1 doen trouwens zowat alios in dc lucht, doen meestal zo hemelhoog. dat or met het blote oog niets van tc zien is. Aan de grootte der troe pen kun je zien. dat hun jongen zijn uitgevlogen, oms zie je ze bij tien- i tallen tegelijk, onophoudelijk „sic- sie-sic" roepend door het luchtruim snellen en vooral bij mooi weer 1 doen zij dat totdat het bijna vol- slager donker is. Helaas zullen zij. als we deze re- j gels lezen, ons reeds hebben ver- laten en zijn zij al op reis naar hun winterverblijf ergens in de binnen- landen van Afrika. Daar hebben zij trouwens mei zo hcei veel lijd voor j nodig, want het Zijn ontzaggelijk snelle vliegers. Wat de dieren echter bezield om zo vroeg al tr vertrek ken is een compleet raadsel. Het is volop zomer en derhalve is er over- I gen, succes hun jongen hebben grootge bracht. Een politieman vertelde mij, dat hij daur ook een paar pair ijzen met hun kuikens had gezien. Dat is ook u.-cer erg leuk. Dc vorige keer uerfdde ik, dat het nieuwe bos vrijwel o?ibeu-aafct is ge weest, doordat de permanente bewa king is opgeheven. Van de zijde der politie deelde men mij hierop mede, dat de beu/flking van dit terrein daar allerminst onder heeft geleden en dat dete intensiever is dan ooit. Oude kennis de de nacht, tijdens welke zij zo goed en kwaad als het ging be schutting zochten, viel ter plaatse zestig centimeter sneeuw. Maandagavond slaagden zij er in Cabin Rossier te bereiken. Beiden leden aan bevroren handen en wa ren volkomen uitgeput. Ned. Hoge Commissaris terug naar Djakarta SCHIPHOL. De Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië, mr c. 4 W. F. L. graaf van Byiandt, is gis- /ijl ik op ae fiets door het termiddag per vliegtuig van Schiphol Kethe.se land reed en wat filoso- j naar Djakarta teruggekeerd, feerde over het komen en gaan der Mr van Byiandt heeft tijdens zijn ■a eidevogels, zag ik opeens bij een j verblijf van ruim twee weken in Ne- boerdenj een oude kennis, die we derland met enkele andere hoofden vroeger vaak m net Sterrebos ont-1 van Nederlandse missies in het bui- mnettta on wot de gmmv vliegen- tcnIand dPeieenomen aar, het perio- rw.,» c 1° geze^d f1dieke overleg met de ministers Beyen mtgevlast ais Schiedamse broed- i T.un, vogel en daar zag ik hem plotseling van een takje opvliegen en een mo ment daarna met een inmiddels ge vangen vliegje op dezelfde plaats terugkeren. Een karakteristieke ge woonte van de vliegenvanger. Even later zag ik ook nummer twee en bovendien vijf pas uitge vlogen jongen, die naar hun gepiep te oordelen, rammelden van de hon ger. Zonder ophouden werden zij door pa en ma volgepropt met vlieg jes en mugjes, doch de spijsverte ringsorganen der jongen schenen zo subliem te werken, dat ze direct na het voeren weer begonnen te schreeuwen. Het leek welhaast een hopeloze taak voor de oude vogels- Zij iieten zich evenwel niet uit het veld slaan en gingen onverdroten door met het vangen van insecten. Zingen doen de vliegenvangers hoegenaamd niet. Het meeste geluid geven zij als ze jongen hebben zoals hier; dan klinkt hun waarschuwend „wiet-tek-tek" onophoudelijk. Prettig jullie weer eens ontmoet te hebben en we zullen maar het- j.elfde 2eggen als tegen de gierzwa luwen, tot volgend jaar. A. DE JONG Te Vlaardingen tegen bus (VanOen onzer verslaggevers) DEN HAAG. Staatssecretaris mr dr W. II, van den Berge kon vandaag .liet aanwezig zijn bij de behandeling van de belastingverla ging in de Eerste Kamer. Ook Dins dag was hij afWezig. De voorzitter "mr Jonkman sprak ter verklaring van een ..ongesteld heid". Maar de heer Poliema (CHU) wist er méér van: Hij vertelde, dat de staatssecretaris op 23 Juli een auto-ongeluk had, waarbij hij licht werd gewond. Het ongeluk gebeurde in Vlaar dingen. Hij was tegen een auto bus gereden die van rechts kwam, én allé inzittenden van de perso nenauto werden licht gewond. Die inzittenden waren een bruid en een bruidegom, die juist getrouwd wa ren: de bruidegom was de zoor. van de staatssecretaris. In de loop van deze week zal de heer Van den Berge van de inwendige kneuzingen, die hij bij het ongeluk opliep, genezen zijn cn dan zijn werkzaamheden hervatten. Nederlanders gewond bij ongeval in Karinthië KLAGËNFURT. In de omgeving van Wolfsberg in Karinthië is Dins dag het Nederlandse echtpaar Scipio- woonachtig in Djakarta, bij een auto ongeluk gewond. De wagen waarin de 48-jarige heer M. G. Scipio en zijn vrouw zaten, slipte en sloeg over de kop. De oor zaak was slecht zicht en natte wegen. Man en vrouw 2ijn in een zieken huis in Kiagenfurt opgenomen. Hun toestand is niet ernstig. ^^5 «M» fl&b sè© Gevraagd een net meisje v. huish. werk of een werkster voor 3 dg. p. w„ v.g.g.v. Bak kerij Van Haasteren, Bilder- dijkstraat 31. Blanke slaapkamer 345. mooi blank eiken kamer met 3-deurs kast komt binnen om te zien bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter telefoon 69602. Voor pasfoto's naar K, van Vuuren. Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in l uur klaar. oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. Te koop oangeb. Personeel gevr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1